KIO 806/20 POSTANOWIENIE dnia 22 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

sygn. akt: KIO 806/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Daniel Konicz 

wobec  cofnięcia  w  dniu  19  czerwca  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołania wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  14 kwietnia  2020  r.  przez 

Odwołującego  –  wykonawcę  Nova  Home  sp.  z  o.o.  sp.k.  z  siedzibą  w Toruniu, 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Skarb  Państwa  –  Zakład Karny 

w Potulicach,  przy  udziale 

wykonawcy  Girder  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Włocławku, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  9.000,00  zł  (słownie:  dziewięć  tysięcy  złotych  00/100),  stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący: …………………………………….. 


sygn. akt: KIO 806/20 

Uzasadnienie 

Skarb  Państwa  –  Zakład  Karny  w  Potulicach  (dalej: „Zamawiający”)  prowadzi,  na 

podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:  „Budowa  pawilonu  mieszkalnego 

Zakładzie Karnym w Potulicach”, zwane dalej „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

10 lutego 2020 r., pod nr 510375-N-2020. 

8 kwietnia 

2020 r. Zamawiający poinformował wykonawcę Nova Home sp. z o.o. sp.k. 

z siedzibą w Toruniu o odrzuceniu złożonej przez niego oferty, co zostało zaskarżone przez 

ww.  wykon

awcę  (dalej  „Odwołujący”)  odwołaniem  wniesionym  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej (dalej „Izba” lub „KIO”) w dniu 14 kwietnia 2020 r. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art.  89  ust.  1  pkt  6  Pzp  przez  uznanie,  że  oferta  złożona  przez  Odwołującego 

zawiera błędy w obliczeniu ceny oferty i jej odrzucenie na tej podstawie; 

2.  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  naruszenie  zasady  r

ównego  traktowania  wykonawców 

i uczciwej konkurencji. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Zamawiającego,  przystąpienie  zgłosił 

wykonawca 

Girder  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Włocławku,  wnosząc  o  oddalenie  odwołania. 

Izba,  wobec  spełniania  przez  zgłoszone  przystąpienie  przesłanek  z  art.  185  ust.  2  Pzp, 

postanowiła  o  dopuszczaniu  ww.  wykonawcy  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym 

w charakt

erze przystępującego po stronie Zamawiającego. 

N

astępnie, 19 czerwca 2020 r., Odwołujący cofnął odwołanie. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp, 

umorzyła postępowanie  odwoławcze  i  nakazała  zwrot  Odwołującemu  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu (pkt 1 i 2 sentencji postanowienia).  

Przewodniczący: …………………………………….. 


wiper-pixel