KIO 832/20 WYROK dnia 26 czerwca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 832/20 

WYROK 

 z dnia 26 czerwca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:    

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  23  czerwca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawc

ę  BUDIMEX  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Siedmiogrodzkiej  9  (01-204 

Warszawa) 

postępowaniu 

prowadzonym 

przez 

zamawiającego 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  m.st.  Warszawie  S.A.  z  siedzibą  

w przy Placu Starynkiewicza 5 (02-015 Warszawa) 

przy  udziale  wykonawcy 

Inżynieria  Rzeszów  S.A.  z  siedzibą  w  Rzeszowie  przy  ul. 

Podkarpackiej  59A  (35-082 

Rzeszów),  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego  

orzeka: 

1. Umarza postępowanie odwoławcze w części dotyczącej zarzutów oznaczonych: w pkt I.2 

poz. 1 uzasadnienia odwołania tj. części zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 i 12 w zw. z 

art.  7  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  st

ycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 

2019 r., poz. 1843) dotyczącego jednej z usług wskazanych w ramach kryterium oceny ofert 

odnoszącego  się  do  doświadczenia  Projektanta  automatyka  –  Eksperta  nr  6  oraz  w  pkt  II 

uzasadnienia  odwołania  tj.  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  3  w  zw.  z  art.  22a  ust.  6  ww. 

ustawy w zw. z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) z uwagi na ich cofnięcie 

przez odwołującego; 

W pozostałym zakresie oddala odwołanie 

. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie i: 


.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez ww. wykonawcę tytułem wpisu od 

odwołania; 

.2.  zasądza  od  wykonawcy  BUDIMEX  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz 

zamawiającego  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  m.st. 

Warszawie  S.A.

,  kwotę  w wysokości  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych 

zero groszy) stanowiącą koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  20

04  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843)  na niniejszy  wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 832/20 

U z a s a d n i e n i e 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  i  Kanalizacji  w  m.st. Warszawie S.A.  zwane 

dalej:  „zamawiającym”,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  na 

podstawie  przepi

sów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz.  1843) 

zwanej dalej: „Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego, 

pn.: 

Zadanie  II.  2  Modernizacja  oczyszczalni  ścieków  Południe  w  zakresie  gospodarki 

ściekowej  i  osadowej  (numer  referencyjny:  01746/WS/PW/JRP-DNP/B/2019),  zwane  dalej 

„postępowaniem”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 5 listopada 2020 r., pod numerem 2019/S 213-524160.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest 

wyższa  od  kwot  wskazanych  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust. 8 Pzp.  

W  dniu  17  kwietnia  2020  r.  wykonawca 

BUDIMEX  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie 

(zwany 

dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego 

polegających na: 

wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Inżynieria  Rzeszów  S.A.  z  siedzibą  w 

Rzeszowie (zwanego dalej: „Inżynierią”); 

zaniechaniu wykluczenia Inżynierii z postępowania wobec przedstawienia zamawiającemu 

informacji  wprowadzających  zamawiającego  w  błąd,  mających  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego,  odnoszących  się  do  personelu  wykonawcy  -  osób 

wyznaczonych do  realizacji  zamówienia (zgodnie z  treścią Załącznika  nr  4  do  IDW)  w celu 

przyznania dodatkowych punktów zgodnie z pkt 13.1.3 i 13.1.4 IDW – kryterium nr 3 i 4, a to: 

Pana W.P. (Eksperta nr 3) oraz Pana M.P. (Eksperta nr 6); 

zaniechaniu wykluczenia Inżynierii z postępowania wobec przedstawienia zamawiającemu 

informacji  wprowadzających  zamawiającego  w  błąd,  mających  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego,  odnoszących  się  do  gwarantowanego  przez 

wykonawcę parametru ocenianego w ramach kryterium nr 5 podkryterium 3; 

ewentualnie, 

-  przyz

naniu  Inżynierii  10  pkt  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  nr  3  i  4  –  Doświadczenie 

Projektanta  technologa 

–  Eksperta  nr  3  oraz  Doświadczenie  Projektanta  automatyka  – 


Eksperta  nr  6,  choć  osoby  wyznaczone  do  realizacji  zamówienia  nie  posiadają 

deklarowanego prz

ez Inżynierię punktowanego doświadczenia dodatkowego; 

zaniechaniu odrzucenia oferty Inżynierii  jako  niezgodnej  z  SIWZ,  w  sytuacji gdy  parametr 

wskazany  przez  tego  wykonawcę  w  ofercie  w  ramach  kryterium  oceny  ofert  nr  5 

podkryterium  3  nie  jest  rozwiązaniem  sprawdzonym  w  warunkach  przemysłowych  i 

posiadającym referencje; 

przyznaniu Inżynierii  5  pkt  w  ramach kryterium  oceny  ofert  nr  5 podkryterium  3,  mimo  że 

parametr  wskazany  przez  tego  w

ykonawcę  w  ofercie  nie  jest  możliwy  do  osiągnięcia  przy 

uwzględnieniu  wymagań  SIWZ  co  do  doboru  rozwiązań  sprawdzonych  w  warunkach 

przemysłowych i posiadających referencje, względnie; 

zaniechaniu  wezwania  Inżynierii  do  złożenia,  uzupełnienia  lub  wyjaśnienia  dokumentów 

złożonych  przez  tego  wykonawcę  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  wykonanych  usług  –  dowodów  określających,  że  usługa  została 

wykonana należycie; 

zaniechaniu wezwania Inżynierii do  złożenia wyjaśnień treści oferty w  zakresie parametru 

gwarantowanego przez tego wykonawc

ę w ramach kryterium oceny ofert nr 5 podkryterium 

3,  o  czym  odwołujący  dowiedział  się  dnia  7  kwietnia  2020  r.  z  Informacji  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  

Zaskarżonym czynnościom i zaniechaniom zamawiającego, odwołujący zarzucił naruszenie: 

-  art.  24  ust.  1  pkt  17  i  pkt  12  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp,  przez  zaniechanie  wykluczenia  z 

postępowania  Inżynierii  wobec  przedstawienia  informacji  wprowadzających  zamawiającego 

w  błąd,  w  wyniku  co  najmniej  lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  poprzez  przedstawienie  w 

ofercie 

– Zał. Nr 3 (Zał.: Nr 4 do IDW) „Opis doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia”, składanym przez Inżynierię w celu przyznania dodatkowych punktów zgodnie z 

kryterium  oceny  ofert  z  pkt  13.1.3  i  13.1.4  IDW,  informacji  dotyczących  punktowanego 

doświadczenia dodatkowego: Eksperta nr 3 – Projektant technolog (Pan W.P.) oraz Eksperta 

nr 6 

– Projektant automatyk (Pan M.P.) w zakresie opisanym w odwołaniu; 

-  art.  24  ust.  1  pkt  17  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp,  przez  zaniechanie  wykluczenia  z 

pos

tępowania  Inżynierii  wobec  przedstawienia  informacji  wprowadzających  zamawiającego 

w błąd, w wyniku co najmniej lekkomyślności lub niedbalstwa, poprzez zagwarantowanie w 

ofercie  w  ramach  kryterium  nr  5  parametru  technicznego  Instalacji  do  usuwania  fosforu  z 

odcieków  po  odwadnianiu  i  suszeniu  osadów  przefermentowanych  na  poziomie  <20  gP/kg 

s.m.,  co  jednocześnie  stanowi  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp,  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty,  której  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 


zaniechanie  wykluczenia  Inżynierii  i  odrzucenia  jego  oferty  oznacza  także,  że  doszło  do 

naruszenia art. 91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Pzp; 

ewentualnie, 

- art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 Pzp przez zaniecha

nie dokonania prawidłowej oceny ofert 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 13.1 IDW, tj. przyznanie Inżynierii 10 

pkt  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  nr  3  i  nr  4:  Doświadczenie  Projektanta  technologa  – 

Eksperta  nr  3  oraz  Doświadczenie Projektanta automatyką  –  Eksperta nr  6,  w  sytuacji gdy 

osoby wyznaczone do realizacji zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3 do oferty (Zał. Nr 4 do IDW) 

nie posiadają deklarowanego przez Inżynierię punktowanego doświadczenia dodatkowego, a 

także przyznanie Inżynierii 5 pkt w ramach kryterium nr 5 podkryterium nr 3, w sytuacji gdy 

niemożliwe  jest  osiągnięcie  ilości  fosforu  ogólnego  w  osadzie  po  procesie  odwadniania  na 

poziomie  <20  g  P/kg  s.m.  i  tym  samym  jest  to  rozwiązanie  niesprawdzone  w  warunkach 

przemysłowych, nieposiadające referencji; 

art. 26 ust. 3 Pzp w zw. z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz.U.  z  2016 r.  poz.  1126)  w  zw.  z  art.  22a  ust.  6 

Pzp,  poprzez  zaniechanie  wezwania  Inżynierii  do  złożenia,  uzupełnienia  lub  wyjaśnienia 

dokumentu  potwierdzającego  należyte  wykonanie  usługi  przez  CDM  Smith  Sp.  z  o.o.,  tj. 

podmiot,  na  którego  zasoby  Inżynieria  powołała  się  w  celu  wykazania  spełniania  warunku 

określonego w pkt 5.1.1.2 lit. a) IDW, pod rygorem skutków prawnych z art. 22a ust. 6 Pzp. 

W  oparciu  o  przedstawione  wyżej  zarzuty  odwołujący  wniósł  o  nakazanie 

zamawiającemu:  

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wykluczenia Inżynierii z postępowania, a 

w konsekwencji odrzucenia oferty tego wykonawcy; 

ewentualnie, 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz odrzucenia oferty tego wykonawcy; 

ewentualnie, 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz  przeliczenia  punktów  przyznanych 

Inżynierii w kryterium nr 3 i 4 przez punktowanie doświadczenia dodatkowego z pominięciem 

doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia niespełniającego wymagania z 

pkt 13.1.3 i 13.1.4 IDW; oraz w kryterium nr 5 przez przyznanie 0 pkt w ramach podkryterium 

nr 3; 


wezwania  Inżynierii  do  złożenia,  uzupełnienia  lub  wyjaśnienia  dokumentów 

potwierdzających  należyte  wykonanie  usługi  przez  CDM  pod  rygorem  skierowania  do 

Inżynierii żądania w trybie art. 22a ust. 6 Pzp; 

wezwania Inżynierii do wyjaśnienia treści oferty w zakresie parametrów gwarantowanych w 

ramach kryterium nr 5 podkryterium nr 3. 

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania,  gdyż  jego  oferta 

została  sklasyfikowana  na  drugiej  pozycji  tzw.  list  rankingowej  wykonawców,  za  ofertą 

Inżynierii.  W  przypadku  wykluczenia  Inżynierii  z  postępowania,  odrzucenia  oferty  Inżynierii 

czy zmiany punktacji w ramach oceny oferty Inżynierii w zakresie wskazanym w odwołaniu, 

to  oferta  o

dwołującego  zostałaby  wybrana  jako  oferta  najkorzystniejsza,  a  odwołujący 

mógłby  wykonać  zamówienie,  czerpiąc  z  tego  korzyści  (w  szczególności  w  postaci 

założonego  zysku).  W  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przywołanych  wyżej 

przepisów Pzp, interes odwołującego w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku. Skutkiem 

zaskarżonych  czynności  zamawiającego  był  pozbawienie  odwołującego  możliwości 

uzyskania  zamówienia,  w  sytuacji,  gdy  wobec  konieczności  odrzucenia  oferty  Inżynierii,  to 

oferta  odwołującego  winna  zostać  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Oferta  odwołującego 

odpowiada  wymogom  SIWZ  i  zawiera  cenę  rynkową,  a  co  za  tym  idzie  jest  ofertą 

najkorzystniejszą dla zamawiającego w rozumieniu SIWZ i przepisów prawa. 

Odwołujący 

zakresie 

zarzutu 

dotyczącego 

przedstawienia 

informacji 

wprowadzających zamawiającego w błąd co do punktowanego doświadczenia dodatkowego 

–  Kryterium  nr  3  i  Kryterium  nr  4  wskazał,  że  zgodnie  z  pkt  13.1  IDW  przy  ocenie  ofert 

zamawiający oceniał 5 kryteriów: 

1)  Cena oferty; 

Okres gwarancji i rękojmi; 

Doświadczenie Projektanta technologa - Eksperta nr 3 (osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia); 

Doświadczenie Projektanta .automatyka - Eksperta nr 6 (osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia); 

5)  Parametry techniczne. 

W pkt 10.19 IDW zamawiający podkreślił: 

Opis  doświadczenia  osób  wyznaczonych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia 

składany  jest  (zgodnie  z  treścią  Załącznika  nr  4  do  IDW)  wyłącznie  w  celu  przyznania 

ewentualnych dodatkowych punktów zgodnie z pkt 13.1.2, 13.1.3 IDW. 


W  celu  uzyskania  dodatkowych  punktów  zgodnie  z  pkt  13.1.3,  13.1.4,  IDW  Opis 

doświadczenia  osób  wyznaczonych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  powinien 

zawierać wymagane minimum określone odpowiednio w pkt: 5.1.1.3 c), 5.1.1.3 f) IDW oraz 

punktowane doświadczenie dodatkowe. 

Opis  doświadczenia  osób  wyznaczonych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia,  w 

związku z tym, że służy do uzyskania dodatkowych punktów zgodnie z pkt 13.1.3 lub 13.1.4 

IDW,  nie  będzie  podlegał  uzupełnieniu  w  trybie  właściwym  dla  dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Jak zauważył odwołujący, Inżynieria złożyła wraz z ofertą Zał. Nr 3 (Zał. Nr 4 do IDW) Opis 

doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, wskazując jako Eksperta nr 3 

– pana W.P., jako Eksperta nr 6 – pana M.P.  

Jeśli chodzi o zarzuty dotyczące Kryterium nr 3, tj. doświadczenia pana W.P., Eksperta nr 3 

– Projektanta technologa, odwołujący wskazał, że zgodnie z pkt 13.1.3 IDW: 

W kryterium przyznane zos

taną punkty za większe niż wymagane minimalne doświadczenie 

osoby  wyznaczonej  do  realizacji  zamówienia  –  Projektanta  technologa,  określone  w  pkt 

5.1.1.3 c) IDW tj.: Wykonawca otrzyma: 

5 pkt 

– jeśli wskazana osoba wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego 

osoba wymieniona co najmniej w treści projektu) w okresie 10 lat przed upływem terminu 

składania  ofert,  co  najmniej  3  (trzy)  dokumentacje  projektowe  w  branży  technologia, 

dotyczące  budowy  lub  rozbudowy  lub  przebudowy  lub  modernizacji  oczyszczalni  ścieków 

komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż 100 000 RLM. 

3  pkt. 

–  jeśli  wskazana  osoba  wykonała  (samodzielnie  lub  jako  członek  zespołu 

projektowego  - 

osoba  wymieniona  co  najmniej  w  treści  projektu)  w  okresie  10  lat  przed 

upływem  terminu  składania  ofert,  co  najmniej  2  (dwie)  dokumentacje  projektowe  w  branży 

technologia,  dotyczące  budowy  lub  rozbudowy  lub  przebudowy  lub  modernizacji 

oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż 100 000 RLM. 

0 pkt 

– brak przedstawienia doświadczenia ponad wymagane w IDW minimum. 

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane na podstawie dokumentu, o którym mowa 

w  pkt  10.5  IDW,  w  szczególności  w  celu  uzyskania  dodatkowych  punktów,  wypełniony 

załącznik Nr 4 do IDW powinien zawierać wymagane w warunku minimum oraz punktowane 

doświadczenie  dodatkowe  tzn.  przykładowo  dla  uzyskania  3  pkt.  Projektant  technolog 

powinien  posiadać  doświadczenie  na  poziomie  minimalnym  określonym  w  pkt.  5.1.1.3  c) 

IDW  oraz  dodatkowo  przy  wykonaniu  co  najmniej  jednej  opisanej  dokumentacji  projektowej 

tj. łączne doświadczenie przy wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych. 


W  ocenie  odwołującego  wykładnia  pkt  13.1.3,  jak  i  pkt  5.1.1.3  c)  IDW  określającego 

minimalne  doświadczenia  tego  Eksperta,  nie  pozostawia  wątpliwości,  że  zamawiający 

wymagał,  aby  doświadczenie  Eksperta  polegało  na  „wykonaniu”  dokumentacji  projektowej. 

Mając  na  względzie  dyrektywy  wykładni  językowych  oświadczeń  woli  (a  takim 

oświadczeniem  jest  SIWZ),  opisane  w  art.  65  k.c.  w  zw.  z  art.  14 Pzp,  w  przypadku braku 

zdefiniowania  pojęcia  w  danym  dokumencie,  należy  odnieść  się  do  definicji  słownikowej. 

Zgodnie z Wielkim Słownikiem Języka Polskiego (www.wsip.pl) „wykonać” oznacza „zrobić”, 

a  to  pojęcie  wyjaśniane  jest  jako  „spowodować  powstanie  czegoś,  wykonując  określone 

czynności  i  wykorzystując  określone  materiały  lub  narzędzia”.  W  tym  kontekście  należy 

rozróżnić  dwa  pojęcia  wprowadzone  przez  ustawodawcę:  „projektanta”,  który  wykonuje 

dokumentację,  oraz  „sprawdzającego”,  który  wydaje  opinię  co  do  wykonanej  przez 

projektanta  dokumentacji.  Ustawodawca  w  art:  20  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r:  Prawo 

budowlane  (dalej:  P.  Bud.):  wprowadził  dwa  niezależne  od  siebie  etapy,  za  które 

odpowiedzialne są dwie różne osoby: 

- wykonanie dokumentacji przez proje

ktanta (zespól projektowy), 

sprawdzenie  dokumentacji  po  jej  wykonaniu  przez  innego  projektanta,  posiadającego 

odpowiednie uprawnienia (sprawdzającego). 

Odwołujący  zaznaczył,  że  osoba  sprawdzająca  nie  może  jednocześnie,  pełnić  funkcji 

projektanta.  

W art. 

20 ust. 1 P. Bud. wskazano podstawowe obowiązki projektanta, m.in.: 

opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami 

określonymi  w  decyzjach  administracyjnych  dotyczących  zamierzenia  budowlanego, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

zapewnienie,  w  razie  potrzeby,  udziału  w  opracowaniu  projektu  osób  posiadających 

uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  odpowiedniej  specjalności  oraz  wzajemne 

skoordynowanie  techniczne  wykonanych  przez  te  osoby  opr

acowań  projektowych, 

zapewniające  uwzględnienie  zawartych  w  przepisach  zasad  bezpieczeństwa  i  ochrony 

zdrowia  w  procesie  budowy,  z  uwzględnieniem,  specyfiki,  projektowanego  obiektu 

budowlanego; 

sporządzenie  informacji  dotyczącej"  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na 

specyfikę  projektowanego  obiektu  budowlanego,'  uwzględnianej  w  planie  bezpieczeństwa  i 

ochrony zdrowia; 

uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów; 

wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 


sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej; 

sprawowanie  nadzoru  autorskiego  na  żądanie  inwestora  lub  organu  administracji 

architektoniczno-budowlanej  w  zakresie:  stwier

dzania  w  toku  wykonywania  robót 

budowlanych  zgodności  realizacji  z  projektem  oraz  uzgadniania  możliwości  wprowadzenia 

rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  w  projekcie,  zgłoszonych  przez 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Natomiast wąskie obowiązki sprawdzającego określono w art. 20 ust. 2 i 4 P. Bud.: 

2.  Projektant  ma  obowiązek  zapewnić  sprawdzenie  projektu  architektoniczno-budowlanego 

pod  względem  zgodności  z  przepisami,  w  tym  techniczno-budowlanymi,  przez  osobę 

posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  bez  ograniczeń  w  odpowiedniej 

specjalności. 

4.  Projektant,  a  także  sprawdzający,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  do  projektu  budowlanego 

dołącza  oświadczenie  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego,  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Z  powyższego  w  opinii  odwołującego  wynika,  że  obowiązki  projektanta  związane  z 

wykonaniem  dokumentacji  są  znacznie  szersze  niż  obowiązki  sprawdzającego.  Jako 

zewnętrzny  podmiot,  sprawdzający  dokonuje  formalnej  weryfikacji  gotowego  projektu  z 

przepisami  prawa. 

Osoba,  która  tylko  sprawdziła  gotowa  dokumentację,  nie  posiada  więc 

doświadczenia w „wykonaniu” dokumentacji. Odwołujący przywołał także treść wyroku Izby z 

23  października  2014  r.  sygn.  akt  KIO  2080/14  i  wskazał,  że  Izba  w  przywołanym  wyroku 

oddaliła  odwołanie  i  potwierdziła  prezentowaną  tu  argumentację.  Co  prawda,  warunek  w 

przywoływanym  wyroku  brzmiał  nieco  inaczej  niż  w  niniejszym  postępowaniu  i  wprost 

odwołał  się  do  pełnienia  funkcji  architekta,  jednak  odnosi  się  do  tej  samej  analizowanej 

kwestii 

– potwierdza, że doświadczenie przy sprawdzeniu dokumentacji nie spełnia warunku 

obejmującego, jej wykonanie.  

Reasumując, w ocenie odwołującego nie może budzić wątpliwości, że zamawiający wyraźnie 

wskazał  na  wymóg  nabywania  doświadczenia  przy  wykonaniu  dokumentacji  (tj. 

projektowaniu), 

od którego należy odróżnić jej sprawdzenie. 

Jak wyjaśnił odwołujący Inżynieria w załączniku nr 3 do oferty pn. „Opis doświadczenia osób 

wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia”  (wg  Załącznika  nr  4  do  IDW)  oświadczyła,  że  do 

realizacji  przedmiotowego  zamówienia  skieruje  pana  W.P.  jako  Eksperta  nr  3  (Projektant 

technolog), który „posiada uprawnienia określone w pkt 5.1.1.3 c) IDW” oraz doświadczenie: 

-  Opracowanie  dokumentacji  na  moderniz

ację  ciągu  przeróbki  osadów  ściekowych 

oczyszczalni  ścieków  "Dębogórze";  zlecający:  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji 


Sp.  z  o.o.  w  Gdyni,  ul.  Witomińska  29,  81-311  Gdynia;  Funkcja:  Członek  zespołu 

projektowego (...); 

Prace  projektowe  dla  robót  budowlanych  i  inżynieryjnych  dla  Kontraktu  „Modernizacja 

oczyszczalni  ścieków”  -  kontrakt  nr  VII,  w  ramach  Projektu  „Modernizacja  i  Rozbudowa 

Oczyszczalni  Ścieków  w  Piotrkowie  Trybunalskim  zlecający:  Miasto  Piotrków  Trybunalski, 

JRP,  ul.  Szkolna  26;  97-300  P

iotrków  Trybunalski;  Funkcja:  Członek  zespołu  projektowego 

…); 

Budowa  trzeciego  reaktora  biologicznego  wraz  z  modernizacją  dwóch  reaktorów 

istniejących Ostrowiec Świętokrzyski; zlecający: Miko-Tech Sp. z o.o., ul. Świerczewskiego 

11B, 43-

170 Łaziska Górne; Funkcja: Członek zespołu projektowego (...). 

W  ten  sposób  Inżynieria  przedstawiła  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego, 

ponieważ  wbrew  oświadczeniom  tego  wykonawcy,  pan  W.P.  nie  wykonał  dokumentacji 

projektowych w ramach dwóch pierwszych projektów. 

Jeśli  chodzi  o  inwestycję  „Dębogórze”  –  Gdynia  odwołujący  stwierdził,  że  w  ślad  za  pkt 

5.1.1.3  c)  i  13.1.3  IDW  Inżyniera  oświadczyła,  że  pan  W.P.  był  „Członkiem  zespołu 

projektowego”  przy  opracowaniu  przywołanej  wyżej,  dokumentacji  oczyszczalni  ścieków 

„Dębogórze”,  gdy  tymczasem  pełnił  on  w  ramach  tego  projektu  funkcję  „Sprawdzającego”. 

Pan  W.P.,  zatem  ani 

nie  wykonał  dokumentacji  samodzielnie  ani  jako  członek  zespołu 

projektowego.  Pan  W.P. 

został  wymieniony  w  treści  projektu  wprost  jako  Sprawdzający. 

Powyższa  informacja  wynika  z  tzw.  metryki  Projektu  budowalnego  –  Załącznika  nr  4/7  do 

decyzji nr AB/MJ-

6740/15/17/K z dnia 2 lutego 2017 r. Z dokumentacji wynika, że członkami 

zespołu  projektowego  byli:  mgr  inż.  J.S.,  mgr  inż.  A.M.,  mgr  inż.  P.K.,  mgr  inż.  P.P.  – 

wszyscy  oni  pełnili  funkcję  projektantów.  W  przywołanej  przez  Inżynierię  dokumentacji 

znajduje się także Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego, w którym pan W.P. podpisał 

się jako „sprawdzający”. 

Odwołujący wskazał, że pan W.P. nie był „członkiem zespołu projektowego”. Pojęcia tego nie 

zdefiniowano  w  aktach  prawnych,  ale  jest  to  określenie  branżowe  odnoszące  się  do 

faktycznej pracy przy projektowaniu, 

podlegające wykładni w trybie art. 65 k.c. w zw. z art. 14 

Pzp.  Powyższy  zakres  obowiązków  pana W.P.  jako  „sprawdzającego”  w  rozumieniu  art  20 

ust.  2  P.  Bud.  nie  odpowiada  wymogowi 

zamawiającego  z  pkt  13.1.3  IDW,  w  którym 

zgłaszana  osoba  „wykonała  (samodzielnie  lub  jako  członek  zespołu  projektowego  (...) 

dokumentację  projektową  (...).  Było  zatem  dla  odwołującego  oczywiste,  że  pan  W.P.  nie 

wykonał  dokumentacji  projektowej,  nie  wykonywał  bowiem  żadnych  czynności  przy  jej 

powstawaniu.  Jego  udział  w  procesie  budowlanym  polegał  wyłącznie  na  wydaniu  opinii  po 

sprawdzeniu gotowej, przygotowanej przez kog

oś innego, dokumentacji. Pan W.P. nie został 


przy tym wymieniony w treści projektu jako osoba wykonująca dokumentację (samodzielnie 

lub  jako  członek  zespołu  projektowego).  Pan  W.P.  widnieje  w  treści  projektu  jako 

sprawdzający, obok członków zespołu projektowego. 

Takie doświadczenie nie spełnia wymogu zamawiającego z pkt 13.1.3 ID W. co oznacza, że 

Inżynieria  wprowadziła  zamawiającego  w  błąd  co  do  doświadczenia  Eksperta  nr  3 

wykazanego w celu przyznania dodatkowych punktów zgodnie z pkt 13.1.3 IDW. 

Co  do  inw

estycji w Piotrkowie Trybunalskim odwołujący wskazał, że  Inżyniera oświadczyła, 

że  pan  W.P.  był  „Członkiem  zespołu  projektowego”  przy  opracowaniu  przywołanej  wyżej 

dokumentacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, gdy tymczasem analogicznie 

jak 

w  powyższym  punkcie,  pełnił  on  funkcję  „Sprawdzającego”,  a  zatem  ani  nie  wykonał 

dokumentacji  samodzielnie  ani  jako  członek  zespołu  projektowego.  Powyższa  informacja 

wynika  z  tzw.  metryki  Projektu  budowalnego  z  sierpnia  2011  r. 

–  pan  W.P.  był 

„sprawdzającym”  wskazanym  w  jednym  z  tomów  projektu  branży  technologicznej.  Z 

dokumentacji  wynika,  że  członkami  zespołu  projektowego  byli:  mgr  inż.  E.K.,  mgr  inż.  J.S. 

Tym samym wbrew oczekiwaniom zamawiającego, pan W.P. nie został wymieniony w treści 

projektu jako oso

ba wykonująca dokumentację projektową. 

Zastosowanie znajduje tu w pełni argumentacja przedstawiona powyżej. 

W zakresie zarzutów dotyczących Kryterium nr 4, tj. doświadczenia pana M.P., Eksperta nr 6 

– Projektanta automatyka, odwołujący wskazał, że zgodnie z pkt 13.1.4 IDW: 

Doświadczenie Projektanta automatyka – Eksperta nr 6: 

W kryterium przyznane zostaną punkty za większe niż wymagane minimalne doświadczenie 

osoby  wyznaczonej  do  realizacji  zamówienia  –  Projektanta  automatyka,  określone  w  pkt 

5.1.1.3 f) IDW tj.: Wykonawca otrzyma: 

5pkt 

– jeśli wskazana osoba wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego 

osoba  wymieniona  co  najmniej  w  treści  projektu)  co  najmniej  3  (trzy)  dokumentacje  w 

branży  automatyki  obejmujące  zakresem  m.in.  nadrzędny  system  sterowania  oczyszczalni 

ścieków komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż 100 000 RLM.  

3 pkt 

– jeśli wskazana osoba wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego 

osoba  wymieniona  co  najmniej  w  treści  projektu)  co  najmniej  2  (dwie)  dokumentacje  w 

branży  automatyki  obejmujące  zakresem  m.  in.  nadrzędny system  sterowania oczyszczalni 

ścieków komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż 100 000 RLM.  

0 pkt 

– brak przedstawienia doświadczenia ponad wymagane w ID W minimum. 

Punkty w n

iniejszym kryterium zostaną przyznane na podstawie dokumentu, o którym mowa 

w  pkt  10.5  IDW,  w  szczególności  w  celu  uzyskania  dodatkowych  punktów  wypełniony 

załącznik  Nr  4  do  IDW  powinien  zawierać  wymagane  warunku  minimum  oraz  punktowane 


doświadczenie  dodatkowe  tzn.  przykładowo  dla  uzyskania  3  pkt.  (Projektant  automatyk 

powinien posiadać doświadczenie na poziomie minimalnym określonym w pkt. 5.1.1.3 j) IDW 

oraz  dodatkowo,  przy  wykonaniu  co  najmniej  jednej  opisanej  dokumentacji  projektowej  tj. 

łączne poświadczenie przy wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych. 

Odwołujący wskazał, że Inżynieria w załączniku nr 3 do oferty pn. „Opis doświadczenia osób 

wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia”  (wg  Załącznika  nr  4  do  IDW)  .oświadczyła,  że  do 

realizacji  p

rzedmiotowego  zamówienia  skieruje  pana  M.P.  jako  Eksperta  nr  6  (Projektant 

automatyk), który posiada następujące doświadczenie: 

Poz.  3: 

Przebudowa  i  rozbudowa  oczyszczalni  ścieków  w  Otwocku  –  zadanie  II,  III  i  IV; 

zlecający:  Otwockie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.,  ul.  Karczewska 

400 Otwock; Funkcja: Członek zespołu projektowego

W  ocenie  odwołującego  wbrew  oświadczeniu  Inżynierii,  pan  M.P.  w  ogóle  nie  został 

wymieniony  w  treści  projektu,  z  czego  wynika,  że  w  ogóle  nie  brał  udziału  w  wykonaniu 

dokumentacji.  Inżynieria  zatem  wprowadziła  zamawiającego  w  błąd  oświadczeniem 

dot

yczącym  dodatkowo  punktowanego  doświadczenia.  Znajdowała  tu  zastosowanie 

argumentacja dot

ycząca zarzutów w zakresie doświadczenia pana W.P., tyle, że w sytuacji 

pana  M.P.  sytuacja 

była oczywista już na pierwszy rzut oka: wbrew  wyraźnej treści IDW, o 

panu M.P. nie ma jakiejkolwiek wzmianki w treści projektu, czego wymagał zamawiający  w 

pkt  13.1.4  IDW,  co  potwierdza,  że  pan  M.P.  nie  wykonał  dokumentacji,  którą  wskazała 

Inżynieria  w  Zał.  Nr  3  do  oferty  (Zał.  Nr  4  do  IDW)  pod  poz.  nr  3.  Odwołujący  postawił 

powyższe  zarzuty  w  oparciu  o  metryki  ww.  projektu,  gdzie  w  żadnym  miejscu  nie  był 

wskazany  pan  M.P. 

Co  przy  tym  istotne  i  co  wymaga  dodatkowego  podkreślenia  w 

odni

esieniu  do  wszystkich  omawianych  pozycji  wykazu  doświadczenia  obu  Ekspertów, 

punktowane  może  być  doświadczenie  dodatkowe  Eksperta  w  wykonywaniu  dokumentacji 

projektowej, tylko gdy Ekspert został wymieniony w treści projektu. Na gruncie art. 65 k.c. w 

zw. z 

art. 14 Pzp nie może budzić wątpliwości, iż nie chodzi o jakąkolwiek wzmiankę w treści 

dokumentacji  projektowej.  Celem,  spełnienia  wymagań  SIWZ  z  treści  dokumentacji  musi 

wynikać,  że  dany  Ekspert  wykonał  konkretny,  wymagany  w  pkt  13.1  IDW  zakres 

dokumenta

cji jako projektant lub członek zespołu projektowego, przykładowo Ekspert nr 6 - 

dokumentację  w  branży  automatyki  obejmującą  zakresem  m.in.  nadrzędny  system 

sterowania oczyszczalni ścieków komunalnych. W braku takich informacji w treści projektu, 

brak pods

taw do przyznania dodatkowych punktów w ramach kryterium oceny ofert nr 3 i 4. 

W  podsumowaniu  do  tego 

zarzutu  odwołujący  wskazał,  że  na  podstawie  nieprawdziwych 

informacji zamawiający przyznał Inżynierii maksymalną liczbę punktów w ramach Kryterium 

nr  3  i 

4,  a  w  konsekwencji  ocenił  ofertę  tego  wykonawcy  jako  najkorzystniejszą.  Z  takim 


stanem rzeczy nie sposób się zgodzić. Przywołane wyżej oświadczenia Inżynierii, w świetle 

przedstawionych  faktów,  są  oczywiście  nieprawdziwe,  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego co do informacji mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  w  rozumieniu  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp.  Inżynierii 

można zarzucić co najmniej działanie lub zaniechanie nieumyślneo którym mowa w art. 24 

ust.  1 

pkt  17  Pzp,  jako  że  wykonawca  ten  nie  dochował  należytej  staranności.  Zgodnie  z 

definicją zawartą w art. 355 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.) 

należyta  staranność  to  staranność  ogólnie  wymagana  w  stosunkach  danego  rodzaju. 

Oznacza  to,  że  dłużnik  ma  obowiązek  zachowywać  stosowną  pilność,  uwagę,  ostrożność, 

zdrowy  rozsądek  oraz  troskę  o  zrealizowanie  swojego  zamiaru.  Staranność  ta  wyznacza 

zatem sposób, w jaki dłużnik powinien wykonać zobowiązanie. 

Ponadto  odwołujący  stwierdził,  że  nawet  gdyby  Izba  uznała,  iż  nie  ma  podstaw  do 

wykluczenia  Inżynierii  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp,  to  odwołujący  wniósł  o 

nakazanie  przeprowadzenia  zamawiającemu  ponownego  badania  i  oceny  ofert  oraz 

przyznania Inżynierii  liczby  punktów  za  dodatkowe doświadczenie Ekspertów  spełniających 

wymagania z pkt 13.1.3 i 13.1.4 

IDW: Doświadczenie Projektanta technologa – Eksperta nr 3 

oraz  Doświadczenie  Projektanta  automatyka  –  Eksperta  nr  6.  Ze  względu  na  powyższe 

zarzuty  brak  podstaw  do  przyznania  I

nżynierii  w  ramach  Kryterium  nr  3  i  Kryterium  nr  4 

łącznie 10 punktów. 

Odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  przyznał  ofercie  Inżynierii  100  pkt,  a  odwołującemu 

97,58 pkt, co oznacza, że każdy ze wskazanych wyżej punktów ma istotny wpływ na wynik 

postępowania.  Zdaniem  odwołującego,  biorąc  pod  uwagę  powyższe,  Inżynieria  powinna 

ewentualnie uzyskać w Kryterium nr 3 - 0 pkt, zaś w Kryterium nr 4 - 3 pkt, .co prowadzi do 

wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. Przy takiej bowiem ocenie ofert ranking 

of

ert (łączna przyznana punktacja zgodnie z pkt 13 IDW) przedstawia się następująco: 

Odwołujący - 97,58 pkt; 

Inżynieria - 90 pkt; 

WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o. - 95,87 pkt. 

Zgodnie  z  art.  91  ust.  1  Pzp,  zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie 

kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Od 

zamawiającego  wymaga  się  zatem  rzetelnej  oceny  okoliczności  faktycznych,  na  podstawie 

których  przyznawane  są  punkty,  zwłaszcza  po  przedstawieniu  tak  dalece  idących 

wątpliwości. 

W  zakresie  zarzut

ów  odnoszących  się  do  Kryterium  nr  5  odwołujący  wskazał,  że 

z

godnie  z  pkt  13.1  IDW  jednym  z  kryteriów  oceny  ofert  (oznaczonym  nr  5)  były  Parametry 


techniczne. 

W  pkt  13.5  1DW  zamawiający  opisał  trzy  parametry  techniczne,  przy  czym 

zarzut odwołania dotyczy jedynie parametru oznaczonego l.p. 3 (zwanym dalej „podkryterium 

nr  3”):  instalacja  do  usuwania  fosforu  z  odcieków  po  odwadnianiu  i  suszeniu  osadów 

przefermentowanych. 

Zamawiający  określił  w  pkt  13.5  w  tabeli  swoje  wymagania  i  zasady 

oceny, jak następuje: 

Wymagana  wartość  usuwania  fosforu  z  odcieków  oraz  odzysku  fosforu  w  postaci  struwitu 

(struwit jest formą fosforu, będącą produktem, nawozem mineralnym - przyp. odwołującego) 

powinna zapewnić ograniczenie ilości fosforu w osadzie po II° odwadniania w zakresie: 

Maksymalna ilość fosforu ogólnego w osadzie: 36 gP/kg s.m

Zasady oceny: 

Jeśli  Wykonawca  zaoferuje  instalację  do  usuwania  fosforu  ogólnego  z  odcieków 

oraz  do  odzysku  fosforu  w  postaci  struwitu pozwalającą  na  ograniczenie  zawartości 

fosforu w osadach po 11° odwadniania, Wykonawca otrzyma:  

• 

<20 gP/kg s.m. 

– 5p. 

• 

>20 <24 gP/kg s.m. 

– 4 p. 

• 

>24 <28 gP/kg s.m. 

– 3 p. 

• 

>28 <32 gP/kg s.m. 

– 2 p. 

• 

>32 <36 gP/kg s.m. 

– 1 p. 

• 

=36 gP/kg s.m. 

– 0p. 

Zamawiający  przyzna  w  kryterium  Instalacja  do  usuwania  fosforu  z  odcieków  po 

odwadnianiu i suszeniu osadów przefermentowanych maksymalnie 5 pkt 

Zamawiający  podkreślił  nadto  w  pkt  13.5  ID  W,  że  Przez  parametry  techniczne  należy 

rozumieć  wartości  poniższych  parametrów  gwarantowanych,  zaoferowanych   przez 

Wykonawcę  spełniających  wymagania  określone  w  SIWZ  lub  lepsze  w  stosunku  do 

tych wymagań

Jak  wyjaśnił  odwołujący  w  zakresie  przedmiotowego  parametru  zamawiający,  tak  w 

treści  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego  (vide  Cz.  III  PFU  Część  opisowa  Tom  II 

p

kt 3.2.3 w zw. z Cz. III PFU Część opisowa Tom 1 pkt 2.4.), jak i w treści wyjaśnień 

do  treści  SIWZ (vide  np.  odpowiedź  na  pytanie  nr  101  z  dnia  19 grudnia  2019  r.,  nr 

157  i  158  z  dnia  10  stycznia  2020  r.),  podkreślał  jego  istotność  i  bezpośrednie 

przełożenie na etap realizacji, wskazując, że proponowane instalacje technologiczne 

(w  tym  również  instalacja  do  odzysku  fosforu)  winny  posiadać  co  najmniej  2 

referencje,  potwierdzające  możliwość  ich  pracy  w  praktyce.  Zamawiający  bowiem 

wyraźnie  wskazał  w  pkt  2.4-Cz.  III  PFU  części  opisowej  Tom  I,  że:  Wykonawca  ma 

swobodę  w  doborze  rozwiązań  podanych  w  PFU  w  granicach  oraz  pod  warunkiem,  że 


wybrane rozwiązania będą dobrze znane Zamawiającemubędą sprawdzonew warunkach 

przemysłowych i będą posiadały referencie dla obiektów o podobnej przepustowości

Zamawiający  co  prawda  w  przywołanych  odpowiedziach  na  pytania  stwierdził,  że 

będzie  wymagał  przedstawienia  referencji  na  etapie  składania  ofert,  ale  wyraźnie 

należy  odróżnić  składanie  przez  wykonawcę  referencji  od  spełnienia  opisanego 

wyżej  warunku,  aby  zaoferowane  parametry  spełniały  wymagania  SIWZ,  tj.  by  były 

sprawdzone  w  warunkach  przemysłowych,  w  obiektach  o  podobnej  przepustowości. 

Odnosząc  przytoczone  wymaganie  SIWZ  do  niniejszego  zarzutu,  nie  może  budzić 

wątpliwości,  że  zamawiający  wymagał,  aby  gwarantowany  przez  wykonawców 

parametr ilości fosforu ogólnego w osadzie po procesie odwadniania był osiągany w 

warunkach przemysłowych, w instalacjach o podobnej przepustowości.  

Inżynieria w pkt III oferty zagwarantowała osiągnięcie przedmiotowego parametru na 

poziomie  <20  gP/kg  s.m.  Co  istotne,  wartość  ta  znacznie  odbiega  od  parametrów 

zagwarantowanych  przez  pozostałych  wykonawców:  WTE  Wassertechnik  (Polska) 

Sp. z o.o. 

– 27,99 g P/kg s.m., odwołujący – 27 g P/kg s.m. 

Te  r

ozbieżności  jednak  nie  wzbudziły  u  zamawiającego  jakichkolwiek  wątpliwości, 

chociaż  powinny,  w  szczególności  wobec  pisma,  jakie  wystosował  odwołujący  do 

zamawiającego w dniu 16 marca 2020 r. 

Tymczasem  parametr  ,  zagwarantowany  przez  wykonawcę  na  poziomie  < 20  gP/kg 

s.m.  jest  niemożliwy  do  osiągnięcia,  w  szczególności,  biorąc  pod  uwagę  opisane 

wyżej wymagania SIWZ. 

Złożenie oświadczenia tej treści jak w pkt III oferty wykonawcy w zakresie parametru 

instalacji do usuwania fosforu stanowić, będzie także niezgodność z SIWZ - PFU cz. 

/II część opisowa Tom I rozdz. 2.4., jak wyżej cytowany.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  odwołujący  wskazał,  że  zadeklarowany  przez 

Inżynierię  stopień  odzysku  fosforu  jest  niemożliwy  do  osiągnięcia  w  warunkach 

normalnej eksploatacji ins

talacji. Dostępne na rynku rozwiązania technologiczne nie 

gwarantują  tak  wysokiego  stopnia  odzysku  fosforu,  szczególnie  gdy  osad  przed 

fermentacją  został  poddany  procesowi  hydrolizy  termicznej.  Z  informacji  rynkowych 

wynika  także,  że  tego  typu  instalacje,  z  uwagi  na  swój  nowatorski  charakter,  nie 

mają 

możliwości 

legitymowania 

się 

co 

najmniej 

dwoma 

referencjami 

potwierdzającymi  prawidłowość  ich  działania.  Na  rynku  jest  bowiem  wiele  metod 

odzysku  fosforu  z  fazy  płynnej,  jednak  odzysk  fosforu  w  postaci  struwit u  (czego 

wymaga  zamawiający  w  pkt  13.5  IDW),  zapewniający  ograniczenie  ilości  fosforu  w 

osadzie  po  odwadnianiu  do  poziomu  mniejszego  niż  20  g  P/kg  s.m.,  nie  jest 


sprawdzony  w  warunkach  przemysłowych,  a  tego  zamawiający  wymagał  także  w 

SIWZ. 

W  kontekście  omawianego  parametru,  podkreślenia  przy  tym  wymaga,  że 

zamawiający  wyraźnie  wskazał  na  konieczność  zagwarantowania  odpowiedniego 

stopnia  odzysku  fosforu  (w  postaci  produktu,  struwitu),  a  nie  redukcji  fosforu,  co 

oznacza,  że  strącanie  chemiczne  fosforanów  w  odcieku  będzie  skutkować 

wiązaniem  fosforu  w  komórkach,  obniżając  jednocześnie  stopień  odzysku  fosforu. 

Innymi  słowy,  w  ramach  Kryterium  nr  5  podkryterium  nr  3  wymagania 

zamawiającego dotyczą wartości usuwania fosforu z odcieków  oraz odzysku fosforu w 

postaci  struwitu. 

Tym  samym  należy  wyraźnie  odróżnić  parametr  maksymalnej  ilości 

fosforu  w  osadzie  w  związku  z  usuwaniem  fosforu  od  tego  parametru  w  związku  z 

odzyskiem  fosforu  w  postaci  struwitu  (parametr  na  poziomie  <20  g  P/kg  s.m.  w 

ofercie  Inżynierii,  niemożliwy  obecnie  do  osiągnięcia  w  warunkach  przemysłowych, 

w  podobnych  instalacjach).  Ten  wniosek  wyraźnie  odzwierciedlają  oferty 

pozostałych  wykonawców,  konkurencyjnych  do  Inżynierii,  posiadających  bogate 

doświadczenie  w  analogicznych  realizacjach  do  będącej  przedmiotem  niniejszego 

postępowania.  Zadeklarowali  oni  poziom  odzysku  fosforu  na  analogicznym  poziomie, 

oscylującym  w  granicach  27  gP/  kg  s.m.  Taka  zbieżność  parametru  gwarantowanego 

przez  obu  wykonawców  konkurencyjnych  do  Inżynierii  nie  jest  przypadkiem ,  a 

odpowiedzią na rynkowe możliwości techniczne, w szczególności wobec wymagania 

zamawiającego  z  SIWZ,  aby  rozwiązania  były  sprawdzone  w  warunkach 

przemysłowych. 

W  konsekwencji,  deklaracja  Inżynierii  o  możliwości  osiągnięcia  stopnia  odzysku 

osadu  fosforu 

po  procesie  odwadniania  na  poziomie  mniejszym  niż  20  gP/kg  s.m. 

stanowi  wprowadzenie  zamawiającego  w  błąd  co  do  możliwości  uzyskania  takiego 

parametru  przy  dostępnych  na  rynku  rozwiązaniach  (wg  PFU  -  sprawdzonych  w 

warunkach  przemysłowych,  w  obiektach  o  podobnej  przepustowości),  będąc  tym 

samym  działaniem  sankcjonowanym  wykluczeniem  z  postępowania  na  podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp oraz odrzuceniem  oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 i 

2  Pzp.  Zaoferowanie  przez  Inżynierię  parametru  w  Kryterium  5  podkryterium  3  na 

poziomie  niemożliwym  do  osiągnięcia  w  świetle  wymagań  SIWZ  prowadzi  do 

sztucznego  zawyżania  punktacji  przyznanej  ofercie  tego  wykonawcy,  w 

konsekwencji  do  wyboru  oferty  tego  wykonawcy  jako  najkorzystniejszej.  Różnica 

pomiędzy  ofertami  jest  niewielka  w  ujęciu  przyznanych  punktów  (100  pkt  Inżyniera, 

odwołujący - 97,58 pkt, WTE Wassertechnik (Polska), Sp. z o.o.  - 95,87 pkt), zaś w 


ramach przedmiotowego podkryterium wykonawca i otrzymał maks. 5 punktów. Tym 

samym  zaoferowanie  parametru  niemożliwego  do  wykonania  wpłynęło  na  ranking 

ofert  i  na  decyzje  zamawiającego.  Spełnione  więc  zostały  wszystkie  przesłanki  do 

wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp, 

opisane szerzej powyżej i mające odniesienie także do tego zarzutu. 

Jednocześnie  złożenie  oferty  z  parametrem  gwarantowanym  niemożliwym  od 

osiągnięcia, w celu uzyskania maksymalnej liczby punktów za ten parametr, stanowi 

czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji. Takie zachowanie  wykonawcy narusza bowiem dobre obyczaje, o czym 

stanowi  art.  3  ust.  1  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  i  jednocześnie 

wyczerpuje  znamiona  czynu  nieuczciwej  konkurencji  z  art.  15  ust.  1  pkt  5  w  zw.  z 

art. 15 ust. 2 pkt 1 tej ustawy. 

Zdaniem  odwołującego  co  przy  tym  istotne,  a  na  co  zwróciła  uwagę  Izba  w  przytoczonym 

wyroku,  zgodnie  z  Częścią  II  SIWZ  „Projekt  umowy”  –  II.3  Warunki  Szczególne  Kontraktu, 

zamawiający nie przewidział kar umownych za niedotrzymanie parametrów gwarantowanych 

przez  wykonawcę.  Zamawiający  zastrzegł  sobie  jedynie  prawo  odstąpienia  od  umowy  w 

przypadku  nieosiągnięcia  deklarowanych  przez  wykonawcę  w  ofercie  parametrów  instalacji 

ocenianych w ramach kryteriów oceny ofert, jednak doświadczenie życiowe pokazuje, że po 

wybudowaniu  instalacji  (a  dopiero  wówczas  będzie  możliwa  weryfikacja  przedmiotowego 

parametru)  zamawiający  z  prawa  tego  praktycznie  nie  korzystają.  Tym  samym  Inżynierii 

„opłacało się” zaoferować parametr, którego żaden inny, rzetelny wykonawca nie zaoferuje, i 

uzyskać  tym  samym  dodatkowe  punkty,  gwarantujące  wybór  oferty  Inżynierii  jako 

najkorzystniejszej.  

Ponadto  w  ocenie  odwołującego  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  i  odrzucenia 

jego oferty oznacza także, że doszło do naruszenia art. 91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Pzp.  

W  niniejszej  sprawie  niemożliwość  świadczenia  dotyczy  jedynie  oferowanego  parametru 

technicznego instalacji do usuwania fosforu z odcieków po odwadnianiu i suszeniu osadów 

przefermentowanych, co oznacza, że nie można mówić o nieważności całej oferty złożonej 

przez  wykonawcę  w  rozumieniu  art.  89  ust.  1  pkt  8  Pzp.  Jeżeli  tylko  część  świadczenia  o 

charakterze złożonym jest niemożliwa do spełnienia, należy zastosować przepis art. 58 § 3 

k.c. (jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje 

mocy,  co  do  pozostałych  części).  To  jednak  oznacza,  że  w  razie  stwierdzenia  braku 

podstawko wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 lub odrzucenia oferty 

na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  3  albo  ust.  2  Pzp,  Wykonawca  co  najmniej  nie  powinien 

uzyskać  punktów  w  ramach  tego  podkryterium.  W  przeciwnym  bowiem  razie  dochodzi  do 


naruszenia art. 91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Pzp. Przy taki ej. o cenie ofert ranking ofert (łączna 

przyznana punktacja zgodnie z pkt 13 

IDW, niezależnie od zarzutów dot. kryterium nr 3 i 4) 

przedstawia się następująco: odwołujący - 97,58 pkt, Inżynieria - 95 pkt, WTE Wassertechnik 

(Polska) Sp. z o.o. - 95,87 pkt.  

Zamawiający,  mimo  tak  wielu  wątpliwości  jak  opisane  w  odwołaniu,  w  szczególności 

pojawiających  się  na  tle  porównania  ofert  wykonawców  w,  zakresie  oferowanych 

parametrów,  zaniechał  wszczęcia  postępowania  wyjaśniającego  dotyczącego  oferty 

Inżynierii,  czym  co  najmniej  naruszył  przepis  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp.  Zamawiający  jest 

upraw

niony do zawarcia umowy jedynie z wykonawcą wybranym zgodnie z Pzp, tym samym 

za  niezgodne  z  przepisami  Pzp  uznać  należy  zaniechanie  zamawiającego  do  wyjaśnienia 

treści  oferty  Inżynierii.  Nie  chodzi  bowiem  o  wybór  oferty  jako  takiej,  ale  o  wybór  oferty 

wyk

onawcy,  który  daje  rękojmię  należytego  wykonania  zamówienia,  w  szczególności 

wykonawcy, który dotrzyma osiągnięcie parametrów gwarantowanych w ofercie i ocenianych 

przez zamawiającego w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert. 

Jako  ostanie  odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  art.  7  ust.  1  Pzp  zamawiający 

przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz 

zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości.  Nierzetelne  przeprowadzenie 

czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  wyniku  którego  dokonano  wyboru  oferty  Inżynierii  jako 

najkorzystniejszej, stanowi jednocześnie naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosił 

wykonawca 

Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie.  

Zgłaszający  przystąpienie  w  dniu  19  czerwca  2020  r.  za  pośrednictwem  poczty 

elektronicznej  przesłał  pismo  procesowe,  w  którym  wniósł  o  oddalenie  odwołania  jako 

bezzasadnego. Do pisma pro

cesowego załączył dowody na potwierdzenie twierdzeń w nim 

zawartych. 

Odwołujący w dniu 23 czerwca 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej złożył 

pismo 

procesowe  stanowiące  de  facto  spis  dowodów.  Do  pisma  zostały  dołączone 

wnioskowane przez niego dowody. 

Zamawiający na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania 

złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania w całości. 

Odwołujący  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania 

oświadczył, że cofa odwołanie w części dotyczącej zarzutów podniesionych w pkt I.2 poz. 1 


(dotyczącego  Kryterium  nr  4  i  usługi  świadczonej  w  ramach  projektu  oczyszczalni  ścieków 

Czajka) oraz w pkt II uzasadnienia odwołania. 

Na  podstawie  dokumentacji  przedmiotowego  po

stępowania,  złożonych  dowodów 

przez  odwołującego  i  przystępującego  oraz  biorąc  pod  uwagę  stanowiska  stron  i 

uczestnika 

postępowania, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  odwołujący  spełnił  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp 

prze

słanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, 

a  naruszenie  przez  z

amawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez 

niego 

szkody  polegającej  na  utracie  możliwości  uzyskania  zamówienia.  Nie  została 

wypełniona  także  żadna  z  przesłanek  ustawowych  wynikających  z  art.  189  ust.  2  Pzp, 

skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 185 ust. 2 i 3 Pzp, Izba dopuściła do 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego,  jako  uczestnika 

wykonawc

ę – Inżynieria Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie (zwanego dalej: „przystępującym” 

lub nadal

: „Inżynierią”).  

Izba dopuściła w przedmiotowej sprawie dowody z: 

1)  dokumentacji przekazanej w postaci elektronicznej zapisanej na 

płycie CD, przesłanej do 

akt sprawy w dniu 6 maja 2020 

r. przez zamawiającego, w tym w szczególności z treści: 

SIWZ wraz z załącznikami; 

oferty złożonej przez przystępującego wraz z załącznikami; 

- informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 7 kwietnia 2020 r.; 

złożonych przez odwołującego: 

- metryki Projektu budowlanego 

– Załącznika nr 4/7 do decyzji nr AB/MJ-6740/15/17/K z dnia 

2 lutego 2017 r.; 

-  metryki  Projektu  budowlanego 

–  nazwa  opracowania:  „Projekt  budowlany  modernizacji  i 

rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”; 

stanowiska  Zachodniopomorskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  znak  OKK-

025/0017(2)/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r.; 

pytania skierowanego do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 7 

kwietnia 2020 r.; 

stanowiska  Mazowieckiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  znak  MAZ/175/06/22  

z dnia 17 kwietnia 2020 r.; 


artykułu  pt.:  Sprawdzanie  projektów  i  opracowań  projektowych,  A.  Krupa,  opubl.  Inżynier 

Budownictwa, nr 10/2007; 

-  metryki  Projektu  budowlanego 

–  nazwa  opracowania:  „Przebudowa  i  rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Otwocku – ZADANIE II”; 

-  metryki  Projektu  budowlanego 

–  nazwa  opracowania:  „Przebudowa  i  rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Otwocku – ZADANIE III”; 

-  metryki  Projektu  budowlanego 

–  nazwa  opracowania:  „Przebudowa  i  rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Otwocku – ZADANIE IV – Remont przepompowni ścieków „Ługi””; 

opinii dr M. Smol dotyczącej możliwego poziomu odzysku surowców fosforowych; 

życiorysu zawodowego dr. M. S.; 

zobowiązania  do  oddania  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji 

zamówienia, w którym znajdują się informację dotyczące pana J.K.; 

złożonych przez przystępującego: 

- referencji wydanych przez EKOLOG Sp.  z o.o. 

dla Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska 

EKO

COMP  Sp.  z  o.o.  dotyczących  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa  i  rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Otwocku – zadanie II, III i IV”; 

schematu „Połączenie systemu NSS na reaktorze biologicznym” OŚ w Otwocku; 

-  Instrukcji  Bezpiecznej  Eksploatacji  oczyszc

zalni  ścieków  w  Otwocku,  system  RTC  (NSS) 

(strony 1 i 6); 

referencji  z  dnia  20  kwietnia  2020  r.  wydane  przez  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni dla CDM Smith Sp. z o.o.; 

opinii z dnia 23 czerwca 2020 r. sporządzonej przez mgr  inż. R. Z. dotyczącej parametru 

wskazanego przez przystępującego w zakresie Kryterium nr 5; 

wyciągu z dokumentacji wykonawczej i powykonawczej sporządzonej w ramach inwestycji 

dotyczącej Oczyszczalni Czajka, w której sporządzeniu uczestniczył pan M.P. 

Izba nie zaliczyła na poczet materiału dowodowego złożonych przez przystępującego 

dokumentów  dotyczących  osoby  pana  J.K.,  na  które  przystępujący  powołał  się  w  swoim 

piśmie  procesowym  oraz  załączył  do  tego  pisma  z  uwagi  na  wycofanie  tych  wniosków 

do

wodowych na rozprawie przez przystępującego.  

Ponadto  Izba  odmówiła  zaliczenia  na  poczet  materiału  dowodowego  dokumentów 

złożonych  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  w  dniu  25  czerwca  2020  r.  przez 

odwołującego wraz z wnioskiem o otwarcie rozprawy. Były to: 

- korespondencja e-

mail między panią T.K. a panem C.S. z dni 24-25 czerwca 2020 r.; 

tłumaczenie  na  język  polski  korespondencji  e-mail  panią  T.K.  a  panem  C.S.  z  dni  24-25 

czerwca 2020 r. 


Dokumenty 

ten odnosiły się do dowodu złożonego przez przystępującego w postaci opinii z 

dnia  23  czerwca  2020  r.  sporządzonej  przez  mgr  inż.  R.  Z.,  dotyczącej  parametru 

wskazanego  przez  przystępującego  w  zakresie  Kryterium  nr  5.  Odwołujący  złożył  te 

dokumenty  po 

zamknięciu  rozprawy.  Na  podstawie  art.  190  ust.  1  zd.  2  Pzp  dowody  na 

poparcie  swoich  twierdzeń  lub  odparcie  twierdzeń  strony  przeciwnej  strony  i  uczestnicy 

postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do końca rozprawy. W związku z tym, 

że  przedmiotowe  dokumenty  zostały  złożone  po  zamknięciu  rozprawy,  Izba  uznała  jak  na 

wstępie przedmiotowego akapitu. 

Jak  zasygnalizowano  powyżej  odwołujący  w  dniu  25  czerwca  2020  r.  za 

pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  złożył  wniosek  o  otwarcie  rozprawy.  Izba  nie 

uwzględniła  przedmiotowego  wniosku,  podtrzymując  wcześniejsze  ustalenie,  że  zebrany  w 

sprawie  materiał  dowodowy  pozwoli  jej  na  merytoryczne  rozpoznanie  odwołania. 

Szczegółowa  argumentacja  związana  z  powyższym  wnioskiem  zostanie  przedstawiona  w 

dalszej części uzasadnienia, przy omówieniu dowodu, do którego odnosił się ten wniosek. 

W związku z cofnięciem odwołania w części dotyczącej zarzutów podniesionych w pkt 

I.2 poz. 1 (dotyczącego Kryterium nr 4 i usługi świadczonej w ramach projektu oczyszczalni 

ścieków  Czajka)  oraz  w  pkt  II  uzasadnienia  odwołania,  Izba  umorzyła  postępowanie 

odwoławcze w części dotyczącej zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 i 12 w zw. z art. 7 

ust.  1  Pzp  w  zakresie 

jednej  z  usług  wskazanych  w  ramach  kryterium  oceny  ofert 

odnoszącego  się  do  doświadczenia  Projektanta  automatyka  –  Eksperta  nr  6  oraz  zarzutu 

naruszenia art. 26 ust. 3 w zw. z art. 22a ust. 6 Pzp 

w zw. z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia 

Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

I

zba ustaliła co następuje 

Z

godnie z pkt 13.1 IDW przy ocenie ofert zamawiający oceniał 5 kryteriów: 

1)  Cena oferty 

– waga 60%; 

Okres gwarancji i rękojmi – 10%; 

Doświadczenie Projektanta technologa - Eksperta nr 3 (osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia) – waga 5%; 

Doświadczenie Projektanta .automatyka - Eksperta nr 6 (osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia) – waga 5%; 

5)  Parametry techniczne 

– waga 20%. 

W pkt 10.19 IDW zamawiający podkreślił: 


Opis  doświadczenia  osób  wyznaczonych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia 

składany  jest  (zgodnie  z  treścią  Załącznika  nr  4  do  IDW)  wyłącznie  w  celu  przyznania 

ewentualnych dodatkowych punktów zgodnie z pkt 13.1.2, 13.1.3 IDW. 

W  celu  uzyskania  dodatkowych  punktów  zgodnie  z  pkt  13.1.3,  13.1.4,  IDW  Opis 

doświadczenia  osób  wyznaczonych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  powinien 

zawierać wymagane minimum określone odpowiednio w pkt: 5.1.1.3 c), 5.1.1.3 f) IDW oraz 

punktowane doświadczenie dodatkowe. 

Opis  doświadczenia  osób  wyznaczonych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia,  w 

związku z tym, że służy do uzyskania dodatkowych punktów zgodnie z pkt 13.1.3 lub 13.1.4 

IDW,  nie  będzie  podlegał  uzupełnieniu  w  trybie  właściwym  dla  dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z pkt 13.1.3 IDW: 

Doświadczenie Projektanta technologa – Eksperta nr 3: 

W kryterium przyznane zostaną punkty za większe niż wymagane minimalne doświadczenie 

osoby  wyznaczonej  do  realizacji  zamówienia  –  Projektanta  technologa,  określone  w  pkt 

5.1.1.3 c) IDW tj.: Wykonawca otrzyma: 

5 pkt 

– jeśli wskazana osoba wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego 

osoba wymieniona co najmniej w treści projektu) w okresie 10 lat przed upływem terminu 

składania  ofert,  co  najmniej  3  (trzy)  dokumentacje  projektowe  w  branży  technologia, 

dotyczące  budowy  lub  rozbudowy  lub  przebudowy  lub  modernizacji  oczyszczalni  ścieków 

komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż 100 000 RLM. 

3 pkt 

– jeśli wskazana osoba wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego 

osoba wymieniona co najmniej w treści projektu) w okresie 10 lat przed upływem terminu 

składania  ofert,  co  najmniej  2  (dwie)  dokumentacje  projektowe  w  branży  technologia, 

dotyczące  budowy  lub  rozbudowy  lub  przebudowy  lub  modernizacji  oczyszczalni  ścieków 

komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż 100 000 RLM. 

0 pkt 

– brak przedstawienia doświadczenia ponad wymagane w IDW minimum. 

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane na podstawie dokumentu, o którym mowa 

w  pkt  10.5  IDW,  w 

szczególności  w  celu  uzyskania  dodatkowych  punktów,  wypełniony 

załącznik Nr 4 do IDW powinien zawierać wymagane w warunku minimum oraz punktowane 

doświadczenie  dodatkowe  tzn.  przykładowo  dla  uzyskania  3  pkt.  Projektant  technolog 

powinien  posiadać  doświadczenie  na  poziomie  minimalnym  określonym  w  pkt.  5.1.1.3  c) 

IDW  oraz  dodatkowo  przy  wykonaniu  co  najmniej  jednej  opisanej  dokumentacji  projektowej 

tj. łączne doświadczenie przy wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych

Zgodnie z pkt 13.1.4 IDW: 


D

oświadczenie Projektanta automatyka – Eksperta nr 6: 

W kryterium przyznane zostaną punkty za większe niż wymagane minimalne doświadczenie 

osoby  wyznaczonej  do  realizacji  zamówienia  –  Projektanta  automatyka,  określone  w  pkt 

5.1.1.3 f) IDW tj.: Wykonawca otrzyma: 

5 pkt 

– jeśli wskazana osoba wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego 

osoba  wymieniona  co  najmniej  w  treści  projektu)  co  najmniej  3  (trzy)  dokumentacje  w 

branży  automatyki  obejmujące  zakresem  m.in.  nadrzędny  system  sterowania  oczyszczalni 

ścieków komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż 100 000 RLM.  

3 pkt 

– jeśli wskazana osoba wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego 

osoba  wymieniona  co  najmniej  w  treści  projektu)  co  najmniej  2  (dwie)  dokumentacje  w 

branży  automatyki  obejmujące  zakresem  m.  in.  nadrzędny system  sterowania oczyszczalni 

ścieków komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż 100 000 RLM.  

0 pkt 

– brak przedstawienia doświadczenia ponad wymagane w ID W minimum. 

Punkty w niniejszym kryteriu

m zostaną przyznane na podstawie dokumentu, o którym mowa 

w  pkt  10.5  IDW,  w  szczególności  w  celu  uzyskania  dodatkowych  punktów  wypełniony 

załącznik  Nr  4  do  IDW  powinien  zawierać  wymagane  warunku  minimum  oraz  punktowane 

doświadczenie  dodatkowe  tzn.  przykładowo  dla  uzyskania  3  pkt.  Projektant  automatyk 

powinien posiadać doświadczenie na poziomie minimalnym określonym w pkt. 5.1.1.3 f) IDW 

oraz  dodatkowo,  przy  wykonaniu  co  najmniej  jednej  opisanej  dokumentacji  projektowej  tj. 

łączne poświadczenie przy wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych. 

Zgodnie  z  pkt  13.1.

5  ppkt  3  IDW  zamawiający  w  ramach  Kryterium  nr  5  –  Parametry 

techniczne 

zastosował  podkryterium  Instalacja  do  usuwania  fosforu  z  odcieków  po 

odwadnianiu i suszeniu osadów przefermentowanych.  

Wymagania zamawiającego w ramach tego kryterium kształtowały się następująco: 

Wymagana  wartość  usuwania  fosforu  z  odcieków  oraz  odzysku  fosforu  w  postaci  struwitu 

powinna zapewnić ograniczenie ilości fosforu w osadzie po II° odwadniania w zakresie:  

• Minimalna ilość fosforu ogólnego osadzie: 20 gP/kg s.m.  

• Maksymalna ilość fosforu ogólnego osadzie: 36 gP/kg s.m.  

Zasady oceny tego podkryterium: 

Jeśli  Wykonawca  zaoferuje  instalację  do  usuwania  fosforu  ogólnego  z  odcieków  oraz  do 

odzysku  fosforu  w  postac

i  struwitu  pozwalającą  na  ograniczenie  zawartości  fosforu  w 

osadach po 11° odwadniania, Wykonawca otrzyma:  

• 

<20 gP/kg s.m. 

– 5p. 

• 

>20 <24 gP/kg s.m. 

– 4 p. 

• 

>24 <28 gP/kg s.m. 

– 3 p. 


• 

>28 <32 gP/kg s.m. 

– 2 p. 

• 

>32 <36 gP/kg s.m. 

– 1 p. 

• 

=36 gP/kg s.m. 

– 0p. 

Za

mawiający  przyzna  w  kryterium  Instalacja  do  usuwania  fosforu  z  odcieków  po 

odwadnianiu i suszeniu osadów przefermentowanych maksymalnie 5 pkt 

Treść  pytań  i  odpowiedzi  do  treści  SIWZ  nr  83,  101,  140,  157,  158  i  172  z  dnia  9 

grudnia, 19 grudnia 2019 r. i 10 stycznia 2020 r.: 

Pytanie nr 83  

W związku z podanymi w SIWZ (pkt. 13) kryteriami wyboru i oceny ofert prosimy o podanie 

aktualnych wyników badań zawartości fosforu w osadzie po II° odwadniania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający w załączeniu udostępnia badania jakości osadów. 

Pytanie nr 101 

W  PFU  część  III  część  opisowa  Tom  I  w  rozdziale  2.4.  „Wymagania  dotyczące  procesów 

technologicznych”  Zamawiający  napisał  „Wykonawca  ma  swobodę  w  doborze  rozwiązań 

podanych  w  PFU  w  granicach  oraz  pod  warunkiem,  że  wybrane  rozwiązania  będą  dobrze 

znane  Zamawiającemu,  będą  sprawdzone  w  warunkach  przemysłowych  i  będą  posiadały 

referencje, dla obiektów o podobnej przepustowości (min. 100 000 RLM), eksploatowanych 

w podobnych warunkach klimatycznych”. Jak Zamawiający zamierza zweryfikować na etapie 

składania  ofert,  że  zaproponowane  rozwiązania  mają  referencję  i  są  sprawdzone  w 

warunkach przemysłowych? Proponujemy, aby w celu weryfikacji tego warunku Wykonawca 

dołączył  do  oferty  listę,  na  której  umieści  nazwę  proponowanych  głównych  rozwiązań 

(ocenianych  w  kryteriach  oceny  ofert  tzn.  hydroliza  osadów  ściekowych,  instalacja  do 

usuwania  azotu  oraz  odzysku  fosforu  z  odcieków,  nadrzędny  system  sterowania)  wraz  z 

podaniem przynajmniej jednej komunalnej oczyszczalni ścieków gdzie rozwiązanie zgodne z 

SIWZ jest zastosowane w danym układzie technologicznym. 

Odpowiedź: 

Zmawiający wymaga zainstalowania w nowo budowanym (projektowanym)układzie hydrolizy 

osadu kompletnego systemu opomiarowania, w tym urządzeń, które w jednoznaczny sposób 

pozwolą na weryfikację opisanych w PFU warunków eksploatacji

Pytanie nr 140  

W  PFU  Tom  II  Rozdział  14.3.11  str.  134  Zamawiający  wymaga  zagwarantowania  redukcji 

związków fosforu ogólnego w odciekach z odwadniania i suszenia osadów na poziomie min. 

80%.  Doświadczenia  poparte  literaturą  pokazują,  że  uzyskanie  redukcji  na  takim  poziomie 

możliwe  jest  jedynie  dla  fosforu  w  postaci  ortofosforanowej,  co  wynika  wprost  z  kinetyki 


procesu wytrącania struwitu. Uzyskanie 80% redukcji fosforu ogólnego byłoby możliwe tylko 

w sytuacji, 

gdy fosfor ogólny w odciekach równy jest fosforowi ortofosforanowemu, natomiast 

doświadczenie  pokazuje,  że  taka  sytuacja  w  praktyce  nie  zachodzi.  Sugerujemy  zmianę 

sformułowania "fosfor ogólny" na "fosfor ortofosforanowy" w treści rozdziału. 

Odpowiedź: 

Zam

awiający  podtrzymuje  zapisy  podane  w  PFU.  Wymagania  określone  przez 

Zamawiającego  zostały  potwierdzone  w  ofertach  przekazanych  przez  Uczestników  (w  tym 

Pytającego)  w  ramach  Dialogu  technicznego  pt.:  „Urządzenia  i  rozwiązania  technologiczne 

możliwe do zastosowania podczas przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków „Południe” 

(ZPD) w  zakresie gospodarki ściekowej i osadowej w ramach Fazy VI.” przeprowadzanego 

na przełomie września i października 2017 r. Zamawiający zwraca ponadto uwagę na fakt, iż 

zgodnie  z 

wymaganymi  określnymi  w  Tomie  II  PFU  punkt  14.3.10  redukcja  fosforu  w 

instalacji  do  wytrącania  struwitu  będzie  oceniona  (w  przesączu  uzyskanym  z  osadu 

przefermentowanego  przed  odwadnianiem  lub  odcieków  z  odwadniania  i  suszenia  osadu 

przefermentowanego)

Pytanie nr 157 

W  związku  z  ograniczeniem  wymogów  referencyjnych  dla  kluczowych,  z  punktu  widzenia 

realizacji  projektu,  rozwiązań  technologicznych  w  zakresie  procesu  deamonifikacji,  tj.  bez 

podobnego  wymogu  dla  procesu  hydrolizy  termicznej  oraz  odzysku  fosforu,  prosimy  o 

informację,  czy  w  celu  wyeliminowania  zastosowania  rozwiązań  niesprawdzonych  i 

awaryjnych  (szczególnie  biorąc  pod  uwagę  doświadczenia  MPWiK  z  dotychczasowych 

realizacji  zawansowanych  technologii  przetwarzania  osadów),  Zamawiający  będzie 

wymaga

ć  udokumentowania,  na  etapie  opracowywania  dokumentacji  projektowej  i  jej 

zatwierdzania, że proponowane instalacje technologiczne stanowią rozwiązania sprawdzone, 

np.  w  oparciu  o  wskazanie  3-

echprzykładów  działających  już  instalacji  z  proponowanego 

typosze

regu  dla  wydajności  odpowiadającej  wielkości  projektowanej  dla  oczyszczalni 

Warszawa Południe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  potwierdza,  że  będzie  wymagał  udokumentowania,  na  etapie  opracowywania 

dokumentacji  projektowej  i  jej  zatwierdzania,  że  proponowane  instalacje  technologiczne 

posiadają co najmniej 2 referencje. 

Pytanie nr 158 

W związku z planem wdrożenia nowatorskiego na rynku polskim procesu odzysku fosforu, i 

wobec  braku  doświadczeń  z  realizacji  podobnych  realizacji,  zwracamy  się  z  pytaniem,  czy 

Zamawiający  będzie  wymagać  na  etapie  opracowywania  dokumentacji  projektowej 


przeprowadzenia  badań  pilotowych  i  przedstawienia  wyników  badań  pilotowych, 

dokumentujących  poprawność  założeń  projektowych,  w  oparciu  o  dobraną  technologię?  W 

związku  z  wykonywaniem  już  podobnych  badań  na  terenie  oczyszczalni  przez  jednego  z 

dostawców technologii odzysku fosforu, wskazanym byłoby wprowadzenie takiego wymogu 

także dla innych potencjalnych dostawców technologii, w celu wyrównania zasad konkurencji 

z  jednej  strony,  oraz  potwier

dzenia  założeń  projektowych  z  drugiej,  co  stanowić  będzie 

oczywistą  korzyść  dla  realizacji  Projektu,  i  w  połączeniu  z  wymogiem  przestawienia 

działających  instalacji  referencyjnych,  ograniczy  ryzyko  zastosowania  rozwiązań 

niesprawdzonych i niepowodzenie projektu

Odpowiedź: 

Zamawiający  wyjaśnia,  że  w  ramach  przedmiotowego  zamówienia  nie  wymaga 

przeprowadzenia  badań  pilotowych.  Jednocześnie  Zamawiający  będzie  wymagał 

udokumentowania,  na  etapie  opracowywania  dokumentacji  projektowej  i  jej  zatwierdzania, 

że proponowane instalacje technologiczne posiadają co najmniej 2 referencje. 

Pytanie nr 172 

W odniesieniu do wymagań Zamawiającego w zakresie ograniczenia ilości fosforu w osadzie 

po  II

°  odwadniania,  określonych  w  IDW  Rozdział  13.1,  wnioskujemy  do  Zamawiającego  o 

wprowadzenie,  w  miejsce  aktualnie  występujących  przedziałów  o  charakterze  skokowym, 

progresywnej metody punktacji, pozwalającej na przyznawanie punktów w zakresie od 5 do 

0, proporcjonalnie do gwarantowanej zawartości fosforu w osadach, odpowiednio w zakresie 

od 20 do 36 g P/kg s.m. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

Przystępujący  złożył  wraz  z  ofertą  Załącznik  Nr  3  (Załącznik  Nr  4  do  IDW)  Opis 

doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, wskazując jako Eksperta nr 3 

– pana W.P., a jako Eksperta nr 6 – pana M.P. 

Przystępujący  wskazując  doświadczenie  osoby  w  ramach  Kryterium  nr  3  –  Projektant 

technolog wskazał m.in.: 

Opracowanie  dokumentacji  na  modernizację  ciągu  przeróbki  osadów  ściekowych 

oczyszczalni 

ścieków  "Dębogórze";  zlecający:  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji 

Sp.  z  o.o.  w  Gdyni,  ul.  Witomińska  29,  81-311  Gdynia;  Funkcja:  Członek  zespołu 

projektowego (...); 

Prace  projektowe  dla  robót  budowlanych  i  inżynieryjnych  dla  Kontraktu  „Modernizacja 

oczyszczalni  ścieków”  -  kontrakt  nr  VII,  w  ramach  Projektu  „Modernizacja  i  Rozbudowa 

Oczyszczalni  Ścieków  w  Piotrkowie  Trybunalskim  zlecający:  Miasto  Piotrków  Trybunalski, 


JRP,  ul.  Szkolna  26;  97-

300  Piotrków  Trybunalski;  Funkcja:  Członek  zespołu  projektowego 

…). 

Natomiast  jeśli  chodzi  o  doświadczenie  osoby  w  ramach  Kryterium  nr  6  –  Projektant 

automatyk przystępujący podał m.in.: 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku – zadanie II, III i IV; zlecający: 

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 

Otwock; Funkcja: Członek zespołu projektowego 

Przystępujący w pkt III oferty wskazał w ramach podkryterium Instalacja do usuwania fosforu 

z odcieków po odwadnianiu i suszeniu osadów przefermentowanych osiągnięcie parametru 

na poziomie <20 gP/kg s.m. 

Wraz  z  ofertą  przystępujący  złożył  zobowiązanie  do  oddania  do  dyspozycji  niezbędnych 

zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia,  sporządzone  przez  EKOCOMP  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w Warszawie, który oddał Inżynierii do dyspozycji zasoby co do osób zdolnych do 

wykonania zamówienia, w tym m. in. pana M.P. W zobowiązaniu pan M.P. został wskazany 

jako  Ekspert  nr  6 

–  Projektant  automatyk.  Wśród  kwalifikacji  pana  M.P.  w  zobowiązaniu 

podano: 

Przebudowa i rozbudowa oczy

szczalni ścieków w Otwocku – zadanie II, III i IV  

Inwestor:  Otwockie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.,  ul.  Karczewska 

48, 05-400 Otwock  

*wykonanie  jako  członek  zespołu  projektowego  dokumentacji  projektowej  w  branży 

automatyki  obejmującą  m  in  nadrzędny  system  sterowania  oczyszczalni  ścieków 

komunalnych o przepustowości 139 500 RLM  

*termin wykonania: 09.2016 r 

– 02.2017 r 

W  dniu  7  kwietnia  2020  r.  zamawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.  Za 

najkorzystniejszą  została  uznana  oferta  przystępującego.  Ranking  ofert  prezentował  się 

następująco: 

przestępujący – 100 pkt;  

odwołujący – 97,58 pkt,  

- WTE Wassertechnik (Polska), Sp. z o.o. 

– 95,87 pkt. 

Treść przepisów dotyczących zarzutów:  

- art. 24 ust. 1 pkt 17 

– Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, 

który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia


-  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp 

–  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się 

wykonawcę,  który  nie wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  nie  został 

zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał  braku 

podstaw wykluczenia; 

-  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp 

–  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  złożenie  stanowi  czyn 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

-  art.  91  ust.  1  Pzp 

– Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

-  art.  7  ust.  1  Pzp 

–  Zamawiający  przygotowuje i  przeprowadza postępowanie o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości

Izba zważyła co następuje. 

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska stron 

i  uczestnika  postępowania  odwoławczego  Izba  uznała,  że  odwołanie  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie. 

W  zakresie  zarzutów  dotyczących  Kryterium  nr  3,  tj.  doświadczenia  pana  W.P., 

Eksperta nr 3 

– Projektanta technologa, w pierwszej kolejności należy wskazać, że nie było 

sporu pomiędzy stronami, odnośnie okoliczności wykonywania funkcji sprawdzającego przez 

pana W.P. na dwóch kwestionowanych w odwołaniu inwestycjach, podanych na okoliczność 

spełnienia wymogów opisanych w kryterium. Spór dotyczył możliwości  wykazania się takim 

doświadczeniem  w  ramach  Kryterium  nr  3.  Izba  doszła  do  przekonania,  że  z  treści  ww. 

k

ryterium  wynika,  iż  zamawiający  nie  dokonywał  różnicowania  funkcji  w  zespole 

projektowym.  Wystarczającym  było,  aby  wskazana  osoba  w  tym  zespole  się  znajdowała  i 

wykonywała w ten sposób dokumentację projektową. 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 i 4 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2020 r. poz. 782): 

2.  Projektant  ma  obowiązek  zapewnić  sprawdzenie  projektu  architektoniczno-budowlanego 

pod  względem  zgodności  z  przepisami,  w  tym  techniczno-budowlanymi,  przez  osobę 

posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  bez  ograniczeń  w  odpowiedniej 

specjalności. 

4.  Projektant,  a  także  sprawdzający,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  do  projektu  budowlanego 

dołącza  oświadczenie  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego,  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej


Z przywołanych powyżej przepisów wynika, że zarówno projektant jak i sprawdzający, który 

określany  jest  niekiedy  jako  projektant  sprawdzający,  załączają  oświadczenie  do  projektu 

budowla

nego  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego.  W  związku  z  tym  sprawdzający 

(projektant sprawdzający) uczestniczy w sporządzeniu projektu budowlanego. To natomiast 

oznacza, że nie ma podstaw do niezaliczania sprawdzającego (projektanta sprawdzającego) 

jako członka zespołu projektowego szczególnie, że zarówno w przepisach ww. ustawy jak i w 

treści  SIWZ  próżno  szukać  definicji  pojęcia  „zespół  projektowy”.  W  tym  kontekście 

stanowisko przystępującego wskazujące, że za zespół projektowy można uznać zespół osób 

posiad

ających komplementarne umiejętności i kompetencje projektowe, zaangażowanych w 

realizację  celów  cząstkowych,  jakimi  jest  sporządzenie  dokumentacji  projektowej  w 

poszczególnych  branżach,  jej  sprawdzenie  i  uzgodnienie  oraz  realizację  wspólnego  celu 

ogólnego,  jakim  jest  sporządzenie  kompletnego  projektu  budowlanego,  wymaganego  dla 

uzyskania  decyzji  o  zatwierdzeniu  projektu  budowlanego  i  pozwoleniu  na  budowę,  a  także 

opracowanie  projektów  wykonawczych,  na  potrzeby  przedmiotowego  postępowania  było 

adekwatne  i  od

zwierciedlało  treść  wymogów  postawionych  w  ramach  przedmiotowego 

kryterium. 

W kontekście przedmiotowej sprawy warto zwrócić uwagę na wyrok Izby z 25 sierpnia 2017 

sygn.  akt  KIO  1657/17, 

który  odnosił  się  do  powyżej  wskazanej kwestii. W przedmiotowym 

orzecz

eniu  Izba  stwierdziła  m.  in.,  że  Odwołujący  wywodził,  iż  osoba  (…)  pełniła  jedynie 

funkcję  projektanta  sprawdzającego.  W  ocenie  Izby  z  powyższego  faktu  nie  można 

wywodzić,  iż  taka  osoba  nie  mogła  być  członkiem  zespołu  projektowego.  Jak  wynika  z 

zapisów  SIWZ  Zamawiający  dopuścił  potwierdzenie  spełniania  warunku  przez  wykazanie 

doświadczenia  zdobytego  jako  projektant  samodzielnie  lub  jako  projektant  w  zespole 

projektowym,  który  wykonał  dokumentację  projektową  o  określonych  parametrach. 

Abstrahując od całej argumentacji, czy możliwe jest łączenie funkcji projektanta i projektanta 

sprawdzającego przy wykonywaniu tej samej dokumentacji projektowej, nie sposób odmówić 

osobie,  która  pełniła  funkcję  projektanta  sprawdzającego  przynależności  do  zespołu 

projektowego, 

który wykonał określoną dokumentację projektową. Z pewnością projektantowi 

dokumentacji i projektantowi sprawdzającemu przypisane są inne zadania, nie można jednak 

w  sposób  kategoryczny  zaprzeczyć,  iż  projektant  sprawdzający  nie  uczestniczy  czynnie  w 

praca

ch  zespołu  projektowego  przy  tworzeniu  danej  dokumentacji.  Na  taką  okoliczność 

Odwołujący,  którego  obciążał  ciężar  dowodu,  nie  przedstawił  żadnych  materiałów.  (…) 

Branie  udziału  w  opracowaniu  założeń  projektowych  czy  konsultacjach  także  należy  do 

zakresu  c

zynności wykonywanych przez projektanta. Funkcja weryfikacyjna bowiem polega 

niejednokrotnie  na  wprowadzaniu  poprawek  do  projektu.  Ostatecznie  także  dostrzeżenia 


wymaga, iż Zamawiający nie wykluczył, iż możliwe jest wykazanie warunku przez wskazanie 

osoby, 

która  pełniła  funkcję  projektanta  sprawdzającego.  Literalnie  odczytując  warunek 

udziału  należałoby  stwierdzić,  że  osoba  pełniąca  funkcję  projektanta  sprawdzającego  jest 

także  projektantem.  Podobne  stanowisko  zostało  zawarte  także  w  wyrokach  z  1  grudnia 

17 r. sygn. akt KIO 2427/17 oraz z 22 października 2019 r. sygn. akt KIO 1988/19.  

treści  dokumentacji  przedmiotowego  postępowania  wynika,  iż  zamawiający  nie wykluczył 

możliwości wykazania się doświadczeniem w ramach Kryterium nr 3 w związku z pełnieniem 

funkcji  sprawdzającego,  a  sam  zarzut  odnośnie  pana  W.P.  ograniczał  się  wyłącznie  do 

wskazania

,  że  co  prawda  figuruje  on  w  treści  projektu,  jednak  jako  „Sprawdzający”,  przy 

czym  odwołujący  nie podważył  samego uczestnictwa w  procesie projektowania,  istnienia w 

treści  projektów  zapisów  wskazujących  na  udział  pana  W.P.,  ani  zakresu  merytorycznego 

wskazanych projektów.  

Tym samym Izba uznała, że dokonana przez odwołującego zawężająca wykładnia wymagań 

Kryterium nr 3, „Doświadczenie Projektanta technologa – Eksperta nr 3” (osoby wyznaczonej 

do realizacji zamówienia) nie stanowiła podstawy dla uznania niezgodności przedstawionych 

przez przystępującego informacji z wymaganiami zamawiającego. Taka wykładnia prowadzić 

mogła co najwyżej do wniosku, że postanowienia SIWZ w zakresie objętym zarzutem były na 

tyle  niejednoznaczne,  iż  na  obecnym  etapie  można  formułować  rozbieżne  wnioski  co  ich 

treści ze skutkiem dla wyniku postępowania i oceny działania wykonawców w postępowaniu.  

Zgodnie  z  jednolitym  orzecznictwem  Izby  i  s

ądów  powszechnych  ewentualne  wątpliwości 

interpretacyjne  powinny  być  rozstrzygane  na  korzyść  wykonawców.  Skoro  zatem  w  treści 

SIWZ  zamawiający  uznał  za  wystarczające  uczestnictwo  w  wykonywaniu  dokumentacji 

projektowej 

przez  stwierdzenie  „osoba  wymieniona  w  treści  projektu”,  prowadzenie  przez 

o

dwołującego argumentacji zawężającej na niekorzyść  przystępującego, było bezskuteczne 

w odniesieniu do stawianych zarzutów. 

Izba  pominęła  dowody  złożone  przez  odwołującego  w  zakresie  tego  zarzutu.  Metryki 

projektów  budowlanych  dotyczących  inwestycji  „Dębogórze”-Gdynia  oraz  w  Piotrkowie 

Trybunalskim  odnosiły  się  de  facto  do okoliczności  bezspornej tj.  wykonywania przez  pana 

W.P.  funkcji  sprawdzającego  na  tych  inwestycjach.  Kolejne  dwa  dowody  tj.  stanowiska 

Mazowieckiej  i 

Zachodniopomorskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  w 

przedmiotowym  postepowaniu  miały  charakter  opinii  prywatnych,  będących  odpowiedziami 

udzielonymi  za  zapytania  odwołującego.  Odwołujący  nie  wykazał,  że  podmioty  udzielające 

odpowiedzi  są  uprawnione  do  dokonywania  wiążącej  interpretacji  przepisów  w  zakresie 

objętym tymi odpowiedziami. W nawiązaniu do tego w cytowanym powyżej wyroku o sygn. 

akt  KIO  1657/20  znajduje  się  fragment  o  treści  Jak  słusznie  zauważyła  Przewodnicząca 


Rady  Łódzkiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa,  w  opinii  przedstawionej  przez 

Przystępującego,  projektanta  sprawdzającego  należy  kwalifikować  jako  członka  zespołu 

projektowego,  który  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  projekt  na  równi  z  innymi 

projektantami i dokonuje merytorycz

nej weryfikacji prawidłowości i zgodności z przepisami i 

normami  zastosowanych  rozwiązań  technologicznych.  Konfrontując  powyżej  zacytowaną 

argumentacje  z  obiema  złożonymi  opiniami  można  wysnuć  wniosek,  że  przedstawiciele 

Okręgowych  Izb  Inżynierów  Budownictwa  rożnie  interpretują  zagadnienie  związane  z 

zarzutem, 

co oznacza, że nawet na polu branżowych specjalistów z tej dziedziny pojawiają 

się  rozbieżne  stanowiska,  co  nie  mogło  potwierdzić  przydatności  złożonych  przez 

odwołującego dowodów. W przedmiotową argumentację wpisuje się także dowód w postaci 

artykułu pt.: Sprawdzanie projektów i opracowań projektowych, który Izba potraktowała jako 

prezentację poglądów i stanowiska autora na opisywane zagadnienie, natomiast w sprawie 

był on nieprzydatny. Izba nie wzięła pod uwagę także dokumentu złożonego na posiedzeniu 

przez odwołującego, gdyż odnosił się on do dokumentów złożonych przez przystępującego, 

które następnie zostały przez przystępujacego wycofane. 

W związku z powyższym Izba nie znalazła podstaw do uwzględnienia zarzutów naruszenia 

art. 24 ust. 1 pkt 17 i pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp 

jak i zarzutów ewentualnych w zakresie 

opisania przez przystępującego Kryterium nr 3, tj. doświadczenia pana W.P., Eksperta nr 3 – 

Projektanta technologa. 

Nie potwierdziły się także zarzuty odnoszące się do Kryterium nr 4, tj. doświadczenia 

pana M.P., Eksperta nr 6 

– Projektanta automatyka.  

Na  wstępie  należy  wskazać,  że  okoliczności  związane  z  przedmiotowym  zarzutem  są  inne 

niż te dotyczące Kryterium nr 3. W ramach tego zarzutu odwołujący wskazał, że pan M.P. w 

ogóle nie został wymieniony w treści projektu, z czego wynika, że w ogóle nie brał udziału w 

wykonaniu  dokumentacji,  zatem  przystępujący  wprowadził  zamawiającego  w  błąd 

oświadczeniem dotyczącym dodatkowo punktowanego doświadczenia.  

Podkreślenia  wymaga  także  pewna  różnica  w  treści  obu  kryteriów.  Otóż,  aby  uzyskać 

maksymaln

ą  liczbę  punktów  (5  pkt)  w  Kryterium  nr  3  podana  osoba  miała  wykonać 

samodzielnie  lub  jako  członek  zespołu  projektowego  –  osoba  wymieniona  co  najmniej  w 

treści projektu) w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 (trzy) 

dokumentacje  projektowe  w  branży  technologia,  dotyczące  budowy  lub  rozbudowy  lub 

przebudowy  lub  modernizacji  oczyszczalni  ścieków  komunalnych  o  przepustowości  nie 

mniejszej niż 100 000 RLM. Natomiast dla uzyskania maksymalnej liczby punktów (5 pkt) w 

Kryterium  nr  4  podana  osoba  miała  wykonać  (samodzielnie  lub  jako  członek  zespołu 

projektowego 

–  osoba  wymieniona  co  najmniej  w  treści  projektu)  co  najmniej  3  (trzy) 


dokumentacje  w  branży  automatyki  obejmujące  zakresem  m.in.  nadrzędny  system 

sterowania  o

czyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż 100 000 

RLM

.  Jak  wynika  z  porównania  obu  kryteriów  w  Kryterium  nr  3  osoba  wskazana  miała 

wykonać  co  najmniej  trzy  dokumentacje  projektowe  w  określonym  zakresie,  natomiast  w 

Kryterium  nr  4  wskazana  osoba  miała  wykonać  co  najmniej  trzy  dokumentacje  we 

wskazanym  zakresie. Ta  różnica miała znaczenie ponieważ  dla Kryterium  nr  4  wystarczało 

legitymowanie się doświadczeniem w wykonaniu trzech dokumentacji, które nie musiały mieć 

charakteru  dokumentacji  projektowej.  Łącząc  to,  ze  stwierdzonym  w  ramach  zarzutów  dla 

Kryterium nr 3 brakiem określenia przez zamawiającego pojęcia „zespół projektowy”, musiało 

skutkowa

ć  rozszerzeniem  zakresu  wymogu  w  ramach  tego  kryterium  w  stosunku  do 

Kryterium nr 3 na dokumentacje, które nie miały charakteru projektowego. W związku z tym 

jako  członka  zespołu  projektowego  (osoba  wymieniona  co  najmniej  w  treści  projektu)  w 

rozumieniu  Kr

yterium  nr  4  można  było  uznać  także  osobę  będącą  członkiem  zespołu 

przygotowującą  dokumentację  w  branży  automatyki  obejmujące  zakresem  m.in.  nadrzędny 

system  sterowania  o

czyszczalni  ścieków  komunalnych  o  przepustowości  nie  mniejszej  niż 

100 000 RLM (osoba 

wymieniona co najmniej w treści dokumentu).  

W tym kontekście Izba przyjęła za wiarygodne twierdzenia przystępującego, że generalnym 

wykonawcą w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Otwocku - 

zadanie II, III i IV” była firma EKOLOG Sp. z o.o. W toku realizacji robót wystąpiła 

między innymi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej oraz powykonawczej. Prace 

te  zostały  wykonane  przez  Przedsiębiorstwo  Ochrony  Środowiska  EKOCOMP  Sp.  z  o.o. 

(zwane  dalej:  „EKOCOMP”),  co  potwierdzają,  niepodważone  lub  zakwestionowane  przez 

odwołującego  referencje  załączone  do  pisma  procesowego.  Z  referencji  tych  wynika,  że 

zadanie  EKOCOMP  obejmowało  wykonanie  prac  branży  elektroenergetycznej  i  AKPiA  z 

systemem  sterowania  oraz  udziałem  w  rozruchu  technologicznym  w  tym  Dokumentacje 

Wykonawcze i powykonawcze: 

dokumentacja zamienna branży AKPiA; 

- kompleksowe wykonanie dokumentacji systemu NSS. 

Z  dalszej  części  referencji  wynika,  że  EKOCOMP  wdrożyła  wspólnie  z  firmą  Hach  system 

NSS firmy Hach (m

oduł kontroli i optymalizacji procesu technologicznego). 

Z kolejnych dowodów złożonego przez przystępującego tj.: 

schematu „Połączenie systemu NSS na reaktorze biologicznym” OŚ w Otwocku; 

Instrukcji  Bezpiecznej  Eksploatacji  oczyszczalni  ścieków  w  Otwocku,  system  RTC  (NSS) 

(strony 1 i 6); 


wynikało,  że  pan  M.P.  brał  udział  w  wykonaniu  Instrukcji  Bezpiecznej  Eksploatacji 

oczyszczalni  ścieków  w  Otwocku,  system  RTC  (NSS),  stanowiącej  część  dokumentacji 

powykonawczej. 

Warto  przypomnieć,  że  pan  M.P.  został  podany  w  załączonym  do  oferty  przystępującego 

zobowiązaniu  do  oddania  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji 

zamówienia,  udzielonym  przez  EKOCOMP,  jako  oddana  do  dyspozycji  osoba  zdolna  do 

wykonania zamówienia. 

W związku z powyższym Izba uznała, że usługa dotycząca inwestycji w Otwocku, wskazana 

wobec  pana  M.P.  wypełniała  wymogi  zawarte  w  treści  Kryterium  nr  4,  a  odwołujący  nie 

poważył tej okoliczności. 

Nie  miały  wobec  tego  znaczenia  dowody  złożone  przez  odwołującego  w  zakresie  tego 

zarzutu  t

j.  metryki  Projektu  budowlanego  dla  zadania  II,  III  i  IV  odnośnie  inwestycji  w 

Otwocku,  ponieważ  dotyczyły  tylko  projektu  budowlanego.  Jak  ustaliła  Izba  powyżej, 

dopuszczalne  było  wskazanie  w  ramach  Kryterium  nr  4  doświadczenia  podanej  osoby  w 

wykonaniu in

nej dokumentacji niż projekt budowlany. 

Tym samym Izba oddaliła zarzuty naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 i pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 

Pzp jak i zarzuty ewentualne w zakresie 

określenia przez przystępującego Kryterium nr 4, tj. 

doświadczenia pana M.P., Eksperta nr 6 – Projektanta automatyka. 

Kolejny  zarzut  dotyczył  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  co  do  możliwości 

zagwarantowania  zamawiającemu  w  ramach  Kryterium  nr  5  parametru  technicznego 

Instalacji  do  usuwania  fosforu  z  odcieków  po  odwadnianiu  i  suszeniu  osadów 

przefermentowanych 

na  poziomie  <20  gP/kg  s.m.,  przez  co  złożenie  oferty  przez 

przystępującego  stanowiło  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zamawiający  w  pkt  13.1.5  ppkt  3  IDW  określił  granice  możliwych  wartości  parametru 

technicznego 

Instalacji do usuwania fosforu z odcieków po odwadnianiu i suszeniu osadów 

przefermentowanych:  od  <20  gP/kg  s.m.  (najlepszy  dopuszczony)  do  =  36  gP/kg  s.m. 

(najgorszy dopuszczony). 

Odwołujący  przez  ten  zarzut  de  facto  kwestionował  treść  ww.  kryterium.  W  odwołaniu 

wyraźnie  wskazano  (…)  parametr  zagwarantowany  przez  Wykonawcę  na  poziomie  <20 

gP/kg  s.m.  jest  niemożliwy  do  osiągnięcia,  w  szczególności  biorąc  pod  uwagę  (…) 

wymagania  SIWZ

.  Przystępujący  składając  ofertę  w  tym  podając  informację  w  ramach 

przedmiotowego  kryterium  nie  dokonał  zawężenia  parametrów  w  jego  ramach,  ani  nie 

zadeklarował  osiągnięcia  parametru,  który  nie  wynikał  z  konstrukcji  samego  kryterium. 

Wprost  przeciwnie,  przystępujący  podał  jedną  z  określonych  przez  zamawiającego 


możliwości realizacji tego kryterium, która była wyraźnie wskazana w cytowanym powyżej pkt 

13.1.5  ppkt  3  IDW.  Stawianie  zarzutu  w  konstrukcji  przyjętej  przez  odwołującego  na 

obecnym  etapie  tj.  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  w

obec  wartości  parametru,  który 

został  przyjęty  i  utrzymany  w  treści  SIWZ  przez  zamawiającego,  Izba  uznała  za  niedające 

podstaw do uwzględnienia. 

Tytułem  wyjaśnienia  należy  wskazać,  że  w  związku  z  przedmiotowym  kryterium  czy  też 

wskazanymi  w  nim  parametrami 

wykonawcy  zadawali  pytania  do  treści  SIWZ.  Treści  tych 

pytań  oraz  udzielone  na  nie  odpowiedzi  zostały  zaprezentowane  powyżej  i  były  to  m.  in. 

pytania  nr  83,  101,  140,  157,  158  i  172.  Z  treści  przedmiotowych  pytań  wynika,  że 

wykonawcy  zgłaszali  postulaty  i  propozycje  w  ramach  wymaganych  parametrów  i  sposobu 

ich  weryfikacji  w  ramach  kwestionowanego  kryterium

.  W  treści  pytania  nr  158  jeden  z 

wykonawców  zwracał  uwagę  na  nowatorski  na  rynku  polskim  plan  wdrożenia  procesu 

odzysku  fosforu  oraz  brak  doświadczeń  z  realizacji  podobnych  realizacji.  Zamawiający 

jednak dokonał mniej lub bardziej dokładnych odpowiedzi na zadane pytania, które w ocenie 

Izby  rozwiewały  wątpliwości  wykonawców  lub  przynajmniej  w  stopniu  wystarczającym  ich 

satysfakcjonowały. Stwierdzenie to wynika z faktu, że żaden z wykonawców nie zdecydował 

się  na  wniesienie  odwołania  w  związku  z  ustalonymi  w  tym  zakresie  przez  zamawiającego 

postanowieniami  SIWZ.  W  związku  z  tym  kwestionowanie  zasadności  tych  postanowień  w 

tym  także  możliwości  ich  realnego  spełnienia  na  ten  moment  Izba  uznała  za  spóźnione,  a 

całą  argumentację  w  tej  materii  potraktowała  jako  przygotowaną  na  potrzeby  popierania 

odwołania. W tym zakresie warto podkreślić konstatację zawartą w wyroku z 22 lipca 2019 r. 

sygn.  akt  KIO  1238/19,  w  kt

órym  wskazano,  że  Mając  ponadto  na  uwadze  możliwość 

wniesienia  środków  ochrony  prawnej,  w  odniesieniu  do  regulacji  SIWZ,  Krajowa  Izba 

Odwoławcza rozpatrując odwołanie od dalszych czynności zamawiającego wszelkie zarzuty 

kierowane do treści SIWZ uznaje za spóźnione – nie jest bowiem możliwe obejście terminu 

na wniesienie odwołania, poprzez formułowanie zarzutów co do brzmienia SIWZ na etapie, 

na  którym  wykonawca  uzna,  że  zarzuty,  które  mógł  zgłosić  wcześniej  (i  na  których 

zgłoszenie we właściwym trybie termin upłynął) stały się w jego ocenie istotne

Ponadto skład  orzekający  wskazuje,  że  odwołujący  nie  postawił  zarzutu  naruszenia  art.  93 

ust.  1  pkt  7  Pzp,  dotyczącego  konieczności  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia,  jeżeli  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą 

uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego. 

W  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  ewentualnie  w  kontekście  tego 

przepisu  skład  orzekający  mógł  rozważyć  zasadność  twierdzeń  odwołującego  w  zakresie 

niemożliwości spełnienia kryterium ustalonego przez zamawiającego. 


Izba  pominęła  dowody  przedłożone  zarówno  przez  odwołującego  jak  i  przystępującego  na 

poparcie  swoich  argumentacji  w  ramach  przedmiotowego  zarzutu.  Dowody  te  zar

ówno  w 

przypadku  odwołującego  (opinia  dotycząca  możliwego  poziomu  odzysku  surowców 

fosforowych)  jak  i  przystępującego  (opinia  z  dnia  23  czerwca  2020  r.  dotycząca  parametru 

wskazanego przez przystępującego w zakresie Kryterium nr 5), miały charakter dokumentów 

prywatnych sporządzonych na wniosek i w interesie obu podmiotów. Ponadto wnioski z tych 

opinii  były  rozbieżne  i  pokrywały  się  ze  stanowiskami  podmiotów,  które  je  przedłożyły,  a 

skład orzekający nie miał potrzeby oceny warstwy merytorycznej zawartej w tych dowodach, 

gdyż zebrany w sprawie materiał dowodowy był i tak wystarczający do rozpoznania sprawy. 

Dodatkowo  w  związku  z  pominięciem  powyżej  wskazanego  dowodu  złożonego  przez 

przystępujacego  Izba  nie  uwzględniła  wniosku  odwołującego  z  dnia  25  czerwca  2020  r.  o 

otwarcie  rozprawy.  Wniosek  ten  był  związany  z  nowym  dowodem  uzyskanym  przez 

odwołującego,  który  miał  stanowić  dowód  przeciwny  wobec  dokumentu  złożonego  przez 

przystępującego. Pominięcie tego dokumentu przez skład orzekający czyniło dowód złożony 

pr

zez  odwołującego  po  zamknięciu  rozprawy  bezprzedmiotowym,  stąd  Izba  nie  znalazła 

podstaw do ponownego otwarcia rozprawy. 

Reasumując Izba oddaliła zarzuty naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, 

art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp  oraz  wszelkie  zar

zuty  ewentualne  w  tym  zakresie  uznając,  że 

przystępujący nie przedstawił informacji wprowadzających zamawiającego w błąd, w wyniku 

co  najmniej  lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  przez  zagwarantowanie  w  ofercie  w  ramach 

kryterium  nr  5  parametru  technicznego  In

stalacji  do  usuwania  fosforu  z  odcieków  po 

odwadnianiu  i  suszeniu  osadów  przefermentowanych  na  poziomie  <20  gP/kg  s.m.,  a 

złożenie  przez  przystępującego  oferty  nie  stanowiło  czynu  nieuczciwej  konkurencji  w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

W  konsekwencji  oddalenia  wszystkich  powyżej  wskazanych  zarzutów  nie  mógł 

znaleźć potwierdzenia zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 oraz 7 ust.1 Pzp, gdyż w ocenie Izby 

zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu na podstawie kryteriów  oceny 

ofert  określonych  w  SIWZ,  a  przy  tym  nie  zostały  naruszone  zasady  systemu  zamówień 

publicznych określone w art. 7 ust. 1 Pzp.  

Mając  na  uwadze  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  Pzp  orzeczono  jak 

w sentencji.  

Zgodnie  z  treścią  art.  192  ust.  2  Pzp  Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi 

naruszenie  przepisów  ustawy,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Natomiast  wobec  braku  potwierdzenia  zarzutów 


podniesionych  w 

odwołaniu,  w przedmiotowym  stanie  faktycznym  nie  została  wypełniona 

hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 Pzp, zatem odwołanie zostało przez Izbę 

oddalone. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  tj. 

stosownie do wyniku sprawy oraz zgodni

e z § 3 pkt 1 i 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972), 

zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego 

koszt wpisu 

od odwołania uiszczony przez odwołującego oraz zasądzając od odwołującego 

na rzecz 

zamawiającego koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel