KIO 831/20 POSTANOWIENIE dnia 30 czerwca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 831/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestników 

postępowania  odwoławczego  w  dniu  30  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  Getinge  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Wojewódzkie  Wielospecjalistyczne  Centrum  Onkologii  i  Traumatologii 

im. M. Kopernika w Łodzi 

przy  udziale  wykonawcy  Edwards  Lifesciences  Poland  sp. 

z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie 

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 

KIO 831/20 

po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na 

rzecz wykonawcy 

Getinge Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł 00 gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90  %  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo z

amówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący…………………… 


Sygn. akt KIO 831/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Wojewódzkie  Wielospecjalistyczne  Centrum  Onkologii  i  Traumatologii 

im. M. Kopernika w Łodzi wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  pn. 
„Dostawa  monitorów  hemodynamicznych  dla  Wojewódzkiego  Wielospecjalistycznego 
Centrum  Onkologii  i  Traumatologii  im.  M.  Kopernika  w  Łodzi”  -  numer  referencyjny: 

EZ.28.22.2020. 

O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 7 kwietnia 2020 r. pod numerem 2020/S 069-163605. 

W tej samej dacie Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ 

Nie  zgadzając  się  z  niektórymi  postanowieniami  SIWZ  Odwołujący:  Getinge  Polska 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 17 kwietnia 2020 r. wniósł odwołanie do Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności Zamawiającego polegających na: 

ukształtowaniu treści SIWZ, opublikowanej w Postępowaniu, w sposób sprzeczny 

z  obowiązującymi  przepisami  prawa  poprzez  wprowadzenie  w  Załączniku  nr  2  do 

SIWZ - 

Zestawieniu Parametrów Technicznych,- Warunków Gwarancji oraz Szkoleń, 

szeregu postanowień i wymogów ograniczających konkurencję, wyszczególnionych w 

dalszej 

części  niniejszego  pisma,  które  umożliwiają  uzyskanie  przedmiotowego 

zamówienia  tylko  jednemu  z  wykonawców,  ograniczając  tym  samym  krąg 
wykonawców  mogących  skutecznie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia;  co  w 
efekcie stanowiło naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą 

PZP lub Pzp, art. 29 ust 2 i 3 ustawy PZP; 

ukształtowaniu treści SIWZ, opublikowanej w Postępowaniu, w sposób sprzeczny 

z  obowiązującymi  przepisami  prawa  poprzez  wprowadzenie  do  SIWZ  postanowień 
jedynie  pozornie  dopuszczających  zaoferowanie  rozwiązań  równoważnych  do 
wskazanych przez  Zamawiającego  w  SIWZ, które w  żaden  sposób  nie odnoszą się 
do  konkretnych  parametrów,  co faktycznie  uniemożliwia  potencjalnym  wykonawcom 
złożenie prawidłowej oferty, uniemożliwiając identyfikację parametrów, na podstawie 
których  weryfikowana  będzie  równoważność  oferty  i  co  w  konsekwencji  może 

pr

owadzić  do  nieporównywalności  ofert  złożonych  w  Postępowaniu  i  skutkować 

koniecznością  unieważnienia  Postępowania  ze  względu  na  jego  obarczenie 


niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej 
unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego;  co  w  efekcie  stanowiło 

naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 i 3 ustawy PZP, art. 29 ust. 2 i 3 ustawy PZP. 

W związku ze wskazanymi powyżej naruszeniami prawa oraz zgodnie z dyspozycją 

art. 180 ust. 

3 ustawy PZP, Odwołujący wnosił o: 

uwzględnienie  odwołania  w  całości  oraz  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania 

modyfikacji  SIWZ,  w  szczególności  Załącznika  nr  2  do  SIWZ,  w  zakresie 
wskazanym  w  Odwołaniu  w  pkt  A  —  R,  poprzez  zmianę  zaskarżonych 
postanowień w sposób określony w Odwołaniu lub ich doprecyzowanie zgodnie z 
żądaniami zawartymi w Odwołaniu; 

przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na sporządzenie oferty; 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu. 

W tym stanie rzeczy Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

W  dniu  29  czerwca 

2020r.,  przed  wyznaczoną  rozprawą,  do  siedziby  Krajowej  Izby 

Odwoławczej wpłynęło oświadczenie Odwołującego o cofnięciu odwołania.  

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust.8 ustawy z dnia 29 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.), 
postanowiła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zd.2  ustawy  Pzp  Izba  postanowiła  zwrócić  na  rzecz 

Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na  podstawie 

przepisu art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust.1 pkt. 3 

lit.  a  i  ust.  

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 
wraz ze zm.).  

Przewodniczący……………………. 


wiper-pixel