KIO 805/20 WYROK dnia 28 maja 2020 r.

Data: 27 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 805/20  

WYROK 

z dnia 28 maja 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

Protokolant:  

Piotr Kur  

po rozpoznaniu na rozprawie  w dniu 26 maja  2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę 

Stowarzyszenie  Siła w  Innowacji,  ul.  Bolesława Limanowskiego 26/30,  26-600 Radom  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Województwo  Podlaskie,  ul. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok  

przy  udziale  wykonawcy  B.  H. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Tech 

Koncept  B.  H.

,  ul.  Marcelińska  61/1,  60-354  Poznań  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie.  


Kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego  Stowarzyszenie  Siła  w  Innowacji,  ul. 

Bolesława  Limanowskiego  26/30,  26-600  Radom  i  zalicza  w  poczet  kosztów 

postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset 

złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Stowarzyszenie Siła w Innowacji, ul. 

Bolesława Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

dor

ęczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

………………………………  


Sygn. akt KIO 805/20  

U z a s a d n i e n i e  

Zamawiający  Województwo  Podlaskie,  ul.  Kardynała  Stefana Wyszyńskiego  1,  15-888 

Białystok  wszczął  postępowanie  na  usługi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą 

»Inżynier kontraktu do projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”«.  

14.02.2020  r.  zostało  zamieszczone  ogłoszenie  o  zamówieniu  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych pod nrem 512634-N-2020. 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej w skrócie Pzp lub 

ustawą bez bliższego określenia.  

08.04.2020 r. zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy 

B. H. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tech Koncept B. H., ul. Marcelińska 

354 Poznań (dalej „wykonawca T”).  

Na  podstawie  art.  180  ust.  1  w  zw.  z  art.  179  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) („Pzp”) 14.04.2020 r. wykonawca 

Stowarzyszenie  Siła  w  Innowacji,  ul.  Bolesława  Limanowskiego,  nr  26/30,  26-600  Radom, 

zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 Pzp, wniósł do Prezesa KIO odwołanie.  

Odwołujący sformułował zarzut naruszenia przez zamawiającego:  

1)   art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zwi

ązku  z  art.  90  ust.  3  Pzp  przez  nieprawidłową  ocenę 

złożonych wyjaśnień i zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez  wykonawcę T, 

pomimo  że  oferta  wykonawcy  T  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia  i  wykonawca  T  nie  złożył  wyjaśnień  spełniających 

wymagania  określone  w  art.  90  ust.  1-3  Pzp,  w  tym  wykonawca  T  nie  złożył 

właściwych dowodów dotyczących wyliczenia ceny;  

art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez uznanie, że wykonawca T spełnia warunek udziału  

w postępowaniu w zakresie określonym w rozdz. VII ust. 2 pkt 3 lit. e tiret pierwsze 

SIWZ  (zmiana  treści  SIWZ  z  25.02.2020  r.),  tj.  przez  uznanie,  że  wykonawca  T 

wykonał w okresie ostatnich 7 lat przed upływem składania ofert co najmniej jedno 

zamówienie polegające na zarządzaniu projektem partnerskim (projekt partnerski – 

projekt, w którym uczestniczyły min. 2 podmioty), o wartości projektu co najmniej 1 

mln zł brutto;  


art.  24  ust.  1  pkt  16  w  związku  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  przez  zaniechanie 

wykluczenia wykonawcy T 

z postępowania, pomimo że wykonawca T:  

a)  

w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że wykonawca T spełnia 

warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w rozdz. VII ust. 2 pkt 3 

lit

. e tiret pierwsze SIWZ (zmiana treści SIWZ z 25.02.2020 r.) lub  

b)  

wyniku 

lekkomyślności 

lub 

niedbalstwa 

przedstawił 

informacje 

wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  jakoby  wykonawca  T  spełniał  warunki 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie określonym  w  rozdz.  VII  ust.  2 pkt  3  lit.  e 

tiret  pierwsze  SIWZ  (zmiana  treści  SIWZ  z  25.02.2020  r.),  co  miało  istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu;  

4)   art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  T  z  pos-

tępowania oraz uznanie, że wykonawca T spełnia warunki udziału w postępowaniu 

w zakresie określonym w:  

a)  

rozdz. VII ust. 2 pkt 3 lit. b SIWZ, tj. przez uznanie, że wykonawca T posiada 

doświadczenie  w  przeprowadzeniu  postępowań  przetargowych  o  charakterze 

informat

ycznym  o  wartości  projektu  1  mln  zł  każde,  płynące  z  wykonania 

zamówienia wskazanego w wierszu nr 7, w części właściwej dla Specjalisty ds. 

zamówień publicznych (str. 16 oferty wykonawcy T) pomimo, że projekt opiewa 

na kwotę mniejszą niż 1 mln zł,  

b)   roz

dz. VII ust. 2 pkt 3 lit. b SIWZ, tj. przez uznanie, że wykonawca T posiada 

doświadczenie  w  przeprowadzeniu  postępowań  przetargowych  o  charakterze 

informatycznym  o  wartości  projektu  1  mln  zł  każde,  płynące  z  wykonania 

zamówień  wskazanych w  wierszach nr 7-9, w części  właściwej dla Specjalisty 

ds.  zamówień  publicznych  (str.  16-17  oferty  wykonawcy  T)  pomimo,  że 

zamówienia te nie zostały jeszcze zrealizowane, 

c)  

rozdz. VII ust. 2 pkt 3 lit. c SIWZ, tj. przez uznanie, że wykonawca P. Z. posiada 

doświadczenie  we  wdrażaniu  elektronicznych  usług  o  wartości  projektu  co 

najmniej 1 mln zł brutto każdy, płynące z wykonania zamówienia wskazanego w 

wierszu nr 3, w części  właściwej dla Specjalisty ds. projektowania i  wdrażania 

projektów  informatycznych  (str.  17  oferty  wykonawcy  T)  pomimo,  że 

zamówienie to nie zostało jeszcze zrealizowane,  

d)  

rozdz. VII ust. 2 pkt 3 lit. d SIWZ, tj. przez uznanie, że wykonawca A. K. posiada 

doświadczenie 

opracowywaniu 

założeń 

wdrażaniu 

rozwiązań 

technologicznych 

zakre

sie 

bezpieczeństwa 

teleinformatycznego  

o  wartości  projektu  co  najmniej  1  mln  zł  brutto  każdy,  płynące  z  wykonania 

zamówień  wskazanych  w  wierszach  nr  3,  4  i  6,  w  części  właściwej  dla 


Specjalisty ds. systemów i urządzeń ochrony sieci teleinformatycznych (str. 17 

oferty  wykonawcy  T)  pomimo,  że  zamówienia  te  nie  zostały  jeszcze 

zrealizowane;  

ewentualnie,  wyłącznie  w  przypadku  uznania  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą,  że 

zarzut nr 4 jest przedwczesny, 

odwołujący zarzuca zamawiającemu naruszenie art. 

26  ust.  3  oraz  art.  87  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  T  do 

wyjaśnień w zakresie:  

a)  

wartości  projektu  wskazanego  w  wierszu  nr  7,  w  części  właściwej  dla 

Specjalisty ds. zamówień publicznych (str. 16 oferty wykonawcy T)  

b)  

niezrealizowanych  zamówień  wskazanych  w  wierszach  nr  7-9,  w  części 

właściwej  dla  Specjalisty  ds.  zamówień  publicznych  (str.  16  i  17  oferty 

wykonawcy T)  

c)  

niezrealizowanego zamówienia wskazanego w wierszu nr 3, w części właściwej 

dla Specjalisty ds. projektowania i wdrażania projektów informatycznych (str. 17 

oferty wykonawcy T)  

d)  

niezrealizowanych  zamówień  wskazanych  w  wierszach  nr  3,  4  i  6,  w  części 

właściwej  dla  Specjalisty  ds.  systemów  i  urządzeń  ochrony  sieci 

teleinformatycznych (str. 17 oferty wykonawcy T)  

– pomimo, że z wierszy tych nie wynika, by zamówienia w nich wskazane spełniały 

wymogi określone odpowiednio w rozdziale VII ust. 2 pkt 3 lit. b, rozdziale VII ust. 2 

pkt 3 lit. c i rozdziale VII ust. 2 pkt 3 lit. d;  

art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 22d ust. 2 Pzp przez zaniechanie wykluczenia 

wykonawcy T 

z postępowania, pomimo że osobiste i bezpośrednie zaangażowanie 

wykonawcy T w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia,  co powinno skutkować uznaniem  przez  zamawiającego,  że 

wykonawca T nie posiada wymaganych zdolności  

– a w konsekwencji naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp przez przeprowadzenie  postępowania  

w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 

wykonawców.  

Odwołujący wniósł o:  

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;  

dokonanie powtórnej czynności badania i oceny ofert;  

odrzucenie oferty złożonej przez wykonawcę T;  

4)   wykluczenie 

z postępowania wykonawcy T;  

5)   uznanie oferty 

odwołującego za najkorzystniejszą w postępowaniu;  

obciążenie zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego.  


Interes: 

Odwołujący  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania.  Nieuwzględnienie  odwołania 

przez 

zamawiającego  spowoduje,  że  zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego 

oferta  została  wybrana  wskutek  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  Pzp.  Ponadto 

uwzględnienie zarzutów odwołującego uczyni ofertę odwołującego najkorzystniejszą w pos-

tępowaniu, a tym samym umożliwi odwołującemu uzyskanie zamówienia. 

Argumentacja odwołującego  

I. Zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy T 

– rażąco niska cena  

1.  Pismem  z  4.03.2020  r. 

zamawiający,  działając  na  podstawie  art.  90  ust.  1  Pzp, 

wezwał  wykonawcę  T  do  udzielenia  wyjaśnień  dotyczących  ceny.  Zamawiający  zażądał 

złożenia  dowodów  („prosimy  o  złożenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów”,  „prosimy  

o dostarczenie wyjaśnień wraz z dowodami”).  

2.  Zamówienie  ma  charakter  czysto  usługowy,  a  jego  zakres  precyzyjnie  wskazuje 

załącznik  nr  1  do  SIWZ  –  Opis  Przedmiotu  Zamówienia  (OPZ).  Do  sprawnej  realizacji 

zamówienia  przez  Inżyniera  Kontraktu  konieczne  jest  współdziałanie  szeregu  specjalistów,  

z których każdy powinien wykonywać adekwatne do jego umiejętności zadania w określonym 

wymiarze godzin oraz otrzymywać stosowne wynagrodzenie.  

3.  W  odpowiedzi  na  wezwanie 

zamawiającego,  10.03.2020  r.  wykonawca  T  złożył 

wyjaśnienia.  Wyjaśnienia  te  mają  charakter  ogólny  i  w  żaden  sposób  nie  potwierdzają, 

jakoby  cena  zaoferowana  przez  wykonawcę  T  miała  charakter  rynkowy.  Choć  zostały 

sporządzone na siedmiu stronach, po ich lekturze wciąż nie wiadomo, dlaczego cena w ofer-

cie  tego  wykonawcy  jest  tak  niska.  Wyjaśnienia,  poza  porównaniem  stosunku  budżetów 

projektów  do  cen  ofert  w  innych  postępowaniach  oraz  ogólnymi,  niepopartymi  żadnymi 

d

owodami  frazami  (np.  głównym  elementem  cenotwórczym  jest  doświadczenie  personelu 

oraz  jego  umiejętności  interpersonalne,  umiejętność  sprawnego  i  szybkiego  reagowania, 

podejmowania dobrych decyzji „(...) zamówienie jest adekwatne do nabytego doświadczenia 

w

ykonawcy,  realizowanych  projektów,  napotykanych  problemów  i  adekwatne  do 

wykształcenia  posiadanego  przez  dedykowany  personel”),  nie  zawierają  żadnych 

konkretnych  stwierdzeń  mogących  przekonać  odbiorcę  do  realności  ceny  zaproponowanej 

przez wykonawcę T. W szczególności wykonawca T: 

nie  wskazał  zakładanej  pracochłonności  zamówienia  –  zarówno  w  sposób  ogólny, 

jak w podziale na obszary;  


nie  wskazał  stawek  wynagrodzenia,  jakie  otrzymują  konkretni,  zatrudniani  przez 

niego  specjaliści  ograniczając  się  do  ogólnego  stwierdzenia  „Wykonawca  w  roz-

liczeniach  z personelem przyjmuje uśrednioną stawkę godzinową w  wysokości 1,6 

stawki godzinowej dla przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw;  

nie przedstawił kalkulacji ceny;  

nie nawiązał do zakresu zadań w ramach zamówienia;  

nie  złożył  żadnych  dowodów  na  okoliczność  realności  oferowanej  ceny  przez 

wykonawcę T;  

powołał się na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej sprzed nowelizacji Pzp, która 

to  nowelizacja  weszła  w  życie  28.07.2016  r.  i  na  której  mocy  m.in.  zobowiązano 

wykonawców do składania dowodów dotyczących ceny.  

Zamawiający, po otrzymaniu 10.03.2020 r. wyjaśnień wykonawcy T, był zobowiązany do 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  T  bez  wzywania  go  do  kolejnych  wyjaśnień.  Procedura 

ponowne

go  wzywania  do  wyjaśnień  może  mieć  zastosowanie  tylko  wtedy,  gdy  istnieje 

potrzeba  doprecyzowania  części  wyjaśnień.  Tymczasem  wyjaśnienia  złożone  przez 

wykonawcę T jako wyjaśnienia ogólne, nienawiązujące do zakresu przedmiotu zamówienia, 

niepoparte żadnymi dowodami, nie powinny być uznane za wyjaśnienia spełniające wymogi 

ustawodawcy i 

zamawiającego. 10.03.2020 r. wykonawca T nie sprostał wymogom Pzp oraz 

żądaniom  zamawiającego,  wykonawca  T  zignorował  wyrażone  dwukrotnie  w  wezwaniu 

zamawiającego  żądanie  złożenia  dowodów  i  wykonawca  T  przedstawił  zamawiającemu 

wyjaśnienia, które przesądziły o konieczności odrzucenia oferty wykonawcy T. 

5.  Jednak 

zamawiający  postanowił  dać  wykonawcy  T  „drugą  szansę”  i  pismem  

z 12.03.2020 r. ponownie wezwał go do wyjaśnienia ceny. Zamawiający precyzyjnie wskazał, 

że oczekuje złożenia mu „(...) konkretnych szacunków, kalkulacji, przedstawienie dowodów, 

składających  się  na  cenę  złożonej  oferty,  umożliwiających  zamawiającemu  podjęcie 

świadomej  decyzji  dotyczącej  uznania  ceny  za  niską  czy  rażąco  niską”  (akapit  drugi). 

Ponadto 

zamawiający,  podobnie  jak  w  wezwaniu  z  4.03.2020  r.,  zażądał  dostarczenia 

zamawiającemu  wyjaśnień  wraz  z  dowodami  za  pośrednictwem  udostępnionej  platformy 

(akapit trzeci). 

6.  Pomimo  otrzymania  od 

zamawiającego  „drugiej  szansy”  w  postaci  możliwości 

złożenia kolejnych wyjaśnień co do ceny, wykonawca T po raz kolejny nie sprostał żądaniom 

zamawiającego i wymogom Pzp. Składając 16.03.2020 r. wyjaśnienia, wykonawca T po raz 

kolejny skupił się na projektach realizowanych w innych postępowaniach i zamiast, zgodnie  

z  żądaniem  zamawiającego,  przedstawić  zamawiającemu  konkretne  szacunki  i  konkretne 


kalkulacje składające się na cenę oferty, wykonawca T omówił stosunek cen zaoferowanych 

przez  siebie  w  innych  projektach  do 

budżetów  tych  projektów  (str.  1-2  wyjaśnień  

z 16.03.2020 r.) Przechodząc dalej, wykonawca T wskazał, że:  

„założono potrzebny czas pracy na 1600 godzin, co daje 200 dni roboczych”  – nie 

wiadomo, jak kształtuje się pracochłonność w podziale na specjalistów (i jak są oni 

wynagradzani);  co  więcej,  nie  wiadomo,  ile  z  tych  godzin  wykona  osobiście 

wykonawca  T  (tj.  osoba,  która  w  ramach  prowadzonej  przez  siebie  działalności 

gospodarczej  złożyła  ofertę  w  postępowaniu)  zwłaszcza,  że  wskazał  on  siebie 

samego  ja

ko  osobę  mającą  pełnić  funkcje  zarówno  Kierownika  zespołu,  jak  i  spe-

cjalisty  ds.  zamówień  publicznych  (Wykaz  osób  –  załącznik  nr  3a/7,  załączony  do 

oferty);  

„Koszt samochodu (0,64 zł na km) przyjęto jako suma kosztów samochodu za rok 

poprzedni,  w  prz

eliczeniu  na  km  i  zastosowanym  mnożnikiem  1,04.  Założono 

konieczność  wykonania  podróży  –  32  000  km”  –  nie  wiadomo,  dlaczego  liczbę 

000 (a nie 20, 50 czy 70 tys.) jako liczbę kilometrów, które wykonawca T wykona 

w ramach wykonania zamówienia (brak szacunków, wskazania odległości personelu 

wykonawcy  T  od  miejsca  wykonania  zamówienia);  co  więcej,  koszt  samochodu 

został  obniżony  ze  stawki  ogólnej  za  kilometrówkę  0,8358  zł  do  0,64  zł,  a  jed-

nocześnie  wykonawca  T  nie  wyjaśnił  oraz  nie  udowodnił,  jakie  spalanie  generuje 

posiadany przez niego samochód oraz dlaczego przyjął mnożnik 1,04 zł;  

„Założono  koszt  Hoteli  i  Delegacji”  (z  tabeli  na  str.  3  wynika,  że  w  łącznej  kwocie 

000  zł  +  VAT)  –  wykonawca  T  nie  wskazał,  ile  kosztuje  doba  hotelowa  w  pod-

laskim  hote

lu,  nie  wskazał  szacunkowej  liczby  dób  hotelowych,  które  będzie 

zobowiązany opłacić, nie wskazał, co rozumie pod pojęciem „delegacji”, ilu delegacji 

się spodziewa oraz jaką stawkę za delegację przyjmuje;  

posiada  „zaplecze  do  prowadzenia  działalności”  (3  laptopy  itp.)  jednocześnie  nie 

wyjaśniając, w jaki sposób miałoby mu to dać przewagę cenową nad konkurencją,  

a  także  nie  przedstawiając  żadnych  dowodów  na  okoliczność  posiadania  tego 

zaplecza.  

7. W złożonych 16.03.2020 r. wyjaśnieniach wykonawca T zaniechał m.in.:  

wskazania  szacunkowej  pracochłonności  wykonania  zamówienia  w  podziale  na 

każdego  z  zatrudnianych  przez  wykonawcę  T,  delegowanych  do  realizacji 

zamówienia specjalistów oraz wykonawcę T; 

złożenia dowodów na okoliczność wynagrodzenia, jakie otrzymują zatrudniani przez 

wykonawcę  T  specjaliści;  projekt  ma  charakter  czysto  usługowy,  na  koszt 

zamówienia  głównie  składa  się  koszt  ludzkiej  pracy  i  w  takiej  sytuacji  oczywistym 


jest,  że  do  stwierdzenia  realności  ceny  koniecznym  jest  wykazanie,  jakie 

wynagrodzenie otrzymują ludzie zatrudniani przez wykonawcę T; 

powiązania  konkretnych  grup  czynności,  które  będą  do  wykonania  w  ramach 

zamówienia, z danym kosztem;  

złożenia dowodów na okoliczność kosztów hoteli i delegacji. 

8.  Złożone  przez  wykonawcę  T  dokumenty  nie  są  „dowodami”  mającymi  potwierdzać 

realność  zaoferowanej  ceny.  Z  punktu  widzenia  zamawiającego,  oceniającego  rynkowość 

ceny  w  prowadzonym  przez 

zamawiającego  (a  nie  przez  innych  zamawiających) 

postępowaniu bez  znaczenia jest,  jakie  wynagrodzenie otrzymywał  wykonawca T  w  innych 

projektach.  Złożone  wraz  z  wyjaśnieniami  „Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej 

oferty”  oraz  dwie  referencje  (str.  6-8  wyjaśnień)  nie  są  dowodami  dotyczącymi  wyliczenia 

ceny,  o  których  mowa  w  art.  90  ust.  1  Pzp.  Podobnie  sprawa  wygląda  z  informacją  o  po-

siadanych  przez  wykonawcę  T  15.03.2020  r.  środkach  na  rachunku  bankowym  – 

okoliczność, że wykonawca T zgromadził na rachunku kilkadziesiąt tysięcy złotych (których, 

notabene,  już  następnego  dnia  mógł  nie  mieć),  nie  może  wpływać  na  ocenę  realności 

oferowanej przez wykonawcę ceny.  

9.  Jak  wyżej  wskazano,  zarówno  10.03.2020  r.,  jak  i  16.03.2020  r.,  wykonawca  T  nie 

sprostał  obowiązkowi  wykazania,  że  zaoferowana  przez  niego  cena  nie  jest  rażąco  niską. 

Pomimo otr

zymania wyraźnych instrukcji od zamawiającego oraz pomimo obowiązującej od 

kilku lat treści art. 90 ust. 1 i 3 Pzp, wykonawca T nie przedstawił konkretnych szacunków, 

kalkulacji,  dowodów  na  okoliczność  realności  ceny.  W  treści  obu  wyjaśnień  zawarto 

zapewni

enia  o  doświadczeniu  i  predyspozycjach  wykonawca  T  do  realizacji  zamówienia, 

lecz  na  podstawie  treści  tych  wyjaśnień  można  wysnuć  wniosek,  że  doświadczenie  to  nie 

idzie w parze z jakością składanych pism przez wykonawcę T.  

Zważywszy  na  to,  że  w  przypadku  zawarcia  przez  zamawiającego  z  wykonawcą  T 

umowy  na  realizację  zamówienia,  wykonawca  T  będzie  odpowiedzialny  za  m.in.  ocenę 

składanych przez wykonawców w ramach postępowań wyjaśnień dotyczących ceny, uznanie 

oferty wykonawcy T za najkorzystniejszą w postępowaniu jest nie tylko pogwałceniem art. 89 

ust.  1  pkt  4  w  związku  z  art.  90  ust.  3  Pzp,  ale  rodzi  też  niebezpieczeństwo  co  do 

prawidłowego  stosowania  przepisów  Pzp  w  postępowaniach,  których  przebieg  w  głównej 

mierze będzie zależał od wykonawcy T – Inżyniera Kontraktu. 

10.  Celem  instytucji  wezwania  do  wyjaśnień  ceny  oraz  złożenia  odpowiedzi  na  to 

wezwanie  jest  przekonanie 

zamawiającego  lub  udowodnienie  zamawiającemu,  że  dany 

wykonawca  znajduje  się  w  tak  wyjątkowej  (odbiegającej  od  normy)  sytuacji,  w  której 


zrealizuje zamówienie za kwotę o wiele niższą, niż szacował to zamawiający. Zamawiający 

wykonują  zadania  publiczne  i  muszą  mieć  pewność,  że  wykonawcy  będą  w  stanie 

zrealizować  zamówienie  publiczne  należycie,  bez  opóźnień  i  wad  wynikających  z  niedo-

szacowan

ia  ceny  oferty.  Ponadto  zamawiający  publiczni  nie  mogą  wspierać  wykonawców 

oferujących ceny dumpingowe. Biorąc powyższe pod uwagę, uzasadnionym jest żądanie od 

wykonawców  konkretnych,  merytorycznych  odpowiedzi,  będących  przeciwieństwem 

banalnych, ogólnikowych sformułowań.  

11. Odwołujący przytoczył orzecznictwo Izby: KIO 992/19, KIO 619/19, KIO 2586/17 na 

poparcie swoich argumentów.  

II.  Zaniechanie  wykluczenia  T 

z  postępowania  –  zamówienie  dla  Stowarzyszenia 

Wielkich Jezior Mazurskich 2020 (zarzuty nr 2-3) 

1. 25.02.2020 r. doszło do zmiany treści SIWZ przez m.in. dodanie w rozdz. VII pkt 2 ust. 

3 lit. e brzmiącej: 

„e)  Zamawiający  uzna,  iż  wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  gdy 

wykonawca wykaże, że:  

wykonał w okresie 7 lat przed upływem składania ofert (...) co najmniej dwie usługi w za-

kresie zarządzania projektami, w tym:  

–  co  najmniej  jedno  zamówienie  polegające  na  zarządzaniu  projektem  partnerskim 

(projekt partnerski 

– projekt, w którym uczestniczyły min. 2 podmioty), o wartości projektu co 

najmniej 1 mln zł,  

– co najmniej jedno zamówienie polegające na zarządzaniu projektem informatycznym, 

o wartości projektu co najmniej 1 mln zł brutto”. 

2. Pismem z 24.03.2020 r. 

zamawiający wezwał wykonawcę T do złożenia wykazu usług 

wraz  z  dowodam

i  potwierdzającymi  ich  należyte  wykonanie.  W  odpowiedzi  wykonawca  T 

30.03.2020 r. złożył  wykaz usług zawierający trzy pozycje, z czego dwie zawarto na str. 3, 

zaś jedną na str. 8. Dowód mający potwierdzać należyte wykonanie zamówienia z pozycji nr 

3 znajdu

je się na str. 9 pisma wykonawcy T.  

3.  Pozycja  nr  3  wykazu  usług  (str.  8  pisma  wykonawcy  T  z  30.03.2020  r.,  pierwotnie 

utajniona  przez  wykonawcę  T)  miała  dotyczyć  spełnienia  przez  wykonawcę  T  warunku 

udziału  w postępowaniu  wskazanego w rozdz.  VII ust. 2  pkt 3 lit. e tiret pierwsze SIWZ, tj. 

doświadczenia  w  zarządzaniu  projektem  partnerskim.  Zgodnie  z  jej  treścią,  wykonawca  T 

miał  pełnić  rolę  Koordynatora  prac  w  projekcie  o  wartości  ponad  11  mln  zł,  w  którym  jako 


odbiorcę  wykonawcy  T  wskazał  Stowarzyszenie  Wielkie  Jeziora  Mazurskie  2020  oraz 

Entrast sp. z o.o. Jako datę wykonania usługi wykonawca T wskazał 1.01.2018-31.12.2019 r.  

4.  Tymczasem  jak  wynika  z  „Zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty”  

z 6.11.2017 r. (załącznik nr 1 do odwołania) Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 

udzieliło zamówienia na „Kompleksową usługę zarządzania projektem” nie Entrast sp. z o.o., 

lecz B. 

i Wspólnicy sp. k. Co więcej, jak wynika z odpisu pełnego z KRS (załącznik nr 2 do 

odwołania)  Entrast  sp.  z  o.o.  została  założona  dopiero  w  marcu  2019  r.,  a  więc  po  14 

miesiącach  od  daty  wskazanej  przez  wykonawcę  T  (w  pozycji  3  wykazu  usług)  jako  data 

początkowa realizacji usługi.  

5. Skoro: 

Stowarzyszenie  Wielkie  Jeziora  Mazurskie  2020  udzieliło  zamówienia  B.  

i Wspólnicy sp. k., a nie Entrast sp. z o.o. bądź wykonawcy T;  

w pozycji nr 3 wykazu usług wykonawca T wskazał Entrast sp. z o.o. jako odbiorcę 

usługi (obok Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich 2020);  

3)   Entrast  sp.  z  o.o.  powsta

ła  14  miesięcy  po  wskazanym  rozpoczęciu  przez 

wykonawcę T wykonywania usługi 

–  to  nieprawdą  jest,  by  wykonawca  T  wykonał  zamówienie  dla  Entrast  sp.  z  o.o. 

(powstałej wiele miesięcy później).  

Powyższe  oznacza  również,  że  wykonawca  T  nie  spełnia  warunku  udziału  w  pos-

tępowaniu  dotyczącego  zarządzania  projektem  partnerskim  oraz  że  powinien  zostać 

wykluczony 

z  postępowania  na  mocy  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp.  Z  uwagi  na  wprowadzenie 

zamawiającego  w  błąd  co  do  zamówienia  z  pozycji  nr  3  wykazu  usług,  ziściła  się  również 

przesłanka wykluczenia wykonawcy T z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 

Pzp.  

6. Z ostrożności odwołujący dodaje, że zamówienia wskazane w pozycji nr 1 i 2 wykazu 

usług  dotyczą  zarządzania  projektem  informatycznym,  a  zatem  ich  wykonanie  potwierdza 

spełnianie  przez  wykonawcę  T  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  określonym  

w rozdz. VII ust. 2 pkt 3 lit. e tiret drugie (a nie pierwsze) SIWZ.  

III. Dotyczy wykazu osób, załącznik nr 3a/7 

1. W pozycji nr 7 Wykazu osób – Załącznik nr 3a/7, w części dotyczącej Specjalisty ds. 

zamówień  publicznych  (str.  16  oferty  wykonawcy  T),  wykonawca  T  zamieścił  informacje 


dotyczące projektu „Zakup i wdrożenie Systemu eRada. Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie” 

wskazując, że wartość projektu wynosi ponad 1 mln zł.  

2. Zgodnie z kryteriami oceny ofert, zamówienia wskazywane ponad minimum określone 

przez 

zamawiającego,  mające  stanowić  o  ponadpodstawowym  doświadczeniu  członków 

zespołu  wykonawcy,  były  dodatkowo  punktowane  (rozdział  XX  ust.  2  pkt  2  SIWZ). 

Umieszczenie  wiec  w  wykazie  dotyczącym  osób  informacji  o  wielu  zrealizowanych 

zamówieniach  mogło  przesądzić  o  wygranej  wykonawcy  T,  zwłaszcza,  że  kryterium 

doświadczenia zespołu wykonawcy miało znaczenie aż 40% przy ocenie ofert. 

3.  W  toku 

postępowania,  w  odpowiedzi  na  wezwanie  dotyczące  ceny,  wykonawca  T 

złożył  wyjaśnienia  z  16.03.2020  r.,  z  których  wynika,  że  zamówienie  zrealizowane  dla 

Powiatu  Iława,  wskazane  w  tabeli  na  str.  1  wyjaśnień,  opiewało  na  kwotę  848  420,08  zł. 

Odwołujący domyśla się, że jest to to samo zamówienie, co zamówienie wskazane w pozycji 

nr  7  Wykazu  osób  –  Załącznik  nr  3a/7,  w  części  dotyczącej  Specjalisty  ds.  zamówień 

publicznych, które tam zostało określone na kwotę „ponad 1 mln PLN”. 

4. Skoro wartość zamówienia dla Powiatu Iława wynosiła 848 420,08 zł, to wykonawca T 

nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie pozycji nr 7, w części 

dotyczącej Specjalisty ds. zamówień publicznych. 

5.  W  tabeli  dotyczącej  doświadczenia  osób  pojawiły  się  informacje  dotyczące  kilku 

projektów  będących  w  toku realizacji,  w  tym  projekt  rozpoczęty  16.01.2020  r.  (wiersz  nr  6, 

część dotycząca Specjalisty ds. systemów i urządzeń ochrony sieci teleinformatycznych). Są 

to  projekty  wskazane  w  wierszach  nr  7-

9, w części  właściwej dla Specjalisty ds.  zamówień 

publicznych  (str.  16-

17  oferty  wykonawcy  T),  w  wierszu  nr  3,  w  części  właściwej  dla 

Specjalisty  ds.  projektowania  i  wdrażania  projektów  informatycznych  (str.  17  oferty 

wykonawcy T) oraz w wierszach nr 3, 4 i 6, w części właściwej dla Specjalisty ds. systemów  

i urządzeń ochrony sieci teleinformatycznych (str. 17 oferty wykonawcy T). 

6.  Umieszczając  informacje  o  niezrealizowanych  jeszcze  projektach,  wykonawca  T  nie 

wskazał,  w  jakim  zakresie  projekt  został  zrealizowany.  Tymczasem  postanowienia  SIWZ 

stanowią,  że  warunek  dotyczący  doświadczenia  danej  osoby  z  zespołu  wykonawcy  jest 

spełniony wtedy, gdy wartość projektu wynosi co najmniej 1 mln zł brutto (dla każdego z pro-

jektów) – dotyczy specjalistów ds. projektowania i wdrażania projektów informatycznych oraz 

ds. systemów i urządzeń ochrony sieci teleinformatycznych. Podobny wymóg sformułowano 

dla  Specjalisty  ds.  zamówień  publicznych  –  dana  osoba  ma  doświadczenie,  jeżeli 


przeprowadziła  postępowania  przetargowe  dla  projektów  o  wartości  co  najmniej  1  mln  zł 

każdy.  Czytając  Wykaz  osób  wykonawcy  T,  zamawiający  nie  mógł  więc  mieć  wiedzy,  czy 

część z projektów wskazanych w tabeli spełnia wymogi SIWZ. 

7. Skoro więc wykonawca T nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę T z postępowania. Ewentualnie, w przypadku 

uznania przez KIO, że jest to przedwczesne,  zamawiający powinien wezwać wykonawcę T 

do  wyjaśnień  w  zakresie  wartości  zamówienia  (dot.  Powiatu  Iława)  oraz  zakresu 

zrealizowanych usług w niedokończonych projektach. 

IV.  Zarzut  dotyczący  zaangażowania T  w  inne  przedsięwzięcia gospodarcze (zarzut  nr 

1.  Zgodnie  z  OPZ,  Inżynier  Kontraktu  będzie  odpowiedzialny  za  wykonanie  szeregu 

czynności  dla  Lidera  Projektu  oraz  13  Partnerów  Projektu.  Miejscem  wykonywania  usług 

będzie 14 miejsc na Podlasiu, co znacznie wydłuży realizację zamówienia w porównaniu do 

„klasycznego” zamówienia z jednym odbiorcą usług.  

2. W  pierwotnej  treści  SIWZ  zamawiający  nie  zezwalał  na  łączenie  przez  jedną  osobę 

funkcji  w  ra

mach  zamówienia.  W  wyniku  złożenia  wniosku  o  zmianę  SIWZ,  zamawiający 

warunkowo  zezwolił  na  wykonywanie  dwóch  funkcji  przez  jedną  osobę.  W  uzasadnieniu 

swojej decyzji 

zamawiający stwierdził jednak, że „ze względu na wielkość i wartość projektu 

(14 podmiotów, 7 mln zł), konieczne jest, by Inżynier Kontraktu dysponował zespołem min. 3 

osobowym”  (odpowiedź  na  pytanie  nr  2,  Pytania  i  odpowiedzi  z  18.02.2020  r.).  Z  tego 

wynika,  że spełniając prośbę wykonawcy  co do  możliwości  połączenia dwóch  funkcji  przez 

jedną osobę, zamawiający podkreślił, że projekt będzie wymagał dużego zaangażowania ze 

strony osób znajdujących się w zespole Inżyniera Kontraktu. 

3.  Sama  treść  OPZ  jest  wyrazem  oczekiwania  zamawiającego  co  do  aktywnego 

zaangażowania  Inżyniera  Kontraktu  w  realizację  zamówienia.  Oprócz  zadań,  które  można 

wykonywać zdalnie (jak przygotowywanie dokumentacji), do jego zadań będzie należeć m.in. 

osobisty nadzór nad odbiorami sprzętu i oprogramowania u Lidera i Partnerów projektu czy 

udział  w  negocjacjach,  rokowaniach,  rozmowach,  spotkaniach  itp.  w  sprawach  związanych  

z  realizacją  projektu,  w  przypadku  uznania  przez  zamawiającego  i  Partnerów  projektu,  że 

obecność przedstawiciela Inżyniera kontraktu jest niezbędna (rozdz. V pkt 12 i 18 OPZ). 


4.  Zgodnie  z  ofertą  wykonawcy  T,  funkcje  Kierownika  projektu  oraz  Specjalisty  ds. 

zamówień publicznych ma pełnić osobiście wykonawca T, którego działalność gospodarcza 

jest zarejestrowana w Poznaniu 

– 510 km od siedziby zamawiającego. 

5. Jednocześnie z informacji dostępnych publicznie wynika, że wykonawca T w okresie 

analogicznym do okresu wykonywania przedmiotowego zamówienia ma wykonywać funkcję 

Doradcy  Technicznego  w  zakresie  prawidłowości  realizacji  umowy  zawartej  w  wyniku 

przeprowa

dzonego  postępowania  oznaczonego  znakiem:  ZPL.273.7.2019  pn.  „Dostawa 

cyfrowej platformy standaryzującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu 

ich  publikacji  oraz  świadczenia  związanych  z  nimi  e-usług,  w  ramach  projektu  pn. 

„Informatyzacja  i  modernizacja  danych  zasobów  geodezyjnych  powiatów  województwa 

lubuskiego do  świadczenia e-usług”.  Zgodnie z  informacjami  zawartymi  na  stronie Związku 

Powiatów 

Lubuskich 

siedzibą 

Zielonej 

Górze 

https://zpI.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23568:  

zamówienie to wykonawca T będzie realizować do 30.09.2021 r. (rozdz. IV SIWZ);  

wykonawca T będzie uczestniczyć w spotkaniach w siedzibie zamawiającego min. 3 

razy  w  tygodniu  (wiersz  nr  2  tabeli  na  str.  2  Zawiadomienia  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty w związku z rozdz. XIII pkt 3 lit. b SIWZ – oba dokumenty 

stanowią załączniki odpowiednio nr 3 i 4 do odwołania).  

6. Odległość pomiędzy siedzibą Związku Powiatów Lubuskich a siedzibą zamawiającego 

wynosi  ok.  643  km.  Termin  realizacji  zamówienia  dla  zamawiającego  (do  25.10.2021  r.) 

niemal  w  całości  pokrywa  się  z  terminem  realizacji  zamówienia  dla  Związku  Powiatów 

Lubuskich (do 30.09.2021 r.).  

Co 

więcej, 

zgodnie 

informacjami 

zawartymi 

na 

stronie 

https://zpl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23798

, wykonawca T złożył również ofertę w innym 

przetargu  Związku  Powiatów  Lubuskich,  w  którym  to  przetargu  oferta  wykonawcy  T 

praw

dopodobnie  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą.  Również  w  tym  postępowaniu 

wykonawca T zaoferował stawiennictwo na 3 spotkaniach w tygodniu (informacja z otwarcia 

ofert stanowi załącznik nr 5 do odwołania).  

8.  Biorąc  pod  uwagę  niedokończone  projekty,  w  których  wykonawca  T  osobiście  pełni 

rolę  Specjalisty  ds.  zamówień  publicznych  (w  szczególności  te  z  Wykazu  osób),  należyta 

realizacja przez wykonawcę T zamówienia dla zamawiającego jest niemożliwa. Wykonawca 

T  to  jednoosobowa  działalność  gospodarcza,  w  której  przedsiębiorca,  wykonawca  T 

wykonuje wszelkie  zadania poza  zadaniami  z  zakresu  stricte informatycznego. Oznacza to, 


że  wykonawca  T  jest  osobą  osobiście  podpisującą  wszelkie  protokoły,  biorącą  udział  we 

wszelkich  naradach,  spotkaniach  (funkcja  Kierownik

a  projektu),  ale  także  sporządzającą 

wszelką  dokumentację  w  postępowaniu,  sprawdzającą  poprawność  złożonych  ofert, 

udzielonych wyjaśnień itp. (funkcja Specjalisty ds. zamówień publicznych). Nierealnym jest, 

by  osoba  tak  zaangażowana  w  inne  projekty,  u  zamawiających  z  różnych  regionów  Polski 

(Zielona  Góra,  Iława,  Ostróda,  Lidzbark  Warmiński),  a  także  inne,  niewymienione  w  do-

kumentach  złożonych  w  postępowaniu,  była  w  stanie  należycie  zrealizować  projekt  tak 

ambitny  jak  ten  dla 

zamawiającego  (14  podmiotów,  7  mln  zł).  Jest  to  tym  bardziej 

niemożliwe, że wykonawca T zdecydował się pełnić dwie funkcje w ramach zamówienia, nie 

zatrudniwszy osoby do pełnienia choć jednej z funkcji.  

V. Podsumowanie 

Uznanie  oferty  wykonawcy  T  za  najkorzystniejszą  w  postępowaniu  jest  ewidentnym 

naruszeniem  licznych  przepisów  Pzp.  Wykonawca  T  powinien  zostać  wykluczony  z  pos-

tępowania, a oferta wykonawcy T powinna zostać odrzucona. Niezrozumiałym jest, dlaczego 

zamawiający  nie  podjął  stanowczych  kroków  w  stosunku  do  wykonawcy  T,  zamiast  tego 

zamierzając udzielić mu zamówienia. W szczególności: 

1. Zamawiający nie odrzucił oferty wykonawcy T po otrzymaniu wyjaśnień z 10.03.2020 

r., których nie można uznać za wyjaśnienia ceny spełniające wymogi Pzp. Wykonawca T nie 

przedstawił  w  wyjaśnieniach  pracochłonności,  nie  powiązał  wyjaśnień  z  zakresem 

zamówienia,  pomimo  usługowego  charakteru  zamówienia  nie  wskazał  na  konkretne  stawki 

otrzymywane  przez  specjalistów,  nie  przedstawił  żadnych  dowodów  na  okoliczność 

wyliczenia ceny, pomimo wyraźnego wymogu przepisów Pzp. 

Już wtedy zamawiający był zobowiązany do odrzucenia oferty wykonawcy T, lecz mimo 

to postanowił wezwać wykonawcę T do powtórnych wyjaśnień.  

2.  Składając  powtórne  wyjaśnienia,  wykonawca  T  nie  wykorzystał  wyjątkowej  szansy 

danej  mu  przez 

zamawiającego  –  wyjaśnienia  wykonawcy  T  znów  miały  charakter 

ogólnikowy  i  pomimo  wyraźnego  żądania  zamawiającego,  nie  zawierały  ani  konkretnych 

szacunków i kalkulacji, ani dowodów.  

3.  Wykonawca  T  wskazał,  że  posiada  doświadczenie  nabyte  podczas  realizacji  usługi 

dla Entrast sp. z o.o., gdy jest to obiektywnie niemożliwe – spółka Entrast sp. z o.o. powstała 

wiele miesięcy później.  

4. Część z zamówień wykonywanych przez specjalistów wskazanych przez wykonawcę 

T w Wykazie osób jest wciąż wykonywana. Pomimo tego, zamawiający uznał, że specjaliści 


ci posiadają doświadczenie opisane w SIWZ i zaniechał wykluczenia wykonawcy T z powodu 

niespełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  choćby  wezwania  wykonawcy  T  do 

wyjaśnień w tym zakresie. 

5.  Zaangażowanie  wykonawcy  T  prowadzącego  tylko  jednoosobową  działalność 

gospodarczą  jest  tak  duże,  że  niemożliwym  jest,  by  należycie  zrealizował  zamówienie  dla 

zamawiającego.  Projekt  dla  zamawiającego  wymaga  dużego  zaangażowania  oraz  dużego 

zaplecza  osób.  Tymczasem  poza  realizacją  już  rozpoczętych  projektów,  wykonawca  T 

zdobywa wciąż nowe zamówienia w zupełnie innych rejonach Polski (lubuskie).  

6.  Odwołujący  rozumie,  że  wolą  zamawiającego  jest  przeprowadzenie  postępowania  

w  poprawny  sposób.  Jednak prawidłowe przeprowadzenie  postępowania wymaga  równego 

traktowania  wszystkich  wykonawców  w  postępowaniu,  bez  „rozdawania  drugich  szans”, 

„przymykania  oka”  na  błędy  w  dokumentach.  W  obecnej  sytuacji  jedynym  słusznym 

rozwiązaniem  jest  odrzucenie  oferty  wykonawcy  T  i  wykluczenie  wykonawcy  T  z  pos-

tępowania. 

Kierowanie  do  wykonawcy  T  jakichkolwiek  wezwań  i  próśb  o  wyjaśnienie  będzie 

stanowić  prowadzenie  negocjacji  co  do  treści  oferty  w  rozumieniu  art.  87  ust.  1  Pzp  i  jako 

takie  stanowić  kolejne  naruszenie  przepisów  Pzp.  Dzięki  zasadzie  jawności  odwołujący 

będzie  mógł  zweryfikować  działania,  jakie  podejmie  zamawiający  po  otrzymaniu  kopii 

odwołania  –  mając  nadzieję,  że  kolejne  działania  zamawiającego  będą  zmierzały  do 

przywrócenia porządku prawnego w postępowaniu. 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o uwzględnienie odwołania. 

Odwołujący przesłał w terminie kopię odwołania zamawiającemu 14.04.2020 r. (art. 180 

ust. 5 i art. 182 ust. 1-4 Pzp).  

Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 15.04.2020 

r. (art. 185 ust. 1 in initio Pzp). 

r.  wykonawca  złożył  Prezesowi  KIO  pismo  o  zgłoszeniu  przystąpienia  do 

postępowania  toczącego  się  w  wyniku  wniesienia  odwołania  po  stronie  zamawiającego 

odwołującego. Przystępujący przekazał kopie przystąpienia zamawiającemu i odwołującemu 

(art. 185 ust. 2 Pzp).  

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy 25.05.2020 

r. (art. 186 ust. 1 Pzp). Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.  


Odwołujący  wniósł  pisma  procesowe  odwołującego  25  i  26.05.2020  r.  podtrzymując 

swoje  stanowisko  i  polemizując  z  argumentacją  przystępującego  i  odpowiedzią 

zamawiającego.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  na  podstawie  dokumentacji 

postępowania, wyjaśnień oraz stanowisk stron zaprezentowanych podczas rozprawy – 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:  

Skład orzekający Izby stwierdził, że odwołanie nie jest zasadne.  

Izba  stwierdza,  że  nie  zachodzą  przesłanki  określone  w  art.  189  ust.  2  Pzp,  których 

zaistnienie skutkowałoby odrzuceniem odwołania.  

W ocenie Izby 

odwołujący wypełnił łącznie przesłanki zawarte w art. 179 ust. 1 Pzp, to 

jest 

odwołujący wykazał posiadanie interesu w uzyskaniu rozpoznawanego zamówienia oraz 

odwołujący wykazał wystąpienie możliwości poniesienia szkody przez odwołującego.  

Izba  ustaliła,  że  stan  faktyczny  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

(postanowienia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  informacje  zawarte  

w ogłoszeniu o zamówieniu) nie jest sporny.  

Izba  postanowiła  dopuścić  jako  dowód  dokumentację  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego przekazaną przez zamawiającego.  

Izba wzięła pod uwagę dowody złożone przez:  

A)  

odwołującego:  

odpis pełny z KRS podmiotu Entrast sp. z o.o. na termin powstania podmiotu;  

2)   zawiadom

ienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  Związku 

Powiatów  Lubuskich  i  SIWZ  w  postępowaniu  Związku  Powiatów  Lubuskich  na 

wskazanie podmiotu, który został wybrany jako najkorzystniejszy wykonawca;  

3)   wniosek  o  dofinansowanie  projektu  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 

Regionalnego 

– Lubuskie 2020 na wskazanie występowania tylko jednego podmiotu 

po stronie zamawiającego;  

4)   i

nstrukcja  wypełniania  wniosku  o  dofinasowanie  realizacji  projektu  w  ramach 

Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Podlaskiego  na  lata 

2020 na wskazanie warunków obowiązujących w tym postępowaniu;  


B)  

zamawiającego:  

5)   o

cena spełnienia warunków udziału w rozpoznawanym postępowaniu na wykazanie 

odpowiedniego zweryfikowania spełnienia warunków przez wykonawcę T;  

C)  

przystępującego:  

wykaz osób zał. nr 3a/7 do oferty wykonawcy T;  

wezwanie do wyjaśnienia ceny oferty wykonawcy T z 4.03.2020 r.;  

odpowiedź na wezwanie z 4.03.2020 r. do wyjaśnień ceny oferty wykonawcy T;  

wezwanie do wyjaśnienia ceny oferty wykonawcy T z 12.03.2020 r.;  

odpowiedź na wezwanie z 12.03.2020 r. do wyjaśnień ceny oferty wykonawcy T;  

wezwanie do złożenia dokumentów przez wykonawcę T;  

zmiana warunków udziału w postępowaniu z 25.02.2020 r.;  

13)  wykaz zre

alizowanych usług – zał. nr 9 do oferty wykonawcy T;  

14 i 15)  

lista projektów wybranych do dofinasowania w Województwie Warmińsko-Ma-

zurskim;  

usługi online w tarczy antykryzysowej;  

kopia faktury na usługę hotelową  

– dowody od nru 6 do nru 17 na wykazanie niezasadności zarzutów odwołującego.  

W ocenie Izby, zarzut pierwszy 

– naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 

3  Pzp  przez  nieprawidłową  ocenę  złożonych  wyjaśnień  i  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

złożonej  przez  wykonawcę  T,  pomimo  że  oferta  wykonawcy  T  zawiera  rażąco  niską  cenę  

w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  wykonawca  T  nie  złożył  wyjaśnień  spełniających 

wymagania  określone  w  art.  90  ust.  1-3  Pzp,  w  tym  wykonawca  T  nie  złożył  właściwych 

dowodów dotyczących wyliczenia ceny – nie zasługuje na uwzględnienie.  

Art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp brzmi »Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli […] zawiera rażąco 

niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia«,  a  art.  90  ust.  3  Pzp  brzmi 

»Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana 

ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia«.  

Odwołujący  oparł  swój  zarzut  na  przeciętnej  formie  tłumaczeń  wykonawców  odnośnie 

zaniechania  zastosowania 

rażąco  niskiej  ceny  (dalej  RNC),  gdzie  znaczącą  rolę  mają 

kwestie  wyliczeń  nakładów  pracy  i  stawek  wynagrodzeń  za  tę  pracę,  dowodów  nabywania 

komponentów  do  wykonania  zamówienia  czy  kosztów  zakupu  i  amortyzacji  sprzętu 

pot

rzebnego do wykonania zamówienia.  

Jednak  w  rozpoznawanej  sprawie 

przedmiotem  zamówienia  są  usługi–  jak  to  nazwał 

zamawiający  –  miękkie,  gdzie  najważniejszym  składnikiem  wykonania  zamówienia  jest 


czynnik 

wiedza,  doświadczenie,  umiejętności  i  praca  wykwalifikowanych  fachowców.  

W związku z tym dosyć wysoka stawka dla fachowców przewidzianych do zatrudnienia przy 

wykonaniu zamówienia i liczba godzin zatrudnienia nie może wydawać się jako rażąco niska 

– 200 godzin i stawka 1,6 przeciętnego wynagrodzenia, a więc ponad 8 000 zł miesięcznie  

w  odniesieniu  do  pełnego  etatu.  Inne  składniki  jak  koszty  noclegów  hotelowych  za  około 

100 zł,  czy  podróże  samochodem  obliczane  na  32  000 km  [odległość  Białystok-Poznań 

ok.  500  km] 

również  nie  zostały  dowodowo  podważone  przez  odwołującego  jako 

nieadekwatnie  niskie  do  spełnienia  świadczenia  przez  wykonawcę  T.  Ponadto  założenie 

zamawiającego, że w rozliczaniu zamówienia będzie obowiązywać cena ryczałtowa również 

nie uprawnia zamawiającego do żądania zbyt szczegółowej kalkulacji, a mimo to wykonawca 

T złożył kalkulację na dowód nie zastosowania procedury RNC.  

Odwołujący nie wykazał dowodowo, że świadczenia nie uda się wykonawcy T spełnić za 

cenę  zaproponowaną  przez  wykonawcę  T,  a  to  właśnie  na  odwołującym  spoczywa 

obowiązek nie tylko postawienia zarzutów i zasiania wątpliwości, ale dowiedzenia zarzutów 

stawianych przez odwołującego.  

Ponadto  Izba  musi  zauważyć,  że  dodatkowy  zarzut  odwołującego,  że  zamawiający 

naruszył  przepisy  Pzp,  bo  wzywał  wykonawcę  T  do  złożenia  dwukrotnie  wyjaśnień 

dotyczących tego samego zagadnienia z zakresu RNC nie może się ostać, gdyż Izba stoi na 

stanowisku,  że  zamawiający  ma  niepodważalne  prawo  rozwiewać  swoje  wątpliwości 

dopytując  wykonawców  o  mniej  lub  bardziej  szczegółowe  zagadnienia,  szczególnie  gdy 

zamawiający  w  pierwotnym  żądaniu  wyjaśnienia  oferty  nie  zadał  jednoznacznego  pytania 

czy  zamawiający  nie  wskazał  konkretnego  miejsca  w  ofercie,  które  budzi  wątpliwości 

zamawiającego  –  wyrok  KIO  1479/15  »Żądanie  ponownych  wyjaśnień  jest  zatem 

dopuszczalne, 

o  ile  wcześniej,  na  pierwsze  żądanie  zamawiającego,  złożone  przez 

wykonawcę wyjaśnienia budzą określone wątpliwości i wymagają doprecyzowania. Ponowne 

żądanie wyjaśnienia od wykonawcy w trybie art. 90 ust. 1 Pzp nie może jednak prowadzić do 

złożenia zupełnie nowych wyjaśnień, czy też prowadzenia procedury wyjaśnień „do skutku”, 

aż wykonawca „usprawiedliwi” swoją wycenę ofertową, czy też wreszcie nie może prowadzić 

do przywrócenia terminu na złożenie wyjaśnień«.  

Biorąc wyżej wskazane okoliczności Izba nie może przychylić się do zarzutu pierwszego 

naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 Pzp przez zamawiającego.  

W  ocenie  Izby,  zarzut  drugi 

–  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  przez  uznanie,  że 

wykonawca T spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie określonym w rozdz. VII 

ust. 2 pkt 3 lit. e tiret pierwsze SIWZ (zmiana treści SIWZ z 25.02.2020 r.), tj. przez uznanie, 

że  wykonawca  T  wykonał  w  okresie  ostatnich  7  lat  przed  upływem  składania  ofert  co 


najmniej  jedno  zamówienie  polegające  na  zarządzaniu  projektem  partnerskim  (projekt 

partnerski 

– projekt, w którym uczestniczyły min. 2 podmioty), o wartości projektu co najmniej 

1 mln zł brutto – nie zasługuje na uwzględnienie.  

Art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp brzmi »Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

[…]  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  nie 

został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał 

braku podstaw wykluczenia

«.  

Izba  stwierdza,  że  pojęcie  »projekt  partnerski«  nie  zostało  ustawowo  zdefiniowane, 

dlatego  należy  wziąć  pod  uwagę  definicję  zawartą  w  SIWZ,  która  swoją  ostateczną  treść 

przybrała  po  uwzględnieniu  zmian  z  25.02.2020  r.  Na  tej  podstawie  należy  stwierdzić,  że  

w  postępowaniu  musi  obowiązywać  definicja  projektu  partnerskiego  »projekt  partnerski  – 

projekt,  w  którym  uczestniczyły  min.  2  podmioty«. W  definicji  tej  nie  ma  doprecyzowanego 

uczestnictwa w zamówieniu 2 podmiotów jako zamawiających, beneficjentów, wykonawców 

czy innych podmiotów. Dlatego wykazanie przez wykonawcę T, że w projekcie brało udział 

kilkanaście  podmiotów  jako  „beneficjentów”  (podmioty  świadczące  usługi  oświatowe)  nie 

może  budzić  zastrzeżeń  zamawiającego,  szczególnie  że  zgodnie  z  od  dawna  utrwalonym 

poglądem  zamawiający  nie  może  interpretować  postanowień  SIWZ  w  sposób  niekorzystny 

dla  wykonawców.  Zamawiający  także  nie  może  dokonywać  zmian  postanowień  SIWZ  po 

upływie  terminu  składania  ofert,  co  wynika  z  art.  38  ust.  4  zdanie  pierwsze  Pzp,  który  to 

przepis  brzmi  »W  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  przed  upływem  terminu 

składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia«.  

Z  tych  powodów  zamawiający  musiał  uwzględnić  przedstawiony  dokument  opiewający 

co  prawda  na  jeden  podmiot  występujący  w  charakterze  zamawiającego,  ale  także  na 

kilkanaście  równorzędnych  podmiotów  występujących  w  charakterze  beneficjentów 

zamówienia.  Dlatego  Izba  nie  może  się  przychylić  do  zarzutu  drugiego  naruszenia  art.  24 

ust. 1 pkt 12 Pzp.  

W ocenie Izby, zarzut trzeci nar

uszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 

17  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  T  z  p

ostępowania,  pomimo  że 

wykonawca  T:  (a) 

w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  wykonawca  T  spełnia  warunki 

udziału w postępowaniu w zakresie określonym w rozdz. VII ust. 2 pkt 3 lit. e tiret pierwsze 

SIWZ (zmiana treści SIWZ z 25.02.2020 r.) lub (b) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, jakoby wykonawca T spełniał 

warunki  udziału  w  postępowaniu w  zakresie określonym  w  rozdz.  VII  ust.  2  pkt  3 lit.  e tiret 


pierwsze  SIWZ  (zmiana  treści  SIWZ  z  25.02.2020  r.),  co  miało  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu – nie zasługuje na uwzględnienie.  

Wykonawca  T  wskazując  na  spełnienie  warunków  zamówienia  wskazał  na  dwa 

wykonane świadczenia jedno dla Starostwa w Iławie [wartość poniżej 1,0 mln zł] i drugie dla 

Gminy  Miejskiej  Iława  [wartość  ponad  1,5  mln  zł].  Odwołujący  skupił  się  na  pierwszym 

wykazanym 

zamówieniu  i  całkowicie  pominął  w  swoich  rozważaniach  drugie  wykazane 

zamówienie.  

Izba stwierdza, że gdyby wykonawca T wskazał tylko pierwsze z wykonanych zamówień 

– dla Starostwa w Iławie – zamawiający nie mógłby uwzględnić spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, ale biorąc pod uwagę drugie z wykazanych zamówień  – dla samej Gminy 

Miejskiej  Iława  –  zamawiający  musiał  zaliczyć  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  

i w żaden sposób zamawiający nie został wprowadzony w błąd. Dlatego w postępowaniu nie 

może być mowy o zaniechaniu wykluczenia wykonawcy T przez zamawiającego i naruszeniu 

przez  zamawiającego  art.  24  ust.  1  pkt  16  w  związku  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp,  które  to 

przepisy  b

rzmią:  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  »Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

wyklucza  się  […]  wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie 

podlega  wykluczeniu, 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedys-

kryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie 

jest  w  stanie  przedstawić  wymaganych  dokumentów«  i  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  »Z  pos-

tępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  […]  wykonawcę,  który  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia«.  

W związku z  tym  Izba  nie może przychylić  się do  zarzutu  trzeciego  naruszenia art.  24 

ust. 1 pkt 16 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.  

W  ocenie  Izby,  zarzut  czwarty  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  przez  zaniechanie 

wykluczenia  wykonawcy  T 

z  postępowania oraz  uznanie,  że wykonawca T spełnia warunki 

udziału  w postępowaniu  w  zakresie określonym w (a) rozdz. VII ust. 2 pkt 3 lit. b SIWZ, tj. 

przez  uznanie,  że  wykonawca  T  posiada  doświadczenie  w  przeprowadzeniu  postępowań 

przetargowych  o  cha

rakterze  informatycznym  o  wartości  projektu  1  mln  zł  każde,  płynące  

z wykonania zamówienia wskazanego w wierszu nr 7, w części właściwej dla Specjalisty ds. 

zamówień  publicznych  (str.  16  oferty  wykonawcy  T)  pomimo,  że  projekt  opiewa  na  kwotę 

mniejszą niż 1 mln zł, (b) rozdz. VII ust. 2 pkt 3 lit. b SIWZ, tj. przez uznanie, że wykonawca 

T  posiada  doświadczenie  w  przeprowadzeniu  postępowań  przetargowych  o  charakterze 


informatycznym  o  wartości  projektu  1  mln  zł  każde,  płynące  z  wykonania  zamówień 

wskazanych  w  wierszach  nr  7-

9,  w  części  właściwej  dla  Specjalisty  ds.  zamówień 

publicznych (str. 16-

17 oferty wykonawcy T) pomimo, że zamówienia te nie zostały jeszcze 

zrealizowane,  (c) 

rozdz.  VII  ust.  2  pkt  3 lit.  c  SIWZ, tj.  przez  uznanie,  że wykonawca P.  Z. 

posiada doświadczenie we wdrażaniu elektronicznych usług o wartości projektu co najmniej 

1  mln  zł  brutto  każdy,  płynące  z  wykonania  zamówienia  wskazanego  w  wierszu  nr  3,  w 

części  właściwej  dla  Specjalisty  ds.  projektowania  i  wdrażania  projektów  informatycznych 

(str. 17 oferty wykonawcy T) pomimo, że zamówienie to nie zostało jeszcze zrealizowane, (d) 

rozdz.  VII  ust.  2  pkt  3  lit.  d  SIWZ,  tj.  przez  uznanie,  że  wykonawca  A.  K.  posiada 

doświadczenie  w  opracowywaniu  założeń  i  wdrażaniu  rozwiązań  technologicznych  w 

zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego o wartości projektu co najmniej 1 mln zł brutto 

każdy,  płynące  z  wykonania  zamówień  wskazanych  w  wierszach  nr  3,  4  i  6,  w  części 

właściwej dla Specjalisty ds. systemów i urządzeń ochrony sieci teleinformatycznych (str. 17 

oferty  wykonawcy  T)  pomimo,  że  zamówienia  te  nie  zostały  jeszcze  zrealizowane  –  nie 

zasługuje na uwzględnienie.  

Izba  stwierdza,  że  odwołujący  nie  wziął  pod  uwagę  dokumentów  z  wykonania 

zamówienia  dla  Gminy  Miejskiej  Iława  [wartość  ponad  1,5  mln  zł],  które  wykonawca  T 

wskazał na spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a odwołujący wziął pod uwagę tylko 

dokumenty na wykonanie zamówienia na rzecz Starostwa w Iławie [wartość poniżej 1,0 mln 

zł],  które  samodzielnie  rzeczywiście  nie  mogłyby  być  podstawą  do  zaliczenia  spełnienia 

w

arunków  udziału  w  postępowaniu,  co  zostało  wykazane  na  podstawie  dowodów  14  i  15 

przez przystępującego wykonawcę T.  

Z tych powodów zamawiający musiał wziąć pod uwagę dokumenty odnośnie wykonania 

zamówienia dla Gminy Miejskiej Iława i uwzględnić spełnienie warunku doświadczenia przez 

wykonawcę T, dlatego Izba nie może się przychylić do zarzutu czwartego naruszenia art. 24 

ust. 1 pkt 12 Pzp.  

W  ocenie  Izby,  zarzut  piąty  naruszenia  art.  26  ust.  3  oraz  art.  87  ust.  1  Pzp  przez 

zaniechanie  wezwania  wykonawcy  T  do  wyjaśnień  w  zakresie:  (a)  wartości  projektu 

wskazanego  w  wierszu  nr  7,  w  części  właściwej  dla  specjalisty  ds.  zamówień  publicznych 

(str.  16  oferty  wykonawcy  T),  (b) 

niezrealizowanych zamówień  wskazanych w  wierszach nr 

9,  w  części  właściwej  dla  specjalisty  ds.  zamówień  publicznych  (str.  16  i  17  oferty 

wykonawcy  T),  (c) 

niezrealizowanego  zamówienia  wskazanego  w  wierszu  nr  3,  w  części 

właściwej  dla  specjalisty  ds.  projektowania  i  wdrażania  projektów  informatycznych  (str.  17 

oferty wykonawcy T) i (d) 

niezrealizowanych zamówień wskazanych w wierszach nr 3, 4 i 6, 

w  części  właściwej  dla  specjalisty  ds.  systemów  i  urządzeń  ochrony  sieci 


teleinformatycznych (str. 17 oferty wykonawcy T) 

– pomimo, że z wierszy tych nie wynika, by 

zamówienia w nich wskazane spełniały wymogi określone odpowiednio w rozdziale VII ust. 2 

pkt 3 lit. b, rozdziale VII ust. 2 pkt 3 lit. c i rozdziale VII ust. 2 pkt 3 lit. d 

– nie zasługuje na 

uwzględnienie.  

Izba stwierdza, że przepisy art. 26 ust. 3 i art. 87 ust. 1 zdanie pierwsze Pzp odnoszą się 

do  różnych  sytuacji.  Przepis  art.  26  ust.  3  Pzp,  który  brzmi  »Jeżeli  wykonawca  nie  złożył 

oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1,  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów 

niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są 

niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości, 

zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby  unieważnienie  postępowania«  odnosi  się  zwłaszcza  do  oświadczeń  wiedzy 

wykonawcy oraz złożonych z brakami lub mających być złożonymi dokumentów na poparcie 

oświadczeń wiedzy wykonawcy.  

Natomiast przepis art. 87 ust. 1 zdanie pierwsze Pzp

, który brzmi »W toku badania i o-

ceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści 

złożonych  ofert«  odnosi  się  zasadniczo  do  oświadczeń  woli  wykonawcy,  zwłaszcza  do 

oświadczeń w zakresie zamiarów spełnienia oferowanego świadczenia.  

Skoro 

–  zdaniem  zamawiającego  i  również  zdaniem  Izby  –  wykonawca  T  wykazał 

spełnienie i dowiódł spełnienia warunków udziału w postępowaniu to zamawiający, a szcze-

gólnie  odwołujący  nie  dowiódł,  że  wykonawca  T  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  

w  postępowaniu,  to  nie  ma  podstaw  do  żądania  uzupełnienia  oferty  czy  w  inny  sposób 

skorzystania z uprawnień wynikających z art. 26 ust. 3 Pzp. Także zamawiający nie powinien 

korzystać  z  uprawnienia  określonego  w  art.  87  ust.  1  zdanie  pierwsze  Pzp  i  żądać  od 

wykonawcy T wyjaśnień dotyczących treści oferty złożonej przez wykonawcę T.  

Wobec tego Izba nie może uwzględnić zarzutu piątego naruszenia art. 26 ust. 3 oraz art. 

87 ust. 1 Pzp przez zaniechanie ich zastosowania, gdyż zamawiający nie miał uprawnienia 

do zastosowania tych przepisów.  

W ocenie Izby, zarzut szósty naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 22d ust. 2 

Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  T 

z  postępowania,  pomimo  że  osobiste  

i  bezpośrednie  zaangażowanie  wykonawcy  T  w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  może 

mieć  negatywny  wpływ  na  realizację  zamówienia,  co  powinno  skutkować  uznaniem  przez 


zamawiającego,  że  wykonawca  T  nie  posiada  wymaganych  zdolności  –  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie.  

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu,  że  zamawiający  mając  informację  o  zaan-

gażowaniu  wykonawcy  T  w  inne  przedsięwzięcia  niż  rozpoznawane  zamówienie  nie 

wykluczył wykonawcy T z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp , który brzmi 

»Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się […] wykonawcę, który nie wykazał 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  nie  został  zaproszony  do  negocjacji  lub 

złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał  braku  podstaw  wykluczenia«. 

Wykluczenie wykonawcy T miałoby się odbyć na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp, który brzmi 

»Zamawiający  może,  na  każdym  etapie  postępowania,  uznać,  że  wykonawca  nie  posiada 

wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych 

wykonawcy  w  inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy  może mieć  negatywny  wpływ 

na realizację zamówienia«.  

Jednak,  jak  realnie 

wyliczył  wykonawca  T  poświęcenie  około  200 godzin  w  ciągu roku 

wspólnie przez 3 fachowców (przeciętnie prawie 70 godzin rocznie) to zaangażowanie w wy-

konanie  zamówienia,  które  nie  wyklucza  zatrudnienia  tych  pracowników  przy  innych 

przedsięwzięciach.  Zdaniem  Izby  tak  niewielka  ilość  koniecznego  czasu  do  wykonania 

zamówienia zmusza wprost bezpośrednich świadczeniodawców do szukania innych jeszcze 

zajęć z przyczyn życiowych. Dlatego żądanie od zamawiającego wykluczenia wykonawcy T 

z  zamówienia  jest  zdecydowanie  przesadne  i  Izba  nie  może  podzielić  stanowiska 

odwołującego.  

W

reszcie  odwołujący  zarzucił  zamawiającemu,  że  zamawiający  naruszył  art.  7  Pzp 

przez  przeprowadzenie 

rozpoznawanego  postępowania  w  sposób  niezapewniający 

zachowania  uczciwej  konkurencji  or

az  równego  traktowania  wykonawców,  czyli  realnie 

odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  art.  7  ust.  1  Pzp,  który  to  przepis  brzmi 

»Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w spo-

sób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz 

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości«.  

Jednak  odwołujący  nie  poparł  tego  zarzutu  żadnymi  argumentami,  a  wobec  braku 

wykazania zasadności  także pozostałych,  innych zarzutów  Izba  nie może przychylić  się do 

zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp.  

Zamawiający  –  podczas  prowadzenia  postępowania  –  nie  naruszył  wskazanych  przez 

odwołującego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  


Z powyższych względów Izba oddaliła odwołanie, jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania.  

Przewodniczący: 

………………………………  


wiper-pixel