KIO 788/20 POSTANOWIENIE dnia 12 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 788/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  12  maja  2020  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  kwietnia  2020 

roku przez wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Konsorcjum w 

składzie:  „STEKOP”  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Mołdawska  9,  02-127 

Warszawa, 

STEKOP-OCHRONA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Kolonii Porosły, Kol. Porosły 52, 16-070 Choroszcz w postępowaniu prowadzonym przez 

zamawiającego: Jednostka Wojskowa nr 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa 

przy  udziale  wykonawcy  Ekspert  Security 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Karola  Chodkiewicza  4/110,  02-593  Warszawa  zgłaszającego 

swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

1.  uma

rza postępowanie

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

7 500 zł  00 gr  (słownie:  siedem tysięcy  pięćset złotych  zero  groszy)  uiszczonej  tytułem 

wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 788/20 

Uzas adnie nie  

Jednostka Wojskowa nr 2063 w Warszawie 

(dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie 

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  -  dalej:  „ustawa  Pzp"), 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Dozór  i  ochrona  Klubu  DGW  w 

Warszawie  przy  Al.  Niepodległości  141  A”,  numer  referencyjny    04/20.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  z  dnia

11  lutego 

numer  ogłoszenia  511136-N-2020.  Tego  samego  dnia  na  platformie  zakupowej 

Zamawiającego została opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: 

„SIWZ”). 

Jak  wynika  z  pisma  Zamawiającego  z  dnia  21  kwietnia  2020  r.,  w  dniu  8  kwietnia 

2020 r. 

nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu. Z zachowaniem ustawowego terminu, w dniu 14 

kwietnia 2020 r., 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Konsorcjum 

w  składzie:  „STEKOP”  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  i  „STEKOP-OCHRONA” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolonii Porosły (dalej: „Odwołujący”) 

wnieśli odwołanie na czynności Zamawiającego polegające na: 

1)  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty 

złożonej  przez  Agencję  Ochrony  K.  spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „ K. sp. z o.o.”),   

2)  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  K. 

sp.  z  o.o.,  w  warunkach,  w  których  oferta  tego 

Wykonawcy  powinna  zostać  odrzucona  z  uwagi  to,  że  zawiera  rażąco  niską  cenę  w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, a jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 

w  rozumieniu przepisów  ustawy  o  zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji,  co doprowadziło 

do nieprawidłowości w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, 

3)  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  Ekspert  Security  s

półki  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  w  warunkach,  w  których  oferta  tego 

Wykonawcy powinna zostać odrzucona z uwagi na  to, że zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, a jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 

w  rozumieniu przepisów  ustawy  o  zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji,  co doprowadziło 

do nieprawidłowości w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Zaskarżonym czynnościom Zamawiającego Odwołujący zarzucił naruszenie: 


1)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  przeprowadzenia  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz 

równe traktowanie wykonawców, 

2)  art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 

poprzez zaniechanie odrzucenia ofert Wykonawców K. sp. 

z o.o. oraz Ekspert Security 

sp. z o.o. w warunkach, w których oferty te zawierają rażąco 

niską cenę, 

3)  art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

poprzez zaniechanie odrzucenia ofert Wykonawców K. sp. 

z o.o. oraz Ekspert Security sp. z o.o. w warunkach, w 

których ich złożenie stanowi czyn 

nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji. 

Wskazując na powyższe zarzuty, Odwołujący wniósł o: 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty 

oraz dokonania ponownej oceny ofert złożonych w postępowaniu, 

nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty K. sp. z o.o., 

nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Ekspert Security sp. z o.o., 

zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania.  

Pismem z dnia 17 kwietnia 

2020 r., złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 

tym  dniu  w  formie  pisemnej  w  postaci  elektronicznej,  z  zachowaniem  wymogów,  o których 

mowa w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego 

po  stronie  Zamawiającego  zgłosił  wykonawca  Ekspert

Security  sp.  z  o.o.  z  siedzib

ą  w 

Warszawie 

(dalej również: „Przystępujący”).  

Przed terminem posiedzenia i rozprawy, pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r., 

Zamawiający 

złożył  oświadczenie  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  odwołania  i  unieważnieniu 

czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W dniu 4 maja 2

020 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, w oparciu o § 13 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2020  r.  w  sprawie  regulaminu 

postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1092 ze zm.), wystąpił do 

Przystępującego  z  wezwaniem  do  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  wniesienia 

sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu,  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  wezwania,  pod  rygorem  umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  W  zakreślonym  terminie  Przystępujący  nie  złożył 

oświadczenia o wniesieniu sprzeciwu. 


Skuteczne  skorzystanie  przez  Zama

wiającego  z przysługującego  mu  uprawnienia  do 

uwzględnienia  w  całości  zarzutów  odwołania  skutkuje  zakończeniem  postępowania 

odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania. Zgodnie bowiem z art. 

186  ust.  3  ustawy  Pzp  j

eżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do 

postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez  zamawiającego,  Izba  umarza 

postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Mając  powyższe  na  uwadze,  zgodnie  z  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp, 

orzeczono o umorzeniu 

postępowania.  

O  kosztach  postępowania  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b  ustawy 

Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w 

sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      …………………………….. 


wiper-pixel