KIO 830/20 POSTANOWIENIE dnia 18 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 830/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodnicząca: 

Ewa Sikorska 

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 13 maja 2020 r. odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  kwietnia  2020  roku  przez  TAXUS  UL 

Spółkę  z  ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie  w  postępowaniu prowadzonym 

przez Kampinoski Park Narodowy w Izabelinie 

postanawia:  

1.  Um

arza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

TAXUS  UL  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie  kwoty                

00 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1,  198b  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), na niniejsze postanowienie, w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie. 


Sygn. akt: KIO 830/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Kampinoski Park Narodowy w Izabelinie – prowadzi postępowanie o 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  aktualizacja  projektu  Planu 

Ochrony  Kampinoskiego  Parku  Narodowego  oraz  planu  zadań  ochronnych  dla  obszaru 

Natura  2000  PLC  140001  Puszcza  Kampinoska,  z  wykonaniem  operatu  ochrony 

ekosystemów leśnych i nieleśnych. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  zwanej  dalej 

ustawą P.z.p. 

W dniu 17 kwietnia 2020 roku wykonawca 

TAXUS UL Sp. z o.o. w Warszawie wniósł 

odwołanie w postępowaniu w zakresie części I. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  29  ust.  2 w  zw.  z  art.  7 ust.  1 ustawy  P.z.p.,  poprzez brak  podziału  zamówienia na 

części,  co powoduje,  iż  przedmiot  zamówienia jest  opisany  w  sposób  utrudniający  uczciwą 

konkurencję, ograniczając możliwość ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w 

szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom; 

art.  22  ust.  1a  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  ustanowienie  warunku 

udziału w postępowaniu odnoszącego się do zdolności technicznej i zawodowej dotyczącej 

doświadczenia  w  sposób  nadmiernie  rygorystyczny,  co  powoduje,  że  wyłącznie  jeden 

podmiot na rynku potwierdza spełnianie warunku; 

art.  22  ust.  1a  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  ustanowienie  warunku 

udziału w postępowaniu odnoszącego się do zdolności technicznej i zawodowej dotyczącej 

osób zdolnych do wykonania zamówienia w sposób niedoprecyzowany; 

art. 9

1 ust. 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez przyjęcie kryterium oceny 

ofert  odnoszącego  się  do  właściwości  wykonawcy,  tj.  jego  doświadczenia  w  realizacji 

zamówienia, 

art.  91  ust.  2  i  91  ust.  2  pkt  5  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprz

ez  przyjęcie 

dyskryminacyjnych kryteriów oceny ofert, które służą wyłącznie wyeliminowaniu konkurencji, 

nie  mają  zaś  przełożenia  na  jakość  wykonania  zamówienia  oraz  nie  odnoszą  się  do 

przedmiotu zamówienia; 

Wskazując  na  powyższe  zarzuty  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w 

całości oraz nakazanie zamawiającemu: 


1)  nakazanie  zamawiającemu  dokonania  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  i 

postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (s.i.w.z.)  zgodnie  z  żądaniami 

opisanymi w treści odwołania, 

alternatywnie,  gdyby  uznano,  iż  niemożliwe  jest  wyodrębnienie  zamówienia  na  części  w 

drodze zmiany ogłoszenia i s.i.w.z., i w tym celu konieczne jest unieważnienie trwającego i 

wszczęcie  nowego  postępowania  przygotowanego  z  poszanowaniem  przepisów  ustawy 

P.z.p.: 

unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2)  zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego. 

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie 

żaden wykonawca. 

Pism

em z dnia 5 maja 2020 roku zamawiający uwzględnił część zarzutów zawartych 

w odwołaniu. 

W dniu 13 maja 2020 roku, przed otwarciem rozprawy, 

odwołujący cofnął odwołanie 

wniesione w dniu 17 kwietnia 2020 roku. 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 

ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1986 ze zm.), umorzyła postępowanie odwoławcze. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Izba 

postanowiła zwrócić na rzecz odwołującej 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

…………………………… 


wiper-pixel