KIO 790/20 POSTANOWIENIE dnia 17 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 790/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:  Dagmara Gałczewska – Romek 

Protokolant:          Klaudia Ceyrowska 

wobec  cofnięcia  w  dniu  16  czerwca  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  kwietnia  2020  r.  przez                

TORHAMER  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  z  siedzibą  w  Gdyni  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

przy  ud

ziale  wykonawcy  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Zamawiającego Poleko Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz            

TORHAMER  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  z  siedzibą  w  Gdyni  kwoty  18  000zł  00  gr  (słownie: 

osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 790/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie – prowadzi                                

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  wykonanie 

prac  projektowych  oraz  robót  budowlanych  na  terenie  IZ  Bydgoszcz-  etap  II  w  ramach 

zadania  inwestycyjnego  pn.  „Prace  na  linii  kolejowej  C-E  65  na  odcinku  Zduńska  Wola 

Karsznice  -  Bydgoszcz  -  Tczew. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane                             

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod poz. 2019/S 145-358301. 

W  dniu  16  czerwca  2020r.  Odw

ołujący  -  TORHAMER  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  -  złożył  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o wycofaniu odwołania w dniu 14 kwietnia 2020r. 

Oświadczenie  o  wycofaniu  zostało  złożone  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania 

Odwołującego i skutkuje koniecznością umorzenia postępowania odwoławczego.  

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  o  zwrocie 

na rzecz 

odwołującego 90% wpisu, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych. 

Przewodniczący      …………………..…… 


wiper-pixel