KIO 807/20 POSTANOWIENIE dnia 27 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 807/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przew

odniczący: 

Ryszard Tetzlaff 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziałem  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego w dniu 27 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę Nova 

Home  Sp.  z  o.o.  Sp.k.,  ul.  Szosa  Chełmińska  165/167,  87-100  Toruń  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Skarb  Państwa  -  Zakład  Karny  we  Włocławku,  ul.  Bartnicka  10,                

809 Włocławek 

przy  udziale  wykonawcy 

Girder  Sp.  z  o.o.,  Al.  Jana  Pawła  II  11,  87-800  Włocławek 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz               

wykonawcy 

Nova  Home  Sp.  z  o.o.  Sp.k.,  ul.  Szosa  Chełmińska  165/167,  87-100 

Toruń  kwoty  9  000  zł  00  gr  (słownie:  dziewięć  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843

z  późn.  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Włocławku. 

Przewodniczący: 

………………………………


Sygn. akt: KIO 807/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na:  „Wykonanie  w  trybie  „zaprojektuj  i  wybuduj"  robót  budowlanych 

polegających  na  budowie  pawilonu  mieszkalnego  w  Zakładzie  Karnym  we  Włocławku”

zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  ogłoszeniem  opublikowanym  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych  w  dniu  10.02.2020  r.  pod  numerem  511068-N-

2020,  przez  Skarb  Państwa  - 

Zakład  Karny  we  Włocławku,  ul.  Bartnicka  10,  87-809  Włocławek  zwany  dalej: 

„Zamawiającym”.                      

W  dniu  07.04.2020  r.  (e-

mailem)  Zamawiający  poinformował  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej:  Girder  Sp.  z  o.o.,  Al.  Jana  Pawła  II  11,  87-800 Włocławek  zwane  dalej: 

„Girder  Sp.  z  o.o.”  albo  „Przystępującym  w  sprawie  KIO  782/20  i  KIO  807/20”  oraz 

odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 27 września 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej: „Pzp” ofert 

m.in. 

PEPEBE  Włocławek  Przedsiębiorstwo  Państwowe,  Al.  Jana  Pawła  II  15,  87-809 

Włocławek  zwanego  dalej:  „PEPEBE  Włocławek  Przedsiębiorstwo  Państwowe”  albo 

„Odwołującym  w  sprawie  KIO  782/20”,  jak  i  Nova  Home  Sp.  z  o.  o.  Sp.  K.,  ul.  Szosa 

Chełmińska  165/167,  87-100  Toruń  zwanej  dalej:  „Nova  Home  Sp.  z  o.  o.  Sp.  K.”  albo 

„Odwołującym w sprawie KIO 807/20”

Na  mocy  zarządzenia  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  29.04.2020  r.  sprawy                             

o sygn. akt: KIO 782/20, sygn. akt: KIO 807/20 zostały skierowane do łącznego rozpatrzenia. 

W  dniu  14.04.2020  r. 

(wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  Nova Home  Sp.  z  o.  o. 

Sp.  K. 

wniosło  odwołanie

w  sprawie  KIO  807/20 

na  czynności  Zamawiającego  z  07.04.              

2020  r.  Kopie  odwołania  Zamawiający  otrzymał  w  tym  samym  dniu  (e-mailem).  Zarzucił 

Zamawiającemu, iż naruszył: 

1)  art.  89  ust.  1  pkt  6  Pzp  poprzez  uznanie,  iż  oferta  złożona  przez  Nova  Home  zawiera 

błędy w obliczeniu ceny oferty i odrzuceniu oferty Nowa Home 

2) art. 91 Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Girder 

sp. z o.o., pomimo, że oferta ta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 

Pzp 

3) art. 7 ust. 1 Pzp poprzez naruszenie zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej 

konkurencji, 

4) inne wskazane w uzasadnieniu odwołania. Wnosił o: 

1) merytoryczne rozpoznanie oraz uwzględnienie odwołania; 


2) nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty Nova Home 

3) nakazanie Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert w postępowaniu  

i wyboru oferty z

łożonej przez Nova Home w Postępowaniu jako oferty najkorzystniejszej 

4) nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Wykonawcy Girder Sp. z o.o. i Konsorcjum 

firm R. 

Ł. Zakład Usług Budowlanych i KWK Construction sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 6, jako ofert zawierających błąd w obliczeniu ceny 

5)  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  się  kosztów  postępowania 

odwoławczego.  Wnosił  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  dokumentacji 

postępowania  oraz  pozostałych  dowodów  wskazanych  w  uzasadnieniu  odwołania  na 

okoliczności wskazane w treści uzasadnienia. 

Zamawiający w dniu 15.04.2020 r. wezwał (e-mailem) wraz kopią odwołania, w trybie 

art.  185  ust.1  Pzp,  uczestników  postępowania  przetargowego  do  wzięcia  udziału                              

w postępowaniu odwoławczym. 

W  dniu  17.04.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP)  Girder 

Sp. z o.o. 

zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

wnosząc  o  oddalenie  odwołania  w  całości.  Kopia  zgłoszenia  została  przekazana 

Zamawiającemu oraz Odwołującemu.  

W dniu  26.05.2020  r.  (e-mailem)

Przystępujący w sprawie KIO 782/20 i KIO 807/20 

złożyło  pismo  procesowe

w  sprawie  KIO  782/20  i  KIO  807/20

,  w  którym    Przystępujący 

wnosił o oddalenie także odwołania KIO 807/20.   

W  dniu  26.05.2020  r.  (e-mailem) 

Odwołujący  w  sprawie  KIO  807/20  wycofał 

odwołanie  wniesione  w  dniu  14.04.2020  r.  Wycofanie  zostało  podpisane  przez  osoby 

umocowane.      

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  pismo  wycofujące  odwołanie  KIO  807/20  

zostało  złożone  prawidłowo  i  podpisane  przez  dwie  osoby  umocowane,  w  konsekwencji 

czego uznała, że odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy.  

Uwzględniając  powyższe,  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 807/20.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz. 

1992).  Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 


odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  Izba  orzekła                           

o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

………………………………


wiper-pixel