KIO 779/20 POSTANOWIENIE dnia 9 lipca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

KIO 779/20 

Sygn. akt: KIO 779/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:   

Konrad Wyrzykowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego w dniu 9 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę J. D., prowadzącego działalność 

gospodarczą  pod  firmą:  Paramedyk  J.  D.,  05-270  Marki,  ul.  Słoneczna  2  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Skarb Państwa – Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, 05-

430 Celestynów, ul. Wojska Polskiego 57 

przy  udziale  wykonawcy  Neomed 

Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Orężna  6A,  05-501  Piaseczno

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje  zwrot  z 

rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy J. D.

, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Paramedyk J. 

D.,  05-

270  Marki,  ul.  Słoneczna  2  kwoty  13 500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu, 

zasądza  od  wykonawcy  J.  D.,  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą: 

Paramedyk  J.  D.,  05-

270  Marki,    ul.  Słoneczna  2  na  rzecz  Skarbu  Państwa  – 

Wojskowego  Ośrodka  Farmacji  i  Techniki  Medycznej,  05-430  Celestynów,  ul. 

Wojska Polskiego 57 

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero 

groszy)  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


KIO 779/20 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 


KIO 779/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  odniesieniu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonego                           

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez  Skarb  Państwa  –  Wojskowy  Ośrodek  Farmacji                                  

i  Techniki  Medycznej,  ul.  Wojska  Polskiego  57,  05-

430  Celestynów  (dalej  „zamawiający”)  na  

„Dostawę indywidualnego pakietu medycznego IPMed" wykonawca J. D., prowadzący działalność 

gospodarczą  pod firmą:  Paramedyk  J.  D.,  05-270  Marki,    ul.  Słoneczna  2  (dalej  „odwołujący”) 

złożył odwołanie od: 

treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej  „SIWZ”),  tj.  Rozdziału  XVII  SIWZ 

opisującego  procedurę  dotyczącą  badania  próbki  –  szczegółowej  procedury  badania  próbki: 

opatrunku na rany penetracyjne klatki piersiowej, w zakresie, w jakim: 

a) 

formułuje wymaganie aby opakowanie było łatwe do otwierania” (pkt 2.2.), 

b) 

formułuje  wymaganie  zgodnie  z  którym  „opakowanie  będzie  się  otwierać  w  sposób  prosty, 

nieskomplikowany,  osiągany  bez  wysiłku  przez  każdą  osobę  przy  zachowaniu  należytej 

staranności ogólnie wymaganej przy czynnościach danego rodzaju tj. w warunkach pola walki bez 

konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia (pkt 2.2.), 

c)  z

amawiający  stwierdza,  że  „nastąpi  zwilżenie  zaznaczonych  ran  100  mililitrami  roztworu  soli 

fizjologicznej  o  temperaturze  pomiędzy  15-30  st.  C.  Opatrunek  zostanie  przyklejony  na  mokrą                          

i  owłosioną  skórę  klatki  piersiowej”,  bez  jednoczesnego  wskazania,  na  konieczność 

wcześniejszego wytarcia rany przed naklejeniem opatrunku (pkt 4.1.), 

d) 

nie przewiduje ona, że opatrunek zostanie użyty zgodnie z instrukcją opracowaną przez wytwórcę, 

zamieszczoną na jego opakowaniu, 

e) 

formułuje  wymaganie,  że  „zaopatrzenie  klatki  piersiowej  żołnierza  powinno  być  możliwe  do 

wykonania przez każdą  osobę przy  zachowaniu należytej staranności ogólnie wymaganej przy 

czynnościach  danego  rodzaju  tj.  w  warunkach  polowych  bez  konieczności  korzystania  ze 

specjalistycznej wiedzy i doświadczenia” (pkt 4.1.), 

f) 

formułuje  wymagania  niezawodnej  pracy  opatrunku,  nie  określając  przy  tym  w  sposób 

wyczerpujący na czym ta niezawodność ma polegać. Zamawiający posługuje się sformułowanie 

zgodnie  z  którym  „oczekuje  niezawodnej  pracy  opatrunku,  oraz  wszystkich  jego  elementów,                         

w  warunkach  przeznaczenia  i  zastosowania  określonych  w  OPZ,  w  tym  w  zakresie 

za

pewniającym założenie i pozostanie opatrunku w miejscu przyklejenia, szczelnego przylegania 

opatrunku  do  ciała,  w  pełni  funkcjonalnej  pracy  mechanizmu  wentylacyjnego  opatrunku, 

ułatwionego oddzielenia opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej” (pkt 4.1.)

g) 

formułuje wymagania, że zaopatrzony żołnierz będzie wykonywał normalne czynności służbowe: 


KIO 779/20 

w tym  siedzenie,  chodzenie,  składanie się  do strzału,  czołganie się,  zakładanie i  zdejmowanie 

kamizelki kuloodpornej (kamizelka OLV wz. 93), oraz podlegał procedurom ewakuacji rannego                          

z  pola  walki”  oraz,  że  „przez  ten  czas  opatrunek  pozostanie  na  miejscu  założenia  i  będzie 

szczelnie przylegał do skóry” (pkt 4.2.), 

h) 

nie określa co należy rozumieć pod pojęciem „prawidłowe zaopatrzenie rany penetracyjnej klatki 

piersiowej

 (pkt 4.2.)

treści SIWZ, tj. Rozdziału XVII opisującego procedurę dotyczącą badania próbki – szczegółowej 

procedury badania próbki: opatrunku indywidualnego, w zakresie, w jakim: 

a) 

formułuje wymaganie w zakresie „łatwości otwierania” opatrunku (pkt 2.2.), 

b) 

formułuje  wymaganie  zgodnie  z  którym  „opakowanie  będzie  się  otwierać  w  sposób  prosty, 

nieskomplikowany,  osiągany  bez  wysiłku  przez  każdą  osobę  przy  zachowaniu  należytej 

staranności ogólnie wymaganej przy czynnościach danego rodzaju tj. w warunkach pola walki bez 

konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia” (pkt 2.2.), 

c) 

nie przewiduje ona, że opatrunek zostanie użyty zgodnie z instrukcją opracowaną przez wytwórcę, 

zamieszczoną na jego opakowaniu, 

d)  formu

łuje  wymaganie  że  „zaopatrzenie  żołnierza  na  przedramieniu  lewej  ręki  powinno  być 

możliwe  do  wykonania  przez  każdą  osobę  przy  zachowaniu  należytej  staranności  ogólnie 

wymaganej  przy  czynnościach  danego  rodzaju  tj.  w  warunkach  polowych  bez  konieczności 

korz

ystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia” (pkt 4.1.), 

e) 

formułuje  wymagania  niezawodnej  pracy  opatrunku,  nie  określając  przy  tym  w  sposób 

wyczerpujący na czym ta niezawodność ma polegać. Zamawiający posługuje się sformułowanie 

zgodnie  z  którym  „oczekuje  niezawodnej  pracy  opatrunku,  oraz  wszystkich  jego  elementów,                          

w zakresie zapewniającym założenie i utrzymanie się opatrunku w warunkach pola walkiZależnie 

od  dopuszczalnej  formy  mogą  być  to  różne  składowe  elementy  opatrunku,  w  tym:  elastyczny 

bandaż (...) uciskana ranę” (pkt 4.1), 

f) 

formułuje wymagania, że „zaopatrzony żołnierz będzie wykonywał normalne czynności służbowe: 

w tym  siedzenie,  chodzenie,  składanie się  do strzału,  czołganie się,  zakładanie i  zdejmowanie 

odzieży przeciwchemicznej (FOOl), oraz podlegał procedurom ewakuacji rannego z pola walki” 

oraz, że „przez ten czas opatrunek pozostanie na miejscu założenia i będzie szczelnie przylegał 

do skóry " (pkt 4.2), 

g) 

nie określa co należy rozumieć pod pojęciem 

prawidłowe zaopatrzenie rany ” (pkt 4.2.), 

h) 

nie  określa  w  jaki  sposób  ustali,  czy  element  pełniący  funkcję  bezpośredniego  ucisku  na  ranę 

wywiera bezpośredni ucisk na ranę po założeniu (pkt 4.2.); 

treści  SIWZ,  tj.  Rozdziału  XVII  opisującego  procedurę  dotycząca  badania  próbki,  w  zakresie                            


KIO 779/20 

w jakim: 

a) 

wskazuje,  że  przypadku  badania  próbek  więcej  niż  jednego  producenta  zamawiający  dołoży 

wszelkiej  staranności,  aby  przeprowadzić  badania  w  jak  najbardziej  zbliżonych  warunkach 

ludzkich, sprzętowych, atmosferycznych i terenowych (pkt 4), 

b) 

ogranicza on wykonywanie dokumentacji fotograficznej tylko do przypadków, w których próbka 

nie będzie spełniała któregokolwiek z wymagań przedstawionych w OPZ (pkt 5); 

treści  SIWZ,  tj.  Rozdziału  VII  Termin  i  miejsce  wykonania  zamówienia,  w  zakresie  w  jakim 

przewiduje on, że przedmiot zamówienia objęty zamówieniem należy dostarczyć w terminie 60 

dni od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do dnia 30.11.2020 r. (str. 5); 

treści SIWZ, tj. Załącznika nr 5d – protokół badania próbki, w zakresie w jakim stawia on wymóg, 

zgodnie  z  którym  opatrunek  indywidualny  musi  spełniać  wszystkie  wymagania  wskazane                                

w  ww.  załączniku,  podczas  gdy  żaden  z  opatrunków  indywidualnych  dostępnych  na  rynku  nie 

spełnia wszystkich tych wymagań, 

treści SIWZ, tj. Załącznika nr 7 zawierającego Istotne postanowienia umowy (IPU), w  zakresie                      

w jakim: 

a) 

§ 10, w szczególności § 10 ust. 1 pkt 3 i 4 IPU nie określa maksymalnej wysokości kar umownych, 

b) 

§ 4 pkt 8 zdanie drugie IPU przewiduje, że zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia 

terminu  do  sprawdzenia  przedmiotu  umowy  pod  względem  ilościowym  i  jakościowym                                       

o maksymalnie 30 dni, 

c) 

treści  SIWZ,  tj.  załącznika  5b,  zawierającego  Wymagania  Eksploatacyjno-Techniczne  (WET),                          

w zakresie w jakim stawia on wymóg, że waga opaski uciskowej (staży taktycznej) ma wynosić do 

100 g (cz, II, ust. 3 litera b, tiret ósme). 

O

dwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy  z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) [dalej „ustawa 

Pzp”]: 

art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1, poprzez opisanie szczegółowej procedury dotyczącej 

badania  próbki:  opatrunku  na  rany  penetracyjne  klatki  piersiowej,  w  sposób  który  nie  jest 

jednoznaczny i wyczerpujący, nie zawiera dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, ani 

nie uwzględnia  wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, 

a  ponadto  w  sposób  który  ogranicza  konkurencję  między  wykonawcami,  oraz  jest  sprzeczny                       

z zasadą równego traktowania wykonawców i zasadą przejrzystości, 

art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia                      

20  maja  2010  r.  o  wyrobach  medycznych,  poprzez  dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia                           


KIO 779/20 

w  sposób  sprzeczny  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  tj.  w  sposób 

nieuwzględniający,  że  korzystając  z  wyrobu  medycznego  zamawiający  powinien  przestrzegać 

instrukcji używania, 

art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1, poprzez opisanie szczegółowej procedury dotyczącej 

badania próbki: opatrunku indywidualnego, w sposób który nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, 

nie  zawiera  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  ani  nie  uwzględnia  wszystkich 

wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a ponadto w sposób który 

og

ranicza konkurencję między wykonawcami, oraz jest sprzeczny z zasadą równego traktowania 

wykonawców i zasadą przejrzystości 

art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp oraz w związku z 387 § 1 k.c., poprzez 

dokonanie  takiego  opisu  przedmiotu 

zamówienia, który prowadzi do obiektywnej niemożliwości 

świadczenia, a co za tym idzie również do nieważności umowy – zakreślony, 60-dniowy termin na 

dostarczenie przedmiotu zamówienia, przypadający nie później niż 30.11.2020 r., z uwagi na stan 

ogólnoświatowej epidemii, jest obiektywnie niemożliwy do dochowania, 

art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1, poprzez takie opisanie wymagań i parametrów, które 

musi spełniać opatrunek indywidualny, że żaden z wykonawców nie może ich spełnić – na rynku 

nie wyst

ępuje bowiem opatrunek indywidualny, który spełniałby wszystkie wymagania i parametry 

określone przez zamawiającego w Załączniku nr 8, 

art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp oraz w związku z art. 483 § 1 k.c., poprzez 

brak określenia maksymalnej wysokości kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 i 4 IPU, 

co  w  konsekwencji  prowadzi  do  nieważności  tego  postanowienia  umownego  z  uwagi  na  jego 

sprzeczność z prawem, jak i dobrymi obyczajami, 

art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 58 § 1 k.c., poprzez zastrzeżenie w § 4 pkt 8 zdanie 

drugie  IPU,  że  zamawiającemu  przysługuje  możliwość  przedłużenia  terminu  do  sprawdzenia 

przedmiotu  umowy  pod  względem  ilościowym  i  jakościowym  o  maksymalnie  30  dni,  co                                      

konsekwencji prowadzi do sprzeczności tego postanowienia umownego z zasadami współżycia 

społecznego, 

art. 29 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1, poprzez wskazanie w Załączniku 5b do SIWZ, że waga 

opaski  zaciskowej  (staży  taktycznej)  ma  wynosić  do  100  g,  co  w  konsekwencji  prowadzi  do 

utrudnienia  uczciwej  konkurencji  z  uwagi  na  fakt,  że  tylko  jedna  opaska  zaciskowa  spełnia 

wymagania zamawiającego, a co za tym idzie, inne opaski zaciskowe nie mogą być oferowane. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  o  nakazanie  zamawiającemu 

dokonanie zmiany treści SIWZ, tj.: 


KIO 779/20 

zmiany  Rozdziału  XVII  SIWZ  Procedura  dotycząca  badania  próbek,  Szczegółowej  Procedury 

badania Próbki: Opatrunku na rany penetracyjnego klatki piersiowej poprzez: 

i. 

usunięcie wymagania, aby opakowanie [opatrunku] było łatwe do otwierania (pkt 2.2.), 

ii. 

usunięcie  wymagania,  aby  opakowanie  opatrunku  otwierało  się  „w  sposób  prosty, 

nieskomplikowany,  osiągany  bez  wysiłku  przez  każdą  osobę  przy  zachowaniu  należytej 

staranności ogólnie wymaganej przy czynnościach danego rodzaju, tj. w warunkach pola walki 

bez konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia” (pkt 2.2.), 

iii. 

wskazanie,  że  po  zwilżeniu  zaznaczonych  ran  100  mililitrami  roztworu  soli  fizjologicznej                                    

o temperaturze pomiędzy 15-30 st. C, a przed naklejeniem opatrunku „miejsca wokół tych ran, 

zostaną  oczyszczone  zgodnie  z  instrukcją  użycia  opatrunku  zamieszczoną  na  opakowaniu”                       

(pkt 4.1.), 

iv. 

wskazanie,  że  opatrunek  zostanie  użyty  zgodnie  z  instrukcją  opracowaną  przez  wytwórcę, 

zamieszczoną  na  jego  opakowaniu,  jak  również  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  wyrobach 

medycznych, 

v. 

usunięcie sformułowania, zgodnie z którym „zaopatrzenie klatki piersiowej żołnierza powinno być 

możliwe  do  wykonania  przez  każdą  osobę  przy  zachowaniu  należytej  staranności  ogólnie 

wymaganej  przy  czynnościach  danego  rodzaju  tj.  w  warunkach  polowych  bez  konieczności 

korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia” (pkt 4.1.), 

vi. 

poprzez precyzyjne wskazanie, na czy

m ma polegać sprawdzenie niezawodnej pracy opatrunku, 

w  szczególności  poprzez  usunięcie  sformułowania  „w  tym”  ze  wskazanego  niżej  fragmentu: 

„oczekuje  niezawodnej  pracy  opatrunku,  oraz  wszystkich  jego  elementów,  w  warunkach 

przeznaczenia i zastosowania okr

eślonych w OPZ, w tym w zakresie zapewniającym założenie                            

i pozostanie opatrunku w miejscu przyklejenia, szczelnego przylegania opatrunku do ciała, w pełni 

funkcjonalnej pracy mechanizmu wentylacyjnego opatrunku, ułatwionego oddzielenia opatrunku 

samoprzylepnego od folii osłaniającej” (pkt 4.1.), 

vii. 

poprzez usunięcie wymogu zgodnie z którym „zaopatrzony żołnierz będzie wykonywał normalne 

czynności  służbowe:  w  tym  siedzenie,  chodzenie,  składanie  się  do  strzału,  czołganie  się, 

zakładanie  i  zdejmowanie  kamizelki  kuloodpornej  (kamizelka  OLV  wz.  93),  oraz  podlegał 

procedurom ewakuacji rannego z poła walki" oraz, że „przez ten czas opatrunek pozostanie na 

miejscu założenia i będzie szczelnie przylegał do skóry” (pkt 4.2.), 

viii. 

precyzyjne  wskazanie  co  należy  rozumieć  pod  pojęciem  „prawidłowe  zaopatrzenie  rany 

penetracyjnej klatki piersiowej

” (pkt 4.2.). 

zmiany  Rozdziału  XVII  SIWZ  Procedura  dotycząca  badania  próbek,  Szczegółowej  Procedury 

badania Próbki: Opatrunku indywidualnego, poprzez: 


KIO 779/20 

i. 

usunięcie wymagania w zakresie „łatwości otwierania” opatrunku (pkt 2.2.), 

ii. 

usunięcie  wymagania  zgodnie  z  którym  „opakowanie  będzie  się  otwierać  w  sposób  prosty, 

nieskomplikowany,  osiągany  bez  wysiłku  przez  każdą  osobę  przy  zachowaniu  należytej 

sta

ranności ogólnie wymaganej przy czynnościach danego rodzaju tj. w warunkach pola walki bez 

konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia” (pkt 2.2.), 

iii. 

wskazanie,  że  opatrunek  zostanie  użyty  zgodnie  z  instrukcją  opracowaną  przez  wytwórcę, 

zamieszczoną  na  jego  opakowaniu,  jak  również  zgodnie  z  przepisami  ostawy  o  wyrobach 

medycznych, 

iv. 

usunięcie  wymagania  zgodnie  z  którym  zaopatrzenie  żołnierza  na  przedramieniu  lewej  ręki 

powinno być możliwe do wykonania przez każdą osobę przy zachowaniu należytej staranności 

ogólnie  wymaganej  przy  czynnościach  danego  rodzaju  tj.  w  warunkach  potowych  bez 

konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia” (pkt 4.1.), 

v. 

poprzez precyzyjne wskazanie, na czym ma polegać sprawdzenie niezawodnej pracy opatrunku, 

w  szczególności  poprzez  usunięcie  sformułowania  „w  tym”  ze  wskazanego  niżej  fragmentu: 

„oczekuje  niezawodnej  pracy  opatrunku,  oraz  wszystkich  jego  elementów,  w  zakresie 

zapewniającym  założenie  i  utrzymanie  się  opatrunku  w  warunkach  pola  walki.  Zależnie  od 

dopuszczalnej formy mogą być to różne składowe elementy opatrunku, w tym: elastyczny bandaż 

(...) ucisku na ranę" (pkt 4.1.), 

vi. 

usunięcie  wymagania  zgodnie  z  którym  zaopatrzony  żołnierz  będzie  wykonywał  normalne 

czynności  służbowe:  w  tym  siedzenie,  chodzenie,  składanie  się  do  strzału,  czołganie  się, 

zakładanie  i  zdejmowanie  odzieży  przeciwchemicznej  (FOO1),  oraz  podlegał  procedurom 

ewakuacji  rannego  z  pola  walki

”  oraz,  że  „przez  ten  czas  opatrunek  pozostanie  na  miejscu 

założenia i będzie szczelnie przylegał do skóry (pkt 4.2.), 

vii. 

precyzyjne  wskazanie  co  należy  rozumieć  pod  pojęciem  „prawidłowe  zaopatrzenie  rany  ”                           

(pkt 4.2.), 

viii. 

precyzyjne  wskazanie  w  jaki  sposób  zamawiający  ustali,  czy  element  pełniący  funkcję 

bezpośredniego  ucisku  na  ranę  wywiera  bezpośredni  ucisk  na  ranę  po  założeniu  (pkt  4.2.), 

ewentualnie,  poprzez  usunięcie  przesłanki  odrzucenia  oferty,  o  której  mowa  w  punkcie  4.2., 

zgodnie z którą zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymogów SIWZ jeśli element pełniący 

funkcję  bezpośredniego  ucisku  na  ranę  nie  będzie  wywierał  bezpośredniego  ucisku  ranę  po 

założeniu opatrunku; 

zmiany Rozdziału XVII, poprzez: 

i. 

wskazanie,  że  przypadku  badania  próbek  więcej  niż  jednego  producenta  zamawiający 

przeprowadzi  badania  w  id

entycznych  (tożsamych)  warunkach  ludzkich,  sprzętowych, 


KIO 779/20 

atmosferycznych i terenowych (pkt 4), 

i) 

wskazanie,  że z  badania zgodności  Próbki  zostanie sporządzony  protokół  do którego  zostanie 

dołączona  dokumentacja  fotograficzna  oraz  dokumentacja  video  obrazująca  przebieg  całego 

badania (pkt 5), 

ii) 

zmiany Rozdziału VII Termin i miejsce wykonania zamówienia, w zakresie w jakim przewiduje on, 

że  przedmiot  zamówienia  objęty  zamówieniem  należy  dostarczyć  w  terminie  60  dni  od  dnia 

podpisania umowy, jednakże nie później niż do 30.11.2020 r. i zastąpienie tego terminu, terminem 

90 dni liczonych od dnia podpisania umowy, 

iii) 

zmiany Załącznika nr 5d, w taki sposób, aby dla opatrunku indywidualnego stworzone zostały dwa 

odrębne zestawienia wymagań i parametrów, uwzględniające okoliczność, że na rynku dostępne 

są  dwa  typy  opatrunków  o  odmiennej  konstrukcji,  z  których  żaden  nie  spełnia  wszystkich 

wymogów określonych przez zamawiającego w Załączniku nr 5d, 

iv) 

zmiany IPU 

– Załącznika nr 7 do SIWZ, poprzez: 

  określenie maksymalnej wysokości kar umownych, jakie mogą zostać nałożone na wykonawcę 

na podstawie § 10 ust. 1 pkt 3 i 4 IPU z zastrzeżeniem, aby maksymalna wysokość tych kar nie 

była większa niż 10% wartości zamówienia netto, 

  usunięcie § 4 pkt 8 zdanie drugie i trzecie, 

ivi)  zmiany  Załącznika  nr  5b,  poprzez  usunięcie  wymogu,  zgodnie  z  którym  waga  opaski  ma 

wynosić do 100 g (cz. II, ust. 3 litera b, tiret ósme). 

Dodatkowo  odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu,  aby  dokonaną  zmianę 

przekazał niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz, aby zamieścił 

zmianę  SIWZ  także  na  stronie  internetowej,  na  której  SIWZ  jest  udostępniona,  a  nadto                                     

o nakazanie zamawiającemu, aby przedłużył termin składania ofert przynajmniej o dwa tygodnie. 

Pismem z dnia 8 lipca 2020 r.  

odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie. 

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego  cofnięcie,  zgodnie  z  art.  187  ust.  8    ustawy  Pzp  oznacza,  że  postępowanie  odwoławcze 

podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 


KIO 779/20 

O kosztach orzeczono na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 

pkt 3) lit. b) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

i sposobu 

pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym 

i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel