KIO 789/20 POSTANOWIENIE dnia 13 maja 2020 roku

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 789/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 13 maja 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  13  maja  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  14  kwietnia  2020  roku  przez 

wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie 

D. 

Ś.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

CZĘSTOBUD D. Ś. z siedzibą w Częstochowie oraz Przedsiębiorstwo Budowlane BUDPOL 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Jaskrów 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiających Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku 

Śląskim   

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  W.  P.  

i  R  B. 

prowadzących  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Budowlano-

Handlowe 

TERMOBUD 

W. 

P., 

R. 

B. 

spółka 

cywilna 

siedzibą  

w  Częstochowie  (pełnomocnik)  oraz  Przedsiębiorstwo  Budowlano-Handlowe  TERMOBUD 

W.  P.,  R.  B. 

spółka  jawna  z  siedzibą  w  Częstochowie  (partner)  oraz    M.  G.  prowadzący 

działalność  gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  SANIT-GAZ M. 

G. 

z siedzibą w Częstochowie  

postanawia: 

1.  Uma

rza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie ubiegających się o  zamówienie D. Ś. prowadzącego działalność 

gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD D. Ś. z siedzibą w 

Częstochowie  oraz  Przedsiębiorstwo  Budowlane  BUDPOL  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą Jaskrów kwoty   10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych zero groszy), stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Gliwicach.  

Przewod

niczący:    ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 789/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  

pod  nazwą  „Termomodernizacja  budynku  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  przy  ul.  Srebrnej  24  

w  Miasteczku  Śląskim”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 25 lutego 2020 roku pod numerem 516352-N-2020.  

W dniu 14 kwietnia 2020 

roku działając na podstawie art. 179 ust. 1 w zw. z art. 180 

ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 

roku,  poz.  1843

;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”)  Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  przedmiotowym  postepowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. 

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  21  kwietnia  2020  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  tym  samym  dniu,  poinformował,  że  przekazał 

kopię  odwołania  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  w  dniu  10  kwietnia  2020 

roku. 

Do  Prezesa  Krajowej  Izby  O

dwoławczej  w  dniu  14  kwietnia  2020  roku  wpłynęło 

zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  W.  P.  i  R  B.  prowadzących  działalność 

gospodarczą pod nazwą  Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TERMOBUD W.  P.,  R.  B. 

spółka cywilna z siedzibą w Częstochowie (pełnomocnik) oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-

Handlowe TERMOBUD W. P., R. B. 

spółka jawna z siedzibą w Częstochowie (partner) oraz  

M.  G. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Handlowo-

Usługowe SANIT-GAZ M. G. z siedzibą w Częstochowie, po stronie Zamawiającego.  

W  dniu  15  kwietnia  2020  roku  (e-

mail),  a  następnie  w  dniu  20  kwietnia  2020  roku 

(pisemnie)  do  Prezesa  Krajowe

j  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo  Zamawiającego  z  dnia  

15  kwietnia  2020  roku 

zawierające  oświadczenie  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów 

zawartych  w 

odwołaniu  wniesionym  w  dniu  10  kwietnia  2020  roku  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie D. Ś. prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą  Przedsiębiorstwo  Budowlane  CZĘSTOBUD  D.  Ś.  z  siedzibą  w  Częstochowie  oraz 

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

Jaskrów.  


Izba  zaznacza 

w  tym  miejscu,  że  umarzając  postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  udziału  stron  na  skutek  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości 

zarzutów  odwołania  nie  dokonuje  oceny  czynności,  które  ewentualnie  w  piśmie 

z

awierającym  oświadczenie  o  uwzględnieniu  odwołania  wskazywałby  Zamawiający  tj.  Izba 

nie  ocenia  czynności  jakie  wykonał,  wykonuje  bądź  jakich  zapowiada  wykonanie 

Zamawiający  w  związku  z  uwzględnieniem  zarzutów  odwołania.  Zamawiający  również  

nie  ma  obowiązku  przedstawiania  takich  informacji  w  piśmie  zawierającym  oświadczenie  

o  uwzględnieniu  zarzutów  odwołania  w  całości.  Przepis  ustawy  uzależnia  możliwość 

umorzenia  postępowania  przez  Izbę,  w  przypadku  uwzględnienia  zarzutów  odwołania  

w  całości  przez  Zamawiającego,  jedynie  od  tego,  czy  w  postępowaniu  zostało  skutecznie 

wniesione  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  oraz  czy  został 

wniesiony  sprzeciw 

co  do  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych  w  odwołaniu.  Umarzając  postępowanie  odwoławcze  Izba  nie  rozstrzyga 

meryt

orycznie o zarzutach odwołania.  

Wobec  ustalenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  

w odwołaniu Izba wydała, na mocy § 13 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulaminu  postępowania  przy  rozpatrywaniu  odwołań 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1092  ze  zm.),  w  dniu  4  maja  postanowienie  o  wezwaniu 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  

do  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  przez 

zamawiającego w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  w  terminie 3 dni  od  dnia 

doręczenia  wezwania  pod  rygorem  umorzenia  postępowania.  Pismem  z  dnia  4  maja  2020 

roku  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  W.  P.  i  R  B.  prowadzących  działalność 

gospodarczą pod nazwą  Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TERMOBUD W.  P.,  R.  B. 

spółka cywilna z siedzibą w Częstochowie (pełnomocnik) oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-

Handlowe TERMOBUD W. P., R. B. s

półka jawna z siedzibą w Częstochowie (partner) oraz  

M.  G. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Handlowo-

Usługowe SANIT-GAZ M. G. z siedzibą w Częstochowie zostali wezwani w dniu 5 maja 2020 

roku  (wezwanie  skierowa

ne  na  adres  podany  w  zgłoszeniu  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego)  do  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  wniesienia  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  w  terminie  3 

dni  o

d  dnia  doręczenia  wezwania  pod  rygorem  umorzenia  postępowania.  Izba  ustaliła,  że 

ww.  wykonawcy 

w  zakreślonym  ww.  wezwaniem  terminie  nie  złożyli  do  Prezesa  Izby 

żadnego  oświadczenia  w  odpowiedzi  na  powyższe  wezwanie.  Wobec  braku  złożenia 

oświadczenia  w  przedmiocie  wniesienia  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  odwołania  sygn.  akt  KIO  789/20  Krajowa  Izba 


Odwoławcza  stwierdziła,  na  podstawie  art.  186  ust.  3  ustawy,  spełnienie  przesłanki  do 

umorzenia postępowania odwoławczego. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ………………………………  


wiper-pixel