KIO 799/20 POSTANOWIENIE dnia 24 kwietnia 2020 r.

Data: 27 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 799/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Jan Kuzawiński 

po 

rozpoznaniu 

na 

posiedzeniu 

niejawnym 

dniu 

kwietnia 

r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

14  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  Budimex  S.A.,  ul.  Siedmiogrodzka  9,  01-204 

Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiających  -  Gminę  Dąbrowa 

Górnicza,  ul.  Graniczna  21,  41-300  Dąbrowa  Górnicza  i  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe 

S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, kwoty 20 000 

zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych,  zero  groszy),  stanowiącej  uiszczony 

wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO  799/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Gmina  Dąbrowa  Górnicza,  ul.  Graniczna  21,  41-300  Dąbrowa  Górnicza  

i  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.,  ul.  Targowa  74,  03-734 Warszawa, 

prowadzą  wspólnie 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

budowę  centrum  przesiadkowego  w  rejonie  dworca  PKP  Centrum  wraz  z  budową 

obsługującego  układu  komunikacyjnego  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  „Promowanie 

zielonej 

mobilności 

na 

terenie 

gminy 

Dąbrowa 

Górnicza” 

Etap 

I  

i  Etap  II  oraz  przebudową  infrastruktury  kolejowej  i  drogowej  w  obszarze  stacji  Dąbrowa 

Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 299,522 linii kolejowej 

nr 1 w ciągu ul. Konopnickiej, budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości 

ul.  Kościuszki  i  ul.  Limanowskiego  oraz  budowie  przejścia  podziemnego  pod  torami 

łączącego  perony  z  budynkiem  dworca  i  Centrum  Przesiadkowym,  w  ramach  projektu  pn: 

„Poprawa bezpieczeństwa na  skrzyżowaniach  linii  kolejowych  z  drogami  –  etap III”.  Numer 

referencyjny:  ZP.WID.271.4.14.2020.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  3  kwietnia  2020  roku,  pod  numerem  2020/S  067-

158474.  Postępowanie  prowadzone  jest  z  zastosowaniem  przepisów  właściwych  dla 

zamówień  o  wartości  powyżej  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 

11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r., 

poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

Dnia  3.04.2020  r.  Zamawiający  zamieścił  na  swojej  stronie  internetowej  treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W  dniu  14.04.2020  r.  wykonawca  Skanska  S.A.  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej odwołanie od treści SIWZ, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

- art. 22 ust. la w zw. 22 ust. 1

b pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez sfomułowanie 

war

unków  udziału  w  Postępowaniu  w  zakresie  wymaganego  doświadczenia  wykonawcy 

(warunek zdefiniowany w pkt 8.2.3.1 tiret drugi i czwarty SIWZ) w sposób nieproporcjonalny 

do  przedmiotu  zamówienia  i  nadmierny  dla  zweryfikowania  zdolności  do  należytego 

wykonania 

przedmiotowego  zamówienia,  a  co  za  tym  idzie  w  sposób  dyskryminujący 

wykonawców  i  naruszający  zasadę  równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej 

konkurencji. 

Zamawiający  w  piśmie  wniesionym  w  dniu  22.04.2020  r.  poinformował,  że  uwzględnia 

odwołanie w całości.


Zamawia

jący  informację  o  wniesionym  odwołaniu  przekazał  wykonawcom  w  dniu 

15.04.2020  r. 

Do  upływu  terminu  na  zgłoszenie  przystąpienia  do  postepowania 

odwoławczego  zgodnie  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  –  tj.  do  dnia  20.02.2020  r.  żaden 

wyko

nawca nie zgłosił przystąpienia po stronie Zamawiającego. 

Izba  stwierdziła,  iż  w  świetle  oświadczenia  Zamawiającego  zachodzi  podstawa  do 

umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. Ponieważ po 

stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  skutecznie  żaden  wykonawca,  Izba 

związana  była  oświadczeniem  Zamawiającego  i  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na 

posiedzeniu niejawnym. 

W sytuacji umorzenia postępowania, w związku z uwzględnieniem całości zarzutów, 

ustawodawca 

nałożył 

na 

zamawiającego 

obowiązek 

wykonania, 

powtórzenia  

lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  

Na podstawie art.  186 ust.  6 pkt  2 ustawy  Pzp koszty  postępowania odwoławczego 

znosi  się  wzajemnie,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy.  

Na  podstawie 

§  5  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w p

ostępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), Izba 

orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty  20  000  zł  uiszczonej 

tytułem wpisu.  

Przewodniczący: 

……………………………


wiper-pixel