KIO 825/20 POSTANOWIENIE dnia 24 czerwca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 825/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

Protokolant:   

Konrad Wyrzykowski 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron w Warszawie w dniu 24 czerwca 

2020  r. 

odwołania wniesionego  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 kwietnia 

2020 r. przez wykonawcę SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w postępowaniu 

prowadzonym przez 

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  Gardens-

Software  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Poznaniu  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

str

onie zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje  zwrot 

z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

SIMPLE  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w Warszawie  kwoty  13  500  zł  00  gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 

7 dni od d

nia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 825/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 

prowadzi  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawa  i  wdrożenie 

Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ZSI-

ERP).” Ogłoszenie o zamówieniu 

zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. pod 

numerem  2020/S  068-161948. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu 

niegraniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz. 

1843,  dalej  „ustawa  Pzp”).  Wartość  szacunkowa  zamówienia 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W dniu 16 kwietnia 2020 r. wykonawca 

SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

(dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec 

opisania  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję  poprzez 

zawarcie 

postanowień 

ograniczających 

możliwość 

składania 

ofert, 

zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący wniósł 

uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany postanowień SIWZ 

w  sposób  zgodny  z  treścią  odwołania,  jak  również  o  zasądzenie  na  jego  rzecz  od 

Zamawiającego kosztów postępowania.   

Izba  stwierdziła  skuteczność  przystąpienia  zgłoszonego  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przez    wykonawcę  Gardens-Software  Spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą  w  Poznaniu  i  dopuściła  ww.  wykonawcę  do 

udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestnika. 

W  dniu  23  czerwca  2020 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego,  w  którym  oświadczył,  iż  cofa  odwołanie  oraz  wnosi  o  zwrot  90%  kwoty 

uiszczonego  wpisu. 

Oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  zostało  złożone  przez  osobę 

umocowaną do reprezentacji Odwołującego, zgodnie z dokumentacją złożoną do akt sprawy.  

Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  że  zasadne  jest  umorzenie  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  złożenie  przez 

Odwołującego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania.  Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu 

Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba 

umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Wycofanie odwołania w całości powoduje zakończenie 

postępowania odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania. Złożenie 

oświadczenia o cofnięciu odwołania stanowi uprawnienie Odwołującego, które znosi wszelkie 

skutki prawne związane z wniesieniem odwołania. W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 


187 ust. 

8 ustawy Pzp umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia 

zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy Pzp zdanie drugie oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w 

sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 972).  Mając na względzie fakt, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem 

rozprawy,  Izba  nakazała  dokonanie  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  90%  kwoty  uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel