KIO 796/20 WYROK dnia 6 lipca 2020 roku

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 796/20 

WYROK 

z dnia 6 lipca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2020 r. w 

Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14 kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę  Zakład 

Usług  Hydrotechniczno-Melioracyjnych  W.  F.  z  siedzibą  w  Ozimku  w postępowaniu 

prowadzonym przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  Państwowemu  Gospodarstwu 

Wodnemu  Wody  Polskie  z 

siedzibą  w  Warszawie  unieważnienie  czynności  odrzucenia 

oferty  odwołującego  Zakładu  Usług  Hydrotechniczno-Melioracyjnych W.  F.  z siedzibą  w 

Ozimku 

oraz  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty 

odwołującego; 

kosztami postępowania obciąża zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie z 

siedzibą w Warszawie i: 

2.1.  zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od zamawiającego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

siedzibą  w Warszawie  na  rzecz  odwołującego  Zakładu  Usług  Hydrotechniczno-

Melioracyjnych W. F. 

z siedzibą w Ozimku kwotę 13 600 zł 00 gr (słownie: trzynaście 

tysi

ęcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  poniesione  przez 

odwołującego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 796/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 

w  imieniu  którego  działa  Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w  Gliwicach,  prowadzi 

postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Budowa,  rozbudowa  wału 

przeciwpowodziowego  rzeki  Odry  przy  miejskiej  oczyszczalni  ścieków  w  miejscowości 

Kędzierzyn  –  Koźle  –  etap  I”.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych z dnia 26 lutego 2020 r. pod numerem 516865-N-2020. Postępowanie 

prowadzone jest w trybie przetargu niegraniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej „ustawa 

Pzp”).  Wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W dniu 14 kwietnia 2020 r. wykonawca 

Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych 

W.  F. 

z  siedzibą  w  Ozimku  (dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności  odrzucenia  jego  oferty.  Odwołujący  zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  4  i  art.  90  ust.  3  w  zw.  z  art.  92  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez 

bezpodstawne  odrzucenie  oferty  Odwołującego  jako  zawierającą  rażąco  niską  cenę, 

podczas gdy złożone przez Odwołującego, konkretne, jasne i spójne oraz adekwatne do 

przedmiotu zamówienia wyjaśnienia jednoznacznie potwierdzają, iż zaoferowana cena nie 

jest rażąco niska w stosunku do opisanego w SIWZ przedmiotu zamówienia; 

2.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  29  ust.  1  i  31  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  przerzucanie  na 

Odwołującego  negatywnych  skutków  niejasnego  i  niespójnego  opisu  przedmiotu 

zamówienia,  w  tym  braku  jednoznacznych  odesłań  pomiędzy  przedmiarem  robót 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia jego oferty oraz powtórzenia czynność badania i oceny ofert z uwzględnieniem 

oferty Odwołującego.  

Uzasadniając pierwszy z ww. zarzutów Odwołujący wskazał, że złożonych przez niego 

wyjaśnień została dokonana w sposób powierzchowny i tendencyjny. Odwołujący złożył ofertę 

zgodną z SIWZ, podkreślił, że istotne dla niego było określenie niskich, ale realnych stawek 

cen jednostkowych dla każdej pozycji przedmiaru robót, ponieważ rzeczywiste wynagrodzenie 

będzie  zależeć  od  faktycznie  wykonanego  zakresu  robót,  obmierzonego  w  Specyfikacjach 

Technicznych  (wynagrodzenie  ma  charakter  kosztorysowy).  Odwołujący  powołał  się  na  pkt 

18.2  SIWZ,  podnosząc,  że  w  postanowieniu  tym  nie  ma  mowy  o  normach  i  normatywach 


wynikających z KNR, KNNR przywołanych w przedmiarze robót, podobnie jak w pkt 18.3, 18.4 

i 18.7 SIWZ. W ocenie Odwołującego wykonawcy mieli prawo indywidualnie kalkulować ceny 

jednostkowe  poszczególnych  pozycji  kosztorysowych,  posiadających  indywidualny  opis 

i wyliczenie, jednost

kę miary oraz ilość. Dodał, że znaczna część pozycji przedmiaru ma opis 

w istotny sposób różniący się od przypisanego KNR-om czy innym normom (opis został przez 

Zamawiającego  zmodyfikowany),  jako  przykład  omówił  poz.  18  i  poz.  4.  Podkreślił,  że 

Zamawiający nie precyzował nakładów na wykonanie określonej ilości danego elementu robót. 

Załączył jako dowody karty katalogowe KNR, KNNR.  

W odniesieniu do kwestionowanej w informacji o 

odrzuceniu poz. 5, Odwołujący wskazał 

m.in., iż zarówno w opisie tej pozycji kosztorysowej w przedmiarze robót załączonym do SIWZ, 

jak i w katalogach norm nie występuje materiał, wobec czego Odwołujący nie mógł zmniejszyć 

nakładów dla M (materiału). W pkt 9.2 ST.02.00 (s. 55-56)  brak jest wskazania, co obejmuje 

cena  jednostkowa  pozyc

ji  przedmiarowej  nr  5  ani  nawet  robót  podobnych.  Ponadto 

Odwołujący  zauważył,  że  Zamawiający  dokonał  dużej  modyfikacji  opisu  elementu  robót 

przedmiarze w stosunku do opisu wynikającego z KNNR, tym samym nie może żądać by 

nakłady pracy były zgodne z KNNR. Wyjaśnił, że z zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej nr 

5  element  robót  jaki  należy  wykonać  to  „Usunięcie  warstwy  ziemi  urodzajnej  (humusu)  za 

pomocą spycharek .... - w ilości 3000,0 m2. norma obejmuje przemieszczenie ziemi roślinnej 

na  odległość  do  30m…”  Tymczasem  zgodnie  z  KNNR  1  0113-01+  KNNR  01013-02  opis 

elementu robót brzmi : „Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) za pomocą spycharek 

...  na  odległość  40m,  a  nakłady  pracy  dotyczą  jednostki  obmiarowej  jaką  jest  jednostka 

objętości  m3,  a  nie  jak  wymagał  w  przedmiarze  Zamawiający  jednostka  powierzchni  m2. 

Dodał, że przywołany katalog norm odnosi się do pracy tylko i wyłącznie spycharki o mocy 

100KM, a przedmiar robót nie wskazywał mocy spycharki (Odwołujący wyjaśnił w tym miejscu 

założenia  przyjęte  w kosztorysie  szczegółowym).  Odwołujący  wskazał  także,  że  w 

wyjaśnieniach RNC Zamawiający otrzymał dowody, że przejęte przez Odwołującego stawki R 

i  S  nie  są  stawkami  z  rażąco  niskimi  cenami  oraz  zauważył,  że  wartość  tej  pozycji  nie  ma 

istotnego wpływu na wysokość zaoferowanej ceny.  

W  odniesieniu  do  poz.  6  Odwołujący  podniósł,  iż  pkt  9.2  ST.02.00  (s.  55-56)  nie 

wskazuje,  co  obejmuje  cena  jednostkowa  przedmiotowej  pozycji  przedmiarowej  ani  nawet 

r

obót  podobnych.  Ponadto  zgodnie  z  opisem  elementu  robót  poz.  Nr  6  przedmiaru  robót 

czynnością jaką należy wykonać są „Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 

poj. łyżki 0,6m3 w gr. kat. ( kat. gr. I-IV) w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - 

humus

”  -  z  treści  przywołanego  opisu  elementu  robót  (  pozycji  kosztorysowej)  zdaniem 

Odwołującego  wynika,  że  wszystkie  elementy  robót  wykonywane  są  mechanicznie,  bez 

udziału robocizny. Wynagrodzenie obsługi sprzętu ujęte jest w cenie sprzętu, tym samym nie 


można mówić o pominięciu pracy ludzi w wycenie. Odwołujący dodał, że Zamawiający dokonał 

modyfikacji opisu elementu robót względem opisu elementu robót wg KNNR 1 co wpływa na 

rozbieżności  pomiędzy  wyceną  Zamawiającego,  a  wyceną  wykonawców.  Zgodnie 

z prz

ywołanym w pozycji kosztorysu nr 6 - KNNR l 0207-03 uzupełnionym KNNR 1 0208-02 

element  jaki  należy  wykonać  to  „Roboty  ziemne  wykonywane  koparkami  chwytakowymi 

pojemności chwytaka 1,2 m3 w gruntach kategorii I-III z transportem urobku.” Zamawiający 

zmienił  rodzaj  naczynia  roboczego  koparki  (chwytak  -  łyżka);  zmienił  pojemność  naczynia 

roboczego (wg opisu w 

przedmiarze 0,6m3; wg opisu katalogu l,2m3); zmienił kategorię gruntu 

(wg  opisu  w przedmiarze  I  -  IV  -  wg  opisu  katalogu  I-III).  M

ając na  uwadze fakt dokonanej 

przez  Zamawiającego  modyfikacji  opisu  pozycji  kosztorysu  nr  6  względem  opisu  i  norm 

wynikających z przywołanych norm KNNR 1, w ocenie Odwołującego Zamawiający nie może 

wymagać, by wykonawca stosował wynikające z KNNR rodzaje i nakłady norm pracy, a nie 

wynikające z opisu elementu robót wymaganego przedmiarem robót. Tym samym nie można 

mówić o „braku robocizny”, gdyż robocizna zgodnie z opisem niniejszej pozycji nie występuje. 

Odwołujący dodał, że wartość przedmiotowej pozycji w kosztorysie ofertowym Odwołującego 

nie ma istotnego wpływu na wysokość zaoferowanej ceny. 

W zakresie poz. 8 Odwołujący wskazał, iż pkt 9.2 ST.02.00 (s. 55-56) nie wskazuje, co 

obejmuje cena jednostkowa przedmiotowej pozycji przedmiarowej ani nawet robót podobnych. 

Zgodni

e z opisem elementu robót poz. Nr 8 przedmiaru robót czynnością jaką należy wykonać 

są „Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 0,6m3 w gr. kat. (kat. 

gr. I-

IV) w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach – humus” - z treści przywołanego opisu 

elementu  robót  (pozycji kosztorysowej)  jednoznacznie wynika,  że wszystkie  elementy  robót 

wykonywane  są  mechanicznie  bez  udziału  robocizny  (wynagrodzenie  obsługi  sprzętu  ujęte 

jest w cenie sprzętu - kalkulacje podobne przedłożono Zamawiającemu w ramach odpowiedzi 

na  wezwania).  Tym  samym  nie  można  mówić  o  „braku  robocizny”  w  dokonanej  przez 

Odwołującego  wycenie.  Również  co  do  tej  pozycji,  w  ocenie  Odwołującego,  Zamawiający 

dokonał  modyfikacji  opisu  elementu  robót  względem  opisu  elementu  robót  wg  KNNR  1  co 

wpływa  na  rozbieżności  między  wyceną  Zamawiającego,  a  wyceną  wykonawców.  Zgodnie 

przywołanym w pozycji kosztorysu nr 8 - KNNR 1 0207-03 uzupełnionym KNNR 1 0208-02 

element  jaki  należy  wykonać  to  „Roboty  ziemne  wykonywane  koparkami  chwytakowymi 

pojemności chwytaka 1,2 m3 w gruntach kategorii l-III z transportem urobku”. Zamawiający  

zmienił  rodzaj  naczynia  roboczego  koparki  (chwytak  -  łyżka);  zmienił  pojemność  naczynia 

roboczego (wg opisu w przedmiarze 0,6m3 ; wg opisu katalogu l,2m3); zmienił kategorię gruntu 

(wg  opisu  w  przedmiarze  I  -  IV -  wg  opisu katalogu I-III)   

Mając na uwadze fakt dokonanej 

przez  Zamawiającego  modyfikacji  opisu  pozycji  kosztorysu  nr  8  względem  opisu  i  norm 

wynikających z przywołanych norm KNNR 1 Zamawiający nie może wymagać by wykonawca 


stosował wynikające z KNNR rodzaje i nakłady norm pracy, a nie wynikające z opisu elementu 

robót  wymaganego  przedmiarem  robót.  Zdaniem  Odwołującego  nie  można  mówić  o  braku 

robocizny w pozycji nr 8, gdyż robocizna zgodnie z opisem niniejszej pozycji nie występuje. 

Odwołujący dodał, że wartość przedmiotowej pozycji w kosztorysie ofertowym Odwołującego 

nie ma istotnego wpływu na wysokość zaoferowanej ceny. 

W odniesieniu do poz. 12, Odwołujący podniósł, iż w pkt 9.2.4 Specyfikacji Technicznej 

ST.02.00  (s.  55-

56)  wskazano  ogólną  zawartość  ceny  1m2  nawierzchni  z  elementów 

prefabrykowanych: 

„obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawczeoznakowanie robót, 

dostarczenie materiałów, przygotowanie podłoża (ewentualne wykonanie podsypki), ułożenie 

płyt  z  wypełnieniem  spoin,  wykonanie  robót  wykończeniowych,  przeprowadzenie  pomiarów 

badań  laboratoryjnych  wymaganych  w  specyfikacji  technicznej”.  Brak  jest  ścisłej  korelacji 

pomiędzy  przedmiarem  robót  oraz  ich  opisem  zawartym  w  ST.  Zamawiający  w  żadnym 

punkcie  i  zapisie  SIWZ  nie  wymagał  i  nie  narzucał  sposobu  kalkulowania  cen  w  oparciu 

nakłady pracy ludzi, sprzętu i materiałów wynikające z katalogów norm KNR, tym samym 

Zamawiający  nie  ma  prawa  na  etapie  oceny  ofert  wymagać,  by  wykonawcy  kalkulowali 

i s

tosowali  nakłady  normowe.  Zamawiający  opisując  elementy  robót  w  przedmiarze  robót 

określił rodzaj i zakres czynności, jaka ma być wykonana nie narzucając nakładów pracy. Tak 

sprecyzowane  wymagania  Zamawiającego  nie  mogą  uprawniać  Zamawiającego  do 

ingerowan

ia w kalkulację nakładów pracy, niezależnie czy będzie ona określona za pomocą 

nakładów  bezpośrednich,  czy  też  przy  zastosowaniu  współczynników  zmniejszających  do 

nakładów normowych oraz być podstawą do stwierdzenia, że zastosowany współczynnik czy 

nakład jest rażąco niski, a tym bardziej nieuprawniony. W ocenie Odwołującego zastosowanie 

współczynnika  zmniejszającego  dla  R  i  S  w  przedmiotowej  pozycji  kosztorysowej  było  jak 

najbardziej  uzasadnione,  m.in.  dlatego,  że  w  kolejnej  pozycji  kosztorysu  (pozycji  nr  13) 

Zamawiający  sam  zakłada,  że  ilość  płyt  z  rozbiórki  wyniesie  85%  lub  81%.  Czyli  sam 

Zamawiający  zakłada,  że  15-19%  powierzchni  płyt  ulegnie  zniszczeniu.  Tym  samym  ich 

rozbiórka będzie łatwiejsza, gdyż będzie polegała na zwykłym wykopie gruzu i załadunku go 

na  środki  transportu  -  co  samo  w  sobie  uprawniało  wykonawców  do  zastosowania 

współczynników  zmniejszających  dla  rozbiórki  płyt  drogowych  z  drogi  tymczasowej. 

Odwołujący dodał, że wartość przedmiotowej pozycji w kosztorysie ofertowym Odwołującego 

ma jed

ynie marginalny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 

W odniesieniu do poz. 14, Odwołujący podniósł, iż w pkt 9.2 Specyfikacji Technicznej 

ST.02.00 (s. 55-56) brak jest wskazania, co obejmuje cena jednostkowa przedmiotowej pozycji 

przedmiarowej,  ani  nawet  r

obót  podobnych,  zatem  Zamawiający  pozostawił  wykonawcom 

pełną swobodę w wycenie tej pozycji kosztorysu ofertowego. Zgodnie z opisem elementu robót 

poz. 14 przedmiaru robót czynnością jaką należy wykonać są; „Roboty ziemne wykonywane 


koparkami  chwytakowymi 

o  poj.  łyżki  0,6m3  w  gr.  kat.  (kat.  gr.  I-IV)  W  ziemi  uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach – humus”- z treści przywołanego opisu elementu robót wynika, 

że  wszystkie  elementy  robót  wykonywane  są  mechanicznie  bez  udziału  robocizny 

(wynagrodzenie obsługi sprzętu ujęte jest w cenie sprzętu - kalkulacje podobne przedłożono 

Zamawiającemu w ramach odpowiedzi na wezwania). Tym samym nie można mówić o „braku 

robocizny

” w wycenie. Odwołujący podniósł także, że Zamawiający dokonał modyfikacji opisu 

elementu  robót  względem  opisu  elementu  robót  wg  KNNR  1,  co  wpływa  na  rozbieżności 

pomiędzy wyceną Zamawiającego, a wyceną wykonawców. Zgodnie z przywołanym w pozycji 

kosztorysu  nr  6  -  KNNR  1  0207-

03  uzupełnionym  KNNR  1  0208-02  element  jaki  należy 

wykonać to „Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 

l,2m3 w gruntach kategorii I-III z transportem urobku

.” Zamawiający zmienił rodzaj naczynia 

roboczego  koparki  (chwytak  - 

łyżka);  zmienił  pojemność  naczynia  roboczego  (wg  opisu 

przedmiarze  0,6m3  ;  wg  opisu  katalogu  1,2m3);  zmienił  kategorię  gruntu  (wg  opisu 

w przedmiarze  I  -  IV  -  wg  opisu  katalogu  I-III). 

Mając  na  uwadze  fakt  dokonanej  przez 

Zamawiającego  modyfikacji  opisu  pozycji  kosztorysu  nr  14  względem  opisu  i  norm 

wynikających z przywołanych norm KNNR 1, w ocenie Odwołującego Zamawiający nie może 

wymagać, by wykonawca stosował wynikające z KNNR rodzaje i nakłady norm pracy, a nie 

wynikające z opisu elementu robót wymaganego przedmiarem robót. Tym samym nie można 

mówić o „braku robocizny w pozycji nr 14”, gdyż robocizna zgodnie z opisem niniejszej pozycji 

nie  występuje,  a  modyfikacje  Zamawiającego  pozwalają  na  indywidualne  wyceny 

wykonawców. Odwołujący dodał, że wartość przedmiotowej pozycji w kosztorysie ofertowym 

Odwołującego nie ma istotnego wpływu na wysokość zaoferowanej ceny. 

W zakresie poz. 18 Odwołujący podniósł, iż pkt 9.2 Specyfikacji Technicznej ST.02.00 

(s. 55-56) nie wskazuje, co obejmuje cena jednostkowa przedmiotowej pozycji przedmiarowej 

(podano jedynie co zawiera cena wycinki 1 szt. drzewa, cena karczowania 1 szt. samego pnia, 

cena  karczowania  korzeni  krzaków  1  ha  oraz  cena  oczyszczenia  terenu  z  pozostałości  po 

wykarczowaniu 1 m

). Odwołujący zauważył, że w pkt 3.3 Specyfikacji Technicznej ST.02.00 

(s.  46)  jako  sprzęt  do  wykonania  likwidacji,  zabezpieczenia  drzew  i  robót  towarzyszących 

dopuszczono m.in. 

piły ręczne. Zamawiający opisując pozycję 18 przedmiaru robót przywołał 

katalog  norm  KNR  2-21  0104-

06,  który  to  określa  nakłady  pracy  na  „Odmładzanie  starych 

drzew

, a nie na przycinanie konarów drzew na długości wału. Zgodnie z przedmiotową tablicą, 

wyszczególnienie  robót  zawiera:  „Prześwietlenie  koron  drzew  z  zasmarowaniem  ran  smołą 

sadowniczą. Wycięcie suchych i połamanych gałęzi. Przestawienie drabin. Zebranie odpadów 

w stosy. 

Katalog ten nie zawiera nakładów pracy sprzętu, którego to brak w wycenie zarzucił 

Odwołującemu  Zamawiający.  Zdaniem  Odwołującego  nie  wiadomo  na  jakiej  podstawie 

Zamawiający stwierdza, że taki sprzęt winien być odrębnie wyceniony (pił ręcznych, podobnie 


jak młotków, kielni itp. nie wycenia się jako sprzętu uznając iż są one sprzętem niezużywalnym 

normalnych  warunkach,  zaś  koszty  ich  bieżącej  eksploatacji  są  pomijalne).  Odwołujący 

podniósł ponadto, że zgodnie z opisem pozycji w przedmiarze robót prace należy  wykonać 

„wraz  z  transportem  odpadów  drzewnych”.  Ze  względu  na  brak  nakładów  pracy  sprzętu 

w katalogu  i  pozycji 

Odwołujący  miał  prawo  przyjąć,  że  nakłady  na  transport  odpadów 

drzewnych zmieszczą się w kosztach pośrednich. Tym samym nie sposób twierdzić, jak czyni 

to  Zamawiający,  że  cena  i  wartość  w  pozycji  18  jest  rażąco  niska.  Odwołujący  dodał,  że 

w

artość przedmiotowej pozycji w kosztorysie ofertowym nie ma istotnego wpływu na wysokość 

zaoferowanej ceny. 

W odniesieniu do poz. 37 Odwołujący podniósł, iż  Zamawiający numerem „ST 03.00” 

oznaczył cztery różne specyfikacje techniczne (por. wykaz na s. 29), a w części 1.5 Przedmiaru 

robót przywołuje dwie ST o nr 03.00, nie wskazując która z nich - czy też obie są odpowiednie 

dla danej pozycji przedmiaru robót. W odniesieniu do poz. 37 przedmiaru robót zastosowanie 

może  mieć  Specyfikacja  Techniczna  o  potrójnej  numeracji  „03.00.00  05.00.00  06.00.00” 

zamieszczona na s. 58 i nast. (por. pkt 1.3 przedmiotowej Specyfikacji Technicznej na s. 59) 

lub  Specyfikacja  Techniczna  „03.00.00  Roboty  ziemne  -  NASYPY”  zamieszczona  na  s.  76 

i nast.. Tym niemniej, ani w pkt 9.

2 Specyfikacji Technicznej „03.00.00 05.00.00 06.00.00” (s. 

65),  ani  w  pkt  9.2  Specyfikacji  Technicznej  „03.00.00  Roboty  ziemne  -  nasypy”  (s.  83)  nie 

wskazano co obejmuje cena jednostkowa przedmiotowej pozycji przedmiarowej, bądź robót 

podobnych. 

Odwołujący podniósł, iż pozycja 37 przedmiaru robót w żadnym miejscu swojego 

opisu nie wskazuje na konieczność wykonywania pracy przez robotników, nie wiadomo zatem 

na  jakiej  podstawie  Odwołujący  miał  kalkulować  tę  robociznę.  Odwołujący  podkreślił,  że 

złożonych  wyjaśnieniach  zawierających  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  Odwołujący  złożył 

Zamawiającemu  szczegółową  kalkulację  pozycji  kosztorysu  nr  37,  której  to  kalkulacji 

Zamawiający  nie  podważył.  W  świetle  argumentacji  prezentowanej  w  uzasadnieniu  decyzji 

o odrzuceniu  oferty  w  ocenie 

Odwołującego,  można  mieć  wątpliwość,  czy  Zamawiający 

ogóle zapoznał się z tą szczegółową kalkulacją. 

W zakresie poz. 43 Odwołujący również wskazał, że Zamawiający numerem „ST 03.00” 

oznaczył cztery różne specyfikacje techniczne (por. wykaz na s. 29), a w części 1.5 Przedmiaru 

robót przywołuje dwie ST o nr 03.00, nie wskazując która z nich - czy też obie są odpowiednie 

dla danej pozycji przedmiaru robót. Ani w pkt 9.2 Specyfikacji Technicznej „03.00.00 05.00.00 

06.00.00” (s. 65), ani w pkt 9.2 Specyfikacji Technicznej „03.00.00 Roboty ziemne - nasypy” 

(s.  83) nie  wskazano  co  obejmuje  cena jednostkowa  przedmiotowej  pozycji  przedmiarowej, 

ani nawet robót podobnych. Odwołujący dodał, że Zamawiający w żadnym punkcie i zapisie 

SIWZ nie wymagał i nie narzucał sposobu kalkulowania cen w oparciu o nakłady pracy ludzi, 

sprzętu i materiałów wynikające z katalogów norm KNR. Zdaniem Odwołującego Zamawiający 


sam dokonuje adaptacji w znany tyko sobie sposób nakładów pracy ludzi, sprzętu i materiałów, 

gdyż  w  żadnym  z  dokumentów  przetargowych  nie  ma  tzw.  kosztorysu  nakładczego 

zawierającego wymagane przez zamawiającego nakłady pracy ludzi, sprzętu czy materiałów. 

Czyli  Zamawiający  dobór  nakładów  robocizny  i  sprzętu  oraz  ich  wielkość  (ilość)  pozostawił 

wykonawcom.  Ponadto 

Odwołujący  odniósł  się  do  wysokości  współczynnika,  brak  którego 

Zamawiający  podnosi  zgodnie  z  KNNR  1,  oraz  wskazał  na  wartość  przyjętych  przez  niego 

kosztów pośrednich. 

W odniesieniu do poz. 47, Odwołujący również wskazał, iż Zamawiający numerem „ST 

03.00” oznaczył cztery różne specyfikacje techniczne (por. wykaz na s. 29), a w części 1.5 

Przedmiaru robót przywołuje dwie ST o nr 03.00, nie wskazując która z nich - czy też obie są 

odpowiednie  dla  danej  pozycji  przedmiaru  robót.  Ani  w  pkt  9.2  Specyfikacji  Technicznej 

„03.00.00 05.00.00 06.00.00” (s. 65), ani w pkt 9.2 Specyfikacji Technicznej „03.00.00 Roboty 

ziemne  - 

nasypy”  (s.  83),  które  mogą  mieć  zastosowanie,  nie  wskazano  co  obejmuje  cena 

jednostkowa  przedmiotowej  pozycji  prz

edmiarowej,  ani  nawet  robót  podobnych.  Dodał,  że 

Zamawiający  w  żadnym  punkcie  i  zapisie  SIWZ  nie  wymagał  i  nie  narzucał  sposobu 

kalkulowania cen w oparciu o nakłady pracy ludzi, sprzętu i materiałów wynikające z katalogów 

norm KNR

. Wskazał, iż Zamawiający jako podstawę podaje KNNR 1 0409-08 z.sz.2.2.2.9911-

01 analogia - 

nie uszczegółowiając czego dotyczy niniejsza analogia przy wycenie, czy jest to 

współczynnik, czy też nakłady podstawowe pracy sprzęty i ludzi. To po raz kolejny pokazuje, 

że Zamawiający nie wymagał stosowania nakładów pracy wynikających z KNR itp. i wycenę 

pozycji  pozostawił  wykonawcom.  Zamawiający  sam  dokonuje  adaptacji w  znany  tyko  sobie 

sposób  nakładów  pracy  ludzi,  sprzętu  i  materiałów,  gdyż  w  żadnym  z  dokumentów 

przetargowych  nie  ma  tzw. 

kosztorysu  nakładczego  zawierającego  wymagane  przez 

zamawiającego nakłady pracy ludzi, sprzętu czy materiałów. Zamawiający pozostawił zatem 

wykonawcom  dobór  nakładów  robocizny  i  sprzętu  oraz  ich  wielkość  (ilość).  Zamawiający 

opisując elementy robót w przedmiarze robót określił tylko rodzaj i zakres czynności jaka ma 

być wykonana, nie narzucając nakładów pracy.  

W zakresie poz. 54 Odwołujący podniósł podobne argumenty, wskazując, że w pkt 9 pkt 

3  Specyfikacji  Technicznej  nie  wskazano  co  obejmuje  cena  jednostkowa  przedmiotowej 

pozycji przedmiarowej, ani nawet robót podobnych (na s. 94 jest mowa o wyłącznie o cenie 

jednostkowej  1  m

  wykonanego  umocnienia  kamiennego  i  1  m

ubezpieczenia  płytami 

ażurowymi).  Przyjęta  przez  Odwołującego  w kosztorysie  ofertowym  oraz  kosztorysie 

szczegółowym  ilość jednostek  rozliczeniowych  maty  bentonitowej  (Odwołujący  podał  liczbę 

jednostek) 

jest zgodna z ilością jaką Zamawiający określił w przedmiarze robót. Odwołujący 

wskazał,  iż  jak  wynika  z  kosztorysu  szczegółowego  nakład  ilościowy  bentomaty  przyjęty 

ofercie  Odwołującego  jest  zgodny  z  nakładem  normowym  (Odwołujący  wskazał  nakład 


ilościowy). Dodał także, że przyjęty do oferty koszt  1m

  maty  bentonitowej jest  wielokrotnie 

wyższy  od  ceny  dostawcy,  która  to  cena  została  wykazana  Zamawiającemu  (wskazał  na 

załącznik nr 2 do wyjaśnień z dnia 2.04.2020 r.). 

W odniesieniu do poz. 58 Odwołujący również wskazał, iż w pkt 9 pkt 3 ww. Specyfikacji 

Technicznej  nie  wskazano  co  obejmuje  cena  jednostkowa  przedmiotowej  pozycji 

przedmiarowej (na s. 69 jest  

mowa o wyłącznie o cenie jednostkowej 1 m

usunięcia warstwy 

humusu). 

Odwołujący ponownie wskazał, że Zamawiający w żadnym punkcie i zapisie SIWZ 

nie wymagał i nie narzucał sposobu kalkulowania cen w oparciu o nakłady pracy ludzi, sprzętu 

i mate

riałów wynikające z katalogów norm KNR itp. tym samym Zamawiający nie ma prawa 

na etapie oceny ofert wymagać by wykonawcy tak kalkulowali i stosowali nakłady normowe. 

Opieranie  się  wyłącznie  na  nakładach  norm  pracy  zawartych  w  KNR  pozbawiałoby 

wykonawców  możliwości  indywidualnego  kalkulowania  cen  w  oparciu  o  posiadany  własny 

potencjał sprzętowy, często odmiennej wydajności niż wydajność sprzętu przyjęta do ustalenia 

nakładów  pracy  w  KNR  z  uwzględnieniem  istotnego  czynnika,  jakim  jest  doświadczenie 

operatorów  pracujących  na  tym  sprzęcie.  Odwołujący,  opierając  się  na  swoim  wieloletnim 

doświadczeniu  przy  wykonywaniu  robót  podobnych  zastosował  opracowany  przez  siebie 

współczynnik  stanowiący  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Odwołujący  dodał,  że  wartość 

przedmiotowej pozycji w kosztorysie ofertowym Odwołującego ma jedynie marginalny wpływ 

na wysokość zaoferowanej ceny. 

Odnosząc się do pkt II wskazanego w informacji o odrzuceniu, Odwołujący wskazał, iż 

poza  wskazanymi  przez  Zamawiającego  przykładowymi  zastrzeżeniami  do  kosztorysu 

szczegółowego, Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego posługuje się 

wyłącznie określeniami o bardzo wysokim stopniu ogólności, z którymi polemizować można 

jedynie  na  tym  samym  poziomie  niekonk

retności.  Nie  wiadomo  bowiem,  jakie  jeszcze 

założenia  poczynione  przez  Odwołującego  są  w  ocenie  Zamawiającego  „niewiarygodne 

i nierealne

.” Analogiczny zarzut można by postawić względem ustalonej przez Zamawiającego 

szacunkowej wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT - jest ona aż o 17 % wyższa 

od ceny najdroższej oferty w postępowaniu oraz o 28,8 % wyższa od średniej arytmetycznej 

spośród  pięciu  złożonych  ofert.  Odwołujący  powołał  się  także  na  wyrok  Sądu  Okręgowego 

w Katowicach  z  dnia  21  czerwca  2010  r.,  sygn.  akt  XIX  Ga  175/10.  Jego  zdaniem 

bezpodstawne  jest  ponadto 

twierdzenie  Zamawiającego,  iż  Odwołujący  dopuścił  się 

„manipulowania w nakładach jednostkowych dla R, M i S”.  Zgodnie z logiką prezentowaną 

przez Zamawiającego, Odwołujący powinien zaprzestać posługiwania się nowocześniejszym 

i  bardziej  wydajnym  sprzętem  (S)  niż  przewidziane  w  opracowaniach  typu  KNR,  nie 

oszczędzać materiałów (M) tylko bez kontroli właścicielskiej pozwalać trwonić je zgodnie z tzw. 

normatywami oraz dla każdej maszynogodziny sprzętu „na wszelki wypadek” doliczać także 


asystę minimum jednego robotnika (R) z przysłowiową łopatą - mimo, iż nic takiego nie wynika 

ze szczegółowych zapisów zawartych w odnośnych Specyfikacjach Technicznych. Zdaniem 

Odwołującego nie wiadomo także na jakiej podstawie Zamawiający uznał, że „treść wyjaśnień 

nie może zostać uznana za wystarczającą”, skoro jak się wydaje analiza złożonych wyjaśnień 

była  wybiórcza,  ograniczająca  się  do  analizy  kosztorysu  szczegółowego.  Odwołujący 

podkreślił, że przykładem bardzo pobieżnej lektury wyjaśnień Odwołującego są zastrzeżenia 

Zamawiającego odnośnie poz. 37 kosztorysu szczegółowego, dla której to pozycji Odwołujący 

przedłożył opracowaną indywidualnie jako rozwiązanie równoważne dla norm KNR kalkulację 

szczegółową,  uwzględniającą  wprost  wynagrodzenie  dla  personelu  obsługi  sprzętu. 

Odwołujący  wyraził  swoje  wątpliwości,  czy  Zamawiający  w  ogóle  zapoznał  się  z  tym 

dokumentem. 

Uzasadniając  drugi  z  podniesionych  zarzutów,  Odwołujący  wskazał,  iż  w  wezwaniu 

dnia 31 marca 2020 r. Zamawiający nie wskazał, iż żądany kosztorys szczegółowy będzie 

jedynym  wyłącznym  dokumentem  analizowanym  na  okoliczność  rażąco  niskiej  ceny  oferty 

Odwołującego,  tym  bardziej,  iż  cena  ofertowa  miała  zostać  obliczona  wyłącznie 

w uproszczonym 

kosztorysie 

ofertowym. 

Odwołujący  podkreślił,  że  Zamawiający 

przedmiarze  robót  dokonał  adaptacji  w  znany  tyko  sobie  sposób  przewidzianych  w  KNR 

nakładów pracy ludzi, sprzętu i materiałów, gdyż w żadnym z dokumentów przetargowych nie 

ma  tzw. 

kosztorysu  nakładczego  zawierającego  wymagane  przez  zamawiającego  nakłady 

pracy  ludzi,  sprzętu  czy  materiałów.  Nie  byłoby  w  tym  nic  nagannego,  gdyby  nie  to,  że 

negatywnymi skutkami takich założeń Zamawiający usiłuje obciążyć wyłącznie Odwołującego. 

Odwołujący zauważył, że Zamawiający zarzucając Odwołującemu rażąco niską cenę oferty 

powołuje się na rzekome zaniżenia czy też „manipulacje” w nakładach jednostkowych dla R, 

M,  S,  podczas  gdy  dla  znacznej  większości  zakwestionowanych  pozycji  przedmiaru  robót, 

tru

dno odnaleźć właściwą ST, nie mówiąc już o precyzyjnym zakresie opisu danej pozycji robót 

w konkretnym punkcie adekwatnej ST

. Odwołujący powołał się na § 6 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-

użytkowego, zgodnie z którym przedmiar robót powinien zawierać 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 

ich  wykonania  wraz  z  ich  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót 

podstawowych. 

Wskazał  także  na  §  10  ust.  2  ww.  rozporządzenia,  zgodnie  z  którym  ilości 

jednostek  miary  podane  w  przedmiarze  powinny  być  wyliczone  na  podstawie  rysunków 

w dokumentacji  projektowej, 

wyłącznie  w sposób  zgodny  z  zasadami  podanymi 


specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  W  ocenie 

Odwołującego skoro Zamawiający nie wprowadził tzw. kosztorysu nakładczego i dopuścił by 

każdy  z  wykonawców  wyceniał  zakres  robót  zgodnie  z przyjętą  przez  siebie  interpretacją 

dokumentacji  projektowej  oraz  Specyfikacji  Technicznych,  nie  może  obecnie  czynić 

skutecznego zarzutu z ewentualnego niestosowania się do nieznanych nikomu poza samym 

Zamawiającym „właściwym” wartościom R, M oraz S dla poszczególnych pozycji Przedmiaru 

Robót. Odwołujący powołał się także na wyrok KIO z dnia 25 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO 

652/19.  Odwołujący zaznaczył także, iż takie działanie Zamawiającego stoi w sprzeczności 

zasadami finansów publicznych, w tym wyrażoną w art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 

sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  869  ze  zm.),  zasadą 

nakazującą  dokonywanie  wydatków  w  sposób  celowy  i  oszczędny,  z  zachowaniem 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

Zamawiający  na  posiedzeniu  w  dniu  1  lipca  2020  r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

której  wniósł  o  oddalenie  odwołania.  W  piśmie  Zamawiający  omówił  stan  faktyczny, 

przywołując  treść  zawiadomienia  o  odrzuceniu  oferty  oraz  treść  odwołania,  przedstawił 

rozważania teoretyczne i poglądy orzecznictwa w zakresie kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej 

oraz obowiązków wykonawcy na etapie wyjaśniania tej ceny, jak i przywołał treść wyjaśnień 

złożonych przez Odwołującego. W odniesieniu do zarzutów odwołania Zamawiający wskazał, 

i

ż  w  dniu  17  kwietnia  2020  r.  dokonał  weryfikacji  szczegółowego  kosztorysu  ofertowego 

Odwołującego  na  bazie  cen  wskazanych  w  ofercie  Odwołującego.  Analiza  ta  wykazała,  że 

poprawna  oferta  Odwołującego,  przy  założeniu  wytkniętych  mu  błędów  i  pominięć,  winna 

z

amknąć się w kwocie 2 260 846,59 zł brutto, a zatem oferta Odwołującego została zaniżona 

o  kwotę  664 195,  61  zł  brutto.  Gdyby  nie  powyższe  oferta  Odwołującego  nie  byłaby 

najkorzystniejsza. Zamawiający załączył jako dowód zweryfikowany kosztorys. Wskazał także, 

że  orzeczenie  o  sygn.  akt  KIO  652/19  przywołane  przez  Odwołującego  jest  nieadekwatne. 

Ponadto  podniósł,  iż  podważanie  przez  Odwołującego  postanowień  SIWZ  jest 

niedopuszczalne na obecnym etapie  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron,  na  podstawie  zgromadzonego 

w sprawie 

materiału  dowodowego  oraz  oświadczeń  i stanowisk  Stron,  Krajowa  Izba 

Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Izba  stwierdziła,  iż  nie  została  wypełniona  żadna  z przesłanek  skutkujących 

odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. 

Izba 

ustaliła, iż w terminie wynikającym z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do postępowania 

odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.  

Izba uznała, iż Odwołujący, który skarży czynność odrzucenia własnej oferty, wykazał 


interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia szkody w związku z ewentualnym 

naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawne 

przesłanki dopuszczalności odwołania, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  z  dokumentacji  postępowania  przekazanej 

prz

ez  Zamawiającego,  w  szczególności  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

informacji  z  otwarcia  ofert,  oferty 

Odwołującego  wraz  z  załącznikami,  wezwań  i  złożonych 

przez 

Odwołującego  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,    informacji  z  dnia  9  kwietnia  2020  r. 

odrzuceniu  oferty  Odwołującego.  Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również 

stanowiska  i 

oświadczenia  Stron  złożone    w  pismach  oraz  ustnie  do  protokołu  posiedzenia 

i rozprawy  w  dniu  1  lipca  2020  roku. 

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  także  dowody 

dokumentów  załączonych do odwołania (karty KNR, KNNR), dokumentów złożonych przez 

Odwołującego  na  rozprawie  (dotyczących realizacji  przez  Odwołującego robót  o  podobnym 

zakresie  oraz  wyciągu  z  SIWZ  z  postępowania  prowadzonego  przez  Regionalny  Zarząd 

Gospodarki  Wodnej  w  Poznaniu),  jak  i  załączonego  do  odpowiedzi  na  odwołanie 

zweryfikowanego przez Zamawiającego kosztorysu szczegółowego Odwołującego.  

Izba ustaliła, co następuje: 

W pkt 5 SIWZ Zamawiający zawarł opis przedmiotu zamówienia, który stanowią roboty 

budowlane  polegające  na  realizacji  I  etapu  inwestycji  pn.  „Budowa,  rozbudowa  wału 

przeciwpowodziowego  rzeki  Odry  przy  miejskiej 

oczyszczalni  ścieków  w  miejscowości 

Kędzierzyn – Koźle.” 

Zgodnie z pkt 17.4 SIWZ ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz kosztorys 

ofertowy. W pkt 18 SIWZ zawarto opis sposobu obliczenia ceny oferty. Wskazano m.in., iż: 

  cena ofertowa powinna być obliczona na podstawie kosztorysu ofertowego (pkt. 18.2); 
  kosztorys  należy  sporządzić  metodą  kalkulacji  uproszczonej  ściśle  według  kolejności 

wyszczególnionych  pozycji.  Wykonawca  określi  ceny  jednostkowe  oraz  wartości  robót 

netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie (pkt 18.3); 

  wykonawca  obliczając  cenę  oferty  musi  uwzględnić  w  kosztorysie  ofertowym  wszystkie 

opisane pozycje (pkt. 18.5); 

  zaoferowana  cena  powinna  uwzględniać  wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (pkt 18.7); 

  w  przypadku  gdy  wykonawca  nie  ujmie  w  kosztorysie  ofertowym  wszystkich  pozycji 

zgodnie z zamieszczonym przedmiarem, oferta taka zostanie odrzucona (pkt. 18.8).  

W  części  III  SIWZ  zawarto  m.in.  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót, 

kolei część IV stanowił przedmiar robót. W przedmiarze tym Zamawiający zawarł w kolumnie 

„Opis i wyliczenia” dane opisujące zakres przedmiotowy poszczególnych pozycji przedmiaru.  


przedmiarze  znajdowała się także kolumna  zatytułowana „Podstawa”,  w której  odwołano 

się  do  poszczególnych  tablic  KNR  i  KNNR  oraz  kolumna  „nr  specyfikacji  technicznej” 

odsyłająca do tych specyfikacji. 

W  postępowaniu  wpłynęło  5  ofert,  w  tym  oferta  Odwołującego.  Zamawiający  w  toku 

postępowania  dwukrotnie  wzywał  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny 

(ponowne  wezwanie  było  uzasadnione  faktem,  że  Zamawiający  błędnie  w  pierwszym 

wezwaniu wskazał stosunek procentowy ceny oferty Odwołującego do średniej arytmetycznej 

ofert).  Zamawiający  w  wezwaniach  wymagał  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  szczegółowego 

kosztorysu  zawierającego  wyszczególnienie  materiałów,  sprzętu  oraz  robocizny. 

W odpowiedzi  na  pierwsze  wezwanie 

Odwołujący  odniósł  się  do  kwestii  wyliczenia  przez 

Zamawiającego  średniej  arytmetycznej,  jak  również  złożył  wyjaśnienia  przedkładając 

przykładowe dowody kosztowe i kalkulacje, które zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. 

W odpowiedzi na drugie wezwanie Odwołujący złożył wyjaśnienia wraz z dowodami (w tym 

oferty dostawców, kalkulacje indywidualne i kosztorys szczegółowy), które częściowo objęte 

zostały tajemnicą przedsiębiorstwa, podobnie jak załączone do nich dowody.  

Zamawiający  w  dniu  9  kwietnia  2020  r.  zawiadomił  Odwołującego  o  odrzuceniu  jego 

oferty na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  W treści tego zawiadomienia wskazano, 

iż w wyniku analizy szczegółowego kosztorysu załączonego przez Odwołującego do wyjaśnień 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. ustalono, iż: 

przedstawione zestawienie materiałów i sprzętu nie zawiera ilości maszyno-godzin oraz 

ilości poszczególnych materiałów i ilości roboczogodzin całego kosztorysu, tj. przykładowo 

dla wybranych pozycji kosztorysu: 

  w poz. nr 5 nie uwzględniono nakładów przewidzianych w tablicach KNNR 1 0113-01 

dla robocizny i sprzętu (nakłady powinny być sumowane dla obu tablic KNNR 1 0113-

01 + KNNR 1 0113-

02), co powoduje zmniejszenie nakładów dla R i M dla całej pozycji; 

  w poz. nr 6 brak robocizny (pomięto prace ludzi); 
  w poz. nr 8 brak robocizny (pomięto prace ludzi); 
  w  poz.  nr  12  zastosowano  współczynnik  zmniejszający  dla  R  i  S,  co  powoduje 

nieuprawnione zmniejszenie wartości całej pozycji; 

  w poz. nr 14 brak robocizny (pomięto prace ludzi); 
  w poz. nr 18 brak sprzętu do wykonania robót (poz. pomniejszona o wynagrodzenie za 

sprzęt); 

  w poz. nr 37 brak robocizny (pomięto prace ludzi); 
  w  poz.  nr  43  nie  zastosowano  współczynnika  zwiększającego  przez  co  zaniżono 

wartość pozycji; 

  w  poz.  nr  47  zastosowano  nieprawidłowy  współczynnik  zwiększający  dla  R  i  S  co 


powoduje zaniżenie wartości pozycji; 

  w poz. nr 54 nieprawidłowo przyjęto ilość maty betonitowej ułożonej na skarpie, a tym 

samym zaniżono wartość pozycji; 

  w poz. nr 58 zaniżono normę dla sprzętu znacznie obniżając wartość poz. 

cena  oferty  została  skalkulowana  na  podstawie  niewiarygodnych  i  nierealnych  założeń, 

niedopuszczalne jest manipulowanie w nakładach jednostkowych dla R, M i S. 

Zamawiający  dodał,  że  treść  wyjaśnień  Odwołującego  nie  może  zostać  uznana  za 

wystarczającą,  a  zaoferowana  cena  -  za  umożliwiającą  prawidłowe  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia. Pozostała treść zawiadomienia stanowiła ogólne rozważania z odwołaniem się 

do stanowiska Prezesa UZP i orzecznictwa Izby.  

Izba zważyła, co następuje: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony  w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne 

oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, iż 

odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

W  pierwszej  kolejności  zwrócić  należy  uwagę,  iż  w  postępowaniu  odwoławczym  Izba 

bada nie tyle samą cenę oferty, co czynność Zamawiającego polegającą na ocenie złożonych 

przez wykonawcę wyjaśnień i prawidłowość odrzucenia oferty tego wykonawcy (ewentualnie 

zaniechania jej odrzucenia), p

rzedmiotem odwołania może być bowiem wyłącznie czynność 

lub  zaniechanie  zamawiającego.  Zatem  rozstrzygnięcie  przedmiotowej  sprawy  wymagało 

ustalenia, czy na podstawie złożonych wyjaśnień Zamawiający był uprawniony do uznania, że 

cena zaoferowana przez Przystępującego jest rażąco niska. Po drugie podkreślenia wymaga, 

że  Izba  dokonuje  weryfikacji  prawidłowości  czynności  Zamawiającego  polegającej  na 

odrzuceniu  oferty  Odwołującego  poprzez  pryzmat  uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego 

wskazanego  przez  Zamawiającego  w  zawiadomieniu  o odrzuceniu  oferty.  Sporządzenie 

takiego  uzasadnienia jest  obowiązkiem  Zamawiającego,  wynikającym  z  art.  92  ust.  1  pkt  3 

ustawy  Pzp.  Uzasadnienie  faktyczne  zawiadomienia  o odrzuceniu  oferty  powinno 

wyczerpująco  obrazować,  jakie  przyczyny  legły  u  podstaw  decyzji  zamawiającego,  tak  aby 

wykonawca,  gdy  oceny  zamawiającego  nie  podziela,  mógł  się  do  wskazanych  przez 

zamawiającego  uchybień  ustosunkować.  Zasadność  zarzutów  odwołania  kwestionujących 

czynność odrzucenia oferty może być oceniana wyłącznie w zakresie tych okoliczności, które 

zostały  przez  zamawiającego  przedstawione  jako  uzasadniające  odrzucenie  oferty.  Ocena 

dokonywana przez Krajową Izbę Odwoławczą w tym zakresie nie może więc wykraczać poza 

uzasadnienie  przedstawione  przez  zamawiającego,  nie  może  polegać  na  badaniu  istnienia 

powodów  do  odrzucenia  oferty  w  szerszym  aspekcie,  ale  także  nie  może  polegać  na 

poszukiwaniu i 

domniemywaniu przyczyn, które legły u podstaw decyzji zamawiającego.  


Dlatego 

też  duże  znaczenie  dla  rozstrzygnięcia  miał  fakt,  że  uzasadnienie 

przedstawione  przez  Zamawiającego  w  sposób  bardzo  lakoniczny  i  szczątkowy  wyjaśniało 

przyczyny  odrzucenia  oferty  Odwołującego.  Znaczną  jego  część  stanowił  opis  stanu 

faktycznego

,  który  sam  w  sobie  uzasadnienia  merytorycznego  nie  stanowi.  Zamawiający 

wywiódł  jedynie,  że  przedstawione  w  szczegółowym  kosztorysie  zestawienie  materiałów 

i s

przętu nie zawiera ilości maszynogodzin, ilości poszczególnych materiałów i roboczogodzin 

wskazując  przykładowe  pozycje),  czego  jednak  w  ogóle  nie  uzasadnił.  W szczególności 

Zamawiający nie wyjaśnił na jakiej podstawie dokonał oceny, że w poszczególnych pozycjach 

kosztorysu znalazły się błędne wyliczenia i z czego te błędy miałyby wynikać.  Zamawiający 

poprzestał  na  wskazaniu,  że  zestawienie  „nie  zawiera  ilości  maszynogodzin,  materiału  czy 

roboczogodzin  całego  kosztorysu”  nie  tłumacząc,  co  powinno  zostać  przez  Odwołującego 

uwzględnione  w  wycenie  i  na  jakiej  podstawie.  Wskazując  przykładowe  pozycje,  w  których 

stwierdzono  uchybienia,  Zamawiający  posłużył  się  jedynie  lakonicznymi  i  gołosłownymi 

twierdzeniami,  nie 

wyjaśniając  dlaczego  określone  nakłady  czy  współczynniki  winny  być 

zastosowane  podczas  wyceny  i  z  czego  to  wywodzi.  Jedynie  w zakresie  jednej  z  pozycji 

podanych jako przykład (poz. nr 5) Zamawiający zawarł odesłanie do tablic KNNR, po czym 

wnioskować  można,  że  to  właśnie  na  podstawie  porównania  kosztorysu  szczegółowego 

tablicami  KNR,  KNNR  wymienionymi  w  przedmiarze  robót,  Zamawiający  powziął 

przekonanie  o  nieprawidłowościach  w  kosztorysie  Odwołującego.  Są  to  jednak  wyłącznie 

przypuszczenia,  bowiem  okoliczność  ta  z  treści  zawiadomienia  o  odrzuceniu  oferty 

jednoznacznie  nie  wynika. 

Zamawiający  nie  wyjaśnił  dlaczego  Odwołujący  powinien  był 

uwzględnić  w  konkretnych  pozycjach  kosztorysu  konkretne  nakłady  przewidziane  w  ww. 

katalogach

, nie przeprowadził także żadnej analizy porównawczej w stosunku do przyjętych 

przez  Odwołującego  podstaw  wyceny  a  podstaw,  które  zdaniem  Zamawiającego  były 

obowiązujące i do których Odwołujący miałby się nie zastosować.  

Również stanowisko Zamawiającego o tym, że cena została skalkulowana na podstawie 

niewiarygodn

ych  i  nierealnych  założeń  nie  zostało  w  ogóle  uzasadnione,  podobnie  jak 

konkluzja, że  „treść wyjaśnień nie może być uznana za wystarczającą, a zaoferowana cena 

za umożliwiającą prawidłowe wykonanie”, do której Zamawiający doszedł „biorąc pod uwagę 

wartość przedmiotu zamówienia, ceny innych ofert, jak również wiedze i doświadczenie oraz 

rozeznanie  warunków  rynkowych,  jakimi  dysponuje  Zamawiający”.  Z  powyższego 

stwierdzenia nie wynika żadna konstruktywna, merytoryczna argumentacja. Zamawiający nie 

podjął  nawet  próby  wyjaśnienia  powodów,  dla  których  uznał  wyjaśnienia  Odwołującego  za 

niewystarczające,  nie  wyjaśnił  dlaczego  oferta  Odwołującego  miałaby  zostać  oparta  na 

nierealnych założeniach, nie odniósł się nawet szczątkowo do treści wyjaśnień rażąco niskiej 

ce

ny złożonych przez Odwołującego ani kalkulacji i dowodów załączonych na ich poparcie. 


Słusznie  Odwołujący  podnosił  na  rozprawie,  że  można  mieć  uzasadnione  wątpliwości  czy 

Zamawiający w ogóle wnikliwie przeanalizował treść wyjaśnień, skoro jako przykłady błędów 

w kosztorysie 

szczegółowym Odwołującego Zamawiający wskazał pozycje, których kalkulacje 

Odwołujący  szczegółowo  omówił  w  ramach  wyjaśnień  i  na  potwierdzenie  których  złożył 

dowody  (jak  np.  poz.  37). 

Do  treści  przedstawionych  wyjaśnień,  kalkulacji  i  dowodów, 

Zamawiający  w  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  Odwołującego  w  ogóle  nie  referował, 

zamiast tego odwołał się jedynie do abstrakcyjnych na gruncie przedmiotowego przypadku 

poglądów orzecznictwa.  

Kolejną  okolicznością,  która  miała  duże  znaczenie  dla  rozstrzygnięcia,  była  bierność 

Zamawiającego  w  postępowaniu  odwoławczym.  Izba  podkreśla,  że  postępowanie  przed 

Krajową Izbą Odwoławczą ma charakter kontradyktoryjny, co oznacza, że spór toczą strony 

oraz  uczestnicy  postępowania  i  to  oni  mają  obowiązek  wykazywania  dowodów,  z których 

wywodzą  określone  skutki  prawne.  Zasada  kontradyktoryjności  znajduje  swoje 

odzwierciedlenie  w  art.  190  ust.  1  ustawy  Pzp,  zgodnie 

z  którym  strony  i uczestnicy 

postępowania  odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  dla  stwierdzenia  faktów, 

których wywodzą skutki prawne. Jakkolwiek obowiązek dowodzenia, że cena przedstawiona 

w ofercie nie jest rażąco niska został nałożony na wykonawcę, którego oferty zarzut dotyczy 

(co  wynika  z  art.  190  ust.  1a  pkt  1  ustawy  Pzp),  to  jednak  -  z  uwagi  na 

wspomnianą 

kontradyktoryjn

ość postępowania odwoławczego – obowiązuje w nim podstawowa zasada, że 

każdy uczestnik sporu ma obowiązek, w celu poparcia swoich twierdzeń bądź też odparcia 

twierdzeń  strony  przeciwnej,  przedstawiać  stosowną  argumentację  i  dowody.  Dopiero 

zestawienie  argumentacji  i 

dowodów  przedstawionych  przez  strony  służy  za  podstawę 

merytorycznego 

rozstrzygnięcia  w  sprawie.  W  konsekwencji  w  ocenie  Izby,  w  sytuacji  gdy 

Odwołujący  przedstawił  w  odwołaniu  szczegółową  argumentację  kwestionującą  zasadność 

decyzji Zamawiającego o odrzuceniu oferty Odwołującego z uwagi na rażąco niską cenę, to 

Zamawiający  stanął  przed  koniecznością  odparcia  twierdzeń  Odwołującego  i wykazania 

bezzasadności  tej  argumentacji,  a  zarazem  prawidłowości  podjętej  w postepowaniu 

udzielenie zamówienia czynności polegającej na odrzuceniu oferty Odwołującego. Bierność 

Zamawiającego siłą rzeczy musi znaleźć przełożenie na negatywne konsekwencje procesowe 

dla  Zamawiającego.  Oddalenie  odwołania  w  sytuacji,  w  której  Odwołujący  z  dochowaniem 

n

ależytej  staranności  przedstawił  stosunkowo  obszerną  argumentację  celem  wykazania 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp poprzez niezasadne odrzucenie jego 

oferty, a Zamawiający zaprezentował postawę bierną, nie próbując przedstawić jakiejkolwiek 

kontrargumentacji, niewątpliwie prowadziłoby do zachwiania równowagi stron w postępowaniu 

odwoławczym. 


Właśnie  taki  stan  faktyczny  miał  miejsce  w  przedmiotowej  sprawie.  Zamawiający 

w odpow

iedzi  na  odwołanie  w  ogóle  nie  odniósł  się  do  zarzutów  odwołania,  w  tym 

szczególności  do  dokładnie  omówionych  przez  Odwołującego  konkretnych  pozycji 

kosztorysu Odwołującego, których wycenę zakwestionowano w zawiadomieniu o odrzuceniu 

jego oferty

. Treść odpowiedzi na odwołanie sprowadzę się de facto do obszernego opisu stanu 

faktycznego, 

w  tym  korespondencji  wymienianej  przez  Zamawiającego  i  Odwołującego 

zakresie wyjaśnień rażąco niskiej ceny oraz odwołania do wywodów ogólnych dotyczących 

proces

u badania rażąco niskiej ceny w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

(strony  1-

22  odpowiedzi  na  odwołanie).  Jedyna  merytoryczna  argumentacja  została 

przedstawiona  na  ostatniej,  23  stronie 

pisma  Zamawiającego,  ogranicza  się  ona  jednak 

wyłącznie  do  lakonicznego  stwierdzenia,  że  Zamawiający  zweryfikował  szczegółowy 

kosztorys na bazie cen wskazanych przez Odwołującego i w efekcie stwierdził, że cena oferty 

Odwołującego  została  zaniżona  o  ponad  664  tys.  zł  oraz  przedstawienia  zweryfikowanego 

szczeg

ółowego  kosztorysu  Odwołującego.  Argumentacji  takiej  nie  wskazano  jednak 

w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty

, a kosztorys został przez Zamawiającego zweryfikowany 

już  po  wniesieniu  odwołania  (17  kwietnia  2020  r.),  wobec  czego  powoływanie  się  obecnie 

przez  Zamawiającego  na  te  okoliczności  stanowi  doprecyzowanie  podstaw  faktycznych 

odrzucenia  oferty  Odwołującego,  a  jako  takie  przez  Izbę  nie  może  być  wzięte  pod  uwagę. 

Zamawiający zresztą załączonego do odpowiedzi na odwołanie zweryfikowanego kosztorysu 

nawet n

ie omówił ani w treści pisma, ani na rozprawie.  

Dodać należy, że prezentowane przez Zamawiającego na rozprawie stanowisko również 

było  zdawkowe.  Zamawiający  nawet  nie  podjął  próby  odniesienia  się  do  argumentacji 

przedstawionej w 

odwołaniu w zakresie poszczególnych pozycji kosztorysu, w których błędy 

wytknięto Odwołującemu w zawiadomieniu o odrzuceniu jego oferty.  Zamawiający, pomimo 

szczegółowej argumentacji zawartej w odwołaniu i zaprezentowanej przez Odwołującego na 

rozprawie, 

nie wyjaśnił także dlaczego wykonawcy mieliby mieć obowiązek bezwzględnego 

oparcia  wyceny  na  katalogach  KNR,  KNNR 

i  z  których  postanowień  SIWZ  obowiązek  ten 

miałby  wynikać.  Zamawiający  ani  w  odpowiedzi  na  odwołanie  ani  na  rozprawie  nie 

przeprowadził  także  żadnej  analizy  porównawczej  w  stosunku  do  przyjętych  przez 

Odwołującego podstaw wyceny a podstaw, które zdaniem Zamawiającego były obowiązujące 

i  do  których  Odwołujący  miałby  się  nie  zastosować.  Zamawiający  nie  odniósł  się  także  do 

argumentacji  Odwołującego  wskazującej  na  istnienie  rozbieżności  pomiędzy  opisem  danej 

pozycji  przedmiarowej  a  opisem  konkretnej  tablicy  KNR

,  poprzestając  na  konstatacji,  że 

Odwołujący nie kwestionował treści SIWZ.  

Niezależnie  od  powyższego,  Izba  przyznała  rację  Odwołującemu,  iż  treść  SIWZ  nie 

odsyłała  do  katalogów  KNR,  KNNR  jako  do  podstawy  dokonywania  wyceny.  Decydujące 


znaczenie dla dokonanej oceny 

mają tutaj postanowienia Rozdziału 18 SIWZ odnoszące się 

do  opisu  sposobu  obliczenia  ceny.  Wynika  z  nich  jedynie,  że  cena  ofertowa  powinna  być 

obliczona  na  podstawie  kosztorysu  sporządzonego  metodą  kalkulacji  uproszczonej  według 

kolejności  wyszczególnionych  pozycji  (por.  pkt  18.2  i  18.3).  w  pkt  18.5  SIWZ  Zamawiający 

wymagał,  aby  wykonawca  obliczając  cenę  oferty  uwzględnił  wszystkie  pozycje,  przy  czym 

pkt 18.8 można wywieść, że chodziło tutaj o pozycje wskazane w przedmiarze robót, zgodnie 

bowiem  z  tym  postanowieniem  „w  przypadku,  gdy  wykonawca  nie  ujmie  w  kosztorysie 

ofertowym  wszystkich  pozycji  zgodnie  z  zamieszczonym  przedmiarem 

robót,  oferta  taka 

zostanie  odrzucona.”  Z Rozdziału  18  SIWZ  wynika  zatem,  że  Zamawiający  odsyła  do 

załączonego  do  SIWZ  przedmiaru  robót  wyłącznie  w  zakresie  odnoszącym  się  do 

konieczności  uwzględnienia  w  kosztorysie  ofertowym  wszystkich  opisanych  w  przedmiarze 

pozycji. Okoliczność zaś, że Odwołujący ujął w kosztorysie ofertowym wszystkie wymagane 

pozycje  nie  była  przedmiotem  sporu.  Zamawiający  nie  zawarł  w  SIWZ  postanowień,  które 

regulowałyby  rolę  wskazanych  w przedmiarze  katalogów  KNR  i  KNNR  w  procesie  wyceny. 

Przede  wszystkim  zaś  nie  wskazał,  że  ich  stosowanie  jako  podstawy  normatywnej  przy 

kalkulacji cen jednostkowych robót jest obligatoryjne. 

Izba  zwraca  uwagę,  że  aktualnie  obowiązujące  przepisy  nie  wprowadzają  obowiązku 

dokonania  wyceny  kosztorysu  ofertowego  w  przypadku  robót  budowlanych  w  oparciu 

o konkretne normy 

nakładów rzeczowych. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury  w 

sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (t.j. z 2013 r. poz. 1129)  dla każdej pozycji przedmiaru 

robót  należy  podać kod  pozycji  przedmiaru,  określony  zgodnie  z  ustaloną  indywidualnie 

systematyką  robót  lub  na  podstawie  wskazanych  publikacji  zawierających  kosztorysowe 

normy nakładów rzeczowych. Z powyższego wynika, że katalogi zawierające normy nakładów 

rzeczowych jak KNR, KNNR, etc. 

mogą występować w przedmiarze robót jedynie jako tzw. 

kod pozycji przedmiaru. 

Znajduje to oparcie także w literaturze, gdzie wskazuje się, iż „Kod 

pozycji przedmiaru 

określany jest zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na 

podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych 

(tzw. katalogi, najczęściej KNR-y). W przypadku zastosowania kodów pozycji na podstawie 

katalogów, podane co do katalogów informacje należy traktować jedynie jako przyjęty sposób 

określenia kodu pozycji, a nie narzuconą podstawę bazową obliczenia ceny.” (tak M. Jaworska 

[w:] J. Pieróg (red.), Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz, Warszawa 2015, 

wyd. C.H. Beck). Jak wskazuje s

ię w orzecznictwie katalogi nakładów rzeczowych nie mają 

jako  takie  statusu  powszechnie  obowiązujących  i  obligujących  normatywów  służących 


wyliczeniu  wartości  robót  budowlanych,  o  ile  zachowano  w  ofercie  prawidłowy  opis 

wykonywanych robót (por. m.in. wyrok KIO z dnia 26 maja 2010 r. sygn. akt KIO 845/10).  

Kluczową  rolę  w  ocenie  znaczenia  wskazanych  w  przedmiarze  podstaw  w  postaci 

poszczególnych norm nakładów rzeczowych (KNR, KNNR, etc.) dla procesu wyceny oferty ma 

to,  jaki  charakter  tym  katalogom  przypisał  Zamawiający  w  SIWZ.  Skoro  Zamawiający  -  jak 

wskazano powyżej – roli przedmiotowych katalogów nie doprecyzował, to nie sposób obarczać 

teraz Odwołującego negatywnymi konsekwencjami, które z tego wynikają, skoro obowiązek 

stosowania  jako  podstaw 

obliczenia  ceny  katalogów  KNR,  KNNR,  etc.  nie  wynika 

obowiązujących  przepisów,  a  Zamawiający  nawet  nie  podjął  próby  wytłumaczenia,  która 

konkretnie treść SIWZ czy jej załączników miałaby przewidywać taki obowiązek. Zamawiający 

nie przedstawił także jakiejkolwiek dalszej argumentacji mającej uzasadniać nierealność ceny 

przyjętej przez Odwołującego, który nie oparł się w pełni na tych katalogach, lecz na podanym 

w  przedmiarze  opisie  pozycji  i  wyliczeniach.  Prezentowane  na  rozprawie  przez 

Zamawiającego stanowisko, jakoby inny wykonawcy mieli „zastosować się do przedmiaru” jest 

o  tyle  nieuzasadnione

,  że  z akt  sprawy  wynika,  iż  od  tych  wykonawców  Zamawiający  nie 

wymagał złożenia kosztorysów szczegółowych. Jedyny wykonawca, który poza Odwołującym 

był wzywany do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny, w przeciwieństwie do 

Odwołującego, nie został wezwany do złożenia szczegółowego kosztorysu. Zamawiający nie 

powołał  się  na  jakiekolwiek  dokumenty  zgromadzone  w  toku  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia, które potwierdzałyby jego twierdzenia.  

Za bezzasadne 

Izba uznała także stanowisko Zamawiającego o tym, że argumentacja 

Odwołującego  podważa  postanowienia  SIWZ,  co  na  tym  etapie  jest  niedopuszczalne. 

Jakkolwiek  rację  ma  Zamawiający,  że  termin  na  wniesienie  odwołania  wobec  treści 

postanowień SIWZ już dawno upłynął, niemniej w ocenie Izby Odwołujący odnosząc się do 

niejasności  funkcjonujących  w jego  ocenie  na  gruncie  postanowień  SIWZ  nie  kwestionuje 

treści  tych  postanowień,  lecz  przywołuje  je  po  to,  aby  wykazać  dlaczego  dokonał  wyceny, 

taki  a  nie  inny  sposób  i  dlaczego  jego  zdaniem  Zamawiający  nie  ma  racji  odwołując  się 

treści  zawiadomienia  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  do  nakładów  wynikających 

z  

katalogów  KNR  i  KNNR.  Powoływanie  się  na  okoliczność,  że  wskazany  w przedmiarze 

kolumnie  „Opis  i  wyliczenia”  opis  zakresu  robót  ujętych  w  danej  pozycji  przedmiaru  nie 

odpowiada  opisowi  wynikającemu  z  katalogów  KNR  i KNNR  wskazanych  jako  kod  pozycji 

przedmiaru,  bynajmniej  nie  świadczy  o  próbie  podważenia  tych  postanowień,  lecz  stanowi 

argumentację  służącą  wykazaniu,  że  wycena  dokonana  przez  Odwołującego  jest  wycena 

realną, opartą na opisie robót, jakie mają zostać wykonane. Jakkolwiek Odwołujący faktycznie 

wdaje  się  w  polemikę  na  temat  niezgodności  pomiędzy  treścią  przedmiaru  a  treścią 

specyfikacji technicznych, co można byłoby uznać za działanie spóźnione, to w ocenie Izby 


istotą  zarzutu  oznaczonego  nr  2  jest  okoliczność,  że  Zamawiający  dokonał  oceny  oferty 

Odwołującego i jej odrzucenia odnosząc się do założeń, które nie znajdują oparcia w treści 

SIWZ.  Świadczy  o tym  m.in.  odniesienie  zawarte  na  str.  14  odwołania,  gdzie  wskazano,  iż 

Zamawiający  przyjął  sobie  tylko  znane  założenia  wynikające  z  przewidzianych  w KNR 

nakładów, a negatywnymi skutkami takich założeń usiłuje obciążyć Odwołującego.  

Mając na uwadze powyższe, Izba stwierdziła, iż podjęta przez Zamawiającego czynność 

odrzucenia oferty Odwołującego naruszała art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 oraz art. 7 

ust.  1  ustawy  Pzp

,  a  Zamawiający  powinien  powtórzyć  czynność  badania  i  oceny  ofert 

uwzględnieniem oferty Odwołującego. 

Jedynie  uzupełniająco  należy  wskazać,  że  nawet  jeśli,  na  podstawie  analizy 

szczegółowego kosztorysu złożonego w ramach wyjaśnień rażąco niskiej ceny, Zamawiający 

doszedł do przekonania, że Odwołujący nie dokonał wyceny w sposób zgodny z założeniami 

wymaganymi  przez  Zamawiającego,  to  decydując  się  na  odrzucenie  oferty  Odwołującego 

Zamawiający powinien był precyzyjnie wyjaśnić, jakie przyczyny legły u podstaw jego decyzji 

i co było powodem uznania, że wycena wynikająca z kosztorysu nie spełnia tych przyjętych 

przez  Zamawiającego  założeń.  Wiąże  się  to  z  koniecznością  wytłumaczenia  dlaczego  te 

właśnie założenia powinny być uwzględnione w kalkulacji i z czego to wynika. Zamawiający 

mając  wątpliwości  w  zakresie  wyceny  wynikającej  z  kosztorysu  szczegółowego,  przed 

odrzuceniem oferty, mógł także rozważyć ewentualnie wezwanie Odwołującego do złożenia 

wyjaśnień  w  zakresie  konkretnych  pozycji  kosztorysu  szczegółowego,  jako  że  treść 

pierwotnych wezwań miała charakter ogólny i nie wskazywała na konieczność odniesienia się 

do  konkretnych  pozycji  kosztorysu,  które  mogły  wzbudzać  wątpliwości  Zamawiającego.  Na 

marginesie  Izba  wskazuje,  że  na  to  ogólne  wezwanie  Odwołujący  udzielił  wyjaśnień 

stosunkowo  obszernych,  popartych  kalkulacjami  i  dowodami  w  zakresie  tych  pozycji,  które 

jego ocenie miały istotne znaczenie dla wyceny i tych, które w jego ocenie mogły wzbudzić 

wątpliwości Zamawiającego, tymczasem – jak już wskazano powyżej - Zamawiający do treści 

wyjaśnień rażąco niskiej ceny i do załączonych do nich kalkulacji i dowodów, w ogóle się nie 

odniósł (ani w zawiadomieniu o odrzuceniu, ani w odpowiedzi na odwołanie, ani na rozprawie). 

Ocena 

ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy o finansach 

publicznych

,  na  którą powołał  się Odwołujący  w  końcowym fragmencie odwołania,  nie leży 

kognicji  Izby,  jako  organu  właściwego  do  rozpoznawania  odwołań  wnoszonych 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  którego  rolą  jest  weryfikacja  zgodności  działań 

zaniechań  Zamawiającego  z przepisami  ustawy  Pzp.  W  konsekwencji  nie  była  ona 

przedmiotem rozstrzygnięcia.   


 W tym stanie rzeczy Izba 

uznała zarzuty odwołania za zasadne i na podstawie art. 192 

ust. 1 ustawy Pzp 

orzekła jak w sentencji. 

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania na podstawie 

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp 

oraz § 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z  § 3 pkt 1 i 2 lit. b Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel