KIO 797/20 POSTANOWIENIE dnia 29 czerwca 2020r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 29 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 czerwca 2020r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

Protokolant:   

Konrad Wyrzykowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  29  czerwca  2020  r.  

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  kwietnia  2020r. 

przez 

wykonawcę FujiFilm Europe GmbH z siedzibą w Duesseldorfie, RFN działającego 

przez  swój  oddział  FujiFilm  Europe  GmbH  (sp.  z  o.o.)  Oddział  w  Polsce,  

postępowaniu  prowadzonym  przez  10  Wojskowy  Szpital  Kliniczny  z  Polikliniką 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy 

przy udziale wykonawcy GE Medical Systems Polska sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

FujiFilm  Europe  GmbH  z  siedzibą  w  Duesseldorfie,  RFN  działającego 

przez  swój  oddział  FujiFilm  Europe  GmbH  (sp.  z  o.o.)  Oddział  w  Polsce  kwoty 

00  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  –  10  Wojskowy  Szpital  Kliniczny  z  Polikliniką  Samodzielny  Publiczny 

Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Bydgoszczy,  prowadził  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.; dalej 

„ustawa  Pzp”)  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na 

„Dostawę,  montaż  i  uruchomienie  cyfrowych  aparatów  rtg  typu: 

pantomograf i mammograf w budynku Polikliniki 10 WSKzP SP ZOZ w Bydgoszczy

”. 

Wykonawca 

FujiFilm Europe GmbH z siedzibą w Duesseldorfie, RFN działający przez 

swój  oddział  FujiFilm  Europe  GmbH  (sp.  z  o.o.)  Oddział  w  Polsce,  zwany  dalej 

„odwołującym”, 14 kwietnia 2020r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Następnie  w  dniu  29  czerwca  2020  r.  na  posiedzeniu  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z 

udziałem  stron,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołujący  złożył  oświadczenie  o  cofnięciu 

odwołania w całości. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp,  od

wołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia rozprawy; w  takim  przypadku  Izba  umarza postępowanie odwoławcze.  Zgodnie 

zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka 

w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90  %  wpisu.  Analogiczne  brzmienie 

posiada  przepis  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., poz. 972). 

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  powołanego  rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  13.5

00,00  zł,  stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel