KIO 823/20 WYROK dnia 6 lipca 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 823/20 

WYROK 

z dnia 6 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Protokolant:             Konrad Wyrzykowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę NBQ Sp. 

z o.o. z siedzibą w Szczecinie w postępowaniu prowadzonym przez 109 Szpital Wojskowy 

z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie

przy  udziale  wykonawcy 

Portico  Project  Management  Sp.  z  o.o.  i  Wspólnicy  Sp.  k.  

z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego 

w sprawie o sygn. akt: KIO 823/20 po stronie 

Zamawiającego, 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej oferty, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym: 

1.1.  przyznanie  ofercie  Odwołującego  w  kryterium  oceny  ofert  „jakość,  organizacja  

i system 

zarządzania inwestycją” maksymalnej liczby punktów; 

wezwanie  wykonawcy  Portico  Project  Management  Sp.  z  o.o.  i  Wspólnicy  Sp.  k.  

z  siedzibą  w  Warszawie  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych do uzupełnienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

–  kredytowej  potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub 

zdolność  kredytową  wykonawcy,  w  okresie  nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed 

upływem terminu składania ofert; 

1.3.  ujawnienie  złożonego  przez  wykonawcę  Portico  Project  Management  Sp.  z  o.o.  

i  Wspólnicy  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Warszawie  wykazu  osób  skierowanych  przez 

wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  z  wyłączeniem  danych  dotyczących  imienia  

i nazwiska. 

2. Pozostałe zarzuty odwołania oddala. 


Kosztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  w  części  3/5  oraz  Odwołującego  

w części 2/5 i: 

.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 18 795 zł 00 gr (słownie: 

osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych zero groszy) stanowiącą 

koszty  poniesione  przez Odwołującego  tytułem  wpisu  od  odwołania,  wynagrodzenia 

pełnomocnika,  opłaty  skarbowej  od  pełnomocnictwa  oraz  kosztów  noclegu 

(zakwaterowania);  

. zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 11 277 zł 00 gr (słownie: 

jedenaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych zero groszy). 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dn

ia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 823/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  109  Szpital  Wojskowy  z  Przychodnią  SP  ZOZ  w  Szczecinie  [dalej 

„Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu nieograniczonego na 

usługę pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu dla modernizacji 

rozbudowy  i  doposażenia  109  Szpitala  Wojskowego  SP  ZOZ  w  Szczecinie  –  etap  I  (znak 

postępowania: RPoZP 32/2019).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 28 stycznia 2020 r. pod numerem 2020/S 019-041895. 

W dniu 16 kwietnia 2020 r. wykonawca 

NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie [dalej 

„Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  91  ust.  2d  ustawy  Pzp  -  poprzez  ich 

nieprawidłowe zastosowanie, przejawiające się w dokonaniu nieprawidłowej i niezgodnej ze 

SIWZ  oceny  oferty  NBQ  w  zakresie  kryterium  jakość  -  pomimo,  że  oferta  Odwołującego,  

w  rozpatrywanym  kryterium  - 

spełniała  wszystkie  szczegółowe  wymagania  SIWZ,  

a  Zamawiający  nie  przewidział  dodatkowych  warunków  dla  zróżnicowania  punktacji 

przyznawanej za poszczególne elementy metodologii, przyznana zatem ofercie Odwołującego 

się punktacja jest zaniżona; 

2. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 2d w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 12,13,16 

ustawy  Pzp  - 

poprzez  jego  nieprawidłowe  zastosowanie  przejawiające  się  w  dokonaniu 

nieprawidłowej  oceny  oferty  Odwołującego  w  zakresie  kryterium  doświadczenia  (dot. 

technologa medycznego) - 

pomimo, że oferta Wykonawcy odpowiadała wymaganiom SIWZ, 

Odwołujący  wskazał  osobę  spełniającą  warunki  i  kryteria  ustalone  przez  Zamawiającego  

w  zakresie  doświadczenia  takiej  osoby,  a  nadto  wyprowadzony  przez  Zamawiającego 

warunek  konieczności  rozdzielenie  funkcji  nie  stanowił  warunku  obowiązującego  na  etapie 

oceny ofert - 

przez co oferta Odwołującego się uzyskała w sposób nieuprawiony mniejszą ilość 

punktów niż to wynikało z postanowień SIWZ; 

3. art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 2 w zw. z art. 7 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12  

w  zw.  z  art.  24  ust.  4  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp  - 

poprzez  ich nieprawidłowe 

zastosowanie przejawiające się uznaniem, że wyłoniony w ramach postępowania wykonawca 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  

i  finansowej,  tj.  posiadania  umowę  ubezpieczenia  odpowiedzialności  OC  w  zakresie 

prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia,  podczas  gdy  

z przedłożonego przez  Portico Project Managment Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą  


w Warszawie 

[dalej „Portico”] dokumentu polisy OC wynika, iż zawarta przez tego wykonawcę 

umowa  nie  obejmuje  wymaganego  przez  Zamawiającego  i  wyraźnie  wskazanego  w  SIWZ 

ryzyka  zwi

ązanego  z  rozliczaniem  inwestycji  -  co  z  kolei  skutkowało  brakiem  wykluczenia 

Portico  z  udziału  w  postępowaniu  oraz  nieodrzuceniem  oferty  tego  wykonawcy,  jako 

wykonawcy podlegającego wykluczeniu; 

4. art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 2 w zw. z art. 7 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12  

w  zw.  z  art.  24  ust.  4  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp  - 

poprzez  ich nieprawidłowe 

zastosowanie przejawiające się uznaniem, że wyłoniony w ramach niniejszego postępowania 

w

ykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  

i finansowej, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 500.000,00 

zł podczas, gdy przedłożone przez Portico zaświadczenie bankowe wskazuje, iż wykonawca 

ten  nie  spełnia  określonych  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  warunków  w  zakresie  sytuacji 

ekonomicznej i finansowej co do zasady, co z kolei skutkowało brakiem wykluczenia Portico z 

udziału  w  postępowaniu  oraz  nieodrzuceniem  oferty  tego  wykonawcy,  jako  wykonawcy 

podlegającego wykluczeniu; 

5. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy Pzp - 

polegające na jego nieprawidłowym 

zastosowaniu  przejawiające  się  uznaniem,  że  oferta  wykonawcy  Portico  jest  ofertą 

najkorzystniejszą,  oferta  zaś  złożona  przez  NBQ  Sp.  z  o.o.  jest  ofertą  mniej  korzystną, 

podczas,  gdy  prawidłowo  dokonana  ocena  ofert  odpowiadająca  zasadom  oceny  oferty 

wynikającym  z  ustawy  Pzp  nie  pozostawia  wątpliwości  co  do  tego,  że  oferta  NBQ  

Sp. z o.o. jest ofertą najkorzystniejszą; 

6. art. 8 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia  

16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1010,  

z  późn.  zm.),  [dalej  „uznk”]  oraz  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  -  poprzez  ich  nieprawidłowe 

zastosowanie  polegające  na  nieuzasadnionym  przyjęciu,  że  informacje  zastrzeżone  przez 

Portico,  tj.  wykaz 

personelu  oraz  sporządzona  zgodnie  z  SIWZ  metodologia  wykonania 

przedmiotu  zamówienia,  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  i  w  ślad  za  tym  zaniechanie 

udostępnienia przedmiotowych dokumentów Odwołującemu, co w konsekwencji prowadzi do 

naruszenia naczelnej zasady prawa zamówień publicznych, tj. zasady jawności postępowania, 

a  także  utrudnia  Odwołującemu  się  udział  w  postępowaniu,  pozbawiając  go  faktycznej 

możliwości  weryfikacji  poprawności  oferty  złożonej  przez  wyłonionego  wykonawcę  oraz 

skuteczne skorzystanie z przysługujących mu środków ochrony prawnej. 

Wobec ww. zarzutów Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania; 

2. uchylenie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej; 

3. nakazanie Z

amawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert; 


4. nakazanie Zamawiającemu odtajnienie; 

5. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego się zwrotu kosztów postępowania, 

w tym kosztów zastępstwa procesowego - według spisu przedstawionego na rozprawie, wraz 

z dowodami potwierdzającymi poniesienie tych kosztów. 

W  zakresie  zarzutu  1.  Odwołujący  wskazał,  iż  Zamawiający  dokonując  oceny  ofert,  

w tym w szczególności oferty Odwołującego naruszył art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez jego 

niezastosowanie  i  w  konsekwencji  prowadzenie  postępowania  w  sposób  niezapewniający 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, co przejawiało się w nieprzyznaniu 

Odwołującemu odpowiedniej liczby punktów, zaniżaniu ilości otrzymanych punktów, a także 

niekonsekwencję przyznawania punktów w zakresie tych samych parametrów przewidzianych 

w  tzw. 

dokumencie  metodologii,  w  kryterium  „jakość”  opisanych  na  podstawie  wytycznych 

przedstawionych w SIWZ. 

Odwołujący  przywołał  brzmienie  rozdziału  XXI  pkt  3  SIWZ.  Uzasadniał,  iż  w  ocenie 

Odwołującego,  Zamawiający  w  SIWZ  przewidział  zero  -  jedynkowy  sposób  punktacji 

wymaganego dokumentu w ramach jego poszcz

ególnych elementów. Zamawiający bowiem 

wskazał liczbę punktów maksymalną i minimalną „zero” - jeśli dany element nie zostanie przez 

Wykonawcy  w  ww.  dokumencie  ujęty.  Zauważyć  należy,  iż  w  zakresie  kryterium  jakość 

Zamawiający bardzo szczegółowo opisał wymagane przez siebie elementy tzw. metodologii, 

bez  jednoczesnego  wskazania  ewentualnych  zasad  oceniania  poszczególnych  jego 

elementów. 

Wskazał, iż z protokołu posiedzenia komisji oceniającej oferty oraz z załączonych do 

tego  protokołu  formularzy  oceny  ofert  dokonanej  przez  poszczególnych  członków  komisji 

wynika,  że  przedłożony  przez  NBQ  dokument  posiada  wszystkie  wymienione  w  SIWZ 

elementy.  Świadczy  o  tym  przyznanie  ofercie  Odwołującego  się  określonej  liczby  punktów 

(większej  niż  zero)  za  wszystkie  przewidziane  przez  Zamawiającego  elementy  dokumentu. 

Powinien zatem w kryterium jakość uzyskać maksymalną ilość punktów. Tymczasem, oferta 

Odwołującego nie uzyskała maksymalnej ilości punktów, przy czym ani SIWZ ani tym bardziej 

formularz ofert nie daje podstaw dla ustalenia dlaczego - 

poszczególne elementy dokumentu 

złożonego przez NBQ uzyskały określoną ilość punktów, w miejsce maksymalnej. 

Odwołujący  wskazał,  iż  Zamawiający  zobowiązany  jest  prowadzić  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  SIWZ,  czyli  dokumentu,  w  którym  określa  swoje 

wymagania  i  potrzeby,  w  szczególności  opisuje  kryteria,  którymi  będzie  się  kierował  przy 

wyborze oferty,  wraz  z podaniem  wag  tych kryteriów  i  sposobu oceny  ofert.  Zgodnie z  pzp 

kryteria powinny być opisane w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie 

informacji  przedstawionych  przez  wykonawców.  Z  istoty  kryteriów  oceny  ofert  wynika 

dodatkowo, że mają one prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej (zob. art. 91 ust. 1 w 


zw. 

art. 

pkt 

ustawy 

Pzp), 

wobec 

czego  przyznawanie  punktów  

w  poszczególnych  kryteriach  musi  być  wyrazem  stwierdzenia  konkretnej  przewagi  oferty 

najwyżej  w  danym  kryterium  ocenionej  nad  pozostałymi,  przy  czym  przewaga  ta  ma  być 

obiektywna i weryfikowalna. Przyznawanie bowiem punktacji w 

ramach kryteriów oceny ofert 

nie  może  prowadzić  do  naruszenia  zasad  równego  traktowania  wykonawców  i  zachwiania 

pomiędzy nimi uczciwej konkurencji. 

Odwołujący  przywołał  również  fragmenty  orzeczenia  KIO  sygn.  akt:  2178/17  z  dnia  

27 października 2017 r. oraz KIO sygn. akt 2045/17 z dnia 18 października 2017 r. dotyczące 

sposobu i określenia kryteriów oceny ofert. 

W  ocenie  Odwołującego  nie  ma  wątpliwości  co  do  tego,  że  dokonana  przez 

Zamawiającego  ocena  oferty  NBQ  Sp.  z  o.o.  pozostaje  w  sprzeczności  zarówno  

z przepisami prawa, jak  i postanowieniami SIWZ. 

W zakresie przedmiotowego zarzutu 

podniósł także, iż zgodnie z SIWZ Zamawiający 

przewidział,  że  oceny  w  zakresie  kryterium  jakość  dokona  dwóch  członków  Komisji, 

tymczasem  z  załączonych  do  protokołu  posiedzenia  komisji  załączników  wynika,  że  każdy  

z  członków  tej  komisji  dokonał  oceny  ofert  złożonych  w  ramach  niniejszego  postępowania.  

W  ocenie  Odwołującego  się  dokonana  przez  Zamawiającego  ocena  narusza  wskazane  

w ramach niniejszego zarzutu przepisy Pzp. 

Odno

śnie zarzutu 2. Odwołujący przywołał brzmienie rozdziału XIII pkt 2.2 lit. j) oraz 

rozdziału XXI pkt 2 lit. c) SIWZ. Wskazał, że Zamawiający nie wprowadził innych warunków, 

kryteriów lub opisu wymagań od których uzależnia przyznanie punktacji w ramach kryterium 

„doświadczenie”  w  zakresie funkcji  technologa medycznego (poza wskazanymi  w  rozdziale 

XXI pkt 2 lit. c) SIWZ). 

Odwołujący podał, że w ofercie złożonej dnia 28 lutego 2020 r. w ramach tabeli nr 5 

wskazał  na  stanowisku  p.  U.  T.  do  pełnienia  funkcji  zarówno  w  zakresie  technologa 

medycznego,  jak  i  kierownika  zespołu  weryfikacji  dokumentów.  Wskazana  przez 

odwołującego się osoba spełniała zarówno określone przez Zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu, jak i warunki dodatkowe  - w ramach obu funkcji - umożliwiające zdobycie 

Odwołującemu się maksymalnej  ilości  punktów  w  ramach oceny  ofert  w  zakresie kryterium 

„doświadczenie”, o których mowa w rozdziale XXI pkt 2 lit c i d SIWZ. 

Pismem  z  dnia  13  marca  2020  r.  w  ramach  pkt  8  wezwania  Zamawiający  wezwał 

Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  i  informacji  w  zakresie  wyżej  wskazanym.  

W  uzasadnieniu  wezwania  Zamawiający  wskazał,  że  zgodnie  z  SIWZ,  w  tym  zgodnie  ze 

wzorem  umowy,  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  łączenia  więcej  niż  jednej  funkcji 

przez jedną osobę spełniającą jednocześnie więcej niż jedno z wymagań podanych w SIWZ. 

Taki  zapis  Zamawiający  zawarł w  §6  ust.  2  wzoru umowy  stanowiącym  załącznik  nr  10  do 

SIWZ. 


W  odpowiedzi  na  wezwanie  Odwołujący  się  wskazał,  że  w  postanowieniach  SIWZ 

Za

mawiający  nie  zastrzegł,  że  nie  dopuszcza  możliwości  łączenia  więcej  niż  jednej  funkcji 

przez jedną osobę spełniającą jednocześnie więcej niż jedno z wymagań podanych w SIWZ, 

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Odwołujący podkreślił, że takie zastrzeżenie 

znajduje się wyłącznie w zapisach umowy - załącznik nr 10 do SIWZ. Odwołujący wskazał, że 

w jego ocenie przedmiotowe zastrzeżenie obowiązuje Wykonawcę od podpisania umowy. 

W  związku  z  wezwaniem  Odwołujący  się  na  stanowisko  technologa  medycznego 

wskazał p. K. D., której doświadczenie było analogiczne, jak p. U. T. . Panią U. T. wskazał jako 

kierownika z

espołu weryfikacji dokumentacji projektowej. 

Dokonując  oceny  oferty  Odwołującego się  Zamawiający  wskazał,  iż  wykonawca  nie 

uzyskał punktacji w omawianym zakresie, bowiem zgodnie z zapisami SIWZ doświadczenie 

zespołu Inżyniera  Kontraktu  stanowiło kryterium  badania ofert  pod względem jakościowym,  

a zgodnie z orzecznictwem przyjmuje się, że dokumenty mające charakter jakościowy mają 

cechy  oferty  i  nie  podlegają  uzupełnieniu.  Dalej  Zamawiający  wskazał,  że  Odwołujący  się 

pierwotnie  w  ramach  warunków  udziału w  postępowaniu wskazał  osobę, która miała pełnić 

dwojaką  funkcję,  co  nie  było  dopuszczalne  zapisami  SIWZ  tym  samym  doświadczenie  tej 

osoby  nie  mogło  stać  się  przedmiotem  oceny  w  ramach  kryterium  dla  dwóch  ocenianych 

f

unkcji. Zdaniem Zamawiającego Odwołujący na wezwanie wskazał nową osobę, przy czym 

Zamawiający  nie  wziął  pod  uwagę  tej  osoby  przy  ocenie  ofert,  przyznając  

w tym zakresie ofercie Odwołującego się zero punktów. 

Takie  stanowisko  Zamawiającego  zostało  wskazane  w  ramach  pisma  z  dnia  10 

kwietnia 2020 

r. skierowanego do Odwołującego się w odpowiedzi na wezwanie do wskazania 

uzasadnienia punktacji przyznanej jego ofercie. 

Odwołujący  kwestionował  zgodność  z  prawem  oceny  Zamawiającego  dokonanej  

w powyższym zakresie. Wskazał, iż Zamawiający zobowiązany jest prowadzić postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  SIWZ,  czyli  dokumentu,  w  którym  określa  swoje 

wym

agania  i  potrzeby,  w  szczególności  opisuje  kryteria,  którymi  będzie  się  kierował  przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zgodnie z PZP 

kryteria powinny być opisane w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie 

informacji przedstawionych przez wykonawców. Kryteriów oceny ofert wykonawca nie może 

się domyślać, podejrzewać lub wnioskować z zapisów SIWZ. Odwołujący przywołał również 

orzecznictwo KIO dotyczące problematyki kryteriów oceny ofert. 

W ocenie Odw

ołującego się Zamawiający dokonując oceny ofert zastosował wymóg, 

którego nie przewidział w SIWZ w ramach kryteriów oceny ofert. 

Odwołujący wskazał, iż nie kwestionuje, że zapisy umowy stanowiącej integralną część 

SIWZ 

są  dla  wykonawców  wiążące,  jednakże  postanowienia  umowy  dotyczą  warunków 

wykonywania  umowy,  a więc  ich  przestrzeganie aktualizuje  się  dla  wykonawców  dopiero  z 


chwilą  podpisania  tej  umowy.  Nie  można  w  ocenie  Odwołującego  przenosić  warunków 

związanych z realizacją przedmiotu umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej - a do tego 

etapu 

realizacji 

zamówienia 

odnosi 

się 

umowa 

na 

warunki 

udziału  

w  postępowaniu  lub  tym  bardziej  kryteria  oceny  ofert.  Takie  działanie  Zamawiającego  jest 

działaniem naruszającym nie tylko przepisy art. 7 ust. 1, art. 91 ust. 1 i art. 91 ust. 2d ale także 

art. 36 ust. 1 pkt 12,13,16 ustawy Pzp, 

które to przepisy w ramach odrębnych zapisów SIWZ 

kreują poszczególne elementy postępowania. Etapy oceny oferty i wykonywania zamówienia 

nie  są  tożsame  i  nie  aktualizują  się  w  tym  samym  momencie.  Tak  jest  chociażby  z 

obowiązkiem  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.  Wykonawca  przystępując  do 

postępowania zna warunki określone przez Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia 

i  akceptuje je już  na  etapie ogłaszania przetargu, jednakże obowiązki  te aktualizują się dla 

w

ykonawcy dopiero z chwilą podpisania umowy. 

Odwołujący  wskazał,  iż  rozumienie  zapisów  SIWZ  w  sposób  prezentowany  przez 

Odwołującego się nie było w ramach niniejszego postępowania rozumieniem odosobnionym. 

Zwraca

ł uwagę, iż ECM Group Polska z siedzibą w Warszawie złożyła ofertę, w której osoba 

Kierownika  Zespołu  pokrywała  się  z  osobą  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  branży 

konstrukcyjno - 

budowlanej oraz osoba technologa medycznego z osobą Kierownika Zespołu 

weryfikacji  dokumentacji.  Nawet  zatem  w  przypadku  nie  podzielenia  argumentacji 

Odwołującego  się  co  do  zastosowania  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  wymogu 

niewskazanego  w  SIWZ,  niewątpliwym  jest,  że  Zamawiający  nie  ustalił  tych  kryteriów  

w  sposób  jasny,  przejrzysty  i  zachowaniem  zasady  uczciwej  konkurencji.  To  zaś  samo  

w sobie czyni czynność Zamawiającego niezgodną z PZP. Zapisy SIWZ w takim wypadku i 

ich 

nieprecyzyjność  winny  obciążać  Zamawiającego,  a  nie  wykonawcę  co  z  kolei  skutkuje 

koniecznością przyjęcia, że Zamawiający nie przewidział w SIWZ warunku którym posłużył się 

przy  ocenie  ofert  w 

ramach  kryterium  „doświadczenia”  a  oferta  wykonawcy  winna  uzyskać 

maksymalną  ilość  punktów  w  ramach  kryterium  „doświadczenie”  w  zakresie  technologa 

medycznego. 

W przedmio

cie zarzutu 3. Odwołujący przywołał brzmienie rozdziału XIII pkt 2.1 tiret 

pierwsze oraz rozdziału XIV pkt 12 SIWZ. Uzasadniał, że mając tak skonstruowane warunki 

postanowienia SIWZ w ramach omawianego warunku Zamawiający wyraźnie wskazał ryzyka 

od  jakich 

w  związku  z  działalnością  wykonawca  ma  posiadać  ubezpieczenie.  Portico 

przedłożyło do oferty polisę OC, z której wynika, że ryzyko w zakresie rozliczania inwestycji 

nie  zostało  uwzględnione.  Innymi  słowy,  polisa  wyłonionego  w  przetargu  wykonawcy  nie 

spełnia warunków określonych w SIWZ, bowiem wykonawca ten nie posiada ubezpieczenia 

OC w zakresie rozliczania inwestycji. 

Wskazał, iż z przedłożonego dokumentu polisy wynika, że ubezpieczoną działalnością 

wykonawcy jest działalność Konsultingu Inżynieryjno - Technicznego, zwana dalej działalność 


konsultingowa. 

Działalność  konsultingowa  przy  tym  jest  terminem  zdefiniowanym  w 

przedłożonej polisie OC. Z definicji tego terminu wynika, że działalność konsultingowa nie jest 

równoważna  zakresem  działalności  Inżyniera  Kontraktu/Inwestora  Zastępczego.  O  tym 

świadczy użycie zwrotu „w tym w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu”. 

Dalej  z  przedłożonego  dokumentu  polisy  wynika,  że  działalność  konsultingowa 

obejmuje  wyłącznie  wskazane  w  polisie  obszary,  definiowane  jako  odrębne  ryzyka.  Polisa 

wskazuje  11  obszarów  działalności  konsultingowej  przy  czym  żaden  z  nich  nie  obejmuje 

swoim zakresem rozliczania finansowego inwestycji. 

Odwołujący  zauważył,  iż  przedłożona  przez  Odwołującego  się  polisa  OC  zawiera  

w swej treści wskazanie, że jej zakresem objęte są usługi w zakresie zarządzania finansami 

projektu. Okoliczność ta potwierdza, że ryzyko ubezpieczeniowe związane z nadzorem nad 

rozliczaniem  inwestycji  jest  odrębnym  ryzykiem  ubezpieczeniowym  i  musi  zostać  wyraźnie  

w  polisie  przewidziane.  Brak  wymienienia  takiego  ryzyka  je

st  w  ocenie  Odwołującego 

jednoznaczne z nieobjęciem go zawartą umową OC. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający winien był uznać, że wykonawca nie spełnił 

określonych w SIWZ warunków udziału w postępowaniu, co zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 

ustawy Pzp winno 

skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, a dalej odrzuceniem 

oferty Portico, zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

Podniósł dalej, iż nawet w przypadku niepodzielania podglądu Odwołującego się co do 

konieczności wykluczenia Portico z postępowania, z uwagi na niespełnienie warunków udziału 

w postępowaniu nie ma wątpliwości co do tego, że przedłożona przez Portico polisa OC nie 

wskazuje  w  sposób  jednoznaczny,  że  jej  zakresem  objęty  jest  nadzór  finansowy  nad 

inwestycją,  czego  Zamawiający  wyraźnie  w  SIWZ  zażądał.  Podkreślenia  w  tym  miejscu 

wymaga  fakt,  iż  Zamawiający  nie  może  domniemywać  spełnienia  warunków  przez 

wykonawcę,  czy  dokonywać  w  tym  zakresie  subiektywnej  interpretacji  przedłożonych 

dokumentów. Warunki  udziału  w  postępowaniu  winny  być  wykazane  w  sposób  obiektywny  

i  niezaprzeczalny,  czego  w  niniejszym  postępowaniu  zabrakło.  Niewątpliwym  w  ocenie 

Odwołującego się jest, iż w niniejszym postępowaniu Zamawiający, nawet jeżeli nie podziela 

poglądu  co  do  wykluczenia  Portico,  winien  był  wezwać  go  do  uzupełnienia  oferty  lub  co 

najmniej  złożenia  wyjaśnień.  Brak  aktywności  Zamawiającego  w  tym  zakresie  stanowi 

naruszenie art. 26 ust. 1 i 3, ewentualnie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. 

W zakresie zarzutu 4. Odwołujący przywołał brzmienie rozdziału XIII pkt 2.1 tiret drugie 

oraz  rozdziału  XIV  pkt  11  SIWZ.  Wskazał,  że  wykonawca  Portico  złożył  ofertę,  do  której 

załączył  zaświadczenie z  banku Santander.  Zaświadczenie wystawione zostało przez  bank 

dnia 29 stycznia 2020 r. W zaświadczeniu w ramach każdego z instrumentów wskazany został 

stan  środków  finansowych  aktualny  na  dzień  24  stycznia  2020  r.  Zgodnie  


z rozdziałem XIX ust. 1 SIWZ Zamawiający ustalił termin składania ofert na dzień 28 lutego 

2020 r.  

Wskazał, iż przywołany powyżej zapis SIWZ (rozdział XIV pkt 11) jest zgodny z §2 ust. 

2  pkt  3  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016r.  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  (Dz.U.  2016,  poz.  1126,  z  późn.  zm.).  Przedmiotowe  zapisy  SIWZ  

i  rozporządzenia  nie  pozostawiają  żadnych  wątpliwości  co  do  tego,  że  dokument 

potwierdzający  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  sytuacji  finansowej 

wykonawcy  musi  potwi

erdzać  tę  sytuację  na  dzień  nie  wcześniejszy  niż  miesiąc  przez 

upływem terminu składania ofert. Podkreślał, iż decydujące znaczenie w tym zakresie należy 

nadać  dacie  potwierdzającej  sytuację  finansową  wykonawcy,  a  nie  dacie  wystawienia 

dokumentu taką sytuację potwierdzającą. 

W  związku  z  powyższym  wykonawca  zobowiązany  był  do  przedłożenia  dokumentu 

potwierdzającego spełnianie warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej na dzień 

nie później niż 28 stycznia 2020 r. Tymczasem przedłożony w toku postępowania dokument 

potwierdza  tę  sytuację  odnośnie  Portico  na  dzień  24  stycznia  2020  r.,  co  jest  niezgodne  z 

warunkami udziału w postępowaniu. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający winien był uznać, że wykonawca nie spełnił 

określonych w SIWZ warunków udziału  w postępowaniu, co zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 

ustawy Pzp winno sk

utkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a dalej odrzuceniem 

oferty Portico, zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

Odwołujący wskazał, iż nawet w przypadku niepodzielania podglądu Odwołującego się 

co do konieczności wykluczenia Portico z postępowania, z uwagi na niespełnienie warunków 

udziału  w  postępowaniu  nie  ma  wątpliwości  co  do  tego,  że  przedłożone  przez  Portico 

zaświadczenie bankowe nie wskazuje spełnienia przez tego wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu. 

Niewątpliwym 

zatem 

ocenie 

Odwołującego 

się 

jest, 

iż  

w  niniejszym  postępowaniu  Zamawiający,  nawet  przy  nie  podzieleniu  poglądu  co  do 

wykluczenia Portico i odrzucenia oferty, winien był  wezwać go  do uzupełnienia oferty. Brak 

aktywności Zamawiającego w tym zakresie stanowi naruszenie art. 26 ust. 1 i 3, ewentualnie 

art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. 

Niezależnie od powyższego Odwołujący się wskazał dodatkowo, iż z zaświadczenia 

bankowego złożonego przez Portico wynika, że: 

saldo na pierwszym rachunku bieżącym na dzień 24 stycznia 2020 r. razem z kredytem to 

kwota 182.142,60 zł; 

saldo na drugim rachunku bieżącym na dzień 24 stycznia 2020r. to kwota 608,99 zł; 

zdolność kredytowa tego wykonawcy jest na poziomie 700.000,00 zł z czego 517.857,40 zł 

zostało  już  przez  tego  wykonawcę  wykorzystane  -  realna  zdolność  kredytowa  zatem  tego 


wykonawcy jest na poziomie 182.142,60 zł (jest to zatem potwierdzenie, że kwota na rachunku 

bieżącym - pkt 1 niniejszego zaświadczenia jest kwotą łącznych środków finansowych jakimi 

rzeczywiście dysponuje Wykonawca – Portico); 

4.  w

ykonawcy  przysługuje  multilinia  wyłącznie  na  gwarancje,  które  nie  są  rozpatrywane  

w  kategoriach  „środków  finansowych,  którymi  Wykonawca  dysponuje”  ani  „zdolnością 

kredytową”. 

W  ocenie Odwołującego  się  nie ma  wątpliwości  co  do  tego,  że  zdolność  kredytową 

wykonawcy  należy  rozumieć,  jako  zdolność  do  pozyskania  kredytu  w  wysokości 

umożliwiającej  sfinansowanie  zamówienia.  Nie  może  to  być  zdolność  rozumiana  jako 

możliwość uzyskania gwarancji  bankowych (linia  gwarancyjna). Tym samym  wykazanie się 

posiadaniem linii gwarancyjnej nie może być utożsamiane z posiadaniem określonej zdolności 

kredytowej.  Dalej,  zgodnie  z  wyrokiem  KIO  z  dnia  13  kwietnia  2016  r.,  sygn.  akt  468/16  - 

zdolność kredytową ocenia się niejako na przyszłość, tj. w stosunku do kredytów, które dopiero 

mają  zostać  udzielone.  Natomiast  kredyty  udzielone już  wcześniej  tę  zdolność  co  najwyżej 

zmniejszają,  gdyż  mieszczą  się  po  stronie  pasywów  wykonawcy  jako  jego  zadłużenie. 

Zdolność  kredytowa  musi  być  zdolnością  realną,  aktualną  na  dzień  składania  wniosków  o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a nie zdolnością na dzień przyznawania kredytu. 

Zresztą  sam  przepis  rozporządzenia  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wskazuje, 

że  „aktualność”  oceny  zdolności  kredytowej  to  jedynie  miesiąc  przed  upływem  terminu 

składania  ofert.  Nie  ma  wątpliwości  zatem,  że  zdolności  kredytowej  nie  można  obliczać, 

według maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym. 

W powyższym zakresie Odwołujący wezwał Zamawiającego do uchylenia niezgodnej 

z  ustaw

ą  Pzp  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej.  Zamawiający  pismem  z  dnia  

15 kwietnia 2020 

r. wskazał, iż w jego ocenie zdolność kredytowa Portico została wykazana, 

bowiem  z  załączonego  zaświadczenia  wynika,  że  Portico  posiada  kredyt  w  wysokości 

zł oraz korzysta z multilini na kwotę 750.000,00 zł czyli w wysokości większej niż 

wymagania  określone  w  SIWZ.  Zdaniem  Zamawiającego  przedłożone  zaświadczenie 

bankowe  jest  zgodne  z  SIWZ  i  potwierdza 

spełnienie  przez  Portico  warunków  udziału  

w postępowaniu. 

W ocenie Odwołującego się, stanowisko Zamawiającego narusza przepisy Pzp w tym 

szczególności art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp. Nie ma bowiem 

wątpliwości  co do tego, że  wyłoniony  przez  Zamawiającego  wykonawca,  na  dzień  złożenia 

oferty  nie  posiadał  już  zdolności  kredytowej  w  tym  zakresie  na  kwotę  700.000,00  zł,  jak  to 

wynika  z  zaświadczenia,  lecz  jedynie  na  kwotę  182.142,60  zł  -  tym  samym  wyłoniony 

wykonawca nie spełniał warunków udziału w postępowaniu. Oceny w tym zakresie nie zmienia 

wzięta pod uwagę przez Zamawiającego okoliczność przyznania multilinii. 


O

dwołujący  podniósł,  iż  z  zaświadczenia  Santander  Bank  nie  wynika  na  jakich 

warunkach  multilinia  została  udzielona,  w  tym  w  szczególności  czy  korzystanie  z  jednego  

z  instrumentów  finansowych  skutkuje  modyfikacją  prawa  do  skorzystania  z  drugiego 

instrumentu 

tzn.  czy  wykorzystanie  środków  w  ramach  jednej  umowy  obniża  zdolność  

i  prawo  Wykonawcy  do  korzystania  z  drugiego  instrumentu.  Interpretowanie  zatem  przez 

Zamawiającego,  w  powołaniu  na  orzecznictwo  KIO,  odnoszące  się  do  innego  stanu 

faktycznego, jest niezasadne. 

Nawet bowiem w przypadku nie 

podzielenia poglądu Odwołującego się co do istnienia 

przesłanek  do  wykluczenia  Portico  z  postępowania,  nie  ma  wątpliwości  co  do  tego,  że 

Zamawiający  nie  może  domniemywać  spełnienia  warunków  przez  wykonawcę,  czy 

dokonywa

ć  w  tym  zakresie  subiektywnej  interpretacji  przedłożonych  dokumentów. Warunki 

udziału w postępowaniu winny być wykazane w sposób obiektywny i niezaprzeczalny, czego 

w  niniejszym  postępowaniu  zabrakło.  Niewątpliwym  w  ocenie  Odwołującego  się  jest,  iż 

załączone  przez  Portico  zaświadczenie  nie  potwierdza  w  sposób  jednoznaczny  spełniania 

przez  tego  wykonawcę  udziału  w  postępowaniu,  co  obliguje  Zamawiającego  do  wezwania 

wykonawcy  do  uzupełnienia  oferty  lub  co  najmniej  złożenia  wyjaśnień.  Brak  aktywności 

Zamawiającego  w  tym  zakresie  stanowi  naruszenie  art.  26  ust.  1  i  3,  ewentualnie  art.  26  

ust. 4 ustawy Pzp. 

Następnie  odnośnie  zarzutu  5.  Odwołujący  wskazał,  że  z  uwagi  na  zasadność 

podniesionych w niniejszym odwołaniu zastrzeżeń co do oceny spełnienia warunków udziału 

w  postępowaniu  przez  Portico  oraz  co  do  niezgodnej  z  SIWZ  oceny  ofert,  czynność 

Zamawiającego  polegająca  na  uznaniu,  że  oferta  wykonawcy  Portico  jest  ofertą 

najkorzystniejszą,  oferta  zaś  złożona  przez  NBQ  Sp.  z  o.o.  jest  ofertą  mniej  korzystną  jest 

czynnością naruszającą przepis art. 91 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy Pzp. Brak 

narus

zenia  przez  Zamawiającego  przepisów  wskazanych  w  ramach  zarzutów  określonych  

w  pkt  1-

4  i  6  odwołania skutkowałoby  dokonaniem  prawidłowej  oceny  ofert  odpowiadającej 

zasadom  oceny  oferty  wynikającym  z  ustawy  Pzp  i  doprowadziłoby  do  wyłonienia  oferty 

Odwołującego się jako oferty najkorzystniejszej. 

W zakresie zarzutu 6. Odwołujący podał, iż wezwał Zamawiającego do udostępnienia 

wykazu  osób,  którymi  Portico  będzie  posługiwało  się  przy  realizacji  zamówienia  oraz  do 

udostępnienia  przedłożonej  przez  ww.  wykonawcę  metodologii  celem  zweryfikowania 

zasadności  oceny  dokonanej  przez  Zamawiającego  oraz  prawidłowości  oceny  spełniania 

przez  ww.  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający  w  odpowiedzi  na 

wezwanie Odwołującego się wskazał, iż informacje te i dokumenty zostały zastrzeżone przez 

Portico jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Mając na uwadze stanowisko Zamawiającego Odwołujący się wskazał, iż z uwagi na 

odmowę  udostępniania  wymienionych  wyżej  dokumentów  nie  jest  w  stanie  sfomułować 


zarzutów dalej idących niż wskazane w niniejszym odwołaniu. Odwołujący się bowiem nie ma 

dostępu do utajnionych informacji związanych z oceną oferty Portico w ramach pozacenowego 

kryterium 

oceny 

ofert 

pod 

kątem 

spełnienia 

warunków 

udziału  

w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej.  Dopiero  po  rozstrzygnięciu 

przez  Izbę  zarzutów  dotyczących  niezasadnego  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  

i  odtajnieniu  przez  Zamawiaj

ącego  informacji  nieskutecznie  zastrzeżonych,  Odwołujący 

będzie  w  stanie zapoznać się z  okolicznościami faktycznymi  mogącymi stanowić  podstawę 

nowych zarzutów i ocenić, czy na ich podstawie zasadne jest wnoszenie odwołania. Wymóg, 

aby  Odwołujący  wyprzedzająco  formułował  zarzuty,  nie  znając  okoliczności  faktycznych 

leżących  u  ich  podstaw,  byłby  nie  do  pogodzenia  z  podstawowym  zasadami  ustanowienia 

środków  odwoławczych  w  przepisach  Pzp.  W  celu  realizacji  uprawnień  procesowych 

Odwołującego  konieczne  jest  więc  nakazanie  przez  Izbę  Zamawiającemu  unieważnienia 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  także  w  przypadku  uwzględnienia  odwołania  jedynie  

w  zakresie  zarzutu  zaniechania  ujawnienia  informacji  zastrzeżonych  przez  Portico,  jako 

tajemnica  przedsiębiorstwa.  Uwzględnienie  tego  zarzutu  może  więc  mieć  zdaniem 

Odwołującego wpływ na wynik postępowania, niezależnie od zasadności innych poniesionych 

w ramach niniejszego odwołania zarzutów. 

Uzasadniał, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest, co do zasady, 

jawne. Przepis P

zp dający wykonawcy prawo zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w 

ofercie za tajemnicę przedsiębiorstwa, jest wyjątkiem od tej zasady, a co za tym idzie powinien 

on być stosowany tylko w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach (wyrok KIO z dnia 11 

sierpnia 2014 r., sygn. akt: KIO 1535/14). 

Obowiązkiem Zamawiającego - w toku udzielania zamówienia - jest zweryfikowanie, 

czy  informacje  zastrzeżone  przez  wykonawcę  rzeczywiście  posiadają  walor  tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. uznk (uchwała SN z dnia 21 października 2005 r., 

III CZP 74/05). 

W  ocenie  Od

wołującego  się  Zamawiający  nie  wywiązał  się  z  tego  obowiązku, 

przyjmując za skuteczne zastrzeżenie tajemnicy bez żadnych dowodów w tym zakresie oraz 

bez  wykazania  przez  Po

rtico,  że złożona w  ramach  postępowania metodologia oraz  wykaz 

osób mają jakąkolwiek wartość gospodarczą. 

Odwołujący zauważył, iż dane personalne osób wskazywanych w ramach niniejszego 

postępowania będą informacjami jawnymi na etapie realizacji przedmiotu zamówienia nie tylko 

dla  wykonawców,  ale  także  dla  każdej  osoby,  która  o  udostępnienie  takich  danych 

zawnioskuje. 

Podniósł, iż Portico komponuje zespół osobowy na potrzeby niniejszego postępowania 

informacje zatem w tym zakresie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa choćby już tylko z 

tego powodu, że tajemnica jest wartością chronioną przez cały czas, a nie tylko na etapie od 


dnia złożenia oferty do zawarcia umowy (wyrok KIO z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt KIO 

Analogicznie  do  oceny  utajnien

ia  informacji  co  do  wykazu  osób  ocenić  należy 

utajnienie tzw. metodologii działania, która przez każdego z wykonawców stworzona była na 

potrzeby  niniejszego  postępowania  w  sposób  celowany.  Przypomnieć  należy,  iż  treść  tego 

dokumentu  w  sposób  wyjątkowo  szczegółowy  wskazywała  SIWZ,  w  niektórych  miejscach 

nawet  ze  sposobem  prezentacji  treści.  Każdy  z  Wykonawców  przystępujący  do  przetargu 

dokumenty  dotyczące  sposobu  i  jakości  wykonania  zamówienia  sporządzał  w  sposób 

celowany  na  potrzeby  niniejszego  przetargu.  Z

awartość  tego  dokumentu  co  do  zasady 

odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia bez żadnych innowacyjnych i autorskich ze strony 

Wykonawców  rozwiązań,  bowiem  Zamawiający  wymagał,  aby  dokument  ten  w  pełni  był 

zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Brak jest zatem zupełnie podstaw dla objęcia tego 

dokumentu  tajemnicą  przedsiębiorstw,  w  szczególności  jedynie  na  podstawie  zastrzeżenia 

takiej tajemnicy przez wykonawcę składającego taki dokument. 

W końcu Odwołujący podniósł, iż zastrzeżone przez Portico informacje odnoszą się do 

kryterium  oceny  ofert,  co  oznacza,  że  dotyczą  kluczowej  sfery  postępowania,  mającej 

bezpośrednie przełożenie na wybór oferty najkorzystniejszej i potencjalnie sferę skuteczności 

środków  ochrony  prawnej,  czyli  fundamentalnej  reguły  zamówień  publicznych.  Utajnienie 

kluczowych  elementów  oferty  pozbawia  pozostałych  wykonawców  możliwości  weryfikacji 

prawidłowości  innych  ofert.  Konkurenci  mają  prawo  zweryfikować  personel  pozostałych 

wykonawców, żeby ustalić, czy odpowiada to wymogom Zamawiającego i czy ten prawidłowo 

przyznał punkty. Potwierdziła to Izba w wyroku z dnia 19 sierpnia 2015 r., sygn. akt 1697/15 

(dodatkowo KIO 860/19). 

W  związku  z  powyższym,  działanie  Zamawiającego  polegające  na  zaniechaniu 

odtajnienia  i  udostępnienia  oferty  Portico  w  zakresie  dotyczącym  doświadczenia  zespołu 

Inżyniera  Kontraktu  podlegającego  ocenie  zarówno  w  ramach  warunków  udziału  

w  postępowaniu  jaki  i  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  oraz  dokumentu  pn.  „Organizacja  

i  system  zarządzania kontraktem”,  jest  czynnością Zamawiającego  sprzeczną  z  przepisami 

P

zp i jako taka powinna zostać uchylona. 

Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. wniósł  

o oddalenie odwołania w całości. 

W zakresie zarzutu 1. Zamawiający wskazał, iż jednoznacznie określił w SIWZ sposób 

dokonania  oceny  w  zakresie  kryterium  jakości.  Zgodnie  z  opisem  zawartym  w  SIWZ 

Zamawiający dokonywał oceny przedłożonych przez Oferentów dokumentów pn. „Organizacja 

i  system  zarządzania  kontraktem”  w  poszczególnych,  wskazanych  w  SIWZ  kryteriach 

dotyczących  jakości  zarządzania  projektem  przez  Oferentów.  Każde  z  kryteriów,  


w zależności od jego przyjętej wagi dla jakości całego przedsięwzięcia, posiadało określoną 

ilość punktów, przyjętą w zakresie widełek 0 pkt (Oferent nie przedstawił organizacji systemu 

zarządzania kontraktem w danym elemencie) do max ilości punktów (w sytuacji gdy Oferent 

przedstawił dane zagadnienie jakościowe i zarządzania w sposób kompletny, spójny, czytelny 

i  potwierdzający  ujęcie  pełnego  zakresu  działań  Inżyniera).  Liczba  maksymalnych  do 

uzyskania  punktów  w  tym  kryterium  wynosiła  320  pkt,  a  punktacja  była  przeprowadzana 

niezależnie przez merytorycznych członków komisji w oparciu o przedłożone przez Oferentów 

dokumenty zawarte w dokumentacji „Organizacji i systemu zarządzania kontraktem”. Każdy z 

członków  niezależnie  oceniał  dla  poszczególnych  elementów  zarządzania  kontraktem, 

określonych  w  SIWZ  i  w  ramach  ustanowionych  tam  widełek  punktowych,  dokumenty 

przedstawione  przez  każdego  z  Oferentów.  Ocena  poszczególnych  ofert  została  wyliczona 

jako 

średnia 

ocen 

poszczególnych 

członków 

Komisji, 

zgodnie  

z zapisami SIWZ i określiła liczbę punktów uzyskanych przez każdego z Oferentów. 

Opis  poszczególnych  elementów  wraz  z  punktacją  zawarty  w  SIWZ  określa 

konieczność przedstawienia odpowiednich procedur, procesów, struktur organizacji projektu z 

przedstawieniem  zakresów  odpowiedzialności,  kompetencji  i  zależności,  ze  szczególnym 

uwzględnieniem istotnej roli Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

Całkowicie błędna jest swobodna interpretacja zapisów SIWZ przez NBQ Sp. z o.o., 

określająca sposób przyznawania punktacji w kryterium jakości w systemie zero-jedynkowym 

tzn.  0  pkt 

za  nie  przedłożenie  dokumentu  do  danego  ocenianego  elementu  i  maksymalną 

liczbę  punktów  za  przedłożenie  dokumentów  w  tym  zakresie.  Taki  sposób  punktacji  nie 

odpowiadałby ani wagowo przyjętym poszczególnym kryterium cząstkowym w ilości punktów 

(przyjętymi w odniesieniu do wpływu danego zakresu zarządzania na całość przedsięwzięcia) 

ani nie odp

owiadałby jakiejkolwiek ocenie kryterium jakości. Zamawiający dokonywał tu oceny 

merytorycznej,  biorąc  pod  uwagę  wszystkie  dokumenty  przedłożone  przez  Oferentów  w 

wymaganym  dokumencie,  w  tym  opis  procedur  wraz  z  wykazaniem  efektów  końcowych 

działań,  udział  uczestników  procesów  w  tym  Zamawiającego  i  Inżyniera  Kontraktu,  wzory 

stosowanych  dokumentów,  plan  procesu  i  zarządzania  poszczególnymi  zadaniami  i 

elementami,  spójność  dokumentów  itd.  Każda  z  ofert  punktowana  była  merytorycznie  dla 

każdego z kryteriów zgodnie z zasadami oceny jakości, nie jak sugeruje odwołujący się, ilości. 

Opisywane  przez  Oferentów  procedury  znacząco  różniły  się  merytorycznie  oraz  stopniem 

opisu  działań  Inżyniera  dla  realizacji  poszczególnych  elementów  kryteriów  jakości  zadania 

inwestyc

yjnego,  co  zostało  odzwierciedlone  w  ilościach  przyznawanych  punktów 

cząstkowych. Oferent, który opisał dane zagadnienie w sposób jasny, kompletny, z podaniem 

przebiegu  procedur,  określeniem  dokumentów  powstających  w  poszczególnych  etapach, 

zaangażowania poszczególnych stron procesu inwestycyjnego w zgodzie z założeniami SIWZ 

i  Umowy  na  pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu,  otrzymywał  odpowiednio  wyższą  ilość 


punktów  cząstkowych od  oferenta, który  opisał ogólnie zagadnienie,  bez  określenia metod, 

narzędzi,  efektów  czy  zakresów  odpowiedzialności  poszczególnych  uczestników,  ze 

szczególnym uwzględnieniem roli przypisanej Inżynierowi Kontraktu. 

Zamawiający  podniósł,  że  ocena  była  przeprowadzana  przez  członków  komisji 

niezależnie  a  ich  wyniki  indywidualne  uśrednione  zostały  wyliczone  jako  średnia  

z ocen jednostkowych do oceny końcowej oferentów, co pozwala na uniknięcie stronniczego 

lub  niesprawiedliwego  punktowania  poszczególnych  oferentów.  Oceny  poszczególnych 

członków komisji były indywidualne, ale ich wyniki potwierdzają całościową ocenę jakościową 

przyjętego kryterium. Oferta NBQ Sp. z o.o. odbiegała tu od pozostałych ofert, uzyskując 11,86 

pkt, odpowiednio przy 19,36 pkt (SMCE Europe) i 18,96 pkt (Portico Project Management). W 

ogólnym podsumowaniu dokument przedstawiony przez NBQ Sp. z o.o. stanowił w znaczącej 

części 

kopię 

zakresu 

działań 

Inżyniera 

Kontraktu, 

wskazanym  

i opisanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym Szczegółowy Opis 

Przedmiotu  Zamówienia,  określając w  sposób  bardzo ogólny  co ma być wykonane (zakres 

działanie) ale bez podania metodologii (jak zostanie to wykonane, jak zostanie to oceniane, 

jakie  dokumenty  powstaną)  oraz  bez  podziału  zakresów  odpowiedzialności  pomiędzy 

poszczególnych członków zespołu Inżyniera Kontraktu. 

Z  uwagi  na  stopień  skomplikowania  planowanej  inwestycji,  stanowiącej  projekt  

i  budowę  obiektu  szpitalnego  wraz  z  wyposażeniem,  przy  wykorzystaniu  dotacji  celowych 

MON,  kryterium  oceny  jakości  działań  Inżyniera  Kontraktu  zostało  przez  Zamawiającego 

potra

ktowane  jako  bardzo  istotne  i  zostały  ocenione  w  sposób  obiektywny  w  oparciu  

o kryteria wskazane w SIWZ. Przyjęcie stanowiska odwołującego za prawidłowe, że kryterium 

jakości ofert sprowadzone by zostało do oceny typu przedłożył/nie przedłożył, powodowało by 

jedynie  ocenę  ilościową  oferty  w  tym  zakresie,  która  w  żadnej  mierze  nie  może  być 

potraktowana  jako  ocena  jakości  proponowanej  usługi.  Podnoszenie  w  odwołaniu  takich 

zastrzeżeń,  potwierdza  w  ocenie  Zamawiającego,  że  firma  NBQ  Sp.  z  o.o.  przejawia  brak 

zrozumienia i profesjonalnego podejścia do jakości oferowanej usługi w ramach niniejszego 

postępowania. Odwołujący błędnie interpretuje także zapisy SIWZ w zakresie sposobu oceny 

kryterium 

sposobu 

przyznawania 

punktów, 

co 

zostało 

jasno 

określone  

w treści SIWZ i w taki sposób przeprowadzone przez Zamawiającego. 

Zamawiający  wskazał,  że  waga  kryterium,  w  stopniu  szczegółowości  dla 

poszczególnych  ocenianych  zagadnień  wraz  z  przyporządkowaniem  ilości  punktów  dla 

poszczególnych zakresów oceny, została jasno i czytelnie opisana w SIWZ. W oparciu o te 

kryteria ilości punktów zakresie ustanowionych widełek min-max Zamawiający dokonał oceny 

poszczególnych  ofert.  Każdy  z  oferentów  punktowany  był  w  tym  kryterium  niezależnie,  w 

oparciu  o  złożone  oferty  przez  merytorycznych  członków  komisji.  Ocena  była  w  pełni 

obiektywna i weryfikowalna w oparciu o przyjęte kryteria punktowe. Chybiony jest zatem zarzut 


nierównego traktowania oferentów, gdyż odwołujący się nie wykazał w żadnej mierze braku 

obiektywności, mierzalności czy nierównego traktowania każdego z Oferentów czy naruszenia 

zasad  uczciwej  konkurencji.  Ocena  O

dwołującego  się  sprowadza  się  do  lakonicznego 

stwierdzenia,  że  nie  zgadza  się  z  ilością  przyznanych  mu  punktów,  podczas  gdy 

przedstawiając w jakikolwiek sposób spełnienie zakresów oceny kryterium jakości powinien 

on  dostać  maksymalną  ilość  punktów  za  samo  przedstawienie  zakresu,  bez  jego  oceny 

zgodnie z SIWZ. 

Zamawiający  wskazał,  że  Odwołujący  nie  podnosił  kwestii  nieobiektywności  

i  sprzeczności  z  przepisami  prawa  przyjętego  sposobu  oceny  ofert  w  kryterium  jakości  na 

etapie  postępowania,  przed  składaniem  ofert,  a  podnosi  je  po  dokonaniu  oceny  ofert  nie 

zgadzając  się  z  oceną  Zamawiającego.  W  istocie  więc  nie  kwestionuje  samego  kryterium, 

sposobu  jego  oceny  w  sposób  zobiektywizowany,  mierzalny  i  uwzględniający  równe 

traktowanie oferentów, ale samą ilość punktów przyznaną mu w ramach oceny ofert. 

Odnośnie  zarzutu  2.  Zamawiający  podał,  że  zarzut  nie  znajduje  uzasadnienia. 

Stosownie do zapisów SIWZ doświadczenie zespołu Inżyniera Kontraktu stanowiło kryterium 

badania  ofert  pod  względem  jakościowym,  a  zgodnie  z  orzecznictwem  przyjmuje  się,  że 

dokumenty  mające  charakter  jakościowy  mają  cechy  oferty  i  nie  podlegają  uzupełnieniu. 

Wykonawca  pierwotnie  w  ramach  warunku  udziału  w  postępowaniu  wskazał  osobę,  która 

miała  pełnić  dwojaką  funkcję,  co  nie  było  dopuszczalne  zapisami  SIWZ,  tym  samym 

doświadczenie tej osoby nie mogło stać się przedmiotem oceny w ramach kryterium dla dwóch 

ocenianych funkcji. Firma NBQ Sp. z o.o. została wezwana do uzupełnienia w/w dokumentów 

jedynie  w  zakresie  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Wykonawca 

uzupełnił  dokument  -  wskazał  nową  osobę  posiadającą  wymagane  uprawnienia  przy  czym 

Zamawiający nie wziął tej osoby pod uwagę przy ocenie oferty z zastosowaniem ustalonych 

w postępowaniu kryteriów oceny ofert, przyznając 0 pkt. Zamawiający uznał, że wykonawca 

wykazał  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu,  jednakże  nie  uznał  nowo  wskazanej 

osoby przy dokonywaniu oceny ofert z zastosowaniem ustalonego kryterium oceny ofert. 

Zamawiający  wskazał,  że  należy  oddzielić  od  siebie  dokumenty  składane  na 

potwierdzenie  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  od  dokumentów 

dotyczących kwalifikacji podmiotowej i tak samo należy odróżniać od siebie te dwie procedury, 

tj. kwalifikację podmiotową wykonawców i kwalifikację przedmiotową ofert.  

Na potwierdzenie ww. stanowiska przywołał wyrok KIO z dnia 5 września 2018 r. sygn. 

akt: KIO 1688/18 oraz z 4 maja 2017 r. sygn. akt: 763/17. 

Ocenie Za

mawiającego podlegały wyłącznie dokumenty, które zostały dołączone do 

oferty.  Ocena  dodatkowego  doświadczenia  po  uzupełnieniu  naruszałaby  fundamentalną 

zasadę art. 7 ustawy Pzp. 


W przedmiocie zarzutu 3. Zamawiający wskazał, iż wbrew twierdzeniom Odwołującego 

przedstawiona  przez  Portico  polisa  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  zawiera 

pełen  zakres  czynności  Inżyniera  Kontraktu  określonych  w  SIWZ  i  wzorze  umowy. 

Poszczególne  zakresy  ochrony  ubezpieczeniowej  zostały  zawarte  w  całej  polisie  

i nie mog

ą być zawężane jedynie do jej wycinkowego zakresu, jak to sugeruje Odwołujący. 

Polisa,  w  ocenie  Zamawiającego,  obejmuje  całość  działań  Inżyniera  Kontraktu/lnwestora 

Zastępczego wskazanego przez Zamawiającego. Nie ma tu znaczenia przyjęta nomenklatura 

pojęcia  „Inżynier  Kontraktu”,  bowiem  funkcja  ta  określana  jest  różnorodnie,  

w tym jako Inżynier Kontraktu, inwestor zastępczy, Project manager, itp. i w rzeczywistości 

zakres realizowanych czynności określa jej rolę. Przedstawiona przez Portico polisa obejmuje 

wszelkie  zakresy  uwzględnione  przez  Zamawiającego,  tj.  odpowiadające  etapom 

projektowym,  przetargowym,  realizacji  robót  we  wszystkich  fazach  realizacji.  Z  uwagi  na 

niezdefiniowanie w przepisach prawa pojęcia „Inżynier Kontraktu” zawierane przez podmioty 

p

olisy ubezpieczeniowe różnią się w tym zakresie znacząco w sposobie opisu bądź wykluczeń 

poszczególnych zakresów usług, w zależności od zawartej polisy. 

Przedłożona polisa firmy Portico nr 908210799087 zawiera, w ocenie Zamawiającego, 

wszelkie 

wymagane 

elementy, 

tym 

szeroko 

rozumiane 

doradztwo  

w zakresie projektów czy świadczenie usług konsultingu inżynieryjno-technicznego. Szeroko 

rozumiane  doradztwo  czy  konsulting  obejmują  szereg  czynności,  w  tym  także  związanych  

z rozliczeniami inwestycji, nadzorem n

ad budżetem inwestycji czy w inny sposób opisywany 

przez  poszczególne  towarzystwa  ubezpieczeniowe.  Polisy  w  zakresie  szkód  nieobjętych 

danym  ubezpieczeniem  zawierają  raczej  wykluczenia,  jasno  opisane  w  dokumentach. 

Przedmiotowa polisa nie zawiera takich wy

kluczeń, potwierdza pełen zakres usługi objętych 

pojęciem  „Inżyniera  Kontraktu”  a  działania  finansowe  nie  muszą  być  w  żaden  sposób 

wyodrębnione i kryją się z reguły pod pojęciami „doradztwo”, „analizy”, „ocena”. Przedmiotowa 

polisa  zawiera  szereg  takich  cz

ynności,  jak  chociażby  pkt  7  „czynności  związane  z 

zakończeniem inwestycji budowlanych”, którym istotnym elementem jest zawsze rozliczenie 

kontraktu  czy  pkt 

10  „reprezentacja  zlecającego  w  stosunkach  zewnętrznych  

w zakresie zagadnień inżynieryjnotechnicznych”, których istotną częścią w każdej inwestycji 

są także kwestie czasowe i finansowe, oprócz jakościowych. Polisa nie zawęża nigdzie tego 

pojęcia,  nie  zawiera  wykluczeń  w  kwestiach  finansowych  i  rozliczeń  do  przedstawionych 

zakresów czynności. 

Zamawiający  podkreślił,  że  w  postanowieniach  dodatkowych  (str.  4  polisy  firmy 

Portico) pkt 1 wprost zawiera zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący „szkody wynikłe 

w  związku  z  przekroczeniem  ustalonych  kosztów,  o  ile  stanowią  one  następstwo  szkody 

wynikłej  z  uchybienia  Ubezpieczonego,  objętej  zakresem  ubezpieczenia”.  Zatem  zakres 

nadzoru  nad  budżetem  i  rozliczeniami  inwestycji  jest  w  przedmiotowej  polisie  wprost  ujęty  


w  powyższym  zapisie  oraz  zgodnie  z  zakresem  ogólnym  polisy  nie  posiadającej  wyłączeń  

w tym zakr

esie. Rozliczenia inwestycji stanowią zaledwie część całego procesu zarządzania 

budżetem  (ustalonymi  kosztami  inwestycji),  zdefiniowanie  zatem  odpowiedzialności  za 

przekroczenie ustalonych kosztów w pełni obejmuje działania zatwierdzania płatności, odbioru 

rzeczowo-

finansowego robót, rozliczeń, monitorowania kosztów itp. właściwych dla pełnienia 

kompleksowej funkcji Inżyniera Kontraktu. 

Zamawiający podniósł, że funkcja zarządzającego projektem/lnżyniera kontraktu jest 

na tyle szeroką funkcją, obejmującą bardzo duże zakresy różnych czynności w prowadzeniu 

inwestycji w imieniu Zamawiającego, że ich szczegółowe opisanie w dokumencie polisy jest 

wręcz niemożliwe, stąd literalne wykluczenia w dokumentach polis. 

W  związku  z  powyższym,  w  ocenie  Zamawiającego,  oferent  spełnia  warunki 

przedstawione w SIWZ w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Zamawiający  wskazał  na  niekonsekwencję  Odwołującego,  który  w  przedstawionej 

przez siebie polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej przez PZU S.A. nr 

10088618001  zawiera  właśnie  wskazywane  przez  Zamawiającego  wykluczenia,  tj.  

w  zakresie  pkt  8  Polisy  w  Klauzuli  Nr  74  zawiera, 

„PZU  nie  ponosi  odpowiedzialności  za 

szkody: 

wynikłe z niedotrzymania lub przekroczenia ustalonych lub szacowanych kosztów, 

wynikłe w związku ze świadczeniem doradztwo inwestycyjnego; przy czym przez doradztwo 

inwestycyjne należy rozumieć zobowiązanie do przygotowania i przedstawienia rekomendacji 

dokonania określonej transakcji albo powstrzymania się od dokonania określonej transakcji”. 

Powyższe zapisy oznaczają, że faktycznie polisa Odwołującego nie obejmuje właśnie 

kwestii  rozliczeń  projektu,  nadzoru  nad  budżetem,  rozliczeń  Wykonawców  itp.  czynności 

wymaganych 

przez Zamawiającego, które sam Odwołujący podnosi w niniejszym odwołaniu. 

W zakresie zarzutu 4. Zamawiający wskazał, że wykonawca Portico przedstawił opinię 

bankową, zgodnie z którą posiada kredyt na kwotę 700.000,00 zł oraz dodatkowo korzysta z 

multilinii na kwotę 750.000,00 zł, czyli w wysokości większej niż wymagania określone przez 

Zamawiającego.  Zastrzeżenia  odnośnie  wydanej  opinii  dotyczą  tylko  fizycznych  środków 

finansowych jakie posiada obecnie Wykonawca. W oce

nie Zamawiającego opinia ta spełnia 

warunki  określone  w  SIWZ.  Zamawiający  podał,  że  celem  złożenia  opinii  z  banku  w 

postępowaniu  przetargowym  jest  uzyskanie  informacji  o  potencjalnej  możliwości  uzyskania 

przez dany podmiot środków finansowych na wymaganym przez zamawiającego poziomie a 

nie  udzielenie  konkretnego  kredytu.  Na  potwierdzenie  prezentowanego  stanowiska 

Zamawiający przywołał wyrok KIO z dnia 9 marca 2017 r., sygn. akt KIO 352/17. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  6.  Zamawiający  wskazał,  że  części  oferty  firmy  Portico 

stanowią część zastrzeżoną i zgodnie z przepisami ustawy Pzp nie mogą zostać udostępnione 


podmiotom  trzecim.  Wykonawca  Portico  wyk

azał  zasadność  zastrzeżenia  dokumentu 

„Organizacja i system zarządzania kontraktem” oraz „Wykaz osób skierowanych do realizacji 

zamówienia  publicznego”  wskazując,  że  Informacje  zawarte  w  w/w  dokumencie  mają 

charakter  informacji  organizacyjnych  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  11  ust.  2  uznk 

bowiem  dokument  ten  prezentuje,  wypracowane  przez  Wykonawcę  w  toku  wieloletniej 

działalności  gospodarczej,  sposoby  efektywnej organizacji  czasu  pracy i  zarządzania pracą 

personelu  przy  wykonywaniu  czynności  objętych  zamówieniem  oraz  dane  co  do  struktury 

organizacyjnej przedsiębiorstwa w ramach której zamówienie ma być wykonywane. 

W  dokumencie  tym  wskazano  w  szczególności  sprofilowane  na  potrzeby 

przedmiotowego zamówienia strukturę organizacji projektu oraz strukturę organizacji zespołu 

Inżyniera Kontraktu, a także dostosowany harmonogram pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu 

z zasadami jego uszczegóławiania. 

Dokument  zawiera  także  wykaz  zidentyfikowanych  na  podstawie  doświadczeń 

Wykonawcy  działań  Inżyniera  Kontraktu,  które  mają  służyć  sprawnemu  nadzorowi  nad 

prowadzonymi  pracami  budowlanymi  oraz  szczegółowe  informacje  co  do  proponowanego 

sposobu  zarządzania  Projektem,  w  tym  autorskie  rozwiązania  w  zakresie  zarządzania 

kosztami i ryzykami w toku realizacji nadzorowanych prac. 

Powyższe  informacje  posiadają  wartość  gospodarczą  w  rozumieniu  orzecznictwa  

z  zakresu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  oraz  zamówień  publicznych, 

zgodnie  z  którym  w  szczególności  „wartość  gospodarcza  przejawia  się  w  tym,  że  taka 

informacja  m

oże  być  dla  wykonawcy  źródłem  jakichś  zysków  lub  pozwalać  mu  na 

zaosz

czędzenie  określonych  kosztów”  -  tak  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  

6 listopada 2018 r. sygn. akt: KIO 2166/18. 

Procedury  zawarte  w  powyższym  dokumencie  stanowiły  kryterium  oceny  ofert,  

w  znacznym  stopniu  decydującym  o  wyborze  danej  oferty  przez  Zamawiającego,  co 

potwierdza ich istotny charakter stanowiący know-how każdego z Oferentów. 

Wskazane  w  w/w  wykazie  osób  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  

w  rozumieniu  przepi

sów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  gdyż  podobnie  jak  

w  odniesieniu  do  dokumentu  „Organizacja  i  system  zarządzania  kontraktem”  zawierają 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

Wykonawca na potrzeby realizacji tego zamówienia, ale także na potrzeby realizacji 

innych inwestycji dokonał bowiem indywidualnego doboru zespołu ekspertów, a informacja co 

do składu osobowego tego zespołu to informacja o szczególnym potencjale ekonomicznym i 

gospodarczym. Skompletowanie grupy osób o szczególnych i bardzo wysokich kwalifikacjach 

w  tak  konkurencyjnej  branży  stanowi  know-how  Wykonawcy.  Jednocześnie  doświadczenie 

oraz  zdolności  techniczne  osób,  które  zdecydowały  się  na  uczestniczenie  w  realizacji 


zamówienia  mają  duży  wpływ  na  pozycję  wykonawcy  także  w  przyszłych  postępowaniach, 

których liczba o podobnym charakterze i skali jest ograniczona. 

Po  przeprowadzeniu  rozpraw

y  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  

i  stanowisk  Stron  i  Uczestnika

,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawną  przesłankę  dopuszczalności  odwołania,  

o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.   

Zamawiający  w  dniu  17  kwietnia  2020  r.  powiadomił  wykonawców  o  wniesionym 

odwołaniu.  

Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę Portico Project 

Management  Sp.  z  o.o.  i  Wspólnicy  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  dniu  20  kwietnia  2020  r.  po  stronie 

Zamawiającego. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  Izba  uwzględniła  dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności 

ogłoszenie  o  zamówieniu,  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  informację  

z otwarcia ofert, 

ofertę wykonawcy Portico, ofertę wykonawcy NBQ, wezwanie skierowanie do 

wykonawcy NBQ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 13 marca 2020 

r., wyjaśnienia 

i uzupełnienia wykonawcy NBQ zawarte w piśmie z dnia 18 marca 2020 r. oraz zawiadomienie 

o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 6 kwietnia 2020 r.  

Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i  oświadczenia  Stron  

i  Uczestnika 

postępowania  odwoławczego  złożone  w  pismach  oraz  ustnie  do  protokołu 

posiedzenia i rozprawy w dniu 30 czerwca 2020 r.  

Ponadto  Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  sprawy  dowód  złożony  przez 

Przystępującego,  tj.  wyjaśnienia  Ubezpieczyciela  zawarte  w  korespondencji  elektronicznej  

z dnia 29 maja 2020 r. 

Na  podstawie  art.  190  ust.  6  ustawy  Pzp  Izba  oddaliła  wniosek  Przystępującego  

o  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii  biegłego  z  zakresu  ubezpieczeń  na  okoliczność 

wykazania

,  że  polisa  ubezpieczeniowa  przedstawiona  przez  Przystępującego  odpowiada 

wymogom  wskazanym  w  SIWZ  dotyczącym  ryzyka  związanego  z  rozliczeniem  inwestycji 


uznając,  iż  ww.  dowód  został  powołany  dla  zwłoki.  Zdaniem  Izby  zgromadzony  w  sprawie 

materiał  dowodowy  był  wystarczający  dla  rozstrzygnięcia  spornej  między  Stronami 

postępowania  odwoławczego  kwestii  oceny  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  

o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp przez wykonawcę Portico.  

Izba ustaliła, co następuje: 

W rozdziale XIII pkt 2.1 SIWZ Zamawiający przewidział, że o udzielenie zamówienia 

może ubiegać się Wykonawca, który w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykaże, 

że: 

jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 

związanej  z  przedmiotem  zamówienia,  pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu/  Inwestora 

Zastępczego wraz z nadzorem inwestorskim i nadzorem nad rozliczeniami inwestycji na kwotę 

nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł, 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. 

Zgodnie  z  rozdziałem  XIII  SIWZ  pkt  2.2  Zamawiający  w  ramach  warunku  udziału  

postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wymagał, aby Wykonawca 

dysponował m.in. 

-  lit.  b) 

1  osobą  (Kierownik  Zespołu  weryfikacji  dokumentacji  projektowej)  posiadającą 

uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń  do  projektowania  w  specjalności  architektonicznej 

oraz  posiadającą  doświadczenie  zawodowe  w  zakresie  zaprojektowania  lub  sprawdzania 

projektu budynków określonych symbolem PKOB nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki 

medycznej”  (zgodnie  z  Polska  Klasyfikacja  Obiektów  Budowlanych  wprowadzona 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (DzU.112.1316) dla co najmniej 

dwóch budynków o kubaturze nie mniejszej niż 20.000m3; 

-  lit.  j)  - 

1  osobą  (technologiem  medycznym)  -  projektantem  posiadającym  wykształcenie 

wyższe  i  doświadczenie  w  projektowaniu  (samodzielnym  zaprojektowaniu)  technologii 

medycznej dla minimum 2 inwestycji obejmujących technologię szpitala, która dodatkowo na 

swojej powierzchni zawierała sale operacyjne, lub osobę posiadającą wykształcenie wyższe  

i  co  najmnie

j  2  letnie  doświadczenie  w  nadzorowaniu  inwestycji  w  zakresie  technologii 

medycznej  przy  minimum  dwóch  inwestycjach  obejmujących  technologię  szpitala,  która  na 

swojej powierzchni zawierała sale operacyjne. 

Zgodnie z rozdziałem XIV pkt 11 i 12 SIWZ celem wykazania spełniania ww. warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany był do przedłożenia: 

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyły  w  wykonywaniu  zamówienia  w  szczególności 

odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji 

zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  


a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – załącznik nr 5 do SIWZ; 

informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  -  kredytowej  potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (pełnienie 

funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego wraz z nadzorem inwestorskim i nadzorem 

nad rozliczeniem inwestycji) na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 5.000.000,00 zł.  

Zgodnie  z  rozdziałem  XXI  SIWZ,  kryteriami  ofert  w  niniejszym  postępowaniu  były:  

1)  cena  o  wadze  60%,  2)  doświadczenie  zespołu  Inżyniera  Kontraktu  o  wadze  20%  oraz  

3) jakość, organizacja i system zarządzenia inwestycją o wadze 20%. 

Zgodnie  z  punktem  2  lit.  c  ww.  rozdziału  Zamawiający  przewidział  dodatkowe 

doświadczenie zawodowe Technologa medycznego - jako kryterium „Doświadczenie zespołu 

Inżyniera Kontraktu”.  

Zamawiający wskazał, że Wykonawca, który wskaże na stanowisko: 

technologa medycznego legitymującego się doświadczeniem w pełnieniu tej funkcji przy: 

1. 3 (trzech) zadaniach obejmujących budowę lub przebudowę obiektu szpitalnego mającego 

w zakresie blok operacyjny wraz z ich wyposażeniem i oddaniem do użytkowania otrzyma 3 

punkty, 

więcej niż 3 (trzech) zadaniach obejmujących budowę lub przebudowę obiektu szpitalnego 

mającego w zakresie blok operacyjny wraz z ich wyposażeniem i oddaniem do użytkowania - 

otrzyma w ramach oceny ofert 4 pkt. 

Zamawiający  określił  warunki  doświadczenia  technologa  medycznego  punktowane  

w  ramach  kryterium  oceny  oferty  w  ten  sposób,  że  dodatkowe  doświadczenie  Technologa 

medycznego  wi

nno  być  nabyte  (uzyskane)  okresie  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu 

składania  ofert.  Potwierdzeniem  posiadania  przez  Technologa  medycznego  dodatkowego 

doświadczenia  jest  wykaz  zadań  inwestycyjnych  zawierający  wszystkie  informacje  (dane 

wymienione w ta

beli), które pozwolą Zamawiającemu ocenić to doświadczenie (m.in. nazwa  

i  adres  inwestycji,  zakres  robót,  nazwa  i  adres  zamawiającego,  wartość  zadania,  terminy 

realizacji, stan zaawansowania, itp.). 

Kierownika  Zespołu  weryfikacji  dokumentacji  projektowej  (Architekt)  legitymującego  się 

p

ełnieniem funkcji projektanta lub weryfikatora dokumentacji projektowej przy: 

1. 3 (trzech) zadaniach dla budowy lub przebudowy obiektu służby zdrowia otrzyma 3 punkty, 

więcej niż 3 (trzech) zadaniach dla budowy lub przebudowy obiektu służby zdrowia otrzyma 

4 punkty. 


Zamawiający  wskazał,  że  dodatkowe  doświadczenie  Kierownika  Zespołu  weryfikacji 

dokumentacji  projektowej  winno  być  nabyte  (uzyskane)  w  okresie  ostatnich  10  lat  przed 

upływem terminu składania ofert. 

Potwierdzeniem posiadania przez Architekta dodatkowego doświadczenia jest wykaz 

zadań inwestycyjnych zawierający wszystkie informacje (dane wymienione w tabeli powyżej), 

które  pozwolą  Zamawiającemu  ocenić  to  doświadczenie  (m.in.  nazwa  i  adres  inwestycji, 

z

akres  robót,  nazwa  i  adres  zamawiającego,  wartość  zadania,  terminy  realizacji,  stan 

zaawansowania, itp.). 

Z kolei zgodnie z pkt 3 ww. rozdziału, punktacja za kryterium „Jakość” (J) dokonana 

będzie  na  podstawie  oceny  załączonego  do  oferty  dokumentu  pn.  „Organizacja  i  system 

zarządzania  kontraktem”,  w  którym  Wykonawca  przedstawi  organizację  Zespołu  Inżyniera 

oraz organizację całego systemu zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym w tym m.in. 

wykaz  proponowanych  działań  Inżyniera  związanych  z  kontrolą  jakości  i  postępu  prac 

projektowych  i  robót  oraz  kontrolą  finansową  przedsięwzięcia  oraz  zakres  proponowanego 

współdziałania ze stroną Zamawiającego. Dokument pn. „Organizacja i system zarządzania 

kontraktem” powinien być wykonany w formie opisowej i w pełni zgodny z zapisami SIWZ. 

Dalej, Zamawiający wskazał elementy wymagane i związaną z nimi punktację: 

a)  Wykonawca  opisał  sposób  wykonania  usługi  Inżyniera,  w  tym  wskazał  podstawową 

strukturę  organizacyjną  obejmującą  wszystkie  zakresy  Nadzoru  objęte  SIWZ,  tj.  opis 

podstawowych  zakresów  odpowiedzialności,  kompetencji  i  zależności  w  formie  schematu  

i opisu - 20 pkt. 

b) Wykonawca opisał sposób koordynacji realizacji inwestycji przez Kierownika Inżyniera - 10 

pkt. 

c) Wykonawca przedstawił harmonogram pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu - 10 pkt. 

d) Wykonawca przedstawił opis sposobu zarządzania zespołem oraz dokumentami projektu - 

10 pkt. 

e)  Wykonawca  opisał  proces  rozwiązania  potencjalnych  ryzyk  i  zagrożeń  dla  właściwej 

realizacji zadania ze wskazaniem stron odpowiedzialnych - 10 pkt. 

f) 

Wykonawca  przedstawił  sposób  podziału  odpowiedzialności  między  Zamawiającego  

a Inżyniera - 10 pkt. 

g) 

Wykonawca określił i opisał sposób i zakres współpracy z Zamawiającym - 10 pkt. 

h) 

Wykonawca przedstawił procedury analizy dokumentacji przetargowej (SIWZ, pytania) - 20 

pkt. 

i) 

Wykonawca przedstawił opis sposobu obiegu dokumentacji i dokumentów - 10 pkt. 

j) 

Wykonawca  przedstawił  wykaz  proponowanych  działań  Inżyniera,  związanych  z  kontrolą 

jakości i postępu robót i kontrolą finansową przedsięwzięcia - 20 pkt. 

k) 

Wykonawca zaproponował i opisał procedury dotyczące: 


• 

Zapewnienia  bezpieczeństwa  na  budowie  w  odniesieniu  do  charakteru  i  miejsca 

realizacji inwestycji - 10 pkt 

• 

Planu zapewnienia jakości - 10 pkt. 

• 

Zatwierdzenia i przekazywania do realizacji dokumentacji projektowej - 10 pkt. 

• 

Zatwierdzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej - 10 pkt. 

• 

Weryfikacji i zatwierdzania podwykonawców robót - 10 pkt. 

• 

Zatwierdzenia do wbudowania materiałów i urządzeń - 10 pkt. 

• 

Pro

cedury inspekcji robót - 10 pkt. 

• 

Planowania i zarządzania harmonogramem rzeczowo-finansowym - 10 pkt. 

• 

Procedury płatności - 10 pkt. 

• 

Zmian projektowych i rozwiązywania kolizji - 10 pkt. 

• 

Procedury odbiorowej - 10 pkt. 

• 

Planu zarządzania ryzykiem (działania zapobiegawcze, działania minimalizujące ryzyko, 

zadania  przygotowawcze  do  minimalizowania  skutków,  opis  metody  informowania 

Zamawiającego o występowaniu/pojawieniu się ryzyka) - 20 pkt. 

• 

Raportowania w odniesieniu do wymagań Zamawiającego - 10 pkt. 

• 

Wykonawc

a przedstawił dokument pn. „Organizacja i System Zarządzania Kontraktem” 

w sposób kompletny, spójny i czytelny - 50 pkt. 

P

odane ilości punktów są wartościami maksymalnymi dla oceny danego zagadnienia.  

W  przypadku  braku  wymaganego  zakresu  Wykonawca  otrzyma  0 

punktów.  Sumaryczna, 

maksymalna liczba punktów to 320. Dwóch merytorycznych członków Komisji na podstawie 

indywidulanej oceny przyzna danemu elementowi punkty.  

Zgodnie z § 6 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 10 do SIWZ), Inżynier Kontraktu do 

realizacji 

obowiązków  umownych  kieruje  Personel  wskazany  w  etapie  postępowania 

przetargowego, tj. Zespół składający się z …………..osób, wskazanych w załączniku nr ….. 

do  SIWZ  (wykaz  osób).  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwość  łączenia  więcej  niż  jednej 

funkcji  przez  je

dną osobę  spełniającą  jednocześnie więcej  niż  jedno  z  wymagań  podanych  

w SIWZ. Skład Zespołu:….. 

Termin składania ofert upłynął w dniu 28 lutego 2020 r. 

Wykonawca Portico wraz z ofertą złożył m.in.: 

zaświadczenie  banku  Santander  Bank  Polska  S.A.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  z  dnia  

29 stycznia 2020 r. 

stanowiące, że Portico posiada w Oddziale Banku w Warszawie rachunki 

bankowe w tym: 

  Rachunek bieżący o numerze (…) prowadzony w walucie PLN, na którym w okresie 

od 01.06.2019 do 30.12.2019 r. 

obroty z tytułu: 

a) wpływów wyrażały się kwotą siedmiocyfrową, 


b) wypływów wyrażały się kwotą siedmiocyfrową, 

c)  saldo  dostępnych  środków  łącznie  z  kredytem  w  rachunku  bieżącym  na  dzień 

24.01.2020 r. wynosiło: 182 142,60 zł. 

  Rachunek bieżący o numerze (…) prowadzony w walucie PLN, na którym w okresie 

od 01.06.2019 do 30.12.2019 r. obroty z tytułu: 

a) wpływów wyrażały się: brak, 

b) wypływów wyrażały się: brak, 

c) saldo na koniec dnia 24.01.2020 r. wynosiło: 608,99 zł. 

  Rachunek VAT o numerze (…) prowadzony w walucie PLN, na którym w okresie od 

01.06.2019 do 30.12.2019 r. obroty z tytułu: 

a) wpływów wyrażały się: brak, 

b) wypływów wyrażały się: brak, 

c) saldo na koniec dnia 24.01.2020 r. wynosiło: 33 824,05 zł. 

Ponadto w ww. zaświadczeniu stwierdzono, że Portico korzysta z usług kredytowych 

w zakresie finansowania działalności gospodarczej: 

1. kredyt w rachunku na podstawie umowy nr (….) z dnia 2.06.2015 r. wraz z późniejszymi 

zmianami: 

  Kwota kredytu 700 000,00 PLN 
  Data spłaty 04.09.2020 
  Saldo zadłużenia na dzień 24.01.2020: 517 857,40 PLN 

2.  Multilinii  na  podstawie  umowy  nr  (…)  z  dnia  03.10.2019  r.  w  ramach  której  Klient  może 

korzystać z: 

  Limitu na Gwarancje 
  Kwota limitu 750 000,00 PLN 
  Okres dostępności 05.09.2021 
  Dzień wygaśnięcia 05.09.2022 

Zobowiązania z tytułu gwarancji – saldo 172 200 zł, data otwarcia gwarancji 2017 – 07 – 05, 

termin ważności gwarancji 2020 – 01 – 30. 

Jednocześnie wskazano, iż „powyższe zaświadczenie wydaje się na prośbę Klienta, 

według stanu na dzień 24.01.2020 r.”. 

2.  polisę  OC  nr  908210799087,  z  której  wynika,  iż  przedmiotem  ubezpieczenia  jest  m.in. 

pełnienie  funkcji  Bankowego  Inspektora  Nadzoru/Project  Monitora  oraz  świadczenie  usług 

Konsultingu  Inżynieryjno  –  Technicznego  w  tym  w  ramach  pełnienia  funkcji  Inżyniera 

Kontraktu/Inwestora Zastępczego. Dalej wskazano, iż Konsulting Inżynieryjno  – Techniczny 

obejmuje wyłącznie: 


1) przeprowadzanie studiów i analiz inżynieryjno – technicznych poprzedzających inwestycje 

budowlane, analizy typu techniczne due diligence działek i obiektów budowlanych, 

2)  czynności  związane  z  fazą  przygotowawczą  inwestycji  budowlanych  w  tym  pomoc  

w  uzyskiwaniu  stosowanych  decyzji  i  pozwoleń  oraz  ocena  i  analiza  ofert  dotyczących 

inwestycji budowlanych na rzecz zlecającego, 

3)  doradztwo  i 

czynności  związane  z  przygotowaniem  przetargów  w  zakresie  inwestycji 

budowlanych, 

4) nadzór techniczny w tym czynności inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynowanie 

czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

5) asysta i pomoc techniczna, 

6) koordynacja inwestycji budowlanej, 

7) czynności związane z zakończeniem inwestycji budowlanych, w tym pomoc w uzyskaniu 

stosownych decyzji i pozwoleń, doradztwo w zakresie komercjalizacji powierzchni biurowych i 

handlowych oraz uczestnictwo w procesie odbioru o

biektów, 

8) szkolenie personelu, 

9) doradztwo w zakresie projektów dotyczących wyposażenia obiektów i ocena wyposażenia 

obiektów, 

10) reprezentacja zlecającego w stosunkach zewnętrznych w zakresie zagadnień inżynieryjno 

– technicznych, 

11)  czynności  rozjemcze  pomiędzy  zlecającym  usługi  a  jego  kontrahentami  w  kwestiach 

powstałych  na  tle  inwestycji  budowlanej  oraz  analizy  oraz  obsługa  roszczeń  w  aspekcie 

technicznym.  

Jednocześnie w ww. polisie (pkt 1 strona 4) wskazano, iż „ochrona ubezpieczeniowa 

obejmuje 

szkody wynikłe w związku z przekroczeniem ustalonych kosztów, o ile stanowią one 

następstwo szkody wynikłej z uchybienia Ubezpieczonego, objętej zakresem ubezpieczenia. 

Wyłączenie § 3  ust.  1  pkt  2) klauzuli  Odpowiedzialność  cywilna  architektów,  projektantów  i 

osób  wykonujących  zawody  techniczne  C  dotyczy  przekroczenia  ustalonych  kosztów  jako 

takich.” 

dokument „Organizacja i system zarządzania kontraktem” oraz „Wykaz osób, skierowanych 

przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego”,  które  wykonawca  zastrzegł  jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Ww. dokumenty nie zostały odtajnione przez Zamawiającego. 

Ponadto Odwołujący złożył wraz z ofertą wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę 

do  realizacji  zamówienia  publicznego  (załącznik  nr  5  do  SIWZ),  w  którym  na  stanowisko 

Kierownika  Zespołu  weryfikacji  dokumentacji  projektowej  oraz  Technologa  medycznego 

wskazał p. U. T. . W ww. wykazie wykonawca podał również dodatkowe realizacje, w których 

doświadczenie  zdobyła  ww.  osoba  punktowane  w  ramach  kryterium  pozacenowego  - 

„Doświadczenie  zespołu  Inżyniera  Kontraktu”  odnoszącego  się  do  doświadczenia 


zawodowego  Technologa  medycznego  oraz  Kierownika 

Zespołu  weryfikacji  dokumentacji 

projektowej.  

Pismem z dnia 13 marca 2020 r. Zamawiający wezwał Odwołującego w trybie art. 26 

ust.  3  ustawy  Pzp  do  uzupełnienia  dokumentów  m.in.  w  zakresie  wykazania  się 

dysponowaniem: 

1 osobą (Kierownik Zespołu weryfikacji dokumentacji projektowej) posiadającą uprawnienia 

budowlane  bez  ograniczeń  do  projektowania  w  specjalności  architektonicznej  oraz 

posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie zaprojektowania lub sprawdzania projektu 

budynków  określonych  symbolem  PKOB  nr  1264  „Budynki  szpitali  i  zakładów  opieki 

medycznej” (zgodnie z PKOB wprowadzoną rozporządzeniem RM z dnia 30 grudnia 1999 r. 

Dz.U. 112.1316) 

oraz 

1  osobą  (technologiem  medycznym)  –  projektantem  posiadającym  wykształcenie  wyższe  

i doświadczenie w projektowaniu (samodzielnym zaprojektowaniu) technologii medycznej dla 

minimum  2  inwestycji  obejmujących  technologię  szpitala,  która  dodatkowo  na  swojej 

powierzchni  zawierała  sale  operacyjne,  lub  osobą  posiadającą  wykształcenie  wyższe  i  co 

najmniej 2 letnie 

doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji w zakresie technologii medycznej 

przy  minimum  dwóch  inwestycjach  obejmujących  technologię  szpitala,  która  na  swojej 

powierzchni zawierała sale operacyjne. 

Zamawiający  wskazał,  iż  Odwołujący  w  tabeli  nr  5  w  wykazie  osób  wskazał  tylko  1 

osobę  - p. U. T. z zakresem czynności dwóch osób – zarówno jako technologa medycznego 

oraz  kierownika  zespołu  weryfikacji  dokumentacji  projektowej.  Z  kolei  zgodnie  

z  zapisami  SIWZ,  w  tym  wzoru  umowy,  Zamawiający  nie  dopuszczał  możliwości  łączenia 

więcej  niż  jednej  funkcji  przez  jedną  osobę  spełniającą  jednocześnie  więcej  niż  jedno  

z wymagań podanych w SIWZ. 

W  odpowiedzi  na  ww.  wezwanie  Odwołujący  w  piśmie  z  dnia  18  marca  2020  r. 

wskazał, iż w postanowieniach SIWZ Zamawiający nie zastrzegł, że nie dopuszcza możliwości 

łączenia więcej niż jednej funkcji przez jedną osobę spełniającą jednocześnie więcej niż jedno 

z  wymagań  podanych  w  SIWZ,  na  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Takie 

zastrzeżenie znajduje się wyłącznie w zapisach umowy – załącznik nr 10 do SIWZ. W ocenie 

Wykonawcy przedmiotowe zastrzeżenie obowiązuje Wykonawcę od podpisania umowy. 

Wykonawca wskazał, iż z uwagi na wezwanie Zamawiającego zgłaszamy Panią U. T. 

na  stanowisko 

Kierownika  zespołu  weryfikacji  dokumentacji  projektowej.  Na  stanowisko 

technologa medycznego zaś wskazujemy p. K. D., która spełnia wymagania postawione przez 

Zamawiającego  w  SIWZ.  Jednocześnie  Odwołujący  przedłożył  uzupełniony  wykaz  osób 

(załącznik  nr  5)  w  zakresie  p.  K.  D.  przedstawiając  doświadczenie  ww.  osoby  przy  dwóch 

inwestycjach  w  celu  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego 


zdolności  technicznej  lub  zawodowej  oraz  4  dodatkowe  realizacje  punktowane  w  ramach 

kryterium pozacenowego dotyczącego doświadczenia technologa medycznego. 

W dniu 6 kwietnia 2020 r. za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę wykonawcy 

Portico, która otrzymała łącznie 85,83 pkt, w tym w kryterium: cena – 49,57 pkt, doświadczenie 

zespołu Inżyniera Kontraktu – 17 pkt oraz jakość, organizacja i system zarządzenia inwestycją 

– 19,36 pkt. Na drugim miejscu w rankingu ofert znalazła się oferta Odwołującego z punktacją 

75,86 pkt, z czego w zakresie ceny 

– 60 pkt, doświadczenia zespołu Inżyniera Kontraktu – 4 

pkt oraz jakość, organizacja i system zarządzenia inwestycją – 11,86 pkt. 

Izba zważyła, co następuje: 

Izba uwzględniła zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 91 

ust. 2d ustawy Pzp poprzez ich nieprawidłowe zastosowanie, przejawiające się w dokonaniu 

nieprawidłowej i niezgodnej z SIWZ oceny oferty Odwołującego w kryterium jakość pomimo, 

że  oferta  Odwołującego,  w  rozpatrywanym  kryterium  spełniała  wszystkie  szczegółowe 

wymagania SIWZ, a Zamawiający nie przewidział dodatkowych warunków dla zróżnicowania 

punktacji  przyznawanej  za  poszczególne  elementy  metodologii,  przyznana  zatem  ofercie 

Odwołującego się punktacja jest zaniżona. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W ust. 2 art. 91 ustawy Pzp określono otwarty katalog kryteriów oceny ofert, które winny być 

związane  z  przedmiotem  zamówienia.  Z  kolei  zgodnie  z  art.  91  ust.  2d  ustawy  Pzp, 

zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający 

sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców. Inaczej rzecz ujmując określony 

przez  zamawiającego  sposób  oceny  ofert  powinien  być  tak  skonstruowany,  aby  wynik  tej 

oceny  był  dla  wykonawców  przewidywalny.  Nadto  kryteria  oceny  ofert  nie  mogą  dotyczyć 

właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub 

finansowej (art. 91 ust. 3 ustawy Pzp). Stosownie zaś do art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający 

przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości. 

Jak  wynika  zatem  z  powyższego,  celem  kryteriów  oceny  ofert,  dobieranych  przez 

zamawiającego  dla  konkretnego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  jest  wybór  oferty 

najkorzystniejszej.  Kryteria  oceny  ofert  powinny  też  preferować  rzeczy  istotne  dla 

zamawiającego, uwzględniające jego potrzeby. 

Izba  wskazuje,  iż  opis  sposobu  oceny  ofert  kryterium  pozacenowego  pn.  „jakość, 

organizacja i system zarządzenia inwestycją” ocenianego na podstawie załączonego do oferty 


dokumentu  pn.  „Organizacja  i  system  zarządzania  kontraktem”  [dalej  „metodologia”] 

potwierdza

,  że  mamy  do  czynienia  z  kryterium  jakościowym  o  charakterze  ocennym. 

Powyższe  w  żadnej  mierze  nie  oznacza,  że  takie  kryterium  może  być  stosowane  

w  oderwaniu  od  obowiązujących  przepisów  i  zasad  ich  stosowania  określonych  przez 

Zamawiającego  w  SIWZ.  W  kontekście  powyższego  Izba  wskazuje,  iż  nieprawidłowe  było 

działanie Zamawiającego polegające na dokonaniu oceny oferty Odwołującego w ramach ww. 

kryte

rium przez trzech członków komisji, podczas gdy z treści SIWZ wynikało, że ocena taka 

będzie  dokonywana  przez  dwóch  merytorycznych  członków  komisji  na  podstawie 

indywidulanej oceny. Podkreślić trzeba, iż po upływie terminu składania ofert niedopuszczalne 

j

est  odstępowanie,  czy  też  modyfikowanie  zasad  określonych  przez  Zamawiającego  w 

dokumentacji postępowania, w tym dotyczących sposobu oceny ofert. Przyjęcie odmiennego 

stanowiska godziłoby w naczelne zasady udzielania zamówień publicznych wyrażone w art. 7 

ust. 1 ustawy Pzp. 

Następnie  Izba  wskazuje,  iż  słusznie  wskazywał  Odwołujący,  iż  w  omawianym 

kryterium  oceny  ofert 

Zamawiający  nie  przewidział  szczegółowych  zasad  przyznawania 

punktów za poszczególne elementy metodologii. Z treści ww. kryterium wynikało jedynie, że 

za opisanie/przedstawienie/zaproponowanie danego  elementu metodologii  wykonawca miał 

otrzymać konkretną, tj. maksymalną ilość punktów. Izba wskazuje, iż gdyby nawet podzielić 

stanowisko 

Zamawiającego, iż z określenia „maksymalna” wartość dla danego zagadnienia 

wynika,  że  wykonawca  może  otrzymać  mniejszą  liczbę  punktów  aniżeli  maksymalna  za 

poszczególny element metodologii, to dostrzec należy, że z treści SIWZ nie wynikały żadne 

reguły  dotyczące  gradacji  punktów  za  poszczególne  elementy  składowe  metodologii. 

Zamawiający nie określił żadnych zasad dotyczących przyznania punktów za dany element 

metodologii.  Nie określił jakimi  miernikami  i  wytycznymi  będzie się kierował  podczas oceny 

metodologii. Nie opisał też jakie czynniki będą wpływać na obniżenie punktacji przewidzianej 

za dany element. 

Wskazać należy, iż brak jakichkolwiek wytycznych Zamawiającego w ww. 

zakresie doprowadził do sytuacji dowolnej oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu 

przez  poszczególnych  członków  komisji  przetargowej,  uniemożliwiając  wykonawcom 

rzeczową polemikę w zakresie przyznanej punktacji.  

Wbrew  twierdzeniom  Zamawiającego  z  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia nie  wynika, by  w  ramach  oceny  ofert  w  świetle  kryterium  dotyczącego jakości, 

Zamawiający  oceniał  sposób  ujęcia  pełnego  zakresu  działań  Inżyniera,  tj.  czy  dane 

zagadnienie zostało opisane w sposób kompletny, spójny, czytelny. Zamawiający nie określił, 

że wyżej będzie punktowana oferta wykonawcy, który szczegółowo określił metody, narzędzia, 

efekty  czy  zakres  odpowiedzialności  poszczególnych  uczestników,  z  uwzględnieniem  roli 

przypisanej Inżynierowi Kontraktu. Powyższe stanowisko Zamawiającego zaprezentowane w 

odpowiedzi na odwołanie nie miało żadnego odzwierciedlenia w postanowieniach specyfikacji. 


Tym samym nawet jeśli celem Zamawiającego był wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z 

ww. zasadami, 

to winny one znaleźć odzwierciedlenie w treści SIWZ. 

Mając  na  uwadze  powyższe  okoliczności  faktyczne,  jak  również  że  uchybienia 

Zamawiającego wynikające z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia nie mogą 

obciążać  wykonawców,  Izba  nakazała  Zamawiającemu  powtórzenie  czynności  badania  

i  oceny  ofert,  w  tym 

przyznanie  ofercie  Odwołującego  w  kryterium  „jakość,  organizacja  

i  system  zarządzania  inwestycją”  maksymalnej  liczby  punktów.  W  okolicznościach 

przedmiotowej  sprawy  nie  było  sporne,  że  wykonawca  NBQ  Sp.  z  o.o.  złożył  metodologię 

zawierającą wszystkie przewidziane przez Zamawiającego elementy, zatem jego oferta winna 

otrzymać w tym kryterium maksymalną liczbę punktów. W tym miejscu wskazać  należy, iż 

słusznie podnosił Przystępujący, że w sytuacji uznania przedmiotowego zarzutu za zasadny, 

także  oferta  Portico  winna  otrzymać  maksymalną  liczbę  punktów  w  ramach  ww.  kryterium, 

bowiem  metodologia 

złożona  przez  wykonawcę  zawierała  wszystkie  punktowane  przez 

Zamawiającego  elementy.  Powyższa  reguła  –  w  świetle  zasady  równego  traktowania 

wykonawców  -  winna  zresztą  znaleźć  zastosowanie  w  odniesieniu  do  wszystkich  ofert 

złożonych  w  niniejszym  postępowaniu,  o  ile  złożone  metodologie  zawierały  wszystkie 

punktowane elementy. 

Podsumowując powyższe Izba stwierdziła, że przeprowadzona przez Zamawiającego 

czynność  oceny  oferty  Odwołującego  była  wadliwa,  gdyż  Zamawiający  ocenił  ofertę 

wyko

nawcy w sposób dowolny i niezgodny z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Za niezasadny Izba uznała zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 w zw. 

z art. 91 ust. 2d w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 12,13,16 ustawy Pzp poprze

z jego nieprawidłowe 

zastosowanie  przejawiające  się  w  dokonaniu  nieprawidłowej  oceny  oferty  Odwołującego  

w  zakresie  kryterium  doświadczenia  (dotyczącego  technologa  medycznego)  pomimo,  że 

oferta wykonawcy odpowiadała wymaganiom SIWZ, Odwołujący wskazał osobę spełniającą 

warunki  i  kryteria  ustalone  przez  Zamawiającego  w  zakresie  doświadczenia  takiej  osoby,  

a nadto wyprowadzony przez Zamawiającego warunek konieczności rozdzielenia funkcji nie 

stanowił  warunku  obowiązującego  na  etapie  oceny  ofert,  przez  co oferta Odwołującego  się 

uzyskała w sposób nieuprawiony mniejszą ilość punktów niż to wynikało z postanowień SIWZ. 

Nie  było  sporu  między  Stronami,  iż  w  pierwotnie  złożonym  przez  Odwołującego 

wykazie osób,  skierowanych przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  (załącznik  nr  5 do 

SIWZ)  na  stanowisko  technologa  medycznego  oraz  kierownika  zespołu  weryfikacji 

dokumentacji projektowej została wskazana ta sama osoba – p. U. T. . Doświadczenie osób 

wskazanych 

na 

ww. 

stanowiska 

było 

dodatkowo 

punktowane  

w r

amach pozacenowego kryterium oceny ofert dotyczącego doświadczenia zespołu Inżyniera 

Kontraktu. 


W  zakresie  przedmiotowego  zarzutu  podzieliła  stanowisko  prezentowane  przez 

Zamawiającego.  Za  bez  znaczenia  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  Izba  uznała 

rozw

ażania  Odwołującego  dotyczące  wskazywanego  przez  Zamawiającego  warunku 

rozdzielenia funkcji przez jedną osobę spełniającą jednocześnie więcej niż jedno z wymagań 

podanych w SIWZ.  

Skoro Odwołujący zastosował się do wezwania Zamawiającego z dnia 13 marca 2020 

r.  wystosowanego  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

do  uzupełnienia  dokumentów  

w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  potencjału 

kadrowego  w  zakresie  kierownika  z

espołu  weryfikacji  dokumentacji  projektowej  oraz 

technologa  medycznego 

i wskazał na stanowisko technologa medycznego p. K. D. – nową 

osobę, a na stanowisko kierownika zespołu weryfikacji projektu p. U. T., to na obecnym etapie 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zbędne  są  rozważania  w  przedmiocie  zasadności 

wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia  wykazu  osób,  które  legły  u  podstaw  decyzji 

Zamawiającego. Wskazać należy, iż jeżeli wykonawca NBQ nie zgadzał się z ww. czynnością 

Zamawiającego,  to  mógł  skorzystać  z  przysługujących  mu  środków  ochrony  prawnej 

określonych w Dziale VI ustawy Pzp. 

Konsekwencj

ą  dokonanej  przez  Odwołującego  zmiany  treści  wykazu  osób, 

skierowanych  do  realizacji  zamówienia  w  zakresie  osób  dedykowanych  na  stanowisko 

technologa  medycznego  oraz 

kierownika  zespołu  weryfikacji  dokumentacji  projektowej, 

których doświadczenie było punktowane także w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert 

było  to,  iż  Zamawiający  nie  mógł  wziąć  pod  uwagę  podczas  oceny  oferty  Odwołującego 

doświadczenia  osoby  wskazanej  na  stanowisko  technologa  medycznego.  Tym  samym 

czynność  Zamawiającego  polegająca  na  nieprzyznaniu  ofercie  Odwołującego  punktów  

w kryterium 

doświadczenia zespołu Inżyniera Kontraktu w zakresie technologa medycznego 

była prawidłowa. 

W ocenie Izby nie ma wątpliwości, że w sytuacji, gdy doświadczenie danej osoby jest 

oceniane w ramach kryteriów oceny ofert, to nie może być ono przedmiotem modyfikacji czy 

uzupełnienia  po  upływie  terminu  składania  ofert.  Taka  sytuacja  stanowiłaby  bowiem 

niedopuszczalną po upływie terminu składania ofert zmianę treści oferty. 

Wobec  powyższego  Izba  uznała,  iż  przedmiotowy  zarzut  nie  zasługiwał  na 

uwzględnienie. 

Nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 22 

ust.  1b  pkt  2  w  zw.  z  art.  7  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  24  ust.  4  w  zw.  

z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, poprzez ich nieprawidłowe zastosowanie przejawiające się 

uznaniem,  że  wyłoniony  w  ramach  postępowania  wykonawca  spełnia  warunki  udziału  

w  postępowaniu  w  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej,  tj.  posiada  umowę 


ubezpieczenia  odpowiedzialności  OC  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  

przedmiotem zamówienia, podczas gdy z przedłożonego przez Portico dokumentu polisy OC 

wynika,  iż  zawarta  przez  tego  wykonawcę  umowa  nie  obejmuje  wymaganego  przez 

Zamawiającego i wyraźnie wskazanego w SIWZ ryzyka związanego z rozliczaniem inwestycji, 

co  z  k

olei  skutkowało  brakiem  wykluczenia  Portico  z  udziału  w  postępowaniu  oraz 

nieodrzuceniem oferty tego wykonawcy, jako wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

Osią sporu w zakresie ww. zarzutu było to, czy przedłożona przez wykonawcę Portico 

polisa  ubezpieczen

ia  odpowiedzialności  cywilnej  obejmowała  nadzór  nad  rozliczeniami 

inwestycji,  zgodnie  z  wymogami  Zamawiającego  wynikającymi  z  rozdziału  XIII  pkt  2.1  tiret 

pierwsze SIWZ. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyk

lucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku  podstaw  wykluczenia.  Zgodnie  zaś  z  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp,  ofertę  wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

W zakresie przedmiotowego zarzutu Izba uznała, iż Odwołujący nie udźwignął ciężaru 

dowodowego, o którym mowa w art. 190 ust. 1 ustawy Pzp. W szczególności Izba wskazuje, 

że  Odwołujący  nie  odniósł  się  do  przedłożonej  przez  Przystępującego  korespondencji 

elektronicznej z 

TUiR Warta z dnia 29 maja 2020 r., z której wynika, iż przedmiotem ochrony 

ubezpieczeniowej objęto funkcję Project Monitora, która w powszechnym rozumieniu dotyczy 

m.in.  kontroli  kosztów  i  rozliczania  inwestycji  budowlanych.  Jak  wynika  z  ww.  wiadomości 

elektronicznej,  w  ramach  tej  funkcji,  tj.  funkcji  Bankowego  Inspektora  Nadzoru/Project 

Monitora ochroną ubezpieczeniową na warunkach zawartych w polisie objęte są typowe dla 

tej  funkcji  czynności  polegające  na  monitorowaniu  w  imieniu  instytucji  finansującej  projekt 

przebiegu  inwestycji  oraz  wydatkowania  środków  finansowych  i  sporządzaniu  stosownych 

raportów  w  tym  zakresie.  Powyższe  twierdzenia  wykonawcy  Portico,  poparte  stosowną 

korespondencją elektroniczną, nie zostały odparte przez Odwołującego.  

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  nie  podważył  treści 

złożonej przez Przystępującego polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wystawionej 

przez  Towarzystwo  Ubezpieczeń  i  Reasekuracji  „WARTA”  S.A.,  z  której  wynika,  że 

przedmiotem  ubezpieczonej  działalności  jest  m.in.  pełnienie  funkcji  Bankowego  Inspektora 

Nadzoru/Project  Monitora  w  rozumieniu  wskazanym  powyżej.  W  konsekwencji  Izba  nie 

znalazła  podstaw  do  nakazania  Zamawiającemu  wezwania  wykonawcy  Portico  do 

uzupełnienia  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od 

odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem 

zamówienia,  tj.  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Kontraktu/Inwestora  Zastępczego  wraz  


z nadzorem inwestorskim i nadzorem nad rozliczeniami inwestycji na kwotę nie mniejszą niż 

5.000.000,00 zł.  

Z uwagi na powyższe okoliczności Izba nie uwzględniła ww. zarzutu. 

Za  uzasadniony  Izba  uznała  zarzut  naruszenia  art.  22  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  22  

ust. 1b pkt 2 w zw. z art. 7 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 4 w zw. z art. 89 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez ich nieprawidłowe zastosowanie przejawiające się uznaniem, 

że  wyłoniony  w  ramach  niniejszego  postępowania  wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiada środki finansowe lub 

zdolność kredytową nie mniejszą niż 500.000,00 zł podczas, gdy przedłożone przez Portico 

zaświadczenie  bankowe  wskazuje,  iż  wykonawca  ten  nie  spełnia  określonych  przez 

Zamawiającego  w  SIWZ  warunków  w  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  co  do 

zasady,  co z  kolei  skutkowało brakiem  wykluczenia Portico z  udziału w  postępowaniu oraz 

nieodrzuceniem oferty tego wykonawcy, jako w

ykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

Zgodnie  z  §  2  ust.  2  pkt  3  rozporządzenia  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  

w  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub 

kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać 

informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  

o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu.  W  tym  miejscu  wskazać  należy,  iż  treść  ww. 

przepisu Zamawiający wiernie odzwierciedlił w postanowieniu punktu 11 rozdziału XIV SIWZ. 

Z  powyższego  przepisu  w  sposób  jednoznaczny  wynika,  że  informacja  banku  lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej winna potwierdzać wysokość posiadanych 

przez wykonawcę środków lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Inaczej rzecz biorąc, data wystawienia 

ww. dokumentu ma znaczenie wtórne, o ile dokument złożony przez  wykonawcę w sposób 

nie

budzący  wątpliwości  potwierdza,  że  w  okresie  nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed 

upływem terminu składania ofert wykonawca posiada wymagane przez zamawiającego środki 

lub zdolność kredytową. Wbrew argumentom Zamawiającego podnoszonym w toku rozprawy 

omawiany  przepis  nie  wskazuje  na  datę  „wystawienia”  informacji  banku  lub  kasy 

oszczędnościowo – kredytowej.  

Przenosząc powyższe rozważania prawne na okoliczności faktyczne rozpoznawanej 

przez Izbę sprawy wskazać należy, iż z treści złożonej przez Portico informacji banku z dnia 

29  stycznia  2020  r.  -  z 

końcowej  części  dokumentu  -  jednoznacznie  wynika,  iż  „powyższe 

zaświadczenie  wydaje  się  na  prośbę  Klienta,  według  stanu  na  dzień  24.01.2020  r.”  Skoro 

zatem termin składania ofert w niniejszym postępowaniu upłynął w dniu 28 lutego 2020 r., to 


złożona  przez  Portico  informacja  banku  nie  potwierdzała  wysokości  posiadanych  przez 

wykonawcę środków lub zdolności kredytowej wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż  

1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

Ponadto  wskazać  należy,  iż  treść  złożonej  przez  Portico  informacji  banku  nie 

potwierdza, że wykonawca w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert posiadał środki w kwocie nie mniejszej niż 500 000 zł. Omawiany dokument 

nie potwierdza również wprost, że wykonawca w zakreślonym przez przepisy prawa okresie 

posiadał zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł. Okoliczność, iż wykonawca 

korzysta  już  z  kredytu  w  kwocie  700 000  zł,  wykorzystanego  do  kwoty  517 857,40  zł,  nie 

oznacza, że wykonawca Portico w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu  składania  ofert  znajdował  się  w  sytuacji,  w  której  potencjalnie  uzyskałby  środki 

finansowe na wymaganym przez Zamawiającego poziomie. Słusznie podnosił Zamawiający, 

że  celem  złożenia  opinii  banku  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  jest  uzyskanie 

informacji o potencjalnej możliwości uzyskania przez dany podmiot środków finansowych w 

kwocie  wymaganej  przez  Zamawiającego.  Ze  złożonej  przez  wykonawcę  Portico  informacji 

banku  nie  można  jednak  takich  informacji  wyczytać,  w  szczególności  takich  wniosków  nie 

można wyciągnąć z okoliczności dysponowania przez wykonawcę kredytem w kwocie 700 000 

zł, którego udzielenie co najwyżej obniża potencjalną zdolność kredytową wykonawcy. Wbrew 

twierdzeniom  Przystępującego  z  treści  złożonego  zaświadczenia  banku  z  dnia  29  stycznia 

2020  r.  nie wynika,  że  linia kredytowa  na  rachunku bieżącym  o numerze 28  1910  (…)  jest 

odnawialna oraz że limit w wysokości 700 000 zł ma stały poziom. 

Co  się  z  kolei  tyczy  przysługującej  wykonawcy  Portico  multilinii  na  gwarancje  

w  kwocie  limitu  750 

000  zł  (zobowiązania z  tytułu gwarancji  w kwocie 172 200 zł)  wskazać 

należy,  iż  Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Odwołującego,  jakoby  zdolność  kredytowa 

wykonawcy 

nie mogła być rozumiana jako możliwość uzyskania linii gwarancyjnej. Dostrzec 

należy,  iż  przyznanie  linii  gwarancyjnej  w  drodze  umowy  między  wykonawcą  a  bankiem 

poprzedzone  jest  oceną  zdolności  kredytowej  klienta.  Tym  samym  przyznanie  linii 

gwarancyjnej  po

twierdza,  że  klient  banku  posiada  zdolność  do  spłaty  danego  produktu 

kredytowego  w  kwocie  wynikającej  z  limitu.  Rację  miał  jednak  Odwołujący,  że  z  treści 

złożonego przez  wykonawcę Portico  zaświadczenia banku  nie  wynika na jakich  warunkach 

multilinia  gwaran

cyjna została udzielona, w tym czy skorzystanie z jednego z instrumentów 

finansowych wpływa na modyfikację prawa do skorzystania z drugiego instrumentu. Co więcej, 

mając na uwadze, iż zaświadczenie zostało wydane na dzień 24 stycznia 2020 r., nie sposób 

wy

kluczyć, iż w okresie między datą wystawienia zaświadczenia, tj. 29 stycznia 2020 r. a datą 

24 stycznia 2020 r., 

nie doszło do pomniejszenia limitu na gwarancje o kolejne zobowiązanie. 

Powyższe kwestie winny być przedmiotem ewentualnych wyjaśnień Zamawiającego w trybie 

art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp. 

Izba  nie  nakazała  Zamawiającemu  wezwania  wykonawcy  do 


złożenia wyjaśnień w odnośnym zakresie, jako że i ten produkt kredytowy był oceniany przez 

bank  na  dzień  24  stycznia  2020  r.,  zatem  w  okresie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed 

upływem terminu składania ofert. 

Podsumowując powyższe Izba stwierdziła, że z uwagi na to, iż złożona przez Portico 

informacja 

banku  nie  odpowiadała  obowiązującym  przepisom,  tj.  §  2  ust.  2  pkt  3 

rozporządzenia  w  sprawie  rodzajów  oraz  zważywszy  na  okoliczność,  iż  Zamawiający 

dotychczas nie wzywał ww. wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia 

rzeczonego 

dokumentu, 

zasadnym 

było  nakazanie  Zamawiającemu  wezwania 

Przystępującego  do  uzupełnienia  ww.  dokumentu  celem  wykazania  spełniania  warunku 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp.  

Zarzut  naruszenia  art.  8  ust.  3  w  zw.  z  art.  8  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  oraz  w  zw.  

z art. 11 ust. 2 uznk oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez ich nieprawidłowe zastosowanie 

polegające na nieuzasadnionym przyjęciu, że informacje zastrzeżone przez Portico, tj. wykaz 

personelu oraz sporządzona zgodnie z SIWZ metodologia wykonania przedmiotu zamówienia, 

stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  i  w  ślad  za  tym  zaniechanie  udostępnienia 

przedmiotowych  dokumentów  Odwołującemu,  co  w  konsekwencji  prowadzi  do  naruszenia 

naczelnej  zasady  prawa  zamówień  publicznych,  tj.  zasady  jawności  postępowania,  a  także 

utrudnia  Odwołującemu  się  udział  w  postępowaniu,  pozbawiając  go  faktycznej  możliwości 

weryfikacji  poprawności  oferty  złożonej  przez  wyłonionego  wykonawcę  oraz  skuteczne 

skorzystanie z przysługujących mu środków ochrony prawnej Izba uznała za zasadny. 

Izba wskazuje, iż art. 8 ust. 1 ustawy Pzp normuje fundamentalną zasadę udzielania 

zamówień  publicznych,  tj.  zasadę  jawności  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. 

Zamawiający  może  ograniczyć  dostęp  do  informacji  związanych  

z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  tylko  w  przypadkach  określonych  w  ustawie  

(art.  8  ust.  2  ustawy  Pzp). 

Ww.  zasada  doznaje  ograniczenia  w  ust.  3  ww.  przepisu,  który 

stanowi, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  

w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, 

że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Przepis  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp, 

określa  również  moment,  w  którym  wykonawca 

obowiązany  jest  zastrzec  i  wykazać  zasadność  utajnienia  danych  informacji  zawartych  

w  ofercie,  wskazując,  iż  powinno  to  nastąpić  najpóźniej  do  upływu  terminu  składania  ofert.  

W  odniesieniu  do  dokumentów  przedstawianych  na  późniejszych  etapach  postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego należy przyjąć, że zasadność zastrzeżenia zawartych 

nich  informacji  musi  być  wykazana  wraz  ze  złożeniem  takiego  dokumentu.  Podkreślić 


należy, iż ratio legis ww. przepisu, który uprawnia wykonawców do zastrzeżenia określonych 

informacji  tajemnicą  przedsiębiorstwa  z  jednej  strony,  ale  z  drugiej  nakłada  obowiązek  

w postaci wykazania skuteczności takiego zastrzeżenia, było ograniczenie nadużywania przez 

wykonawców ww. instytucji w celu uniemożliwienia weryfikacji przez konkurentów spełniania 

wymagań  postawionych  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. 

Jak wynika z przywołanego przepisu, na wykonawcę nałożono obowiązek wykazania 

zamawiającemu przesłanek zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Z kolei 

obowiązkiem  zamawiającego  jest  zbadanie  skuteczności  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa przez wykonawcę i podjęcie stosownych działań w zależności od wyniku tej 

analizy.  Zdaniem 

Izby  sformułowanie  użyte  przez  ustawodawcę,  w którym  akcentuje  się 

obowiązek  „wykazania”  oznacza  coś  więcej  aniżeli  oświadczenie  co  do  przyczyn  objęcia 

informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.  Izba  podziela stanowisko zaprezentowane w  wyroku 

KIO  z  dnia  2  gru

dnia  2019  r.  sygn.  akt:  KIO  2284/19  oraz  KIO  2288/19,  iż  użyte  w  art.  8  

ust.  3  ustawy  Pzp  przez  ustawodawcę  sformułowanie  „wykazania”,  nie  oznacza  wyłącznie 

„oświadczenia”, czy „deklarowania”, ale stanowi znacznie silniejszy wymóg „udowodnienia”. 

Nie uleg

a również wątpliwości, iż za wykazanie nie może być uznane ogólne uzasadnienie, 

sprowadzające  się  de  facto  do  przytoczenia  elementów  definicji  legalnej  tajemnicy 

przedsiębiorstwa, wynikającej z art. 11 ust. 2 uznk i deklaracja, że przedstawione informacje 

spełniają określone w tym przepisie przesłanki. 

Aby wykazać skuteczność zastrzeżenia danych informacji, wykonawca zobowiązany 

jest  wykazać  łącznie  wystąpienie  przesłanek  definicji  legalnej  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  

o  których  mowa  w  art.  11  ust.  2  uznk.  I  tak  zgodnie  z  ww.  przepisem,  przez  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  rozumie  się  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 

w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,  

o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

W  końcu  wskazać  należy,  iż  zaniedbanie  wykonawcy  przejawiające  się  w  braku 

łącznego  wykazania  przesłanek,  o  których  mowa  powyżej,  obciąża  wykonawcę 

zastrzegającego  tajemnicę  przedsiębiorstwa  i  zwalnia  tym  samym  zamawiającego  

z obowiązku zachowania określonych informacji w poufności.    

W  ocenie  Izby  dokonując  analizy  uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  dotyczącego  metodologii  oraz  wykazu  osób,  skierowanych  do  realizacji 

zamówienia  wykonawca  Portico  nie  sprostał  ciężarowi  wykazania  przesłanek  określonych  

w art. 11 ust. 2 uznk.  


Izba  wskazuje,  iż  Przystępujący  nie  wykazał  jakie  działania  zostały  podjęte  celem 

zachowania zastrze

żonych informacji w poufności. Z przepisu art. 11 ust. 2 uznk wynika, iż 

podmiot  uprawniony  do  korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania  nimi,  przy  zachowaniu 

należytej  staranności,  ma  podjąć  działania  w  celu  utrzymania  ich  w  poufności.  

Z ww. przepisu, jak i z treści art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie wynika, iż wykonawca obowiązany 

jest wykazać zamawiającemu wszystkie stosowane środki gwarantujące poufność, ale takie, 

które stanowią realną gwarancję utrzymania danych informacji w poufności.  

Wykonawca Portico wykazując ww. przesłankę w zakresie obu dokumentów wskazał 

jedynie, 

że „wszystkie dane objęte zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa przechowywane 

są  w  siedzibie  Wykonawcy  w  niedostępnych  dla  osób  niepowołanych  pomieszczeniach  i 

nośnikach  informacji  oraz  posiadają  stosowne  zabezpieczenia  przed  ich  ujawnianiem”. 

Ponadto 

odnośnie zastrzeżenia metodologii wykonawca Portico wskazał, że „podjął działania 

w celu zachowania w/w informacji w poufności, w szczególności przez ograniczenie, zgodnie 

z wewnętrzną polityką ochrony poufności, kręgu osób posiadających do nich dostęp do osób 

zarządzających 

spółką 

Wykonawcy 

oraz 

osób 

zaangażowanych  

w  przygotowanie  i  realizację  poszczególnych  projektów.”  Z  kolei  w  zakresie  zastrzeżenia 

wykazu osób wykonawca Portico dodał, że „w umowach z osobami, które wyraziły zgodę na 

udział w realizacji zamówienia zastrzeżono wprost, fakt zawarcia umowy oraz jej szczegółowe 

dane, w tym skierowanie osób do pracy”.  

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  stwierdziła,  że  wykonawca  nie  załączył  do 

uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  żadnych  dowodów.  Wykonawca 

Portico 

nie  podał  także  w  uzasadnieniu  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  brzmienia 

stosowanych  klauzul  umownych,  w  tym  w  umo

wach  zawartych  z  osobami,  które  wyraziły 

zgodę na udział w realizacji zamówienia. Na tej podstawie nie sposób stwierdzić, czy zostały 

one przewidziane, a jeśli tak to jaka była ich treść oraz jakie były sankcje za ich naruszenie. 

Brak  jest  również  informacji,  czy  wykonawca  zastosował  w  umowach  z  ww.    podmiotami 

klauzule o zachowaniu poufności informacji. Przystępujący nie przedstawił choćby stosownych 

fragmentów obowiązujących w jego przedsiębiorstwie polityk ochrony poufności danych, na 

które się powoływał. Nie wiadomo także, jakie stosowne zabezpieczenia przed ujawnianiem 

zastrzeżonych dokumentów miał na względzie wykonawca Portico.  

W  świetle  ww.  okoliczności  nie  sposób  uznać,  że  Przystępujący  opisał  i  wykazał 

metody oraz podejmowane przez niego środki w celu zachowania określonych informacji jako 

poufnych.  Powyższe  zaniechania  Przystępującego  uniemożliwiły  ustalenie,  czy  środki 

stosowane  przez  Przystępującego  są  skuteczne  i  rzeczywiście  mogły  być  uznane  za 

wystarczające do zachowania zastrzeżonych informacji w poufności.  

Dalej Izba wskazuje, że przesłanka „posiadający wartość gospodarczą” odnosi się nie 

tylko do informacji „innej”, ale także informacji technicznej, technologicznej i organizacyjnej. 


Nie wystarcza więc stwierdzenie, że dana informacja ma charakter techniczny, technologiczny 

czy  organizacyjny,  ale  musi  także  ona  przedstawiać  pewną  wartość  gospodarczą  dla 

wykonawcy  właśnie  z  tego  powodu,  że  pozostanie  poufna.  Taka  informacja  może  być  dla 

wykonawcy  źródłem  jakichś  zysków  lub  pozwalać  mu  na  zaoszczędzenie  określonych 

kosztów.  Zgodnie  z  zasadą  jawności  wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  powinni  liczyć  się  z  tym,  iż  ich  oferty  co  do  zasady  będą  jawne,  

w  szczególności  w  zakresie,  w  jakim  będą  podlegały  ocenie  co  do  spełnienia  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  zgodności  oferowanego  świadczenia  z  wymaganiami 

zamawiającego  oraz  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert.  Wartość  gospodarcza  powinna  mieć 

wymiar obiektywny, co oznacza że samo przekonanie o wartości posiadanych przez danego 

w

ykonawcę informacji jest niewystarczające. 

W  odniesieniu  do  zastrzeżonych  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  ww.  dokumentów 

wykonawca  Portico  nie  wykazał  również  przesłanki  dotyczącej  „wartości  gospodarczej” 

zastrzeżonych danych. 

W  zakresie  wykazu  osób  Przystępujący  powoływał  się  na  praktykę  „przejmowania” 

pracowników i współpracowników o wysokich kompetencjach oraz że skompletowanie grupy 

osób o szczególnych kwalifikacjach stanowi know – how wykonawcy w przedmiotowej branży. 

Ponadto  wskazał,  że  dokonał  indywidualnego  doboru  zespołu  ekspertów  oraz  że 

doświadczenie  i  zdolności  techniczne  osób  mają  duży  wpływ  na  pozycję  wykonawcy  

w przyszłych postępowaniach. 

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że podnoszona przez Przystępującego 

teza 

istnieniu 

pra

ktyki 

przejmowania 

personelu 

przez 

konkurencję  

nie została w żaden sposób udowodniona. Jeżeli wykonawca Portico wywodził podstawy do 

zastrzeżenia  informacji  dotyczących  personelu,  którym  dysponuje,  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  z  ryzyka  podkupienia  tego  personelu,  to  nie  powinien  poprzestać  na 

powołaniu się na tę okoliczność, lecz wykazać, że takie ryzyko faktycznie występuje - wyjaśnić 

czy 

ogóle 

zetknął 

się 

taką 

praktyką, 

jakiej 

liczby 

osób  

w jego firmie to dotyczyło (por. m.in. wyrok KIO z dnia 19 maja 2017 r., sygn. akt KIO 863/17). 

Co  więcej,  wykonawca  Portico  w  uzasadnieniu  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa 

winien  wykazać,  czy  doświadczenie  i  wykształcenie  osób  skierowanych  do  realizacji 

zamówienia  miało  charakter  unikalny,  wyjątkowo  specjalistyczny,  usprawiedliwiający 

przypuszczenie,  że  na  rynku  może  istnieć  praktyka  pozyskiwania  takich  osób,  czy  istotnie 

ograniczona na rynku jest liczba osób z doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego. 

Za zbyt ogólne Izba uznała stanowisko Portico, który podnosił, że doświadczenie i zdolności 

techniczne osób, które zdecydowały się na udział w realizacji zamówienia mają duży wpływ 

na  pozycję  wykonawcy  w  przyszłych  postępowaniach.  Z  powyższego  nie  wynika  jakie 


konkretnie doświadczenie i zdolności techniczne i których osób wykonawca miał na względzie, 

przez co nie można odnieść się do ewentualnego ich wpływu na pozycję wykonawcy na rynku. 

Z  uwagi  na  powyższe,  Izba  zgodnie  z  żądaniem  Odwołującego  doprecyzowanym 

podczas rozprawy, 

nakazała Zamawiającemu ujawnienie złożonego przez wykonawcę Portico 

wykazu osób z wyłączeniem imion i nazwisk personelu. 

Przechodząc  następnie  do  wartości  gospodarczej  zastrzeżonej  przez  Portico 

metodologii wskazać należy, iż uzasadnienie przedstawione przez wykonawcę sprowadzało 

się w istocie do zdobytego przez wykonawcę doświadczenia w zakresie efektywnej organizacji 

czasu  pracy  i  zarządzania  pracą  personelu,  efektywnych,  oszczędnych  metod  zarządzania 

personelem  oraz  realizacji  projektów,  która  to  wiedza  przekłada  się  na  możliwość 

zastosowania  atrakcyjnych  kosztów  wykonania  usług  przez  wykonawcę,  a  jej  ujawnienie 

naraża wykonawcę na wymierne straty kosztowe wynikające z utraty przewagi konkurencyjnej. 

W  ocenie  Izby  uzasadnienie  wykonawcy  w  ww.  zakresie  b

yło  na  tyle  ogólne,  że  mogłoby 

znaleźć  zastosowanie  niemalże  w  każdym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia. 

Wskazywanie 

na 

know 

– 

how 

wykonawcy 

oraz 

budowanie 

pozycji  

i  konkurencyjności  na  rynku,  nie  przesądza  per  se  o  wartości  gospodarczej  zastrzeżonych 

danych, zwłaszcza gdy stwierdzenie takie pozbawione jest szerszego wywodu myślowego. 

Izba wskazuje, iż nie nakazała Zamawiającemu odtajnienia metodologii złożonej przez 

Portico, mimo 

że wykonawca nie wykazał, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w 

art.  11  ust.  2  uznk  z  uwagi  na  okoliczność,  iż  ewentualne  odtajnienie  ww.  dokumentu  nie 

miałoby  wpływu  na  wynik  przedmiotowego  postępowania.  Jak  już  wskazano  powyżej, 

wadliwość  opisu  sposobu  oceny  ofert  w  ramach  kryterium  „jakość,  organizacja  

i system 

zarządzania inwestycją” winna skutkować przyznaniem maksymalnej liczby punktów 

ofertom  tych  wykonawców,  którzy  złożyli  metodologię  zawierającą  wszystkie  punktowane 

elementy.  Skoro  zatem  wykonawca  Portico  złożył  kompletny  dokument,  co  potwierdza 

zarówno treść metodologii oraz dokonana przez Zamawiającego ocena tego dokumentu, to 

winien otrzymać maksymalną liczbę punktów w ww. kryterium, a jego ewentualne ujawnienie 

nie mogłoby wpłynąć na zmianę punktacji oferty wykonawcy Portico w ww. kryterium.  

W konsekwe

ncji powyższego Izba stwierdziła, że potwierdził się zarzut naruszenia art. 

91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór oferty wykonawcy Portico. 

M

ając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

W przedmiotowej sprawie 

Izba częściowo uwzględniła i częściowo oddaliła odwołanie. 

Odwołanie okazało się zasadne w stosunku 3/5 (zarzut zawarty w punkcie 1, 4 oraz 6 petitum 

odwołania – w zakresie wykazu osób, skierowanych do realizacji zamówienia oraz w części a) 


i bezzasadne  w 

pozostałej  części  2/5.  Kosztami  postępowania  obciążono  zatem 

Zamawiającego  w  części  3/5  oraz  Odwołującego  w  części  2/5.  Na  koszty  postępowania 

odwoławczego składał się wpis uiszczony przez Odwołującego w wysokości 15 000 zł, koszty 

poniesione  przez  Odwołującego  z  tytułu  zastępstwa  przed  Izbą  w  kwocie  

600 zł, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł oraz koszty noclegu w kwocie 

178  zł.  Odwołujący    poniósł  dotychczas  koszty  postępowania  odwoławczego  w  wysokości  

795  zł  tytułem  wpisu  od  odwołania,  wynagrodzenia  pełnomocnika,  opłaty  skarbowej  od 

pełnomocnictwa oraz noclegu (15 000 zł + 3 600 zł + 17 zł + 178 zł), tymczasem odpowiadał 

za  nie  do  wysokości  7  518  zł  (18  795  zł  x  2/5).  Wobec  powyższego  Izba  zasądziła  od 

Zamaw

iającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  11  277  zł  stanowiącą  różnicę  pomiędzy 

kosztami  poniesionymi  dotychczas  przez  Odwołującego  a  kosztami  postępowania,  za  jakie 

odpowiadał w świetle jego wyniku.  

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do 

wyniku  postępowania  -  na  podstawie art.  192  ust.  9  i  10 ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  

o  przepisy 

§  5  ust.  2  pkt  1  i  § 5  ust.  4  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  

15  marca  2010  r.  w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel