KIO 809/20 WYROK dnia 16 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

sygn. akt: KIO 809/20 

WYROK 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  czerwca  2020  r.,  w  Warszawie, 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Kr

ajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  –  P.  A.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  INRAL  P.  A., 

Czosnówka, 

ul. 

Bialska 

Biała 

Podlaska,  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Gmina  Wisznice,  ul.  Rynek  35;  

21-580 Wisznice, 

przy  udziale  wykonawcy  INVESTCOM  sp.  z  o.o.  ul.  Pokoju  33  21-

500  Biała  Podlaska, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

1. Oddala 

odwołanie

2.  Ko

sztami  postępowania  obciąża  P.  A.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

firmą INRAL P. A., Czosnówka, ul. Bialska 112; 21-500 Biała Podlaska i: 

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  P.  A. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  INRAL  P.  A.,  Czosnówka, 

ul. Bialska 112; 21-

500 Biała Podlaska tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od P. A. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą INRAL P. A., 

Czosnówka,  ul.  Bialska  112;  21-500  Biała  Podlaska  na  rzecz  zamawiającego 

Gmina  Wisznice,  ul.  Rynek  35;  21-580  Wisznice 

kwotę  3  600  zł  00  gr  (słownie: 

trzy  tysiące  sześćset  złotych,  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 809/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Gmina  Wisznica,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  którego  przedmiotem  jest  „Pełnienie  obowiązków  inspektora  nadzoru  nad 

inwestycjami  prowadzonymi  przez  Gminę  Wisznice  w  ramach  realizacji  projektu  - 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Wisznice”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

z dnia 17 lutego 2020 r., pod nr 513244-N-2020. 

Dnia  8  kwietnia  2020 

roku,  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego postępowania. 

Dnia  14  kwietnia  2020  roku  wykonawca  P.  A. 

prowadzący  działalność  gospodarczą pod 

firmą  INRAL  P.  A.  (dalej  „Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej od niezgodnych z przepisami ustawy czynności i zaniechań zamawiającego w 

postępowaniu, polegających na: 

1)  wykluczeniu P. A. z 

postępowania, 

2)  odrzuceniu oferty P. A., 

3)  o

kreśleniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  sposób  wewnętrznie  sprzeczny, 

poprzez wskazanie w pkt. 6.2.3.a) s.i.w.z.

, że wykonawca powinien spełnić minimalne 

warunki  dotyczące  doświadczenia  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu 

składania  ofert,  natomiast  w  pkt  8.7  s.i.w.z.,  że  przedłożenie  dokumentów  

i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinno 

dotyczyć usług wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 

4)  zaniechaniu dokonania wyboru oferty P. A., jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp, 

poprzez  wykluczenie  z  udziału  

w  p

ostępowaniu  P.  A.  i  w  konsekwencji  odrzucenie  złożonej  przez  niego  oferty, 

pomimo  że  wykonawca  ten  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  

w zakresie wiedzy i doświadczenia, co wykazał stosownymi dokumentami, 

2.  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  poprzez  nieprecyzyjne  wezwanie  wykonawcy  do 

przedłożenia  dokumentów  i  udzielenie  wyjaśnień,  nie  wskazania  wykonawcy 

okoliczności budzących wątpliwości zamawiającego, 

3.  art. 22 ust 1a ustawy Pzp, poprzez wew

nętrznie sprzeczne sformułowanie warunków 

udziału w postępowaniu, 

4.  art  7  ust  1  ustawy  Pzp,  poprzez  naruszenie 

zasady  prowadzenia  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji, 

równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  

i przejrzystości. 


§  2  ust.  4  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  w  sprawie  rodzajów  dokumentów, 

jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1126  z  późn. zm.)  poprzez  uznanie,  że referencje  

i oświadczenia wykonawcy oraz podmiotu na rzecz, którego zostały wykonane usługi 

nie jest wystarczające do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o: 

1)  dopuszczenie 

przeprowadzenie 

dowodów 

załączonych 

do 

odwołania, 

wnioskowanych  w  odwołaniu  lub  przedstawionych  na  rozprawie,  na  okoliczności 

wskazane  w  uzasadnieniu  pisemnym  lub  ustnym,  w  szczególności  dowodów  

z dokumentów: 

- o

świadczenia A. W. z dnia 9 kwietnia 2020 r., 

- o

świadczenia A. Ł. z dnia 9 kwietnia 2020 r., 

c

elem  wykazania  faktów  zrealizowania  przez  odwołującego  usługi  polegającej  na 

nadzorowaniu inwestycji kubaturowej w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, 

2)  r

ozpatrzenie i uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu: 

a)  u

nieważnienia  czynności  wykluczenia  P.  A.  i  odrzucenia  złożonej  przez  niego 

oferty, 

b)  p

owtórzenia czynności badania i oceny ofert, 

c)  u

znania oferty złożonej przez P. A. za najkorzystniejszą, 

d)  z

asądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  P.  A.  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego,  według  norm  prawem 

przepisanych zgodnie z fakturą pro forma przedłożoną w terminie późniejszym, 

e

wentualnie gdyby Izba uznała, że ocena spełniania przez P. A. warunków udziału w 

postponowaniu 

w

ymaga 

dalszych 

czynności 

przeprowadzonych 

przez 

zamaw

iającego: 

e)  wezwania 

P. 

A. 

do 

złożenia 

dokumentów 

lub 

wyjaśnień  

w  zakresie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wiedzy  

i doświadczenia. 

Interes odwołującego. 

Odwołujący  wskazał,  że  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  będącego  przedmiotem 

p

ostępowania  oraz  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego 

przepisów prawa, bowiem gdyby zamawiający przeprowadził czynności zgodnie z wymogami 

nakazanymi  w  ustawie  Pzp,  oferta 

odwołującego  powinna  zostać  wybrana  jako 

najkorzystniejsza. 

Zdaniem  odwołującego  nie  ulega  wątpliwości,  że  doszło  do  niewłaściwego  wezwania 

odwołującego, pismem z dnia 13 marca 2020 r. na podstawie art 26 ust. 3 ustawy Pzp, do 


przedłużenia  dokumentów  i  złożenia  wyjaśnień.  Z  przedłożonych  pierwotnie  przez 

odwołującego dokumentów, po ich uważnej analizie wynikało, że: 

usługi  wykonywane  były  na  rzecz  (…)  Pracownia  Projektowa  i  Nadzór  Inwestycyjny 

Budownictwa  Ogólnego  -  ostatnia  kolumna  w  wykazie  usług  potwierdzających  spełnianie 

warunku  doświadczenia  oraz  referencje;  inwestorem  była  Gmina  Międzyrzec  Podlaski  - 

referencje akapit 2 wers 3, 

zakres  wykonywanych  usług  obejmował  roboty  konstrukcyjno-  budowlane,  sanitarne  

i instalacyjne elektryczne. 

Z  kolei  fakt  wykonywania  usługi  na  rzecz  podmiotu  innego  niż  Inwestor  wskazywał,  

że  usługa  była  realizowana  w  ramach  „podwykonawstwa”.  Odwołujący  zwrócił  uwagę,  

że w żadnym piśmie skierowanym do odwołującego zamawiający nie wskazał, że dokumenty 

i  oświadczenia  złożone  przez  odwołującego  budzą  jego  jakiekolwiek  wątpliwości.  Zgodnie  

z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  z

amawiający  wzywa wykonawcę do  złożenia,  uzupełnienia lub 

poprawienia  o

świadczeń  bądź  dokumentów  lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  jeśli  budzą  one 

wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości.  Obowiązek  zamawiającego  polega  na 

przywołaniu,  w  skierowanym  do  odwołującego  wezwaniu  okoliczności,  które  budzą  

u  zamawiającego  wątpliwości.  Ma  to  oczywiście  na  celu  umożliwienie  wykonawcy 

przedłożenie  odpowiednich  dokumentów  lub  udzielenie  wyjaśnień.  Wykonawca  nie  może 

zgadywać czego żąda od niego zamawiający. 

Zdaniem odwołującego, tak naprawdę dopiero z pisma o wykluczeniu i odrzuceniu oferty, 

odwołujący  dowiedział  się  na  czego  dotyczyły  wątpliwości  zamawiającego.  Wątpliwości  te 

zostały  oparte  na  błędnych  przesłankach.  Gdyby  zamawiający  skierował  do  odwołującego 

właściwe  wezwanie,  ten  udzieliłby  wyjaśnień  rozwiewających  jego  wątpliwości.  Wskazałby, 

że  to  on  odpowiadał  za  realizację  usługi  w  zakresie  nadzoru  inwestorskiego  w  branży 

ogólno-budowlanej,  sanitarnej  i  elektrycznej.  Natomiast  panowie  A.Ł.  i  A.W.  wykonywali 

czynności  na  zlecenie  odwołującego  i  pod  jego nadzorem,  czego  dowodzą przedłożone  do 

odwołania oświadczenia. 

Odwołujący podniósł, iż  w postępowaniu pn.  „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru 

nad  inwestycją  dotyczącą  budowy  sali  gimnastycznej  w  Rogoźnicy”  prowadzonym  przez 

zamawiającego Gminę  Międzyrzec  Podlaski  w  umowie  o  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego 

nie  przewidziano  obowiązku  zgłaszania  podwykonawców  i  kar  za  niedochowanie  takich 

czynności.  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nie  stanowiła  integralnej  części 

zawartej  później  umowy,  zatem  jej  zapisy  nie  mogły  stanowić  o  obowiązkach  stron  po 

zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na marginesie odwołujący 

wskazał,  że  możliwa  jest  zmiana  sposobu  dysponowania  osobami  niezbędnymi  do 

wykonania  zamówienia  w  trakcie  jego  realizacji,  czy  po  złożeniu  oferty,  jeśli  nie  kłóci  się  

to z obowiązkiem zatrudnienia danych osób na podstawie umowy o pracę. Taki obowiązek 


nie  może  mieć  oczywiście  miejsca  w  stosunku  do  osób  wykonujących  tzw.  wolne  zawody, 

wśród,  których  są  inspektorzy  nadzoru.  Zakres  usług  świadczonych  na  podstawie  umowy 

zawartej po przeprowadzeniu postępowania „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad 

inwestycją  dotyczącą  budowy  sali  gimnastycznej  w  Rogoźnicy”  był  o  wiele  szerszy  niż 

pełnienie nadzoru w branżach ogólno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 

Odwołujący  nie  zgodził  się  z  poglądem  zamawiającego,  że  umowa  podwykonawcza 

powinna być  zawarta na piśmie, na co rzekomo wskazuje definicja zawarta w art. 2 pkt 9b 

ustawy  Pzp

.  Żaden  przepis  prawa  nie  nakłada  na  strony  takiego  stosunku 

zobowiązaniowego  (polegającego  na  świadczeniu  usług)  obowiązku  zawarcia  umowy  

w  formie  pisemnej.  Zatem  zawarcie  umowy,  uzgodnienie  wszystkich  elementów 

przedmiotowo  istotnych, 

mogło  dojść  poprzez  zawarcie  umowy  w  formie  ustnej.  

W  przypadku  świadczenia  usług  polegających  na  nadzorze  inwestorskim  w  kilku  branżach 

praktycznie  niemożliwe  jest,  aby  w  tak  różnorodnych  branżach  jakimi  są  branże  sanitarna, 

elektryczna,  czy  ogólno-budowlana  czynności  te  wykonywała  ta  sama  osoba.  Powszechną 

praktyką jest,  że taki  nadzór  jest  sprawowany  przez  kilka  osób,  według  posiadanych  przez 

nie  uprawnień.  Zatem  z  postanowień  umowy  o  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  zawartej 

pomiędzy  Gminą  Międzyrzec  Podlaski,  a  Panem  (K.D.)  nie  można  wyciągać  wniosków 

dotyczących stosunków prawnych łączących poszczególnych inspektorów nadzoru. 

Zamawiający w żaden sposób nie uzasadnił dlaczego odmówił wiarygodności oświadczeń 

i  twierdzeń  odwołującego  oraz  (K.D.).  Stanowisko  zamawiającego  oparte  jest  tylko  

i wyłącznie na dowolnej i pobieżnej interpretacji informacji uzyskanych od Gminy Międzyrzec 

Podlaski. 

Zdaniem  odwołującego,  analiza  całości  akt  postępowania  prowadzi  do  wniosku,  

że  dla  zamawiającego  wiarygodna  jest  tylko  i  wyłącznie  umowa  podwykonawcza,  która 

została  zawarta  na  piśmie  i  nie  dopuszcza  on  innej  możliwości  nawiązania  współpracy 

pomiędzy  podmiotami  prowadzącymi  nadzór  inwestorski.  Nie  wiadomo  także,  kiedy  i  na 

podstawie  jakich  okoliczności  zamawiający  podjął  wątpliwości  co  do  doświadczenia 

odwołującego. W piśmie z dnia 8 kwietnia 2020 r., zamawiający raz wskazuje, że wątpliwości 

takie  podjął  po  złożeniu  przez  odwołującego  wykazu  wykonywanych  usług  oraz  referencji 

(str.  2).  Innym  razem  z

amawiający  wskazuje,  że  takie  wątpliwości  powziął  po  wykonaniu 

przez 

odwołującego  wezwania  z  dnia  13  marca  2020  r.  (str.  3).  Zmawiający  do  chwili 

wykluczenia 

odwołującego i odrzucenia jego oferty nie wyartykułował na czym polegały jego 

wątpliwości, które miały dotyczyć zakresu usług wykonywanych przez odwołującego. 

Zdaniem  odwołującego,  za  ograniczenie  zamawiającego  należy  uznać  konieczność 

legitymowania  się  przez  wykonawców  doświadczeniem  zdobytym  wyłącznie  w  oparciu  

o  umowy  zawarte  w  formie 

pisemnej.  Zgodnie  z  §  2  ust  4.  pkt  1  rozporządzenia  Ministra 

Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę 


warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej 

lub  zawodowej  zamawiający  może  żądać  wykazu  robót  budowlanych  wykonanych  nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 

krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca  wykonania  

i  podmiotów,  na  rzecz  których  roboty  te  zostały  wykonane,  z  załączeniem  dowodów 

określających  czy  te  roboty  budowlane  zostały  wykonane  należycie,  w  szczególności 

informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  

i  prawidłowo  ukończone,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne 

dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

Zasada  przejrzystości  postępowania  wyraża  się  w  obowiązku  zapewnienia  jawności 

postępowania na każdym jego etapie, a także określania jednoznacznych i możliwie jasnych 

wymagań związanych z ubieganiem się o zamówienie publiczne. Przestrzeganie tej zasady 

ma  służyć  zapewnieniu  powiązanej  z  nią  zasady  równego  traktowania  wykonawców. 

Odwołujący podniósł, iż zamawiający nie wskazał czego oczekuje od odwołującego kierując 

do  niego  wezwania  do  przedłożenia  dokumentów  i  złożenia  wyjaśnień.  W  żadnym  miejscu 

dokumentacji  przetargowej  nie  było  zawarte  wymaganie  przedłożenia  umowy  pisemnej  

o  podwykonawstwo,  która  została  przedłożona  zamawiającemu  na  rzecz,  którego 

świadczone były usługi. 

Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  o  oddalenie 

odwołania. 

Do  postępowania  odwoławczego  –  po  stronie  zamawiającego  skuteczne  przystąpienie 

zgłosił wykonawca Investcom sp. z o.o. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych 

w przepisach wydanych na pods

tawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania. 


Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczestnika  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

Zamawiający  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  oraz  s.i.w.z.  określił  minimalne  warunki 

dotyczące doświadczenia wykonawcy. Zgodnie przywołanym postanowieniami „Wykonawca 

zdolny  do  należytego  wykonania  udzielanego  zamówienia,  to  taki,  który  wykaże  się 

doświadczeniem,  w  należytym  wykonaniu w  okresie ostatnich  5 lat  przed upływem terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  co 

najmniej  jedną  usługą  w  zakresie  nadzorowania  inwestycji  kubaturowej  w  branży 

budowlanej, elektrycznej i sanitarnej o łącznej wartości brutto co najmniej 1 000 000,00 PLN. 

Uwaga: Wykonawca powinien się wykazać realizacją usługi nadzoru robót budowlanych we 

wszystkich  wymienionych  branżach,  przy  czym  wartość  1  000  000,00  PLN  dotyczy  łącznej 

wartości brutto robót budowlanych wszystkich wymienionych branż na jednej inwestycji”

Pismem z dnia 6 marca 2020 roku, z

amawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, 

wezwał odwołującego do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp.  Odwołujący 

przedłożył  wykaz  usług  na  potwierdzenie  spełnianie  warunku  doświadczenia.  Wskazał,  

że w okresie ostatnich 5 lat wykonał usługę na rzecz  (K.D. Pracownia Projektowa i Nadzór 

Inwestycyjny Budownictwa Ogólnego) polegającą na Nadzorze Inwestorskim nad zadaniem 

„Budowa  hali  sportowej  wraz  z  łącznikiem  Rogoźnica  96,  21-560  Międzyrzec  Podlaski”  

w  zakresie  branż:  konstrucyjno-budowlanej,  elektrycznej  i  sanitarnej.  Wskazał  wartość 

nadzorowanego zadania, która wynosiła ponad 6 milionów zł. Przedłożono również stosowne 

referencje. 

Pismem  z  dnia  13  marca  2020  roku,  zam

awiający  wezwał  odwołującego  do  złożenia 

referencji  wystawionych  przez  podmiot  na  rzecz,  którego  usługi  były  wykonywane  oraz 

udzielenia wyjaśnień - odpowiedzi na sformułowane w piśmie pytania: 

czy usługi te były wykonywane na rzecz Gminy Międzyrzec Podlaski? 

-  czy  na  rzecz  (K.D.) 

Pracownia  Projektowa  i  Nadzór  Inwestycyjny  Budownictwa 

Ogólnego? 

jeśli  na  rzecz  (K.D.)  Pracownia  Projektowa  i  Nadzór  Inwestycyjny  Budownictwa 

Ogólnego,  to  czy  w  charakterze  podwykonawcy  (zgłoszonego  czy  nie  zgłoszonego 

z

amawiającemu)? 

jeśli w charakterze podwykonawcy to w jakim zakresie? 


Odwołujący  udzieli  żądanych  odpowiedzi  i  przedłożył  dokumenty  za  pismem  z  dnia  14 

marca 2020 roku. 

Pismem  z  dnia  23  marca  2020  roku,  z

amawiający  zwrócił  się  do  (K.D.)  o  udzielenie 

wyjaśnień lub przedłożenie dokumentów w zakresie samodzielnego podwykonawstwa przez 

odwołującego  nadzoru  w  branżach  konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej  i  elektrycznej  na 

inwestycji „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją dotyczącą budowy sali 

gimnastycznej w Rogoźnicy”. Odpowiedź została zamawiającemu udzielona. 

Pismem  z  dnia  8  kwietnia  2020  roku,  z

amawiający  poinformował  odwołującego  

o wykluczeniu go z p

ostępowania i odrzuceniu jego oferty. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzuty odwołującego są niezasadne. 

Izba podziela stanowisko prezentowane przez zamawiającego i przystępującego. 

Odnośnie  zarzutu  dotyczącego  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisu  art.  24  ust.  1 

pkt 12 oraz art. 24 us

t. 4 ustawy Pzp, Izba stwierdziła, co następuje. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie 

zamawiającego  z  dnia  6  marca  2020  roku  (art.  26  ust.  2 

ustawy Pzp), odwołujący dnia 11 marca 2020 roku, złożył wykaz wykonywanych usług oraz 

dowód  potwierdzający  wykonywanie  nadzoru  w  postaci  referencji.  Z  przedstawionych 

dokumentów  wynikało,  że  usługa  nadzoru  inwestorskiego  w  branży  konstrukcyjno- 

budowlanej,  elektrycznej  i  sanitarnej  nad  zadaniem 

„Budowa  hali  sportowej  wraz  

z  łącznikiem  -  Rogoźnica  96,  21-560  Międzyrzecz  Podlaski”  została  wykonana  na  rzecz 

(K.D.) 

Pracownia  Projektowa  i  Nadzór  Inwestycyjny  Budownictwa  Ogólnego.  Wartość 

nadzorowanego zadania wynosiła 6.494.872,92 zł.  

Izba  stwierdziła,  że  z  dołączonych  do  wykazu  usług  referencji  nie  wynikało,  czy 

o

dwołujący  wykonał  usługę  w  zakresie  nadzoru  nad  robotami  konstrukcyjno-budowlanymi, 

instalacji  sanitarnych  i  instalacji  elektrycznych, 

jako  samodzielny  wykonawca  czy  też  jako 

podwykonawca.  

W  związku  z  powziętymi  wątpliwościami  zamawiający  zwrócił  się  bezpośrednio  do 

Inwestora  - 

Gminy  Międzyrzec  Podlaski  z  prośbą  o  udzielenie  odpowiedzi  na  pytania:  jaki 

podmiot  sprawował  nadzór  inwestorski  na  prowadzoną  przez  Gminę  Międzyrzec  Podlaski 

inwestycją  pn.  „Budowa  Sali  gimnastycznej  w  Rogoźnicy?”  oraz  czy  przy  realizacji  usługi 

nadzo

ru inwestorskiego występowali podwykonawcy.  

Gmina Międzyrzec Podlaski w udzielonej odpowiedzi wskazała, że nadzór inwestorski nad 

inwestycją  „Budowa  Sali  gimnastycznej  w  Rogoźnicy”  sprawował  wykonawca  –  (K.D.) 

Pracownia  Projektowa  i  Nadzór  Inwestycyjny  Budownictwa  Ogólnego,  który  wykazał  osoby 

do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w s.i.w.z., tj.:  

odwołującego - jako inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, 

A.Ł. - jako inspektora nadzoru branży elektrycznej, 

3) A.W. - j

ako inspektora nadzoru branży sanitarnej.  


Wszystkie powyższe osoby skierowane do realizacji zamówienia zostały wskazane przez 

w

ykonawcę (K.D.) - jako zasób własny. Natomiast z umowy zawartej pomiędzy Inwestorem  

a w

ykonawcą wynikało, że osoby te miały realizować zamówienie jako inspektorzy nadzoru 

poszczególnych branż, posiadający uprawnienia w wymaganym zakresie. 

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał odwołującego do złożenia 

referencji  wystawionych  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane  oraz  do 

złożenia wyjaśnień pozwalających prawidłowo ocenić charakter świadczonej usługi.  

W tym  miejscu  Izba  odniosła  się  do  zarzutu  odwołującego,  dotyczącego naruszenia  art. 

26 ust. 3 ustawy Pzp, wskazując, iż jest on bezzasadny. Zdaniem Izby, zamawiający kierując 

wezwanie do odwołującego wprost wskazał, jakie wątpliwości powziął otrzymując dokumenty 

od  odwołującego  oraz  skonkretyzował  pytania,  na  które  odwołujący  miał  obowiązek, 

odpowiedzieć. 

W  odpowiedzi  na  powyższe,  odwołujący  złożył  zmodyfikowane  referencje  wystawione 

przez (K.D.) 

wraz z załączonym sprostowaniem, sporządzonym na prośbę odwołującego.  

Zdaniem  Izby,  z 

treści  wyjaśnień  oraz  referencji  wynikało,  że  odwołujący  świadczył  na 

rzecz  (K.D.) 

usługę  polegającą  na  zapewnieniu  inspektorów  nadzoru  w  branżach 

konstrukcyjno-

budowlanej,  sanitarnej  i  elektrycznej.  Odwołujący  poinformował  również,  

że według posiadanej wiedzy, nie został zgłoszony Inwestorowi jako podwykonawca. 

W  ocenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  powyższe  dokumenty  zgromadzone  przez 

zamawiającego  wprost  wskazywały  na  rozbieżności  pomiędzy  wyjaśnieniami  Gminy 

Międzyrzec  Podlaski  i  dokumentacją  postępowania  a  dokumentami  (wykazem  usług, 

referencjami) przedstawionymi przez o

dwołującego.  

Izba,  przyjmując  za  wiarygodne  i  rozstrzygające  wyjaśnienia  i  dokumenty  złożone  przez 

Gminę Miedzyrzec Podlaski stwierdziła, że odwołujący nie był samodzielnym podwykonawcą 

zamówienia  wykonywanego  na  rzecz  Gminy  Międzyrzec  Podlaski.  Nie  mógł  być  również 

wykonawcą  w  wymaganym  przez  zamawiającego  łącznym  zakresie  (nadzór  w  branży 

konstrukcyjno-  budowlanej,  instalacji  sanitarnych  i  instalacji  elektrycznych),  skoro  co  do 

dwóch zakresów, nadzór w ramach zasobów własnych (K.D.) wykonywały inne osoby (A.Ł.  

i A.W.). 

Również z wyjaśnień Gminy Międzyrzec Podlaski, sporządzonych w oparciu o treść 

umowy  zawartej  z 

wykonawcą (K.D.) wynikało, że odwołujący prowadził nadzór inwestorski 

jedynie w 

zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej. 

Zamawiający, mając na względzie z jednej strony potrzebę wyjaśnienia sprawy w sposób 

prawidłowy,  a  z  drugiej  mając  na  względzie  zasady  wynikające  z  przepisu  art.  7  ust.  1 

ustawy Pzp, zwrócił się do wystawcy referencji, jako strony umowy o zamówienie publiczne 

zawartej  z  Gminą  Międzyrzec  Podlaski  o  przedstawienie  dokumentów  potwierdzających,  

w  jakim  zakresie  o

dwołujący  wykonał  jako  samodzielny  podwykonawca  usługę  polegającą 


na  nadzorze  w 

branżach  konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej  i  elektrycznej  w  ramach 

referencyjnego 

zamówienia publicznego. 

W  odpowiedzi  na  powyższe  zamawiającemu  nie  przedstawiono  żadnych  dokumentów,  

a  jedynie 

oświadczono,  że  odwołujący  usługę  polegającą  na  zapewnieniu  inspektorów 

nadzoru  inwestorsk

iego  w  branżach  konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej  i  elektrycznej, 

realizował  jako  jedyny  podwykonawca  na  podstawie  umowy  ustnej.  Wskazano  również  po 

raz kolejny, że umowa ta nie została zgłoszona Inwestorowi. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  Izba  stoi  na  stanowisku,  iż  aby  wykonawca  mógł  się 

legitymować  stosownym  doświadczeniem  w  realizacji  zamówienia,  na  które  się  powołuje, 

winien  w  sposób  jednoznaczny  wykazać,  że  takie  zamówienie,  lub  jego  część  faktycznie 

realizował.  W  przedmiotowym  postępowaniu  mamy  do  czynienia  z  sytuacją,  w  której 

wykonawca (K.D.)  startując w  innym  postępowaniu,  w  wykazie osób,  które  będzie kierował 

do  realizacji  zamówienia  (dla  określonych  branż)  podał  konkretne  osoby  i  jako  sposób  ich 

dysponowania  wskazał  –  zasób  własny.  Co  istotne,  na  podstawie  takiego  oświadczenia, 

zamawiający  dokonał  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Następnie 

odwołujący,  składając  ofertę  w  przedmiotowym  postępowaniu,  próbuje  wykazać  spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu w oparciu o okoliczności, które jak wynika ze złożonych 

przez zamawiającego dokumentów nie było. Nie można zgodzić się z odwołującym, iż sam 

fakt  wykonywania  przez  niego  usługi  na  rzecz  podmiotu  innego  niż  Inwestor  udowadniał 

okoliczność,  że  usługa  realizowana  była  przez  odwołującego  w  ramach  podwykonawstwa. 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  następnie  postępowanie 

odwoławcze,  jest  postępowaniem  sformalizowanym,  dlatego  też  to  odwołującym  spoczywa 

obowiązek wykazania faktów, z których wywodzi określone skutki prawne oraz przestawienie 

dowodów  na  powoływane  okoliczności  (postępowanie  dowodowe).  Zaniechanie 

odwołującego,  polegające  na  braku  zabezpieczenia  określonych  środków  dowodowych  

w  celu  ewentualnego  późniejszego  wykazania,  w  jaki  sposób  odwołujący  realizował 

określone zamówienie i na czyją rzecz i w jakiej formie ta współpraca się odbywała obciąża 

odwołującego.  Sam  fakt  złożenia  oświadczeń  przez  osoby  współpracujące  z  odwołującym, 

czy też okoliczność wystawienia przez te osoby faktur dla odwołującego i ich zapłaty przez 

odwołującego,  nie  potwierdzają  jeszcze  okoliczności,  które  próbował  wywodzić  odwołujący  

w odwołaniu oraz na rozprawie. 

Izba 

bez  rozpoznania  pozostawiła  zarzut  odwołującego  dotyczący  naruszenia  przepisu 

art.  22  ust.  1a  ustawy  Pzp, 

uznając  ten  zarzut  za  spóźniony,  albowiem  dotyczy  on  treści 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zgodnie  z  art.  182  ust.  2  pkt  2  ustawy  Pzp, 

odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  jeżeli  postępowanie  jest  prowadzone  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  także  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych 


warunków  zamówienia,  wnosi  się  w  terminie:  5  dni  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  

w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na 

stronie  internetowej  - 

jeżeli  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  

w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust.  8.  Skoro  zatem,  ogłoszenie  

o  przedmiotowym  zamówieniu  zostało  opublikowane  dnia  17  lutego  2020  roku,  to  

w  niniejszej  sprawie  odwołanie,  w  zakresie  przedmiotowego  zarzutu,  uznać  należało  za 

spóźnione. 

Izba  nie  stwierdziła  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisu  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp, 

albowiem  w  ocenie  Izby  zamawiający  przeprowadził  przedmiotowe  postępowanie  

z  poszanowaniem 

zasady  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji,  równe  traktowanie  wykonawców  oraz 

zgodnie 

z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości.  Wskazać  bowiem  należy,  

iż  zamawiający  dołożył  należytej  staranności  w  celu  ustalenia  prawidłowego  stanu 

faktycznego  sprawy,  mając  na  względzie  wszystkie  okoliczności,  jakie  dały  się  ustalić  

w sprawie. 

Powyższe  oznacza,  że  wszyscy  wykonawcy  byli  traktowani  w  taki  sposób,  który 

umożliwiał  im  konkurencyjne  i  zgodne  z  przepisami  ubieganie  się  o  uzyskanie  zamówienia 

publicznego. 

Odnośnie  zarzutu  dotyczącego  naruszenia  §2  ust.  4  pkt  1  rozporządzenia  Ministra 

Rozwo

ju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  poprzez  uznanie,  że  referencje  i  oświadczenia 

wykonawcy oraz podmiotu na rzecz, którego zostały wykonane usługi nie jest wystarczające 

do  w

ykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Izba  uznała  zarzut  za 

bezzasadny. 

Wskazać  bowiem  należy,  iż  zamawiający  powziął  uzasadnione  wątpliwości,  co  do 

zgodności  ze  stanem  faktycznym  złożonych  przez  odwołującego  dokumentów,  w  związku  

z  czym  mi

ał  prawo,  zwrócić  się  do  zamawiającego  –  Gminy  Międzyrzec  Podlaski  oraz  do 

wykonawcy zamówienia (K.D.) o udzielnie dodatkowych wyjaśnień. Działanie takie, znajduje 

swoje  podstawy  prawne,  albowiem  zgodnie  z 

§2  ust.  6  ww.  rozporządzenia,  jeżeli  wykaz, 

oświadczenia  lub    inne  złożone  przez  wykonawcę  dokumenty  budzą  wątpliwości 

zamawiającego,  może  on  zwrócić  się  bezpośrednio  do  właściwego  podmiotu,  na  rzecz 

którego  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  były  wykonane,  a  w  przypadku  świadczeń 

okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  o  dodatkowe  informacje  lub  dokumenty  w  tym 

zakresie. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 


1  pkt  2,  §  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  2018,  poz.  972),  uwzg

lędniając  koszty  poniesione  przez 

zamawiającego, związane z wynagrodzeniem pełnomocnika. 

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel