KIO 829/20 POSTANOWIENIE dnia 24 czerwca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 829/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Magdalena Rams 

Protokolant:   

Łukasz Listkiewicz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  w  dniu  24  czerwca  2020  r.  w Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

przez 

wykonawcę NOACK Polen Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Weterynarii  z  siedzibą  w 

Krośnie,  Wojewódzki  Inspektorat  Weterynarii  w  siedzibą  w  Katowicach,  Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, 

postanawia: 

odrzuca odwołanie, 

2.  k

osztami postępowania obciąża wykonawcę NOACK Polen Sp. z o.o., z siedzibą w 

Warszawie i: 

zalicza  w  poczet  kosz

tów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

NOACK Polen Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie  tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od wykonawcy NOACK Polen Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie na 

rzecz 

zamawiającego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w 

Krośnie, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w siedzibą w Katowicach, 

Wojewódzkiego  Inspektoratu  Weterynarii  z  siedzibą  w  Siedlcach  kwotę 

3.600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą 

uzasadnione koszty strony poniesione z 

tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      …………….……………. 


Sygn. akt: KIO 827/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający,  Wojewódzki  Inspektorat  Weterynarii  z  siedzibą  w  Krośnie,  Wojewódzki 

Inspektorat  Weterynarii  w  siedzibą  w  Katowicach,  Wojewódzki  Inspektorat  Weterynarii  z 

siedzibą  w  Siedlcach,  w  imieniu  i  na  rzecz  których  działa  na  podstawie  udzielonego 

pełnomocnictwa Centrum Obsługi Administracji Rządowej (dalej „Zamawiający”) prowadzi w 

trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  „Dostawa 

zestawów  diagnostycznych  ELISA  do  wykrywania  przeciwciał  przeciwko  wirusowi 

afrykańskiego  pomoru  świń  (ASFV)  dla  Zakładów  Higieny  Weterynaryjnej”  (dalej 

Postępowanie”).  

W  dniu  17  kwietnia  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy  NOACK  Polen  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  „Odwołujący”) 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy poprzez: 

prowadzenie  postępowania  z  naruszeniem  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców; 

dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  utrudniający  uczciwą 

konkurencję. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  dokonania  modyfikacji 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  (dalej  „SIWZ”),  tak,  aby  jej  postanowienia  nie 

wykluczały  w  sposób  nieuzasadniony  wykonawców  posiadających  zestawy  diagnostyczne 

wysokiej jakości.  

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca.   

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:  

Odwołanie podlega odrzuceniu.  


W  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  podniósł,  iż  wiedzę  o  wniesionym  przez 

Odwołującego  odwołaniu  powziął  z  pisma  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  22  kwietnia 

2020  r.  (znak: 

UZP/BO/MS/5808/6734/20),  wzywającego  do  przekazania  przez 

Zamawiającego  informacji  niezbędnych  do  sprawdzenia  wymogów  formalnych  odwołania. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  przedmiotowe  pismo  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

poinform

ował  o  fakcie,  iż  nie  otrzymał  kopii  odwołania  wniesionego  przez  Odwołującego, 

podejmując  jednocześnie  działania  mające  na  celu  wyjaśnienie  zaistniałej  sytuacji. 

Zamawiający  w  dniu  23  kwietnia  2020  r.  skontaktowało  się  z  telefonicznie  z  Odwołującym, 

uzyskując  tym  samym  informację,  iż  odwołanie  miało  zostać  wysłane  na  adres  poczty 

elektronicznej Zamawiającego w dniu 17 kwietnia 2020 r, przez pełnomocnika Odwołującego 

z  adresu: 

(…).  Jednocześnie  osoba  z  ramienia  Odwołującego  poproszona  o  przesłanie  za 

pośrednictwem  poczty  elektronicznej  jakiegokolwiek  potwierdzenia,  iż  takie  odwołanie 

rzeczywiście  zostało  przesłane  na  adres  Zamawiającego,  podany  w  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków  Zamówienia  (dalej  jako  „SIWZ”)  przyznała,  iż  przy  próbie  przesłania  pocztą 

elektroniczną wiadomości e-mail pełnomocnika wraz z załącznikiem z dnia 17 kwietnia 2020 

r., pojawia się informacja, iż próba doręczenia nie powiodła się. 

Zamawiający  wskazał,  że  w  związku  z  zaistniałą  sytuacją  zwrócił  się  niezwłocznie  do 

Wyd

ziału  Informatycznego,  obsługującego  prawidłowe  działania  poczty  elektronicznej  z 

prośbą o potwierdzenie, czy wskazana przez Wykonawcę wiadomość e-mail o adresie: (…) z 

dnia 17 kwietnia 2020 r. została prawidłowo dostarczona. 

Wydział  Informatyki  i  Teletechniki  Centrum  Obsługi  Administracji  Rządowej  wskazał,  iż 

wiadomość  elektroniczna  od  Pana  P.K.  wysłana  z  adresu  mailowego  (…)  do  Pani  P.N.  na 

adres mailowy 

(…) została odebrana przez system ochrony poczty COAR w dniu 2020-04-17 

o  godzinie  10:05.  Przedmiotowa 

wiadomość  została  przez  system  przenalizowana,  a 

następnie  odrzucona  z  powodu  przekroczonego  limitu  rozmiaru  wiadomości  elektronicznej. 

Zwrotka  o  odrzuceniu  wiadomości  została  wysłana  do  nadawcy  (…)  o godzinie  10:21  tego 

samego dnia. 

Na  potwierdzenie  powy

ższego,  Zamawiający  załączył  notatkę Wydziału IT  dot.  wiadomości 

mailowej  od  Pana  K. 

wysłanej  w  dniu  2020/04/17  do  Centrum  Obsługi  Administracji 

Rządowej. 

Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę dokumentacje postępowania, w ocenie 

Izby,  należy  uznać,    że  choć  istotnie  Odwołujący  w  dniu  17  kwietnia  2020  r.  podjął  próbę 

przesłania  odwołania  do  Zamawiającego,  to  jednak  Zamawiający  nie  otrzymał  odwołania 

przed  upływem  terminu  na  wniesienia  odwołania.  Izba  ustaliła  bowiem,  iż  zgodnie  z 


informacjami przekazanymi przez Dzi

ał Informatyki Zamawiającego, w dniu 17 kwietnia 2020 

r.    została  odebrana  przez  system  ochrony  poczty  COAR  w  dniu  2020-04-17  o  10:05 

wiadomość  elektroniczna  z  adresu  mailowego 

(…)

.  Wiadomość  została  przez  system 

przenalizowana,  a  następnie  odrzucona  z  powodu  przekroczonego  limitu  rozmiaru 

wiadomości  elektronicznej.  Limit  w  systemie  został  ustawiony  na  25MB,  w  tym  wypadku 

wiad

omość  przekroczyła  ten  rozmiar.  System  o  godzinie  10:05  podjął  próbę  wysłania 

wiadomości  zwrotnej  informującej  o  odrzuceniu  otrzymanej  wiadomości  do  nadawcy  lecz 

napotkał  problem  (Deferred:  451 GL  -  temporary  problem.  Please  try  again  later.).  Kolejną 

próbę wysłania wiadomości zwrotnej system podjął o godzinie 10:21, co zostało wykonane z 

powodzeniem (stat-Sent (ok 1587111662 qp 1225)). 

Zgodnie  z  art.  189  ust.  2  pkt  7  ustawy  Pzp  Izba  odrzuca  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi,  że 

odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5. Art. 180 

ust.  5  ustawy  Pzp  stanowi  zaś,  że  odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 

jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać 

się  z  treścią  odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli  przesłanie  jego 

kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

Przesłanie kopii odwołania powinno nastąpić najpóźniej w dniu, w którym upływa termin do 

wniesienia  odwołania,  w  sposób,  który  zapewni  zamawiającemu  zapoznanie  się  z  jego 

treścią  przed  upływem  tego  terminu.  Przepis  art.  180  ust.  5  ustawy  Pzp  statuuje 

domniemanie prawidłowego doręczenia kopii odwołania w sytuacji, gdy wykonawca przesłał 

tę kopię  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej.  Oznacza  to,  że  podważenie  faktu 

wypełnienia  przez  wykonawcę  obowiązku  wynikającego  z  art.  180  ust.  5  wymaga  obalenia 

tego  domniemania,  zaś  ciężar  dowodu  w  tym  zakresie  spoczywał  będzie  na  adresacie 

przekazywanej informacji, czyli na zamawiającym.  Przy czym zauważyć należy, że w treści 

SIWZ  Zamawiający  wskazał  i  sprecyzował  środki  komunikacji  elektronicznej  służące  do 

porozumiewania  się  wykonawców  z  Zamawiającym  oraz  określił  ich  parametry  techniczne. 

Przedmiotowe  postępowanie  prowadzone  jest  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem 

Platformy 

Zakupowej 

pod 

adresem:

https://zamowienia.gov.pl

oraz 

https://platforma.eB2B.com.pl

.  Zgodnie  postanowieniami  SIWZ  (rozdział  III  ust.  3) 

komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy  w  zakładce  „Pytania/informacje”.  Zamawiający  określił  również  dopuszczalny 


rozmiar  plików  przesyłanych  przez  platformę  tj.  pliki  o  wielkości  do  50  MB  w  powszechnie 

dostępnych formatach.  

Mając  na  uwadze  powyższe,  Izba,  że  Zamawiający  skutecznie  obalił  domniemanie 

wynikające  z  art.  180  ust.  5  ustawy  Pzp.  Po  pierwsze,  z  informacji  i  dowodów  złożonych 

przez Zamawiającego wynika, że treść odwołania nie została przekazana Zamawiającemu w 

sposób,  który  umożliwiłby  Zamawiającemu  zapoznanie  się  z  jego  treścią  przed  upływem 

terminu  na  wniesienie  odwołania.  Odwołujący  co  prawda  podjął  próbę  przesłania  kopii 

odwołania,  jednakże  nie  zakończyła  się  ona  sukcesem.  Po  drugie,  z  historii  logów 

przekazanej  przez  Zamawiającego  wynika,  że  informacja  o  braku  możliwości  dostarczenia 

pliku  Odwołującego  do  Zmawiającego  została  skierowana  do  Odwołującego.  System 

potwierdził  wysłanie  zwrotki.  Odwołujący  nie  złożył  żadnych  dowodów  na  potwierdzenie,  iż 

powyższy komunikat nie dotarł do niego. Po trzecie, w SIWZ w sposób jednoznaczny został 

wskazany  sposób  komunikacji  wykonawców  z  Zamawiającym  -  komunikacja  między 

Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje,  przekazywane  są  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  Platformy  w 

zakładce  „Pytania/Informacje”.  Za  datę  wpływu  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz 

informacji  przyjmuje  się datę ich  zamieszczenia na  Platformie. Tym  samym  przyjąć należy, 

że  obowiązkiem  Odwołującego  był  dochowanie  przyjętego  przez  Zamawiającego  sposobu 

komunikacji. Odwołujący temu obowiązki uchybił. Skorzystał bowiem z adresu e-mailowego 

służącego do kontaktu, nie zaś do przesyłania oświadczeń wykonawcy. Tym samym, przyjął 

na  siebie ryzyko  związane  z  wybranym  sposobem  przesłania kopii  odwołania,  w  tym  limitu 

wielkości  plików.  Decyzja  Odwołującego  co  do  zastosowanej  metody  przesłania    kopii 

odwołania  była  samodzielną  decyzją  wykonawcy  i  to  wykonawca  ponosi  jej  skutki.  Nie 

sposób obarczać Zamawiającego ograniczeniami wielkości plików jakie zostały ustanowione 

w  systemie  Zamawiającego,  który  nie  był  przeznaczony  do  przesyłania  oświadczeń 

wykonawcy 

w  Postępowaniu.    Argumenty  Odwołującego  o  braku  możliwości  uzyskania  od 

banku stosowanych kodów dla podpisu elektronicznego w celu złożenia odwołania poprzez 

wyznaczoną  przez  Zamawiającego  platformę  są  bez  znaczenia  dla  sprawy.  Po  pierwsze 

Odwołujący  takiej  okoliczności  nie  wykazał.  Po  drugie,  to  obowiązkiem  wykonawcy  jest 

dołożenie należytej staranności i podjęcie niezbędnych działań do skutecznego przekazania 

odwołania  Zamawiającego  w  sposób  wynikający  z  zapisów  SIWZ.  W  ocenie  Odwołujący, 

dochowując  należytej  staranności  przy  wnoszeniu  przedmiotowego  odwołania  winien 

przesłać jego kopię  za pośrednictwem  Platformy Zakupowej  Centrum  lub podjąć  chociażby 

próbę  telefonicznego  kontaktu  z  Zamawiającym  -  tuż  po  otrzymaniu  informacji  (zwrotki)  o 

niemożności  dostarczenia  wiadomości  e-mail  na  wskazany  adres  e-mailowy,  czego  nie 

uczynił.  


W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 w zw. z art. 189 ust. 2 pkt 7 w zw. z 

art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp oraz w oparciu o 

przepisy  §  5  ust.  4  w  zw.  z  §  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr 41 poz. 238). 

Izba uwzględniła koszty wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w wysokości 3600,00 

zł, na podstawie rachunku złożonego do akt sprawy, stosownie do brzmienia § 5 ust. 3 pkt 1 

w zw. z § 3 pkt 2 lit. b przywoływanego rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 15 

marca  2010  r.,  ograniczając  wysokość  kosztów  do  kwoty  3.600,00  zł  maksymalnie 

dopuszczalnej w myśl przywołanego przepisu. 

Przewodniczący:      ………………………….. 


wiper-pixel