KIO 826/20 POSTANOWIENIE dnia 26 czerwca 2020 roku

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 826/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia  26 czerwca 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Poprawa 

po  rozpoznaniu  w  dniu  26  czerwca  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez 

udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

16  kwietnia  2020  roku  przez 

wykonawcę  EDC  Expert  Direct  Communication  Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim  (ul. Belzacka 

300  Piotrków  Trybunalski)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego  PGNiG  Obrót  Detaliczny  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie (ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa) 

A. 

przy  udziale  wykonawcy  Infors

ys  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Radzyminie 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt:  KIO 826/20 

po stronie zamawiającego 

B.  przy  udziale  wykonawcy

Asseco  Data  Systems  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Gdyni 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt:  KIO 826/20 

po stronie odwołującego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

EDC  Expert  Direct  Communication  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Piotrkowie  Trybunalskim    (ul.  Belzacka  176/178 

300  Piotrków  Trybunalski)  kwoty  15 000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy 

złotych zero groszy), stanowiącej wartość wniesionego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:     

……………………………..  


Sygn. akt: KIO 826/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  -  PGNiG  Obrót  Detaliczny  Spółka  z  o.o.    z  siedzibą  w  Warszawie  

prowadzi  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Wizualizowanie,  

drukowanie  i  kopertowanie  dokumentów  oraz  przekazywanie  korespondencji  do  operatora 

pocztowego  w  latach  2020  -  2022",  znak  sprawy:  ZP/OD/20/0063/OD/HRB  (zwane  dalej  

Postępowaniem). 

O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Euro-

pejskiej pod nr 2020/S 068-162646 z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  o  wartości 

zamówienia  równej  lub  przekraczającej  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r., poz.1986 

z późn. zm.)  zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”. 

W  dniu  16  kwietnia 

2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostało 

wniesione 

odwołanie  przez  wykonawcę  EDC  Expert  Direct  Communication  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Piotrkowie Trybunalskim    (ul.  Belzacka  176/178  97-300  Piotrków  Trybunalski) 

(zwanego 

dalej Odwołującym),

wobec zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(da

lej jako „SIWZ") w Postępowaniu. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  w 

zw.  z  art.  7  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  poprzez  nałożenie  

na  wykonawcę obowiązku  nadawania przesyłek  w  punkcie  pocztowym  zlokalizowanym  

w  Warszawie  przy  ul.  Łączyny  8,  co  w  sposób  jednoznaczny  uniemożliwia  złożenie 

oferty wykonawcom innym niż posiadającym zakład w najbliższej odległości;  

art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  poprzez  określenie  

40  dniowego  terminu  na  rozpoczęcie  świadczenia  usługi  tj.  terminu  na  przygotowanie  

do  świadczenia  zbyt  krótkiego  uniemożliwiającego  wykonawcom  innym  niż  dotychczas 

świadczący usługi na wzięcie udziału w postępowaniu; 

3) art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez brak opisania 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  wystarczająco  dokładny  tj.  brak  opisów  Załączników 

nr 5 do Umowy, a w przypadku Załącznika 5G całkowity brak specyfikacji. 


Wskazując  na  powyższe  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób: 

Zmianę punktu 1.1. Załącznika nr 6 do Umowy poprzez nadanie mu następującej treści: 

„Wykonawca  będzie  przekazywał  przesyłki  listowe  do  operatora  pocztowego  Poczta 

Polska SA", 

2)  W  konsekwencji  zmiany  punktu  1.1.  - 

wykreślenie  punktu  1.2.  Załącznika  nr  6  

do Umowy, 

Zmianę § 4 ust 1 pkt 1.15 oraz pkt 1.20.1 i 1.20.5 oraz § 8 ust 1 pkt 1.1. Załącznika nr 1 

do  SIWZ  (projekt  Umowy)  przez  wyznaczenie  na  wykonanie  prac  przygotowawczych  

i zgłoszenie gotowości do świadczenia usług terminu co najmniej 90 dni. 

4)  Przekazan

ie pełnych danych plików, o których mowa w Załączniku nr 5 do Umowy. 

W dniu  20  kwietnia  2020  roku  do  post

ępowania odwoławczego o sygnaturze akt KIO 

zgłosił przystąpienie po stronie zamawiającego wykonawca Inforsys S.A. z siedzibą  

w Radzyminie (dal

ej jako Przystępujący Inforsys)  wnosząc o oddalenie odwołania. 

W dniu 20 kwietnia 2020 roku do postępowania odwoławczego o sygnaturze akt KIO 

826/20 zgłosił przystąpienie po stronie odwołującego wykonawca Asseco Data Systems S.A. 

z siedzibą w Gdyni (dalej jako Przystępujący Asseco) wnosząc o uwzględnienie odwołania. 

W dniu  10 czerwca 2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Zamawiającego  „Odpowiedź  na  odwołanie”  w  którym  Zamawiający  poinformował,  

że  uwzględnia  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  z  dnia  16  kwietnia  2020  r. 

wniesionym  przez  EDC  Expert  Direct  Communication  Sp.  z  o.o.  z  sie

dzibą  w  Piotrkowie 

Trybunalskim  (ul.  Belzacka  176/178  97-

300  Piotrków  Trybunalski  i  wniósł  o  umorzenie 

postępowania na posiedzeniu niejawnym. 

konsekwencji 

uwzględnienia 

zarzutów 

odwołania 

Zamawiający 

zobowiązał  

się  do  przesunięcia  terminu  składania  i  otwarcia  ofert  oraz  zmiany  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. 

Pismami z dnia 18 czerwca 2020 roku 

zgłaszający przystąpienie do postępowania  

o sygnaturze akt KIO 826/20 

po stronie zamawiającego wykonawca Inforsys S.A. z siedzibą 

w Radzyminie 

został wezwany przez Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na mocy §13 ust. 

2  pkt  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulaminu  postępowania  przy  rozpatrywaniu  odwołań  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1092  

ze zm.) do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia 

przez  zamawiającego  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  w  terminie  3  dni  od  dnia 

doręczenia wezwania, pod rygorem umorzenia postępowania. 


Wobec  braku  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  wniesienia  sprzeciwu  

co do uwzględnienia przez zamawiającego odwołania Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, 

że  zgodnie  z  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp,  zaistniały  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego. 

Izba  wskazuje,  że  zgodnie  z  treścią  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp  jeżeli  uczestnik 

postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego, 

nie wniesie sprzeciwu co 

do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu 

przez  zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynność  w  postepowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

W tym stanie rzeczy, Izba 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 

ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  2)  lit.  b) 

Prawa  zamówień  publicznych  

oraz w oparciu o przepisy 

§ 3 i § 5 ust. 1 pkt 1 lit a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 15 marc

a 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 972).  

Przewodniczący:    ……………………………… 


wiper-pixel