KIO 784/20 WYROK dnia 9 lipca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 784/20 

WYROK 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Brzeska  

                                   Agnieszka Trojanowska 

                                   Renata Tubisz  

Protokolant:   

Adam Sk

owroński  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  10  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę  W.W. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno 

Handlowo  Usługowe  „KOALA”  W.W.  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, 

Nadleśnictwo Radzyń Podlaski  

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  D.T. 

p

rowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Złoty  Klon  D.T.,  oraz  A.T. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  ŚWIERK  A.T.  zgłaszających 

przystąpienie po stronie Zamawiającego  

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  ZUL 

Zakład Usług Leśnych A.T. oraz K.T. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

TEAM FOREST K.T. 

zgłaszających przystąpienie po stronie Zamawiającego  

orzeka: 

Oddala odwołanie;  


Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  W.W.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo  Usługowe 

„KOALA” W.W. i: 

1)  zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr. 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę   

W.W.  prowad

zącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno  Handlowo  Usługowe  „KOALA”  W.W.  tytułem  wpisu  od 

odwołania; 

zasądza  od  wykonawcy  W.W.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

firmą:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo  Usługowe  „KOALA”  W.W. 

na  rzecz 

Zamawiającego:  Zamawiającego:  Skarb  Państwa  –  Państwowe 

Gospodarstwo  Leśne,  Lasy  Państwowe,  Nadleśnictwo  Radzyń  Podlaski 

kwotę  3.884,17  zł  (słownie:  trzy  tysiące  osiemset  osiemdziesiąt  cztery  złote 

siedemnaście groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na wyznaczoną rozprawę.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(Dz. U. nr 2019 r., poz. 1843 ze zm. z późn. zm.)

na niniejszy wyrok - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący: 

…………………… 

……………………. 

……………………. 


Sygn. akt KIO 784/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawia

jący  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 

Radzyń Podlaski prowadzi w  trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (zwanej  dalej  również  „ustawą  Pzp”), 

postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej 

na  terenie  nadleśnictwa  Radzyń  Podlaski  w  latach  2020-2021  w  leśnictwach  Czarny  Las  i 

Jabłoń".  

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Wykonawca 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOALA” W.W. 

(zwany dalej: 

Odwołującym”) w dniu 10 kwietnia 2020 r. (data wpływu do Prezesa Krajowej 

Izb

y  Odwoławczej)  złożył  odwołanie  –  na  zaniechanie  odrzucenia  ofert  wykonawców: 

Konsorcjum  Zakład  Usług  Leśnych  A.T.  oraz  TEAM  FOREST  K.T.  a  także  Konsorcjum 

ZŁOTY  KLON  D.T.,  oraz  ŚWIERK  A.T.,  odpowiednio  w  pakiecie  numer  5  i  6.  Odwołujący 

zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:  

W pakiecie numer  nr 5 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:  

-  art.  24  ust.  1  pkt.  20  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

wykonawcy  wybranego  dla  pakietu  nr  5  tj.  Konsorcjum  Zakład  Usług  Leśnych  A.T.,  oraz 

TEAM  FOREST  K.T., 

który  dopuścił  się  czynu  nieuczciwej  konkurencji  poprzez  fakt 

pozostawania w zmowie przetargowej 

-  art.  6  ust.  1  pkt  7  ww.  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i 

konsumentów poprzez zawarcie przez Konsorcjum Zakład Usług Leśnych A.T., oraz TEAM 

FOREST K.T.

, zakazanego porozumienia, którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, 

ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w 

szczególności  na  uzgadnianiu  przez  przedsiębiorców  przystępujących  do  przetargu  lub 

przez  tych  przedsiębiorców  i  przedsiębiorcę  będącego  organizatorem  przetargu  warunków 

składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny. 

art.  89  ust.  1  pkt.  5  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  wykonawcę 

wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  dla  pakietu  nr  5  tj. 

Konsorcjum Zakład Usług Leśnych A.T., oraz TEAM FOREST K.T.,  

- art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ustawy Pzp zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy 

wybranego dla pakie

tu nr 5 tj. Konsorcjum Zakład Usług Leśnych A.T., oraz TEAM FOREST 


K.T.

, jako ofertę zawierającą rażąco niską cenę;  

-  art.  91  ustawy 

Pzp  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty  Zgłaszającego  jako 

najkorzystniejszej dla pakietu nr 5; 

- art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, 

poprzez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  oraz 

zasady proporcjonalności, polegające na tym, że dokonano wyboru oferty nieważnej, która 

nie  była  najkorzystniejsza,  zaś  ofertę  Odwołującego,  mimo  faktu  iż  była  najkorzystniejsza 

sklasyfikowano na pozycji drugiej. 

Odwołujący  wniósł  o  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  wykonawcy  dla 

pakietu  nr  5  tj.  Konsorcjum  Zakład  Usług  Leśnych  A.T.,  oraz  TEAM  FOREST  K.T., 

pow

tórzeniem czynności badania i oceny ofert dla pakietu nr 5, wykluczenia wykonawcy w 

pakiecie  nr  5  tj.  Konsorcjum  Zakład  Usług  Leśnych  A.T.,  oraz  TEAM  FOREST  K.T.,  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt.  20.  Ustawy  Pzp  jako  wykonawcę  który  dopuścił  się  czynu 

nieuczciwej  konkurencji  poprzez  fakt  pozostawania  w  zmowie  przetargowej,  odrzucenia 

oferty  wykonawcy  dla  pakietu  nr  5 tj.  Konsorcjum  Zakład  Usług  Leśnych  A.T.,  oraz  TEAM 

FOREST  K.T.

,  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt.  5.  Ustawy  Pzp  jako  oferty  złożonej  przez 

wyko

nawcę wykluczonego  z  udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia,  odrzucenia 

oferty  dla  pakietu  nr  5  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt.  4  w  zw.  z  art.  90  ustawy  Pzp 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  wybranego  tj.  Zakład  Usług  Leśnych  A.T.,  oraz 

TEAM  FOREST  K.T.

, jako  ofertę  zawierającą  rażąco  niską  cenę,  dokonania wyboru oferty 

Odwołującego w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w pakiecie nr 5.  

W pakiecie numer  nr 6 Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:  

-  art.  24  ust.  1  pkt.  20  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

wykonawcy  wybranego  dla  pakietu  nr  6  tj.  Konsorcjum  ZŁOTY  KLON  D.T.,  oraz  ŚWIERK 

A.T., 

który dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji poprzez fakt pozostawania w zmowie 

przetargowej; 

-  art.  6  ust.  1  pkt  7  ww.,  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i 

konsumentów poprzez zawarcie przez Konsorcjum ZŁOTY KLON D.T., oraz ŚWIERK A.T., 

zakazanego  porozumienia,  którego  celem  lub  skutkiem  jest  wyeliminowanie,  ograniczenie 

lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności 

na  uzgadnianiu  przez  przedsiębiorców  przystępujących  do  przetargu  lub  przez  tych 

przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych 

ofert, w szcz

ególności zakresu prac lub ceny; 

89  ust.  1  pkt.  5  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  "wykonawcę 

"wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  dla  pakietu  nr  6  tj. 


Konsorcjum ZŁOTY KLON D.T. oraz ŚWIERK A.T., 

- art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ustawy Pzp zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy 

wybranego  dla  pakietu  nr  6  tj.  ZŁOTY  KLON  D.T.,  oraz  ŚWIERK  A.T.,  jako  ofertę 

zawierającą rażąco niską cenę. 

-  art.  91  ustawy 

Pzp  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty  Zgłaszającego  jako 

najkorzystniejszej dla pakietu nr 6. 

- art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp, poprzez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  oraz 

zasady proporcjonalności, polegające na tym, że dokonano wyboru oferty nieważnej, która 

nie  była  najkorzystniejsza,  zaś  ofertę  Odwołującego  mimo  faktu  iż  była  najkorzystniejsza 

sklasyfikowano na pozycji drugiej. 

Odwołujący  wniósł  o  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  wykonawcy  dla 

pakietu nr 6 tj. Konsorcjum Z

ŁOTY KLON D.T., oraz ŚWIERK A.T., powtórzeniem czynności 

badania  i  oceny  ofert  dla  pakietu  nr  6,  wykluczenia  wykonawcy  w  pakiecie  nr  6  tj. 

Konsorcjum  ZŁOTY  KLON  D.T.,  oraz  ŚWIERK  A.T.,  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt.  20. 

Ustawy Pzp jako wykonawcę który dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji poprzez fakt 

pozostawania  w  zmowie  przetargowej,  odrzucenia  oferty  wykonawcy  dla  pakietu  nr  6  tj. 

Konsorcjum  ZŁOTY  KLON  D.T.,  oraz  ŚWIERK  A.T.,  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt.  5. 

Ustawy Pzp jako oferty złożonej przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, odrzucenie oferty dla pakietu nr 6 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 

w  zw.  z  art.  90  ustawy  Pzp  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  wybranego  tj. 

Konsorcjum  ZŁOTY  KLON  D.T.,  oraz  ŚWIERK  A.T.,  jako  ofertę  zawierającą  rażąco  niską 

cenę,  dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego  w  oparciu  o  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  w 

pakiecie nr 6 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz 

post

anowienia  SIWZ,  ofertę  wykonawców:  konsorcjum  Zakład  Usług  Leśnych  A.T., 

oraz TEAM FOREST K.T., oraz konsorcjum 

ZŁOTY KLON D.T., oraz ŚWIERK A.T. -  jak 

również  oświadczenia  i  stanowiska  stron  oraz  uczestników  postępowania  złożone 

trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:  

Odwołania,  wobec  nie  stwierdzenia  na  posiedzeniu  niejawnym  braków  formalnych 

oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu 

na  brak  przesłanek  uzasadniających  odrzucenie  odwołania  Izba  przeprowadziła  rozprawę 

merytorycznie je rozpoznając.  


Izba  stwie

rdziła,  że  Odwołujący  legitymuje  się  uprawnieniem  do  korzystania  

ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba ustaliła również, że wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym 

miało miejsce w dniu 17 lutego 2020 r.  

Izba  u

znała za skuteczne na podstawie art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przystąpienia 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

Zakład  Usług  Leśnych  A.T.,  oraz  TEAM  FOREST  K.T.  (zwany  dalej  również: 

Przystępującym Team Forest”) 

ZŁOTY  KLON  D.T.,  oraz  ŚWIERK  A.T.  (zwany  dalej  również:  „Przystępującym  „Zloty 

Klon

”).  

Krajowa Izba 

Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:  

Zamawiający  –  Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  z  Miejskie  prowadzi  w  

trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo 

zamówień  publicznych  (zwanej  dalej  również  „ustawą  Pzp”),  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  na:  „Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie  nadleśnictwa 

Radzyń  Podlaski  w  latach  2020-2021  w  leśnictwach  Czarny  Las  i  Jabłoń".  Zamawiający 

podzielił  zamówienie  na  części.  Zamawiający  w  pakiecie  nr  5  oraz  6  odpowiednio  dokonał 

wyboru  ofert  wykonawców:  konsorcjum:  Zakład  Usług  Leśnych  A.T.,  oraz  TEAM  FOREST 

K.T. 

a także konsorcjum ZŁOTY KLON D.T., oraz ŚWIERK A.T..  

Spór,  który  zawisł  przed  Izbą  sprowadza  się  do  twierdzeń  Odwołującego,  że  w 

przypadku  wskazanych  wykonawców  wystąpiło  wielu  symptomów  zmowy  przetargowej  w 

ujęciu  horyzontalnym  tj.  porozumienia  pomiędzy  przedsiębiorcami  (tak  np.  Zakładu  Usług 

Leśnych A.T. oraz ZŁOTY KLON D.T.) - działającymi na danym rynku jako konkurenci, którzy 

w  wyniku  uzgodnień  składają  oferty  na  poszczególne  części  tak,  aby  ich  oferty  z  sobą  nie 

konkurowały  –  w  tym  przypadku  na  część  5  i  6  -  dzieląc  między  siebie  przedmiot 

zamówienia.  

W  ocenie  Odwo

łującego  Zamawiający  podejmując  decyzję  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej  w  przedmi

otowym  postępowaniu  naruszył  zasadę  uczciwej  konkurencji, 

równego traktowania oraz proporcjonalności, określoną w art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 

1  pkt.  20  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  6  ust.  1  pkt  7  ww.  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o 


ochronie  konkurencji  i  konsumentów  dokonując  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  sposób 

nie zapewniający obiektywizmu przy badaniu i ocenie ofert w zakresie pakietu nr 5 oraz nr 6.  

Według  Odwołującego  szczegółowa  analiza  sposobu  złożenia  ofert  przez  ww. 

konsorcja oraz analizy spo

sobu kształtowania ofert przez wykonawców będących członkami 

konsorcjów  w  postępowaniach  na  poszczególne  nadleśnictwa  daje  podstawę  do  twierdzeń 

że  firmy:  Zakład  Usług  Leśnych  A.T.,  TEAM  FOREST  K.T.,  D.T.,  A.T.  były  w  zmowie,  co 

skutkować  powinno  wykluczeniem  wykonawców  -  będących  stroną  niedozwolonego 

porozumienia - 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

W  ocenie  Izby  -  b

iorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy, 

oświadczenia  i  stanowiska  stron  oraz  uczestników  postępowania  przedstawione  podczas 

rozprawy - 

odwołanie jest niezasadne i nie zasługuje na uwzględnienie. 

Odnosząc  się  do  poszczególnych  argumentów  odwołania,  słusznie  zauważył 

Zamawiający,  że  istotą  konsorcjum  jest  dopuszczalność  kumulacji  doświadczenia,  kapitału, 

potencjału  technicznego,  ludzkiego  poszczególnych  członków  konsorcjum,  która  umożliwia 

uczestniczenie  tego  podmiotu  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Prawdą  również 

jest,  że  uczestniczenie  w  konsorcjum  umożliwia  wykonawcom  zdobycie  doświadczenia 

niezbędnego  do  funkcjonowania  na  rynku  zamówień  publicznych.  W  niniejszym 

postępowaniu  jak  zauważył  Zamawiający  oraz  obaj  przystępujący,  że  poszczególni 

członkowie  konsorcjum  nie  spełniali  samodzielnie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  co 

więcej nawet po zawiązaniu konsorcjów, każde konsorcjum było w stanie ubiegać się tylko o 

jeden pakiet. W zakresie p

akietu nr 5 warunków tych nie spełniał K.T. TEAM FOREST a w 

zakresie  pakietu  nr  6  A.T. 

ŚWIERK.  W  obu  wypadkach  wykonawcy  nie  posiadali 

doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego. W konsekwencji żadne z nich nie mogło 

samodzielnie  stanąć  do  przetargu,  trudno  zatem  twierdzić,  że  doszło  do  naruszenia  zasad 

uczciwej konkurencji.  

Zgodzić  należało  się  z  Zamawiającym  co  do  pozostałej  argumentacji  odwołania.  Za 

chybiony  należy  uznać  również  zarzut  zmowy  pomiędzy  konsorcjami,  o  której  świadczyć 

miałby  między  innymi  fakt,  że  każde  z  konsorcjów  złożyło  ofertę  tylko  na  jedną  część. 

Zau

ważyć  należy  za  Zamawiającym,  że  nawet  gdyby  konsorcja  dysponowały  potencjałem 

wystarczającym do realizacji obu pakietów, decyzja o starcie tylko w jednej części nie może 

stanowić dowodu na działanie w celu ograniczenia konkurencji. Tym bardziej że ewentualny 

udział obu konsorcjów w dwóch częściach  — co zdaniem Odwołującego byłoby działaniem 

pożądanym  i  właściwym  —  nie  powodowałby  polepszenia  konkurencyjności,  wręcz 


przeciwnie  -  gdyby  wszyscy  czterej  wykonawcy 

złożyli  oferty  w  obu częściach  tym  bardziej 

nar

aziliby  się  na  zarzut  zmowy  przetargowej,  gdyż  konkurowaliby  pomiędzy  sobą  w 

poszczególnych częściach – będąc powiązani rodzinnie.  

Zauważenia  wymaga,  że  Zamawiający  podzielił  zamówienie  na  części  a  każda  z 

części  jest  –  w  świetle  przepisów  ustawy  Pzp  –  odrębnym  zamówieniem.  Rozumowanie 

Odwołującego prowadziłoby do konkluzji, że poszczególni wykonawcy – powiązani rodzinnie 

–  nie  mogliby  z  jednej  strony  przystąpić  do  postępowań  w  dwóch  różnych  częściach,  z 

drugiej składając oferty konkurencyjne w poszczególnych częściach podlegaliby wykluczeniu 

z uwagi na powiązania rodzinne. Zgodzić należało się z Zamawiającym, że dopuszczalnym 

jest 

składanie  ofert  na  poszczególne  części  w  ramach  danego  postępowania  przez 

wykonawców  należących  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  -  np.  wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  z  12  lipca  2017  r.,  KIO  1244/17;  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  3 

września  2015  r.,  KIO  1774/15)  –  gdyż  w  przypadku  postępowania  z  podziałem  na  części, 

poszczególne  części  stanowią  w  istocie  swoiste,  niezależne  od  siebie  postępowania.  Nie 

można zgodzić się z Odwołującym, co do argumentacji dotyczącej metadanych.  

W  ocenie  Izby  również  argumentacja  dotycząca  metadanych  –  w  niniejszej  sprawie 

nie  stanowi  dowodu  przesądzającego  o  zmowie  o  charakterze  horyzontalnym.  Ewentualne 

korzystanie  ze  sprzętu  oraz  danych  podmiotów  powiązanych  rodzinnie,  nie  przesądza  o 

ograniczeniu konkurencji, czy też podziale rynku. Jak wskazano powyżej składanie ofert na 

poszczególne  części  przez  podmioty  powiązane  rodzinnie,  oraz  tworzenie  konsorcjów  jest 

dozwolone  przepisami  prawa  zamówień  publicznych  a  ewentualne  przekazywanie 

metadanych  przez  ww.  podmioty  nie  jest 

–  wobec  przedstawionej  argumentacji  – 

ograniczaniem konkurencji, w szczególności że Zamawiający zakazał powielania potencjału 

je

śli wykonawca decyduje się na udział w kilku częściach.  

Podobnie o zmowie przetargowej, podziale rynku 

– jak twierdził Odwołujący nie mogą 

świadczyć  wyłącznie  powiązania  rodzinne.  Jak  słusznie  zauważył  Sąd  Apelacyjny  w 

Warszawie 

– VII Wydział Gospodarczy (wyrok z dnia 25 października 2017 r., sygn.. akt VII 

ACa 872/17) 

należy z dużą wstrzemięźliwością podchodzić do prób wywodzenia wniosku o 

uczestniczeniu  przez  przedsiębiorców  w  porozumieniu  ograniczającym  konkurencję  z  faktu 

istnienia  podobieństw  między  składanymi  przez  nich  ofertami.  Podobieństwa  te  mogą 

stanowić  pochodną  tego,  że  określone  podmioty  ponoszą  zbliżone  koszty  oraz  dysponują 

zbliżonym zasobem informacji o sytuacji na rynku. Nie ma też niczego nagannego w tym, że 

powiązani  relacjami  rodzinnymi  przedsiębiorcy  i  managerowie  prowadzą  bardzo  podobną 

działalność  gospodarczą,  ani  w  tym,  że  na  pewnych  płaszczyznach  współpracują. 


Współpraca  taka  przyczyniać  się  może  do  obniżenia  kosztów  oraz  zwiększenia  potencjału 

zaangażowanych  w  nią  podmiotów  gospodarczych  i  umożliwienia  im  podejmowania 

rywalizacji z większymi przedsiębiorcami. Do naruszenia prawa antymonopolowego nie musi 

dochodzić  nawet  wtedy,  gdy  powiązani  relacjami  rodzinnymi,  prowadzący  zbliżoną 

działalność  gospodarczą  przedsiębiorcy  współpracują  przy  przygotowaniu  ofert,  które 

zamierzają złożyć w przetargach. Zarzut naruszenia prawa antymonopolowego można uznać 

za  trafny  dopiero  wówczas,  gdy  celem  lub  skutkiem  takiego  porozumienia  jest 

wyeliminowanie,  ograniczenie  lub  zniekształcenie  konkurencji,  przy  jednoczesnym  braku 

okoliczności wyłączających bezprawność porozumienia.  

Wobec tego jak słusznie zauważono, sama współpraca przy przygotowaniu ofert ( w 

tym przypadku składanych w różnych częściach) oraz powiązania rodzinne same w sobie nie 

stanowi

ą  o  naruszeniu  prawa  antymonopolowego.  Analogicznie  sytuacja  ma  miejsce  w 

niniejszym  postępowaniu  a  Odwołujący  nie  wykazał,  że  celem  lub  skutkiem  ewentualnego 

porozumienia  było  wyeliminowanie  Odwołującego  z  rynku,  gdyż  Odwołujący  mógł 

konkurować  z  poszczególnymi  wykonawcami  w  obu  częściach  a  nie  posiadając 

wystarczającego potencjału na obie części zamówienia mógł – podobnie jak przystępujący – 

utworzyć  konsorcjum  czy  też  skorzystać  z  potencjału  użyczonego  przez  podmiot  trzeci.  W 

konsekwencji odwołujący nie wykazał, że doszło do podziału rynku celem wyeliminowania go 

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  co  prowadzi  do  wniosku  że  nie  doszło  do 

naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp w zw. z art. art. 6 ust. 1 pkt 7 ww., ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów w pakiecie 5 oraz 6.  

Odnosząc  się  jeszcze  do  składanych  dowodów,  oraz  argumentacji  dotyczącej 

ewentualnych innych powiązań oraz podwykonawstwa D.T. u innej niepowiązanej rodzinnie 

firmy

,  naruszającego  zasady  uczciwej  konkurencji  zauważenia  wymagało,  że  Odwołujący 

postawił  w  odwołaniu  zarzut  dotyczący  zmowy  przetargowej  ofert  składanych  przez 

wykonawców  powiązanych  rodzinnie  w  dwóch  różnych  częściach  i  taki  zarzut  był 

przedmiotem rozpoznania przez 

Krajową Izbą Odwoławczą, Odwołujący nie postawił zarzutu 

innych powiązań, które miałyby świadczyć o ograniczeniu bądź wyeliminowaniu jego udziału, 

dlatego też powyższe nie przedmiotem rozważań Izby.  

Odnosząc się do zarzutu rażąco niskiej ceny, w ocenie Izby zarzut ten należy uznać 

za  niezasadny.  Pamiętać  należy,  że  niezależnie  od  powyższego  Zamawiający  nie  może  – 

wobec braku wezwania do wyjaśnień – dokonać automatycznego odrzucenia oferty, z uwagi 

na rażąco niską cenę. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wzywał wykonawców do 

wyjaśnień,  gdyż  zaoferowane  przez  nich  ceny  nie  budziły  jego  wątpliwości  a  nie  zaistniała 


przesłanka  wynikająca  z  art.  90  ust.  1a  ustawy  Pzp.  Wobec  powyższego  zgodzić  należało 

się z  argumentacją  Zamawiającego  oraz  poszczególnych przystępujących w  świetle art.  90 

ust.1 ustawy pzp 

warunkiem odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny jest uprzednie 

zwrócenie  się  zamawiającego  do  wykonawcy  o  udzielenie  wyjaśnień  w  tym  zakresie,  a 

Zamawiający  wzywa  do  wyjaśnień  gdy  zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich  istotne  części 

składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami.  

W  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  nie  był  uprawniony  do  badania  ofert 

pod kątem rażąco niskiej ceny, skoro oferowana cena była wyższa od kwoty przewidzianej 

przez  Zamawiającego  na  sfinansowanie  zamówienia  nie  zaistniały  zatem  przesłanki 

uprawniające  go  wzywania do  wyjaśnień. Odwołujący  nie wykazał  również  że  nastąpiło ich 

zaniżenie (części składowych) w niniejszym postępowaniu. Wobec powyższego Izba oddaliła 

zarzut  naruszenia  art.  art.  89  ust.  1  pkt.  4  w  zw.  z  art.  90  ustawy  Pzp  w  pakiecie  5  oraz  6 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.  

Wobec 

powyższego, orzeczono jak na wstępie.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.), tj. stosownie do wyniku postępowania. 

Przewodniczący:   

…………………… 

……………………. 

…………………...... 


wiper-pixel