KIO 812/20 POSTANOWIENIE dnia 26 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 812/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Jolanta Markowska 

wobec cofnięcia w dniu 25 maja 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  14  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „A.P. i SPÓŁKA” Sp. z o.o., ul. Chopina 14, 

300 Dąbrowa Górnicza w postępowaniu prowadzonym przez  zamawiającego: Fabryka 

Pełna Życia Sp. z o.o., ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza,  

przy  udziale  wykonawcy: 

Tree  Capital  Sp.  z  o.o.,  Łubna  50C  05-0 532  Baniocha 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO 

po stronie zamawiającego, 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo  Remontowo-Budowlane  „A.P.  i  SPÓŁKA”  Sp.  z 

o.o.,  ul.  Chopina  14,  41-

300  Dąbrowa  Górnicza  kwoty  9  000  zł  00  gr  (słownie: 

dziewięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dn

i od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.  

Przewodniczący:      ………………….… 

Sygn. akt: KIO 812/20 


U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  25  maja  2020  r.,  tj.  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy  w  sprawie 

odwoławczej, 

wykonawca 

Przedsiębiorstwo 

Remontowo-Budowlane 

„A.P.  

i  SPÓŁKA”  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Dąbrowie  Górniczej  złożył  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  pismo  z  dnia  21  maja  2020  r.  zawierające  oświadczenie  ww.  wykonawcy  

o  cof

nięciu    odwołania  wniesionego  w  dniu  14  kwietnia  2020  r.  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Fabryka  Pełna 

Życia  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Dąbrowie  Górniczej  w  przedmiocie:  „Rozbiórka 

nie

użytkowanego budynku biurowego, przy ul. Kościuszki 3 w Dąbrowie Górniczej”.  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 

zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843), Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  

Izba  orzek

ła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  z  rachunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      …………….…….… 


wiper-pixel