KIO 786/20 WYROK dnia 2 lipca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 786/20 
 

WYROK 

  z dnia 2 lipca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

 Protokolant:    

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  29  czerwca  2020  r.  w  Warszawie

odwołania 

wniesionego  do  Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawcę JM Data Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie

postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową w Warszawie

przy udziale wykonawc

ów: 

Koncept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

HP Inc Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  

z

głaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego; 

o

raz przy udziale wykonawców: 

Advatech Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,  

Computex Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie,  

Egida IT Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  

IMMITIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,  

Innovation In Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Niekaninie,  

MAXTO ITS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Modlniczce,   

7)  Meran Point Sp. z o.o. Sp. k. z 

siedzibą w Otwocku,  

SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,  

Techsource Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie,  

10)  T-

System Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,  


z

głaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka:  

Oddala odwołanie; 

Kosztami postępowania obciąża wykonawcę JM Data Sp. z o.o. sp.k. i: 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kwotę  3 600  zł  00  gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  uzasadnione 

koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z 

dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

P

rzewodniczący:      ………………… 


Sygn. akt: KIO 786/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

 Prokuratura Krajowa  prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa  drukarek  biurkowych, 

skanerów,  drukarek  i  czytników  kodów  kreskowych  w  ramach  projektu  „Rozwój  Systemu 

Digitalizacji Akt 

Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych". Wartość zamówienia 

jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 3 kwietnia 2020 r. pod numerem 2020/S 067-158776. 

W  dniu  11  kwietnia  2020  r.  wykonawca  JM  Data  Sp.  z  o.o.  Sp.k. 

wniósł  odwołanie 

wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących: 

opisu  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  wymogu  technicznego  nr  POS-8DRL-SP-16 

zakresie  sformułowania  wymogu  rozdzielności  bębna  i  tonera  oraz  dostarczenia 

bębnów  (ppkt  1  i  2)  dla  drukarek  biurkowych  (pkt  2.1  opisu  przedmiotu  zamówienia, 

załącznik nr 1 do SIWZ);  

sformułowania  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej 

wykonawcy  w  zakresie  warunku  posiadania  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności 

cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej  na  kwotę  nie  mniejszą  niż 

25 000  000  z

ł  oraz  osiągnięcia rocznego  obrotu  w  każdym  z trzech  ostatnich lat  przed 

upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniej niż 50 000 000 zł. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 29 ust. 2 oraz art. 22 

ust.  1a  w  zw.  z  art.  22 ust.  1b  pkt  2  ustawy  Pzp,  a 

z ostrożności naruszenie art 22c ust. 2 

ustaw Pzp. 

Ad 1 

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  w  sposób  całkowicie  nieuzasadniony 

ograniczył  możliwość  złożenia  oferty  do  wykonawców  oferujących  drukarki  biurkowe 

technologii rozdzielności bębna i tonera. Ten niezgodny z art 29 ust. 2 ustawy Pzp wymóg 

zawarty został w pkt 2.1 ppkt 1 i 2 opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 

do  SIWZ.  Jest  to  wymóg  opatrzony  Identyfikatorem  wymagania  POS-8-DRLSP-16. 

ramach tego wymagania zamawiający  w tabeli w kolumnie „opis wymagań minimalnych” 

sformułował  5  szczegółowych  wymogów  odnoszących  się  do  materiałów  eksploatacyjnych, 

których pkt 1 brzmi „wymagana rozdzielność bębna i tonera” oraz pkt 2 brzmi „Wymagane 


dostarczenie w 

zestawie bębnów o sumarycznej wydajności min. 60 tys. obrazów”. Wyraźnie 

widać, że pkt 2 jest wynikiem wymogu zawartego w pkt 1.5.  

Odwołujący  wskazał,  że  druk  laserowy  wymaga,  aby  drukarka  wyposażona  była 

zarówno  w  bęben,  jak  i  toner.  Toner  to  pojemnik  z  proszkiem.  Z  kolei  bęben  służy  do 

przenoszenia  owego  proszku  na  papier  i  utrwalania  wydruku.  A

ktualnie  dostępne  są  na 

rynku  dwa  rozwiązania  w  tym  zakresie.  Pierwsze,  w  którym  bęben  i  toner  stanowią  dwa 

rozdzielne materiały eksploatacyjne, które montowane są niezależnie od siebie oraz drugie, 

w  którym  bęben  i  toner  są  ze  sobą  zintegrowane  w  jednym  materiale  eksploatacyjnym. 

perspektywy  użytkownika  drukarki  nie  ma  znaczenia,  które  z  nich  jest  oferowane 

użytkownym przez niego urządzeniu. Efekt końcowy, tj. zadrukowana strona lub koperta, 

jest  identyczny  niezależnie  od  technologii  wykonania  i  na  podstawie  wydruku  nie  można 

stwierdzić  czy  do  jej  wydruku  posłużono  się  urządzeniem  ze  zintegrowanym  czy 

niezintegrowanym  bębnem  i  tonerem.  Zasada  działania  obu  rozwiązań  jest  identyczna 

(wydruk laserowy, z użyciem utrwalanego termicznie proszku). Obsługa urządzeń jest niemal 

identyczna,  z  tym  że  w  rozwiązaniu  z bębnem  zintegrowanym  wymiana  materiałów 

eksploatacyjnych  jest  łatwiejsza,  gdyż  okresowej  wymianie  podlega  jeden  element  zamiast 

oddzielnie  tonera  i  bębna,  zwykle  w różnych  okresach  czasu.  Rozwiązanie  zintegrowane 

wprowadzono po to, 

by uzyskać prostotę wymiany materiałów eksploatacyjnych. Sam proces 

drukowania  dokumentów  (obsługa  przez  użytkownika)  jest  taki  sam  niezależnie  od  tego, 

które  z  rozwiązań  zostało  zastosowane.  Oba  oferowane  na  rynku  rozwiązania  są  więc 

całkowicie równoważne.  

Odwołujący stwierdził, że technologia rozdzielnego toner i bębna nie jest oferowana 

w tej  klasie  produk

tów  przez  dwóch  wiodących  dostawców:  Hewlett  Packard  oraz  Canon, 

których  produkty  sprzedaje  Odwołujący.  Nie  jest  zatem  jasne,  z  jakich  powodów 

postępowania  są  eliminowani  ci  producenci.  Tym  samym  przyjęte  przez  Zamawiającego 

rozwiązanie preferuje określoną grupę dostawców.  

Zdaniem  Odwołującego  w  niniejszej  sprawie  mamy  do  czynienia  z  ograniczeniem 

konkurencji  z  wykorzystaniem  dwóch  metod.  Przede  wszystkim  zamawiający  formułuje 

wymóg,  aby  wykonawca  zaoferował  wyłącznie  sprzęt  w  technologii  rozdzielnego  bębna 

i tonera,  na

stępnie  zaś  żąda  dostawy  bębnów.  Tym  samym  wykonawca,  który  może 

zaoferować  urządzenie  o  identycznej  lub  lepsze  od  wymaganej  wydajności  i  jakości  druku, 

ale w systemie zintegrowanego bębna i tonera, jest eliminowany z możliwości ubiegania się 

zamówienie.  

Odwołujący podkreślił, że z naruszeniem art 29 ust. 2 będziemy mieli do czynienia nie 

tylko wówczas, gdy bezprawny wymóg całkowicie eliminuje wykonawcę ale także wtedy, gdy 


utrudnia  on  uczciwą  konkurencję.  Wystarczające  jest,  aby  wymóg  jedynie  utrudniał  udział 

postępowaniu.  Zdaniem  Odwołującego  nie  ulega  wątpliwości,  że  opis  przedmiotu 

zamówienia  nie  musi  być  sformułowany  tak,  iż  dopuszcza  jakiekolwiek  dostępne  na  rynku 

rozwiązania.  Ograniczenie  konkurencji  musi  być  jednakże  po  pierwsze  podyktowane 

konkretnymi  potrzebami  zamawiającego  a  po  drugie  uzasadnione  i  nie  nadmierne. 

przypadku  urządzeń  drukujących  istotna  jest  przede  wszystkim  ich  trwałość,  koszt 

eksploatacji  (w  tym  druku)  oraz  czas  eksploatacji.  Antycypując  zatem  argument  o  tym,  że 

rozwiązanie  rozdzielne  jest  rzekomo  tańsze  w  eksploatacji,  Odwołujący  podniósł,  że 

Z

amawiający  w  ogóle  nie  zainteresował  się  aspektem  kosztowym  druku,  na  co  dość  jasno 

wskazuje  katalog  zastosowanych  kryteriów  oceny,  ale  z  bliżej  nieznanych  powodów 

arb

itralnie wybrał jedną z dwóch stosowanych na rynku technologii wykonania urządzeń. Co 

istotne  zamawiający  posłużył  się  kryterium  wydajności  dodatkowego  tonera  (Rozdział  XIII 

ust.  2  lit  c  SIWZ),  które  z  jednej  strony  może  być  tak  samo  zastosowane  do  tonera 

zintegrowanego  z  bębnem  (w  jakim  więc  celu  wymaga  on  odrębnego  bębna?),  a  z  drugiej 

całkowicie  abstrahuje  od  kosztu  tego  elementu  (jasnym  jest  bowiem,  że  przy  oderwaniu 

oceny  od  kosztu  druku, 

a  koncentracji  jedynie  na  wydajności,  oferowany  będzie  materiał 

wysoce  wydajny  i  przez  to  drogi).  Prowadzi  to  do  wniosku, 

że  ewentualny  argument,  iż 

rozdzielność  bębna  i  tonera  prowadzi  do  rzekomej  oszczędności  już  tylko  z  tych  powodów 

jest nie do obrony. Kwestia ta była całkowicie poza zainteresowaniem Zamawiającego, który 

w  ogóle  nie  analizuje  nie  tylko  kosztu  druku  ani  nawet  ceny  bębna.  Tymczasem 

urządzeniach  z  rozdzielnym  systemem  bębna  i  tonera  to  właśnie  bęben  jest  materiałem 

bardzo  wysokim  koszcie  dochodzącym  niekiedy  nawet  do  75%  ceny  nowej  drukarki. 

Oszacow

anie kosztów druku z wykorzystaniem urządzeń reprezentujących obie technologie 

zaprezentowane zostało w załączniku nr 7 do odwołania. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  zmiany  treści  wymogu  w  zakresie 

parametru  nr  POS-8-DRL-SP-16  dla  drukarek  biur

kowych  poprzez  usunięcie  pkt 

„wymagana  rozdzielność  bębna  i  tonera”  oraz  zmianę  brzmienia  pkt  2  poprzez  dodanie 

zastrzeżenia „o ile oferowany jest produkt w technologii rozdzielnego bębna i tonera”  

Ad 2  

Odwołujący  podniósł,  że  celem  stawiania  warunków  udziału  w  postępowaniu  jest 

ograniczenie  jego  dostępności  wyłącznie  do  tych  wykonawców,  którzy  dzięki  spełnieniu 

owych  warunków  dają  rękojmię  należytego  wykonania  umowy.  Dlatego  też  każdy  warunek 

udziału  w postępowaniu  musi  być  rozpatrywany  w  dwóch  co  najmniej  płaszczyznach:  czy 

jest  on  przydatny  do  oceny  zdolności  wykonawcy  do  wykonania  konkretnego  zamówienia, 

więc  czy  jest  on  dobrym  narzędziem  selekcji  wykonawców,  oraz  zakładając  pozytywną 

odpowiedź na pierwsze pytanie, czy jest on proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.  


Odwołujący zakwestionował warunki udziału w postępowaniu dotyczące minimalnego 

rocznego  obrotu  oraz  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  (Rozdział  VI  ust.  3  lit. 

a i 

b  SIWZ  oraz  pkt  III.1.2  ppkt  1  i  2  ogłoszenia  o  zamówieniu).  Zdaniem  Odwołującego 

warunek  w 

zakresie  rocznego  obrotu  jest  w  ogóle  nieprzydatny  do  oceny  zdolności 

wykonawcy  do  realizacji  przedmiotowego  zamówienia,  natomiast  warunek  w  zakresie 

ubezpieczenia OC jest nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.  

Odwołujący  stwierdził,  że  warunek  dotyczący  rocznego  obrotu  jest  uzasadniony 

wówczas,  gdy  specyfika  zamówienia,  jego charakter  wskazuje,  iż  nie będzie ono należycie 

wykonane  przez  podmiot,  który  dany  rodzaj  zamówienia  wykonuje  w  niewielkim  zakresie, 

więc  działalność  związana  z  przedmiotem  zamówienia  stanowi  marginalny  obszar  jego 

zainteresowania.  Z kolei  warunek wykazania się posiadaniem  ubezpieczenia OC ma co do 

zasady  uzasadnienie  wówczas,  gdy  wykonawca  może  swym  działaniem  wyrządzić 

zamawiającemu  szkodę.  Wówczas  służy  on  z  jednej  strony  zabezpieczeniu  zdolności  do 

posiadania  polisy  na  określoną  kwotę  (wyłącznie  wówczas,  gdy  umowa  w  sprawie 

zamówienia  przewiduje  taki  obowiązek)  lub  weryfikacji  z  pomocą  ubezpieczyciela 

wiarygodności  wykonawcy  rozumianej  jako  jego  „ubezpieczalność”  i  zdolność  do  opłacenia 

składki. 

Odwołujący  wskazał,  że  przedmiotowe  zamówienie  jest  zamówieniem  na  dostawę 

charakterze  jednorazowym,  której  realizacja  ma  nastąpić  w  terminie  60  dni  od  dnia 

zawarcia  umowy 

(pkt  II.2.7  ogłoszenia  o  zamówieniu,  Rozdział  V  SIWZ).  Jest  to  więc 

zamówienie  duże  wartościowo  i  ilościowo,  ale  wymagające  krótkiego  terminu  realizacji, 

przez to i bardzo krótkiego zaangażowania potencjału ekonomicznego wykonawcy. W tym 

kontekście  całkowicie  niezrozumiałe  jest  stawianie  warunku  udziału  w  postępowaniu 

zakresie minimalnego rocznego obrotu i to na poziomie aż 50 mln zł w każdym z ostatnich 

3  lat  obrotowych  (Rozdział  VI  ust.  3  lit.  a  SIWZ).  Warunek  minimalnego  rocznego  obrotu 

żaden  sposób  nie  umożliwia  Zamawiającemu  zdolności  ekonomicznej  wykonawcy  do 

„udźwignięcia” takiego zamówienia jak przedmiotowe, sfinansowania jego realizacji do chwili 

otrzymania płatności  ze strony  Zamawiającego. Znaczenie ma zatem  łączny  czas realizacji 

zamówienia plus termin zapłaty. Odwołujący zaznaczył, że obrót dotyczy roku, zaś wartość 

zamówienia pozostaje w stosunku do okresu wykonywania zamówienia. Zachowanie zasady 

proporcjonalności  wymaga  określenia  wymagania  minimalnego  z  uwzględnieniem 

przewidywanego czasu wykonania zamówienia, dla którego została wyliczona jego wartość. 

W  ocenie  Odwołującego  sformułowany  przez  Zamawiającego  warunek  dotyczący 

rocznego  obrotu  nie  jest 

przydatny  do  oceny  zdolności  wykonawcy  do  dokonania 

jednorazowej  dostawy. W żaden  bowiem  sposób warunek obrotu rocznego  nie  zaświadcza 

zdolności ekonomicznej wykonawcy do realizacji tego rodzaju zamówienia. Obrót stanowią 


wszelkie wpływy z tytułu sprzedaży pomniejszone o kwotę podatku VAT. Obrót nie pokazuje 

zatem  w 

żaden sposób kondycji finansowej wykonawcy, ponieważ nie uwzględnia kosztów. 

Tak  więc  podmiot  o  wysokim  obrocie  może  mieć  koszty  na  tym  samym  lub  większym 

poziomie, 

a więc być w złej sytuacji finansowej. W praktyce zatem warunek obrotu znajduje 

uzasadnienie  wyłącznie  wówczas,  gdy  zamawiający  chce  uzyskać  informację  o  poziomie 

przychodów  ze  sprzedaży  wykonawcy.  Ma  to  więc  znaczenie  w  przypadku  zamówień 

długim czasie realizacji. Jeżeli tak, to brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla stawiania 

tego rodzaju  warunku  dla jednorazowej  dostawy  o krótkim terminie realizacji, gdzie o wiele 

istotniejsza jest np. zdolność kredytowa wykonawcy.  

Z  ostrożności  Odwołujący  podniósł,  że  w  razie  uznania,  iż  ów  warunek  jest  jednak 

przydatny, 

to jest on i tak nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Odwołujący nie ma 

dostępu  do  informacji  o  wartości  szacunkowej  zamówienia,  która  nie  została  przez 

zamawiającego  udostępniona.  Na  podstawie  własnej  wiedzy  fachowej  szacuje  jednak,  że 

winna ona oscylować – w zakresie zamówienia podstawowego – w granicach pomiędzy 15 

20 mln złotych. Stąd też próg 50 mln zł może być ustanowiony z naruszeniem art 22c ust. 

2  ustawy  Pzp.  Próg  50  mln  zł  obrotu  jest  progiem  w  branży  niesłychanie  wysokim,  wręcz 

ograniczającym  konkurencję  do  pojedynczych  wykonawców.  Odwołujący  zaznaczył,  że 

Zamawiający żąda jednocześnie wykazania się obrotem na poziomie 50 mln zł rocznie oraz 

ubezpieczeniem OC na poziomie 25 mln zł.  

Odnosząc  się  do  warunku  posiadania  ubezpieczenia  OC  na  poziomie  25  mln  zł 

Odwołujący podniósł, że celem żądania wykazania się posiadaniem ubezpieczenia OC przez 

wykonawcę  jest  ocena  jego  kondycji  ekonomicznej,  zdolności  do  opłacenia  składki, 

ubezpieczalności.  

Odwołujący podniósł, że warunek w zakresie ubezpieczenia OC odnoszony może być 

przede wszystkim do badania kondycji ekonomicznej wykonawcy, 

ale bez oceny możliwości 

objęcia  go  ubezpieczeniem  w  trakcie  realizacji  umowy.  Tym  samym  nie  ma  aż  takiej 

doniosłości wysokość ewentualnej szkody, która mogłaby być wyrządzona przez wykonawcę 

(choć  i  tak  założenie,  że  mogłaby  ona  mieć  wysokość  25  mln  zł  przy  realizacji  prostej 

dostawy  jest  założeniem  absurdalnym).  Powstaje zatem  pytanie jaki  poziom  ubezpieczenia 

jest  adekwatny  do  przedmiotowego  zamówienia  i  dlaczego.  Zdaniem  odwołującego  jest  to 

poziom maksymalnie 10 mln zł. Po pierwsze zamawiający nie wymaga posiadania polisy OC 

na  etapie  realizacji  zamówienia.  Po  drugie  ewentualna  szkoda  wyrządzona  w  trakcie 

realizacji dostawy sprzętu drukującego nigdy nie będzie w stanie osiągnąć pułapu 25 mln zł. 

Powoduje to, 

że warunek ten jest całkowicie nieproporcjonalny i nieadekwatny do przedmiotu 

zamówienia.  Co  więcej,  zważywszy  na  nikłą  szkodowość  działalności  objętej  przedmiotem 

zamówienia  (dostawa  sprzętu  drukującego)  składka  ubezpieczeniowa,  która  jest  wszak 


pochodną  ryzyka  ubezpieczeniowego,  Ubezpieczenie  z  sumą  gwarancyjną  około  3  mln  zł 

kosztuje około 2300 - 2600 zł. Licząc nawet proporcjonalnie składka za ubezpieczenie  sumą 

10 mln zł wynosi około 6 000 zł zaś z sumą 25 000 zł około 15-20 000 zł. Nie wydaje się, aby 

zdolność  do  poniesienia  składki  była  znacząco  różna  pomiędzy  10  mln  zł  a  25  mln  zł. 

Zdaniem Odwołującego, zważywszy na wartość przedmiotu zamówienia i jego specyfikę już 

kwota 10 mln zł jest i tak kwotą zdecydowanie wysoką.  

Odwołujący  podkreślił,  że  nie  neguje  prawa  Zamawiającego  do  badania  potencjału 

ekonomicznego  wykonawców.  Badanie  to  powinno  jednakże  odbywać  się  poprzez 

zastosowanie  warunków  i  kryteriów  do  tego  przydatnych  i  proporcjonalnych  do  przedmiotu 

zamówienia.  

Odwołujący  zaznaczył,  że  usunięcie  wskazanych  w  odwołaniu  nieprawidłowości  ma 

szczególne  znaczenie  z  ugai  na  fakt,  że  przedmiotowe  zamówienie  współfinansowane  jest 

ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Programu 

Operacyjnego  Polska  Cyfrowa  co  może  prowadzić  do  obciążenia  zamawiającego 

(beneficjenta) tzw. k

orektami finansowymi z tytułu naruszenia przepisów ustawy Pzp.   

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:  

  zmiany treści Rozdziału VI ust. 3 lit. a SIWZ i pkt III.1.2 ppkt 1 ogłoszenia o zamówieniu 

poprzez ustalenie wysokości ubezpieczenia OC na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000 zł  

  zmiany treści Rozdziału VI ust. 3 lit. b SIWZ i pkt III.1.2 ppkt 2 ogłoszenia o zamówieniu 

poprzez usunięcie warunku rocznego obrotu względnie jego obniżenie nie więcej jednak 

niż  do  25  000  000 zł  za każdy  z ostatnich 3  lat obrotowych lub  obniżenia go do kwoty 

000  000  zł  z  ograniczeniem  do  jednego  roku  bezpośrednio  poprzedzającego  rok, 

którym  wszczęto  postępowanie,  tj.  nadanie  mu  brzmienia  „w  ciągu  każdego 

ostatnich trzech lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert osiągnął roczny 

obrót  w  wysokości  co  najmniej  25  000  000,00  zł  (słownie:  dwadzieścia  pięć  milionów 

złotych). Jeśli okres działalności podmiotu jest krótszy niż 3 lata, warunek uznaje się za 

spełniony,  jeśli  osiągnął  wskazany  obrót  w  każdym  z  ostatnich  lat  obrotowych.” 

względnie nadanie mu brzmienia: „w ciągu ostatniego roku obrotowego przed upływem 

terminu składania ofert osiągnął roczny obrót w wysokości co najmniej 25 000 000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).” 

Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska stron, Izba 

ustaliła i zważyła, co następuje: 


Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp  przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu 

zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poniesienie przez niego szkody polegającej na utracie możliwości uzyskania zamówienia.  

Izba  nie  dopuściła  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Odwołującego 

wykonawcy Display Media G., P. Sp. J. 

z uwagi na to, że zgłoszenie przystąpienia wpłynęło 

do Izby po upływie 3-dniowego terminu określonego w art. 185 ust. 185 ust. 2 ustawy Pzp. 

Izba ustaliła, że Zamawiający przekazał wykonawcom kopię odwołania wraz z wezwanie do 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  w  14  kwietnia  2020  r.,  zatem  termin  na  zgłoszenie 

przystąpienia upłynął 17 kwietnia 2020 r. Zgłoszenie przystąpienia ww. wykonawcy wpłynęło 

do Izby 19 kwietnia 2020 r. 

Skutecznie do postępowania odwoławczego przystąpili wykonawcy: 

Koncept Sp. z o.o. i HP Inc Polska Sp. z o.o. 

– po stronie Odwołującego, 

Advatech Sp. z o.o., Computex Sp. z o.o. Sp.k., Egida IT Solutions Sp. z o.o., IMMITIS 

Sp.  z  o.o.,  Innovation  In  Technology  Sp.  z  o.o.,  MAXTO  ITS  Sp.  z  o.o.  Sp.k.,  Meran 

Point  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  SUNTAR  Sp.  z  o.o.,  Techsource  Sp.  z  o.o.  oraz  T-System 

Polska Sp. z o.o. 

– po stronie Zamawiającego. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Ad 1 

Izba ustaliła, że w punkcie 2.1. załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający w odniesieniu 

do  materiałów  eksploatacyjnych  określił  m.in.  następujące  wymagania  minimalne: 

Wymagana rozdzielność bębna i tonera; 2) Wymagane dostarczenie w zestawie bębnów 

o sumarycznej wydajności min 60 tys. obrazów. 

Zgodnie  z  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp  p

rzedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać 

sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Stosownie  do  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  z

amawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności 

przejrzystości. 

W  ocenie  Izby  nie  zostało  wykazane,  aby  zaskarżone  postanowienie  opisu 

przedmiotu zamówienia naruszało przytoczone wyżej przepisy ustawy. 


W  pierwszej 

kolejności  podkreślić  należy,  że  odwołania  dotyczące  postanowień 

SIWZ,  tak  jak  dotyczące  każdej  innej  czynności  lub  zaniechania  zamawiającego,  służą 

ochronie  wykonawców  przed  działaniami  niezgodnymi  z  przepisami  prawa  (art.  180  ust.  1 

ustawy  Pzp),  a  Izba  m

oże  uwzględnić  odwołanie  wyłącznie  w  sytuacji,  gdy  stwierdzi 

naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy mające wpływ lub mogące mieć istotny 

wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2 ustawy Pzp). Nie korzystają zatem z ochrony 

prawnej 

dążenia wykonawców ukierunkowane jedynie na ukształtowanie takiej treści SIWZ, 

która  pozwoli  na  złożenie  oferty  na  korzystniejszych  warunkach,  jeżeli  zaskarżona  treść 

SIWZ nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa.  

Następnie zauważenia wymaga, że zamawiający, jako podmiot dokonujący zakupów, 

jest uprawniony do określenia swoich oczekiwań dotyczących przedmiotu zamówienia, jego 

cech  i  funkcjonalności.  Każde  z  takich  wymagań  w  większym  lub  mniejszym  stopniu 

ogranicza  konkurencję,  jednak  tak  długo,  jak  wymagania  te  są  podyktowane  obiektywnie 

uzasadnionymi  potrzebami  zamawiającego,  a  ich  celem  nie  jest  zawężenie  kręgu 

wykonawców mogących je wykonać, to zamawiający jest uprawniony do ich sformułowania. 

Nie  jest  natomiast  celem  systemu  zamówień  publicznych  i  obowiązującej  w  nim  zasady 

uczciwej  konkurencji,  umożliwienie  uzyskania  zamówienia  wszystkim  wykonawcom 

działającym  w  danej  branży,  bez  względu  na  to,  jakie  cechy  i  właściwości  ma  przedmiot 

zamówienia, który mogą  lub chcą zaoferować i bez uwzględnienia potrzeb zamawiającego. 

To bowiem zamawiający jest uprawniony do określenia tego co, zamierza nabyć i jeśli tylko 

nie stawia wymagań, które mają za cel ograniczenie konkurencji, nie zaś zrealizowanie jego 

potrzeb,  to  nie  można  mu  w  drodze  środków  ochrony  prawnej  nakazywać,  aby  nabył 

produkty lub rozwiązania, które jego potrzeb nie zaspokoją. Natomiast okoliczność, że dany 

wykonawca  nie  jest  w  stanie  dostarczyć  produktów  spełniających  wymagania  określone 

przez zamawiającego, nie może być automatycznie utożsamiana z naruszeniem konkurencji. 

Tym bardziej nie można utożsamiać z takim naruszeniem sytuacji, w której wykonawca jest 

w  stanie 

dostarczyć  produkty  zgodne  z  wymaganiami  zamawiającego,  ale  zaoferowanie 

innych  produktów  pozwoliłoby  na  złożenie  korzystniejszej  (np.  bardziej  konkurencyjnej 

cenowo) oferty. 

W  ocenie  Izby  w  rozpoznawanej  sprawie  Zamawiający  przedstawił  racjonalne 

przekonujące  wyjaśnienie  wprowadzenia  do  OPZ  zaskarżonego  wymagania,  co  pozwala 

uznać  to  wymaganie  za  mające  oparcie  w  jego  uzasadnionych  potrzebach,  nie  zaś  za 

podyktowane  dążeniem  do  ograniczenia  konkurencji.  Natomiast  Odwołujący,  na  którym 

zgodnie  z  art.  190  ust.  1  zd.  1  ustawy  Pzp  spoczywał  ciężar  dowodu,  nie  przedstawił 

dowodów podważających twierdzenia Zamawiającego w tym zakresie. 


Bezs

porne  między  stronami  jest,  że  na  rynku  funkcjonują  rozwiązania  zarówno 

rozdzielnym  bębnem  i  tonerem,  jak  i  rozwiązania,  w  którym  oba  te  elementy  są 

zintegrowane. 

Nie  jest  również  kwestią  sporną  sama  jakość  wydruku  w  przypadku  tych 

dwóch rozwiązań.  

Jak 

wskazał Zamawiający, okoliczność czy bęben pozostaje zintegrowany z tonerem, 

czy  też  są  to  elementy  rozdzielne,  wpływa  znacząco  na  koszt  eksploatacji  urządzenia. 

Zużycie  tonera  drukarki  w  obydwu  technologiach  (zintegrowanej  i  niezintegrowanej) 

powoduje  różne  koszty  eksploatacji,  z  uwagi  na  konieczność  wymiany  w  systemie 

niezintegrowanym  samego  tonera,  a  w  systemie  zintegrowanym 

–  całego  kartridża, 

niezależnie  od  stopnia  zużycia  bębna.  Zgodnie  ze  stanowiskiem  Zamawiającego, 

przypadku  konieczności  wymiany  całego  zintegrowanego  modułu,  tj.  bębna  i  tonera, 

rozwiązanie to należy uznać za droższe niż wymianę wyłącznie tonera. Ponadto, toner ulega 

szybszemu  zużyciu  niż  bęben  drukarki.  Gdy  elementy  te  są  rozdzielne,  wymiana  bębna 

następuje znacznie rzadziej niż samego tonera, co powoduje, że rozwiązanie to jest tańsze 

bardziej ekonomiczne. Przy rozdzielonych tych elementach dużo prostsze i bezpieczniejsze 

jest  stosowanie  zamienników.  Toner  jest  to  proste  urządzenie,  zawierające  proszek 

drukujący.  Stosowanie  zamiennika  nie  jest  obarczone  ryzykiem  uszkodzenia  drukarki  czy 

niskiej  jakości  wydruku.  Inaczej  w  przypadku  bębna,  bęben  odpowiada  za  przenoszenie 

tonera na papier, musi on być dobrej jakości, by proces drukowania przebiegał bez zakłóceń. 

W przypadku rozdzielo

nych elementów można stosować oryginalne, wysokiej jakości bębny 

producenta, zużywając je do momentu, gdy nie nadają się już do eksploatacji a jednocześnie 

można korzystać z zamienników tonerów, tańszych, a równie wydajnych

W ocenie Izby  powyższe uzasadnienie jest  przekonujące.  Nie ulega  wątpliwości,  że 

przypadku rozwiązania zintegrowanego, wymiana tonera nie może nastąpić bez wymiany 

bębna.  Nie  powinno  również  budzić  wątpliwości,  że  koszt  samego  tonera  jest  niższy  niż 

koszt wymiany obu zintegrowanych el

ementów. Jeżeli toner ulegnie szybszemu zużyciu niż 

bęben, to niemożliwość wymiany samego tonera oznacza częstszą wymianę bębna  i niesie 

ryzyko  ponoszenia  wyższych  kosztów,  w  związku  z  potrzebą  wymiany  bębna  nawet 

w sytuacji

,  gdy  nie  uległ  on  jeszcze  zużyciu.  Rozdzielenie  tych  dwóch  elementów  pozwala 

natomiast na wymianę tylko tego z nich, który się wyczerpał.  

Zatem  decyzję  o wprowadzeniu  wymagania  rozdzielności  bębna  i  tonera  należy 

uznać  za  podyktowaną  dążeniem  do  optymalizacji  kosztów  eksploatacji  zamawianych 

urządzeń. 

Wyraźnego podkreślenia wymaga, że  niezależnie od tego, iż Zamawiający powinien 

być  w  stanie  uzasadnić  swoją  decyzję  o  niedopuszczeniu  określonego  rozwiązania 


technicznego,  to  na  wykonawcy  wnoszącym  odwołanie  spoczywa  ciężar  dowodu,  że 

zas

karżone  postanowienia  SIWZ  naruszają  przepisy  ustawy.  W  ocenie  Izby 

w rozpoznawanej  sprawie 

twierdzenie  Odwołującego,  że  brak  jest  istotnych  różnic 

w kosztach 

eksploatacji 

drukarek 

rozdzielnym  bębnem  i  tonerem,  pozostało 

nieudowodnione. 

Odwołujący  złożył  na  rozprawie  zestawienie  kosztów  eksploatacji  drukarek 

rozdzielnym bębnem i tonerem oraz z rozwiązaniem zintegrowanym, w celu wykazania, że 

nie  ma  znaczących  różnic  w  kosztach  eksploatacji  tych  dwóch  rodzajów  drukarek. 

Zestawienia tego nie sposób uznać za dowód na powyższą okoliczność. Przede wszystkim 

należy  zauważyć,  że  obejmuje  ono  koszty  eksploatacji  drukarek  innych  niż  wymagane 

przedmiotowym  postępowaniu.  Jak  bowiem  podniósł  Przystępujący  SUNTAR,  ujęte 

w zestawieniu  drukarki  OKI  B512dn  i  Xerox  Versalink  B405dn 

nie  spełniają  wymagań 

zakresie  obciążalności,  natomiast  urządzenie  Lexmark  B2546dw  należy  do  innego 

segmentu  urządzeń,  przeznaczonych  do  użytku  prywatnego  (w  przypadku  których  cena 

urządzenia  jest  niska,  natomiast  istotnie  wyższe  są  koszty  eksploatacji).  Co  więcej, 

zestawieniu  ujęto  urządzenia  o  różnej  wydajności  tonerów,  co  powoduje 

nieporównywalność  tych  urządzeń.  Powyższe  twierdzenia  Przystępującego  SUNTAR  nie 

zostały  w  żaden  sposób  zakwestionowane  przez  Odwołującego.  Dodatkowo  zauważenia 

wymaga,  że  treść  załączonych  do  zestawienia  ofert  z  cenami materiałów  eksploatacyjnych 

wskazuje, że ceny te są cenami dostępnymi Odwołującemu, a nie powszechnie dostępnymi 

na rynku. Jak wynika z tych ofert, ceny uwzględniają one daleko idące rabaty (przykładowo 

toner    Lexmark  B252X: 

cena  z  VAT  945,89  zł,  Twoja  cena  657,30  zł).  Powoduje  te,  że 

kosztów ujętych w zestawieniu nie można uznać za rzetelnie obrazujące rzeczywiste koszty 

eksploatacyjne, jakie ponosiłby Zamawiający.  

W  ocenie  Izby  wyliczenie  kosz

tów  eksploatacji  urządzeń,  aby  mogło być  uznane  za 

rzetelne,  powinno  obejmować  sprzęt  zgodny  z  wymaganiami  SIWZ  w  niniejszym 

postępowaniu.  Odwołujący  takich  obliczeń  nie  przedstawił,  a  dodatkowo  oświadczył,  że 

złożone  przez  niego  zestawienie  ma  charakter  jedynie  poglądowy,  dlatego  ujął  w  nim 

przykładowe  urządzenia,  co  samo  w  sobie  świadczy  o  tym,  że  nie  może  być  uznane  za 

dowód w sprawie. Zatem twierdzenia Odwołującego o braku różnić w kosztach eksploatacji 

pozostały gołosłowne. 

W  ocenie  Izby  Odwołujący  nie  wykazał  również,  że  dla  drukarek  z  rozwiązaniem 

zintegrowanym  dostępne  są  tzw.  zamienniki.  Oferta,  którą  Odwołujący  przedstawił  na 

rozprawie,  nie  dotyczy  zamienników  dedykowanych  do  drukarek  wymaganych 

przedmiotowym  postępowaniu.  Nie  zostało  więc  wykazane,  że  na  rynku  istnieją 


zamienniki,  których  można  używać  w  drukarkach  z  rozwiązaniem  zintegrowanym, 

spełniających inne wymagania SIWZ. 

Przystępujący  Egida  przedstawił  natomiast  zestawienie  kosztów  eksploatacji 

drukarek  odpowiadających  wymaganiom  SIWZ  oraz  dedykowanych  im  zamienników. 

zestawienia tego wynika, że koszt wydruku w przypadku obu rozwiązań różni się istotnie. 

Koszt wydruku wg tego zestawienia przedstawia się następująco: 

  100  tys.  stron:  39.531.930,90  zł  dla  drukarki  HP  Laser  Jet  Ent.  M507dn  ze 

zintegrowanym  bębnem  i  tonerem,  20.192.880,40  zł  dla  drukarki  Kyocera  Ecosys 

P3145dn z rozdzielnym bębnem i tonerem, z oryginalnym tonerem, 

  200 tys. stron: odpowiednio – 79.063.861,80 zł i 40.385.760,80 zł, 

  300 tys. stron: odpowiednio – 118.595.792,70 zł i 60.578.641,20 zł. 

Z powyższego wynika, że koszt wydruku przy użyciu oryginalnego tonera jest blisko 

dwukrotnie  niższy  w  przypadku  rozwiązania  z  rozdzielnym  bębnem  i  tonerem  niż 

przypadku  rozwiązania  ze  zintegrowanym  bębnem  i  tonerem.  Różnica  ta  jest  istotnie 

w

iększa  w  przypadku  użycia  zamienników  tonerów  (do  obliczeń  załączono  wydruki 

aktualnymi cenami tonerów zamiennych). 

Prawidłowość  powyższych  obliczeń  nie  została  przez  Odwołującego  skutecznie 

zakwestionowana. 

Odnosząc  się  do  dowodów  złożonych  przez  Przystępującego  IMMITIS  stwierdzić 

należy,  że  wydruki  ze  strony 

www.lexmark.com

  oraz 

przykładowa  specyfikacja  techniczna 

(drukarka  B512N) 

potwierdzają,  że  wydajność  tonera  określa  norma  ISO,  zgodnie  z  którą 

wydajność oceniana jest dla pokrycia strony 5%, natomiast wydajność bębna liczona jest od 

strony  wydruku,  niezależnie  od  stopnia  pokrycia  strony.  Z  powyższego wynika  wniosek,  że 

żywotność  tonera  uzależniona  jest  od  stopnia  pokrycia  strony,  natomiast  żywotność  bębna 

od liczby  wydrukowanych stron, zatem  w 

przypadku wydruków z wysokim pokryciem strony 

toner będzie ulegał szybszemu zużyciu niż bęben. 

Ponadto  Przystępujący  IMMITIS  złożył  wydruki  ze  stron  Canon  i  HP,  z  których 

wynika,  że  producenci  ci  posiadają  w  ofercie  drukarki  z  rozdzielnym  bębnem  i  tonerem. 

Specyfikacje techniczne tych drukarek potwierdzają różnicę w liczbie stron, które mogą być 

wydrukowane  przy  użyciu  tonera  oraz  bębna.  Przykładowo  wg  specyfikacji  urządzenia 

wielofunkcyjnego  HP  LaserJet  Pro  M227fdw 

wkład  z  czarnym  tonerem  wystarcza  do 

wydrukowania 1.600 lub 3.500 

stron, natomiast bęben – 23.000 stron. 

Wobec  powyższego  Izba  oceniła,  że  materiał  dowodowy  przedstawiony 

rozpoznawanej sprawie pozwala stwierdzić, że została wykazana istotna różnica kosztów 


eksploatacji między urządzeniami ze zintegrowanym oraz z rozdzielnym bębnem i tonerem. 

W  związku  z  tym  wymóg  rozdzielności  bębna  i  tonera  Izba  uznała  za  podyktowany 

obiektywnie uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, związanymi z kosztami eksploatacji 

u

rządzeń. 

O zasadności zarzutu odwołania nie może świadczyć argument, że Zamawiający nie 

odniósł  się  w  SIWZ  do  kosztów  eksploatacji  poprzez  wprowadzenie  kryteriów  oceny  ofert 

w tym  zakresie.  Skoro 

–  jak  zostało  wykazane  –  koszty  eksploatacji  w  przypadku  obu 

rozwiązań  różnią  się  istotnie,  Zamawiający  był  uprawniony  zrezygnować  z  takiego 

rozwiązania, a nie jedynie premiować rozwiązanie z rozdzielnym bębnem i tonerem.  

Dodatkowo  zauważenia  wymaga,  że  Odwołujący  nie  zakwestionował  twierdzeń,  że 

posiada  w  swojej 

ofercie  drukarki  zarówno  z  rozdzielnym,  jak  i  ze  zintegrowanym  bębnem 

tonerem.  Tym  samym  należy  uznać,  że  zarzut  odwołania  nie  zmierza  do  uzyskania 

możliwości  złożenia  oferty  w  przedmiotowym  postępowaniu  (Odwołujący  ma  bowiem 

możliwość  zaoferowania  rozwiązań  zgodnych  z  SIWZ),  a  okoliczność,  że  być  może  taką 

możliwość z  określonych powodów  wykonawca  uznaje za mniej korzystną,  nie może  sama 

w sobie 

prowadzić do uwzględnienia odwołania. 

Ad 2 

Izba  ustaliła,  że  zgodnie  z  rozdz.  VI  pkt  3  SIWZ  w  zakresie  warunku  dotyczącego 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, iż 

znajduje się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:  

a)  

posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 

działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  kwotę  nie  mniejszą  niż  

25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych);  

b)  

w  ciągu  każdego  z  ostatnich  trzech  lat  obrotowych  przed  upływem  terminu  składania 

ofert  osiągnął  roczny  obrót  w  wysokości  co  najmniej  50.000.000,00  zł  (słownie: 

pięćdziesiąt milionów  złotych).  Jeśli  okres  działalności  podmiotu  jest krótszy  niż  3 lata, 

warunek uznaje się za spełniony, jeśli osiągnął wskazany obrót w każdym z ostatnich lat 

obrotowych.  

Zgodnie  z  art.  22  ust.  1a  ustawy  Pzp  zamawiający  określa  warunki  udziału 

postępowaniu  oraz  wymagane  od  wykonawców  środki  dowodowe  w  sposób 

proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy 

do  należytego  wykonania  zamówienia,  w  szczególności  wyrażając  je  jako  minimalne 

poziomy zdolności. 


Stosownie do art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp w

arunki udziału w postępowaniu mogą 

dotyczyć sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Art. 22c ustawy Pzp stanowi: 

  ust.  1:  W  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej, zamawiający może wymagać w szczególności:  

1)  aby  wykonawcy  posiadali  określony  minimalny  roczny  obrót,  w  tym  określony 

minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem;  

)  aby  wykonawcy  przedstawili  informacje  na  temat  ich  rocznych  sprawozdań 

finansowych wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań;  

3)  posiadania  przez  wykonawcę  odpowiedniego  ubezpieczenia  odpowiedzialności 

cywilnej. 

  ust.  2:  Zamawiający  nie  może  wymagać,  aby  minimalny  roczny  obrót,  o  którym  mowa 

ust.  1  pkt  1,  przekraczał  dwukrotność  wartości  zamówienia,  z  wyjątkiem  należycie 

uzasadnionych  przypadków  odnoszących  się  do  przedmiotu  zamówienia  lub  sposobu 

jego  realizacji.  Zamawiający  wskazuje  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

lub protokole powody zastosowania takiego wymogu. 

Odwołujący  nie  wykazał  naruszenia  przez  Zamawiającego  przytoczonych  wyżej 

przepisy ustawy. 

W odniesieniu do 

warunku w zakresie osiągnięcia w ciągu każdego z ostatnich trzech 

lat  obrotowych  przed  upływem  terminu  składania  ofert  rocznego  obrotu  w  wysokości  co 

najmniej 50.000.000,00 zł, zauważyć należy, że główny zarzut odwołania opierał się na tezie 

o nieprzydatności takiego warunku do oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy 

w  przypadku  zamówienia  polegającego  na  jednorazowej  dostawie  urządzeń.  Odnosząc  się 

do tej tezy 

podkreślić należy, że art 22c ustawy Pzp wskazuje wprost na możliwość badania 

sytuacji  ekonomicznej 

i  finansowej  wykonawcy  za  pomocą  wskaźnika  rocznego  obrotu. 

Jednocześnie  przepisy  ustawy  nie  ograniczają  tej  możliwości  do  określonego  rodzaju 

zamówień, co powoduje, że nieuprawniona jest generalna teza, jakoby taki warunek udziału 

w  postępowaniu  był  nieprzydatny  w  przypadku  tego  rodzaju  zamówień,  jak  zamówienie 

będące przedmiotem niniejszego postępowania.  

Odwołujący  nie  wykazał  też,  aby  specyfika  tego  konkretnego  zamówienia 

powodowała,  że  badanie  osiągniętego  przez  wykonawcę  rocznego  obrotu  jest 

bezprzedmiotowe. Analiza skali i uwarunkowań dotyczących tego zamówienia w ocenie Izby 

prowadzi do wniosków wprost przeciwnych.  


Zgodnie  z  rozdz.  IV  pkt  2 

SIWZ  przedmiot  zamówienia  obejmuje  dostawę 

następujących urządzeń: 

drukarka laserowa format A4 - 5 621 szt.,  

skaner format A4 - 791 szt.,  

skaner format A3 - 383 szt.,  

czytnik kodów kreskowych - 2 082 szt., 5) drukarka kodów kreskowych - 435 szt.  

Ponadto, 

w  okresie  obowiązywania  Umowy,  do  dnia  zakończenia  obowiązywania 

gwarancji,  Zamawiający  może  w  ramach  Prawa  Opcji  zlecać  Wykonawcy  dostarczenie 

j

ednostek  Sprzętu  nabywanych  w  ramach  zamówienia  podstawowego.  Zamawiający  może 

dokonywać  zleceń  realizacji  dostaw,  objętych  Prawem  Opcji  wielokrotnie  w  okresie 

wskazanym w  zdaniu pierwszym. Wartość  zlecanych Wykonawcy  dostaw  w ramach Prawa 

Opcji  nie  przekr

oczy  40  %  wartości  wynagrodzenia  z  tytułu  realizacji  zamówienia 

podstawowego (rozdz. IV pkt 12 SIWZ). 

Z

godnie  z  rozdz.  V  SIWZ  termin  wykonania  zamówienia  to  60  dni  od  podpisania 

umowy. 

Powyższe wskazuje, że skala przedmiotowego zamówienia jest duża pod względem 

ilościowym  i  wartościowym,  przy  krótkim  terminie  realizacji.  Nie  ulega  więc  wątpliwości,  że 

wykonanie  zamówienia  wymaga  dysponowania  przez  wykonawcę  odpowiednio  dużym 

potencjałem  ekonomicznym,  pozwalającym  zaangażować  duże  środki  finansowe  w  krótkim 

czasie

. Zasadne jest więc uzyskanie przez Zamawiającego pewności, że skala działalności 

wykonawcy 

i  jego  potencjał  ekonomiczny  są  na  tyle  duże,  że  pozwolą  podołać  realizacji 

przedmiotowego zamówienia. 

Podsumowując,  warunek  udziału  w  postępowaniu  odnoszący  się  do  wysokości 

osiągniętego  przez  wykonawcę  obrotu  co  do  zasady  jest  przydatny  do  oceny  kondycji 

ekonomicznej i finansowej wykonawcy, o czym przesądził sam ustawodawca. Jednocześnie 

brak  jest  podstaw  do  stwierdzenia,  że  z  uwagi  na  specyfikę  przedmiotowego  zamówienia 

warunek taki należałoby uznać za bezprzedmiotowy. 

Niezależnie  od  powyższego,  Odwołujący  nie  przedstawił  argumentacji  wskazującej, 

dlaczego 

zaskarżony  warunek  udziału  w  postępowaniu  jest  nieproporcjonalny  z  uwagi  na 

wysokość  wymaganego  obrotu.  Odwołujący  nie  wykazał,  aby  tak  postawiony  warunek 

naruszał  zasady  uczciwej konkurencji  i równego  traktowania wykonawców,  w  konsekwencji 

w sposób nieuzasadniony uniemożliwiając dostęp do zamówienia wykonawcom zdolnym do 

jego  wykonania

,  a  poprzestał  jedynie  na  gołosłownym  oświadczeniu,  że  jest  to  poziom 

nadmierny  w  stosunku  do  realiów  panujących  w  branży.  Liczba  wykonawców,  którzy 

przystąpili do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, jakkolwiek nie może 


przesądzać  o  niezasadności  zarzutów  odwołania,  zdaje  się  jednak  świadczyć  o  tym,  że 

wymagany  przez  Zamawiającego  potencjał  ekonomiczny  nie  jest  w  tej  branży  niczym 

wyjątkowym. 

Dodatkowo  zauważenia  wymaga,  że  –  jak  oświadczył  Zamawiający  na  rozprawie  – 

w

artość szacunkowa przedmiotowego zamówienia wynosi 39 mln zł netto. Nie jest więc tak, 

że wymagany poziom obrotu przekracza dwukrotność tej wartości, co stosownie do art. 22c 

ust. 2 ustawy Pzp, jest co do zasady niedopuszczalne

, z wyjątkiem należycie uzasadnionych 

przypadków. 

Argumentacja  przedstawio

na  powyżej  w  odniesieniu  do  warunku  dotyczącego 

osiągniętego przez  wykonawców obrotu w znacznej mierze odnosi się również do  warunku 

dotyczącego ubezpieczenia OC  z tytułu działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia. 

Także  w  przypadku  tego  warunku  istotne  znaczenie  ma  skala  ilościowa  i  wartościowa 

przedmiotu  zamówienia  i  konieczność  zweryfikowania  zdolności  wykonawcy  do  jego 

prawidłowej realizacji. 

W

ymaganie ubezpieczenia OC w ramach warunku udziału w postępowaniu nie służy 

ubezpieczeniu 

realizacji  zamówienia,  a  celem  żądania  wykazania  się  posiadaniem  takiego 

ubezpieczenia OC jest ocena sytuacji ekonomicznej 

wykonawcy poprzez ocenę zdolności do 

uzyskania  ochrony  ubezpieczeniowej. 

Jest  to  więc  weryfikacja  kondycji  wykonawcy  przy 

pomocy  profesjonalisty 

–  ubezpieczyciela,  który  decyduje  się  objąć  wykonawcę  ochroną 

ubezpieczeniową  po  analizie  jego  sytuacji  podmiotowej  i towarzyszących  jego  działalności 

uwarunkowań ekonomicznych oraz ocenie ryzyka ubezpieczeniowego. 

W  ocenie  Izby  Odwołujący  nie  wykazał,  aby  zaskarżony  warunek  udziału 

postępowaniu  był  nadmierny  z  uwagi  na  wymaganą  przez  Zamawiającego  kwotę 

ubezpieczenia. 

Nie  wiadomo  dlaczego  zdaniem  Odwołującego  właściwe  byłoby  żądanie 

ubezpieczenia  OC  akurat  na  kwotę  10  mln  zł.  Ponadto  stanowisko  Odwołującego  należy 

uznać  za  niekonsekwentne,  z  jednej  strony  Odwołujący  sam  przyznaje,  że  wymagane 

ubezpieczenie  OC  nie  służy  ubezpieczeniu  kontraktu,  z  drugiej  –  odnosi  wysokość  tego 

ubezpieczenia do wysokości potencjalnej szkody, która może być wyrządzona przy realizacji 

zamówienia,  stwierdzając,  że  realizacja  przedmiotowego  zamówienia  nie  jest  obarczona 

ryzykiem wyrządzenia szkody na kwotę 25 mln zł. Co więcej, sam Odwołujący przyznaje, że 

zdolność do opłacenia składki na ubezpieczenie w  wysokości 25 mln zł i 10 mln zł nie jest 

znacząco  różna  z  uwagi  na  niewielką  różnicę  w  wysokości  tych  składek,  co  tym  bardziej 

prowadzi  do  wniosku,  że  nieproporcjonalność  tego  warunku  nie  została  ani 

uargumentowana, ani wykazana. 


Wobec  niestwierdzenia  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy, 

odwołanie podlegało oddaleniu. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt  1  i  2  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j.  Dz.  U.  z 2018 

r.  poz.  972),  stosownie  do  wyniku  postępowania  obciążając  kosztami 

postępowania Odwołującego. 

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel