KIO 804/20 POSTANOWIENIE dnia 24 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 804/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 24 czerwca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  w dniu  24  czerwca  2020  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  14  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawcę Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową w Warszawie

przy udziale wykonawców: 

1)  T

echsource  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Legionowie,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego; 

2)  T-

System Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zgłaszającego przystąpienie do 

postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego; 

Advatech  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego; 

Egida IT Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego; 

IMMITIS  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bydgoszczy,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego; 

MAXTO ITS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Modlniczce,  zgłaszającego przystąpienie do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego; 

SUNTAR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego; 


orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł 00  gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% 

wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 804/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

 Prokuratura Krajowa  prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa  drukarek  biurkowych, 

skanerów,  drukarek  i  czytników  kodów  kreskowych  w  ramach  projektu  „Rozwój  Systemu 

Digitalizacji Akt 

Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych". Wartość zamówienia 

jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 3 kwietnia 2020 r. pod numerem 2020/S 067-158776. 

W  dniu  14  kwietnia  2020  r.  wykonawca  Galaxy  Systemy  Informatyczne  Sp.  z  o.o. 

wniósł  odwołanie  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

dotyczących kryteriów oceny ofert, zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 

ust. 1 oraz art. 91 ust. 1 i 2 w zw. z art. 91 ust. 2c w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

W  dniu  23  czerwca  2020  r. 

do  Prezesa  Izby  wpłynęło  oświadczenie  Odwołującego 

cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze – zgodnie z art. 187 

ust. 8 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego  wpisu. 

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  Zamawiającego  o  zasądzenie  kosztów 

wynagrodzenia pełnomocnika,  stwierdzając,  że zasądzenie takich kosztów  –  zgodnie z  § 5 

ust.  1  pkt  3  lit. 

b  ww.  rozporządzenia  –  jest  możliwe  w  przypadku,  gdy  odwołanie  zostało 

cofnięte  na  mniej  niż  jeden  dzień  przed  wyznaczonym  terminem  posiedzenia,  co  w  tej 

sprawie nie miało miejsca. 

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel