KIO 800/20 Sygn. akt: KIO 814/20 WYROK dnia 19 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 800/20 

Sygn. akt: KIO 814/20 

WYROK 

z dnia 19 czerwca 2020  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ewa Kisiel  

 Protokolant:  

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie w dniu  16 czerwca 2020 r. 

odwołań wniesionych 

do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 kwietnia 2020 r. przez wykonawców:  

A. 

MADKOM  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Gdyni  przy  Al.  Zwycięstwa  96/98  

(Sygn. akt KIO 800/20); 

B. 

Sputnik  Software  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu  przy  ul.  Klinkierowej  7  

(Sygn. akt KIO 814/20), 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Gminę  Niegosławice  z  siedzibą  

w  Niegosławicach  55,  których  łączne  rozpoznanie  zostało  zarządzone  przez  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej zarządzeniem z dnia 29 kwietnia 2020 r., 

przy udziale: 

  wykonawcy  MADKOM  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Gdyni  przy  Al.  Zwycięstwa 

, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 

KIO 814/20 po stronie Z

amawiającego, 

  wykonawcy  Sputnik  Software  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu  przy  

ul.  Klinkierowej  7, 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego o sygn. akt: KIO 800/20 po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

A. o

ddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 800/20, 


B. o

ddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 814/20. 

2  K

osztami  postępowania  obciąża  Odwołujących:  1.  MADKOM  Spółka  Akcyjna  

z siedzibą w Gdyni przy  Al. Zwycięstwa 96/98 (Sygn. akt KIO 800/20) oraz Sputnik 

Software  Sp.  z 

o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu  przy  ul.  Klinkierowej  7  (Sygn.  akt  KIO 

814/20) i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr (słownie: 

czterdzieści  pięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  odpowiednio  przez 

wykonawców:  1.  MADKOM  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Gdyni  przy  

A

l.  Zwycięstwa  96/98  (Sygn.  akt  KIO  800/20)  w  kwocie  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  2.  Sputnik  Software  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Poznaniu przy ul. Klinkierowej 7 (Sygn. akt KIO 814/20) w kwocie 15 000 

zł 00 

gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)tytułem wpisów od odwołań; 

zasądza  od  wykonawcy  MADKOM  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Gdyni  przy 

A

l. Zwycięstwa 96/98 (Sygn. akt KIO 800/20) na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 

zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty 

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika; 

zasądza od  wykonawcy  Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy 

ul.  Klinkierowej  7  (Sygn.  akt  KIO  814/20)  na  rzecz 

Przystępującego  MADKOM 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 kwotę 3 600 zł 00 

gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty 

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Zielonej Górze. 

Przewodniczący:      ……………….…..…………. 


Sygn. akt KIO 800/20 

Sygn. akt KIO 814/20 

Uzasadnienie 

Gmina Niegosławice z siedzibą w Niegosławicach 55 (dalej: „Zamawiający”)  prowadzi, 

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), zwanej dalej: „ustawą” lub „Pzp”, postępowanie o udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Dostawa  infrastruktury 

sprzętowej  i  oprogramowania  narzędziowego,  platformy  e-usług  wraz  z  systemami 

zasilającymi  oraz  wykonanie  szkoleń  w  ramach  projektu  "Wdrożenie  i  rozwój  e-usług  w 

administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2019 r. pod numerem 190292-2019. 

Pismem  z  dnia  3  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  w  tym  wykonawcę  MADKOM  Spółka  Akcyjna  

z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 (dalej: „Odwołujący” lub „MADKOM”)

o wynikach 

postępowania, w tym o odrzuceniu oferty wykonawcy MADKOM w częściach: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 

11, 12, 13 oraz 14.

KIO 800/20 

W  dniu  14  kwietnia  2020  r.  wykonawca  MADKOM  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej odwołanie wobec bezpodstawnego odrzucenia jego oferty w częściach: 1, 2, 3, 

4, 6, 10, 11, 12, 13 oraz 14. 

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy: 

art. 7 ust. 1 ustawy w związku z punktem 3 oraz 6 załącznika nr 1 B do SIWZ - Opis 

Przedmiotu  Zamówienia  (dalej:  „OPZ”)  oraz  art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  przez 

bezpodstawną  i  sprzeczną  z  zasadami  prawa  zamówień  publicznych  interpretację 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ” lub „specyfikacja”), 

polegającą  na  ustaleniu  przez  Zamawiającego,  że  wykonawca  wdrażając  nowy 

zintegrowany system (W) nie może wdrożyć systemów pochodzących od określonych 


producentów,  co  prowadzi  do  uprzywilejowania  określonych  producentów,  a  także 

wyelimino

wania  producentów  oprogramowania,  których  systemy  funkcjonują  lub 

funkcjonowały  u Zamawiającego lub  Partnerów,  a w  konsekwencji  przeprowadzenie 

postępowania  w  sposób  naruszający  zasady  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz 

równego traktowania wykonawców, 

2.  ar

t.  7  ust.  1  ustawy  w  związku  z  art.  30  ust.  1  pkt  1  oraz  §  13  ust.  1  pkt  1) 

Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.,  sprawie  rodzajów 

dokumentów,  jakich  może  żądać  Zamawiający  od  Wykonawcy  w  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  przez  przeprowadzenie  badania  Platformy  e-usług  z 

Systemami  Zasilającymi  w  sposób  naruszający  Załącznik  nr  2  do  SIWZ  w  celu 

zamierzonego  wykazania  przez  Zamawiającego  okoliczności  niebędących 

przedmiotem badania (wykraczających poza ustalony w SIWZ zakres) w sytuacji, gdy 

badanie  próbki  ma  na  celu  potwierdzenie,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, co zostało potwierdzone w protokole 

badania  próbki  systemu  dostarczonej  przez  Odwołującego,  a  w  konsekwencji 

przeprowadzenie  postępowania  w  sposób  naruszający  zasady  proporcjonalności  i 

przejrzystości, 

co skutkowało rażącym naruszeniem: 

3.  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez jego bezpodstawne zastosowanie i odrzucenie oferty 

Odwołującego z uwagi na niezgodność z SIWZ, w sytuacji, gdy oferta Odwołującego 

jest zgodna z treścią SIWZ, gdyż Odwołujący oferuje dostawę przedmiotu zamówienia 

zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego  opisanymi  w  załączniku  1  B  OPZ  a  próbki 

Platformy  e-

usług  z  Systemami  Zasilającymi  przedstawione  na  prezentacji  spełniły 

wszys

tkie zakładane przez Zamawiającego scenariusze określone w Załączniku nr 2 

do SIWZ, 

art. 7 ust. 1 i 3 ustawy w związku z art. 3 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  poprzez  prowadzenie  postępowania  o 

ud

zielenie zamówienia publicznego w sposób niezapewniający zachowania uczciwej 

konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  w  wyniku  czego  doszło  do 

bezpodstawnego odrzucenia oferty wykonawcy, 

w  przypadku  nieuwzględnienia  przez  Izbę  zarzutów  z  punktów  1-4  powyżej,  Odwołujący 

zarzucał naruszenie: 

art.  26  ust.  4  ustawy  przez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  wyjaśnienia 

wątpliwości  związanych  z  przedłożoną  próbką,  w  sytuacji  w  której  Zamawiający 

powziął  wątpliwości  co  do  właściwości  próbki  przedłożonej  przez  Odwołującego  w 


zakresie wersji oprogramowania dotyczącej poszczególnych modułów wchodzących w 

skład Platformy e-usług z Systemami Zasilającymi. 

Wobec powyższego wykonawca MADKOM wnosił o: 

  unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  w  zakresie  wyżej 

wskazanych części postępowania, 

  nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert w zakresie 

wyżej wskazanych części postępowania, 

  nakazanie Zamawiającemu równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  umożliwiający  zachowanie  zasad  uczciwej 

konkurencji, 

  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego,  jako 

najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym. 

W uzasadnieniu zarzutów odwołania wykonawca MADKOM podniósł, że:  

I. 

Zarzut 

naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy w związku z punktem 3 oraz 6 załącznika nr 

1 B do SIWZ OPZ oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy. 

W  ocenie  Odwołującego  przez  dokonanie  przez  Zamawiającego  czynności, 

polegającej  na  odrzuceniu  oferty  Odwołującego,  doszło  do  naruszenia  art.  7  ust.  1  ustawy 

przez brak zapewnienia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz art. 29 

ust.  1  i  2  ustawy  przez  dokonanie  bezpodstawnej  i  sprze

cznej  interpretacji  treści  SIWZ  a 

polegającej  właśnie  na  ustaleniu  przez  Zamawiającego,  że  wykonawca  wdrażając  nowy 

zintegrowany  system  (W)  nie  może  dostarczyć  i  wdrożyć  systemów  pochodzących  od 

określonych  producentów,  co  prowadzi  w  konsekwencji  do  uprzywilejowania  innych 

producentów,  a  także  wyeliminowania  producentów  oprogramowania,  które funkcjonują  lub 

funkcjonowały u Zamawiającego lub Partnerów. 

Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  uzasadniając  w  piśmie  z  dnia  3  kwietnia  

2020  r.  odrzucenie  oferty  Od

wołującego,  wskazał  wprost,  iż  narusza  procedurę  zamówień 

publicznych dokonaną przez siebie interpretacją zapisów SIWZ, a nie wynikającą wprost, czy 

też w sposób dorozumiany, z dokumentacji przetargowej. Co więcej przyznał, iż zapoznał się 

również  z interpretacją opisu przedmiotu zamówienia zaprezentowaną przez Odwołującego 

się  w  wyjaśnieniach  z  dnia  22  lipca  2019  r.,  następnie  ją  zaakceptował  w  ramach 

postępowania,  czego  dowodem  jest  dopuszczenie  Odwołującego  do  kolejnego  etapu 


postępowania  w  postaci  badania  próbki  oprogramowania.  W  ocenie  Odwołującego, 

zaoferował  on  Zamawiającemu  rozwiązania  zgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego 

określonymi treścią SIWZ. 

Odwołujący wyjaśniał, że wskazał Zamawiającemu, iż jego oferta na wdrożenie nowych 

zintegrowanych systemów polega na dostawie i wdrożeniu nowszych wersji posiadanych już 

przez  partnerów  systemów  oraz  wdrożeniu i  dostawie nowych modułów  wraz  z  aplikacjami 

wspomagającymi.  Następnie  wykonawca  MADKOM  podnosił,  że  narzucanie  przez 

Zamawiającego  formy  dostawy  i  wdrożenia  przedmiotu  zamówienia  poprzez  wykluczenie 

określonych  producentów  stanowi  naruszenie  podstawowych  zasad  wynikających  z  ustawy 

Pzp.  

Podkreślał, iż treść pkt 6 załącznika 1B do SIWZ OPZ jest jedynym miejscem, które 

traktuje  o  definicji  wdrożenia  nowego  zintegrowanego  systemu,  natomiast  zaprezentowana 

przez  Zamawiającego  interpretacja  sposobu  wykonania  tego  zakresu  prac  w  piśmie 

dotyczącym  odrzucenia  oferty  Odwołującego  z  dnia  3  kwietnia  2020  r.  nie  znajduje 

odzwierciedlenia  w  treści  SIWZ,  jak  również  w  odpowiedziach  udzielonych  przez 

Zamawiającego w trakcie postępowania. Zdaniem Odwołującego Zamawiający celowo przyjął 

odpowiadającą  jego  zamiarom  interpretację,  nieznajdującą  pokrycia  w  dokumentacji 

przetargowej oraz rażąco sprzeczną z podstawowymi zasadami prawa zamówień publicznych, 

celem  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  będącego  podmiotem,  któremu  Zamawiający  z 

niewiadomych przyczyn nie chce powierzyć wykonania zamówienia. Odwołujący zaznaczał, 

że  przyjęta  przez  Zamawiającego  interpretacja  pojęcia  (W)  -  wdrożenia  nowego 

zintegrowanego systemu, a przedstawiona w treści pisma o odrzuceniu oferty Odwołującego, 

doprowadza  w  praktyce  do  wyeliminowania  z  uczestnictwa  w  postępowaniu  podmiotu 

oferującego  system  informatyczny  producentów,  z  których  Zamawiający  lub  Partnerzy 

częściowo korzystają. Odwołujący, na kanwie założeń przedstawionych w odrzuceniu oferty 

przez Zamawiającego dotyczących zakresu prac (W) stwierdził, iż ma on na celu dopuszczenie 

do  udziału  w  postępowaniu  wyłącznie  wykonawców  oferujących  oprogramowania  innych 

producentów systemów aniżeli tego producenta, którego systemy aktualnie posiada i użytkuje. 

Zamawiający nie jest również konsekwentny w przyjętej przez siebie interpretacji na potrzeby 

odrzucenia oferty Odwołującego, gdyż  z jednej strony wskazuje w piśmie z dnia 3 kwietnia 

2020  r.  na  konieczność  zaoferowania  „nowego,  innego,  nie  takiego  samego”,  a  zatem 

„niesprzecznego  z  treścią  SIWZ”  (str.  11  pisma),  a  następnie  podkreśla,  że  dopuścił 

Odwołującego  do  kolejnego  etapu  postępowania  w  postaci  próbki  oferowanego 

oprogramowania, celem upewnienia się, że „oferowane oprogramowanie tej samej firmy jest 

z pewnością tym samym oprogramowaniem, a nie nową linię produktów, o której Zamawiający 

mógł nie wiedzieć.” Oznacza to, że Zamawiający w związku z wyjaśnieniami Odwołującego 


się  z  dnia  22  lipca  2019  r.  wskazuje,  że  na  pewno  nie  można  zaakceptować  dostawy  i 

wdrożenia  nowego  oprogramowania  tej  samej  firmy,  a  dopiero  w  dalszej  części  pisma 

Zamawiający stara się niejako wybronić (uzasadnić w istocie wykluczenie danego producenta 

oprogramowania)  i  wskazuje,  że  może  jest  nowa  wersja  która  byłaby  przez  niego 

zaakceptowana. 

Następnie Odwołujący podkreślał, że na etapie oceny oferty Zamawiający stwierdził, 

że  ujawnił  „niezgodność  treści  oferty  z  wymaganiami  stawianymi  w  SIWZ.  Niezgodności 

dotyczyły  dostawców  części  systemów  zasilających.  Wykazani  podwykonawcy  (dostawcy 

systemów  zasilających)  są  tożsami  z  producentami  obecnie  wykorzystywanego  przez 

Zamawiających oprogramowania dodatkowego i finansowo-księgowego”. Zamawiający zatem 

wyraźnie  stwierdził,  że  niezgodność  dotyczy  producenta  systemu  zasilającego,  ponieważ 

tenże  producent  jest  tożsamy  z  producentem  systemów  będących  w  posiadaniu 

Zamawiającego.  Odwołujący  wskazywał,  iż  jest  to  przejaw  nierównego  traktowania 

w

ykonawców,  gdyż  Zamawiający  jako  niezgodność  oferty  z  treścią  SIWZ  uznaje  tylko  i 

wyłącznie wskazanie konkretnego producenta systemu zasilającego. 

Zdaniem Odwołującego niedopuszczalnym jest interpretowanie zapisów SIWZ w ten 

sposób, że (W) oznacza tylko i wyłącznie wdrożenie kompleksowej Platformy e-Usług, która 

wykorzystuje  zupełnie  nowe,  inne  systemy  zasilające  niż  producentów  systemów  obecnie 

funk

cjonujących u Zamawiającego lub Partnerów (tj. inne niż firma INFO-System R. i T. G. Sp. 

j.  oraz  RADIX  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.k.)  oraz  (D)  dostosowanie 

istniejącego,  gdyż  Zamawiający  przesądza  w  ten  sposób  o  tym,  że  wykonawca  oferujący 

oprogramowanie posiadane już przez Zamawiającego nie jest w stanie zmodyfikować go w 

ten sposób, aby wypełnić warunki zgodne z OPZ. Jedynie producenci - w tym wypadku INFO-

System R. i T. G. 

Sp. j. oraz RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. - posiadają 

specjalistyczną wiedzę na temat koniecznych do wykonania modyfikacji oprogramowania w 

celu spełniania wymagań OPZ. W opinii Odwołującego Zamawiający określając wymaganie 

W lub  D  dla formy  wdrożenia rości  sobie w  ten sposób  prawo do  decydowania o sposobie 

dostosowania użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania do standardu opisanego 

w  SIWZ  nie  będąc  do  tego  ani  uprawnionym,  gdyż  narusza  w  ten  sposób  zasadę 

konkurencyjności,  ani  kompetentnym,  gdyż  wiedzę  na  temat  wewnętrznej  budowy 

oprogramowania  i  koniecznych  modyfikacji  posiada  wyłącznie  producent  oprogramowania 

posiadający do niego prawa autorskie. 

Odwołujący  wyjaśniał,  że nie miał  wątpliwości  w  zakresie rozróżnienia  zakresu prac 

oznaczonych jako (W) oraz (D). Poprzez (W) - 

wdrożenie nowego zintegrowanego systemu 

zasilającego e- Usługi Odwołujący rozumiał, iż jego zadaniem jest wdrożenie każdego innego 

systemu aniżeli ten będący w posiadaniu Zamawiającego. Oznacza to, że system z tej samej 


linii  produktowej,  tego  same

go  producenta,  wypełniający  te  same  funkcje  biznesowe,  ale 

posiadający inne bądź nowsze funkcjonalności, w tym spełniające wymagania opisane w OPZ, 

stanowi  ofertę  zgodną  z  SIWZ.  Podkreślić  przy  tym  należy,  że  zgodnie  z  treścią  SIWZ 

Zamawiający wdrożenie nowego systemu (W) łączy z „niezbędną migracją danych”. Fakt, że 

wdrożenie nowszej wersji systemu wiąże się często z przebudową np. struktury bazy danych 

i formatu przechowywanych w niej danych, co w konsekwencji wymaga ich migracji. Poprzez 

(D)  -  dostosowan

ie  istniejącego  systemu  Odwołujący  rozumiał  wykorzystanie  istniejącego 

egzemplarza/kopii  systemu  zasilającego  użytkowanego  przez  Zamawiającego  i  Partnerów 

poprzez jego rozbudowę (zgodnie z warunkami licencyjnymi) i integracją z innymi systemami 

zasilającymi a także nowo wdrażanym i do standardu opisanego w OPZ. 

Wykonawca  MADKOM  twierdził,  że  Zamawiający  w  treści  pisma  z  dnia  3  kwietnia  

2020 r. znacząco rozszerzył w sposób niedopuszczalny na tym etapie postępowania pojęcie 

zakresu  pracy  oznaczonych  literą  (W)  wskazując,  iż  pod  tym  pojęciem  mieści  się  „nowy  a 

zatem  inny,  nie  ten  sam,  niepodobny,  nieidentyczny,  znacznie  nowszy  od  posiadanego, 

zintegrowany  system  zasilający  (...)”.  Po  pierwsze  -  Zamawiający  taką  interpretacją  nie 

dopuszcza tym samym sytuacji, że system, w którego posiadaniu obecnie jest Zamawiający, 

mógłby  spełniać  wszystkie  wymagania  funkcjonalne  opisane  w  SIWZ  i  być  zdolnym  do 

pełnienia  roli  systemu  zasilającego  e-usługi.  Zamawiający  nie  może  żądać  dostarczenia 

systemu  „znacznie  nowszego  od  posiadanego”,  w  przypadku,  gdy  obecny  system  i/lub 

elementy  tego  systemu  (poszczególne  użytkowane  przez  Zamawiającego  moduły 

oprogramowania)  spełniają  wymagania  SIWZ  i  nie  wskazując  jednocześnie  jakimi 

funkcjonalnościami  „znacznie  nowszy  system”  miałby  się  różnić  od  jego  starszej  wersji. 

Odwołujący wskazywał, że opisując warunki OPZ Zamawiający ma obowiązek sformułować 

konkretne  wymagania  dla  systemu.  Jeżeli  minimalne  wymagania  są  spełnione,  a  nie  są 

postawione inne wymagania, to poprzez użycie nieokreślonego pojęcia Zamawiający nie może 

już na etapie oceny ofert wymagać czegoś więcej niż minimum zawarte w OPZ. Po drugie - 

inna wersja systemu danego producenta, to nie ta sama wersja systemu. Nowy zintegrowany 

system  może  być  podobny  do  poprzedniego,  tym  bardziej  że  realizuje  podobne  funkcje 

biznesowe,  a zatem  niezrozumiałym  było dla Odwołującego,  dlaczego Zamawiający  miałby 

wymagać  systemu „niepodobnego”.  Inny  system,  czyli  nowsza  wersja,  jest  nieidentyczna  z 

poprzednią,  starszą  wersją.  A  wymaganie  „znacznie  nowszy  system”,  którego  użył 

Zamawiający w treści pisma z dnia 3 kwietnia 2020 r. jest nie tylko znaczącym rozszerzeniem 

definicji  (W)  wynikającej  z  OPZ,  ale  stanowi  dodatkowo  pojęcie  nieostre,  niemierzalne  i 

niemożliwe do oceny za pomocą obiektywnych kryteriów. 

Kolejno  Odwołujący  wyjaśniał,  że  Zamawiający  wyciągnął  wniosek,  iż  zaoferowane 

przez Odwołującego się systemy zasilające e-usługi są tożsame z obecnie posiadanymi i w 


sytuacji,  w  której  Odwołujący  zamierza  wykorzystać  funkcjonujące  u  Partnerów  programy, 

stanowi  to  zakres  prac  oznaczony  literą  (D),  str.  11  pisma.  Zamawiający  jawnie  przyznaje 

zatem,  iż  poprzez  wdrożenie  nowego  systemu  w  rzeczywistości  wymaga  dostarczenie 

systemu innego producenta, aniżeli systemów, w których posiadaniu już jest. Niezrozumiałym 

jest  również  dlaczego  Zamawiający  przyjął,  że  INFO-System  R.  i  T.  G.  Sp.  j.  oraz  RADIX 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.k.  nie  zapewnią  jako  producenci  właśnie 

zupełnie  nowych,  innych  od  obecnie  posiadanych  przez  Zamawiającego,  niepodobnych  i 

nieidentycznych  systemów.  Zamawiający  przyjął  w  sposób  nieuprawniony  zasadę,  że  w 

przypadku jeżeli część zamówienia powierzono wskazanym podwykonawcom (producentom 

aktualnie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania) to nie jest możliwe wykonania 

wdrożenia  w  formie  (W).  Odwołujący  stwierdził,  że  wskazanie  producenta  nie  oznacza,  że 

zamierza  on  zrealizować  zamówienie  z  wykorzystaniem  tych  samych  systemów,  które 

funkcjonują  u  Zamawiającego.  Wykonawca  MADKOM  podniósł,  że  jest  uprawniony  do 

zaoferowania  nowego  rozwiązania  kompleksowego  systemu  informatycznego  w  części 

opierającego się o nowe wersje aplikacji będących w ofercie dotychczasowego producenta, 

natomiast  w  świetle  przytoczonych  powyżej  argumentów,  Zamawiający  nie  mógł  przyjętą 

prze

z siebie interpretacją zapisów SIWZ wprowadzać rozwiązań ograniczających konkurencję 

i  doprowadzających  do  nierównego  traktowania  wykonawców,  zwłaszcza  że  nie  są  one 

technicznie uzasadnione. Oparcie systemu o nowe wersje dotychczas używanych aplikacji w 

żaden sposób nie wpływa na jakość przedmiotu zamówienia, kompleksowość jego wykonania 

i spełnienia wymagań opisanych w OPZ. 

Zdaniem  Odwołującego  interpretacja  zapisów  SIWZ  zaprezentowana  przez 

Zamawiającego prowadzi do wniosków, iż Zamawiający oczekuje w istocie wymiany systemów 

obecnie  posiadanych  i  nie  dopuszcza  tym  dostawy  ulepszonych  i  nowych  wersji 

oprogramowania  jako  systemów  zasilających  danych  producentów,  co  istotnie  narusza 

podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych. 

II. 

Zarzutu naruszenia art. 

7 ust. 1 ustawy w związku z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz 

§ 13 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie 

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Odwołujący  stał  na  stanowisku,  że  Zamawiający  przeprowadził  badanie  próbki 

platformy e-

Usług z systemami zasilającymi w sposób naruszający Załącznik nr 2 do SIWZ, a 

w  szczególności  w  sposób  naruszający  zasady  proporcjonalności  i  przejrzystości. 

Zamawiający  naruszył  również  art.  30  ust.  1  pkt  1  ustawy  oraz  §  13  ust.  1  pkt  1) 

Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  sprawie  rodzajów  dokumentów, 


jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

przez bezpodstawne i bezpra

wne nadinterpretowanie zapisów SIWZ, w wyniku czego odrzucił 

ofertę MADKOM.  

Odwołujący wskazywał, że badanie próbki miało na celu potwierdzenie, że oferowane 

dostawy  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez  Zamawiającego,  nie  stanowią 

natomiast  gotowego  pr

oduktu  zaoferowanego  przez  wykonawcę.  Wyjaśniał,  że  jeśli  dane 

założenia  nie  zostały  określone  w  OPZ,  nie  sposób  uznać,  iż  próbka  ma  wypełniać  inne, 

nieokreślone w treści OPZ, wymagania. Zamawiający jest uprawniony jedynie do stwierdzenia, 

iż próbka spełnia wymagania określone w SIWZ - w szczególności opisane w Załączniku nr 2 

Sposób badania Platformy e-Usług z Systemami Zasilającymi, bądź nie. Z treści protokołu z 

przeprowadzonego  badania  nie  wynika  jakoby  prezentacja  scenariuszy  przebiegła 

nieprawidłowo.  Wykonawca  odpowiedział  na  wszystkie  pytania  Zamawiającego,  udzielił 

wszelkich  niezbędnych  wyjaśnień  Zamawiającemu  oraz  zaprezentował  działanie  próbki 

systemu zgodnie ze wszystkimi obowiązkowymi scenariuszami opisanymi w Załączniku nr 2, 

a tym samym na et

apie badania próbki brak było przesłanek do uznania, że zaprezentowana 

próbka nie spełniła wymagań SIWZ. Jak zostało wskazane powyżej, Zamawiający jednak z 

niewiadomych  dla  Odwołującego  przyczyn  stwierdził,  że  na  etapie  badania  próbki  ujawnił 

niezgodność treści oferty Odwołującego z wymaganiami stawianymi w SIWZ, gdyż wykazani 

podwykonawcy  (producenci  systemów  zasilających)  są  tożsami  z  producentami  obecnie 

wykorzystywanego  przez  Zamawiających  oprogramowania  podatkowego  i  finansowo-

księgowego (...). Jednakże w samej treści pisma z dnia 3 kwietnia 2020 r. Zamawiający nie 

wskazuje  jakoby  próbka  nie  spełniała  wymagań  załącznika  nr  2  do  SIWZ.  Odwołujący 

zauważał,  że  Zamawiający  wyraził  wprost,  że  odrzuca  Odwołującego  się  z  uwagi  na 

zaoferowanie systemów producentów, które już są w posiadaniu Zamawiającego. Odwołujący 

podkreślał,  iż  Zamawiający  w  treści  pisma  z  dnia  3  kwietnia  2020  r.  starał  się  dodatkowo 

wskazać na argument, że Odwołujący nie zaoferował w ramach próbki „nowej, wyższej wersji 

oprogramowania”, a nawet gdyby ją zaoferował to „nowsza, wyższa wersja oprogramowania” 

nie  tworzy  z  obecnego  oprogramowania  nowego  oprogramowania,  a  jedynie  „poszerza 

funkcjonalność  lub  naprawia  błędy  w  istniejącym  oprogramowaniu”.  Jest  to  w  ocenie 

Odwołującego  jedynie  nietrafiona  argumentacja  usilnie  przytoczona  w  celu  uzasadnienia 

działania  Zamawiającego  niezgodnie  z  literą  prawa  zamówień  publicznych.  Ponownie 

zaznaczał,  że  „nowsza,  wyższa  wersja  oprogramowania”  w  istocie  nie  jest  wymogiem 

wynikającym z OPZ. 

Odwołujący  powoływał  się  na  punkt  8.7.3.1  SIWZ,  który  stanowi  o  dostarczeniu 

egzemplarza  testowego  - 

próbki  oferowanej  Platformy  e-usług  z  systemami  zasilającymi. 

Zakres i sposób dostarczenia - odbioru zestawu testowego do prezentacji wymaganych przez 


Zamawiającego  funkcjonalności  Platformy  e-usług  wraz  z  Systemami  zasilającymi 

przedstawia Załącznik 2 do SIWZ. Zamawiający wyraźnie wskazywał, że Platforma e-usług 

nie musi charakteryzować się docelowymi opisanymi w OPZ funkcjonalnościami, lecz winna 

posiadać taki zakres, który pozwoliłby na jej prezentację w zakresie opisanym w Załączniku nr 

2 do SIWZ.  

Odwołujący wyjaśniał, że w załączniku nr 2 „SPOSÓB BADANIA Platformy e-Usług z 

Systemami  Zasilającymi  -  dla  części  od  1  do  15”  w  pierwszym  akapicie  Zamawiający 

wskazywał,  iż  wymaga  dostarczenia  „zestawu  testowego  zgodnie  z  wymogami  opisanymi 

poniżej”. W punkcie 1.1 ustanowiono, iż „Wykonawca dokona prezentacji oferowanej Platformy 

(...)  z  wykorzystaniem  zestawu  testowego  (...),  na  podstawie  10  scenariuszy  testowych 

opisanych  pon

iżej.  Zestaw  testowy  (...)  musi  zawierać  sprzęt  niezbędny  do  uruchomienia 

wersji demonstracyjnej rozwiązania w postaci nie więcej niż jednego komputera (...), na którym 

będzie  zainstalowany  system  demonstracyjny  w  postaci  części  systemu  lub  wybranych 

modułów  w  celu  prezentacji  10  scenariuszy  wymienionych  poniżej”.  Zakres  prezentacji 

ograniczony  jest  zatem  jedynie  do  prezentacji  10  scenariuszy  testowych,  a  Zamawiający 

wymaga, aby zestawy testowy posiadał tylko „części systemu lub wybrane moduły” wyłącznie 

celu prezentacji 10 scenariuszy wymienionych w załączniku nr 2. 

Odwołujący zaznaczał, że Zamawiający nie wymagał zgodnie z treścią Załącznika nr 2 

do  SIWZ  - 

„ostatecznego  i  docelowego  rozwiązania  oferowanego  przez  Wykonawcę” 

składającego się z wszystkich docelowych modułów oprogramowania (jak zostało to wskazane 

na stronie 12 pisma z dnia 3 kwietnia 2020 r.). Rozwiązaniem docelowym może być tylko i 

wyłącznie całościowe rozwiązanie Platformy e-Usług wraz z systemami zasilającymi wdrożone 

zgodnie z  umową i  w  zakresie opisanym  w  OPZ. Tym  samym Odwołujący  się przedstawia 

kolejny  argument  przemawiający  za tym,  że nie sposób  przyjąć interpretacji  zakresów  prac 

(W)  oraz  (D)  zaprezentowanych  przez  Zamawiającego  w  piśmie  odrzucającym  ofertę 

MADKOM, gdyż ostatecznie stwierdzenie czy wykonawca zastosował zakres prac (W) czy też 

(D)  będzie  możliwe  dopiero  w  wyniku  wdrożenia  całościowego  rozwiązania  Platformy. 

Zaprezentowanie poszczególnych modułów nie przesądza bowiem jeszcze o tym, że będzie 

to zakres prac (W) czy też (D). 

W  tym  miejscu  Odwołujący  stwierdził,  że  jedynie  dany  wykonawca  jest  w  stanie 

stwierdzić  czy  dane  oprogramowanie  (w  danej  wersji  z  oficjalnego  cyklu  wydawniczego 

producenta)  jest  wersją  tożsamą  z  posiadaną  przez  Zamawiającego,  jak  również 

wystarczającą  do  spełnienia  określonych  wymagań  OPZ.  Wersje  oprogramowania 

dostarczone na próbce przez Odwołującego się były wersjami wystarczającymi do spełnienia 

wymagania  prezentacji  zintegrowanego  rozwiązania  wg  10  scenariuszy  określonych  w 

załączniku  nr  2  do  SIWZ,  co  należy  podkreślić  było  jedynym  i  wyłącznym  celem 


przeprowadzenia  prezentacji.  Nie  oznacza  to  jednocześnie,  że  dostarczone  na  próbce 

oprogramowania  elementy  są  wersjami  docelowymi,  ponieważ  do  spełnienia  wszystkich 

wymagań OPZ koniecznym jest dostarczenie wszystkich modułów w wersjach spełniających 

wymagania  opisane  w  OPZ,  a  nie  wyłącznie  takie,  które  pozwoliły  na  prezentację  10 

scenariuszy próbkowania. 

Odwołujący  zaznaczał  również,  że  szczegółowo  opisane  wymagania  i  zakres 

prezentacji  - 

wynikający  z  załącznika  nr  2 do  SIWZ  -  nie  przewidywały  prezentacji  numeru 

wersji i daty wydania oprogramowania. Z treści uzasadnienia odrzucenia wynika natomiast, iż 

Zamawiający  wszedł  w  posiadanie  informacji  o wersjach  i  datach  wydania  poszczególnych 

systemów na próbce, co nie powinno mieć miejsca, gdyż z protokołu prezentacji próbki nie 

wynika,  aby  Zamawiający  w  trakcie  badania  ustalił  owe  informacje.  Zamawiający  nie  był 

uprawniony  do  wykorzystywania  zestawu  testowego  w  innym  celu  aniżeli  prezentacja 

testowego  rozwiązania  przez  Wykonawcę  (pkt  1.9  Załącznika  nr  2  do  SIWZ),  a  jeżeli 

Zamawiający badał próbkę samodzielnie to nie tylko naruszył zasady prezentacji określone 

treścią  SIWZ,  ale  dodatkowo  nie  daje  gwarancji,  iż  badanie  wersji  wykonał  w  sposób 

prawidłowy  i  pobrał  z  systemu  prawidłowe  wartości,  bo  nie  odbyło  się  to  w  obecności 

Wykonawcy,  który  jako  producent  -  jako  jedyny  posiada  wiedzę,  gdzie  ta  informacja  jest 

zawarta. W sytuacji bowiem gdyby Zamawiający chciałby poznać przedmiotowe informacje w 

trakcie  prezentacji 

Odwołujący  udzieliłby  stosownych  wyjaśnień  Zamawiającemu,  które 

rozwiałyby jego wątpliwości w zakresie numeracji. 

Odwołujący stwierdził, że Zamawiający nie mógł wnioskować, iż numer wersji aplikacji 

widoczny  w  oprogramowaniu  oznacza,  że  jest  to  starsza  lub  taka  sama  wersja  tej  samej 

aplikacji. Producent mógł przecież dokonać zmian w kodzie źródłowym aplikacji na potrzeby 

scenariuszy a nie był zobligowany do zmiany numeru wersji. Producent mógł nie zmieniając 

daty i wersji programu zmienić wnętrze programu (kod) tak, aby spełniał warunki OPZ i nie 

musiał  jednocześnie  zmieniać  oznaczeń,  zwłaszcza,  iż  nie  miało  to  znaczenia  dla  testów. 

Zamawiający nie jest w stanie tego zweryfikować. Reasumując zdaniem Odwołującego należy 

jednoznacznie wskazać, że numer wersji przedstawionego do próbki modułu oprogramowania 

nic  nie  oznacza  i  nie  można  wyciągać  na  jego  podstawie  jakichkolwiek  wniosków  co  do 

zakresu funkcjonalnego oferowanego przez dany egzemplarz oprogramowania, szczególnie 

gdy wersja ta nie pochodzi z podstawowe

j linii produktowej, a jest wersją tworzoną na potrzeby 

projektu, w tym przypadku na potrzeby prezentacji próbki. Wnioskowanie zatem wyłącznie na 

podstawie  numeru  wersji,  iż  oprogramowanie  to  jest  starsze  (skoro  numer  mniejszy)  od 

obecnie posiadanego jest nieuprawnione, a ponadto - 

nie są to wersje docelowe systemów, 

które spełniać będą wszystkie wymagania OPZ. 


III. 

Zrzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

Zdaniem  Odwołującego  Zamawiający  naruszył  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  przez 

odrzucenie jego oferty 

z uwagi na niezgodność z SIWZ, w sytuacji, gdy oferta Odwołującego 

jest  zgodna  z  treścią  SIWZ.  Odwołujący  wykazywał  w  powyżej  argumentacji,  iż  oferuje 

dostawę  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego  opisanymi  w 

załączniku 1B OPZ. 

Odwołujący podnosił, że Zamawiający argumentując swoją decyzję o odrzuceniu oferty 

Odwołującego  nie  wskazał  konkretnie  żadnego  postanowienia  SIWZ,  w  szczególności 

elementu z prezentacji próbki określonej w Załączniku nr 2, które nie zostało wypełnione przez 

Odwołującego. Zamawiający nie przytoczył konkretnego zapisu nawet w treści podsumowania 

uzasadniającego  odrzucenie  oferty  w  piśmie  z  dnia  3  kwietnia  2020  r.  Odwołujący  może 

jedynie domniemywać, iż Zamawiający zarzuca wykonawcy niewypełnienie pkt 6 załącznika 

nr 

1B  OPZ,  jednakże  pkt  ten  wprowadza  jedynie  definicję  zakresów  prac,  które  w  istocie 

Odwołujący  oferuje  i  które  będą  przedmiotem  realizacji  dopiero  po  podpisaniu  umowy  w 

sprawie  udzielania  zamówienia  publicznego.  Odwołujący  wykazał  w  sposób  dostateczny 

powy

żej,  że  oferując  wdrożenie  nowego  zintegrowanego  systemu  (W)  wypełnia  wszelkie 

wymagania opisane w OPZ. Wobec powyższego Zamawiający nie był i nie jest uprawniony do 

odrzucenia oferty Wykonawcy. 

IV. 

Zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w związku z art. 3 oraz art. 15 ust. 1 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Odwołujący  wyjaśniał,  że  w  jego  ocenie  Zamawiający  stosuje  czyny  nieuczciwej 

konkurencji,  które  mają  doprowadzić  do  pozbawienia  Odwołującego  uzyskania 

przedmiotowe

go zamówienia publicznego. W ocenie Odwołującego, Zamawiający w sposób 

zamierzony utrudnia Odwołującemu dostęp do rynku, a w sposób wyraźny przedstawiają to 

fakty przytoczone poniżej. 

Wykonawca MADKOM wyjaśniał, że jako tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegł dane w 

złożonej przez siebie ofercie na wykonanie zamówienia publicznego, tj. w załączniku nr 3 do 

formularza oferty (Wykaz osób), w załącznikach 6-9 (formularz cenowy i opis przedmiotu oferty 

na część I, II, III, IV) i 12 (formularz cenowy i opis przedmiotu oferty na część VII) oraz 15-19 

(formularz  cenowy  i  opis  przedmiotu  oferty  na  część  X,  XI,  XII,  XIII,  XIV),  jak  również 

załączonych  do  nich  opisów  oraz  dokumentów  producentów,  oraz  w  próbce  oferowanego 

oprogramowania. W dniu 15 lipca 2019 r. Zamawiający przysłał Odwołującemu informację o 


odtajnieniu  informacji  zastrzeżonej  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  zawartych  w  złożonej 

ofercie - 

w załącznikach 6-9 (formularz cenowy i opis przedmiotu oferty na część I, II, III, IV) i 

12 (formularz cenowy i opis prz

edmiotu oferty na część VII) oraz 15-19 (formularz cenowy i 

opis przedmiotu oferty na część X, XI, XII, XIII, XIV), jak również załączonych do nich opisów 

oraz dokumentów producentów, oraz w próbce oferowanego oprogramowania, wskazując, iż 

postępowanie  o  zamówienie  publiczne  jest  prowadzone  w  warunkach  transparentności 

zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy i jest ono jawne. 

Na  czynność  polegającą  na  odtajnieniu  tej  części  oferty  przez  Zamawiającego 

MADKOM w dniu 24 lipca 2019 r. złożył do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie powołując 

się na  naruszenie przez Zamawiającego art.  8  ust.  3  ustawy  w  związku z  art.  11  ust.  2 i  4 

ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Pomimo  wyraźnego  uzasadnienia 

Odwołującego w zakresie konieczności objęcia tajemnicą przedmiotowych danych, dopiero na 

skutek  złożonego  odwołania  Zamawiający  podjął  decyzję  w  przedmiocie  unieważnienia 

dokonanej  przez  siebie  czynności,  o  czym  poinformował  Odwołującego  pismem  z  dnia  1 

sierpnia 2019 r., co też skutkowało cofnięciem odwołania przez Odwołującego.  

Następnie pismem z dnia 19 sierpnia 2019 r. Zamawiający zawiadomił Odwołującego 

o  odrzuceniu  jego  oferty.  Zamawiający  wskazał,  iż  po  zapoznaniu  się  wyjaśnieniami 

wykonawcy i podniesioną przez niego argumentacją co do popełnienia przez niego oczywistej 

omyłki pisarskiej w modelach zaoferowanego sprzętu, tj. modelu serwera R540 zamiast R640 

oraz  urządzenia  sieciowego  UTM  SN310  zamiast  SN510  odrzucił  oferty  dla  części 

1,3,4,7,11,12 i 14 jako niezgodne z treścią oferty. Odwołujący został ponownie zmuszony do 

złożenia odwołania od powyższej czynności Zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołanie zostało złożone w dniu 29 sierpnia 2019 r. W wyroku z dnia 13 września 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu unieważnienie 

czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz nakazała ponowne badanie i ocenę ofert. 

Z powyższego zdaniem Odwołującego  wynika,  że Zamawiający  nie po raz  pierwszy 

stosuje  wobec  Odwołującego  działania  niezgodne  z  procedurą  zamówień  publicznych,  co 

więcej  Zamawiający  narusza  wobec  Odwołującego  wciąż  te  same  przepisy,  co  pozwala 

sądzić, iż zamierza on doprowadzić do celowego odrzucenia oferty Odwołującego, nie kierując 

się przy tym przyczynami obiektywnymi. 

V. 

Zarzutu naruszenia art. 26 ust. 4 ustawy. 

Odwołujący  jedynie  z  daleko  posuniętej  ostrożności  wskazywał,  że  w  przypadku 

nieuznania przez Krajową Izbę Odwoławczą zarzutów wykazanych powyżej, Zamawiający w 


jego ocenie dopuścił się w takim wypadku naruszenia art. 26 ust. 4 ustawy przez zaniechanie 

wezwania  O

dwołującego  do  wyjaśnienia  wątpliwości  związanych  z  przedłożoną  próbką,  w 

sytuacji  w  której  Zamawiający  powziął  wątpliwości  co  do  właściwości  próbki  przedłożonej 

przez Odwołującego w zakresie wersji oprogramowania. 

W ocenie wykonawcy MADKOM w trakcie badan

ia próbki Zamawiający nie był w stanie 

ustalić  numeracji  wersji  oprogramowań,  jednakże  takie  ustalenia  zostały  przedstawione  w 

piśmie  uzasadniającym  odrzucenie  oferty  Odwołującego,  co  więcej  zostały  przez 

Zamawiającego  przedstawione  wątpliwości  w  zakresie  rzekomo  ustalonej  numeracji 

oprogramowania.  W  tym  miejscu  Odwołujący  podkreślał,  iż  Zamawiający  pytania  w  tym 

zakresie  mógł,  a  jeżeli  miał  w  tym  zakresie  wątpliwości  to  nawet  powinien,  przedstawić 

wykonawcy  w  trakcie  badania  próbki,  co  spotkałoby  się  ze  stosowanymi  wyjaśnieniami  ze 

strony  Odwołującego,  iż  numeracja  nie  ma  znaczenia  dla  spełnienia  wymagań  SIWZ. 

Dodatkowego  wskazania  wymaga,  niezależnie  od  nieuprawnionego  sposobu  pozyskania 

przez  Zamawiającego  informacji  o  numerach  wersji  oprogramowania  znajdującego  się  w 

próbce, Zamawiający dysponował następczą możliwością wezwania na piśmie wykonawcy do 

udzielenia  stosownych  wyjaśnień,  czego  nie  uczynił,  a  w  zamian  dokonał  własnych,  zbyt 

daleko idących ustaleń, które doprowadziły go do bezpodstawnych wniosków, iż Odwołujący 

oferuje starsze wersje oprogramowania, a zatem niezgodne z treścią SIWZ, co w świetle całej 

argumentacji  przedstawionej  w  niniejszym  odwołaniu  miało  charakter  celowego  i 

zamierzonego działania Zamawiającego. 

KIO 814/20 

W  dniu  14  kwietnia 

2020  r.  wykonawca  Sputnik  Software  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Poznaniu  przy  ul.  Klinkierowej  7  (dalej:  „Odwołujący”  lub  „Sputnik”)    wniósł  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  zaniechanie  czynności  odrzucenia  oferty 

wykonawcy MADKOM złożonej w odniesieniu do części: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 jako 

niezgodnej z SIWZ. 

Odwołujący  zarzucał  Zamawiającemu  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez 

zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy MADKOM: 

a) 

pomimo tego, że oferta tego wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji, 

b) 

z  powodu  niezłożenia  przez  wykonawcę  MADKOM  próbki  oferowanej  platformy  e-

usług z oferowanymi systemami zasilającymi. 


Wobec powyższego wykonawca Sputnik wnosił  o uwzględnienie odwołania w całości 

i  nakazanie  Zamawiającemu  odrzucenia  oferty  wykonawcy  MADKOM  z  powodu  opisanych 

wyżej niezgodności z SIWZ.  

W uzasadnieniu zarzutów odwołania wykonawca Sputnik podniósł, że:  

I. 

Zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  w  zakresie  nie  przedłożenia  zestawu 

testowego oferowanego systemu. 

Wykonawca  Sputnik  wyjaśniał,  że  wykonawca  MADKOM  zaoferował  systemy 

zasilające,  które  były  tożsame  z  tymi,  które  do  tej  pory  funkcjonowały  u  tych  dziesięciu 

Partnerów. Zamawiający w związku z wątpliwościami czy zaoferowane systemy są systemami 

nowymi  zg

odnie  z  wymaganiami  SIWZ,  w  trybie  art.  87  ust.  1  Pzp,  wezwał  wykonawcę 

MADKOM  do  złożenia  wyjaśnień.  W  odpowiedzi  wykonawca  wyjaśnił,  że  oferowane  przez 

niego  systemy  należące  do  podwykonawców, których systemy  obecnie są wykorzystywane 

przez  dziesięciu Partnerów  są nowe,  bowiem  stanowią rzekomo  nowe, wyższe wersje tych 

systemów,  które  są  obecnie  wykorzystywane  przez  Partnerów  oraz  mają  obejmować 

dotychczas nieużytkowane przez Partnerów moduły wraz z aplikacjami wspomagającymi.  

Wykonawca Sputnik  stwierdził,  że wyjaśnienia wykonawcy  składane w  trybie art.  87 

ust. 1 Pzp stanowią część oferty bowiem jak stwierdziła KIO „wyjaśnienia wykonawcy składane 

w  trybie  art.  87  ust.  1  p.z.p.,  stanowią  treść  oferty,  na  równi  z  oświadczeniami  wykonawcy 

zawartymi  w  formularzu  asortymentowo-

cenowym  oferty”.  W  związku  z  tym  zgodnie  z 

wyjaśnieniami  MADKOM,  nowymi  systemami  miały  być  nowsze,  wyższe  wersje  systemów 

Info-System R. i T. G. sp. j. oraz RADIX sp. z o.o. sp.k. - 

w rozumieniu nowsze/wyższe wersje 

od tych u

żywanych do tej pory przez Partnerów. W dalszej kolejności Zamawiający wezwał 

wykonawcę  MADKOM  do  przedstawienia  próbki  oferowanej  platformy  e-usług  wraz  z 

systemami  zasilającymi.  Po  dokonanej  prezentacji  próbki  okazało  się  ze  zaprezentowane 

zestawy testow

e nie prezentowały nowych, wyższych wersji systemów zasilających. Finalnie 

okazało się że pomimo wyjaśnień wykonawcy MADKOM, że oferowane w przetargu są nowe, 

wyższe  wersje  oprogramowania,  zestawy  testowe  nie  pokazały  nowszych/wyższych  wersji 

systemów zasilających.  

W związku z tym zdaniem wykonawcy Sputnik nie można mówić o tym, że wykonawca 

MADKOM  pokazał  Zamawiającemu  próbkę  systemów  objętych  ofertę  o  wyższej/nowszej 

wersji.  Powyższe  ma  taki  skutek,  że  wykonawca  MADKOM  nie  zaprezentował  próbek 

systemu,  k

tórego  dotyczyła  oferta.  Wykonawca  MADKOM  przedstawił  próbki  systemów  tej 

samej  wersji  i  starszych  w  stosunku  do  tych,  którymi  dysponują  Partnerzy.  Tym  samym 

uznawał,  że  wykonawca  MADKOM    nie  przedstawił  na  żądanie  Zamawiającego  próbki 


systemu,  który  był  objęty  ofertą.  Zdaniem  wykonawcy  Sputnik  nie  można  wykluczyć,  że 

Zamawiający celowo został wprowadzony w błąd kiedy pokazywano mu oprogramowania w 

wersji  starszej  i  takiej  samej  jak  wykorzystywana  przez  odpowiednich  partnerów  w  ich 

urzędach. Wobec powyższego, niezależnie od tego, że Zamawiający uznał, że nie mogą być 

co do zasady uznane  za nowe systemy tych samych podwykonawców, które funkcjonują u 

Partnerów obecnie (bądź ich starsze wersje) i abstrahując od oceny tej podstawy odrzucenia, 

Zamawiający  winien  odrzucić  ofertę  także  z  tego  powodu,  że  MADKOM  nie  przedstawił  w 

próbce wyższych, nowszych wersji systemów, które zgodnie z wyjaśnieniami oferował. 

II. 

Niezgodność zaoferowanych systemów zasilających z wymaganiami SIWZ.  

Wykonawca  Sputnik  stwierdził,  niezależnie  od  argumentów  w  punktu  powyżej,  że 

zaoferowane  przez  wykonawcę  MADKOM  systemy  zasilające  nie  spełniają  wymagań 

funkcjonalnych  wynikających  z  SIWZ.  Tytułem  przykładu  Odwołujący  wskazał  na  kilka 

ewidentnych naruszeń wymagań SIWZ.  

Zamawiający wymagał, aby system e-usług był zgodny ze standardem WCAG 2.0. Od 

2012  r.  w  Polsce  obowiązuje  zestaw  minimalnych  wymagań  dla  rejestrów  publicznych  i 

wymiany  informacji  w  postaci  elektronicznej  oraz  minimalnych  wymagań  dla  systemów 

teleinformatycznych  który  zobowiązuje  podmioty  realizujące  zadania  publiczne  do 

dostosowania serwisów internetowych do standardu WCAG 2.0. Zgodnie z tym wymogiem o 

charakterze powszechnym, Zamawiający określił w tym zakresie wymagania w Załączniku 1B 

do  OPZ:  w  pkt.  4  Wymagania  ogólne,  4.1.  Łatwość  pracy  z  systemem.  4.1.5.  „Systemy  e-

usługowe powinny być zgodne z standardem WCAG 2.0.  ”,  w  pkt.  5  Minimalne  wymagania 

funkcjonalne.  5.1  Platforma  e-

usług, pkt. 40: „PeU musi być zgodny ze standardem WCAG 

2.0.”.  Tymczasem  systemy  zaoferowane  przez  wykonawcę  MADKOM  nie  są  zgodne  ze 

standardem  WCAG  2.0.  Oferując  systemy,  które  nie  spełniają  tego  wymogu  zgodności  z 

WCAG  2.0.  Wykonawca  MADKOM  nie  spełnił  wymagań  funkcjonalnych  systemu  e-usług 

wynikającego z przywołanych punktów OPZ. 2) Jak wynika z Załącznika 1B do OPZ w pkt. 

5.1.  Minimalne  wymagania  funkcjonalne.  5.1  Platforma  e-

usług,  ppkt.  39,  platforma  e-usług 

powinna współpracować z relacyjną bazą danych SQL w wersji komercyjnej oraz darmowej. 

Tymczasem oprogramowanie zaoferowane przez MADKOM tożsame z tym z którego obecnie 

korzystają Partnerzy, opiera się na bazie danych Firebird, która nie jest bazą komercyjną, a 

bazą  opensource.  Powyższe  to  kolejny  przykład  niespełniania  przez  zaaferowane  przez 

MADKOM  systemy  wymagań  SIWZ.  3)  Podobnie,  z  Załącznika  nr  1B  do  OPZ  w  pkt.  5.1. 

Minimalne wymagania funkcjonalne. 5.1 Platforma e-

usług, ppkt. 36, platforma e-usług musi 

pozwalać na pobranie dokumentów powiązanych z kartami usług np. wniosków do pobrania 


Tymczasem  oprogramowanie  zaoferowane  przez  wykonawcę  MADKOM  tożsame  z  tym  z 

którego  obecnie  korzystają  Partnerzy,  nie  spełnia  tego  wymogu.  W  związku  z  tym  system 

zaoferowany przez MADKOM nie spełnia także tego wymagania SIWZ. 4) Dalej, jak wynika z 

OPZ  w  pkt  5.1.  Minimalne  wymagania  funkcjonalne.  5.1  Platforma  e-

usług,  ppkt.  53:  „W 

ramach zamówienia Wykonawca musi dostarczyć wszystkie e-formularze ePUAP niezbędne 

do  zrealizowania  usług.  Specyfikacja  e-formularzy  została  określona  w  części  dotyczącej 

wdrożenia  rozwiązania.  Partnerzy  projektu  wymagają,  aby  Wykonawca  uruchomił  w  PeU 

wszystkie  wymagane  e-

formularze  wraz  kartami  i  opisem  usług”.  W  odniesieniu  do  tego 

wymagania  zadano  Zamawiającemu  pytanie  nr  75  do  SIWZ:  Czy  zamawiający  dopuści 

spełnienie  wymagania  przez  wdrożenie  platformy  e-usług  wraz  z  modułem  elektronicznego 

biura obsługi interesanta, gdzie wykonawca uruchomi pokategoryzowane karty usług, wraz z 

ich  wizualizacjami  (dedykowanym  opisem),  listą  plików  do  pobrania  oraz  linkiem  do 

odpowiedniego  formularza  na  ePUAP  w  kontekście  urzędu  na  które  Zamawiający  udzielił 

odpowiedzi:  „Zamawiający  uruchomienie  pokategoryzowane  karty  usług,  wraz  z  ich 

wizualizacjami  (dedykowanym  opisem),  listą  plików  do  pobrania  oraz  linkiem  do 

odpowiedniego  formularza  na  ePUAP  nie  uzna  za  spełnienie  przytoczonego  w  zapytaniu 

war

unku.”  Pomimo  doprecyzowania  wymagania  przez  Zamawiającego,  oprogramowanie 

zaoferowane przez MADKOM nie spełnia warunku określonego w przywołanym wyżej ppkt. 

53 z pkt. 5.1. Załącznika nr 1B do OPZ. Oprogramowanie zaoferowane przez MADKOM nie 

ma  opcji  uruchamiania  e-

formularzy  wraz  z  kartami  i  opisem  usług,  co  jest  kolejnym 

przykładem niezgodności oferty z SIWZ. O powyższych przykładach niespełnionych wymagań 

SIWZ przez oprogramowanie zaoferowane przez wykonawcę MADKOM.  

Odwołujący  wskazywał,  że  ma  wiedzę  opartą  na  informacjach,  które  posiada  jako 

podmiot zajmujący się analogicznym zakresem działalności. Wobec powyższych przykładów, 

które  przeczą zgodności  oferty  z  wymaganiami SIWZ,  oferta  MADKOM  jako niespełniająca 

tych wymagań powinna zostać odrzucona. Zamawiający zaniechał jednak odrzucenia oferty 

wykonawcy MADKOM.  

W  toku  posiedzenia  Izby  z  udziałem  stron  i  Przystępujących  Zamawiający  złożył 

oświadczenie  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  odwołania  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO 

814/20. Wykonawca MADKOM jako P

rzystępujący do postępowania odwoławczego w sprawie 

o  sygn.  akt  KIO  814/20  złożył  oświadczenie  o  złożeniu  sprzeciwu  wobec  uznania  przez 

Zamawiającego w całości zarzutów odwołania.   


Uwzględniając  dokumentację  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

przedstaw

ioną  przez  Zamawiającego,  dowody,  stanowiska  i  oświadczenia  Stron  oraz 

Przystępujących,  złożone  w  pismach  procesowych  oraz  na  posiedzeniu  i  rozprawie, 

Izba ustaliła i zważyła co następuje. 

Izba ustaliła, że w pkt 3 załącznika nr 1 B do SIWZ – OPZ Zamawiający wskazał, że: 

„ Z uwagi na główny cel projektu, czyli uruchomienie e-usług niezbędne będzie dostarczenie 

zintegrowanych  rozwiązań  zapewniających  swobodny  przepływ  informacji  pomiędzy 

obszarem. W ramach projektu oprócz uruchomienia e-usług, wymagane będzie dostarczenie 

nowych  zintegrowanych  systemów  zasilających  e-usługi  lub  dostosowanie  istniejących,  do 

wymaganego standardu zapewniającego swobodny przepływ danych. W części związanej z 

wdrożeniem  systemu  e-usług  dostępne  jest  zestawienie  produktowe  per  partner  ze 

szczegółową informacją na temat wymaganego wdrożenia w tym dostosowania systemów lub 

migracji danych”. 

Zaś w  pkt 6 załącznika nr 1 B do SIWZ OPZ Zamawiający w tabeli przedstawił zakres 

prac  z  podziałem  na  wymianę  lub  dostosowanie  systemów  zasilających  e-Usługi  u 

poszczególnych Partnerów Projektu. Ponadto Zamawiający również sprecyzował, że: 

„W - wdrożenie nowego zintegrowanego systemu (SFB, SPiOL, MIEOD) zasilającego e- usługi 

wraz z niezbędną migracją danych. 

D  -  dostosowanie  i  integracja 

istniejącego  systemu  zasilającego  e-usługi  do  standardu 

wyspecyfikowanego  w  pkt  5.8.  Wykonawca  zobligowany  jest  do  dostosowania  i  integracji 

istniejącego systemu zgodnie ze specyfikacją wynikającą z dokumentu. 

W/D - 

wdrożenie nowego lub dostosowanie istniejącego systemu zasilającego e-usługi. 

U - uruchomienie e-

usług”. 

Wykonawca MADKOM złożył ofertę na części: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11,12, 13 i 14 (łącznie 

na  10  części)  zamówienia  e-usług  dla  Partnerów,  którzy  wymagali  wymiany  systemu 

zasilającego e-usługi na nowy. Zaoferowane przez wykonawcę MADKOM, systemy zasilające 

były systemami podwykonawców: Info-System R. i T. G. sp. j. oraz RADIX sp. z o.o. sp.k.  

Pismem  z  dnia  18  lipca  2019  r.  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  m.in.  do 

wyjaśnienia  w  zakresie  zaoferowania  wdrożenia  nowego  zintegrowanego  systemu,  których 

(odpowiednio dla każdej z części) producentami są firmy INFO-System R. i T. G. Sp. j. oraz 

RADIX  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.k.  –  producentów  obecnie 

wykorzystywanych 

u Zamawiającego lub Partnerów rozwiązań. W treści pisma z dnia 22 lipca 


2019  r.  Wykonawca  przedstawił  Zamawiającemu  wyjaśnienia  w  żądanym  przez  niego 

zakresie. 

W dalszej kolejności Zamawiający  wezwał  wykonawcę MADKOM do przedstawienia 

próbki oferowanej platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi.  

W  dniu  21  października  2019  r.  miała  miejsce  prezentacja  próbki  oprogramowania 

Odwołującego,  z  czego  został  sporządzony  stosowny  protokół.  Po  dokonanej  prezentacji 

próbki okazało się ze zaprezentowane zestawy testowe nie prezentowały nowych, wyższych 

wersji systemów zasilających, bowiem odzwierciedlały:  

a) w przypadku podwykonawcy Info- System R. i T. G. sp. j. - 

dokładnie taką samą wersję jak 

ta, którą posiadają Partnerzy, którzy wykorzystują oprogramowanie tego producenta,  

b)  oraz  RADIX  sp.  z  o.o.  sp.k  - 

wersję  starszą  od  tej,  którą  posiadają  Partnerzy,  którzy 

wykorzystują oprogramowanie tego producenta.  

Pismem  z  dnia  3  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  poinformował  Odwołującego  o 

odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na niezgodną z treścią 

SIWZ  wskazując  m.  in.,  że  Odwołujący  oferując  zakres  prac  oznaczony  (W)  -  wdrożenie 

nowego  zintegrowanego  systemu,  oferuje  faktycznie  zakres  prac  oznaczony  (D)  - 

dostosowanie  i  integracja  istniejącego  systemu.  Zamawiający  wskazał  w  treści  pisma,  że 

Odwołujący  oferuje  oprogramowanie  tożsame,  identyczne  jak  posiadane  przez 

Zamawiających, a zatem zaoferowane rozwiązania nie są nowe, inne, nie takie same, a wiec 

sprzeczne  z  wymaganiami  postawionymi  w  siwz.  Zamawiający  podkreślił,  iż  wyjaśnienia 

Odwołującego  się  z  dnia  22  lipca  2019  r.  podzieliły  jego  wątpliwości  co  do  dostawy  tych 

samych,  funkcjonujących  już  w  jednostkach  Zamawiającego  programów.  Zamawiający  w 

treści  odrzucenia  oferty  Odwołującego  wskazał  również,  że  Zamawiający  wymagali  zatem 

systemu innego, nie tego samego niż wskazane w OPZ w tabeli”.  

Na  wstępie  poczynionych  rozważań  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdza,  że 

Odwołujący  legitymują  się  uprawnieniem  do  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  o 

którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone 

w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

Przytaczając,  zgodnie  z  wymaganiami  art.  196  ust.  4  Pzp,  przepisy  stanowiące 

podstawę  prawną  zapadłego  rozstrzygnięcia,  a  których  naruszenie  przez  Zamawiającego 

zarzucali  Odwołujący,  wskazać  należy,  że  zgodnie  z  art.  7  ust.  1  Pzp  Zamawiający 


przygotowu

je i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości. Według ust. 3 wspomnianego przepisu zamówienia udziela 

s

ię wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 

Natomiast przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli 

jej  treść  jest  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z 

zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp.  Natomiast  według  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy 

Zamawiający  poprawia  w  ofercie  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

Zaś przepis art. 26 ust. 4 Pzp stanowi, że Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym 

przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  lub  dokumentów,  o 

których mowa w art. 25 ust. 1. 

Na  wstępie  rozważań  poczynionych  przez  Izbę  wskazać  należy,  że  specyfikacji 

istotn

ych warunków zamówienia jest jednym z najważniejszych dokumentów w postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  bowiem  jest  swoistą  instrukcją  dla  wykonawcy 

zawierającą między innymi wymogi Zamawiającego w zakresie formy i treści składanej oferty 

do kt

órych wykonawca zobowiązany jest się stosować.  

Wszechstronna analiza zarzutów podniesionych w treści odwołań doprowadziła skład 

orzekający Izby do przekonania, że oba odwołania podlegają oddaleniu.  

KIO 800/14 

Izba  stwierdziła,  że  zarzuty  odwołania  nie  potwierdziły  się  i  Zamawiający  zasadnie 

odrzucił ofertę Odwołującego w częściach, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11,12, 13 i 14 uznając, że jej treść 

jest niezgodna z treścią specyfikacji. 

W  tym  miejscu  dostrzeżenia  wymaga,  że  Zamawiający  prowadzi  w  trybie  przetargu 

n

ieograniczonego,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawę 

infrastruktury  sprzętowej  i  oprogramowania  narzędziowego,  platformy  e-usług  wraz  z 

systemami  zasilającymi  oraz  wykonanie szkoleń  w  ramach projektu „Wdrożenie i  rozwój  e-

usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

Numer  referencyjny:  ROR.OPP.042.1.4.2018”.  Jak  wynika  z  dokumentacji  postępowania 


Zamawiający  działa  w  imieniu  własnym  i  14  Partnerów  projektu  -  gmin:  Babimost,  Bytnica, 

Gozdnica,  Gubin  (o  statusie  miejskim),  Gubin  (o  statusie  wiejskim),  Kolsko,  Kostrzyn  nad 

Odrą, Kożuchów, Krzeszyce, Lubrza, Maszewo, Skąpe, Zbąszynek, Żary.  

Za istotne dla rozstrzygnięcia zgłoszonych zarzutów należy uznać przede wszystkim  

przytoczone  wcześniej  postanowienia  specyfikacji.  W  ich  świetle  obowiązkiem  wykonawcy 

zgodnie  z  wymaganiami  projektu  oprócz  uruchomienia  e-usług  jest  „dostarczenie  nowych, 

zintegrowanych  systemów  zasilających  e-usługi  lub  dostosowanie  istniejących  do 

wymaganego standardu zapew

niającego swobodny przepływ danych.” Natomiast z załącznika 

nr 1B do OPZ, w pkt 6.1. Wymagania wdrożeniowe wynika w odniesieniu do którego Partnera 

wymagana jest wymiana systemu zasilającego e-usługi na nowy, a którzy Partnerzy wymagają 

dostosowania system

ów zasilających e-usługi do wymagań siwz.  

Przypomnieć należy, że wykonawca MADKOM złożył ofertę na 10 części Zamówienia 

e-

usług dla Partnerów, którzy wymagali wymiany systemu zasilającego e-usługi na nowy. Nie 

budziło  żadnych  wątpliwości,  że  zaoferowane  przez  wykonawcę  MADKOM,  systemy 

zasilające, które zdaniem MADKOM miały spełniać określony przez odpowiednich dziesięciu 

Partnerów  warunek  dostarczenia  nowego  systemu  zasilającego,  były  systemami 

podwykonawców: Info-System R. i T. G. sp. j. oraz RADIX sp. z o.o. sp.k. 

Wobec  tego  Izba  stwierdziła,  że  jak  najbardziej  uzasadnione  były  wątpliwości,  które 

zrodziły  się  postronnie  Zamawiającego,  które  polegały  na  tym,  czy  zaoferowane  przez 

wykonawcę MADKOM systemy są systemami nowymi i czy są zgodnie z wymaganiami SIWZ? 

Zatem 

za  słuszne  i  celowe  należy  uznać  wystosowanie  do  Odwołującego  wezwania  na 

podstawie  art.  87  ust.  1  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień  w  tym  zakresie.  Istotnym  jest,  że  w 

odpowiedzi  na  to  wezwanie  Zamawiającego  wykonawca  MADKOM  wyjaśnił,  że  oferowane 

przez  niego  sys

temy  należące  do  podwykonawców,  których  systemy  obecnie  są 

wykorzystywane przez dziesięciu Partnerów są nowe, bowiem stanowią nowe, wyższe wersje 

tych  systemów,  które  są  obecnie  wykorzystywane  przez  Partnerów  oraz  mają  obejmować 

dotychczas nieużytkowane przez Partnerów moduły wraz z aplikacjami wspomagającymi. W 

związku  z  tym  zgodnie  z  wyjaśnieniami  MADKOM,  nowymi  systemami  miały  być  nowsze, 

wyższe  wersje  systemów  Info-System  R.  i  T.  G.  sp.  j.  oraz  RADIX  sp.  z  o.o.  sp.k.  -  w 

rozumieniu nowsze/w

yższe wersje od tych używanych do tej pory przez Partnerów.  

Izba  pozytywnie  oceniła  działanie  Zamawiającego  polegające  na  wezwaniu 

Odwołującego  do  przedstawienia  próbki  oferowanej  platformy  e-usług  wraz  z  systemami 

zasilającymi.  Izba  zwraca  uwagę,  że  Zamawiający  takim  działaniem  dowód  należytej 

staranności  w  procesie  badania  i  oceny  złożonej  oferty.  W  rozpoznawanej  sprawie 

Zamawiający  nie  ograniczył  się  jedynie  do  oceny  samych  wyjaśnień  Odwołującego  w 


kontekście  złożonej  oferty,  co  też  mógł  uczynić  a  chcąc  dogłębnie  i  starannie  zbadać 

okoliczności  związane  z  treścią  złożonej  oferty  zaprosił  wykonawcę  MADKOM  do 

przedstawienia próbki zaoferowanego produktu. Nie mniej jednak podkreślenia wymaga, że w 

toku  w  toku  prowadzonej  prezentacji  Zamawiający  stwierdził,  że  zaprezentowane  przez 

wykonawcę  zestawy  testowe  nie  prezentowały  nowych,  wyższych  wersji  systemów 

zasilających, bowiem odzwierciedlały:  

a) w przypadku podwykonawcy Info- System R. i T. G. sp. j. - 

dokładnie taką samą wersję jak 

ta, którą posiadają Partnerzy, którzy wykorzystują oprogramowanie tego producenta,  

b)  oraz  RADIX  sp.  z  o.o.  sp.k  - 

wersję  starszą  od  tej,  którą  posiadają  Partnerzy,  którzy 

wykorzystują oprogramowanie tego producenta.  

Wobec tego zgodzić się należy ze stwierdzeniem Zamawiającego, który wskazał, że 

dokonana prezentacja potwierdziła, że nie ma do czynienia z produktem nowym a z takim, 

który już posiada.  

Izba  podzieliła  stanowisko    Zamawiającego  i  Przystępującego,  którzy  zgodnie 

twierdzili, że nowsze wersje oprogramowania, które są w dyspozycji Partnerów projektu nie 

mogą być uznane za dostarczenie nowych zintegrowanych systemów zasilających e-usługi. 

Izba uznaje za słuszną argumentację Przystępującego, który powołał się na uchwałę Izby w 

sprawie  KIO/KD 4/14, w której stwierdzono, że „podniesienie wersji programu komputerowego 

przez  dostarczenie    jego  nowej  wersji  (…)  wzbogaconej  o  nowe  moduły  jest  czynnością 

techniczną (jego aktualizacją)”. 

W tym miejscu zaznaczyć należy, że Zamawiający w toku rozprawy stwierdził, czemu 

O

dwołujący  nie  zaprzeczył,  że  jest  w  posiadaniu  umów  w  zakresie  aktualizacji  oraz 

dostarczenia  kolejnych  wersji  systemów,  które  posiada,  a  które  to  systemy  są  właśnie 

określonymi wersjami systemów firm: Info-System R. i T. G. sp. j. oraz RADIX sp. z o.o. sp.k.  

Na  kanwie  rozpoznawanej  sprawy,  w  kontekście  zarzutów  Odwołującego  o 

ograniczeniu  przez  Zamawiającego  konkurencji,  Izba  potwierdziła  trafność  stwierdzeń 

Zamawiającego,  który  stwierdził,  że  dopuszcza  możliwość  zastosowania  produktów  tego 

sa

mego  wykonawcy  i  potraktowania  ich,  jako  produktów  nowych,  ale  muszą  one  w  takim 

przypadku się różnić między innymi nazewnictwem, przeglądem i funkcjonalnością. Wówczas 

można  mówić  o  produkcie  nowym.  Natomiast  w  toku  prezentowania  próbki  Zamawiający 

ustali

ł, że ma do czynienia z produktem, który posiada.  

W kontekście powyższego Izba uznała za chybione stanowisko Odwołującego, który 

twierdził, że treść jego oferty nie jest niezgodna ze specyfikacją. Izba stwierdziła bowiem, że 


z  wyjaśnień Odwołującego, które wprost dotyczą jego oferty  - a zatem należy je oceniać w 

kontekście jej treści - jednoznacznie wynika niezgodność z treścią SIWZ w zakresie wymogu 

Zamawiającego, dotyczącego zaoferowania nowego systemu, za który nie może być uznana 

czynność  techniczna  taka  jak  aktualizacja,  polegająca  na  podniesienie  wersji  programu 

komputerowego przez dostarczenie jego nowej wersji wzbogaconej o nowe moduły. 

Wobec  tego  Izba  uznała,  że  wykonawca  MADKOM  niezasadnie  domagał  się,  aby 

Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp do złożenia wyjaśnień w 

zakresie  wersji  oprogramowania  badanej  próbki.  Izba  uznała,  że  całokształt  okoliczności 

zaprezentowanych powyżej przesądza od nietrafność takiego stanowiska. W tym miejscu jako 

istotną,  z  punktu  widzenia  zgłoszonego  zarzutu,  należy  przywołać  argumentację 

Zamawiającego  oraz  Przystępującego  odnoszącą  się  do  praktyki  oznaczania  wersji 

produktów, funkcjonujących na branżowym rynku. Izba uznaje za logiczny i spójny wywód ww. 

stron zasadzający się na tym, że kolejne wersje oprogramowania posiadają inne tzn. różniące 

się od siebie oznakowanie co pozwala nie tylko na ich odróżnienie ale jest również sposobem 

na komunikowanie się producenta z rynkiem na którym te produkty występują. Tym samym 

argumentację prezentowaną przez Odwołującego uznała za błędną. 

Izba nie zgadza się z Odwołującym, iż dopiero na etapie ukończenia prac Zamawiający 

może dokonać weryfikacji zaoferowanego produktu bowiem dopiero wówczas będzie w pełni 

wiadome co wykonawca wytworzył i czy jest to zgodne z tym co zaoferował w ofercie. Izba stoi 

na  stanowisku,  że  w  ramach  omawianego  postępowania  wykonawca  na  etapie  prezentacji 

powinien  był  przedstawić  próbkę  zaoferowanego  produktu,  która  miała  stanowić  podstawę 

badania  dla  Zamawiającego.  Wobec  tego  Izba  stwierdziła,  że  przedstawienie  przez 

Odwołującego próbki w kształcie opisanym powyżej stanowiło dla Zamawiającego podstawę 

do  potwierdzenia  przekonania,  że  Odwołujący  nie  zaoferował  produktu  spełniającego 

wymagania Zamawiającego. Tym samym zasadnym było odrzucenie przez Zamawiającego 

oferty  Odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  jako  niezgodnej  z  treścią 

specyfikacji.  

Podsumowując  Izba  nie  dopatrzyła  się  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów 

wskazywanych przez Odwołującego w treści odwołania co skutkowało jego oddaleniem.  

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  zgodnie                                       

z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu 


od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 

(Dz. U. 2018, poz. 972). 

KIO 814/20 

Izba  oddaliła  niniejsze  odwołaniem  bowiem  doszła  do  przekonania,  iż  nie  zaistniały 

powołane w odwołaniu przesłanki do odrzucenia oferty MADKOM.  

Na wstępie wyjaśnić  należy,  że Odwołujący  domagał  się odrzucenia oferty  Madkom 

również  z  uwagi  na  to,  że  oferta  tego  wykonawcy  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  oraz  z 

powodu  niezłożenia  przez  wykonawcę  Madkom  próbki  oferowanej  platformy  e-usług  z 

oferowanymi systemami zasilającymi. 

Izba  ustaliła,  że  zgodnie  z  pkt.  1.5.  Załącznika  nr  2  do  OPZ,  „niezłożenie  zestawu 

testowego  w  miejscu  i  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  lub  nieprzystąpienie  do 

prezentacji w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.”  

Izba  stwierdzi

ła,  że  w  rozpoznawanej  sprawie  nie  można  mówić  o  fizycznym 

niezłożeniu próbki przez MADKOM a do tego rodzaju dyspozycji odwoływał się wykonawca 

Sputnik  w  odwołaniu  wskazując,  że  Zamawiający  odrzuci  ofertę  jeśli  wykonawca  nie  złoży 

próbki w określony miejscu i terminie. 

Nawet gdyby uznać, że wykonawca MADKOM przedstawił próbki systemów tej samej 

wersji i starszych w stosunku do tych, którymi dysponują Partnerzy to nie przesądza to o tym, 

że nie przedstawił on na żądanie Zamawiającego próbki. Tym samym w ocenie Izby nie można 

mówić o tym, aby wystąpiły przesłanki do odrzucenia oferty Odwołującego na tej podstawie. 

Jeśli  zaś  chodzi  o  zarzut  niezgodności  treści  oferty  Odwołującego  z  treścią  siwz  w 

zakresie  standardów  WCAG  2.0,  który  był  wymagany  przez  Zamawiającego  w  pkt  4.5 

załącznika 1B do specyfikacji (str. 6) to Izba uznała ww. zarzut za niezasadny. Odnosząc się 

zaś do dowodów przedłożonych przez Przystępującego w postaci badań prowadzonych dla 

Urzędu Gminy Żabia Wola oraz, Michałowice oraz Urzędu Gminy Maków to wskazać należy, 

że nie dotyczą badania zaoferowanej próbki produktu a jedynie systemów funkcjonujących w 

tych  instytucjach.  Wobec  tego  Izba  stanęła  na  stanowisku,  że  wniosków  które  wywodzi 

Odwołujący  nie  można  przełożyć  wprost  na  występujący  w  sprawie  stan  faktyczny. 

Analogiczną argumentacje Izba prezentuje w odniesieniu do pozostałych zarzutów uznając jej 

powtarzanie za niecelowe. Tym samym Izba uznała zgłoszone zarzuty za niezasadne.  


Konkludując,  Izba  nie  dopatrzyła  się  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów 

wskazywanych przez Odwołującego w treści odwołania co skutkowało jego oddaleniem.  

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  zgodnie                                       

z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu 

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 

(Dz. U. 2018, poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………… 


wiper-pixel