KIO 802/20 WYROK dnia 15 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 802/20 

WYROK 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ernest Klauziński 

Protokolant:            

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  10  czerwca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  14  kwietnia  2020  r.  przez  Odwołujących: 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Thales Polska Sp. z o.o.  

z siedzibą  w Warszawie, Thales AVS France S.A.S. z siedzibą w Merignac, Ruag Defence 

France  z  siedzibą  w  Terssac  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego: 

Inspektorat Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie, przy udziale:  

A. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Cubic  Defense 

Applications  Inc.  z  siedzibą  w  San  Diego,  Unitronex  Poland  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  

w  Warszawie  zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

po stronie Z

amawiającego. 

B.  wykonawcy  Saab  AB 

z  siedzibą  w  Linköping  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

1.  O

ddala odwołanie w zakresie zarzutu nr 7. 

Umarza postępowanie w zakresie pozostałych zarzutów. 

Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania 
kwotę  15  000,00  zł  (piętnaście  tysięcy  złotych  00/100)  uiszczoną  przez  Odwołującego 
tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie  7  dni  

od  dnia  jego  dor

ęczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 
 

…………………………..…………… 


Sygn. akt KIO 802/20 

U z a s a d n i e n i e 

Inspektorat Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie (dalej Zamawiający) prowadzi na podstawie 

przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  

z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej: Pzp) 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w  trybie  przetargu  ograniczonego  pn. 

„Dostawa  taktycznych  systemów  symulacji  pola  

walki

”,  numer:  IU/130/X-36/ZO/POOiB/DOS/Z/2019,  zwane  dalej  Postępowaniem. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej 

26  sierpnia  2019  r.  pod  numerem  2019/S  163-401573

.  Wartość  zamówienia  przekracza 

kwoty 

określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

W  dniu  14  kwietnia  2020  r.  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Thales  Pol

ska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  Thales  AVS  France  S.A.S.  z  siedzibą  

w  Merignac,  Ruag  Defence  France  z  siedzibą  w  Terssac  (Dalej:  Odwołujący),  wnieśli 

odwołanie,  w  którym  zaskarżyli  niezgodne  z  przepisami  czynności  i  zaniechania 

Zamawiającego, zarzucając mu naruszenie: 

1.  art. 131j ust. 1 w zw. art. 51 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 131e ust. 1 

pkt 1 Pzp, przez 

zaproszenie do złożenia oferty w części 1 postępowania wykonawcy 

Saab AB 

z siedzibą w Linköping (dalej: Przystępujący SAAB), który nie wykazał braku 

podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  oraz  zaniechanie  przez  Zamawiającego 

wykluczenia  tego  w

ykonawcy  z  postępowania,  mimo  wystąpienia  przesłanki 

określonej w ustawie; 

2.  art. 131j ust. 1 w zw. art. 51 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 131e ust. 1 

pkt  1  w  zw.  z  art.  8  ust.  1  Pzp,  przez 

zaproszenie do złożenia oferty w części 1 i 2 

postępowania  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Cubic 

Defense  Applications  Inc.  z  siedzibą  w  San  Diego,  Unitronex  Poland  

Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Przystępujący Cubic), którzy nie wykazali 

braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  oraz  zaniechanie  przez 

Zamawiającego  wykluczenia  wskazanych  wykonawców  z  postępowania,  mimo 

wystąpienia  przesłanki  określonej  w  ustawie  oraz  zaniechanie  ujawnienia 

dokumentów,  które  nie  zostały  zastrzeżone  przez  Przystępującego  Cubic  jako 

tajemnica przedsiębiorstwa; 

3.  art. 131j ust. 1 w zw. art. 51 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 131e ust. 1 

pkt  1  Pzp,  przez 

zaproszenie  do  złożenia  oferty  w  części  2  postępowania 

Przystępującego  Cubic,  który  nie  wykazał  spełniania  warunku  udziału  

w postępowaniu odnośnie legitymowania się określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu 


zdolnościami  technicznymi  oraz  zaniechanie  przez  Zamawiającego  wykluczenia 

wskazanego  Wykonawcy  z  postępowania,  mimo  wystąpienia  przesłanki  określonej  

w ustawie; 

4.  art. 131j ust. 1 w zw. art. 51 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 131e ust. 1 

pkt  1  Pzp,  przez 

zaproszenie  do  złożenia  oferty  w  części  1  postępowania 

Przystępującego  SAAB,  który  nie  wykazał  spełniania  warunku  udziału  

w postępowaniu odnośnie legitymowania się określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu 

zdolnościami technicznymi oraz zaniechanie przez Zamawiającego wykluczenia tego 

wykonaw

cy z postępowania, mimo wystąpienia przesłanki określonej w ustawie; 

5.  art.  8  ust.  1  w  zw.  z  art.  8  ust.  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp,  przez  zaniechanie 

udostępnienia  Odwołującemu  wykazów  dostaw  i  dokumentów  potwierdzających 

należyte  wykonanie  dostaw  wykonawców  Cubic  i  SAAB,  oraz  wyjaśnień  złożonych 

przez  wykonawcę  SAAB  w  dniu  10  lutego  2020  r.,  co  uniemożliwiło  Odwołującemu 

weryfikację prawidłowości działań Zamawiającego; 

6.  art.  29  ust.  1  w  zw.  art.  7  ust.  1  Pzp,  przez 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  

w  zakresie 

terminu jego  realizacji  z  pominięciem  okoliczności faktycznych mających 

wpływ na realizację umowy w sprawie zamówienia publicznego, co w sposób rażący 

narusza zasadę równego traktowania oraz uczciwej konkurencji; 

7.  art.  29  ust.  2  w  zw.  art.  7  ust.  1  Pzp,  przez 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  

w  zakresie  części  1  w  sposób  preferujący  rozwiązanie  oferowane  przez 

Przystępującego  SAAB,  co  w  sposób  rażący  narusza  zasadę  równego  traktowania 

oraz uczciwej konkurencji; 

8.  art. 131ia pkt 6 w zw. z art. 9a ust. 1 Pzp, przez 

wyznaczenie terminu składania ofert 

w postępowaniu bez uwzględnienia czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia 

oferty  ze  względu  na  specyfikę  zamówienia,  co  uniemożliwia  ubieganie  

się  o  zamówienie  publiczne  wszystkim  wykonawcom  z  zachowaniem  uczciwej 

konkurencji na równych zasadach; 

9.  art. 131l ust. 1 pkt 1 w zw. art. 7 ust. 1 Pzp,  przez 

określenie przesłanki odrzucenia 

oferty  wykonawcy  w  postaci  obowiązku  udziału  wykonawcy  w  testach  wybranych 

wymagań  WZTT  w  miejscu  i  czasie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  bez 

określenia  minimalnego  terminu,  umożliwiającego  Wykonawcy  przygotowanie  

się  do  testów  i  realizację  powyższego  obowiązku,  co  w  sposób  rażący  narusza 

zasadę przejrzystości i równego traktowania w prowadzonym postępowaniu; 

10. art. 353

 w. zw. z art. 5 

oraz art. 487 § 2 Kc, 471 Kc, 472 Kc, 473 § 1 Kc, w związku  

z  art.  7,  art.  14,  art.  29  oraz  art.  139  ust.  1  Pzp  przez  zawarcie  w  postanowieniach 

umowy,  stanowiących  załącznik  nr  4a  i  4b  do  SIWZ,  postanowień  naruszających 


przepisy ustawy (kodeks cywilny i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych), 

a  także  zasady  współżycia  społecznego  i  ustalone  zwyczaje  handlowe,  a  ponadto 

zasady  uczciwej  konkurencji,  zasadę  równości  świadczeń  i  równorzędności  stron 

umowy  i  uniemożliwiających  oszacowanie  ceny  oferty,  a  w  konsekwencji  mogących 

prowadzić do nieporównywalności ofert. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  oceny  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  

w postępowaniu oraz czynności zaproszenia do złożenia ofert, 

dokonania  ponownej  oceny  złożonych  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  

w  postępowaniu  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  tym  wykluczenia  

z  postępowania  w  zakresie  części  1  i  2  Przystępującego  Cubic  oraz  zakresie  

części 1 Przystępującego SAAB; 

e

wentualnie:  nakazanie  Zamawiającemu  wezwania  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp 

Przystępującego  SAAB  do  złożenia  prawidłowych  dokumentów  potwierdzających 

brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  oraz  potwierdzających  spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, 

udostępnienia  dokumentacji  w  zakresie  określonym  w  zarzucie,  jako  informacji, 

które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa; 

przekazania  przez  Zamawiającego  ponownej  informacji  o  wynikach  oceny 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz  zaproszenia  do  złożenia  ofert  wykonawców  niepodlegających  wykluczeniu  

z  postępowania  oraz  spełniających  warunki  udziału  w  postępowaniu,  w  tym 

zaproszenie do złożenia oferty Odwołującego; 

ustalenia terminu realizacji zamówienia w ten sposób, że: 

pkt 4.1.1 tiret 1 i 2 SIWZ w zakresie części 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

Termin wykonania i dostaw poszczególnych etapów KSSPW: 

I Etap - 

do 18 miesięcy od terminu zawarcia umowy; 

II Etap - 

do 21 miesięcy od terminu zawarcia umowy; 

4.2.1 tiret 1 i 2 SIWZ w zakresie części 2 otrzymuje brzmienie: STWPW: 

STWPW  w  lokalizacji  17.  BZ  Międzyrzecz  -  do  15  miesięcy  od  terminu 

zawarcia umowy 

STWPW  w  lokalizacji  12.  BZ  Szczecin- 

do  18  miesięcy  od  terminu  zawarcia 

umowy  oraz  nakazania  Zamawia

jącemu  dokonania  odpowiednich  zmian  

w tym zakresie w 

całej dokumentacji przetargowej, w miejscu, gdzie mowa jest 

o terminie realizacji zamówienia. 


dokonania  modyfikacji  treści  7.2.5,  7.2.6  i  7.9.6  WZTT  na  KSSPW,  stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że: 

pkt 7.2.5 WZTT na KSSPW otrzymuje brzmienie: 7.2.5. Komunikacja pomiędzy 

KSSPW i JCATS powinna być oparta o SISO-REF-010-2015. 

2)  pkt  7.2.6  WZTT  na  KSSPW  tiret  1  otrzymuje  brzmienie:  KSSPW:  2000 

uczestników (obiektów); 

3)  akapit  2  pkt  7.2.6  WZTT  na  KSSPW  otrzymuje  brzmienie:  Po  integracji 

systemów 

symulacji 

maksymalna 

liczba 

wozów 

bojowych/wozów 

zabezpieczenia  technicznego  i  wsparcia  KSSPW,  w  jednym  miejscu  i  czasie 

będzie odpowiednio nie mniejsza niż: 100 szt. wozów bojowych/167 szt. wozów 

zabezpieczenia technicznego i wsparcia; 

usuwa się akapit 3 w pkt 7.2.6 WZTT na KSSPW; 

5)  akapit  3  pkt  7.9.1 WZTT  na  KSSPW  otrzymuje  brzmienie:  Ponadto  transmitery 

wykorzystywane  w  KSSPW  powinny  zapewniać  kompatybilność  między  sobą 

oraz  LSS,  a  także  innymi  systemami  użytkowanymi  w  państwach  NATO, 

zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w:  SISO-STD-016-2016,  SISO-GUIDE-003-00-

2016 oraz SISO-REF-059-00-2015. 

dokonania  modyfikacji  formularza  oferty  stanowiącego  załącznik  nr  5a  do  SIWZ  

w  zakresie  żądań  zawartych  w  punkcie  5)  powyżej,  w  tym  w  tabeli  zawartej  w 

punkcie 14 formularza oferty: 

1)  w  wierszu  4  kolumny:  Deklaracja,  nadania  brzmienia:  KSSPW:  2000 

uczestników (obiektów), 

2)  w  wierszu  5  kolumny:  Wymaganie  WZTT  na  KSSPW,  nadania  brzmienia: 

Transmitery  wykorzystywane  w  KSSPW  powinny  zapew

niać  kompatybilność 

między  sobą  oraz  LSS,  a  także  innymi  systemami  użytkowanymi  w  państwach 

NATO,  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w:  SISO-STD-016-2016,  SISO-GUIDE-

003-00-2016 oraz SISO-REF-059-00-2015. 

ustalenia  terminu  składania  i  otwarcia  ofert  na  dzień  31  lipca  2020  r.  i  dokonania 

zmiany SIWZ w tym zakresie; 

dokonania modyfikacji pkt 12. 5 SIWZ w ten sposób, że przedmiotowe postanowienie 

otrzymuje  brzmienie: Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udziału  w  testach  w  miejscu  

i  terminie  określonym  przez  Zamawiającego,  z  tym,  że  termin  ten  nie  może  być 

krótszy  niż  30  dni  kalendarzowych  od  dnia  przesłania  przez  Zamawiającego 

powiadomienia o planowanych testach, i w konsekwencji dokonania modyfikacji treści 

załącznika nr 9 do SIWZ, w ten sposób, że: 

pkt 5.2.1 załącznika nr 9 do SIWZ otrzymuje brzmienie: Miejsce testów: Centrum 


Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. 

Uwaga:  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  o  planowanej  dacie  testów  

z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni kalendarzowych; 

pkt 5.2.2. załącznika nr 9 do SIWZ: Czas przeprowadzania testów wg. poniższego 

układu, otrzymuje brzmienie: 

1)  Od 30 do 2 dni kalendarzowych przed testem: 

od  09.00  do  18.00  strzelanie  testowe  (dostosowanie  konfiguracji,  w  tym 

justowanie,  ustawienie  wykrywania  ognia  i  wstrząsów)  bez  nadzoru  grupy 

testowe

j (GT) dla broni wybranej do testowania z zastrzeżeniem: 

elementów wyposażenia wymienionych w sekcji 6.3.2. 3), 4) oraz 5);  

amunicji ćwiczebnej do ww. broni: 

■ 

1) 5,56 NB ŚLEPY - 100 szt., 

■ 

7,62 NB KB ŚL - 1000 szt. 

w przeddzień testu: 

a) czas przewidziany dla Wykonawcy na: 

przystrzelenie  (sprawdzenie  celności)  pod  nadzorem  Grupy 

Testującej (GT) broni wytypowanej do testów oraz zweryfikowanie jej 

pod względem prawidłowości działania, 

zainstalowanie  urządzeń  PT  na  wytypowanym  uzbrojeniu  i  figurach 

bojowych oraz jego sprawdzenie, 

przygotowanie  się  do  przeprowadzenia  testów,  w  tym  sprawdzenie 

ustawienia  celów  (figur  bojowych)  na  przedpolu  zgodnie  

ze schematem pola tarczowego (rys. 1, 2 i 3), 

przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w pkt 8.1.5, 

3)  w dniu testu: 

od 

09.00 przeprowadzenie testów zgodnie z zakresem określonym w pkt. 12 

niniejszego PTe. 

dokonania  modyfikacji  postanowień  umowy  dla  obu  części  postępowania, 

stanowiącej załącznik nr 4a i 4b do SIWZ, przez: 

usunięcie  z  Projektu  Umowy  §  15  ust.  1  i  2  zapisów  przewidujących 

odpowiedzialność Wykonawcy ponoszoną „na zasadzie ryzyka" za niewykonanie 

lub  nienależyte  wykonanie  Umowy  i  zastąpienie  ich  zwrotem  „na  zasadach 

ogólnych  przewidzianych  w  kodeksie  cywilnym",  a  ponadto  modyfikację  §  15  

ust. 3 Projektu Umowy przez 

dodanie przed użytym w tym postanowieniu słowem 

„gdy"  zwrotu  „w  szczególności".  Odwołujący  wnosi  również  o  wykreślenie  

z  Projektu  Umowy  podpunktów  1  -  4  w  §  15  ust.  1  i  usunięcie  z  niego  słów 


„wynikające  w  szczególności".  Odwołujący  wnosi  również  o  zastąpienie  słów 

„opóźnienie"  w  §  15  ust.  2  (w  każdej  formie  tam  użytej)  słowem  „zwłoka"  

(w odpowiedniej formie); 

alternatywnie, w przypadku nieuwzględnienia zmiany § 15 ust. 1 Projektu Umowy 

w  sposób  wskazany  w  podpunkcie  1)  powyżej,  Odwołujący  wnosi  o  dodanie  

do  Projektu  Umowy  postanowień,  zgodnie  z  którymi  Wykonawca  ponosi 

odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  kodeksu  cywilnego  (odpowiedzialność 

za  szkody  spowodowane  okolicznościami,  za  które  Wykonawca  ponosi 

odpowiedzialność), a nie ponosi jej na zasadzie ryzyka, przez nadanie § 15 ust. 1 

Projektu 

Umowy 

następującego 

brzmienia: 

„Wykonawca 

ponosi 

odpowiedzialność  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  Umowy 

oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym,  ch

yba  że  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  jest  następstwem 

okoliczności, 

za 

które 

Wykonawca 

odpowiedzialności 

nie 

ponosi,  

z uwzględnieniem szczegółowych unormowań zawartych w Umowie. Wykonawca 

w  szczególności  nie ponosi  odpowiedzialności  za wszelkie opóźnienia związane  

z  nieterminowym  uzyskaniem  pozwoleń  lub  decyzji  od  organów  władzy 

państwowej  i  samorządowej,  a  także  za  opóźnienia  związane  z  działaniem  siły 

wyższej"; 

dodanie  do  Projektu  Umowy  postanowień  jednoznacznie  wyłączających 

odpowiedzialność  Wykonawcy  za  szkody  w  postaci  utraconych  korzyści  i  szkód 

pośrednich,  oraz  ustanawiających  limit  odpowiedzialności  Wykonawcy  

na  poziomie  odpowiadającym  wysokości  Wynagrodzenia  Wykonawcy 

przewidzianego  w  Umowie,  przez 

dodanie  do  Projektu  Umowy  §  15  ust.  6  

o następującym brzmieniu: „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

w  postaci  utraconych  korzyści  i  za  szkody  pośrednie.  Wykonawca  ponosi 

odpowiedzialność tylko za szkody rzeczywiste poniesione przez Zamawiającego. 

Całkowita  odpowiedzialność  kontraktowa  Wykonawcy  z  tytułu  niewykonania  lub 

nienależytego  wykonania  Umowy  ograniczona  jest  do  wysokości  100% 

Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy"; 

obniżenie  limitu  kar  umownych  przewidzianych  w  Umowie  do  30% 

Wynagrodzenia  Wykonawcy  i  ob

jęcie  tym  limitem  wszystkich  rodzajów  kar 

umownych, przez 

usunięcie z Projektu Umowy § 16 ust. 10 w obecnym brzmieniu 

i zastąpienie go § 16 ust. 10 o następującej treści „Łączna wartość kar umownych 

przewidzianych  w  Umowie,  nie  może  przekraczać  30%  wartości  brutto 

Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1", oraz usunięcie z Projektu 


Umowy  §  16  ust.  11  w  obecnym  brzmieniu  i  zastąpienie  go  §  16  ust.  11  

następującej  treści:  „W  celu  uniknięcia  wątpliwości,  Zamawiającemu  nie 

przysługują  kary  umowne,  o  których  mowa  w  niniejszej  Umowie,  jeżeli 

niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  Umowy  przez  Wykonawcę  jest 

następstwem okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności"; 

wyłączenie  możliwości  dochodzenia  przez  Zamawiającego  odszkodowania 

przeno

szącego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  w  wypadkach,  

dla  których  zostały  one  zastrzeżone,  przez  usunięcie  ze  wzoru  umowy  SIWZ  

w  § 16  ust.  7 w  obecnym  brzmieniu i  zastąpienie go  § 16  ust.  7  o następującej 

treści:  „Zamawiający  nie  jest  uprawniony  do  dochodzenia  odszkodowań 

przekraczających wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych"; 

wykluczenie  możliwości  dokonywania  przez  Zamawiającego  jakichkolwiek 

potrąceń  z  kwot  stanowiących  Wynagrodzenie  Wykonawcy,  przez  usunięcie  

z Projektu Umowy § 16 ust. 6 w obecnym brzmieniu i zastąpienie go § 16 ust. 6  

o  następującej  treści:  „Zamawiający  nie  jest  uprawniony  do  potrącania 

jakichkolwiek wierzytelności, w tym wierzytelności z tytułu kar umownych objętych 

niniejszą  Umową  z  Wynagrodzeniem  Wykonawcy.  Strony  wyłączają  w  tym 

zakresie zastosowanie art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego"; 

obniżenie  wysokości  kar  umownych  z  tytułu  uchybienia  terminów  do  poziomu 

0,1%  Wynagrodzenia  Wykonawcy  we  wszystkich  przypadkach,  przez 

usunięcie  

z Projektu Umowy § 16 ust. 2 pkt 2 w obecnym brzmieniu i zastąpienie go § 16 

ust.  2  pkt  2  o  następującej  treści:  „w  okresie  po  20  dniu  nieterminowego 

wykonania Umowy spowodowanego zwłoką  - w  wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto  Wykonawcy  określonego  w  §  2  ust.  2  za  nienależycie  wykonaną  część 

Umowy"; 

dodanie  do  Projektu  Umowy  postanowień  zwalniających  Wykonawcę  

z  odpowiedzialności  za szkody  pośrednie i  inne formy  odpowiedzialności  wobec 

osób  trzecich  z  tytułu  wykonywania  Umowy,  przez  dodanie  do  Projektu  Umowy  

§  16  ust.  12  o  treści:  „Zamawiający  zwolni  Wykonawcę  z  wszelkiej 

odpowiedzialności wobec osób trzecich i za wszelkie szkody pośrednie powstałe 

w  związku  z  wykonywaniem  Umowy,  w  tym  wobec  innych  stron  procesu 

będącego  przedmiotem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  

w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy"; 

modyfikację  postanowień  Umowy  w  zakresie  praw  autorskich,  przez  wyłączenie 

możliwości  udzielania  dalszych  licencji  na  przedmioty  wchodzące  w  skład 

zamówienia,  przez  usunięcie  z  §  20  i  §  10  Projektu  Umowy  zapisów 


wskazujących na prawo do udzielenia dalszych licencji (sublicencji) i zastąpienie 

ich  zwrotami:  „bez  prawa  do  udzielania  dalszych  licencji  (sublicencji)"  (w  §  10  

ust.  7  i  12,  §  20  ust.  1  Projektu  Umowy  ujętego  w  Załączniku  nr  4b  do  SIWZ  

i  w  §  10  ust.  8  i  13,  §  20  ust.  1  Projektu  Umowy  ujętego  w  Załączniku  nr  4a  

do SIWZ). 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 

Zarzut nr 1 

Zamawiający  w  sekcji  III.2.1)  pkt  3  ppkt  1)  ogłoszenia  o  zamówieniu  wskazał,  że  w  celu 

wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy 

z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia w  okolicznościach,  o których mowa w  art.  131e  ust. 1 oraz ust.  1b  pkt  1  lit.  a)  

i lit. b) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, 

będzie żądał złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w  art.  24  ust.  1  pkt  13  i  14  Pzp,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem 

terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 

za

mówienia.  Zamawiający  w  sekcji III.2.1)  pkt  4  ppkt  1)  ogłoszenia o zamówieniu  wskazał, 

że  jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3: 1) ppkt 1  – złoży 

informacje  z  odpowiedniego  rejestru  albo,  w  przypadku  braku  takiego  rejestru,  inny 

równoważny  dokument  wydany  przez  właściwy  organ  sądowy  lub  administracyjny  kraju,  

w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  

ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13 i 14 Pzp - 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosku  o  dopuszcz

enie  do  udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający  w  sekcji  III.2.1)  pkt  5 

ogłoszenia  o  zamówieniu  wskazał,  że  jeżeli  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 

wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  4,  zastępuje  się  je  dokumentem 

zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone  przed  notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 

6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  

w postępowaniu. 

W celu wykazania braku podstaw do wyklucz

enia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt  14,  na  str.  37  - 

39  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  Przystępujący 


SAAB  złożył  oświadczenie  podpisane  przez  A.T.  oraz  C.L.,  w  którym  zawarte  zostało 

oświadczenie,  że  nie  ma  możliwości  uzyskania  ze  szwedzkich  organów  dokumentów 

odpowiadających  wymaganiom  zamawiającego  określonym  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu,  

że  dana  osoba  nie  została  skazana.  Ponadto,  obie  wskazane  powyżej  osoby  złożyły 

oświadczenie,  że  według  ich  najlepszej  wiedzy  i  przekonania  ani  spółka  SAAB,  ani  żaden  

z  jej  członków  zarządu czy  osób uprawnionych  do  reprezentacji  spółki  nie zostały  skazane 

za  przestępstwo  wskazane  w  art.  24  ust.  1  pkt  13  Pzp.  Wobec  powyższego  Zamawiający  

w piśmie z dnia 22 stycznia 2020 r. (znak: IU/STLąd634/20) działając na podstawie art. 26 

ust.  4  Pzp  wezwał  w  punkcie  li  pisma  wykonawcę  SAAB  do  złożenia  wyjaśnień,  

czy  w  Szwecji  wydawane  są  dokumenty,  o  których  mowa  w  sekcji  III.2.1)  pkt  4  ppkt  1) 

ogłoszenia  o  zamówieniu.  W  przedmiotowym  piśmie  Zamawiający  wskazał  również,  

że  według  jego  wiedzy  w  Szwecji  istnieje  rejestr  karny  i  wydawane  są  wyciągi  z  rejestru 

karnego, a organem wydającym przedmiotowe wyciągi jest Zarząd Główny Policji w Szwecji. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  Przystępujący  SAAB  przedłożył  pismo  z  dnia  

10  lutego  2020  r.,  w  którym  -  w  kopii  otrzymanej  od  Zamawiającego  -  dowód  nr  1  -  treść 

odpowiedzi  w  zakresie,  o  który  pytał  Zamawiający,  nie  została  udostępniona.  Odwołujący 

otrzymał  wyłącznie  odpis  pełnomocnictwa  wraz  z  uzasadnieniem  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa. 

Przystępujący  SAAB  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, gdyż 

nie  przedstawił  dokumentów  wystawionych  przez  właściwy  organ,  tj.  Zarząd  Główny  Policji  

w  Szwecji.  N

awet  gdyby  przyjąć,  że  Zarząd  Główny  Policji  w  Szwecji  nie  jest  właściwy  

do  wydawania  zaświadczeń  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  w  zakresie 

osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, forma złożenia oświadczenia przez dwie 

osoby  zamiast  każdej  z  osobna  do  tego  zobowiązanych  nie  spełnia  ani  wymogów  sekcji 

III.2.1) pkt 5 ogłoszenia zamówieniu, ani też regulacji zawartej w § 7 ust. 3 Rozporządzeniu  

o  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26 

lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może 

żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

(Dz.  U.  poz.  1126  ze  zm).  Tym  samym 

Przystępujący  SAAB  mimo  wiedzy  posiadanej 

odnośnie  wymaganych  dokumentów  względem  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  

z  postępowania,  nie  złożył  ich  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Dlatego  Przystępujący 

SAAB  winien  zostać  wykluczony  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  14  

w zw. z art. 131e ust. 1 pkt 1 Pzp. 

Zarzut nr 2 

Zam

awiający  w  sekcji  III.2.1)  pkt  3  ppkt  1)  ogłoszenia  o  umówieniu  wskazał,  że  w  celu 

wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  o  udzielenie 


zamówienia w  okolicznościach,  o których mowa w  art.  131e  ust. 1 oraz ust.  1b  pkt  1  lit.  a)  

i lit. b) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, 

będzie żądał złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w  art.  24  ust.  1  pkt  13  i  14  Pzp,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  6-miesięcy  przed  upływem 

terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia.  Zamawiający  w  sekcji III.2.1)  pkt  4  ppkt  1)  ogłoszenia o zamówieniu  wskazał, 

że  jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 

R

zeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentów  o  których  mowa  w  pkt.  3:  1)  ppkt  1  złoży 

informacje  z  odpowiedniego  rejestru  albo,  w  przypadku  braku  takiego  rejestru,  inny 

równoważny  dokument  wydany  przez  właściwy  organ  sądowy  lub  administracyjny  kraju,  

w  kt

órym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania ma 

osoba,  której  dotyczy  informacja  albo  dokument  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  

pkt 13 i 14 Pzp - 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosku o d

opuszczenie do udziału w postępowaniu. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt  14,  na  str.  283-

295 wniosku o  dopuszczenie  do  udziału w  postępowaniu  Przystępujący 

Cubic 

złożył  dla  członków  zarządu  Unitronex  Polska  Sp.  z  o.  o.  dokumenty  wydane  przez 

Federalne  Biuro  Śledcze,  których  treść  nie  potwierdzała  braku  podstaw  do  wykluczenia  

z postępowania. Wobec powyższego Zamawiający w piśmie z dnia 10 marca 2020 r. (znak: 

IU/STLąd2423/20)  działając  na  postawie  art.  26  ust.  3  Pzp  wezwał  Przystępującego  Cubic 

do  złożenia  dokumentów  potwierdzających  brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania.  

W  odpowiedzi 

Przystępujący  Cubic  przedłożył  pismo  z  dnia  13  marca  2020  r.,  w  którym  

-  w  kopii  otrzymanej  od  Zam

awiającego  -  dowód  nr  3  -  treść  odpowiedzi  nie  została 

Odwołującemu  udostępniona.  Odwołujący  otrzymał  wyłącznie  kopię  pisma  z  przekazanymi 

załącznikami w postaci zaświadczeń dotyczących niekaralności wystawionych przez organy 

lokalne  i  stanowe,  jednak  bez 

dołączenia  plików  zawierających  przedmiotowe  informacje. 

Tym  samym  działanie  Zamawiającego  polegające  na  nieujawnieniu  dokumentów  

lub wyjaśnień złożonych przez Przystępującego Cubic należało uznać za rażące naruszenie 

zasady jawności, o której mowa w art. 8 ust. 1 Pzp, szczególnie, że dokumenty te nie zostały 

obj

ęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa.  Przystępujący  Cubic  nie  wykazał  spełniania  warunku 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 

Pzp członków zarządu Unitronex Polska Sp. z o. o., gdyż 

nie  przedstawił  dokumentów  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  w  zakresie 

osób, o którym mowa powyżej. 

Zarzut nr 3 

Zamawiający w sekcji III.2.3) pkt 1 ogłoszenia o zamówieniu wskazał, że w celu wykazania 


spełnienia  przez  wykonawcę  warunku,  o  którym  mowa  w  art.  22  ust.  1b  pkt  3  Pzp,  

tj.  posiadania  zdolności  technicznej  dla  każdej  z  części  odrębnie,  Zamawiający  będzie 

wymaga

ł,  aby  wykonawca  wykonał  należycie  dwie  dostawy  symulatora  taktycznego 

współczesnego  pola  walki,  który  poprzez  wykorzystanie  techniki  komputerowej  (symulacji 

wirtualnej)  jako  narzędzie  szkoleniowe  (gra  taktyczna)  przeznaczony  był  do  organizacji  

realizacji szkoleń i planowania działań taktycznych na współczesnym polu walki. Symulator 

powinien  wspomagać  przeprowadzenie  szkolenia  taktycznego  z  wykorzystaniem  nie  mniej 

niż  100  wirtualnych  obiektów  rozumianych  jako  sprzęt  wojskowy  i/lub  żołnierze  

na co najmniej 10 zintegrowanych stanowiskach komputerowych, a wartość każdej dostawy 

nie  była  mniejsza  niż  pięć  milionów  ZŁ.  Zamawiający  w  sekcji  III.2.3)  pkt  2  ogłoszenia  

o  zamówieniu  wskazał,  że  w  celu  potwierdzenia  spełniania  powyższych  warunków 

wykonawca  zobowiązany  będzie  złożyć  wraz  z  wnioskiem  o  dopuszczenie  do  udziału  

w  post

ępowaniu  wykaz  (odrębnie  dla  każdej  części  zamówienia)  wykonanych  dostaw  

w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  

do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym 

okresie, po

twierdzający wykonanie co najmniej dwóch dostaw odpowiednio dla każdej części 

zamówienia  opisanej  w  pkt  1  (powyżej)  z  podaniem  przedmiotu  dostawy,  daty  wykonania, 

podmiotu  na  rzecz  którego  wykonano  dostawę  i  wartość  dostawy  oraz  załączyć  dowody 

potwierdzaj

ące,  że  dostawa  została  wykonana  należycie.  Zamawiający  wskazał  także,  

że  dowodami  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz 

którego  dostawy  były  wykonane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym 

charakterze  wykonawca  ni

e  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  -  oświadczenie 

Wykonawcy. 

Zamawiający  w  sekcji  III.2.3)  pkt  4  -  7  ogłoszenia  o  zamówieniu  wskazał,  

że  wykonawca,  zgodnie  z  art.  22a  ust.  1  Pzp  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku,  

o  którym  mowa  w  pkt  1,  może  polegać  na  zdolnościach  technicznych  innych  podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca 

polegając  na  zdolnościach  innych  podmiotów  będzie  musiał  udowodnić,  że  realizując 

zamówienie  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności 

przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych 

zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia.  W  celu  oceny,  czy  wykonawca  polegając  

na  zdolnościach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy,  będzie 

dysponował  niezbędnymi  zasobami  w  stopniu  umożliwiającym  należyte  wykonanie 

zamówienia  publicznego  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi  podmiotami 

gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich  zasobów,  zamawiający  zażąda  dokumentów,  które 

określają w szczególności:  

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  


sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy 

wykonyw

aniu zamówienia publicznego;  

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

Zamawiający  zażąda  od  wykonawcy,  który  polega  na  zdolnościach  innych  podmiotów  

na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów  wymienionych  w  sekcji  III.2.1)  pkt  3  ppkt  1-2,  a  Zamawiający  oceni,  czy 

udostępnione  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zasoby  pozwalają  na  wykazanie  przez 

wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 oraz zbada 

czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia  wskazane  przez 

zamawiającego w sekcji III.2.1). 

Przystępujący Cubic na str. 3 wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w punkcie 

7  wykreślił  informację,  że  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  

w  postępowaniu,  zgodnie  z  art.  22a  Pzp  będzie  polegać  na  zasobach  innych  podmiotów. 

Tym  samym 

Przystępujący  Cubic  potwierdził,  że  warunek  udziału  w  postępowaniu  spełnia 

samodzielnie, bez korzystania z potencjału podmiotu trzeciego w tym zakresie. Wobec tego, 

że wykaz dostaw w zakresie części 2 został zastrzeżony przez Przystępującego Cubic jako 

tajemnica  przedsiębiorstwa,  Odwołujący  nie  ma  wiedzy  odnośnie  wskazanych  

w  przedmiotowym  dokumencie  informacji.  M

ając  na  uwadze  treść  wezwania  z  12  marca 

2020  r.  (znak:  IU/STLąd2543/20)  skierowanego  przez  Zamawiającego  do  Przystępującego 

Cubic

,  w  tym  w  szczególności  pkt  1  przedmiotowego  pisma,  gdzie  Zamawiający  wprost 

za

żądał  na  podstawie  art.  26  ust.  4  Pzp  informacji  odnośnie  podstawy  do  posłużenia  się 

przez 

Przystępującego  Cubic  zdolnością  techniczną  podmiotu  Cubic  Defence  UK  Limited 

celu  posiadania  wymaganej  w  ogłoszeniu  zdolności  technicznej,  nie  sposób  było  uznać,  

że Przystępujący wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu odnośnie części 2. 

Zarzut nr 4 

Zamawiający w sekcji III.2.3) pkt 1 ogłoszenia o zamówieniu wskazał, że w celu wykazania 

spełnienia  przez  wykonawcę  warunku,  o  którym  mowa  w  art.  22  ust.  1b  pkt  3  Pzp,  

tj.  posiadania  zdolności  technicznej  dla  każdej  z  części  odrębnie,  Zamawiający  wymaga,  

aby  w

ykonawca  wykonał  należycie  dwie  dostawy  laserowych  symulatorów  strzelań 

wspomagających  przeprowadzenie  ćwiczeń  taktycznych  pododdziałów.  Dostarczone 

urządzenia  powinny  (jako  wymaganie  obligatoryjne)  być  instalowane  w/na  sprzęcie 

wojskowym  (pojazdy  kołowe  i  gąsienicowe)  oraz  żołnierzach  (hełm,  kamizelki,  uzbrojenie 

Indywidualne  i  zespołowe),  umożliwiać  ich  wykorzystanie  w  rzeczywistych  warunkach 

terenowych i atmosferycznych. Urządzenia powinny wspomagać przeprowadzenie ćwiczenia 

taktycznego  z  nie  mniej  niż  150  obiektami  rozumianymi  jako  sprzęt  wojskowy  i  żołnierze,  

a wartość każdej dostawy nie była mniejsza niż dwadzieścia milionów złotych. Zamawiający  


w  sekcji  III.2.3)  pkt  2  ogłoszenia  o  zamówieniu  wskazał,  że  w  celu  potwierdzenia  

spełniania powyższych warunków wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z wnioskiem 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykaz (odrębnie dla każdej części zamówienia) 

wykonanych  dostaw  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  

o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 

krótszy - w tym okresie, potwierdzający, wykonanie co najmniej dwóch dostaw odpowiednio 

dla każdej części zamówienia opisanej w pkt 1 (powyżej) z podaniem przedmiotu dostawy, 

daty  wykonania,  podmiotu  na  rzecz  którego  wykonano  dostawę  i  wartość  dostawy  oraz 

załączyć  dowody  potwierdzające,  że  dostawa  została  wykonana  należycie.  Zamawiający 

wskazał także, że dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze  wykonawca  nie 

będzie  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  -  oświadczenie 

Wykonawcy. 

Zamawiający  w  sekcji  III.2.3)  pkt  4  -  7  ogłoszenia  o  zamówieniu  wskazał,  

że  wykonawca,  zgodnie  z  art.  22a  ust.  1  Pzp  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku,  

o  którym  mowa  w  pkt  1,  może  polegać  na  zdolnościach  technicznych  innych  podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca 

polegając  na  zdolnościach  innych  podmiotów  będzie  musiał  udowodnić,  że  realizując 

zamówienie  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności 

przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych 

zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia.  W  celu  oceny,  czy  wykonawca  polegając  

na  zdolnościach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy,  będzie 

dysponował  niezbędnymi  zasobami  w  stopniu  umożliwiającym  należyte  wykonanie 

zamówienia  publicznego  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi  podmiotami 

gwarant

uje  rzeczywisty  dostęp  do  ich  zasobów,  zamawiający  żąda  dokumentów,  które 

określają w szczególności:  

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy 

wykonyw

aniu zamówienia publicznego;  

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

Zamawiający  zażąda  od  wykonawcy,  który  polega  na  zdolnościach  innych  podmiotów  

na zasadach określonych w. art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

doku

mentów  wymienionych  w  sekcji  III.2.1)  pkt  3  ppkt  1-2,  a  Zamawiający  oceni,  

czy  udostępnione  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zasoby  pozwalają  na  wykazanie  przez 

wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 oraz zbada 

czy  nie  zac

hodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia  wskazane  przez 

zamawiającego w sekcji III.2.1). 


Przystępujący SAAB na str. 2 wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykreślił 

informację, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie  

z  art.  22a  Pzp  będzie  polegać  na  zasobach  innych  podmiotów.  Tym  samym  Wykonawca 

SAAB  potwierdził,  że  warunek  udziału  w  postępowaniu  spełnia  samodzielnie,  

bez  korzystania  z  potencjału  podmiotu  trzeciego  w  tym  zakresie.  Wobec  tego,  że  zarówno 

wykaz  dostaw  w  zakresie  części  1,  jak  i  odpowiedź  z  dnia  10  lutego  2020  r.  zostały 

zastrzeżone przez Przystępującego SAAB jako tajemnica przedsiębiorstwa, Odwołujący nie 

mia

ł  wiedzy  odnośnie  wskazanych  w  przedmiotowym  dokumencie  informacji.  Mając  

na uw

adze treść wezwania z dnia 22 stycznia 2020 r. (znak: IU/STLąd634/20) skierowanego 

przez  Zamawiającego  do  Przystępującego  SAAB,  w  tym  w  szczególności  pkt  1 

przedmiotowego  pisma,  gdzie  Zamawiający  wprost  wskazał  na  posłużenie  się  potencjałem 

SAAB  Training  a

nd  Simulation  w  celu  wykazania  się  spełnianiem  warunku  udziału  

w  postępowaniu  co  najmniej  3  dostawami  wraz  z  referencjami,  nie  sposób  było  uznać,  

że  wykonawca  SAAB  wykazał  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  odnośnie  

części  1.  Tym  samym  Przystępujący  SAAB  we  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  

w  postępowaniu  zadeklarował  samodzielne  wykazanie  spełniania  warunku  udziału  

w  postępowaniu,  po  czym  nie  dość,  że  skorzystał  z  innego  potencjału  technicznego,  

do czego sam się przyznał, to jeszcze nie dopełnił żadnych formalności z tym związanych. 

Uwzględniając  zatem  fakt,  że  Przystępujący  SAAB  nie  wykazał  samodzielnie  spełniania 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganej  zdolności  technicznej,  

a  jak  wynika

ło  z  treści  wyjaśnień,  będzie  korzystał  z  potencjału  podmiotu  trzeciego,  

Przystępujący SAAB winien zostać wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12 Pzp. 

Zarzut nr 5 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  zgodnie  z  art.  8  ust.  1  jest  jawne,  

a  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  wyłącznie  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  zgodnie  

z  art.  8  ust.  3  Pzp.  Odwołujący  zwrócił  się  do  Zamawiającego  w  dniu  6  kwietnia  

2020  r.  o  przesłanie  kompletnej  dokumentacji  prowadzonego  postępowania,  w  tym  

o  udostępnienie  wszystkich  wniosków  złożonych  w  postępowaniu  w  zakresie  obu  części 

wraz z korespondencją prowadzoną w ramach prowadzonego postępowania. W tym samym 

dniu  Zamawiający  przesłał  do  Odwołującego  dokumenty,  które  w  nazwie  folderów  miały 

określenie  „jawne”.  Przystępujący  SAAB  zastrzegł  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa  wykaz 

wykonanych  dostaw  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  należyte  wykonanie  dostaw, 

podsumowanie  swojego  doświadczenia  oraz  odpowiedź  na  pismo  z  10  lutego  br. 

Przystępujący Cubic zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa wykazy wykonanych dostaw 

dla  obu  części  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  należyte  wykonanie  dostaw  


oraz  uzasadnienie  zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Odwołujący  otrzymał  

od  Zamawiającego  także  korespondencję  prowadzonego  postępowania,  w  zakresie,  

w  którym  wykonawcy  nie  zastrzegli  składanych  informacji  czy  dokumentów  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa.  Mimo  powołania  się  przez  Zamawiającego  w  treści  wezwania  

na wystawców referencji, tj. Służbę Rządowego Zapewnienia Jakości czy też NDMA/Wojska 

Lądowe  SZ  Norwegii,  czyli  kwestii  objętych  tajemnicą  przedsiębiorstwa,  Zamawiający  nie 

odtajnił  żadnych  informacji  zawartych  w  dokumentach  złożonych  przez  Przystępującego 

SAAB.  Gdyby  Zamawiający  przyjął  stanowisko  Przystępującego  SAAB  odnośnie 

prawidłowości  dokonanego  zastrzeżenia,  przygotowałby  wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  

w  sposób  całkowicie  uniemożliwiający  identyfikację  informacji  zastrzeżonych  we  wniosku 

SAAB.  S

koro  Zamawiający  dokonał  częściowo  odtajnienia  informacji  zastrzeżonych  jako 

tajemnica 

przedsiębiorstwa,  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  zaniechał  dokonania 

rzetelnej  oceny  zasadności  dokonanych  zastrzeżeń  i  formalnego  przekazania  informacji  

w tym względzie. Tym samym Odwołujący wskazał, że jest w pełni uprawniony by domagać 

się  przekazania  zarówno  wykazów  dostaw  jak  i  dokumentów  potwierdzających  należyte 

wykonanie  zamówienia,  szczególnie,  że  -  jak  pokazały  treści  wezwań  do  wyjaśnień  oraz 

udzielane  odpowiedzi,  dokumenty  zastrzegane  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  będą  miały 

zasadniczy wpływ na dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Zarzut nr 6 

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa:  

1.  Jednego  kompleksowego  systemu  symulacji  pola  walki  do  szkolenia  batalionu, 

zwanego dalej: „KSSPW";  

2.  Cz

terech  zestawów  laserowych  symulatorów  strzelań  do  uzbrojenia  i  sprzętu 

znajdującego się na  wyposażeniu  wojsk  pancernych i  zmechanizowanych,  zwanych 

dalej: „LSS";  

Pięciu  symulatorów  taktycznych  współczesnego  pola  walki  dla  wojsk  pancernych  

i  zmechanizowa

nych,  z  tym,  że  dla  tak  sformułowanego  przedmiotu  Zamawiający 

wyodrębnił  dwie  części  zamówienia,  tj.  cz.  1  -  dostawa  jednego  kompleksowego 

systemu  symulacji  pola  walki  do  szkolenia  batalionu  oraz  czterech  zestawów 

laserowych  symulatorów  strzelań  znajdującego  się  na  wyposażeniu  wojsk 

pancernych  i  zmechanizowanych  i  cz.  2  - 

dostawa  pięciu  symulatorów  taktycznych 

współczesnego pola walki dla wojsk pancernych i zmechanizowanych. 

Zamawiający  w  sekcji  11.3)  ogłoszenia  o  zamówieniu,  jak  też  w  sekcji  VI.  3  pkt  13 

o

głoszenia  o  zamówieniu  wskazał,  że  termin  realizacji  zamówienia  dla  obu  części  wynosi  

24  miesiące  od  dnia  udzielenia  zamówienia.  Mimo  wielokrotnych  modyfikacji  treści 

ogłoszenia  o  zamówieniu,  element  związany  z  terminem  realizacji  zamówienia  w  postaci  


miesięcy  nie  uległ  w  żadnym  czasie  zmianie.  W  treści  ogłoszenia  nie  została  zawarta 

żadna  informacja  o  podziale  realizacji  zamówienia  w  zakresie  każdej  z  części  na  etapy,  

jak  też  Zamawiający  nie  wskazał,  by  realizacja  któregokolwiek  elementu  przedmiotu 

z

amówienia miała się odbyć wcześniej niż przed upływem terminu 24 miesięcy. Tymczasem 

terminy  realizacji  zamówienia  dla  obu  części  zawarte  w  punkcie  4.1  i  4.  2  SIWZ  w  żaden 

sposób  nie  odpowiadają  terminowi  realizacji  zamówienia  wskazanemu  w  ogłoszeniu  

o  za

mówieniu.  Odwołujący  wyraża  wręcz  zaniepokojenie  o  przyczyny  skrócenia  terminów 

realizacji  zamówienia  o  połowę  w  stosunku  do  terminu  zawartego  w  ogłoszeniu  

o  zamówieniu.  Tak  skrócony  termin  w  żadnej  mierze  nie  odpowiada  faktycznym 

możliwościom realizacji, w tym produkcji i wdrożeniu. 

Część  1  dla  KSSPW  została  podzielona  przez  Zamawiającego  na  3  etapy  realizacji,  przy 

czym  realizacja  etapu  I  została  określona  do  12  miesięcy,  dla  etapu  II  do  18  miesięcy  

i  dopiero  etapu  III  do  24  miesięcy.  Elementy  wchodzące  w  skład  etapu  I  dla  KSSPW, 

wymienione w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Wstępne Założenia Taktyczno- Techniczne 

(WZTT)  dla  Kompleksowego  systemu  symulacji  pola  walki  do  szkolenia  batalionu,  nie  są 

realne  i 

zostały  ustalone  w  oderwaniu  od  rzeczywistości  społeczno-gospodarczej.  Część  1  

dla LSS została podzielona przez Zamawiającego na 4 etapy realizacji, przy czym realizacja 

etapu  I  i  II  została  określona  do  18  miesięcy,  a  dopiero  dla  etapu  III  i  IV  do  24  miesięcy. 

Elementy  wchodzące  w  skład  etapu  I  i  II  dla  LSS,  wymienione  w  załączniku  nr  4  

do dokumentu WZTT 

dla Zestawu laserowych symulatorów strzelań do uzbrojenia i sprzętu 

wojskowego znajdującego się na  wyposażeniu wojsk  pancernych i  zmechanizowanych,  nie 

są realne i zostały ustalone w oderwaniu od rzeczywistości społeczno- gospodarczej. Część 

2  została  podzielona  przez  Zamawiającego  na  5  etapów  realizacji,  przy  czym  realizacja 

etapów  I  i  II  została  określona  do  12  miesięcy,  a  dopiero  dla  etapu  III  -  V  do  24  miesięcy. 

Elementy  wchodzące  w  skład  etapu  I  i  II  dla  STWPW,  wymienione  w  dokumencie  WZTT  

dla  Symulatora  taktycznego  współczesnego  pola  walki  dla  wojsk  pancernych  

i  zmechanizowanych,  nie  są  realne  i  zostały  ustalone  w  oderwaniu  od  rzeczywistości 

społeczno-gospodarczej. 

Zarzut nr 7  

Przepis  art.  7  us

t.  1  Pzp  stanowi,  że  zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Częściowym powtórzeniem tej reguły jest 

art.  29  ust.  2,  który  wskazuje,  że  przedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  w  sposób, 

który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

W  ocenie  Odwołującego  kwestionowane  odwołaniem  parametry  zawarte  w  pkt  7.2.5,  7.2.6 

oraz  7.9.6  WZTT  dla  KSSPW  i  w  konsekwencji  w  formularzu  oferty,  w  aktua

lnym  kształcie 


faktycznie  eliminują  konkurencyjność  postępowania  bez  merytorycznego  uzasadnienia  

oraz  naruszają  przepisy  Pzp.  Dlatego  też  postanowienia  te  powinny  być  w  SIWZ 

skorygowane zgodnie z 

żądaniami zawartymi w odwołaniu. Z utrwalonego orzecznictwa KIO 

wynika, że aby wykazać, że opis przedmiotu zamówienia narusza przepisy art. 29 ust. 2 oraz 

art.  7  ust.  1,  a  więc  narusza  zasady  równego  traktowania  wykonawców  oraz 

konkurencyjności  zamówień,  Odwołujący  winien  co  najmniej  uprawdopodobnić,  

że  w  postępowaniu  nie  można  złożyć  oferty  spełniającej  wymogi  zamawiającego. 

Niemożność ta powinna mieć charakter obiektywny - w tym sensie, że nie tylko odwołujący 

nie jest  w  stanie  spełnić  wymogów  zamawiającego  co  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia 

(wyrok  z  dnia  16  maja  2019  r.  sygn.  akt  KIO  797/19).  Taka  sytuacja  ma  miejsce  

w  przedmiotow

ym  postępowaniu  -  symulatory  pojazdów  CVTESS  i  VTESS  nie  pracują  

w oparciu o standard U-LEIS SISO, tylko w oparciu o kody laserowe MILES (prawa autorskie 

i  licencje  użytkowania  należą  do  armii  USA)  lub  OSAG2  (kod  laserowy  własności  SAAB).  

W  obu  tych  przypadkach  dostawcą  symulatorów  dla  armii  USA  jest  SAAB.  Tenże  kod 

laserowy SAAB-a - 

OSAG2 wymagany jest punktem 7.2.5 w WZTT dla KSSPW, a dostępu 

do  specyfikacji  tego  kodu  i  prawa  je

go  użytkowania  poza  SAAB-em  nie  mają  inni 

wykonawcy.  Linki  wymienione  w  treści  punktu  7.2.5 WZTT  dla  KSSPW prowadzą  do  stron 

internetowych  pozbawionych  wszelkich  istotnych  informacji  bądź  zablokowanych,  a  dostęp 

do  nich 

mają  jedynie  firmy  i  dostawcy  działający  na  terenie  USA  i  dla  armii  USA. 

P

referowanie  rozwiązań  SAAB  potwierdza  również  sposób  sformułowania  wymagań 

dotyczących  dynamicznego  modelu  szybkości  aktualizacji  danych  dla  systemu  Excon  oraz 

statystyczna/losowa defin

icja stref trafień wyposażenia/szelek żołnierzy - wymagania oparte 

są  na  rozwiązaniach  SAAB  i  wymuszają  na  pozostałych  wykonawcach  konieczność 

dodatkowej  rekonfiguracji  systemu. 

Zamawiający  w  części  1  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ,  

tj. WZTT dla KSSPW zawarł wymagania, które jest w stanie spełnić wyłącznie Przystępujący 

SAAB.  Wymagania  te  natomiast  nie  mają  żadnego,  poza  faworyzowaniem  rozwiązania 

oferowanego  przez  wykonawcę  SAAB,  uzasadnienia  dla  realizacji  zamówienia. 

Zastosowanie rozwiązania kompatybilnego z symulatorami będącymi na wyposażeniu armii 

USA (CVTESS i VTESS), pracującymi w oparciu o inne standardy i kody laserowe niż SISO, 

pociągałoby  za  sobą  konieczność  użytkowania  kodów  laserowych  MILES  lub  OSAG2,  

co do których prawa autorskie ograniczone licencjami należą do armii USA lub firmy SAAB. 

D

la  spełnienia  wymaganej  przez  Zamawiającego  funkcjonalności  wystarczające  jest,  

by  oferowane  rozwiązanie  spełniało  wymagania  definiowane  w  standardach  SISO 

wymienianych w postępowaniu. 

Na potwierdzenie powyższego, Odwołujący załączył wydruki ze stron, do których odniesienie 

znajd

owało się w punkcie 7.2.5 WZZT dla KSSPW: 


https://www.peostri.army.mil/svstems/BvOrganization: 

https://www.peostri.army.mil/instrumentable-multiple-integrated-laser-engagement-svstem-

combat-vehicle-tactical-engagement-simulation-svstem-i-miles-cvtess-; 

https://www.peostri.army.mil/vehicle-tactical-engagement-simulation-svstem-vtess; 

https://www.lt2portal.mil/tabid/82/ABPageid/ABIcdTree/Default.aspx; 

https://www.lt2portal.mil/Support/AccountManagement/ManageMvAccount/tabid/77/Default. 

aspx?returnurl=https%3a%2f%2fwww.it2porta l.mil%2fHome.aspx; 

https://www.lt2portal.mil/tabid/82/ABPageld/ABIcdTree/Default.aspx,  

potwierdzające  mały  zakres  dostępnych  informacji  i  jednocześnie  wskazujące  SAAB  jako 

dostawcę systemu VTESS. 

Zarzut nr 8  

W  okolicznościach  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

Zamawiający  wyznaczył  w  zaproszeniu  do  złożenia  oferty  termin  składania  ofert  na  dzień  

18  maja  br.  W  tym  samym  dniu  Zamawiający  wyznaczył  termin  otwarcia  ofert.  Wprawdzie 

zgodnie  z 

dyspozycją  art.  131ia  pkt  6  Pzp,  minimalny  termin  składania  ofert  

w  postępowaniach  wynosi  co  do  zasady  40  dni,  co  nie  oznacza  jednak,  że  w  każdym 

przypadku  Zamawiający  może  wyznaczyć  taki  termin,  pomijając  całkowicie  zakres 

zamówienia. Zamawiający miał obowiązek uwzględnienia złożoności zamówienia oraz czasu 

niezbędnego na przygotowanie ofert. Proces składania ofert w postępowaniu na tak wysoce 

specjalistyczny przedmiot zamówienia nie polega wyłącznie na edytowaniu udostępnionych 

przez  Zam

awiającego  dokumentów.  Sporządzenie  oferty  w  postępowaniu  poprzedza 

skomplikowany  i  czasochłonny  proces  uzgodnień  biznesowych  umożliwiający  przyjęcie 

określonego  modelu  realizacji  zamówienia  w  sposób  odpowiadający  w  pełni  wymaganiom 

postawionym  przez  Zamaw

iającego.  Tym  samym  wyznaczenie  tak  krótkiego  terminu  jak  w 

aktualnie  prowadzonym  postępowaniu  wskazuje,  że  Zamawiający  pominął  uwarunkowania 

rynkowe  mające  wpływ  na  realizację  zamówienia,  co  może  dziwić  wobec  doświadczeń 

posiadanych z poprzedniego postępowania. 

Zarzut nr 9  

Zgodnie  z  pkt  12.

5  SIWZ  wykonawca  zobowiązany  będzie  do  udziału  w  testach  w  miejscu  

i  terminie  określonym  przez  Zamawiającego.  W  pkt  12.6  SIWZ  Zamawiający  wskazał,  

że  nieprzystąpienie  do  testów  lub  ich  negatywny  wynik,  stanowić  będzie  przesłankę  

do odrzucenia oferty w zakresie części 1 zamówienia na podstawie art. 131l ust. 1 pkt 1 Pzp. 

Natomiast  zgodnie  z  pkt  12.8  SIWZ  program  testów  został  określony  w  złączniku  nr  9  

do SIWZ. 

Odwołujący  nie  zakwestionował  testów  jako  sposobu  weryfikacji  rozwiązań  zaoferowanych 

przez wykonawców, a jedynie brak informacji w zakresie organizacji przedmiotowych testów, 


w  tym  w  szczególności  w  zakresie  braku  minimalnego  terminu,  w  jakim  wykonawca  może 

przygotować  się  do  testów.  Testy  zostaną  przeprowadzone  przed  wyborem  ofert,  

co oznacza, że wynik uzyskany podczas procedury testu może być przedmiotem korzystania 

ze środków ochrony prawnej zarówno przez wykonawcę, który podlegał testom, jak też przez 

wykonawców  znajdujących  się  na  dalszych  pozycjach  w  rankingu.  Zamawiający  jest 

uprawniony  do  formułowania  dodatkowych  przesłanek  odrzucenia  oferty  na  podstawie  

art.  131l  ust.  1  pkt  1  Pzp,  jednak  przesłanki  te  muszą  zapewniać,  by  sytuacja  każdego  

z  wykonawców  ubiegających  się  o  zamówienie  publiczne  była  identyczna,  a  tym  samym 

realizowała zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pozostawienie 

kwestionowanego  postanowienia  SIWZ  s

powoduje,  że  nie  będzie  żadnego  mechanizmu 

zabezpieczającego  wykonawcę  przed  zbyt  krótkim  terminem  wyznaczonym  na  udział  

w  testach. 

Brak  będzie  przeszkód,  by  jednego  wykonawcę  wezwać  do  udziału  w  testach  

w  terminie  np.  5  dni  od  dnia  wezwania  do  udziału,  a  innego  wykonawcę  w  terminie  

np. 21 dni od dnia 

otrzymania wezwania do udziału. Zamawiający winien określić minimalny 

termin  na  stawienie  się  wykonawców  na  przeprowadzenie  testów  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu. Powyższe stanowić będzie gwarancję dla urzeczywistnienia zasady 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Zarzut nr 10 

Projekt  Umowy  w  zakresie 

części  1  i  2  zawiera  liczne  postanowienia  dotyczące  sposobu 

kształtowania  odpowiedzialności  wykonawcy  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 

u

mowy  oraz  w  zakresie  dotyczącym  praw  autorskich,  które  nie  odpowiadają  standardom 

przyjętym  przy  udzielaniu  podobnych  zamówień  opartym  orzecznictwem  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  i  sądów  powszechnych,  a  przede  wszystkim  nie  czynią  zadość  zasadzie 

proporcjonalności wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp.  

W  ocenie  Odwołującego  najistotniejszą  wadą  Projektu  Umowy,  z  której  wynika  szereg 

szczegółowych  naruszeń,  jest  przyjęcie  przez  Zamawiającego  reżimu  odpowiedzialności  

za  wykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  przerzucającego  niemal  całkowicie  ciężar 

ryzyka  umownego  na  Wykonawcę.  W  obecnym  kształcie  Projektu  Umowy,  w  przypadku 

większości  zdarzeń  mogących  potencjalnie  wiązać  się  z  ponoszeniem  przez  wykonawcę 

odpowiedzialności  odszkodowawczej  wobec  Zamawiającego,  reżim  tej  odpowiedzialności 

został  ukształtowany  na  zasadzie  ryzyka,  bez  uzasadnienia  przyjęcia  takiego  rozwiązania 

szczególnymi okolicznościami sprawy i przy jednoczesnym braku określenia górnego pułapu 

odpowiedzialności wykonawcy i jedynie wybiórczym ograniczeniu limitu kar umownych oraz 

zastrzegając możliwość dochodzenia kar umownych ponad kwoty kar umownych. 

Zgodnie  z  art.  36  ust.  1  pkt  16  Pzp 

zamawiający  zobowiązany  jest  zawrzeć  w  treści  SIWZ 

istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  


w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy,  

jeżeli  zamawiający  wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie  

zamówienia  publicznego  na  takich  warunkach.  Wynika  z  tego  również  uprawnienie 

zamawiającego  do  ukształtowania  postanowień  zgodnie  z  jego  potrzebami  i  wymaganiami 

związanymi  z  celem  zamówienia,  którego  zamierza  udzielić.  Zamawiający  ma  zatem  

prawo  do  jednostronnego  ustalenia  warunków  umowy,  które  zabezpieczą  jego  interes  

w  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  jego  uzasadnionymi  potrzebami. 

Uprawnienie  zamawiającego  do  ustalenia  warunków  umowy  nie  ma  jednak  charakteru 

absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika 

to  zarówno  z  przywołanych  powyżej  ograniczeń  zasady  swobody  umów,  jak  i  z  innej 

podstawowej  zasady  prawa  cywilnego,  wyrażonej  w  art.  5  Kc,  zgodnie  z  którą  nie  można 

czynić  ze  swego  prawa  użytku,  który  by  był  sprzeczny  ze  społeczno-gospodarczym 

przeznaczeniem  tego  prawa  lub  z  zasadami  współżycia  społecznego,  a  takie  działanie  lub 

zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 

K

onstrukcja kary umownej przewidzianej art. 483 § 1 Kc oparta jest na ogólnych zasadach 

odpowiedzialności  odszkodowawczej.  W  myśl  tego  przepisu  strony  mogą  zastrzec  

w  umowie,  że  naprawienie  szkody  wynikłej  z  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania 

zobowiązania  umownego  nastąpi  przez  zapłatę  oznaczonej  sumy  (kary  umownej).  

Odwołujący  zaproponował  ukształtowanie odpowiedzialności  wykonawcy  na  zasadzie  winy, 

zaś  wysokość  kar  umownych  i  poziom,  na  którym  powinny  one  zostać  ograniczone 

pr

zedstawił w kształcie zbliżonym do warunków rynkowych.  

Uzasadniając  modyfikację  §  15  ust.  1  Projektu  Umowy  Odwołujący  wskazał,  że  podpunkty  

4  zaproponowanego  wzorca  pokrywają  się  z  okolicznościami  nadzwyczajnymi, 

określanymi  jako  siła  wyższa  i  zdarzenia,  którym  zapobiec  nie  można,  co  zostało  już 

uregulowane  w  innej  części  Projektu  Umowy  (patrz  §  16)  oraz  postanowieniami  Kodeksu 

cywilnego  mówiącymi  o  sile  wyższej.  W  zakresie  podpunktu  3,  Odwołujący  wskazał,  że 

zmiana reżimu odpowiedzialności na ogólny (zasada winy) wynikający z Kodeksu cywilnego 

zakładać będzie i tak będzie odpowiedzialność wykonawcy za podwykonawców. 

K

westia przeniesienia praw autorskich do przedmiotów zamówienia na Zamawiającego jest 

wprawdzie  do  pewnego  stopnia  ustandaryzowana  w  przepisach  Pzp  (np.  w  art.  36  ust.  1  

pkt 16 Pzp 

generuje po stronie zamawiającego obowiązek obejmowania wszelkich utworów 

wchodzących  w  zakres  przedmiotu  zamówienia  treścią  umowy  o  zamówienie  publiczne).  

Nie  zmienia  to  jednak  faktu,  że  zakres  przeniesienia  praw  autorskich  musi  odpowiadać 

specyfice  samego  przedmiotu  zamówienia,  powinien  być  określany  w  zindywidualizowany 

sposób,  a  przede  wszystkim  powinien  być  komercyjnie  akceptowalny  dla  potencjalnych 

wykonawców.  W  przypadku  przedmiotowego  zamówienia  prawa  autorskie  i  pokrewne, 


stanowią najbardziej wartościowy element przedmiotu zamówienia, który należy do obszaru 

nowych  technologii.  Nie  jest  możliwe  do  zaakceptowania  przez  Odwołującego,  

aby  Zamawiający  mógł  w  dowolny  sposób  obracać  przedmiotem  zamówienia.  W  ocenie 

Odwołującego  prawa  autorskie  i  pokrewne  dotyczące  elementów  przedmiotu  zamówienia 

powinny być przeniesione na Zamawiającego jedynie w zakresie w jakim są one niezbędnie 

do  wykorzystywania  przedmiotu  zamówienia  przez  samego  Zamawiającego.  Za  takim 

rozwiązaniem  przemawia  również  zastosowanie  zasady  proporcjonalności.  W  jej  świetle,  

z  perspektywy  celów  zamówienia,  przeniesienie  praw  autorskich  i  pokrewnych  w  zakresie 

jakim wynikałoby to z Projektu Umowy, nie znajduje żadnego uzasadnienia, stanowiąc przy 

tym  niezwykle  istotną  przeszkodę  komercyjną  dla  Odwołującego,  który  w  ramach 

wynagrodzenia byłby zmuszony udostępnić Zamawiającemu w zasadzie w nieograniczonym 

zakresie  prawa  do  utworów,  które  mają  niezwykle  wysoką  wartość  komercyjną,  zawierają 

jego  know-

how  i  stanowią  efekt  prac  wykonanych  przez  Odwołującego  z  poniesieniem 

bardzo wysokich nakładów finansowych, czasowych i intelektualnych. 

Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  zawarł  następujące 

stanowisko wobec zarzutów odwołania: 

Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  nr  1,  3,  6,  8,  9  oraz  10  i  zobowiązał  

się  do  dokonania  wynikających  z  uwzględnienia  stosownych  czynności.  Zamawiający 

uwzględnił częściowo zarzuty nr 2 i 5:  

Zarzut nr 2 

Zamawiający  uwzględnił  zarzut  w  zakresie  zaniechania  ujawnienia  dokumentów,  które  nie 

zostały  zastrzeżone  przez  Przystępującego  Cubic  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  

i  w  związku  z  powyższym,  zobowiązał  się  udostępnić  Odwołującemu  zaświadczenia 

dotyczące  karalności  wydane  przez  organy  stanowe  i  lokalne  dla  członków  zarządu  spółki 

Unitronex Poland Sp

. z o.o. zamieszkujących w USA. 

W  pozostałym  zakresie  zarzutu  nr  2  Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania. 

Zamawiający  w  sekcji  111.2.1)  pkt  3  ppkt  1)  ogłoszenia  o  zamówieniu  wskazał,  że  w  celu 

wykaza

nia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 

w  okoliczn

ościach,  o których mowa w  art.  131e ust.  1 oraz  ust.  1b pkt  1  lit.  a)  i  lit.  b)  oraz  

art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, 

będzie żądał złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału 

w  postępowaniu  informacji  z  Krajowego  Karnego  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  

pkt 13 i 14 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  W  sekcji 

111.2.1) pkt 4 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wskazał, że jeżeli wykonawca 


ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast 

dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  3  ppkt  1  -  złoży  informacje  z  odpowiedniego  rejestru 

albo,  w  przypadku  braku  takiego  rejestru,  inny  równoważny  dokument  wydany  przez 

właściwy  organ  sądowy  lub  administracyjny  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  

lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dotyczy  informacja 

albo  dokument  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  13  i  14  Pzp  -  wystawioną  nie 

wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosku  o  dopuszczenie  

do  udziału  w  postępowaniu.  W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  

z p

ostępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14, na str. 283-295 wniosku o dopuszczenie 

do  udziału  w  postępowaniu  Przystępujący  Cubic  złożył  dla  członków  zarządu  Unitronex 

Polska  Sp.  z  o.  o.  dokumenty  wydane  przez  Federalne  Biuro  Śledcze,  których  treść  nie 

potwierdzała  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania.  Wobec  powyższego, 

Zamawiający  działając  na  postawie  art.  26  ust.  3  Pzp  10  marca  2020  r.  wezwał 

Przystępującego  Cubic  do  złożenia  dokumentów  potwierdzających  brak  podstaw  

do  wykluczenia  z  postępowania.  W  odpowiedzi  wykonawca  złożył  13  marca  2020  r. 

zaświadczenia  wydane  przez  organy  stanowe  i  lokalne  dla  członków  zarządu  spółki 

Unitronex  Poland  Sp.  z  o.o.  zamieszkujących  w  USA  (pan  W.  S.,  pani  W.  S.),  czym 

potwierdził brak podstaw wykluczenia. 

Zarzut nr 5 

Zamawiający  częściowo  uwzględnił  zarzut  i  zobowiązał  się  udostępnić  Odwołującemu 

wykazy  wykonanych  dostaw  dla  części  nr  1  i  2  zamówienia  Przystępującego  Cubic  

po usunięciu z nich informacji skutecznie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, tj.: 

ilości obiektów rozumianych jako żołnierze i sprzęt wojskowy, z którymi w ramach tej 

można przeprowadzić ćwiczenie, wartości dostaw, 

ilości  wirtualnych  obiektów  rozumianych  jako  żołnierze  i/lub  sprzęt  wojskowy,  przy 

użyciu  których  poprzez  zastosowanie  techniki  komputerowej  w  ramach  tej  dostawy 

można  przeprowadzić  ćwiczenie,  ilości  zintegrowanych  stanowisk  komputerowych  

w ramach tej dostawy, 

3.  dowo

dów należytego wykonania dostaw. 

Zamawiający  zobowiązał  się  odtajnić,  a  następnie  udostępnić  Odwołującemu  część 

w

yjaśnień  Przystępującego  SAAB  z  10  lutego  2020  r.,  tj.  opinię  szwedzkiego  Urzędu 

Zamówień  Publicznych  oraz  Policji  ws.  ewidencji  karalności  na  potrzeby  zamówień 

publicznych,  wyciągi  z  eCertis  dot.  sposobu  potwierdzania  karalności  w  Szwecji,  opinie 

prawn

e  ws.  możliwości  uzyskania  wyciągu  z  rejestru  karnego  ze  szwedzkiego  rejestru 

karnego  oraz  wyciągi  z  rejestru  karnego  członków  zarządu  SAAB.  Ponadto  Zamawiający 

zobowiązał  się  udostępnić  wyjaśnienia  Przystępującego  Cubic  z  3  lutego  2020  r.,  


z wyłączeniem informacji dot. ilości pojazdów dla dostawy ITESS oraz CTC. 

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  zarzutu  nr  5  w  zakresie  zaniechania  udostępnienia 

Odwołującemu  wykazów  dostaw  i  dokumentów  potwierdzających  należyte  wykonanie 

dostaw 

Przystępujących Cubic i SAAB oraz wyjaśnień SAAB w pełnym zakresie, tj. włącznie 

z  informacjami 

stanowiącymi  skutecznie  zastrzeżone  tajemnice  przedsiębiorstwa  

w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

U

dostępnienie  informacji  skutecznie  zastrzeżonych  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa, 

naraziłoby  Zamawiającego  na  zarzut  łamania  przepisów  prawa.  Takie  informacje  zawarte 

zostały  m.in.  w  wykazie  dostaw  Przystępującego  SAAB  dla  części  nr  1  zamówienia  wraz  

z  dowodami  należytego  ich  wykonania,  wyjaśnieniach  Przystępującego  SAAB  z  10  lutego 

2020  r.  z  wyłączeniem  informacji  zawartych  w  dokumentach,  o  których  mowa  powyżej, 

dowodach należytego wykonania dostaw Przystępującego Cubic w zakresie części nr 1 i 2 

zamówienia oraz informacjach, o których mowa powyżej. 

Zamawi

ający wniósł o oddalenie jako niezasadnych zarzutów nr 4 i 7: 

Zarzut nr 4 

Zamawiający w sekcji 111.2.3) pkt 1 ogłoszenia o zamówieniu wskazał, że w celu wykazania 

spełnienia  przez  wykonawcę  warunku,  o  którym  mowa  w  art.  22  ust.  1b  pkt  3  Pzp,  

tj. posiadani

a zdolności technicznej dla każdej z części odrębnie wymagał, aby wykonawca 

wykonał  należycie  dwie  dostawy  laserowych  symulatorów  strzelań  wspomagających 

przeprowadzenie ćwiczeń taktycznych pododdziałów. Dostarczone urządzenia powinny (jako 

wymaganie  oblig

atoryjne)  być  instalowane  w/na  sprzęcie  wojskowym  (pojazdy  kołowe  

i  gąsienicowe)  oraz  żołnierzach  (hełm,  kamizelki,  uzbrojenie  indywidualne  i  zespołowe), 

umożliwiać  ich  wykorzystanie  w  rzeczywistych  warunkach  terenowych  i  atmosferycznych. 

Urządzenia  powinny  wspomagać  przeprowadzenie  ćwiczenia  taktycznego  z  nie  mniej  

niż 150 obiektami rozumianymi jako sprzęt wojskowy i żołnierze, a wartość każdej dostawy 

nie  była  mniejsza  niż  dwadzieścia  milionów  złotych.  W  sekcji  111.2.3)  pkt  2  ogłoszenia  

o  zamówieniu  Zamawiający  wskazał,  że  w  celu  potwierdzenia  spełniania  powyższych 

warunków  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  wraz  z  wnioskiem  o  dopuszczenie  

do  udziału  w  postępowaniu  wykaz  (odrębnie  dla  każdej  części  zamówienia)  wykonanych 

dostaw w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym 

okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej dwóch dostaw odpowiednio dla każdej części 

zamówienia  z  podaniem  przedmiotu  dostawy,  daty  wykonania,  podmiotu,  na  rzecz  którego 

wykonano  dostawę  i  wartość  dostawy  oraz  załączyć  dowody  potwierdzające,  że  dostawa 

została wykonana należycie. Zamawiający  wskazał także, że dowodami są referencje bądź 


inne  dokumenty  wystawion

e  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy  były  wykonane,  

a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  będzie  

w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  -  oświadczenie  wykonawcy.  Zamawiający  w  sekcji 

111.2.3) pkt 4 - 

7 ogłoszenia o zamówieniu wskazał, że wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 

Pzp  w  celu  po

twierdzenia  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  może  polegać  

na  zdolnościach  technicznych  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego 

łączących  go  z  nim  stosunków  prawnych.  Wykonawca  polegając  na  zdolnościach  innych 

podmiotów  będzie  musiał  udowodnić  Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie  będzie 

dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając 

zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  

na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami  w  stopniu  umożliwiającym  należyte  wykonanie  zamówienia  publicznego  oraz 

oceny, czy stosunek łączący  wykonawcę z tymi  podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności:  

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy 

wykonyw

aniu zamówienia publicznego;  

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

Wraz  z  wnioskiem  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  Przystępujący  SAAB, 

wy

pełniając  postanowienia  sekcji  111.2.3)  pkt  2  ogłoszenia  o  zamówieniu,  złożył  „Wykaz 

wykonanych  dostaw  dla  części  nr  1  zamówienia”  (dalej  „wykaz")  wraz  z  dowodami 

należytego  ich wykonania (referencjami), których treść  budziła wątpliwości  Zamawiającego, 

pon

ieważ  potwierdzały  wykonanie  wskazanych  dostaw  przez  SAAB  AB,  Training  and 

Simulation. 

Zamawiający  22  stycznia  2020  r.  wezwał  Przystępującego  SAAB  do  złożenia 

wyjaśnień  podstaw  posłużenia  się  potencjałem  SAAB  AB,  Training  and  Simulation  w  celu 

wykazania  sp

ełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  posiadania  zdolności 

technicznej. W odpowiedzi 

Przystępujący SAAB przedstawił obszerne wyjaśnienia dotyczące 

organizacji spółki SAAB, które to wyjaśnienia zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Ze 

złożonych wyjaśnień wynikało, że posłużenie się w wykazie nazwą SAAB AB, Training and 

Simulation nie oznacza

ło wskazanie innego podmiotu, ponieważ po przecinku wskazany jest 

jedynie jej dział „Training & Simulation”, będący wewnętrzną jednostką organizacyjną spółki 

SAAB.  Dział  ten  wskazany  został  jednak  jedynie  porządkowo,  aby  ułatwić  firmie 

przyporządkowanie  certyfikatów  po  ich  otrzymaniu  i  nie  stanowił  odniesienia  do  podmiotu  

o  odrębnej  od  SAAB  osobowości  prawnej.  Zamawiający  uznał  wyjaśnienia  SAAB  

za  wysta

rczające  i  potwierdzające,  że  wykazane  dostawy  były  dostawami  własnymi  tego 


podmiotu, a sformułowanie „Training & Simulation” stanowi jedynie oznaczenia integralnego 

działu (wewnętrznej jednostki organizacyjnej) firmy SAAB. Tym samym zarzut sformułowany 

pr

zez Odwołującego należy uznać za niezasadny i nieuprawniony. 

Zarzut nr 7 

Zamawiający  opisując  przedmiot  zamówienia  (tj.  taktyczne  systemy  symulacji  pola  walki) 

kierował  się  przyjętymi  zobowiązaniami  wynikającymi  z  członkostwa  w  NATO,  szczególnie 

obowiązkami wojskowymi. Wynika z nich jasno, że funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP należy 

dostosować  do  norm  obowiązujących  w  sojuszu.  Weryfikacja  przyjętych  standardów  przez 

SZ  RP  jest  możliwa  w  trakcie  konfrontacji  działań  na  wirtualnym  polu  walki  żołnierzy  RP 

wyposa

żonych w urządzenia symulacyjne z wojskami sojuszniczymi w Europie i na świecie, 

które  posiadają  również  swoje  konstrukcje  służące  do  symulacji,  mające  na  celu 

sprawdzanie  funkcjonowania  wypracowanych  procedur.  Jest  to  możliwe  poprzez 

zastosowanie  w  trakci

e  ćwiczeń  wojsk  wspólnych  standardów,  tj.  m.in.  optycznych 

interfejsów  symulatorów  uzbrojenia  zapewniających  interoperacyjność  z  systemami 

użytkowanymi przez siły zbrojne innych państw podczas międzynarodowych ćwiczeń NATO. 

Są  to  transmitery  one-way  (oparte  o  kody  laserowe  MILES)  oraz  two-way  (oparte  o  kody 

laserowe OSAG2), wskazane jako standard  SISO (SISO NATO UCATT Laser Engagement 

Interface). 

Zamawiający  opisując  zamawiany  system  nie  faworyzował  konkretnego 

rozwiązania,  ale  kierował  się  przede  wszystkim  aktualnymi  potrzebami  Sil  Zbrojnych  RP 

chcąc wypełnić zobowiązania sojusznicze, w tym również deklarację o współpracy obronnej 

(z  12  czerwca  2019  r.  regulującą  utworzenie  Centrum  Szkolenia  Bojowego  -  KSSPW  

na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko), z których wynika, że pozyskiwany 

system  dla  SZ  RP  powinien  współpracować  z  systemami  symulacji  Sil  Zbrojnych  Stanów 

Zjednoczonych:  Combat  Vehicle  Tactical  Engagement  Simulation  System  (CVTESS)  

i  Vehicle  Tactical  Engagement  Simulation  System  (VTESS). 

Wspólne  ćwiczenia  na  terenie 

CSWL  Drawsko  SZ  RP,  USA  i  innych  państw  NATO  (których  systemy  współdziałają  

z  CVTESS  i  VTESS)  umożliwią  weryfikację  przyjętych  norm  (dokumentów  bojowych)  

i  wypracowanych procedur (doktryn szkoleniowych)  w  NATO  oraz  ocenę zdolności  bojowej 

wojsk w trakcie symulowanych działań wojennych. 

Definiując  szczegółowe  wymagania  dla  systemów,  w  tym  prędkości  aktualizacji  danych  

w  Excon  oraz  modelu  szablonu  celu  (stref  trafień)  zarówno  dla  pojazdów  i  żołnierzy, 

Zamawiający miał na uwadze przede wszystkim potrzeby Sił Zbrojnych RP, w tym uzyskanie 

niezbędnych danych z ćwiczeń wojsk, które zapewnią ich analizę w zakładanej perspektywie 

czasowej,  co  pozwoli  w  przyszłości  wyeliminować  błędy  i  udoskonalić  techniki  operacyjne 

działania  wojsk. Wykonawcy  powinni  mieć  świadomość,  że  oferowane  przez  nich  produkty 

muszą  być  dostosowane  do  potrzeb  Zamawiającego,  szczególnie  w  obszarze  „wirtualnych 


narzędzi”,  mających  wpływ  na  ocenę  działań  wojsk,  a  w  konsekwencji  na  bezpieczeństwo 

państwa i NATO. Zamawiający wskazał na aktualnie odbywające się polsko — amerykańskie 

ćwiczenie  DEFENDER-Europe  20  Plus  na  poligonie  w  Drawsku,  tj.  miejscu  docelowej 

instalacji  jednego  z  systemów  symulacji,  będącego  przedmiotem  zamówienia  w  niniejszym 

postępowaniu.  Wspólna  decyzja  Ministerstwa  Obrony  Narodowej  i  Departamentu  Obrony 

USA  o  przeprowadzeniu  aktywnej  fazy  ćwiczenia  jest  potwierdzeniem  potrzeby  rozwijania 

zdolności szkoleniowych obu armii, które Zamawiający zdefiniował w SIWZ. 

Zamawiający  nie  faworyzował  jakiegokolwiek  wykonawcy,  ponieważ  w  projektowanie  

i  dostawy  systemów  symulacyjnych (tzw.  TESS  - Tactical  Engagement Simulation System) 

dla  a

rmii  amerykańskiej  są  zaangażowane  również  inne  podmioty,  np.:  General  Dynamics, 

Lockheed Martin, SAAB Training USA, Signature Solutions, Simulation Technologies, Torch 

Technologies, Cubic Global Defense, itd. 

Zamawiający uważa, że dokonał opisu przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  uzasadniający  jego  realne  potrzeby  wynikające  z  szeregu 

uwarunkowań powyżej opisanych. 

W  toku  posiedze

nia  z  udziałem  stron  obaj  przystępujący  nie  wnieśli  sprzeciwu  wobec 

uwzględnienia przez Zamawiającego ww. zakresu odwołania, a Odwołujący wycofał zarzuty 

nr 4 i 10. 

Pisemną  odpowiedź  na  odwołanie  złożył  również  Przystępujący  Cubic.  W  zakresie  zarzutu  

nr 

7 Przystępujący Cubic wskazał: 

Sporne  postanowienia 

SIWZ,  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  nie  ograniczają  w  żaden 

sposób  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców,  co  wynika  

w  jasny  sposób  z  technicznych  specyfikacji  wymaganych  przez  Zamawiającego  systemów 

komunikacji. 

Zamawiający  wykorzystując  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  stosowane  

w krajach NATO nazwy standardów MILES i OSAG2 nie doprowadził do wykluczenia innych 

oferentów  i  stosowania  innych  standardów.  MILES  i  nowszy  standard  OSAG2  są 

standardami  otwartymi,  których  pełna  specyfikacja  jest  powszechnie  dostępna.  Standard 

MILES jest kompatybilny z CVTESS oraz VTESS, a w potocznym rozumieniu i użyciu nazwa 

"MILES"  jest  ogólnie  przyjęta,  a  określenia  MILES,  VTESS  i  CVTESS  mogą  być  używane 

zamiennie.  Wskazane  powyżej  standardy  występują  w  wielu  odmianach  i  permutacjach, 

które  ewoluowały  na  przestrzeni  dekad  i  są  używane  powszechnie.  Patrząc  od  strony 

technicznej  występuje  wiele  odmian  i  wzajemnie  kompatybilnych  wersji  tych  systemów 

ko

dowania,  co  powoduje,  że  ilość  dostępnych  i  zamiennych  standardów  jest  bardzo  duża. 

Standard  OSAG2  jest  kompatybilny  ze  standardem  MILES,  a  specyfikacja  techniczna 

standardu  jest  publicznie  dostępna  na  stronie  internetowej  grupy  SAAB.  Publiczne 


udostępnienie  przez  SAAB  specyfikacji  technicznej  standardu  OSAG2  oznacza,  że  każdy 

wykonawca  (w  tym  również  Odwołujący)  może  dowolnie  korzystać  z  tej  specyfikacji  celem 

dostosowania oferowanych przez siebie systemów, tak aby współpracowały ze standardem 

OSAG2.  Niepr

awdą  jest,  że  standard  OSAG2,  który  oryginalnie  byt  używany  przez  SAAB, 

jest  wyłącznie  do  dyspozycji  tego  producenta  i  pozostali  dostawcy  nie  mają  do  niego 

dostępu.  Powyższe  potwierdza  informacja  prasowa  SAAB,  w  której  wskazano,  iż  SAAB 

realizował  zamówienia,  w  ramach  którego  dokonywał  ulepszenia  interoperacyjności  

w ramach standardu OSAG2 aby spełnić wymogi interoperacyjności dla Armii Amerykańskiej 

i  armii  szeregu  krajów  Europy.  W  przedmiotowym  komunikacie  wskazano  m.in.,  

że  zamówienia  umożliwią  żołnierzom  szybkie  skonfigurowanie  laserów  systemu 

szkoleniowego do pracy z wykorzystaniem MILES Communication Code (MCC), używanego 

głównie  w  amerykańskich  środowiskach  szkoleniowych  lub  standardu  OSAG2,  używanego 

przez  większość  narodów  w  Europie,  do  celów  szkoleniowych  w  dowolnym  środowisku  

i wspólnie z wielonarodowymi jednostkami. OSAG2 jest kodem oprogramowania pierwotnie 

opracowanym  przez  SAAB

,  który  umożliwia  prawdziwą  symulację  balistyczną  amunicji 

używanej  w  broni  przeciwpancernej  i  samochodowej  podczas  strzelania  z  nadajników 

laserowych. 

J

eden  z  członków  konsorcjum  Odwołującego  —  Ruag  —  oferuje  produkty  kompatybilne  

z  kwestionowanymi  przez  Odwołującego  standardami.  Zgodnie  z  informacją  zamieszczoną 

na  stronie  https://www.ruag.com/en/productsservices/land/simulation-training/livesimulation/ 

weapon-

equipment,  Ruag  oferuje  symulatory  broni  dla  efektywnego  treningu,  które  

są  przystosowane  do  obsługi  standardów  MILES  i  OSAG2.  Potwierdzenie  powyższego  

faktu 

znalazło  się  również  w  broszurze  informacyjnej  przygotowanej  przez  Ruag  (źródło 

https://ruaginternational.picturepark.com/v/owhDFVzp/),  w  której  wskazano,  iż  w  ramach 

produktu  RUAG  Gladiator  Body  Equipment  producent  oferuje  kompatybilność  z  systemami 

laserowymi COSIM, U-LEIS, OSAG 1/2, MILES, GDI, REACT. 

P

rzystępujący  wskazał,  że  nie  widzi  zagrożenia  w  zachowaniu  uczciwej  konkurencji  

w  postępowaniu  z  uwagi  na  wymagania  postawione  w  pkt,  7.2.5,  7.2.6  oraz  7.9.6  WZTT  

dla  KSSPW.  Przystępujący  będzie  w  stanie  przygotować  i  złożyć  ofertę  zgodną  

z  w/w  wymaganiami. 

W ocenie Przystępującego Cubic  pozostali  wykonawcy  biorący  udział  

w  postępowaniu,  również  mają  możliwość  przygotowania  ofert  zgodnych  z  wymogami 

Zamawiającego.  

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  SIWZ,  


jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  Stron  złożone  podczas 

rozprawy, Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  Odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 
uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  

przez zam

awiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 

odwołania. 
Zarzuty  nr  1,  2,  3,  5,  6, 8 i  9  zostały  uwzględnione przez  Zamawiającego,  a  Przystępujący 
nie  wnieśli  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia.  Odwołujący  wycofał  zarzuty  nr  4  i  10.  
Tym samym postępowanie w zakresie ww. zarzutów podlegało umorzeniu. 
Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołanie  w  zakresie 
zarzutu nr 7, uznając, że nie zasługuje ono na uwzględnienie. 

Zgodnie  z  punktem  7.2.5  WZTT: 

„Komunikacja  pomiędzy  KSSPW  i  JCATS  powinna  

być  oparta  o  SISO-REF-010-2015,  KSSPW  zgodnie  deklaracją  o  współpracy  obronnej  

z 12 czerwca 

2019 r. (regulującą utworzenie Centrum Szkolenia Bojowego na terenie CSWL 

Drawsko)  powinien  współpracować  m.in.  z  systemami  symulacji  Sił  Zbrojnych  Stanów 

Zjednoczonych,  które  posiadają:  Combat  Vehicle  Tactical  Engagement  Simulation  

System  (CVTESS)  i  Vehicle  Tactical  Engagement  Simulation  System  (VTESS).  KSSPW 

powinien  zapewnić  integrację  z  CVTESS  i  VTESS  będących  na  wyposażeniu  SZ  USA, 

wykorzystujących  do  symulacji  kod  lasera  OSAG2.  W  CVTESS  są  wyposażone  pojazdy:  

M1

,  M2,  M3  oraz  Stryker  (z  uzbrojeniem  powyżej  12,7  mm).  W  VTESS  są  wyposażone 

pojazdy: Stryker (z uzbrojeniem 12,7 mm i mniejszym), HMMWV oraz LMTV. 

Dodatkowe i

nformacje na temat CVTESS oraz WESS dostępne są na stronie: 

https://www.peostri.armv.mil/svstems/BvOrqanization 

Poniżej  załączono  link  do  strony  Live  Training  Engagement  Composition  (LTEC/LT2) 

opisujący wymagania techniczne umożliwiające integrację KSSPW z CVTESS oraz VTESS: 

https://www.lt2p01tal.mil/tabid/82/ABPaqeld/ABlcdTree/DefauIt.aspx 

KSSPW przed integracją i po integracji z CVTESS oraz WESS powinien spełniać wymagania 

zdefiniowane w pkt. od 7.13.12 do 7.13.1.12 oraz od 7.13.1.18 do 7.13.1.21

”. 

Powyżej  przytoczone  zostało  pełne  brzmienie  punktu  WZTT  będącego  główną  osią  sporu 

między stronami. W oparciu o jego treść Odwołujący podniósł, że Przystępujący SAAB jest 

wykonawcą, którego pozycja w postępowaniu jest uprzywilejowana. Odwołujący wskazywał, 

że  opis  przedmiotu  zamówienia  daje  podstawy  do  uznania,  że  Zamawiający  preferuje 


rozwiązanie  oferowane  przez  Przystępującego  SAAB,  a  kwestionowane  odwołaniem 

parametry  zawarte  w  pkt  7.2.5,  7.2.6  oraz  7.9.6  WZTT  dla  KSSPW  i  w  konsekwencji  

w  formularzu  oferty,  w 

aktualnym  kształcie  faktycznie  eliminują  konkurencyjność 

postępowania  bez  merytorycznego  uzasadnienia.  W  piśmie  procesowym  złożonym  

na  posiedzeniu  z  udziałem  stron,  oraz  w  toku  rozprawy  Odwołujący  dokonał  modyfikacji 

powyższego  stanowiska  i  wskazał,  że  treść  punktu  7.2.5  WZTT  sprawia,  że  oferty  

w postępowaniu złożyć mogą jedynie te podmioty, które wcześniej zrealizowały określonego 

rodzaju  zamówienia  na  rzecz  Armii  Stanów  Zjednoczonych.  W  piśmie  procesowym 

Odwołujący wskazał m. in.: „Sam OSAG2 jest dostępny publicznie (http://osagstandard.com/ 

index.html). 

Nie ma jednak pewności, że ten kod występuje w CVTESS i VTESS bez zmian, 

tak  jak  to  jest  przedstawione  w  dostępnej  specyfikacji.  Odpowiedź  na  to  pytanie 

dostarczałaby  specyfikacja  projektu  CVTESS  i  VTESS,  do  której  wykonawcy,  który  nie 

realizują  zamówień  dla  armii  USA,  nie  mają  dostępu.  Zamawiający  w  odpowiedzi  

na  odwołanie  wymienił  kilka  podmiotów,  które  mają  dostęp  do  tych  kodów  laserowych,  

w  tym.  m.in.  SAAB  i  Cubic.  Jednakże w  praktyce ogranicza dostęp  do  zamówienia jedynie  

do  wykonawców,  którzy  zrealizowali  już  dostawy  dla  armii  USA  —  czyli  z  wyłączeniem  

m.in.  RUAG  i  Thales

”.  Stanowisko  to  przeczy  pierwotnemu  twierdzeniu  Odwołującego  

i podważa główną tezę zarzutu nr 7, ponieważ wprost wskazuje, że nie tylko Przystępujący 

SAAB 

będzie  zdolny  złożyć  ofertę  w  postępowaniu,  a  pozycja  tego  wykonawcy  nie  jest 

uprzywilejowana. W efekcie 

Izba uznała, że Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych 

wykonawców do jednego podmiotu. 

Potencjalne 

uniemożliwienie  lub  utrudnienie  złożenia  oferty  określonemu  podmiotowi  bądź 

podmiotom  nie  musi  automatycznie  oznacza

ć,  że  doszło  do  naruszenia  zasad  uczciwej 

konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  w  postępowaniu.  Celem  postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego jest zrealizowanie konkretnych, obiektywnych potrzeb 

zamawiającego i to ich zaspokojenie ma nadrzędny charakter w postępowaniu. Zamawiający 

ma 

obowiązek  przestrzegania  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców  w  postępowaniu,  ale  realizacja  tychże  zasad  nie  jest  sama  w  sobie  celem 

postępowania,  tylko  metodą  jego  prowadzenia.  Tym  samym  zamawiający  jest  uprawniony  

do  skonstruowania  opisu  przedmiotu  zamówienia  tak,  że  część  potencjalnie 

zainteresowanych  zamówieniem  podmiotów  nie  będzie  mogła  złożyć  ważnej, 

odpowiadającej  wymogom  zamawiającego,  oferty.  Przy  tworzeniu  opisu  przedmiotu 

zamówienia  każdy  wymóg  zamawiającego  może  ograniczyć  krąg  potencjalnych 

wykonawców,  przez  uniemożliwienie  złożenia  oferty  tym  z  nich,  którzy  nie  dysponują 

o

kreślonymi  możliwościami,  wiedzą  czy  potencjałem.  Dopóki  jednak  ograniczenia  kręgu 

wykonawców  są  efektem  ujęcia  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  racjonalnych, 


uzasadnionych 

wymogów  i  warunków  podyktowanych  potrzebą  realizacji  obiektywnych 

potrzeb  zamawiającego,  nie  można  mówić  o  naruszeniu  zasad  uczciwej  konkurencji  

w postępowaniu. 

Skoro  Odwołujący  postawił  Zamawiającemu  zarzut  naruszenia  art.  29  ust.  2  w  zw.  z  art.  7 

ust.  1  Pzp  to  powinien  wykazać  przede  wszystkim,  że  sporne  postanowienia  WZTT  nie 

wynika

ją  z  obiektywnych  potrzeb  Zamawiającego  lub  możliwa  jest  w  pełni  prawidłowa 

realizacja  tych  potrzeb  w  inny,  pozwalający  na  udział  w  postępowaniu  szerszego  kręgu 

wykonawców,  sposób.  Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  zamiast  kodu  lasera  OSAG2 

może  wykorzystać  kompatybilny  z  systemami  NATO  kod  SISO.  Jednocześnie  między 

stronami  niespornym  było,  że  kod  OSAG2  i  SISO  to  różne  kody  (SISO  wywodzi  

się  z  OSAG2),  a  CVTESS  i  VTESS  działają  w  oparciu  o  kod  OSAG2.  Zamawiający  

w kwestionowanym przez Odwołującego punkcie 7.2.5 WZTT jednoznacznie określił z jakich 

jego potrzeb wyni

ka taki, a nie inny kształt OPZ - Zamawiający wskazał, że jego obiektywną 

potrzebą jest utworzenie Centrum Szkolenia Bojowego na terenie CSWL Drawsko w ramach 

deklarowanej współpracy z wojskiem amerykańskim. Tym samym Zamawiający już w treści 

WZTT 

ujawnił  powody  dla  których  ustanowił  określone  wymogi,  co  do  sposobu  realizacji 

przedmiotu zamówienia. W ocenie Izby brak jest podstaw do uznania, że powyższe wymogi 

nie  wynikają  z  obiektywnych  potrzeb  Zamawiającego.  Współpraca  z  Sił  Zbrojnych  RP  

z  Armią  Stanów  Zjednoczonych,  prowadzenie  wspólnych  ćwiczeń,  manewrów  i  szkoleń  

są  faktami  powszechnie  znanymi.  Zrozumiałe  jest  zatem,  że  Zamawiający  wymaga,  

by zamawiany system był w pełni kompatybilny z systemami CVTESS i VTESS używanymi  

w  pojazdach  Armii 

Stanów  Zjednoczonych.  Treść  pisma  procesowego  Odwołującego 

wskazuje,  że  zakwestionował  on  zasadność  wymogu  zastosowania  kodu  OSAG2  dlatego,  

że nie dysponuje wiedzą, co do zgodności tego kodu zastosowanego w CVTESS i VTESS  

z  publicznie  dostępnym  standardem  OSAG2.  Stanowisko  takie  jest  jednak  niespójne  

z  początkowym  twierdzeniem  Odwołującego  o  uprzywilejowanej  pozycji  Przystępującego 

SAAB w postępowaniu, co przesądziło o uznaniu zarzutu za niezasadny. 

Zgodnie  z  art.  29  ust.  2  Pzp  p

rzedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  w  sposób,  który 

mógłby  utrudniać  uczciwą  konkurencję.  W  ocenie  Izby  opis  przedmiotu  zamówienia  

w  zakresie  poddanym  ocenie  w  ramach  rozpoznania  zarzutu  nr  7  nie  utrudnia  uczciwej 

konkurencji i 

jest współmierny do obiektywnych i uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.  

Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 


przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

…………………………..…………… 


wiper-pixel