KIO 798/20 POSTANOWIENIE dnia 10 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 798/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Odrzywolska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  10  czerwca  2020  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

14  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawcę:  Comarch  Healthcare  S.A.  z  siedzibą  

w  Krakowie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Katowickie  Centrum 

Onkologii z siedzibą w Katowicach; 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie kwoty 13 500 zł 00  gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt: KIO 798/20 

U z a s a d n i e n i e 

Katowickie  Centrum  Onkologii  z  siedzibą  w  Katowicach  (dalej:  zamawiający) 

prowadzi  postępowanie  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  którego  przedmiotem  jest: 

Zakup,  dostawa,  wdrożenie,  konfiguracja  Szpitalnego  Systemu  Informatycznego  dla  części 

medycznej,  licencje,  instruktaż  personelu,  gwarancja  i  serwis  pogwarancyjny;  nr  sprawy 

K.C.O./PN/03/2020 

(dalej „postępowanie”). 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) - dalej: „ustawa Pzp”. Wartość zamówienia 

przekracza kwoty wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  

17 lutego 2020 r. pod numerem: 2020/S 033-077034. 

W 

tymże  postępowaniu,  w  dniu  14  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę:  Comarch 

Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: odwołujący), zostało wniesione odwołanie. 

Zamawiający w dniu 15 kwietnia 2020 r., zgodnie z dyspozycją  art. 185 ust. 1 ustawy 

Pzp, poinformował o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania do wzięcia 

udziału w postępowaniu odwoławczym. Termin na zgłoszenie przystąpienia, zgodnie z art. 185 

ust. 2 ustawy Pzp, upłynął w dniu  20 kwietnia 2020 r. Do postępowania odwoławczego nie 

przystąpił  żaden wykonawca. 

Zamawiający, pismem z 29 maja 2020 r., poinformował o unieważnieniu postepowania 

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

W  dniu  9  czerwca  2020  r.  o

dwołujący  złożył  oświadczenie,  iż  w  związku  

z unieważnieniem postepowania przez zamawiającego, cofa wniesione odwołanie. 

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp, 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze.  Jednocześnie  Izba  postanowiła  o  zwrocie  na  rzecz 

o

dwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

Ze względu na powyższe okoliczności, orzeczono, jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


wiper-pixel