KIO 819/20 WYROK dnia 30 czerwca 2020 r.

Data: 19 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 819/20 

WYROK 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

Protokolant:             Konrad Wyrzykowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

26 czerwca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę  A. P. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  A.  P.  –  Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe  „ANPOL”,  ul.  Sapiehy  5  lok  5,  37-630  Oleszyce  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  m.  st. 

Warszawie S.A.    Plac Starynkiewicza  5  

przy udziale wykonawcy P. K. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P. K. w 

Maciejowicach 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie. 

kosztami postępowania obciąża odwołującego A. P. prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą A. P. – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANPOL” w 

Oleszycach i zalicza w poczet 

kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 

zł 00  gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez tego 

wykonawcę tytułem wpisu od odwołania i: 


2.1.  zasądza  od  odwołującego  A.  P.  prowadzącego  działalność  gospodarczą 

pod  firmą  A.  P.  –  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  „ANPOL”  na  rzecz 

zamawiającego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. 

st. Warszawie S.A. 

kwotę 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) tytułem 

zwrotu  poniesionych  kosztów  postępowania  odwoławczego  tj.  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1846  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

………………………………  


 Sygn. akt: KIO 819/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie 

S.A.    Plac Starynkiewicza  5 prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowanie o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  którego  przedmiotem  jest: 

„Modernizacja  kominków  wentylacyjnych  i  świetlików  III  i  IV  grupy  filtrów  powolnych 

zlokalizowanych  na  terenie  Zakładu  Centralnego  przy  ul.  Koszykowej  81  w  Warszawie, 

Dzielnica Ochota”.  

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 238-584931 

Odwołujący:  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  "ANPOL”  A.  P.  ul.  J.  Sapiehy  5/5  37-630 

Oleszyce 

wniósł odwołanie od czynności Zamawiającego w ramach postępowania. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, iż ten z naruszeniem przepisów ustawy pzp dokonał lub 

zaniechał dokonania następujących czynności:  

1/  N

iezasadnie  utajnił  uzasadnienie  zastrzeżenia  przez  wykonawcę  P.  K.  informacji 

zawierających  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  wyjaśnieniach  złożonych  w  związku  z 

podejrzeniem występowania w ofercie rażąco niskiej ceny;  

2/  P

ismem  z  dnia  24.03.2020  r,,  w  niewłaściwy  sposób  wezwał  wykonawcę  P.  K.  do 

uzupełnienia  dokumentów,  na  wypadek,  gdyby  Krajowa  Izba  Odwoławcza  uznała,  że 

wezwanie do uzupełnienia dokumentów było dokonane prawidłowo, zgłosił kolejne niezgodne 

z przepisami Ustawy czynności podjęte przez Zamawiającego:  

Zamawiający  zaniechał  wezwania  P.  K.,  w  trybie  art.  26  ust.  3  Ustawy,  do  uzupełnienia 

poprawnych dokumentów - zobowiązań podmiotów: PRO-FORM D. F. oraz MSM Technology 

do udostępnienia wykonawcy P. K. zasobu w postaci doświadczenia; 

Zamawiający  bezpodstawnie  uznał,  że  wykonawca  P.  K.  wykazał  spełnienie  warunków 

udziału  w  postępowaniu  i  bezpodstawnie  dokonał  wyboru  oferty  tego  wykonawcy  jako 

najkorzystniejszej. 

Odwołujący  zarzuca,  że  zaniechania  i  czynności  Zamawiającego  dokonane  zostały  z 

naruszeniem przepisów w szczególności art. 8 ust. 3 pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 

16.03.1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  art.  22  ust.  1  pkt  2,  art.  22a  ust.  3  w 

związku z art. 22a ust. 2 i ust. 4, art. 26 ust. 3 oraz art. 91 ust. 1 Ustawy pzp, w sposób mający 

istotny wpływ na wynik postępowania. 

Odwołujący wniósł o wydanie wyroku nakazującego Zamawiającemu:  

dokonanie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;  


odtajnienie  uzasadnienia  zastrzeżenia  przez  wykonawcę  P.  K.  informacji  zawierających 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  wyjaśnieniach  złożonych  w  związku  z  podejrzeniem 

występowania w ofercie rażąco niskiej ceny albo jeżeli Krajowa Izba Odwoławcza stwierdzi, 

że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieskuteczne lub wyjaśnienia P. K., dotyczące 

rażąco niskiej ceny, nie zawierają tajemnicy przedsiębiorstwa,  

nakazanie  Zamawiającemu  odtajnienie  zarówno  uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy 

przed

siębiorstwa, jak i samych wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny; 

-  dokonanie  poprawnego  wezwania  wykonawcy  P.  K. 

do  uzupełnienia  dokumentów 

potwierdzających  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  postaci  posiadania 

wymaganego  w  SIWZ  doświadczenia,  na  wypadek,  gdyby  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uznała, że wezwanie do uzupełnienia dokumentów było dokonane prawidłowo,  

alternatywnie o:  

-  nakazanie  wezwania  wykonawcy  P.  K. 

do  uzupełnienia  poprawnych  dokumentów  - 

zobowiązań podmiotów: PRO-FORM D. F. oraz MSM Technology do udostępnienia zasobu w 

postaci doświadczenia;  

po uzupełnieniu przez wykonawcę P. K. dokumentów potwierdzających spełnienie warunku 

posiadania  wymaganego  doświadczenia,  nakazanie  dokonania  przez  Zamawiającego 

p

owtórzenia czynności badania i oceny ofert. 

Uzasadniając zarzuty i żądania odwołujący wskazał, co następuje. 

I. Kwestia 

utajnienia przez zamawiającego uzasadnienia zastrzeżenia przez P. K. tajemnicy 

przedsiębiorstwa.  

Rozpatrzenie  zarzutu 

w  postępowaniu  odwoławczym  stało  się  według  oświadczenia 

odwołującego złożonego na posiedzeniu bezprzedmiotowe, wobec otrzymania przez niego od 

zamawiającego  informacji  uprzednio  zastrzeżonych  przez  konkurującego  wykonawcę.  W 

świetle powyższego odwołujący nie podtrzymał tego zarzutu.  

 II. Kwestia 

nieprawidłowego wezwania P. K. do uzupełnienia dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunku powiadania wymaganego doświadczenia. 

P.  K. 

w  swojej  ofercie  oświadczył,  że  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia 

podwykonawcom. Nadto w ofercie wskazał dwóch podwykonawców: PRO-FORM D. F. oraz 

MSM  Technology,  i  dla  każdego  z  nich  przewidział:  „udział  w  całości  zamówienia”.  Takie 

wskazanie  części  zamówienia,  które  P.  K.  zamierza  powierzyć  do  wykonania 

podwykonawcom,  oznacza  faktycznie  brak  wskazania  części  zamówienia,  które  P.  K. 

zamierza  powierzyć  wskazanym  wyżej  podwykonawcom.  Wskazanie  przez  P.  K.  części 

zamówienia przez zwrot „udział w całości zamówienia”, jest także niezgodne z art. 36b ust. 1 

Ustawy.  Użycie  przez  P.  K.  zwrotu  „udział  w  całości  zamówienia”  przy  dwóch 


podwykonawcach, wskazywać może na to, iż całe zamówienie wykona jeden podwykonawca, 

tylko  że  P.  K.  w  momencie  składania  oferty  nie  mógł  zdecydować  się  na  wskazanie 

konkretnego jednego podwykonawcy, stąd asekuracyjne wskazanie dwóch podwykonawców. 

Nie jest możliwa do wystąpienia sytuacja, aby dwóch podwykonawców brało udział w całości 

zamówienia. Przypisanie dwóm podwykonawcom udziału w całości zamówienia nie może być 

wypełnieniem,  wynikającego  z  treści  formularza  ofertowego  i  przepisu  art,  36b  Ustawy, 

obowiązku  wskazania  części  zamówienia,  które  wykonawca  zamierza  powierzyć  do 

wykonania  podwykonawcom,  bowiem  należałoby  rozumieć,  jako  udział  każdego  z 

podwykonawców w wykonaniu całego zamówienia Jasnym jest, że każda część zamówienia 

wykonana  przez  jednego  podwykonawcę,  zablokuje  możliwość  wykonania  tej  części  przez 

drugiego  pod

wykonawcę. Istniałaby możliwość łącznego wykonania przez podwykonawców 

całego zamówienia, ale wtedy w ofercie P. K. winien każdemu z podwykonawców przypisać 

do wykonania właściwą dla niego część zamówienia, gdzie suma tych części określałaby całe 

zam

ówienie.  P.  K.  najprawdopodobniej  nie  posiada  własnego  doświadczenia  opisanego  w 

punkcie  5.1.1.2  ID  W.  Najprawdopodobniej  także  żaden  z  podwykonawców,  wskazanych 

przez  P.  K. 

w  ofercie,  nie  posiada  całego  wymaganego  doświadczenia.  P.  K.  połączył 

(zsumował) doświadczenie dwóch podwykonawców, co jego zdaniem  wypełniło wymagania 

Zamawiającego,  ale  ze względu  na  charakter  wymaganego  doświadczenia  miał  problem  w 

przypisaniu do wykonania konkretnych części zamówienia poszczególnym podwykonawcom. 

Zamawiający w punkcie 5.1.1.2 IDW żąda, żeby wykonawca wykazał, że wykonał: 

• 1 robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub 

remoncie  obiektu  budowanego  technologicznego  w  zakresie  branży  konstrukcyjno-

budowlanej, 

o  wartości  roboty  budowlanej  (umowy)  równej  lub  większej  od  wartości 

stanowiącej równowartość 1.000.000,00 zł bez podatku VAT, oraz 

• 1 robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub 

remoncie obiektu budowanego wpisane

go do rejestru zabytków, o wartości roboty budowlanej 

(umowy)  równej  lub  większej  od  wartości  stanowiącej  równowartość  1.000.000,00  zł  bez 

podatku VAT.  

Zamawiający  sformułował  oczekiwanie  względem  wykonawców  w  zakresie  doświadczenia 

poprzez żądanie doświadczenia w wykonaniu dwóch robót, z których jedna związana jest z 

obiektem  budowlanym  technologicznym,  a  druga  z  obiektem  budowlanym  wpisanym  do 

rejestru zabytków.  

Przedmiotem  zamówienia  są  prace  remontowe  na  obiekcie  budowlanym  technologicznym 

wpisanym do 

rejestru zabytków, którym jest zespół zabudowy stacji filtrów powolnych. Opis 

warunku w punkcie 5.1.1.2 IDW i przedmiot zamówienia jasno wskazują, że doświadczenie, w 

wykonaniu obydwu wymienionych wyżej robót, winno kumulować się u jednego podmiotu. W 

tym  przypadku,  u  wykonawcy  P.  K. 

lub u któregoś z wpisanych do oferty podwykonawców. 


Opisane doświadczenie nabyte być winno przy wykonaniu przez ten sam podmiot dwóch robót 

budowlanych,  z  których  jedna  dotyczy  obiektu  budowlanego  technologicznego,  a  druga 

obiektu  budowlanego  wpisanego  do  rejestru  zabytków.  Prac,  będących  przedmiotem 

zamówienia, nie można rozdzielić w układzie zero-jedynkowym na prace stricte konstrukcyjno-

budowlane  i  na  prace  stricte  konserwatorskie,  bowiem  prace  te  przenikają  się.  Prace, 

wykonywane  na  obiekcie  zespołu  stacji  filtrów  powolnych,  będą  pracami  konstrukcyjno-

budowlanymi, które zrealizować winien podmiot posiadający doświadczenie w wykonywaniu 

takich  prac  na  obiekcie  zabytkowym.  Brak  w 

ofercie  określenia  części  zamówienia,  które 

wykonawca  zamierza  powierzyć  do  wykonania  określonemu  podwykonawcy,  uniemożliwia 

temu podwykonawcy zobowiązania się do wykonania konkretnych części. Zamawiający winien 

ocenić  treść  zobowiązań  podwykonawców,  do  udostępnienia  zasobu  jakim  jest 

doświadczenie,  przez  pryzmat  zawartych  w  ofercie  informacji.  W  związku  z  powyższym, 

podwykonawcy:  PRO-FORM  D.  F. 

oraz  MSM  Technology  jako  podmioty,  na  których 

doświadczeniu  polegać  ma  P.  K.,  zawarli  także  niekonkretne  zobowiązanie  do  wykonania 

jakichś  tam  robót.  Ich  zobowiązania  brzmią:  „zrealizuję(/my)  roboty,  których  wskazane 

zdolności dotyczą”. 

Zamawiający, dla oceny realności udostępnienia zasobów  w postaci doświadczenia, winien 

wiedzieć,  jakie  części  zamówienia  wykona  poszczególny  podmiot  (podwykonawca),  na 

którego zasobach (doświadczeniu) polega P. K. . Zobowiązania podmiotów PRO- FORM D. 

F. 

oraz MSM Technology są zobowiązaniami iluzorycznymi i niesprawdzalnymi. Skoro P. K., 

w  złożonym  Wykazie  robót  i  innych  dokumentach,  nie  wykazał  posiadania  własnego 

doświadczenia  i  nie  wykazał  także  doświadczenia  skumulowanego  w  całym  zakresie  u 

jednego  ze  wskazanych  w  ofercie  podwykonawców,  to  Zamawiający  winien  wezwać  do 

uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  posiadanie  przez  P.  K.  opisanego  w  punkcie 

IDW 

doświadczenia 

lub 

dokumentów 

potwierdzających 

dysponowanie 

doświadczeniem przez któregoś (jednego) ze wskazanych w ofercie podwykonawców w całym 

zakresie opisanym w IDW wraz z 

dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste udostępnienie 

tego doświadczenia P. K. .  

W tym stanie rzeczy Zamawiający winien, w trybie art. 26 ust, 3 Ustawy, ponownie wezwać P. 

K. 

do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu 

w postaci doświadczenia, opisanego w punkcie 5.1.1.2 IDW.  

III.  Kwestia  nieudowodnienia  przez  P.  K.

,  że  będzie  dysponował  on  zasobami  w  postaci 

doświadczenia  w  zakresie  niezbędnym  do  należytego  wykonania  zamówienia  z 

uwzględnieniem warunku określonego w art. 22a ust. 4 ustawy.   

Wykonawca P. K. 

do oferty załączył dwa zobowiązania podmiotów: 

PRO-FORM D. F. 

oraz MSM Technology, z których wynika, że podmioty te  udostępniły zasób 

w  postaci  wiedzy  i  doświadczenia.  Jako  sposób  wykorzystania  udostępnionego  zasobu 


ws

kazano  podwykonawstwo.  W  dalszej  części  zobowiązania  ww.  podmioty  złożyły 

oświadczenia, że zrealizują roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

Zamawiający, dla oceny realności udostępnienia zasobów w postaci doświadczenia, winien 

wiedzieć,  jakie  części  zamówienia  wykona  poszczególny  podwykonawca,  na  którego 

zasobach (doświadczeniu) polega. Zobowiązania PRO-FORM D. F. oraz MSM Technology są 

zobowiązaniami iluzorycznymi i niesprawdzalnymi, a celem ich złożenia jest wykazanie przez 

P.  K. 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Zgodnie  z  art.  22a  ust.  4  Ustawy,  w 

odniesieniu do 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

Żaden  z  podmiotów  nie  wskazał  w  swoim  zobowiązaniu,  że  oddaje  do  dyspozycji  P.  K. 

posiadane 

doświadczenie w zakresie wskazanym wyżej, nie zobowiązał się także, że wykona 

roboty 

budowlane, do których wykonania wymagane jest takie doświadczenie. Zamawiający, 

uznając, że wykonawca P. K. spełnia warunki udziału w postępowaniu i może ubiegać się o 

przedmiotowe zamówienie, naruszył art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy, bowiem P. K. nie wykazał, że 

spełnia warunek  posiadania doświadczenia  w  zakresie określonym  postanowieniami SIWZ. 

Zgodnie  z  art.  22a  ust.  3  Ustawy,  do  obowiązków  Zamawiającego  należało  zbadanie,  czy 

udostępnione zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez tego wykonawcę spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający  nie  sprostał  temu  obowiązkowi,  zatem 

naruszył art. 22a ust. 3 w związku z art. 22a ust. 2 i ust. 4. 

Skoro wykonawca nie udowodnił, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami  podmiotów  w  zakresie  pozwalającym  na  wykonanie  zamówienia,  Zamawiający 

winien wezwać go do uzupełnienia zobowiązań tych podmiotów, którymi udowodni, że będzie 

dysponował  ich  zasobami  w  zakresie wymaganym  w  SIWZ.  Zamawiający  nie  wzywając do 

uzupełnienia zobowiązań, naruszył art. 26 ust. 3 Ustawy. Wobec prezentowanej argumentacji, 

mającej  oparcie  w  faktach  i  prawie,  odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  bezpodstawnie 

dokonał  wyboru  oferty  wykonawcy  P.  K.  jako  najkorzystniejszej,  czym,  oprócz  przepisów 

wskazanych wy

żej, naruszył art. 91 ust. 1 Ustawy.  

W toku posiedzenia i rozprawy strony przedstawiły stanowiska.  

Odwołujący potwierdził, że otrzymał od zamawiającego dokumenty dotyczące wyjaśnień ceny 

złożonych  zamawiającemu  przez  przystępującego,  które  uprzednio  były  zastrzeżone  jako 

objęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa,  zatem  zarzut  odwołania  w  tym  zakresie  stał  się 

bezprzedmiotowy. 


Podtrzymał pozostałe zarzuty, których uzasadnienie zawarte jest w części II i III uzasadnienia 

odwołania.  Wskazał,  że  z  otrzymanych  dokumentów  dotyczących  ceny  wynika,  iż 

podwykonawcy mają wykonać roboty za około 1 mln 496 tys., natomiast pozostałe o wartości 

1 mln 880 tys. wykonać ma sam przystępujący. Zauważył w tym miejscu, że przystępujący nie 

wykazał  własnego  doświadczenia  w  wykonywaniu  takich  prac.  Przypomniał,  że  całe 

wymagane doświadczenie wykazane przez przystępującego jest doświadczeniem podmiotów 

trzecich.  Wykonawca  ten  ma  jednak  wykonać  większą  część  zamówienia  pomimo  braku 

doświadczenia.  

Zamawiający  wniósł o oddalenie odwołania. Stwierdził,  że zarzuty nie mają podstaw, ani w 

przepisach  prawa,  ani  w  dokumentacji  postępowania,  w  szczególności  w  postanowieniach 

specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zauważył, że wykonawcy nie byli ograniczeni co 

do  możliwości  wykazania  wymaganego  doświadczenia,  w  tym  także  kumulatywnego 

doświadczenia,  jak  to  miało  miejsce  w  rozpatrywanej  sprawie.  Stwierdził,  że  wymagane 

doświadczenie  nie  jest  tożsame  z  całością  przedmiotu  zamówienia.  Uznał,  że  wykonawca 

prawidłowo  oparł  się  na  realnym  udostępnieniu  zasobów  przez  dwa  podmioty  trzecie. 

Oświadczenia tych podmiotów korelują z treścią wyjaśnień dotyczących ceny, gdzie wskazano 

rodzaje prac i ich wartości przewidziane do wykonania przez poszczególnych wykonawców.  

Przystępujący  wniósł  o  oddalenie  odwołania.  Stwierdził,  że  zamawiający  prawidłowo  i 

dokładnie  ocenił  złożoną  ofertę.  Zakwestionował  argumentację  odwołującego  i  brak 

konsekwencji  w  ocenie  sposobu  i  zakresu  udostępniania  zasobów  przez  podmioty  trzecie. 

Stwierdził, że wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w tym zgodnie z art. 22a 

ustawy i zauważył, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także prace niewymagające 

doświadczenia opisanego w warunkach udziału. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  na  podstawie 

zebranego  materiału  dowodowego  w  sprawie,  z  uwzględnieniem  stanowisk  stron 

przedstawionych na piśmie i do protokołu rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba  dokonała  w  pierwszej  kolejności  badania  spełnienia  przez  Odwołującego  przesłanek 

określonych w art. 179 ust. 1 ustawy pzp, to jest kwestii posiadania przezeń legitymacji do 

wniesienia  odwołania.  Posiadanie  legitymacji  czynnej  przez  wykonawcę  korzystającego  ze 

środków  ochrony  prawnej  podlega  badaniu  przez  Izbę  z  urzędu  w  celu  ustalenia 

dopuszczalności wniesienia odwołania. Stwierdzenie braku legitymacji  do wniesienia środków 

ochrony prawnej stano

wiącej przesłankę materialnoprawną prowadzi do oddalenia odwołania. 

Dysponowanie  taką  legitymacją  przez  odwołującego  jest  w  sprawie  niesporne;  wykonawca 

ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  wyniku  wyboru  oferty  przez  siebie 

złożonej,  został  takiej  możliwości  pozbawiony  wskutek  decyzji  zamawiającego  o  wyborze 


oferty konkurenta. W takich okolicznościach oczywisty jest interes wykonawcy zmierzającego 

w drodze wniesionego środka ochrony prawnej do zmiany decyzji zamawiającego na swoją 

korzyść.  

Oceniając  zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  prawa  wymienionych  w 

odwołaniu, skład orzekający uznaje zarzut za niezasadny. 

Utrzymane  i  poddane  rozpatrzeniu  zastrzeżenia  odwołującego  odnoszą  się  do  czynności 

wyboru oferty złożonej przez wykonawcę, który według odwołującego nie wykazał spełnienia 

wymaganych  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  opisanego  w  

SIWZ - 

Instrukcji dla wykonawców w pkt 5.1.1.2, gdzie sformułowano wymóg, by wykonawca 

wykazał, że wykonał: 

1 robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub 

remoncie  obiektu  budowanego  technologicznego  w  zakresie  branży  konstrukcyjno-

budowlanej,  o  wartości  roboty  budowlanej  (umowy)  równej  lub  większej  od  wartości 

stanowiącej równowartość 1.000.000,00 zł bez podatku VAT, oraz 

1 robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub 

remoncie obiektu budowanego wpisanego do rejestru zabytków, o wartości jw.   

Tym  samym  w  siwz 

ujęto  oczekiwanie  względem  wykonawców  w  zakresie  doświadczenia 

przez  żądanie  doświadczenia  w  wykonaniu  dwóch  robót,  z  których  jedna  związana  jest  z 

obiektem  budowlanym  technologicznym,  a  druga  z  obiektem  budowlanym  wpisanym  do 

rejestru zabytków.  

Przedmiotem  zamówienia  są  prace  remontowe  na  obiekcie  budowlanym  technologicznym 

wpisanym do rejestru zabytków, którym jest zespół zabudowy stacji filtrów powolnych. 

Izba  zauważa,  że  wskazany  opis  warunku  w  punkcie  5.1.1.2  IDW,  wbrew  twierdzeniom 

odwołującego  nie  wskazuje,  że  doświadczenie,  w  wykonaniu  obydwu  wymienionych  wyżej 

robót, winno kumulować się u jednego podmiotu, „w tym przypadku, u wykonawcy P. K. lub u 

któregoś z wpisanych do oferty podwykonawców.”   

Niespornie  obydwa  podmioty  trzecie  skutecznie  i  w  oparciu  o  przepis  art.  22a  ustawy  pzp 

udostępniły wykonawcy (przystępującemu) swoje zasoby w postaci doświadczenia w realizacji 

robót wymaganych jako referencyjne, a także prawidłowo zobowiązały się do realizacji części 

robót  w  ramach  wykonania  całości  przedmiotu  zamówienia.  Części  te  zostały  wskazane  w 

krótkich  opisach  zawartych  w  treści  obydwu  zobowiązań  pisemnych,  gdzie  wskazano  na 

stosunek  podwykonawstwa, 

a  następnie  wyspecyfikowane  w  treści  wyjaśnień  wykonawcy 

udzielonych zamawiającemu na wezwanie dokonane na podstawie art. 90 ustawy pzp.  

Tym  samym  z

amawiający  poprawnie  i  zasadnie  ocenił  realność  udostępnienia  zasobów  w 

postaci wymaganego 

doświadczenia. Nie ma zatem podstaw do twierdzenia, że zobowiązania 

podmiotów  PRO-FORM  D.  F.  oraz  MSM  Technology  sp.  z  o.o.  są  zobowiązaniami 

iluzorycznymi  i  niesprawdzalnymi.  Istotnie,  P.  K.

,  w  złożonym  wykazie  robót  i  innych 


dokumentach, 

nie  wykazał  posiadania  własnego  doświadczenia  w  zakresie  wymaganym 

cytowanymi  postanowieniami  Instrukcji  dla  wykonawców,  natomiast  zgodnie  z  przepisami 

wykazał, jak wyżej stwierdzono,  takie doświadczenia. Wymaga przy tym zauważenia, że w 

postępowaniu  niniejszym  nie  istniał  wymóg  wykazania  skumulowanego  doświadczenia  w 

całym zakresie u jednego wykonawcy, bądź to oferenta, bądź podwykonawcy.  

Stąd  też  żądanie  nakazania  wezwania  przez  zamawiającego  wykonawcy  do  uzupełnienia 

dokumentów  potwierdzających  posiadanie  przez  P.  K.,  opisanego  w  punkcie  5.1.1.2  IDW 

doświadczenia  lub  dokumentów  potwierdzających  dysponowanie  doświadczeniem  przez 

któregoś (jednego) ze wskazanych w ofercie podwykonawców w całym zakresie opisanym w 

punkcie  5.1.1.2  IDW  jest  bezpodstawne,  a  zarzut  naruszenia  art.  26  ust.  3  ustawy  pzp 

polegającego na zaniechaniu zastosowania tego przepisu przez zamawiającego, niezasadny.  

Izba  uznała  zatem,  że  wykonawca  potwierdził  spełnianie  spornego  warunku  udziału  w 

postępowaniu.  

W  tym  świetle  bez  znaczenia  pozostaje  wywód  odwołującego  przedstawiony  w  trakcie 

rozprawy, że wykonawca, który powołał się na zasoby podmiotu trzeciego, czyli bez wskazania 

własnego  doświadczenia,  będzie  również,  oprócz  dwóch  wskazanych  podwykonawców, 

realizował część robót budowlanych (pomimo nieudokumentowania własnego doświadczenia) 

w  ramach  wykonania  umowy  zawartej  w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  którego  niektóre  czynności  były  przedmiotem  rozpatrzenia  w  niniejszym 

postępowaniu odwoławczym.  

W  takim  stanie  rzeczy,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  pierwsze  ustawy  pzp, 

orzeczono jak w sentencji 

oddalając odwołanie. O kosztach skład orzekający Izby orzekł na 

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 972).  

Przewodniczący:  ……………………………… 


wiper-pixel