KIO 791/20 POSTANOWIENIE dnia 4 maja 2020 roku

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 791/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 4 maja 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  4  maja  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  14  kwietnia  2020 

roku  przez  wykonawcę  Olympus  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiających Copernicus Podmiot Leczniczy spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Olympus  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie  kwoty      15  000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Gdańsku.  

Przewodniczący:    ………………………………  


Sygn. akt: KIO 791/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  pod 

nazwą „Dostawa specjalistycznej aparatury medycznej”. 

W dniu 14 kwietnia 2020 

roku działając na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”) 

Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego  w  ww. 

postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. 

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  21  kwietnia  2020  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  tym  samym  dniu,  poinformował,  że  przekazał 

kopię  odwołania  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  w  dniu  15  kwietnia  2020 

roku 

za pomocą poczty elektronicznej. 

Do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia  

do postępowania odwoławczego, w tym po stronie Zamawiającego.  

W  dniu  22  kwietnia  2020  roku  (e-

mail),  a  następnie  w  dniu  27  kwietnia  2020  roku 

(pisemnie) 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo  Zamawiającego  z  dnia  

22  kwietnia  2020  roku 

zawierające  oświadczenie  o  uwzględnieniu  w  całości  odwołania 

złożonego  przez  wykonawcę  Olympus  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie. Pismo to podpisał Prezes Zarządu Zamawiającego – D. K. .  

Wobec  ustalenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  

w  odwołaniu  oraz  braku  zgłoszenia  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przystąpień  

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  na  dzień  wydawania 

postanowienia,  Izba  stwierdziła,  że  zaszły  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ………………………………  


wiper-pixel