KIO 810/20 POSTANOWIENIE dnia 29 maja 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 810/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 maja 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:        Jan Kuzawiński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  29  maja  2020  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14 

kwietnia  2020  r. 

przez  wykonawcę  TMS  sp.  z  o.o.,  ul.  Wiertnicza  84,  02-952  Warszawa  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w 

Łapach, ul. Janusza Korczaka 23,18-100 Łapy,  

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy) 

z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy TMS sp. z o.o., ul. 

Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa 

stanowiącej 90% uiszczonego od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2019  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku. 

Przewodniczący: 

..………………….. 


Sygn. akt: KIO 810/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Łapach,  ul.  Janusza 

Korczaka  23,18-

100  Łapy,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

„Przystosowanie  pomieszczeń  Pracowni  Badań 

Tomograficznych  wraz  z  wypo

sażeniem  w  tomograf  komputerowy".  Ogłoszenie  

o zamówieniu zostało opublikowane w  Dzienniku Urzędowym  Unii  Europejskiej  10  stycznia 

2020  roku,  pod  numerem  2020/S  007-010554

.  Postępowanie  prowadzone  jest  

z zastosowaniem przepi

sów właściwych dla zamówień o wartości powyżej kwot określonych 

w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  zwanej  dalej  „ustawą 

Pzp”. 

Dnia  2.04.2020 

r.  Zamawiający  przekazał  wykonawcom  informację  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej oferty Solve Medical Sp. z o.o. 

 W dniu 14.04.2020 r. wykonawca TMS sp. z o.o., ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  ww.  czynności,  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1.  Art. 89 ust. 1 pkt 6 PZP w zw. z art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 91 ust. 1 PZP poprzez 

wybór  oferty  Solve  Medical  sp.  z  o.o.  i  zaniechanie  jej  odrzucenia,  z  uwagi  na  błąd  

w obliczeniu ceny, tj. ze wzgl

ędu na nieprawidłowo zastosowaną stawkę podatku od towarów 

i usług (VAT), a tym samym naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. 

2.  Art.  89  ust  1  pkt  6  PZP,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Timko  sp.  z  o.o.  

z  uwagi  na 

błąd  w  obliczeniu  ceny,  tj.  ze  względu  na  nieprawidłowo  zastosowaną  stawkę 

podatku od towarów i usług (VAT), a tym samym naruszenie zasady uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców. 

3.  Art. 89 ust. 1 i 2 PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Solve Medical sp. z o.o. 

z uwagi na niezgodność oferty z treścią SIWZ. 

4.  Art. 91 ust. 1 PZP w zw. z art. 7 ust. 1 PZP poprzez zaniechanie wyboru oferty TMS 

sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w postępowaniu, a tym samym naruszenie zasady uczciwej 

konkure

ncji i równego traktowania wykonawców. 

5.  Art.  87  ust  1  w  zw.  z  art.  7  ust  1  PZP  poprzez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy 

Timko  sp.  z  o.o.  do  wyjaśnienia  treści  oferty  w  zakresie  obliczenia  ceny  z  uwzględnieniem 

właściwych stawek podatku VAT. 


Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Odwołujący  w  dniu  28.05.2020  roku,  przed  otwarciem rozprawy  przed  Krajową Izbą 

Odwoławczą, wniósł pismo zawierające oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie. 

Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  jest  gospodarzem  postępowania  odwoławczego  

i  złożenie  przez  niego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  niesie  daleko  idące  skutki  

w  postaci  obowiązku  zniesienia  tegoż  postępowania.  Zatem  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zobligowana  jest  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przez  Odwołującego  przed 

otwar

ciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 

zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  

w  tym  zakres

ie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu 

Zamówień Publicznych.  

Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  stosownie  do  art.  187  ust.  8 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

P

rzewodniczący:      ………………………   


wiper-pixel