KIO 78/20 WYROK dnia 29 stycznia 2020 r.

Data: 6 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 78/20 

WYROK 

  z dnia 29 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

 Protokolant:    

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  27  stycznia  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  stycznia  2020  r.  przez 

wykonawcę Crido Taxand R. N. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie

postępowaniu prowadzonym przez Gminę Sarnaki

orzeka:  

Oddala odwołanie; 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Crido  Taxand  R.  N.  i  Wspólnicy  Sp.  k.  i 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr  (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  tytułem 

wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  ar

t.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Siedlcach.  

Przewodniczący:      ………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

  Gmina  Sarnaki 

  prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Usługa  doradztwa  podatkowego 

w zakresie  o

podatkowania  obiektów  budowlanych  podatkiem  od  nieruchomości  w  oparciu 

obowiązujące  przepisy  prawa  oraz  ogólnodostępne  informacje.  Wartość  zamówienia  jest 

mniejsza  niż  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy 

Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych 

11 grudnia 2019 r. pod numerem 634961-N-2019. 

W dniu 14 stycznia 2020 r. wykonawca Crido Taxand R. N. 

i Wspólnicy Sp. k. wniósł 

odwołanie  wobec  zaniechania  wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  K.  &  T.  Sp.  z  o.o., 

Spółka  Doradztwa  Podatkowego.  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie 

przepisów: art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący przedstawił następujący stan faktyczny: 

Zgodnie z punktem pkt 6.5 lit. 

d SIWZ „Zamawiający przed udzieleniem zamówienia 

wezwie 

(podkreślenie  Odwołującego)  Wykonawcę,  którego  oferta  zostanie  najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

złożenia następujących dokumentów: rekomendacji od organów administracji samorządowej, 

potwierdzające  prawidłowe  wykonanie  przez  wykonawcę  usług  na  rzecz  organów 

administracji  samorządowej  w  zakresie  opodatkowania  podatkiem  od  nieruchomości 

okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie”. Odpowiedź na wezwanie K. & T. Sp. 

z o.o. wpłynęła do Zamawiającego w dniu 27 grudnia 2019 r. 

W dniu 23 grudnia 2019 r. na podstawie art. 26 ust. 

2 Prawa zamówień publicznych 

Zamawiający  wezwał  K.  &  T.  Sp.  z  o.o.  m.in.  „do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających m. in. wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 

lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 

krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  przedmiotu,  dat  wykonania  i podmiotów,  na 

rzecz  których  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane,  oraz  z załączeniem  dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie". 

Odpowiedź  na  wezwanie  K.  &  T.  Sp.  z  o.o.  wpłynęła  do  Zamawiającego  w  dniu  7 

stycznia 2020 r. 


W  dniu  30  grudnia  2019  r.  K.  &  T.  Sp

.  z  o.o.  została  ponownie  wezwana  do 

uzupełnienia dokumentów  poprzez  „wykaz  usług  wykonanych lub  wykonywanych w okresie 

ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  przedmiotu,  dat  wykonania 

podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane należycie”. 

Zamawiający w dniu 9 stycznia 2019 r. dokonał wyboru jako najkorzystniejszej ofertę 

K. & T. Sp. z o.o. 

Odwołujący podniósł, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia 

publicznego  może  ubiegać  się  wykonawca,  który  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  ile  zostały  one  określone  przez  zamawiającego 

ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  zaproszeniu  do  potwierdzenia  zainteresowania.  Z kolei  art. 

24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  stanowi,  że  zamawiający  prowadzący  postępowanie 

przetargowe  z mocy  prawa 

zobowiązany  jest  wykluczyć  wykonawcę,  który  nie  wykazał 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Wprawdzie  to  od  decyzji  zamawiającego 

zależy określenie warunków udziału w postępowaniu, jednak niespełnienie przez wykonawcę 

tychże warunków powoduję obowiązek wykluczenia z postępowania oferty złożonego przez 

tego wykonawcę. Na wykonawcy spoczywa ciężar wykazania, że spełnia on warunki udziału 

w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu. 

Odwołujący podkreślił, ze rekomendacje, o których mowa w 6.5 lit. d SIWZ powinny 

spełniać łącznie poniższe warunki: 

zostały otrzymane od organów administracji samorządowej, 

potwierdzają  prawidłowe  wykonanie  przez  wykonawcę  usług  na  rzecz  organów 

administracji samorządowej w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości; 

ww.  usługi  były  wykonywane  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

Odwołujący  podniósł,  że  w  niniejszej  sprawie Zamawiający  dwukrotnie wezwał  K.  & 

T. 

Sp.  z  o.o.  o  udokumentowanie  usług  w  zakresie  doradztwa  podatkowego  w podatku  od 

nieruchomości  świadczonych na  rzecz  samorządowych organów  podatkowych  –  których to 

szczegółowy  zakres i informacja o tym, że będzie potrzeba ich udokumentowania wynikała 

wprost  z  punktu  6.5  lit.  d  SIWZ.  W  ocenie  Odwołującego  żadna  z odpowiedzi  udzielonych 

przez  ww.  wykonawcę  nie  spełnia  wymogu  przewidzianego  w  SIWZ.  Po  pierwsze,  złożony 

wykaz  usług  i  rekomendacje  dotyczą  wykonywania  usług  na  rzecz  podmiotów  prywatnych, 

nie  zaś  na  rzecz  „organów  administracji  samorządowej”,  po  drugie  –  dotyczą  one 

wykonywania  usług  innych  niż  w  zakresie  podatku  od  nieruchomości.  Zdaniem 


Odwołującego  powoduje  to,  że  wykonawca  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

Jednocześnie  Odwołujący  podniósł,  że  za  ofertę  najkorzystniejszą  nie  może  zostać 

uznana  oferta  wykonawcy  p

odlegającego  wykluczeniu  z  mocy  prawa.  Treść  art.  22  ust.1 

ustawy  Pzp  wyraźnie  wskazuje,  że  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  mogą  ubiegać  się 

tylko  ci  wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu  oraz  spełniają  warunki  udziału 

postępowaniu,  o  ile  zostały  one  określone  przez  zamawiającego  w  ogłoszeniu 

zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Zdaniem Odwołującego 

wykonawca  K.  &  T.  Sp.  z  o.o. 

nie spełnia obydwu wskazanych wyżej przesłanek, przez co 

wybór oferty tego wykonawcy jest wadliwy. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru 

oferty wykonawcy K. & T. 

sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego, dokonania ponownej 

oceny ofert i w jej wyniku wykluczenia ww. wykonawcy z postępowania i dokonania wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 

Zamawiający  w  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o  jego  oddalenie 

podniósł, że nie jest prawdą, jakoby w przedmiotowym postępowaniu wymagał w pkt 6.5 lit. 

d, aby wykonawcy legitymowali się „rekomendacjami otrzymanymi od organów administracji 

samorządowej,  potwierdzające  prawidłowe  wykonanie  przesz  wykonawcę  usług  na  rzecz 

organów  administracji  samorządowej  w  zakresie  opodatkowania  podatkiem  od 

nieruchomości w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  

okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  —  w  tym  okresie.  Zamawiający  stwierdził,  że 

Odwołujący  zdaje  się  nie  dostrzegać  faktu,  że  zapis  w  pkt  6.5  lit.  d  SIWZ  dotyczył  jedynie 

wskazania dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego w oparciu o art. 26 ust. 2 

ustawy  Pzp.  Podniesiona w  odwołaniu argumentacja Odwołującego jakoby  zapis  w  pkt  6.5 

lit. d SIWZ, dotyczył warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do wymaganego od 

wykonawców  doświadczenia  jest  chybiona  i  niczym  nieuzasadniona.  Warunek  zdolności 

technicznej  (doświadczenia)  został  określony  przez  Zamawiającego  w  pkt  5.2.  lit  c  SIWZ 

oraz w sekcji III pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z treścią warunku Zamawiający 

wymagał  aby  wykonawcy  dysponowali  doświadczeniem  w  świadczeniu  usług  doradztwa 

podatkowego, jak też w zakresie zastępstwa przed sądami administracyjnymi w co najmniej 

pięciu  postępowaniach  toczących  się  na  tle  należności  podatkowych  w  okresie  trzech 

ostatnich  lat.  Zdaniem  Zamawiającego  z  treści  tak  postawionego  warunku  zdolności 

technicznej,  w  żaden  sposób  nie  da  się  wywieść  wniosków  jakie  wywiódł  Odwołujący 

odwołaniu,  jakoby  usługi  doradztwa  podatkowego  dotyczące  warunku  doświadczenia 

musiały  być  wykonywane  na  rzecz  organów  administracji  samorządowej  w  zakresie 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz że usługi te nie mogły być wykonywane na 


rzecz podmiotów prywatnych i dotyczyć innych usług doradztwa podatkowego niż w zakresie 

podatku od nieruchomości. Warunek nie zawierał powyższych wymogów, w związku z czym 

Zamawiający  nie  żądał  od  wykonawców  wykazania  się  jedynie  doświadczeniem 

wykonaniu usług na rzecz organów administracji samorządowej w zakresie opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości, gdyż byłoby to niezgodne z treścią SIWZ. 

Zamawia

jący poinformował, że jest świadomy tego, że z oczywistych względów zapis 

pkt 6.5 lit. d SIWZ był błędny oraz niezgodny z ustawą Pzp, co powoduje jego nieważność, 

gdyż  wprowadzenie  do  SIWZ  postanowienia  niezgodnego  z  ustawą  nie  zastępuje  i  nie 

modyfikuje  regulacji  ustawowej,  do 

której  stosowania  zobowiązany  jest  Zamawiający. 

Zgodnie  z  obowiązującym  prawem  Zamawiający  nie  mógł  żądać  dokumentu  w  postaci 

rekomendacji od organów administracji samorządowej, w zakresie opodatkowania podatkiem 

od  nieruchomości  gdyż  żądanie  takiego  dokumentu  byłoby  bezpodstawne.  Zamawiający 

podniósł,  że  w  trakcie  procedury  przetargowej,  błędny  zapis  w  pkt  6.5  lit.  d  SIWZ  nie  był 

żaden sposób kwestionowany przez żadnego z uczestników postępowania, choć mieli do 

tego  prawo.  Zamawiaj

ący  zauważając  swój  błąd  w  momencie,  kiedy  upłynął  już  termin  na 

składanie  ofert  i  nie  było  już  możliwości  zmiany  treści  SIWZ,  pamiętając  jednocześnie,  że 

jest  zobligowany  do  prowadzenia  postępowania  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi 

przepisami  prawa,  w

ezwał  w  dniu  23.12.2019  r.,  na  podstawie  art.  26  ust.  2  ustawy  PZP 

Wykonawcę  najwyżej  ocenionego  K.  &  T.  Sp.  z  o.o.,  Spółka  Doradztwa  Podatkowego,  do 

złożenia  w  wyznaczonym  terminie  m.in.  dokumentu  potwierdzającego  spełnienie  warunku 

określonego przez Zamawiającego w pkt 5.2. lit c SIWZ oraz w sekcji III pkt 1.3 ogłoszenia o 

zamówieniu.  Wykonawca  K.  &  T.  Sp.  z  o.o.,  Spółka  Doradztwa  Podatkowego  w 

wyznaczonym  terminie  złożył  co  do  zasady  zgodnie  z wezwaniem  wymagane  dokumenty. 

Zamawiający  podczas  badania  dokumentów  zauważył,  że  do  przedłożonego  wykazu  usług 

nie  zostały  załączone  dowody  określające  czy  te  usługi  zostały  wykonane  lub  są 

wykonywane należycie i w dniu 30.12.2019 r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał 

w

ykonawcę  do  uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie  wykazu  usług  wraz  z  dowodami 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca w 

wyznaczonym  terminie  uzupełnił  listy  referencyjne  dla  5  usług  doradztwa  podatkowego  i 

zastępstwa przed  sądami  administracyjnymi  wskazanych w wykazie usług tabela,  wiersz  3, 

4,  5,  6,  7.  Zamawiający  badając  dokumenty  uznał,  że  przedstawiony  wykaz  usług  wraz  z 

dowodami  w  wystarczający  sposób  potwierdza  posiadanie  przez  wykonawcę  wymaganego 

doświadczenia. 

Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska stron, Izba 

ustaliła, co następuje: 


W  punkcie  5.2  lit.  c  SIWZ  Zamawiający  określił  następujący  warunek  udziału 

postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej:  Wykonawca  musi 

dysponować  doświadczeniem  w  świadczeniu  usług  doradztwa  podatkowego,  jak  też 

zakresie  zastępstwa  przed  sądami  administracyjnymi  w  co  najmniej  pięciu 

postępowaniach toczących się na tle należności podatkowych w okresie trzech ostatnich lat

Zgodnie  z  punktem  6.5  lit.  d  SIWZ, 

Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie,  nie krótszym  niż  5 dni,  aktualnych na  dzień  złożenia następujących dokumentów: 

rekomenda

cje  otrzymane  od  organów  administracji  samorządowej,  potwierdzające 

prawidłowe  wykonanie  lub  wykonywanie  przez  Wykonawcę  usług  na  rzecz  organów 

administracji  samorządowej  w  zakresie  opodatkowania  podatkiem  od  nieruchomości 

w okresie  ostatnich  trzech 

lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

Analogiczne  postanowienia  zostały  zamieszczone  odpowiednio  w  punkcie  III.1.3 

i III.5.2 

ogłoszenia o zamówieniu. 

Pismem z 23 grudnia 2019 r. Za

mawiający wezwał wykonawcę K. & T. Sp. z o.o., na 

podstawie  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp, 

do  złożenia  m.in.  wykazu  usług  wykonanych  lub 

wykonywanych  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli 

okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich 

przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane  lub  są 

wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usług zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie.  Zamawiający wskazał, że dowodami, o których mowa wyżej, są 

referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były 

wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca  nie  jest  w  stan

ie uzyskać tych dokumentów  – oświadczenie wykonawcy. Jeżeli 

wykaz,  oświadczenia  lub  inne  złożone  przez  wykonawcę  dokumenty  budzą  wątpliwości 

zamawiającego,  może  on  zwrócić  się  bezpośrednio  do  właściwego  podmiotu,  na  rzecz 

którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

W odpowiedzi na wezwanie wykonawca złożył w dniu 27 grudnia 2019 r. m.in. wykaz 

usług,  w  którym  wskazał  9  usług  z  okresu  od  10  kwietnia  2017  r.  do  16  listopada  2019  r. 

polegających  na  reprezentacji  podmiotów  prywatnych  przed  Wojewódzkim  Sądem 

Administracyjnym w sprawach podatkowych: 

1)  10.04.2017  r. 

–  reprezentacja  w  zakresie  odmowy  rejestracji  do  podatku  VAT 

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 


2)  16.11.2017  r. 

–  reprezentacja  w  zakresie  odmowy  rejestracji  do  podatku  VAT 

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 

3)  16.11.2017  r. 

–  reprezentacja  przed  Wojewódzkim  Sądem  Administracyjnym 

odnośnie  skargi  na  decyzję  Dyrektora  Izby  Administracji  Skarbowej  w  Lublinie 

(sygn. akt I SA/Lu 717/18), 

4)  18.01.2019  r. 

–  reprezentacja  przed  Wojewódzkim  Sądem  Administracyjnym 

odnośnie  skargi  na  decyzję  Dyrektora  Izby  Administracji  Skarbowej  w  Lublinie 

(sygn. akt I SA/Lu 578/18), 

5)  18.01.2019  r. 

–  reprezentacja  przed  Wojewódzkim  Sądem  Administracyjnym 

odnośnie  skargi  na  decyzję  Dyrektora  Izby  Administracji  Skarbowej  w  Lublinie 

(sygn. akt I SA/Lu 577/18), 

6)  18.01.2019  r. 

–  reprezentacja  przed  Wojewódzkim  Sądem  Administracyjnym 

odnośnie  skargi  na  decyzję  Dyrektora  Izby  Administracji  Skarbowej  w  Lublinie 

(sygn. akt I SA/Lu 543/18), 

7)  18.01.2019  r. 

–  reprezentacja  przed  Wojewódzkim  Sądem  Administracyjnym 

odnośnie  skargi  na  decyzję  Dyrektora  Izby  Administracji  Skarbowej  w  Lublinie 

(sygn. akt I SA/Lu 544/18), 

8)  30.05.2019  r. 

–  reprezentacja  przed  Wojewódzkim  Sądem  Administracyjnym 

odnośnie skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, 

9)  16.11.2019  r. 

–  reprezentacja  przed  Wojewódzkim  Sądem  Administracyjnym 

odnośnie  skargi  na  decyzję  Dyrektora  Izby  Administracji  Skarbowej  w  Lublinie 

(sygn. akt I SA/Lu 716/17). 

Do wykazu nie zostały załączone referencje.  

Pismem  z  30  grudnia  2019  r.  Zamawiający  skierował  do  wykonawcy  wezwanie  na 

podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w którym wezwał do uzupełnienia w terminie do dnia 7 

stycznia  2020  do  godz.  15:30  następujących  dokumentów:  wykazu  usług  wykonanych  lub 

wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w  tym okresie, wraz  z podaniem przedmiotu, 

dat  wykonania  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem 

dowodów  określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane  należycie.  Uwaga:  Dowodami, 

których  mowa  wyżej,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na

rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyn  o  obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 


W odpowiedzi na wezwanie w dniu 7 stycznia 2020 r. wykonawca przedłożył 7 listów 

referencyjnych. 

W wyniku oceny powyższych dokumentów Zamawiający nie wykluczył wykonawcy K. 

&  T. 

Sp.  z  o.o.  z  postępowania  i  dokonał  wyboru  oferty  tego  wykonawcy  jako 

najkorzystniejszej.  

Izba zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp  przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu 

zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.  

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, z 

postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

lub  nie  został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia. 

Stosownie  do  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp  o 

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy,  którzy:  1)  nie  podlegają  wykluczeniu;  2)  spełniają  warunki  udziału 

postępowaniu,  o  ile  zostały  one  określone  przez  zamawiającego  w  ogłoszeniu 

zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Zgodnie z art. 22 ust. 1a 

ustawy  Pzp  z

amawiający  określa  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  wymagane  od 

wykonawców  środki  dowodowe  w  sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz 

umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia, 

szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.  

Art.  25  ust.  1 

ustawy  Pzp  stanowi,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyłącznie  oświadczeń  lub  dokumentów 

niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  a  oświadczenia  lub  dokumenty 

potwierdzające  m.in.  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  zamawiający  wskazuje 

w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do 

składania ofert. 

Z  powyższych  przepisów  wynika,  że  Zamawiający  może  określić  warunki  udziału 

postępowaniu, a jeśli to zrobi – wskazuje dokumenty, jakie należy złożyć na potwierdzenie 

spełniania  tych  warunków.  Wykonawca,  który  nie  wykaże,  że  spełnia  określone  przez 

zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, podlega wykluczeniu z postępowania. 


W  ocenie  Izby 

brak  jest  podstaw  do  twierdzenia,  że  z  powodów  objętych zarzutami 

odwołania  wykonawca  K.  &  T.  Sp.  z  o.o.  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu. 

W  pierwszej  kolejności  podkreślenia  wymaga  różnica  między  opisanym  przez 

z

amawiającego  warunkiem  udziału  w  postępowaniu  a  dokumentami  wymaganymi  na 

potwierdzenie spełniania tego warunku. Zakres żądanego potencjału, w tym doświadczenia 

wymaganego  od 

wykonawcy,  zamawiający  określa  w  warunkach  udziału  w  postępowaniu, 

dokumenty  żądane  na  potwierdzenie  jego  spełniania  mają  w  stosunku  do  warunku 

charakter  wtórny,  stanowią  środek  dowodowy,  za  pomocą  którego  dokonywana  jest 

weryfikacja w tym zakresie. 

Nie  ma  wątpliwości,  że  w  rozpoznawanej  sprawie  warunek  udziału  w  postępowaniu 

został  określony  w  punkcie  5.2  lit.  c  SIWZ  (i  punkcie  III.1.3  ogłoszenia  o  zamówieniu), 

natomiast  dokumenty  na  potwierdzenie  spełniania  tego  warunku  Zamawiający  wskazał 

w punkcie  6.5  lit.  d  SIWZ  (i  punkcie  III.5.2 

ogłoszenia  o  zamówieniu).  Warunkiem  udziału 

postępowaniu  było  doświadczenie  w  świadczeniu  usług  doradztwa  podatkowego,  jak  też 

zakresie  zastępstwa  przed  sądami  administracyjnymi  w  co  najmniej  pięciu 

postępowaniach toczących się na tle należności podatkowych w okresie trzech ostatnich lat. 

Zamawiający  nie  wymagał  więc,  aby  doświadczenie  dotyczyło  usług  na  rzecz  organów 

administracji  samorządowej  ani  aby  obejmowało  opodatkowanie  podatkiem  od 

nieruchomości.  Jednocześnie Zamawiający  błędnie  –  jak  sam  przyznał  –  w  punkcie 6.5  lit. 

d SIWZ i III.5.2 

ogłoszenia o zamówieniu wskazał, że przed udzieleniem zamówienia wezwie 

Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  rekomendacji 

otrzymanych  od  organów  administracji  samorządowej,  potwierdzające  prawidłowe 

wykonanie  lub  wykonywanie  przez  Wykonawcę  usług  na  rzecz  organów  administracji 

samorządowej  w  zakresie opodatkowania podatkiem  od  nieruchomości. Bez  wątpienia  ww. 

postanowienia  dotyczące  żądanych  dokumentów  obarczone  były  błędem,  ich  zakres 

merytoryczny był bowiem inny, niż określony warunek udziału w postępowaniu. Niewątpliwie 

świadczy  to  o  braku  staranności  Zamawiającego  w  opracowaniu  SIWZ,  co  zasługuje  na 

kry

tyczną  ocenę,  nie  może  jednak  usprawiedliwiać  interpretacji  jej  postanowień  poprzez 

wprowadzenie do warunku udziału w postępowaniu treści w nim niewyrażonych. W związku 

z  tym,  że  to  warunek  udziału  w postępowaniu  określa  oczekiwania  Zamawiającego, 

a dokume

nty  na  jego  potwierdzenie  mają  w  stosunku  do  warunku  charakter  wtórny, 

Zamawiający nie mógł żądać od wykonawcy wykazania doświadczenia w innym zakresie, niż 

to  określił  w  warunku.  W konsekwencji  nie  mógł  też  wykluczyć  wykonawcy  z  powodu 

niewykazania  spełniania  warunku,  jeśli  złożone

dokumenty  odpowiadały  treści  warunku. 

przypadku  takiego  wykluczenia  wykonawca  miałby  szansę  skutecznie  skorzystać  ze 


środków ochrony prawnej. Skoro więc taki błąd w SIWZ został popełniony, to w ocenie Izby 

Zamawiający musiał oceniać dokumenty w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, 

nie zaś w odniesieniu do błędnie określonych środków dowodowych.

Stwierdzić  należy,  że  wykonawca  K.  &  T.  Sp.  z  o.o.  przedstawił  dokumenty  na 

potwierdzenie  doświadczenia  w  świadczeniu  usług  doradztwa  podatkowego,  w zakresie 

zastępstwa przed sądami administracyjnymi. Dokumenty te nie zostały przez Odwołującego 

zakwestionowane  z  powodów  innych,  niż  to,  że  nie  dotyczą  organów  samorządowych  i 

opodatkowania podatkiem  od  nieruchomości.  Odwołujący  nie podnosił,  że nie potwierdzają 

one  spełniania  warunku  opisanego  w  5.2  lit.  c  SIWZ  i  w  punkcie  III.1.3  ogłoszenia  o 

zamówieniu.  W  związku  z  tym  należy  stwierdzić,  że  Odwołujący  nie  wykazał  istnienia 

podstaw do wykluczenia, podstawą taką może być bowiem okoliczność, że wskazane przez 

wykonawcę usługi nie miały cech, które w treści warunku nie zostały opisane. 

Nie  sposób  zgodzić  się  z  Odwołującym,  że  postanowienie  punktu  6.5  lit.  d  SIWZ 

stanowiło  doprecyzowanie  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Teza  ta  wskazuje,  że 

Odwołujący  nie  czyni  rozróżnienia  między  warunkiem  a  dokumentami  za  pomocą  których 

następuje  wykazanie  jego  spełniania.  Z  treści  SIWZ  wprost  wynika,  że  warunki  udziału 

postępowaniu  zostały  określone  w  punkcie  5  pn.  Warunki  udziału  w  postępowaniu

środki dowodowe w punkcie 6 pn. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

Nie  zasługuje  również  na  uwzględnienie  argumentacja  Odwołującego,  jakoby 

konieczności  wykazania  się  doświadczeniem  w  usługach  na  rzecz  organów  administracji 

samorządowej w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości miał świadczyć fakt, 

że  przedmiotem  zamówienia  są  takie  właśnie  usługi.  Odnosząc  się  do  tego  stanowiska 

zauważyć  należy,  że  żaden  przepis  ustawy  nie  zobowiązuje  zamawiającego,  aby  określił 

warunki udziału w postępowaniu dokładnie takie, jak przedmiot zamówienia w prowadzonym 

postępowaniu.  Co  więcej,  Zamawiający  ma  prawo  w  ogóle  odstąpić  od  opisania  takich 

warunków.  Skoro  więc  określił  warunek  w  sposób  bardziej  ogólny,  nie  może  żądać 

wykazania  warunku  dalej  idącego,  jeśli  takiego  nie  opisał,  tylko  dlatego,  że  przedmiot 

zamówienia charakteryzuje się jakimiś dodatkowymi cechami. 

Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji. 

kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 


r.  poz.  972),  stosownie  do  wyniku  postępowania  obciążając  kosztami  postępowania 

Odwołującego. 

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel