KIO 8/20 POSTANOWIENIE dnia 17 stycznia 2020 r.

Data: 29 marca 2020

Sygn. akt KIO 8/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

Anna Osiecka 

Anna Packo 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  17  stycznia  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

stycznia  2020    r.  przez  wykonawcę  Pentacomp  Systemy  Informatyczne  spółka  akcyjna 

w Warszawie  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  -  Województwo 

Pomorskie w Gd

ańsku 

przy udziale przystępujących do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego: 

CompuGroup Medical Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie, 

- KONSULTANT IT 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu 

przy udziale 

przystępujących do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego: 

Asseco Poland spółka akcyjna w Rzeszowie,  

Comarch spółka akcyjna w Krakowie, 

Integrated Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie,  

Pixel Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Pentacomp Systemy Informatyczne spółka akcyjna w Warszawie kwoty 13 500 

zł  00    gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ………….........................… 

………….........................… 

………….........................… 


Sygn. akt KIO 8/20 

U z a s a d n i e n i e 

Województwo  Pomorskie  w  Gdańsku,  reprezentując  Województwo  Pomorskie 

Gdańsku,  Wojewódzki  Szpital  Psychiatryczny  im.  prof.  T.  Bilikiewicza  w  Gdańsku, 

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Stacja  Pogotowia  Ratunkowego 

Gdańsku,  Pomorskie  Centrum  Reumatologiczne  im.  dr  J.  Titz-Kosko  w  Sopocie  spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Sopocie,  Centrum  Zdrowia  Psychicznego  w  Słupsku, 

Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  im.  J.  Korczaka  w  Słupsku  spółka  z ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Słupsku,  Szpital  dla Nerwowo  i  Psychicznie Chorych im.  S.  Kryzana 

Starogardzie  Gdańskim,  Wojewódzki  Ośrodek  Terapii  Uzależnień  w  Gdańsku,  Stacja 

Pogotowia  Ratunkowego  w  Słupsku,  COPERNICUS  Podmiot  Leczniczy  spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku, Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego 

w Gdańsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku, Szpital Specjalistyczny w 

Prabutach  spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Prabutach,  Przemysłowy  Zespół 

Opieki  Zdrowotnej  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Gdańsku,  Szpital 

Specjalistyczny 

Kościerzynie, 

Szpitale 

Pomorskie 

spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Gdyni  (dalej:  Zamawiający)  prowadzi  postępowanie  o udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  budowę  i wdrożenie  systemów  dziedzinowych,  platformy 

regionalnej, GCPD i DR- numer ref. DAZ-ZP.272.57.2019. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843;  dalej: Prawo zamówień publicznych). 

W 

tymże  postępowaniu,  w  dniu  2  stycznia  2020  r.,  przez  wykonawcę  Pentacomp 

Systemy Informatyczne spółka akcyjna w Warszawie (dalej: Odwołujący), zostało wniesione 

odwołanie. 

Termin posiedzenia wyznaczono na dzień 20 stycznia 2020 r. 

W dniu 17 

stycznia 2020 r. Odwołujący cofnął odwołanie. 

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 Prawa zamówień 

publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie z art. 187 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Izba postanowiła o zwrocie na 

rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

W konsekwencji orzeczono, jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………….........................… 

………….........................… 

…………............................ 


wiper-pixel