KIO 778/20 KIO 780/20 WYROK dnia 3 lipca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt:  

KIO 778/20 

KIO 780/20 

WYROK 

z dnia 3 lipca 2020 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Ewa Sikorska 

Członkowie:   

Robert Skrzeszewski 

Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2020 

roku w Warszawie odwołań wniesionych 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odw

oławczej  w  dniu  10  kwietnia  2020  roku  przez  Wrocławskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania  ALBA  Spółkę  Akcyjną we Wrocławiu,  w  postępowaniu 

prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Gmina Wrocław we Wrocławiu 

przy  udziale wykonawców  wspólnie ubiegających się  o  udzielenie zamówienia:    Chemeko-

System  Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością  Zakład  Gospodarowania Odpadów 

we  Wrocławiu  i  ENERIS  Ekologiczne  Centrum  Utylizacji  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Jaroszowie,  zgłaszających  przystąpienie  do  obydwu  postępowań 

odwoławczych po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala oba 

odwołania  

Kosztami  postępowania  obciąża  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania 

ALBA Spółkę Akcyjną we Wrocławiu i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  30 000  zł  00  gr 

(słownie:  trzydzieści  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Wrocławskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółkę Akcyjną we Wrocławiu tytułem 

wpisów od odwołań (po 15 000 zł 00 gr od każdego z nich)

zasądza  od  Wrocławskiego  Przedsiębiorstwa  Oczyszczania  ALBA  Spółki 

Akcyjnej  we  Wrocławiu  na  rzecz  Gminy  Wrocław  we  Wrocławiu  kwotę         

200  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  dwieście  złotych  zero  groszy),  tytułem 

zwrotu kosztów postępowań odwoławczych poniesionych z tytułu wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zam

ówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na niniejszy  wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do 

Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 


Sygn. akt: KIO 778/20 

       KIO 780/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Gmina  Wrocław  we  Wrocławiu,  w  imieniu  i  na  rzecz  której  działa 

Ekosystem  Sp.  z  o.o.  we  Wrocławiu  –  prowadzi  postępowanie  w  trybie  negocjacji  bez 

ogłoszenia,  którego  przedmiotem  jest  odbiór,  zbieranie,  transport  i  zagospodarowanie 

odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław  w obrębie Sektora I  - Stare 

Miasto i Śródmieście. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  zwanej  dalej 

ustawą P.z.p.  

Sygn. akt: KIO 778/20 

W  dniu  10  kwietnia  2020  roku  wykonawca  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: odwołujący) wniósł odwołanie wobec 

niezgodnych z przepisami ustawy czynności zamawiającego polegających na unieważnieniu 

postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu: 

naruszenie  przepisu  art.  93  ust.  1  pkt  6  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez 

unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia  w  sytuacji,  gdy  nie  wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że 

prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia oraz dokonania czynności badania i oceny 

ofert. 

Odwołujący  wniósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  dokumentów 

załączonych do niniejszego odwołania, tj.: 

zawiadomienia o unieważnieniu postępowania z dnia 6 kwietnia 2020 r.; 

protokołu nr 1/2020 dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia; 


protokołu nr 3/2020 dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z 

wolnej ręki. 

Ponadto  o

dwołujący  wniósł  o  obciążenie  zamawiającego  kosztami  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  o  zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kosztów 

zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Odwołujący wskazał, iż w świetle przepisu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. jest uprawniony 

do wniesienia odwołania. Odwołujący jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w 

zakresie  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  został  zaproszony  w  dniu  5 

marca 2020 r. do udziału w negocjacjach, a w dniu 20 marca 2020 r. do złożenia oferty. W 

dniu 26 marca 2020 r. o

dwołujący złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, a zatem posiada 

interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia. W wyniku działań zamawiającego, który w 

sposób  uchybiający  przepisom  ustawy  unieważnił  postępowanie,  powodują,  że  odwołujący 

może  ponieść  szkodę  w  postaci  nieuzyskania  zamówienia,  a  tym  samym  nieosiągnięcie 

spodziewanego zysku z jego realizacji. 

W  uzasadnieniu  odwołania  odwołujący  podniósł,  że  zamawiający  w  dniu  5  marca 

wszczął na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia 

publ

icznego  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia  na  „Odbiór,  zbieranie,  transport  i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie 

Sektora  I  - 

Stare  Miasto  i  Śródmieście".  Zamawiający  przesłał  zaproszenie  do  udziału  w 

negocjacjach  3  wykonawcom  -  Chemeko-

System  Sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania 

Odpadów  z  siedzibą  we Wrocławiu,  Wrocławskiemu  Przedsiębiorstwu  Oczyszczania  ALBA 

S.A.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  oraz  FBSerwis  Wrocław  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bielanach 

Wrocławskich.  Negocjacje  odbyły  się  w  dniu  16  marca  2020  r.  W  dniu  20  marca  2020  r. 

z

amawiający przesłał zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 26 marca 2020 r. na godzinę 

11:30 a o

twarcie ofert na godzinę 12:00. W dnu 25.03.2020 r. Odwołujący złożył odwołanie 

wobec  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  jednakże  pomimo  wpływu 

odwołania zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert. W postępowaniu oferty złożyło 

jedy

nie  dwóch  wykonawców  -  konsorcjum  spółek:  Chemeko-System  Sp.  z  o.o.  Zakład 

Zagospodarowania Odpadów z siedzibą we Wrocławiu (pełnomocnik konsorcjum) i ENERIS 

Ekologiczne  Centrum  Utylizacji  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Rusku  (członek  konsorcjum)  oraz 

o

dwołujący,  czyli  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  S.A.  z  siedzibą  we 

Wrocławiu. 

W dniu 6 kwietnia 2020 r. zamawiający przesłał odwołującemu pismo o unieważnieniu 

postępowania  prowadzonego  w  trybie,  negocjacji  bez  ogłoszenia  na  „Odbiór,  zbieranie, 


tran

sport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław 

w obrębie Sektora I - Stare Miasto i Śródmieście" drogą elektroniczną. Zamawiający wskazał, 

że  unieważnienia  dokonuje  w  oparciu  o  art.  93  ust.  1  pkt  6  ustawy  P.z.p.  z  uwagi  na 

wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający wskazał, 

że nie można było dalej procedować z uwagi na okoliczność, że niemożliwym stało się dalsze 

kontynuowanie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, do 

czasu  rozpatrzenia  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  złożonego  przez  WPO  ALBA  S.A. 

odwołania,  a  co  ważniejsze  również  zlecenie  wykonania  prac  związanych  z  obiorem, 

zbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów w tym trybie. 

Zamawiający  podał,  że  istotną  zmianę  okoliczności,  której  zamawiający  nie  mógł 

przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, tj. w dniu 5 

marca 

2020 r., stanowi wstrzymanie rozstrzygania odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą 

od dnia 16.03.2020 r. z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2 i brak wprowadzenia innych 

procedur dających możliwość rozpatrzenia złożonych odwołań. Ponadto stwierdził, że jest to 

niewątpliwie nadzwyczajne wydarzenie, mające istotny wpływ na prowadzenie postępowania. 

Zamawiający  argumentował,  że  wszystkie  przesłanki  unieważnienia  postępowania  zostały 

spełnione, ponieważ: 

zmiana  okoliczności  polegająca  na  wprowadzeniu  w  kraju  stanu  epidemii  i 

bezterminowe  odwołanie  posiedzeń  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  jest  bez  wątpienia 

okolicznością o charakterze obiektywnym, występującą realnie, 

zmiana  ta  ma  charakter  zewnętrzny  wobec  stron,  wynika  z  okoliczności  od  stron 

niezależnych  i  ma  na  tą  chwilę  charakter  trwały,  ponieważ,  jak  podkreśla  się  we  wszelkich 

komunikach  r

ządu,  na  chwilę  obecną  nie  jest  możliwe  wskazanie  okresu  zakończenia 

epidemii. 

Odwołujący  podniósł,  że  w  dalszej  kolejności  zamawiający  wskazał,  że  „musiał 

rozważyć,  czy  kontynuowanie  postępowania  i  zapewnienie  wykonawcy  możliwości 

rozpatrzenia  jego  odwołania,  może  zostać  ograniczone  z  uwagi  na  interesem  publiczny, 

rozumiany jako konieczność zapewnienia ciągłości odbioru odpadów od mieszkańców miasta. 

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców jest nie tylko jednym z podstawowych zadań, 

jak

ie przepisy  prawa nakładają  na gminę,  ale też  jest  działaniem  bardzo istotnym  z  punktu 

wi

dzenia ogółu mieszkańców danej gminy. Oczywistą i nie wymagającą dalszego wyjaśniania 

jest  odpowied

ź  na  pytanie,  dlaczego  odpady  muszą  być  odbierane  w  sposób  ciągły  i 

nieprzerwany.  A  zatem  w  interesie  publicznym  rozumianym,  jako  interes  ogółu,  leży 

zapewnienie  ciągłości  odbioru  odpadów,  a  już  zwłaszcza  w  sytuacji  wystąpienia  w  kraju 


epidemii i wieloma z

wiązanymi z tym negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Stąd w 

ocenie  z

amawiającego  opisany  wyżej  interes  publiczny  jest  na  tyle  ważny  i  znaczący,  że 

bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnienia wykonawców i unieważnienia postępowania. 

Jego  dalsze  prow

adzenie  mogłoby  bowiem  doprowadzić  do  sytuacji,  w  której  nie  byłoby 

prawnych możliwości zlecenia usługi odbioru odpadów z chwilą zakończenia trwania obecnej 

umowy." 

W  ocenie  odwołującego,  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  czynności  unieważnienia 

postępowania  prowadzonego  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia  podane  przez 

z

amawiającego  w  piśmie  z  dnia  6  kwietnia  2020  r.  nie  może  być  uznane  za  zasadne.  Nie 

polega  na  prawdzie  twierdzenie  z

amawiającego,  że  dalsze  prowadzenie  postępowania 

mogłoby  doprowadzić  do  sytuacji,  w  której  nie  byłoby  prawnych  możliwości  zlecenia  usługi 

odbioru odpadów z chwilą zakończenia trwania obecnej umowy. Wskazać należy, że przepis 

art. 94 ust. 2 pkt 2 ustawy P.z.p. stanowi, że zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia  publicznego  przed  upływem  terminów,  o których  mowa  w  ust.  1,  jeżeli  umowa 

dotyczy  zamówienia  udzielanego  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia.  Jak  wskazuje  się  w 

doktrynie, „w przypadku sytuacji objętych normą art. 94 ust, 2 pkt 2 termin ustawowy zawarcia 

umowy nie 

musi być zachowany, nawet gdy istnieje jeszcze kręg wykonawców ubiegających 

się o zamówienie i mogących korzystać ze środków ochrony prawnej." (tak: W. Dzierżanowski, 

komentarz do art. 94 p.z.p., [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, W. Dzierżanowski, 

J.  Jerzykowski,  M.  Stachowiak,  wyd.  VII. Wolters  Kluwer  Polska,  2018).  Jak  uznała  KIO  w 

wyroku  z  dnia  24.05.2017  KIO  929/17,  „Istotna  zmiana  okoliczności  wskazuje  na  zmianę 

znaczącą,  a  jednocześnie  będącą  następstwem  zdarzeń  występujących  bardzo  rzadko, 

niezwykłych. Takiego charakteru nie ma w żadnym wypadku skorzystanie przez wykonawców 

ze środków ochrony prawnej, które spowodowały przesunięcie terminów. Takie zachowania 

wykonawców są normalnymi zachowaniami w procedurach udzielania zamówień publicznych. 

Wobec powyższego nie można uznać, że nastąpiła istotna zmiana okoliczności." Wprawdzie 

przepis  art.  183  ust  1  ustawy  P.z.p. 

stanowi,  że  w  przypadku  wniesienia  odwołania 

zamawiający  nie  może  zawrzeć  umowy  do  czasu  ogłoszenia  przez  Izbę  wyroku  lub 

postanowi

enia  kończącego  postępowanie  odwoławcze,  to  jednak  przepis  art.  183  ust.  2 

ustawy  P.z.p.  stwarza  z

amawiającemu  możliwość  złożenia  do  Izby  wniosku  o  uchylenie 

zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, 

jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, 

w  szczególności  w  dziedzinach  obronności  i  bezpieczeństwa,  przewyższające  korzyści 

związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi 

prawdopod

obieństwo  doznania  uszczerbku  w  wyniku  czynności  podjętych  przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Odwołujący podkreślił, że w okresie 


stanu  epidemii  ogłoszonego  z  powodu  COVID-19  Krajowa  Izba  Odwoławcza  nie 

przeprowadza  posiedzeń  i  rozpraw  z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego, jednakże wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w art. 

183 ust. 1 ustawy P.z.p.

, podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia jego 

złożenia. Rozstrzygnięcie następuje w formie postanowienia, na 

które nie służy skarga do sądu. 

Odwołujący  wskazał,  że  zamawiającemu  przysługiwały  inne  środki  pozwalające  na 

osiągnięcie  skutku  polegającego  na  stworzeniu  możliwości  zawarcia  umowy  w  sprawie 

zamówienia  publicznego  bez  konieczności  unieważnienia  postępowania  o  udzielenia 

zamówienia publicznego. Mógł bowiem złożyć do Krajowej Izby Odwoławczej wniosek w trybie 

art. 183 ust 2 ustawy P.z.p. 

o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Nie można zatem stwierdzić, 

że  wada  postępowania,  która  została  wskazana przez  zamawiającego  jako  przyczyna  jego 

unieważnienia, ma charakter nieusuwalny i jednocześnie powodujący, iż umowa zawarta w 

wyniku  takiego  postępowania  będzie  wskutek  wystąpienia  wady  podlegała  unieważnieniu. 

Tym samym

, w ocenie odwołującego, nie zostały spełnione przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 6 

ustawy  P.z.p.

, a więc unieważnienie postępowania miało miejsce z naruszeniem przepisów 

ustawy. Unieważnienie postępowania jest rozwiązaniem wyjątkowym i jako takie powinno być 

traktowane jako ostateczność. 

Odwołujący  wskazał,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  zachodzi 

natychmiastowa  potrzeba  realizacji  zamówienia  ani  nawet  aż  tak  pilna  potrzeba  udzielenia 

zamówienia, która uniemożliwiałaby zamawiającemu oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku o 

uchylenie  zakazu  zawarcia  umowy.  Co  najmniej  do  dnia  15.05.2020  r.,  a  więc  przez  okres 

ponad  półtora  miesiąca  od  dnia  złożenia  i  otwarcia  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu, 

usługa  odbioru,  zbierania,  transportu  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych 

pochodzących  z  terenu  gminy  Wrocław  w  obrębie  Sektora  I  -Stare  Miasto  i  Śródmieście 

realizowana jest na podstawie umowy z dnia 19.08.2016 r. nr 66/61/2016/G. Usługa ciągłości 

odbioru odpadów od mieszkańców nie jest więc zagrożona w sposób uniemożliwiający dalsze 

procedowanie w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie polega 

także na prawdzie twierdzenie zamawiającego, jakoby wykonawca realizujący dotychczas tę 

umowę nie wyraził zgody na jej przedłużenie. 

ocenie  odwołującego,  unieważnienie  niniejszego  postępowania  nie  leży  więc  w 

interesie  publicznym.  Unieważnienie  postępowania  może  uniemożliwić  zamawiającemu 

wykonanie ciążących na nim zadań podejmowanych w celu realizacji interesu publicznego. W 

doktrynie 

słusznie wskazuje się, że w świetle przepisu art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. to nie 

brak  udzielenia  zamówienia  ma  powodować  naruszenie  interesu  publicznego,  a  wręcz 


przeciwnie  - 

wykonanie  zadania  (udzielenie  zamówienia)  ma  być  sprzeczne  z  interesem 

publ

icznym  (tak:  J.  Pieróg,  komentarz  do  art.  93  p.z.p„  [w:]  Prawo  zamówień  publicznych. 

Komentarz, J. Pieróg, wyd. 15., Legalis, 2019). W okolicznościach niniejszej sprawy nie można 

stwierdzić,  by  udzielenie  zamówienia  nie  leżało  w  interesie  publicznym.  Skutek  w  postaci 

niecelowości dalszego prowadzenia postępowania winien być trwały, a nie przemijający. 

Odwołujący  stwierdził,  że  jednocześnie  unieważnienie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia godzi w zasadę 

uczciwej konkurencji. Zapewnienie uczciwej konkurencji i przestrzeganie pozo

stałych zasad 

jest  obowiązkiem  zamawiającego  niezależnie  od  trybu,  w  którym  prowadzone  jest 

postępowanie. Zasada uczciwej konkurencji oznacza przede wszystkim zakaz ograniczenia 

konkurencji  w  postępowaniu  przez  zawężenie  kręgu  wykonawców  ponad  potrzebę 

zapewnienia,  że  zamówienie  będzie  wykonywać  wykonawca  wiarygodny  i  zdolny  do  jego 

należytej  realizacji,  rozumianej  jako  zaspokojenie  uzasadnionych  potrzeb  zamawiającego. 

Zamaw

iający  powinien  dać  prymat  trybowi  udzielenia  zamówienia,  który  w  pełniejszym 

zakresie zapewnia realizację zasady konkurencyjności postępowania. Zamawiający natomiast 

nie wstrzymał się z odczekaniem na upływ terminu do zaskarżenia decyzji o unieważnieniu 

p

ostępowania  w  trybie negocjacji  bez  ogłoszenia i  już  w  tym  samym  dniu,  w  którym  podjął 

decyzję o unieważnieniu postępowania, wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej 

ręki, a w dniu 8 kwietnia 2020 r. - a więc zaledwie po dwóch dniach - zawarł umowę w trybie 

zamówienia  z  wolnej  ręki,  pomimo  że  nie  zachodziły  przesłanki  uzasadniające  wszczęcie 

postępowania w tym trybie na podstawie art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy P.z.p., w oparciu o który 

z

amawiający wszczął postępowanie.  

Odwołujący  przyznał,  że  wnosił  o  unieważnienie  przedmiotowego  postępowania. 

Wskazywał jednak na zupełnie inne okoliczności uzasadniające konieczność unieważnienia 

postępowania niż te, na których oparł się zamawiający. Zamawiający odniósł się do innych 

przyczyn  unieważnienia  postępowania  niż  wskazywane  przez  odwołującego,  dlatego  też 

uznać  należy,  że  w  tym  zakresie  nie  podzielał  stanowiska  odwołującego.  Niemniej  jednak, 

pomimo 

złożenia odwołania, odwołujący zdecydował się na złożenie oferty w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenia zamówienia. Co więcej jest jedynym wykonawcą, którego oferta 

nie podlega odrzuceniu, gdyż oferta złożona przez konsorcjum spółek Chemeko-System Sp. 

z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą we Wrocławiu i ENERIS Ekologiczne 

Centrum Utylizacji sp. z o.o. 

z siedzibą w Rusku na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. 

podlega odrzuceniu jako oferta złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  29  czerwca  2020  roku  wniósł  o 

oddalenie odwołania. 


Zamawiający podniósł, że w swoim odwołaniu odwołujący wskazuje, iż jego zdaniem 

nie  wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznie. Odwołujący zarzucił zamawiającemu, 

i

ż ten miał możliwość skorzystania z normy zawartej w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy P.z.p. 

Pzp, wobec czego twierdzenie, iż dalsze prowadzenie postępowania mogłoby doprowadzić do 

niemożliwości zawarcia umowy jest zdaniem odwołującego chybione. Odwołujący pomija tu 

jednak  wymóg  zawarty  w  art.  26  ust.  1  ustawy  P.z.p.,  nakładający  na  zamawiającego 

obowiązek  wyznaczenia  przynajmniej  10  dniowego  terminu  na  dostarczenie  dokumentów 

przez  oferenta.  Zamawiający  nie  mógł  zatem  dochować  terminów  wymaganych  dla 

roz

strzygnięcia  postępowania  prowadzonego  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia  i  wbrew 

twierdzeniom o

dwołującego w kwestii tej nie było uzasadnione złożenie wniosku do Prezesa 

UZP w trybie art. 183 ust. 2 ustawy P.z.p. 

W ocenie zamawiającego, niezgodne ze stanem faktycznym jest również twierdzenie 

odwołującego,  iż  zamawiający  wskazywały  na  wadę  postępowania  mającą  charakter 

nieusuwalny i powodującą, że zawarta umowa będzie podlegała unieważnieniu. Zamawiający 

wskazywał, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, ponieważ 

mogłoby doprowadzić do niemożliwości zawarcia umowy na odbiór odpadów z Sektora l. 

Zamawiający  stwierdził,  że  w  sprzeczności  ze  stanem  faktycznym  pozostaje 

twierdzenie,  iż  nie  zachodzi  pilna  potrzeba  udzielenia  zamówienia  z  uwagi  na  zachowanie 

ciągłości  świadczenia usługi  odbioru  odpadów  oraz  że  ciągłość  usługi  odbioru  odpadów  od 

mieszkańców nie jest zagrożona. 

Zamawiający  wskazał,  że  –  po  pierwsze  –  wszyscy  wykonawcy,  w  tym  odwołujący, 

wskazywali, iż potrzebują przynajmniej 30 dni na rozstawienie pojemników, które to pojemniki 

mają stanąć na sektorze do dnia 15 maja 2020 r. A zatem umowa musiała być zawarta przed 

dniem 15 kwietnia 2020 r., a 

– biorąc pod uwagę przerwę świąteczną – praktycznie do dnia 10 

kwietnia  2020  r.  Twierdzenie 

odwołującego,  iż  nie  zachodzi  obawa  utrzymania  ciągłości 

świadczenia  usługi,  opiera  się  tylko  i  wyłącznie  na  założeniu,  iż  to  on  otrzymałby  dalszą 

kontynuację świadczenia tej usługi w ramach kolejnej umowy. 

Zamawiający wskazał, że dalsze twierdzenia odwołującego, iż nieprawdą jest, jakoby 

nie  wyraził  zgody  na  przedłużenie  umowy,  pozostają  w  sprzeczności  z  treścią  pisma 

o

dwołującego z dnia 1 kwietnia 2020 r., skierowanego do Prezydenta Miasta Wrocławia oraz 

Spółki  Ekosystem,  gdzie  odwołujący  wyraźnie  wskazał,  iż  nie  widzi  potrzeby  ani  sensu 

przedłużenia  obecnie  obowiązującej  umowy  do  dnia  31  maja  2020  r.,  jak  o  to  wnioskował 

z

amawiający pismem z dnia 30 marca 2020 r. 


Odnosząc  się  do  zarzutu,  że  nie  została  spełniona  przesłanka,  iż  unieważnienie 

postępowania  leży  w  interesie  publicznym  oraz  naruszenia  zasady  uczciwej  konkurencji, 

zamawiający wskazał, odwołujący pomija fakt, że zamówienie z wolnej ręki udzielone zostało 

w

ykonawcy,  którego  oferta  była  korzystniejsza  w  prowadzonym  wcześniej  postępowaniu  w 

trybie  negocjacji  bez 

ogłoszenia.  Co więcej,  ten sam  odwołujący  pismem  z  dnia 1 kwietnia 

2020  r.  próbował  niejako  sam  wszcząć  postępowanie  w  trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki, 

składając swoją ofertę. W piśmie podał on, iż zachodzą ustawowe przesłanki umożliwiające 

udzielenie zamówienia z wolnej ręki, zarówno w oparciu o pkt 3 jak i pkt 1, ust. 1 art. 67 ustawy 

P.z.p. Wszystko to jednak op

iera się na założeniu, że przesłanki prawne są spełniane tylko 

wówczas, jeżeli zamówienie otrzyma odwołujący. Obecnie natomiast odwołujący twierdzi, iż 

nie zachodzą przesłanki uzasadniające wszczęcia postępowania w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 

ustawy P.z.p. 

Zamawiający  zauważył,  że  odwołujący  potwierdził,  że  wniósł  o  unieważnienie 

postępowania, ale w oparciu o inne okoliczności. Zamawiający wskazał, że podstawa prawna 

z  pisma 

odwołującego  z  dnia  23  marca  2020  r.  jest  tożsama  z  podstawą  prawną,  jaką 

zastosował zamawiający do unieważnienia postępowania. 

Zamawiający nie zgodził się również z ostatnim z zarzutów podniesionych w odwołaniu 

co  do  ważności  oferty  złożonej  przez  konsorcjum  firmy  Chemeko-System  Sp.  z  o.  o.  oraz 

Eneris Sp. z o.o. 

Zamawiający zaznaczył, że w prowadzonych negocjacjach wykonawca, firma 

Chemeko-

System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów, uczestniczyła wraz z firmą 

ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., co potwierdza lista obecności sporządzona 

w  trakcie  negocjacji  w  dniu  08.04.2020  r.  Następnie  obie  te  firmy  złożyły  ofertę  w  ramach 

konsorcjum.  Podobnie, 

zapraszając do zawarcia umowy  w trybie zamówienia z wolnej ręki, 

z

amawiający  skierował  zaproszenie  do  firmy  Chemeko-System,  która  oświadczyła,  iż  jest 

zainteresowana  złożeniem  oferty  w  ramach  konsorcjum  z  firmą  ENERIS.  Zamawiający 

zauważył,  iż  zarówno  w  ramach  negocjacji  bez  ogłoszenia,  jak  i  negocjacji  przy  udzieleniu 

zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamawiający nie ma możliwości zaproszenia 

do  udziału  w  negocjacjach  konsorcjum  firm.  Jest  to  bowiem  twór  prawny;  który  tworzą 

wykonawcy  na  potrzeby  złożenia  oferty  i  realizacji  konkretnego  zamówienia.  Stąd 

z

amawiający  nie  może  mieć  wiedzy,  czy  wykonawcy  będą  zainteresowani  realizacją 

zamówienia  w  ramach  konsorcjum.  A  zarazem  nie  ma  przepisu  prawa,  który  zabraniałby 

konsorcjum realizację umowy w trybie negocjacji bez ogłoszenia czy zamówienia z wolnej ręki. 

Również  w  samym  zaproszeniu  do  negocjacji  zamawiający  zawarł  zapis  o  możliwości 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców. 


W  ocenie  zamawiającego,  w  przedmiotowej  sprawie  kluczowa  jest  analiza  stanu 

faktycznego i czynności, jakie miały miejsce w postępowaniu.  

Zgodnie  z  warunkami  umowy  z  dnia  19.08.2016  r.  nr  66/61/2016/G  łączącej  strony, 

okres  obowiązywania  umowy  mógł  ulec  skróceniu,  jeżeli  wynagrodzenie  wskazane  w 

najkorzystniejszej  ofer

cie  zostanie  szybciej  „skonsumowane”.  Zgodnie  z  treścią  umowy, 

zarówno wykonawca, jak i zamawiający, zobowiązani są do badania w trakcie realizacji umowy 

poziomu wykorzystanego wynagrodzenia. Wykonawca zobo

wiązany jest do poinformowania 

z

amawiającego  o  wykorzystaniu w  90%  wynagrodzenia umownego.  Szczegółowe zapisy  w 

tym zakresie zawarte są w § 4 ustępy od 5 do 8 umowy. Odwołujący wypełnił swój obowiązek 

i pismem z dnia 4 grudnia w 2019 r. i poinformował zamawiającego, iż wartość umowy osiągnie 

poziom  90%  wy

nagrodzenia  na  Sektorze  I  w  miesiącu  kwietniu  2020  r.  W  oparciu  o  te 

informacje  z

amawiający  dokonał  własnego  wyliczenia  (w  załączeniu)  wykorzystania  kwoty 

wynagrodzenia  i  w  dniu  12  lutego  2020  r.  wszczął  postępowanie  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego na 

odbiór odpadów na Sektorze l. W ślad za tym, pismem z dnia 3 marca 

2020 r., 

zamawiający poinformował wykonawcę, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 4 

ust. 5 umowy, iż zakończenie świadczenia usługi wyznacza na dzień 15 maja 2020 r. 

Zamawiający wskazał, że w przedmiotowym postępowaniu odpowiednio w dniach 24 i 

25  lutego  2020  r.,  złożone  zostały  dwa  odwołania  odwołującego  i  FBSerwis.  Krajowa  Izba 

Odwoławcza wyznaczyła termin rozpoznania tych odwołań na dzień 10 i 11 marca 2020 r. Z 

uwagi jednak na ich obsz

erność postępowania nie udało się zakończyć w tym terminie. Dalsza 

możliwość  procedowania  została  wstrzymana  z  uwagi  na  ogłoszenie  stanu  zagrożenia 

epidemicznego,  a  następnie  stanu  epidemii.  Biorąc  pod  uwagę  fakt  złożenia  odwołań  w 

przetargu nieograniczony

m oraz wyznaczony termin zakończenia obecnej umowy na dzień 15 

maja  2020  r.,  z

amawiający,  działając  w  celu  zapewnienia  w  istniejącym  stanie  faktycznym 

ciągłości usługi odbioru odpadów od mieszkańców, podjął decyzję o wszczęciu postępowania 

w trybie negocja

cji bez ogłoszenia na odbiór odpadów w Sektorze I do czasu rozstrzygnięcia 

przetargu nieograniczonego w tym zakresie. 

Zaproszenie  do  negocjacji  zostało  skierowane  w  dniu  5  marca  2020  r.  Termin 

negocjacji  wyznaczono  na  dzień  16  marca  2020  r.  Zarówno  wykonawca,  firma  Chemeko-

System, jak i 

odwołujący, złożyli w trakcie negocjacji propozycje zmian do umowy i specyfikacji 

istotn

ych warunków zamówienia, które zamawiający w części uwzględnił. W dniu 20 marca 

2020 r. z

amawiający skierował zaproszenie do składania ofert, wyznaczając termin złożenia i 

otwarcia ofert na dzień 26 marca 2020 r. 

Zamawiający wskazał, że wszyscy wykonawcy wskazywali, iż potrzebują przynajmniej 

30 dni na rozstawienie pojemników, które to pojemniki mają stanąć na sektorze do dnia 15 


maja 20

20 r. A zatem ewentualna umowa musiała być zawarta przed dniem 15 kwietnia 2020 

r., a biorąc pod uwagę przerwę świąteczną – praktycznie do dnia 10 kwietnia 2020 r. 

Pismem  z  dnia  23  marca  2020  r. 

odwołujący wniósł o unieważnienie prowadzonego 

postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy 

P.z.

p. Żądanie powyższe opierało się na tym, że – po pierwsze – istniejący obecnie w kraju 

stan epidemii daje możliwość udzielenia zamówienia w trybie art. 6 ustawy  z dnia 2 marca 

2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i 

zwalczaniem  COVID-

19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374), a 

– po drugie – iż istniejący stan epidemii oznacza, że 

prowadzenie  postępowania  nie  leży  w  interesie  publicznym,  gdyż  zagraża  bezpieczeństwu 

mieszkańców  Wrocławia. 

Zamawiający 

nie 

podziela 

stanowiska 

odwołującego 

przedstawionego  w  kierowanych  do  niego  pismach,  jakoby  istniała  możliwość  udzielenia 

zamówienia bez stosowania procedur ustawy P.z.p., w oparciu o art. 6 ww. ustawy, w zakresie 

odbierania  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  z  terenu  miasta.  Zamawiający  nie 

zgadza  się  też  z  twierdzeniem,  iż  w  obecnej  sytuacji  epidemii  możliwe  jest  jedynie 

kontynuowanie istniejących umów. 

Zamawiający zauważył, że w kolejnym piśmie z dnia 16 kwietnia 2020 r. odwołujący 

wskazał  już,  że  wielce  prawdopodobne  jest  wyłonienie  kolejnego  wykonawcy  realizującego 

usługi  odbioru  odpadów  w  przetargu  nieograniczonym  do  dnia  30  czerwca  2020  r.,  co 

pozostaje w sprzeczności z pismami, jakie składał wcześniej, iż do czasu trwania epidemii nie 

można rozstrzygnąć żadnego postępowania, gdyż zagraża to bezpieczeństwu mieszkańców. 

Następnym  krokiem  podjętym  przez  odwołującego  było  złożenie  w  dniu  25  marca  2020  r. 

odwołania  wobec  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  postępowaniu 

prowadzonym  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia.  Jako  zarzut  wskazywano  brak 

unieważnienia  postępowania  w  oparciu  o  art.  93  ust.  1  pkt  6  i  7  ustawy  P.z.p.  Dalej,  z 

ostrożności,  postawiono  szereg  zarzutów  dotyczących  samej  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. Mimo złożonego odwołania  odwołujący zdecydował się następnego 

dnia 26 marca 2020 r, złożyć ofertę w postępowaniu. Po otwarciu ofert ustalono, że złożone 

zostały  dwie  oferty:  firmy  ALBA  i  konsorcjum  firm  Chemeko-System  oraz  Eneris.  Oferta 

konsorcjum była tańsza o ok. 8 mln zł brutto. 

Zamawi

ający  wskazał,  iż  wartość  najkorzystniejszej  oferty  przekraczała  wartość 

środków, jakie posiadał zamawiający na realizację tego zamówienia, w związku z czym podjął 

on  działania  w  celu  zwiększenia  wartości  przewidywanych  środków  do  wysokości 

najkorzystniejszej oferty, tj. ok. 29 mln. 


Pismem z dnia 30.03.2020 r. z

amawiający zwrócił się do odwołującego z pytaniem o 

wyrażenie  zgody  wykonawcy  w  przedmiocie  możliwości  przedłużenia  obecnej  umowy.  na 

usługę odbioru odpadów do dnia 31 maja 2020 r. 

W  dniu  29  marca  2020  r. 

odwołujący  złożył  ponowny  wniosek  o  unieważnienie 

postępowania.  Następnie,  w  dniu  1  kwietnia  2020  r.,  wystosował  do  Prezydenta  Miasta 

Wrocławia oraz Spółki Ekosystem wniosek o zawarcie umowy w trybie zamówienia z wolnej 

ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 3 i pkt 1 ustawy P.z.p. Złożył też własną ofertę. Oferta ta 

została oparta jednak na innych ilościach i wyliczeniach, niż te wynikające z postępowania w 

trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia.  W  piśmie  tym  odwołujący  wskazał  również,  iż  nie  widzi 

potrzeb

y przedłużenia obecnie obowiązującej umowy do dnia 31 maja 2020 r. 

Zamawiający  wskazał,  że  po  przeanalizowaniu  istniejącej  sytuacji  w  prowadzonym 

postępowaniu, podjął decyzję o unieważnieniu tego postępowania. Pismem z dnia 6 kwietnia 

2020 r. zamawiający poinformował wykonawców, którzy złożyli oferty, o jego unieważnieniu w 

oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. 

W  dniu  6  kwietnia  2020  r.  z

amawiający  wysłał  zaproszenie  do  negocjacji  w  trybie 

zamówienia z wolnej ręki do wykonawcy Chemeko-System. Negocjacje odbyły się w dniu 8 

kwietnia 2020 r. i tego samego dnia zawarta została umowa. 

W  dniu  9  kwietnia  2020  r. 

odwołujący  wniósł  o  unieważnienie  postępowania 

prowadzonego w 

trybie zamówienia z wolnej ręki. Natomiast w dniu 10 kwietnia 2020 przesłał 

do zam

awiającego pismo, w którym wyraża zgodę na przedłużenie obecnie trwającej umowy 

do dnia 31 maja 2020 r., a nawet dłużej, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na 

wynagrodzenie w obecnej umowie. 

W dniu 10 kwietnia 2020 r. 

odwołujący wniósł odwołanie na wybór wykonawcy w trybie 

zamówienia  z  wolnej  ręki,  a  także  na  unieważnienie  postępowania  w  trybie  negocjacji  bez 

ogłoszenia. 

W dniu 16 kwietnia 2020 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem zamawiającego i 

odwołującego, dotycząca usunięcia pojemników z Sektora I po zakończeniu obecnej umowy. 

Ustalono, iż pojemniki stanowiące własność odwołującego zlokalizowane na terenie Sektora I 

będą  odbierane  w  dniach  16-23  maja  2020  r.  Ustalenia  te  były  niezbędne  z  uwagi  na 

wcześniejsze  pismo  odwołującego,  który  wskazywał,  iż  już  w  kwietniu  usunie  część 

pojemników  z  Sektora  l,  co  pozostawało  w  sprzeczności  z  zapisami  umowy,  na  co 

z

amawiający zwrócił uwagę w swoim piśmie z dnia 15 kwietnia 2020 r., będącym odpowiedzią 

na pismo 

odwołującego z dnia 4 marca 2020 r. To pismo stanowi potwierdzenie przekonania 


Wykonawcy  i  czynione  przez  niego przygotowania do  zakończenia umowy  w  dniu 15  maja 

2020 r. 

W swoim kolejnym piśmie z dnia 24 kwietnia 2020 r. odwołujący złożył ponownie ofertę 

realizacji  umowy  na  dotychczasowych  wa

runkach  cenowych  od  15  maja  2020  r.,  oferując 

również  możliwość  postawienia  pojemników  na  odpady  BIO,  pomimo  iż  w  swoich 

wcześniejszych pismach twierdził, iż nie ma prawnej możliwości odbioru tego typu odpadów. 

Zamawiający wskazał, iż biorąc pod uwagę terminy, jakie wyznacza ustawa P.z.p., nie 

byłoby możliwe zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia na odbiór odpadów z Sektora I do dnia 15 kwietnia 2020 r., z uwagi 

na okoliczności niżej opisane: 

-  otwa

rcie ofert nastąpiło w dniu 26 marca 2020 r; 

- z

amawiający po przeanalizowaniu ofert mógł najwcześniej w dniu 30 marca 2020 r. skierować 

do  w

ykonawcy,  który  złożył  ofertę  najkorzystniejszą  wezwanie  do  złożenia  dokumentów, 

zgodnie  z  art.  26  ust.  1  ustawy  P.z.p.. 

Wykonawca  ma  co  najmniej  10  dni  na  złożenie 

dokumentów, a – w przypadku konieczności ich uzupełnienia – zamawiający musi wyznaczyć 

kolejny termin. D

opiero po zbadaniu całości dokumentacji i wyborze oferty najkorzystniejszej 

z

amawiający  mógłby  wystąpić  do  Prezesa  UZP  o  wyrażenie  zgody  na  zawarcie  umowy  w 

oparciu o art. 183 ust. 2 ustawy P.z.p.

, a to z uwagi na złożone wcześniej przez odwołującego 

odwo

łanie  na  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Przy  zachowaniu 

pięciodniowego  terminu  uzyskania  zgody  od  Prezesa  UZP  (art.  183  ust.  4  ustawy  P.z.p.), 

nastąpiłoby to w dacie uniemożliwiającej zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w trybie 

negocjacji  bez  o

głoszenia,  gdyż  każdy  z  wykonawców  wskazywał  wyraźnie  iż  wymaga 

minimum  30  dni  od  zawarcia  umowy  d

o  rozpoczęcia  realizacji  usługi.  Po  uzyskaniu  zgody 

Prezesa  UZP  konieczne  b

yłoby  również  zwrócenie  się  do  wykonawcy  o  wniesienie 

zabezpiecz

enia należytego wykonania umowy. Żaden bowiem z wykonawców nie podejmował 

wcześniej  czynności  związanych  z  uzyskaniem  zabezpieczenia,  nie  wiedząc,  czy  zostanie 

zawarta  z  nim  umowa.  A  zatem,  jak  wskazał  zamawiający  w  uzasadnieniu  unieważnienia 

postępowania,  dalsze  procedowanie  postępowania  prowadzonego  w  trybie  negocjacji  bez 

ogłoszenia  sprowadzałoby  się  do  konieczności  zapewnienia  ciągłości  świadczenia  usług 

odbioru  odpadów  od  mieszkańców  poprzez  zawarcie  umowy  tylko  z  odwołującym  w  trybie 

zamówienia z wolnej ręki. Podczas gdy oferta tego Wykonawcy była o 8 mln zł droższa. 

Zamawiający  zwrócił  również  uwagę,  że  –  jak  wskazuje  się  w  doktrynie  prawa  – 

przesłanka unieważnienia postępowania, zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p., stanowi 

wyraz  ochrony  interesu  publicznego,  aby  zamawiający  mógł  gospodarnie  i  efektywnie 

wydatkować środki  publiczne.  Jednak  może to  odnosić  się tylko  do sytuacji, gdy  na  skutek 


zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności realizacja danego zamówienia byłaby niecelowa lub 

wiązałaby  się  z  wyrządzeniem  szkody  w  mieniu  publicznym.  /tak:  Wandzel  Monika, 

Unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Opublikowano: 

Zam.Pub.Dor.  2014/3/36-

46  /.  Również  Krajowa  Izba  Odwoławcza  wskazywała  w  swoich 

orzeczeniach, iż prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zdaniem KIO 

nie  może  stanowić  celu  samego  w  sobie  i  nie  może  być  postrzegane  w  oderwaniu  od 

szerszego kontekstu, w tym real

izacji budżetu. (KIO/UZP 606/11 oraz KIO 457/11). 

Dlatego też zamawiający pismem z dnia 6 kwietnia 2020 r. unieważnił postępowanie 

prowadzone  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia,  z  uwagi  na  wystąpienie  istotnej  zmiany 

okoliczności  powodującej,  że  prowadzenie  postępowania  nie  leży  w  interesie  publicznym, 

czego  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć.  W  swoim  piśmie  wskazał,  iż  istotna  zmiana 

okoliczności  polegała  na  tym,  że doszło do  wstrzymania procedowania przed  Krajową Izbą 

Odwoławczą  i  nie  można  było  dalej  prowadzić  postępowania  w  trybie  negocjacji  bez 

ogłoszenia, z uwagi na występującą pilną potrzebę udzielenia zamówienia na odbiór odpadów, 

najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r., biorąc pod uwagę przerwę świąteczną. Zamawiający 

mógłby  wystąpić  do  Izby  o  zgodę  na  zawarcie  umowy  dopiero  po  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej, a m

usiałby o zgodę wystąpić, gdyż odwołujący, mimo złożenia oferty, nie 

cof

nął  swojego  odwołania  na  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  A  zatem 

z

amawiający nie mógł w tym zakresie skorzystać z zapisów art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy 

P.z.p. W przypadku wy

stąpienia o zgodę do Prezesa UZP, zamawiający nie zdążyłby zawrzeć 

umowy przed wyznaczonym terminem. Wykonawca swoje odwołanie wycofał dopiero pismem 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Zamawiający  stwierdził,  że  odwołujący  cały  czas  wskazywał,  że  może  realizować 

umowę  w  oparciu  o  założenia,  jakie  są  w  obecnej  umowie,  ale  takie  działanie  –  zdaniem 

z

amawiającego  –  byłoby  sprzeczne  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  które 

zostały wskazane powyżej, w tym z obligatoryjnym selektywnym zbieraniem frakcji BIO, czy 

innymi warunkami zagospodarowania odpadów w instalacjach. Istotne było też wprowadzenie 

nowego  typu  pojemników  oraz  nowego  oznakowania.  Gdyby  natomiast  nie  wystąpiły 

szczególne okoliczności, w postaci braku możliwości procedowania wniesionego odwołania 

przed  KIO,  złożone  w  dniu  w  dniu  25  marca  2020  r.  odwołanie  zostałoby  rozstrzygnięte 

najpóźniej  'do  dnia 9 kwietnia 2020  r. Wówczas,  w  przypadku uwzględnienia odwołania na 

treść,  doszłoby  do  unieważnienia  postępowania,  ponieważ  nie  istnieje  prawna  możliwość 

cofnięcia  już  złożonych  ofert,  dokonania  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia i ponownego złożenia ofert. W tej sytuacji zamawiający uzyskałby uprawnienie do 

zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki. W przypadku zaś oddalenia odwołania, 

z

amawiający zawarłby umowę w trybie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit b ustawy P.z.p., bez konieczności 


uzyskania  zgody  Prezesa  UZP.  W  obu  bowiem  wypadkach  z

amawiający  w  trakcie 

procedowania odwołania przez KIO, byłby uprawniony do żądania od wykonawcy dokumentów 

niezbędnych  do  zawarcia  umowy,  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  P.z.p.  Wówczas  z  chwilą 

wydania orzeczenia i oddalenia 

odwołania przez KIO, zamawiający mógłby poinformować o 

wyborze najkorzystniejszej 

oferty, wezwać do wniesienia zabezpieczenia i następnie zawrzeć 

umowę. Natomiast wobec braku możliwości rozpoznania odwołania przez KIO, jak wskazano 

powyżej, nie istniała możliwość dalszego skutecznego procedowania postępowania w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia tak, aby do zawarcia umowy doszło w wymaganym terminie. 

Przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  Chemeko-System  Sp.  z  o.o.  Zakład 

Zagospodarowania Odpadów we Wrocławiu oraz ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. 

z o.o. w Jaroszowie (dalej także: przystępujący) w piśmie procesowym z dnia 23 kwietnia 2020 

roku,  złożonym  na  posiedzeniu  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  czerwca  2020  roku, 

wnieśli o oddalenie odwołania w całości i przeprowadzenie dowodów wskazanych w piśmie. 

W  ocenie  przystępującego,  przedmiotowe  odwołanie  jest  pozbawione  podstaw 

faktycznych  i  prawnych,  a  całość  działań  podejmowanych  przez  odwołującego  w  niniejszej 

sprawie wskazuje, że odwołujący nie kwestionuje de facto samej czynności Zamawiającego, 

jaką było unieważnienie  postępowania,  a próbuje doprowadzić  do  takiej  sytuacji,  że wobec 

konieczności zapewnienia nieprzerwanego świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamawiający będzie zmuszony zawrzeć umowę z odwołującym, 

kt

óry  jako  jedyny  posiadał  pojemniki  na  odpady  na  terenie  Sektora  I,  mimo  iż  odwołujący 

oferuje  wykonanie  zamówienia  po  cenie  wyższej  niż  inni  wykonawcy  zainteresowani 

wykonaniem tej usługi. 

Odnosząc  się  do  przesłanki  wystąpienia  okoliczności  powodującej,  że  dalsze 

prowadzenie  postępowania  nie  leży  w  interesie  publicznym,  przystępujący  wskazał,  że 

odwołujący  upatruje podstaw  do  wniesienia przedmiotowego odwołania w  rzekomym  braku 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie 

publicznym.  Jednakże  w  ocenie  przystępującego,  odwołujący  błędnie  odczytuje  motywy 

decyzji  z

amawiającego  o  unieważnieniu  przedmiotowego  postępowania.  Wskazuje  na  to 

choćby przywołane w uzasadnieniu odwołania orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 

24  maja  2017  r.  (sygn.  akt  KIO  929/17),  które  nie  koresponduje  z  treścią  uzasadnienia 

unieważnienia postępowania. 

W  ocenie 

przystępującego,  zamawiający  dostrzega  istotną  zmianę  okoliczności 

powodującą, że dalsze prowadzenia postępowania nie leży w interesie publicznych nie w tym, 

że odwołujący skorzystał z przysługujących mu środków ochrony prawnej (do tego odnosi się 


powołane  orzeczenie),  a  w  nagłej  zmianie  w  zakresie  funkcjonowania  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  i  związanej  z  tym  niepewności  co  do  realnej  możliwości  kontynuowania 

przedmiotowego postępowania i zawarcia w jego wyniku umowy w terminie umożliwiającym 

zapewnienie ciągłości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Obowiązujący na terenie kraju stan epidemii związany z pandemią COVID- 1 9 został 

ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r. W dniu 25 marca 2020 r. odwołujący złożył odwołanie do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. W tym czasie rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą 

się  nie  odbywały.  W  ocenie  przystępującego,  nie  ulega  jakimkolwiek  wątpliwościom,  że 

sytuacja w kraju zmieniała się i nadal zmienia się dynamicznie. Praktycznie z dnia na dzień 

wprowadzane były kolejne zmiany, kolejne ograniczenia. System pracy większości instytucji, 

ze  względów  bezpieczeństwa,  także  został  zmieniony,  a  wprowadzone  rozwiązania  są 

odpowiedzią  na  kolejne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  z  kolei  zależne  są  od  stopnia 

rozwoju  epidemii  COVID-

19  w  kraju.  To  wszystko  rodzi  wiele  pytań  i  powoduje  obawy 

dotyczące dalszego funkcjonowania i zasad funkcjonowania poszczególnych instytucji, w tym 

także Krajowej Izby Odwoławczej. 

Przystępujący  podniósł,  że  zaistniała  sytuacja  związana  z  pandemią  COVID-19  ma 

charakter  nagły  i  nadzwyczajny,  Komunikat  wydany  przez  Prezesa  Urzędu  Zamówień 

Publicznych w dniu 27 mar

ca 2020 r. informował o tym, że nie będą odbywały się rozprawy 

ani  posiedzenia  jawne  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą.  Nie  precyzował  jednak  kwestii 

związanych z posiedzeniami niejawnymi. Po stronie zamawiającego niewątpliwie mógł pojawić 

się stan niepewności co do tego, w jaki sposób zorganizowana będzie praca Krajowej Izby 

Odwoławczej  i,  co  najistotniejsze,  czy  organizacja  ta  (wobec  zwiększających  się  restrykcji 

nakładanych przez rząd) nie ulegnie jeszcze zmianie np. poprzez całkowite wstrzymanie prac 

Izby. 

Zgodzić należy się z zamawiającym, że zamawiający tych kwestii nie mógł jednoznacznie 

przesądzić (w każdej chwili mógł bowiem zostać wprowadzony nakaz całkowitej izolacji, który 

najpewniej  wpłynąłby  także  na  działanie  Izby),  a  mają  one  kluczowe  znaczenie  z  punktu 

widzenia  interesu  publicznego,  rozumianego  przez  z

amawiającego  jako  konieczność 

zapewnienia 

ciągłości  odbioru  odpadów  od  mieszkańców  Wrocławia,  zwłaszcza  w  dobie 

pandemii. 

Przystępujący  przypomniał,  że  zamawiający,  by  zachować  ciągłość  wykonywania 

zamówienia, musiał zapewnić odbiór odpadów od dnia 15.05.2020r. Odwołujący nie wyraził 

b

owiem gotowości do wykonywania umowy 2016 po tym dniu. Jednocześnie w postępowaniu 

1/2020  z

amawiający,  analogicznie  jak  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego, zagwarantował wykonawcom co najmniej 30 dni na przygotowanie się do 

wykonywania usługi (§ 4 ust. 3 wzoru umowy). By zrealizować to zobowiązanie, zamawiający 


musiał zawrzeć umowę przed 15.04.2020 r. przy czym już w toku negocjacji prowadzonych z 

wykonawcami,  z

amawiający  powziął  informację,  że  wobec  zaistniałej  w  kraju  sytuacji 

epidemiologicznej, termin 30-

dni może być trudny do dochowania (realne terminy na dostawę 

pojemników i ich rozstawienie to 5-6 tygodni). Chcąc uniknąć takiej sytuacji, że wykonawca, z 

którym zawrze umowę, powołując się na stan epidemii, nie podstawi na czas pojemników na 

odpady, z

amawiający zmuszony był umowę zawrzeć jeszcze szybciej niż 15.04.2020r. 

Przystępujący  stwierdził,  że  nie  sposób  stawiać  zamawiającemu  zarzutu,  że  nie 

zdecydował się na wybór oferty przystępującego jako najkorzystniejszej i kolejno, po złożeniu 

odwołania  wobec  tego  wyboru  (okoliczność  złożenia  takiego  odwołania  graniczyła  z 

pewnością),  złożenie  wniosku  w  trybie  art.  183  ust.  2  ustawy  P.z.p.  o  uchylenie  zakazu 

zawarcia umowy. W zaistniałych okolicznościach konieczność oczekiwania choćby 5 dni na 

wydanie postanowienia przez Izbę, była terminem zbyt długim, tym bardziej że ostateczne ani 

nie było pewne czy Izba będzie wydawała jakiekolwiek rozstrzygnięcia (czy będzie prowadziła 

jakąkolwiek  działalność  orzeczniczą),  ani  jakie  rozstrzygnięcie  zapadnie  w  tej  konkretnej 

sprawie. 

Przystępujący  stwierdził,  że  wobec  utrzymującego  się  stanu  niepewności  co  do 

możliwości  szybkiego  zakończenia  postępowania  i  wyłonienia  wykonawcy  usługi, 

z

amawiający był uprawniony do przyjęcia, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży  w 

interesie  publicznym,  czego  nie  m

ożna  było  przewidzieć.  Zdaniem  przystępującego 

z

amawiający był  zatem uprawniony do unieważnienia postępowania na podstawie przepisu 

art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. 

Odnosząc  się  do  przesłanki  pilnej  potrzeby  udzielenia  zamówienia,  przystępujący 

wskazał, że w myśl 54 ust. 5 umowy 2016, w sytuacji, gdy przewidziana przez zamawiającego 

łączna  suma  wynagrodzenia  dotychczas  należnego  wykonawcy  wraz  z  prognozowanym 

wynagrodzeniem należnym wykonawcy za trzy następne miesiące świadczenia usługi będzie 

mogła  osiągnąć  kwotę  wskazaną  przez  zamawiającego  jako  maksymalne  wynagrodzenie 

wykonawcy,  z

amawiający  zobowiązany  był  do  poinformowania  wykonawcy  o  dacie 

zakończenia  świadczenia  usługi  oraz  o  dacie  zakończenia  realizacji  zamówienia.  Data 

zakończenia świadczenia usługi określonej umową 2016 została na podstawie wskazanego 

postanowienia 

umownego wyznaczona na dzień 15.05.2020r. 

Z  uwagi  na  wyczerpujące  się  środki  przeznaczone  na  realizację  dotychczasowej 

umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru, zbierania, transportu i zagospodarowania 

odpad

ów,  zamawiający  zmuszony  był  do  powzięcia  działań  zmierzających  do  jak 

najszyb

szego wyłonienia nowego wykonawcy tak, aby nie dopuścić do przerwania ciągłości 

odbioru odpadów komunalnych, zwłaszcza w dobie pandemii. 


W ocenie przystępującego, nie można przy tym podzielić stanowiska odwołującego, że 

z

amawiający mógł wstrzymać się z wyborem nowego wykonawcy aż do 15.05.2020 r., skoro 

w 4 ust. 3 wzoru umowy dla p

ostępowania 1/2020 zagwarantował wykonawcom co najmniej 

30 dni liczone od zawarcia umowy na przygotowanie się do realizacji zamówienia. Fakt, że do 

dnia  15.05.2020r.  usługa  mogła  być  realizowana  na  podstawie  dotychczasowej  umowy  nie 

zwalniał  Zamawiającego  z  obowiązku  podjęcia  niezbędnych  działań  mających  na  celu 

umożliwienie nowemu wykonawcy sprawne rozpoczęcie świadczenia usług. Odbiór odpadów 

komunalnych  z  terenu,  jakim  jest  Sek

tor  I  Wrocławia,  jest  przecież  olbrzymim 

przedsięwzięciem przede wszystkim logistycznym, wymagającym przygotowania. Wykonawca 

musi  mieć  czas  na  rozpoczęcie  świadczenia  usługi  na  tak  dużym  obszarze.  Co  więcej, 

zamówienie  obejmuje  także  obowiązek  podstawienia  przez  wykonawcę  niezbędnych 

pojemników na odpady. Wykonawca musi mieć zatem realną możliwość zakupu pojemników, 

a następnie ich rozstawienia. Należy mieć przy tym na uwadze, że w kraju nadal ogłoszony 

jest stan epidemii co wpływa także na działalność dostawców i producentów pojemników na 

odpady.  Przystępujący  przeprowadził  (za  pośrednictwem  spółki  J.  King  Sp.  z  o.o.)  w  tym 

zakresie analizę rynku i według jego wiedzy, aby możliwe było rozpoczęcie świadczenia usługi 

w połowie maja 2020 r., koniecznym było złożenie zamówienia na zakup pojemników jeszcze 

na początku kwietnia 2020 r. 

Przystępujący zaznaczył, że nie jest także fizycznie możliwe podstawienie ponad 10 

tys. sztuk pojemników w ciągu jednego dnia. Taka operacja wymaga czasu. 

W ocenie przystępującego, stawiając tezę co do tego, że zamawiający mógł wstrzymać 

się z unieważnieniem postępowania 1/2020 i oczekiwać na decyzję Izby co do tego, czy udzieli 

ona  zgody  na  zawarcie  umowy  w  sprawie  zam

ówienia  publicznego,  odwołujący  całkowicie 

pomija, że zamawiający wybrał tryb negocjacji bez ogłoszenia, ponieważ mimo presji czasu, 

chciał  zagwarantować  chociaż  minimalny  poziom  konkurencji  pomiędzy  potencjalnymi 

wykonawcami, to zaś oznaczało konieczność zapewnienia wykonawcom chociaż minimalnego 

czasu  na  prz

ygotowanie  się  do  realizacji  zamówienia.  Przyjęcie,  że  do  zawarcia  umowy  o 

zamówienie  publiczne  może  dojść  do  15.05.2020r.  oznaczałoby,  że  niniejsze  zamówienie 

mógłby zrealizować jedynie odwołujący, którego pojemniki były w tamtym czasie na Sektorze 

i który realizował uprzednio usługę, a więc miał w gotowości pojazdy i personel niezbędne do 

realizacji tej usługi. Opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu nie został jednak 

w  taki  sposób  ukształtowany  i  zamawiający  zagwarantował  wykonawcom  możliwość 

przygotowania  się  do  realizacji  zamówienia  (vide  4  ust.  3  wzoru  umowy).  W  tej  sytuacji 

działania zamawiającego mające na celu jak najszybszy wybór wykonawcy, który świadczyć 

będzie  usługi  odbioru,  zbierania,  transportu  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych 

pochodzących  z  terenu  gminy  Wrocław  w  obrębie  Sektora  I  były  więc  racjonalne  i  wręcz 


niezbędne.  Zaniechanie  tych  działań  skutkowałoby  bowiem  albo  przerwaniem  ciągłości 

świadczenia  usługi,  co  w  sytuacji  epidemii  mogłoby  mieć  wręcz  katastrofalne  skutki  dla 

mieszkańców Wrocławia albo koniecznością powierzenia realizacji usługi dotychczasowemu 

wykonawcy,  czyli  o

dwołującemu,  który  wykorzystując  swoją  uprzywilejowaną  pozycję 

względem pozostałych wykonawców (jego pojemniki na odpady były już rozstawione) i presję 

czasu  po  stronie  z

amawiającego,  oferuje  świadczenie  usługi  za  bardzo  wysoką  cenę,  co  z 

kole

i negatywnie wpłynie na budżet zamawiającego. 

Przystępujący zaznaczył dodatkowo, że według jego najlepszej wiedzy, odwołujący nie 

był zainteresowany kontynuowaniem umowy 2016, co potwierdza jedynie przypuszczenia, że 

o

dwołujący od początku próbuje wykorzystać szczególne okoliczności związane z pandemią 

COVID-19 i dop

rowadzić do sytuacji, w której zamawiający będzie zmuszony do powierzenia 

realizacji  zamówienia  właśnie  odwołującemu,  czemu  należy  się  stanowczo  sprzeciwić. 

Podkreślił, że chociaż obecnie odwołujący twierdzi, że (cyt.:) „nie polega także na prawdzie 

twierdzenie z

amawiającego, jakoby wykonawca realizujący dotychczas tę umowę nie wyraził 

zgody na jej prz

edłużenie” (str. 7 odwołania), to jednak: 

Po  pierwsze,  o

dwołujący  nie  kwestionował  wszczęcia  przez  zamawiającego 

postępowania  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia,  mimo  iż  zdawał  sobie  sprawę  z  tego,  iż 

wykonawca  wybrany  w  niniejszym 

postępowaniu  przejmie  z  dniem  15.05.2020r.  realizację 

usługi  polegającej  na  odbiorze  odpadów  z  Sektora  I  Wrocławia.  Gdyby  odwołujący  był 

zainteresowany  kontynuowaniem  Umowy 

2016  po  15.05.2020r.,  winien  tę  czynność 

z

amawiającego zakwestionować. 

Po drugie, o

dwołujący w piśmie z dnia 01.04.2020r. nie wyraził zgody na przedłużenie 

realizacji  umowy  2016  nawet  do  dnia  3

1.05.2020r.  (nie  mówiąc  już  o  przedłużeniu  jej  do 

15.11.2020r.). 

Skoro więc odwołujący, jako lider konsorcjum obecnie realizującego usługę nie wyraził 

zainteresowania 

jej kontynuacją na  podstawie uprzednio zawartej  umowy,  zamawiający  jak 

najbardziej znalazł się w pilnej potrzebie udzielenia zamówienia (a właściwie musiał udzielić 

go  w  trybie  natychmiastowym  tak,  by  wykonawca  również  w  trybie  natychmiastowym  mógł 

przystąpić  do  jej  realizacji,  począwszy  od  zapewnienia  pojemników),  która  to  potrzeba  — 

wobec  ogłoszenia  stanu  epidemii  -  nie  mogła  zostać  zrealizowana  w  ramach  niniejszego 

postępowania. Czyniło to więc zbędnym jego dalsze prowadzenie z punktu widzenia interesu 

publicznego. 

Odnosząc się do podniesionego w odwołaniu zarzutu naruszenia przez zamawiającego 

art. 93 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p., przystępujący zwrócił uwagę, że 

zaskarżona  przez  odwołującego  czynność  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie 


zamówienie  publicznego  prowadzonego  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia  nie  stanowi 

naruszenia  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  bowiem  w 

równym stopniu odnosi się ona do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu, 

w tym także przystępującego, który złożył w tym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę. Samo 

unieważnienie  postępowania  nie  może  więc  zakłócać  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców, a przypomnieć należy, że to właśnie tej czynności zamawiającego 

dotyczy przedmiotowe odwołanie.  

Przystępujący dodatkowo zaznaczył, że uwzględnienie odwołania i tak pozostaje bez 

wpływu na sytuację odwołującego.   Po  pierwsze,  oferta  złożona  przez  przystępującego  nie 

podlega odrzuceniu.  Nie zaprzecza się przy  tym,  że wystosowane przez  zamawiającego w 

dniu 5 marca 2020 r. zaproszenie do negocjacji, skierowane było do Chemeko — System Sp. 

z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  a  nie  do  konsorcjum  firm,  ale  na  tym  etapie 

z

amawiający nie mógł mieć wiedzy, czy wykonawca będzie składał ofertę samodzielnie czy 

też z innym wykonawcą, a jeżeli z innym wykonawcą, to z którym. Nie jest rolą zamawiającego 

tworzenie  konsorcjum.  To  wykonawcy  podejmują  decyzję  o  tym,  czy  chcą  wziąć  udział  w 

postępowaniu samodzielnie czy też wspólnie z innym wykonawcą bądź wykonawcami. 

Przystępujący  zwrócił  uwagę,  że  w  treści  zaproszenia  do  negocjacji  (pkt  III) 

z

amawiający  sam  zamieścił  informację dedykowaną wykonawcom  zamierzającym  wspólnie 

ubiegać się o zamówienia. Oznacza to, że zamawiający dopuszczał możliwość, że zaproszeni 

przez  niego  do  negocjacji  wykonawcy  będą  mogli  nawiązać  współpracę  z  innymi 

wykonawcami. 

W ocenie przystępującego, należy przy tym stanowczo wykluczyć, aby intencją 

z

amawiającego  było  umożliwienie  złożenia  ofert  wspólnych  wyłącznie  przez  tych 

wykonawców,  którzy  otrzymali  zaproszenie  do  udziału  w  negocjacjach,  co  w  sytuacji 

skierowania zaproszeń do trzech wykonawców byłoby wręcz absurdem. 

Przystępujący stwierdził, że brak jest zatem podstaw do przyjęcia, że oferta złożona 

przez  p

rzystępującego  podlegała  odrzuceniu  jako  oferta  złożona  przez  wykonawcę 

niezaproszonego  do  składania  ofert.  Oferta  złożona  została  przez  wykonawcę,  który  od 

początku brał udział w negocjacjach z zamawiającym i co przystępujący skutecznie dowiódł. 

Przystępujący  zaznaczył,  że  nakazując  zamawiającemu  unieważnienie  decyzji  o 

unieważnieniu  niniejszego  postępowania,  Izba  doprowadziłaby  do  takiej  sytuacji,  że 

z

amawiający  musiałby  powrócić  do  etapu  badania  i  oceny  ofert.  Ponieważ,  jak  wykazano 

powyżej, oferta przystępującego jest korzystniejsza niż oferta odwołującego i jednocześnie nie 

podlega  odrzuceniu,  o

dwołujący  i  tak  nie  uzyskałby  niniejszego  zamówienia.  Umowa  w 

sprawie zamówienia publicznego winna zostać zawarta z przystępującym. 


Przystępujący  zauważył,  że  wątpliwe  jest,  by  nawet  w  razie  odrzucenia  oferty 

przystępującego, zamawiający zawarłby umowę z odwołującym, skoro wartość jego oferty jest 

aż o 16,3 mln zł wyższa niż kwotą, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 

(z

amawiający na realizację zamówienia zamierzał przeznaczyć 21 mln zł). Brak możliwości 

zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zamówienie, a na brak takiej możliwości 

wskazują  informacje  odnoszące  się  do  wpływów  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi, 

z  których  finansowane  jest  to  zamówienie,  i  tak  skutkowałby  koniecznością 

unieważnienia  postępowania  1/2020  i  udzielenia  zamówienia  w  trybie  z  wolnej  ręki 

(p

rzystępującemu). 

Przystępujący  przypomniał,  że  odwołujący  pismem  z  dnia  01.04.2020  r.  wystąpił  do 

z

amawiającego z wnioskiem o unieważnienie postępowania 1/2020, proponując równocześnie 

z

amawiającemu zawarcie umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki. W odwołaniu odwołujący 

okoliczność tę bagatelizuje, twierdząc, że oczekiwał on unieważnienia postępowania z innych 

przyczyn niż wskazane w zaskarżonej czynności zamawiającego. 

W  ocenie  p

rzystępującego,  okoliczność  ta  jest  jednak  istotna  dla  niniejszej  sprawy. 

Skoro bowiem odwo

łujący oczekiwał unieważnienia postępowania 1/2020 i w unieważnieniu 

tym upatrywał swój interes, nie może obecnie twierdzić, że unieważnienie to w jego interesie 

nie leży. O istnieniu lub nie interesu po stronie odwołującego nie przesądza bowiem podstawa 

prawna  czynności  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  lecz 

skutek takiej czynności. 

Przystępujący zauważył, że obecnie odwołujący twierdzi, że z przyczyn technicznych 

o  obiektywnym  charakterze,  usługi  odbioru,  zbierania,  transportu  i  zagospodarowania 

odpadów  komunalnych  z  Sektora  I  Wrocławia  mogą  być  świadczone  tylko  przez  jednego 

wykonawcę, tj. przez odwołującego i tą okoliczność — w zależności od etapu postępowania - 

traktuje  jako  podstawę  do  unieważnienia  negocjacji  bez  ogłoszenia  czy  przyśpieszenia 

rozpoznania wniesionego przez siebie odwołania. Niezależnie od tego, że twierdzenia te są 

jednak  całkowicie  gołosłowne,  bowiem  ani  regulacje  prawne  wprowadzone  z  uwagi  na 

epidemię  wirusa  SARS-CoV-2,  ani  wytyczne  Ministra  Klimatu  i  Głównego  Inspektora 

Sanitarnego  w  sprawie  postępowania  z  odpadami  wytwarzanymi  w  czasie  występowania 

zakażeń  koronawirusem  SARS-CoV-2  i  zachorowań  na  wywoływaną  przez  niego  chorobę 

COVID-  1

9,  nie  wyłączają  możliwości  zrealizowania  niniejszego  zamówienia  przez  innego 

wykonawcę (co de facto nastąpiło) wskazać należy, że choć stan epidemii został ogłoszony w 

dniu 20.03.2020r., argument ten o

dwołujący pierwszy raz powołał dopiero w dniu 01.04.2020r. 

Odwołujący  zaczął  więc  twierdzić,  że  jest  jedynym  podmiotem  zdolnym  do  wykonania 


zamówienia  dopiero  po  tym,  gdy  okazało  się,  że  jego  oferta  nie  jest  jedyną  ofertą  w 

p

ostępowaniu 1/2020 i nadto jest mniej korzystna cenowo niż oferta przystępującego. 

Przystępujący  podniósł,  że  podobnie  przedstawia  się  kwestia  ewentualnego 

prz

edłużenia okresu obowiązywania umowy 2016. W odwołaniu odwołujący wskazuje, że nie 

polega na prawdzie stwierdzenie, że nie wyraził on zgody na kontunuowanie umowy 2016, 

gdy tymczasem jeszcze pismem 

z dnia 01.04.2020r. wskazywał zamawiającemu, że nie widzi 

podstaw  do  wydłużenia  okresu  obowiązywania  tej  umowy.  Odwołujący,  nie  godząc  się  na 

wydłużenie  okresu  obowiązywania  umowy  2016  choćby  do  31.05.2020r.  (co  dałoby 

z

amawiającemu czas np. na złożenie do KIO wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy) 

i  niejako  zmuszając  zamawiającego  do  niezwłocznego  podjęcia  decyzji  co  do  dalszego 

sp

osobu  procedowania  w  niniejszej  sprawie,  obecnie  okoliczność  tą  próbuje  wykorzystać 

przeciwko z

amawiającemu. 

W  ocenie  przystępującego,  powyższe  okoliczności  potwierdzają,  że  odwołujący  w 

sposób  instrumentalny  podchodzi  do  przepisów  ustawy  P.z.p.,  jak  i  do  przepisów 

wprowadzonych w związku z ogłoszeniem w naszym kraju stanu epidemii. Zaistniałą sytuację 

o

dwołujący próbuje wykorzystać do uzyskania niniejszego zamówienia po kosztach, w ocenie 

p

rzystępującego,  istotnie  zawyżonych,  co  zamierza  osiągnąć  poprzez  całkowite 

wyeliminowanie  możliwości  ubiegania  się  o  niniejsze  zamówienie  przez  konkurencyjnych 

wykonawców. 

Sygn. akt: KIO 780/20 

Zamawiający  –  Gmina  Wrocław  we  Wrocławiu,  w  imieniu  i  na  rzecz  której  działa 

Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu – udzielił zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, 

którego  przedmiotem  jest  odbiór,  zbieranie,  transport  i  zagospodarowanie  odpadów 

komunalnych  pochodzących  z  terenu  gminy  Wrocław  w  obrębie  Sektora  I  -  Stare  Miasto  i 

Śródmieście. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  zwanej  dalej 

ustawą P.z.p. 

W  dniu  10  kwietnia  2020  roku  wykonawca  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: odwołujący) wniósł odwołanie wobec 

niezgodnych 

z  przepisami  ustawy  czynności  zamawiającego  polegających  na  udzieleniu 

zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w sytuacji, gdy nie zostały spełnione przesłanki 

udzielenia zamówienia w tym trybie. 


Odwołujący zarzucił zamawiającemu: 

naruszenie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy P.z.p. poprzez 

udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki w sytuacji, gdy nie zostały spełnione ustawowe 

przesłanki  udzielenia  zamówienia  w  tym  trybie,  w  zaistniałym  stanie  faktycznym  nie  mamy 

bowiem  do  czynienia  z  wyjątkową  sytuacją  niewynikającą  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

zamawiającego,  której  nie  mógł  on  przewidzieć,  nie  jest  wymagane  natychmiastowe 

wykonanie  zamówienia,  i  można  jeszcze  zachować  terminy  określone  dla  innych  trybów 

udzielenia zamówienia; 

naruszenie  przepisu  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  P.z.p. 

poprzez  wybór  trybu 

niekonkurencyjnego  w  sposób  niezgodny  z  przepisami  ustawy  P.z.p.,  co  narusza  uczciwą 

konkurencję i zasadę równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu 

unieważnienie  umowy  z  dnia  8  kwietnia  2020  r.  zawartej  pomiędzy  zamawiającym  a 

wykonawcami  wspólnie  realizującymi  zamówienie,  tj.  Chemeko-System  Sp.  z  o.o.  Zakład 

Zagospodarowania  Odpadów  z  siedzibą  we  Wrocławiu  i  ENERIS  Ekologiczne  Centrum 

Utylizacji sp. z o.o. z siedzibą w Rusku. 

Ponadto o

dwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów 

załączonych do odwołania, tj.: 

zawiadomienia 

o unieważnieniu postępowania z dnia 6 kwietnia 2020 r.; 

protokołu nr 1/2020 dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia; 

protokołu nr 3/2020 dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z 

wolnej ręki. 

Odwołujący  wniósł  także  o  obciążenie  zamawiającego  kosztami  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  o  zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kosztów 

zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Odwołujący wskazał, iż w świetle przepisu art. 179 ust 1 ustawy P.z.p. jest uprawniony 

do wniesienia odwołania. Odwołujący jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w 

zakresie  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia. 

Zamówienie  na  „Odbiór,  zbieranie,  transport  i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie 

Sektora I - 

Stare Miasto i Śródmieście" w sposób bezprawny zostało udzielone konsorcjum 

spółek  Chemeko-System  Sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  z  siedzibą  we 


Wrocławiu  i  EN  ERIS  Ekologiczne  Centrum  Utylizacji  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Rusku,  co 

prowadzi do powstania szkody po stronie o

dwołującego wobec utraty możliwości uzyskania 

przedmiotowego  zamówienia,  a  tym  samym  nieosiągnięcie  spodziewanego  zysku  z  jego 

realizacji. 

W  uzasadnieniu  odwołania  odwołujący  podniósł,  że  zamawiający  udzielił  w  dniu  8 

kwietnia  2020  r.  zamówienia  na  realizację  zadania  „Odbiór,  zbieranie,  transport  i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie 

Sektora I - 

Stare Miasto i Śródmieście" w trybie zamówienia z wolnej ręki konsorcjum spółek 

Chemeko-

System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą we Wrocławiu i 

ENERIS  Ekologiczne  Centrum  Utylizacji  sp.  z  o.o

.  z  siedzibą  w  Rusku.  W  ocenie 

o

dwołującego,  udzielenie  zamówienia  nastąpiło  z  naruszeniem  przepisów  ustawy  P.z.p.,  a 

zawarta umowa podlega unieważnieniu. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w 

przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  P.z.p.  Udzi

elenie  zamówienia 

nastąpiło bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. 

Odwołujący wskazał, że postępowanie o udzielenie zamówienia, w którym wnoszone 

jest  odwołanie,  jest  ściśle  powiązane  z  dwoma  innymi  postępowaniami,  które  dotyczą 

t

ożsamej usługi, tj. odbioru, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych 

pochodzących  z  terenu  gminy  Wrocław  w  obrębie  Sektora  I  -  Stare  Miasto  i  Śródmieście. 

Jedno z nich prowadzone jest nadal w trybie przetargu nieograniczonego, drugie z

aś, które 

toczyło się w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zostało w sposób bezprawny unieważnione w 

dniu 6 kwietnia 2020 r., co jest przedmiotem odwołania wniesionego przez WPO ALBA. 

Odwołujący  wskazał,  ze  w  dniu  12.02.2020  r.  Gmina  Wrocław  w  imieniu  i  na  rzecz 

której  działa  Ekosystem  sp.  z  o.o.  wszczęła  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  „Odbiór, 

zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy 

Wrocław w obrębie Sektora I - Stare Miasto i Śródmieście" (ogłoszenie opublikowane w Dz. 

Urz.  UE  w  dniu  12.02.2020  r.  pod  numerem  2020/S  030-070032).  W  dniu  24.02.2020  r., 

korzystając ze swoich ustawowych uprawnień, dwóch wykonawców, tj. FB Serwis Wrocław sp. 

z o.o. oraz WPO ALBA S.A., wniosło odwołania wobec treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  Sprawy  zostały  połączone  do  wspólnego  rozpoznania,  a  termin  rozprawy  w 

postępowaniu  KIO  401/20  i  KIO  403/20  został  wyznaczony  na  10.03.2020  i  11.03.2020  r. 

Jednym z zarzutów, które zostały podniesione wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest naruszenie przepisu art 29 ust. 1, art. 36 ust. 

1 pkt 4, art. 41 pkt 6 i art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez niewskazanie w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia ani w ogłoszeniu o zamówieniu terminu realizacji zamówienia, wobec 


niewskazania terminu początku realizacji zamówienia ani nieokreślenia przez zamawiającego 

zakładanego czasu trwania umowy. Postępowanie odwoławcze nie zakończyło się, rozprawa 

została  odroczona  na  dzień  20  marca  2020  r.,  ale  z  uwagi  na  zawieszenie  organizacji  i 

rozpoznawania spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą z uwagi na epidemię wirusa SARS- 

CoV-

2, termin ten został zniesiony. Istotne jest przy tym to, że mimo zobowiązania nałożonego 

na z

amawiającego przez KIO do złożenia pisemnej odpowiedzi na odwołanie w postępowaniu 

o  sygn.  akt  KIO  403/2020  do  dnia  18  marca  2020  r.  do  godziny  14:00  z  jednoczesnym 

obowiązkiem przesłania tej odpowiedzi odwołującemu, odpowiedź na odwołanie do dziś nie 

została  doręczona  odwołującemu.  Okoliczność  ta  świadczy  o  stosunku  zamawiającego  do 

o

dwołującego, jak i o jego stosunku do ciążących na nim zobowiązaniach. 

W dniu 5 marca 2020 r. z

amawiający wszczął na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy 

P.z.p. 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia 

na „Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z 

terenu gminy Wrocław w obrębie Sektora I - Stare Miasto i Śródmieście". Zamawiający przesłał 

zaproszenie do udziału w negocjacjach 3 wykonawcom - Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład 

Zagospodarowania  Odpadów  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  Wrocławskiemu  Przedsiębiorstwu 

Oczyszczania  ALBA  S.A.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  oraz  FBSerwis  Wrocław  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Negocjacje odbyły się w dniu 16 marca 2020 r. W dniu 

20 marca 2020 r. z

amawiający przesłał zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 26 marca 

2020 r. na godzinę 11:30 a otwarcie ofert na godzinę 12:00. W dnu 25.03.2020 r. Odwołujący 

złożył odwołanie wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednakże, pomimo 

wpływu odwołania, zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert. W postępowaniu oferty 

złożyło jedynie dwóch wykonawców - konsorcjum spółek: Cheme ko-System Sp. z o.o. Zakład 

Zagospodarowania Odpadów z siedzibą we Wrocławiu (pełnomocnik konsorcjum) i ENERIS 

Ekologic

zne  Centrum  Utylizacji  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Rusku  (członek  konsorcjum)  oraz 

o

dwołujący,  czyli  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  SA  z  siedzibą  we 

Wrocławiu.  W  dniu  6  kwietnia  2020  r.  zamawiający  przesłał  WPO  ALBA  S.A.  drogą 

elektroniczną  pismo  o  unieważnieniu  postępowania  prowadzonego  w  trybie  negocjacji  bez 

ogłoszenia w oparciu o art. 93 ust 1 pkt 6 ustawy P.z.p. z uwagi na wystąpienie istotnej zmiany 

okoliczności  powodującej,  że  prowadzenie  postępowania  nie  leży  w  interesie  publicznym, 

czeg

o nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający wskazał, że nie można było dalej 

procedować  z  uwagi  na  okoliczność,  że  niemożliwym  stało  się  dalsze  kontynuowanie 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia,  do  czasu 

rozpatrz

enia przez Krajową Izbę Odwoławczą złożonego przez WPO ALBA S.A. odwołania, a 

co  ważniejsze  –  również  zlecenie  wykonania  prac  związanych  z  obiorem,  zbieraniem, 


transportem i zagospodarowaniem odpadów w tym trybie. Zamawiający jednakże całkowicie 

pominął możliwość wystąpienia z wnioskiem do KIO w trybie art. 183 ust. 2 ustawy P.z.p. o 

uchylenie zakazu zawarcia umowy. Czynność unieważnienia postępowania prowadzonego w 

trybie negocjacji bez ogłoszenia jest przedmiotem odrębnego postępowania odwoławczego. 

Odwo

łujący  wskazał,  że  zamawiający  nie  wstrzymał  się  z  odczekaniem  na  upływ 

terminu do zaskarżenia decyzji o unieważnieniu postępowania w postępowaniu prowadzonym 

w trybie negocjacji bez ogłoszenia i jeszcze w tym samym dniu, w którym podjął decyzję o 

unieważnieniu postępowania, wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, a w 

dniu 8 kwietnia 2020 r., 

a więc zaledwie po dwóch dniach, zawarł umowę w trybie zamówienia 

z  wolnej  ręki  z  konsorcjum  spółek  CHEMEKO  i  ENERIS.  Odwołujący  wskazał,  że  w 

przedmio

towym postępowaniu nie mamy do czynienia z natychmiastową potrzebą realizacji 

zamówienia ani nawet tak pilną potrzebą udzielenia zamówienia, która wymagałaby rezygnacji 

z prowadzenia postępowania z poszanowaniem zasady konkurencyjności. 

Odwołujący  stwierdził,  że  obecnie  usługa  odbioru,  zbierania  transportu  i 

zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie 

Sektora I - 

Stare Miasto i Śródmieście realizowana jest na podstawie umowy nr 66/61/2016/G, 

która została zawarta przez Gminę Wrocław w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem sp. 

z  o.o.  oraz  konsorcjum  spółek:  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  S.A.  z 

siedzibą we Wrocławiu (pełnomocnik konsorcjum), Alba Dolny Śląsk sp. z o.o. z siedzibą w 

Wałbrzychu  oraz  Przedsiębiorstwem  Higieny  Komunalnej  TRANS-FORMERS  sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Bielanach  Wrocławskich  (obecnie  FBSerwis  Wrocław  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Bielanach  Wrocławskich).  Umowa  to  została  zawarta  na  okres  do  dnia  28.02.2021  r.  z 

zastrzeżeniem  że  termin  świadczenia  usługi  (od  dnia  01.01.2017  r.  nie  później  niż  do  dnia 

31.12.2020 r.) i termin zakończenia realizacji umowy (19.08.2016 r. - 28.02.2021 r.) może ulec 

skróceniu do dat, jakie wskaże zamawiający jako datę zakończenia świadczenia usługi i datę 

zakończenia  realizacji  zamówienia.  Co  najmniej  do  dnia  15.05.2020  r.  usługa  odbioru, 

zbierania,  transportu  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  pochodzących  z  terenu 

gminy Wrocław w obrębie Sektora I - Stare Miasto i Śródmieście realizowana jest na podstawie 

umowy  z  dnia  19.08.2016  r

.  nr  66/61/2016/G.  Odwołujący,  jako  pełnomocnik  konsorcjum 

realizującego  obecnie  usługę,  wyraził  zgodę  na  przedłużenie  terminu  realizacji  usługi 

wynikającej z umowy nr 66/61/2016/G do dnia 31 maja 2020 roku, a nawet dłużej, do czasu 

wyczerpania  wynagrodzenia  określonego  w  §  11  ust  1  ww.  umowy.  Nie  polega  więc  na 

prawdzie  twierdzenie  z

amawiającego  wyrażone  w  protokole  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jakoby wykonawca realizujący dotychczas tę 

umo

wę nie wyraził zgody na jej przedłużenie. W zaistniałym stanie faktycznym usługa ciągłości 


odbioru  odpadów  od  mieszkańców  nie jest  więc zagrożona w  sposób  rodzący  konieczność 

rezygnacji z konkurencyjnych trybów udzielenia zamówienia publicznego. 

Odwołujący wskazał, że w zaistniałym stanie faktycznym nie zachodzi przesłanka do 

udzielenia zamówienia z wolnej ręki, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. Zgodnie 

z tym przepisem z

amawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na 

wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie 

mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można 

zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. 

Odwołujący  wskazał,  że  na  dzień  8.04.2020  r.  nie  zachodziła  jeszcze  konieczność 

natychmiastowego wykonania zamówienia. Umowa nr 66/61/2016/G będzie realizowana co 

najmniej do dnia 15 maja 2020 r. Ponadto, w toku jest postępowanie o udzielenie zamówienia 

prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego.  Co  znamienne, 

ani  w  ogłoszeniu  o 

zamówieniu,  ani  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  zamawiający  nie  wskazał 

faktycznego okresu obowiązywania zamówienia udzielanego w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetarg

u nieograniczonego. Zamawiający precyzyjnie określił jedynie koniec okresu 

obowiązywania  zamówienia  (28.02.2023  r.),  nie  wskazał  jednakże  okresu  realizacji 

zamówienia, ani szacunkowej daty zawarcia umowy, ani daty początku świadczenia usługi. 

Termin składania ofert w przetargu pierwotnie został wyznaczony na dzień 13.03.2020  r., 

n

astępnie  został  przesunięty  na  następujące  terminy  -  w  dniu  12.03.2020  r.  na  dzień 

r., w dniu 16.03.2020 r. na dzień 03.04.2020 r. i w dniu 30.03.2020 r. na dzień 

2020  r.  Wobec  zaawansowanych  prac  nad  przywróceniem  orzekania  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  niewykluczone,  że  możliwe  będzie  wyłonienie  wykonawcy  i  udzielenie 

zamówienia  w  postępowaniu  przetargowym  zdecydowanie  szybciej,  niż  prognozuje  to 

z

amawiający. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  w  zaistniałym  stanie  faktycznym  nie  zachodzą 

przesłanki do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki określone 

w  przepisie  art.  67.  ust.  1  pkt  3 

ustawy  P.z.p.,  które  zamawiający  wskazał  jako  podstawę 

procedowania w niniejszym postępowaniu. 

W  ocenie  odwołującego,  nie  można  przyjąć,  że  w  zaistniałym  stanie  faktycznym 

przyczyny powstania sytuacji uzasadniającej udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki nie 

leżą po stronie zamawiającego. Konieczność wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z 

wolnej ręki jest wynikiem braku należytej staranności zamawiającego przy realizowaniu jego 

obowiązków umownych określonych w § 4 ust. 7 umowy nr 66/61/2016/G, które obligują go 

do monitorowania poziomu wykorzystan

ia wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy, 

tj.  maksymalnego  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy,  błędów  w  szacunkach  na  etapie 


przygotowania  postępowania  przetargowego  na  „Odbiór,  zbieranie,  transport  i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie 

Sektora  I  - 

Stare  Miasto  i  Śródmieście",  które  skutkowały  opieszałością  we  wszczęciu 

postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Brak należytej 

staranności  zamawiającego  wyraża  się  również  w  takim  sporządzeniu  opisu  przedmiotu 

zamówienia,  który  uchybia  unormowaniom  zawartym  art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  P.z.p.  Opis 

przedmiotu zamówienia, zarówno w postępowaniu nr 18/19, jak i w postępowaniu nr 1/20, nie 

został  sporządzony  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie 

dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniający  wszystkie  wymagania  i  okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Co więcej został dokonany w sposób, który może 

utrudniać uczciwą konkurencję. 

Odwołujący stwierdził, że zawinione działanie zamawiającego należy więc rozpatrywać 

począwszy  od  zbyt  późnego  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego.  Okoliczność  ta  ma  kluczowe  znaczenie  dla  oceny  dalszych 

działań podejmowanych przez zamawiającego zmierzających do udzielenia przedmiotowego 

zamówienia  z  wykorzystaniem  trybów  niekonkurencyjnych  -  negocjacji  bez  ogłoszenia  i 

zamówienia w trybie z wolnej ręki. Wskazał, że wszelkie okoliczności uzasadniające w ocenie 

z

amawiającego  natychmiastową  potrzebę  wykonania  zamówienia  leżą  po  stronie 

z

amawiającego.  Tym  samym  nie  jest  dopuszczalne  procedowanie  w  trybie  zamówienia  z 

wolnej  ręki  na  podstawie  art.  67  ust.  1  pkt  3  ustawy  P.z.p. W  normalnym  toku  działalności 

z

amawiający  powinien  był  bowiem  przewidzieć,  że  postępowanie  prowadzone  w  trybie 

przetargu nieograniczonego ulec może przedłużeniu a rzeczą wielce prawdopodobną jest, że 

w  toku  postępowania  zostaną  złożone  odwołania.  Faktem  notoryjnym  jest  okoliczność,  że 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  w  dużych 

gminach  przedłużają  się  z  uwagi  na  odwołania  wnoszone  w  toku  postępowań  (np. 

postępowanie Wałbrzychu, postępowanie w Bydgoszczy). Sama KIO uznaje, że powszechną 

praktyką w postępowaniach na odbiór odpadów jest korzystanie ze środków ochrony prawnej 

przez  konkurujących  wykonawców  i  zamawiający  powinni  wszcząć  odpowiednio  wcześniej 

postępowanie,  tak  aby  umożliwić  korzystanie  z  tego  uprawnienia  przez  wykonawców  (zob. 

m.in.  wyrok  KIO  z  dnia  6  lutego 

2018  r.  KIO  138/18).  Długi  czas  trwania  postępowania 

przetargowego  z

amawiający  powinien  był  więc  uwzględnić  na  etapie  jego  przygotowania. 

Tymczasem  z

amawiający  przesłał  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej  ogłoszenie  o 

zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu jego opublikowania w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dopiero w dniu 7 lutego 2020 r. Ogłoszenie to zostało 

opublikowane pod numerem 2020/S 030-

070032 w dniu 12 lutego 2020 r. W ogłoszeniu termin 

składania  ofert  został  wyznaczony  na  dzień  13.03.2020  r.  na  godz.  12:30.  Odwołujący 


podkreślił, że WPO ALBA S.A, już w dniu 4 grudnia 2019 r. informował Ekosystem sp. z o.o., 

że wg szacunków w miesiącu kwietniu 2020 r. wartość umowy nr 66/61/2016/G osiągnie 90% 

wynagrodzenia  określonego  w  §  11  ust.  1  umowy,  tj.  maksymalnego  wynagrodzenia 

wykonawcy  określonego  w  oparciu  o  zestawienie  kosztów  zadania.  Niezależnie  od  tego 

z

amawiający  sam  zobligowany  był  do  monitorowania  poziomu  wynagrodzenia.  Gdyby 

z

amawiający działał z należytą starannością, podjąłby decyzję o wszczęciu postępowania z 

odpowiednim  wyprzedzeniem. 

Odwołujący  wskazał,  że  okoliczność  konieczności  odbioru 

zwiększonej  ilości  odpadów  odbieranych  w  systemie  odbioru  odpadów  komunalnych  na 

terenie  gminy  Wrocław  w  Sektorze  I  -  Stare  Miasto  i  Śródmieście  oraz  powiązane  z  tym 

zwiększone zaangażowanie środków finansowych, przewidzianych umową nr 66/61/2016/G 

nie było - wbrew twierdzeniom zamawiającego (zob. protokół nr 1/2020) - okolicznością, której 

z

amawiający nie mógł przewidzieć. Wręcz przeciwnie, monitorowanie ilości odpadów należało 

do  obowiązków  zamawiającego,  który  nie  dołożył  w  tym  zakresie  należytej  staranności. 

Zarówno więc postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jak i w trybie zamówienia z 

wolnej ręki, jest wynikiem okoliczności leżących po stronie zamawiającego. 

Odwołujący  wskazał,  że  należyta  staranność  przejawia  się  nie  tylko  w  dbałości  o 

zgodność  z  przepisami oraz  w  rzetelności  w  przygotowaniu  i  prowadzeniu  postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego, ale także w planowaniu i przewidywaniu założeń co do 

wyniku  tego  postępowania,  szczególnie  gdy  nie  uwzględniono  w  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  okoliczności  istotnych  dla  realizacji  usługi  stanowiącej  przedmiot 

zamówienia (np. pominięcie konieczności dostosowania najpóźniej do dnia 6 września 2020 r. 

na  podstawie  art.  9  ust  1  ustawy  z  dnia  19  lipca  2019  r.  o  zmianie  ustawy  o  utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw regulaminu utrzymania czystości 

i  porządku  na  terenie  Wrocławia  przyjętego  uchwałą  nr  XXVIII/567/16  Rady  Miejskiej 

Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 r. do nowo wprowadzonych regulacji ustawowych, pominięcie 

przy  sporządzaniu  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  postępowaniu  w  trybie 

negocjacji bez ogłoszenia sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2). 

Odwołujący  podkreślił,  że  w  przedmiotowej  sprawie  nie  została  wypełniona  także 

przesłanka konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia. Istotną okolicznością jest 

tutaj  odróżnienie  pilności  udzielenia  zamówienia  publicznego,  od  konieczności 

natychmiastowego  wykonania  zamówienia.  Nie  wszystkie  zamówienia,  które  powinny  być 

udzielone w trybie pilnym, wymagają bowiem natychmiastowego wykonania. Dla udzielania 

zamówień  w  trybie  pilnym,  ale  niewymagającym  podejmowania  działań  natychmiastowych, 

ustawodawca  przewidział  zastosowanie  innych  trybów  udzielenia  zamówienia  niż  tryb 

zamówienia z wolnej ręki (np. negocjacje bez ogłoszenia). Przepis art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy 

P.z.p.  dotyczy  natychmiastowej  potrz

eby  wykonania  zamówienia,  a  zatem  jego  realizacji 


niemal „z dnia na dzień", szybciej niż pilnie. Jest to więc przesłanka, z której można skorzystać 

jedynie  w  sytuacjach  wyjątkowych,  wymagających  od  zamawiającego  szczególnie  szybkiej 

reakcji.  Okoliczność  ta  jest  podkreślana  zarówno  w  bogatym  orzecznictwie  Krajowej  Izby 

Odwoławczej,  przez  przedstawicieli  doktryny, jak  i  sam  Urząd  Zamówień  Publicznych (zob. 

m.in.  opinia  nt.  udzielania  zamówień  publicznych  w  związku  z  wystąpieniem  powodzi  - 

zagadnienia wybrane 

na podstawie pytań kierowanych do Urzędu Zamówień Publicznych). W 

zaistniałym stanie faktycznym, wobec zaskarżenia decyzji o unieważnieniu postępowania w 

trybie negocjacji bez ogłoszenia, wciąż istnieje możliwość dokonania wyboru wykonawcy w 

trybie  negocja

cji  bez  ogłoszenia.  Udzielenie  zamówienia  w  trybie  z  wolnej  ręki  było  więc 

nieuprawnione  jako  co  najmniej  przedwczesne.  Jeżeli  unieważnienie  pierwotnego 

postępowania  nastąpiło  w  wyniku  działań  podjętych  przez  zamawiającego,  nie  może  być 

mowy o wypełnieniu przesłanek zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p., ponieważ to 

z

amawiający doprowadził do powstania sytuacji, którą błędnie uznał za kwalifikującą się do 

zastosowania tego przepisu. 

Odwołujący  podkreślił,  że  potrzeba  natychmiastowego  zrealizowania  zamówienia 

podyktowana  musi  być  koniecznością  uniknięcia  negatywnych  konsekwencji  zaniechania 

niezwłocznego podjęcia działań, mających na celu uniknięcie tych skutków. W przedmiotowym 

stanie faktycznym nie zachodzi taka przesłanka, gdyż co najmniej do dnia 15.05.2020 r., a 

więc  przez  okres  ponad  jednego  miesiąca  od  dnia  wszczęcia  postępowania  w  trybie  z 

zamówienia z wolnej ręki usługa odbioru, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów 

komunalnych  pochodzących  z  terenu  gminy  Wrocław  w  obrębie  Sektora  I  -Stare  Miasto  i 

Śródmieście realizowana jest na podstawie umowy z dnia 19.08.2016 r. nr 66/61/2016/G. Co 

więcej,  w  świetle  postanowień  tej  umowy,  biorąc  pod  uwagę  ilości  faktycznie  odebranych 

odpadów  (znaczący  spadek  z  uwagi  na  zaprzestanie  zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych 

oraz  odbioru  odpadów  z  PSZOK),  możliwe  jest  dłuższe  realizowanie  tej  usługi  niż  do  dnia 

5.2020 r. Co więcej, sam zamawiający w piśmie z dnia 30.03.2020 r. wskazywał, że wobec 

ponownej analizy ko

sztów, że termin wskazany na 15.05.2020 r. może ulec wydłużeniu. 

Odwołujący  zaznaczył,  że  termin  składania  ofert  w  przetargu  pierwotnie  został 

wyznac

zony na dzień 13.03.2020 r., następnie został przesunięty na następujące terminy - w 

dniu 12.03.2020 r. na dzień 20.03.2020 r., w dniu 16.03.2020 r. na dzień 03.04.2020 r. i w dniu 

30.03.2020 r. na dzień 05.05.2020 r. Zamawiający, przesuwając termin składnia ofert na dzień 

05.05.2020 r., 

powinien był jednak uwzględnić, że trwają prace nad przywróceniem orzekania 

Krajowej Izby Odwoławczej. Możliwe wciąż jest także skrócenie przez zamawiającego terminu 

na składanie ofert. 


W ocenie odwołującego, nie sposób uznać, że w przedmiotowym stanie faktycznym 

zaistniała  sytuacja  skutkująca  koniecznością  natychmiastowego  wykonania  zamówienia. 

Można  nawet  postawić  tezę,  że  udzielenie  zamówienia  w  trybie  z  wolnej  ręki  jest 

przedwczesne,  wciąż  bowiem  możliwe  jest  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  innym  trybie  zapewniającym  choć  minimalną  dozę 

konkurencyjności. 

Odwołujący  stwierdził,  że  nie  można  też  przyjąć,  że  w  sprawie  niemożliwe  jest 

zachowanie terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zwrócił uwagę, 

że  przepis  ten  odnosi  się  nie  tylko  do  trybów  sprawie  możliwe  było  udzielenie  zamówienia 

także w trybie negocjacji bez ogłoszenia, który został przewidziany m. in. dla zamówień, które 

muszą być udzielone pilnie, a ponadto ze względu na brak publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

i  brak  wyznaczonego  ustawowo  terminu  składania  ofert,  umożliwia  w  krótkim  czasie 

przeprowadzenie post

ępowania. Zamawiający wszczął zresztą w pierwszej kolejności, przed 

wszczęciem  postępowania o udzielenie zamówienia w  trybie z  wolnej  ręki,  postępowanie o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia.  W  dniu  6  kwietnia 

2020.  r.  z

amawiający  unieważnił  postępowanie  prowadzone  w  trybie  negocjacji  bez 

ogłoszenia,  choć,  jak  już  wskazywano,  unieważnienie  uzasadnił  okolicznościami,  które  w 

świetle obowiązujących przepisów nie uprawniały go do tego. W ocenie odwołującego wciąż 

możliwe  jest  przeprowadzenie  nowego  postępowania  zakładającego  realizację,  choć  w 

minimalnym zakresie zasady konkure

ncyjności postępowania. 

Odwołujący  wskazał,  że  zamówienie  w  trybie  z  wolnej  ręki  powinno  mieć  charakter 

doraźny, do czasu wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym toczącym się od lutego 

2020 r. W jego ocenie, n

ie można uznać, by przedmiotowe zamówienie miało taki charakter w 

sytuacji gdy zamawiający planuje jego udzielenie na okres 6 miesięcy. 

Odwołujący zauważył, że – biorąc pod uwagę fakt, iż możliwość zastosowania trybu 

zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. występuje wyłącznie 

w  przypadku  spełnienia  wszystkich  obligatoryjnych  przesłanek  wyszczególnionych  w  tym 

przepisie 

–  w  okolicznościach  faktycznych  sprawy  nie  zostały  spełnione  przesłanki 

zastosowania  trybu  zamówienia  z  wolnej  ręki  na  podstawie  ww.  przepisu.  Tym  samym 

zamawiający naruszył art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. oraz wyrażoną w art. 10 ustawy P.z.p. 

zasadę  prymatu  trybów  konkurencyjnych  oraz  zasady  udzielania  zamówień  publicznych 

określone  w  art.  7  ustawy  P.z.p.  Wybór  trybu  niekonkurencyjnego  w  sposób  niezgodny  z 

przepisami  ustawy  P.z.p

.,  narusza  uczciwą  konkurencję  i  zasadę  równego  traktowania 

wykonawców, a także zasadę proporcjonalności. 


Odwołujący  wskazał  na  treść  art.  146  ust.  1  pkt  1  ustawy  P.z.p.,  który  stanowi,  że 

umowa  podlega  unieważnieniu,  jeżeli  zamawiający  z  naruszeniem  przepisów  ustawy 

zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. W świetle przepisu 

art. 146 ust. 3 ustawy P.z.p. 

unieważnienie umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z 

zastrzeżeniem art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy P.z.p. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  29  czerwca  2020  roku  wniósł  o 

oddalenie odwołania. 

Zamawiający podniósł, że konieczność zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki 

została  zdeterminowana  przedmiotem  zamówienia  oraz  zespołem  współwystępujących 

okoliczności, łącznie tworzących niemożliwą do przewidzenia sytuację, której przyczyny nie 

leżały  po  stronie  zamawiającego.  Centralną  zaś  pozycję  w  układzie  tych  przyczyn  zajął 

wprowadzony z dniem 14.03.2020 r. stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami 

wirusem  SARS-CoV-

2.  Jednocześnie  szereg  innych  okoliczności  uniemożliwiało  wszczęcie 

przedmiotowego postępowania przetargowego znacząco wcześniej niż w dniu 12.02.2020 r. 

tym względzie szczegółowo zaś zamawiający wyjaśnił następująco. 

Konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia 

W  pierwszej  kolejności  zamawiający  wskazał,  że  konieczność  natychmiastowego 

wykonania zamówienia wynika z charakteru zadania i świadczonych w celu jego wykonania 

usług.  Otóż  zasadniczą  częścią  zamówienia  jest  odbieranie  odpadów  komunalnych,  ich 

zagospodarowanie  oraz  wyposażenie  nieruchomości  w  pojemniki  i  worki.  Jest  to  zadanie 

gminy  nałożone  ustawą  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  a  jego  realizacja 

wymaga  stałego  i  nieprzerwanego  świadczenia  usług.  Gmina,  niezależnie  od  okoliczności, 

obowiązana  jest  zapewnić  odbiór  i  zagospodarowywania  odpadów  komunalnych  od 

wszystkich  właścicieli  nieruchomości,  a  jakkolwiek  przerwa  w  tym  zakresie  jest  w 

niedopuszczalna nie tylko z ustawowych względów związanych z wykonywanym zadaniem, 

ale  przede  wszy

stkim  ze względów  sanitarnych i  epidemiologicznych. W tym  świetle  wybór 

trybu  zamówienia  z  wolnej  ręki  stanowił  warunek  konieczny  zapewnienia  nieprzerwanego 

świadczenia  usługi  i  uniknięcia  negatywnych  konsekwencji  braku  odbioru  odpadów 

komunalnych.  Inaczej 

rzecz  ujmując,  charakter  i  cel  udzielenia  zamówienia  bezwzględnie 

wymaga  jego  natychmiastowego  wykonania. 

Wynika  to  z  faktu,  że  odbiór  odpadów  jest  to 

usługa,  która  powinna  być  świadczona  w  sposób  ciągły  i  niezakłócony.  Konsekwencje 

wystąpienia  przerwy  w  świadczeniu  tej  usługi  powodowałyby  wystąpienie  zagrożenia 

epidemiologicznego  i  dotknęłyby  nie  tyle  samego  zamawiającego,  ale  przede  wszystkim 

mieszkańców,  za  których  bezpieczeństwo  odpowiada  zamawiający.  Niewątpliwie 

natychmiastowe  wykonanie  zamówienia  leży  w  interesie  publicznym,  gdyż  wystąpienie 


zagrożenia  epidemiologicznego  mogłoby  się  wiązać  z  wystąpieniem  zagrożenia  życia  i 

zdrowia mieszkańców.  

Przesłanka „wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć”: 

Zamawiający  wskazał,  że termin obowiązywania  umowy  nr  66/61/2016/G  w  sprawie 

zamówienia publicznego, które ma być kontynuowane w następstwie udzielania zamówienia 

będącego przedmiotem postępowania wyjaśniającego, został wyznaczony datą kalendarzową 

(28.02.2021 r.), przy czym przewidziano również ustanie jej obowiązywania we wcześniejszym 

terminie  w  przypadku  wyczerpania  kwoty  maksymalnego  wynagrodzenia  przysługującego 

wykonawcy. Szczegółowe zapisy w tym zakresie zawarte są w ś 4 ustępy od 5 do 8 umowy. 

Zamawiający,  określając  pierwotnie  datę kalendarzową  ustania  umowy,  kierował  się  w  tym 

zakresie wiedzą i  doświadczeniem  zdobytym  przy  realizowania tożsamych,  wcześniejszych 

zamówień, mając na względzie dotychczasową ilość, strukturę i morfologię powstających na 

terenie  gminy  Wrocław  odpadów.  Zamawiający  podkreślił,  że  w  przypadku  pozostałych 

sektorów,  na  które  podzielona  jest  gmina  Wrocław,  prognozy  zamawiającego  okazały  się 

(podobnie jak w latach minionych) trafne. Tymczasem z przyczyn, k

tóre nie zostały do tej pory 

jednoznacznie zdiagnozowane, kwota maksymalnego wynagrodzenia wpływająca na termin 

obowiązywania  umowy  nr  66/61/2016/G  uległa  wyczerpaniu  znacznie  wcześniej  aniżeli  to 

zakładano,  przy  czym  w  momencie  udzielania  zamówienia,  według  najlepszej  wiedzy 

z

amawiającego,  istniejących  analiz  i  badań  dotyczących  składu  morfologicznego  i  ilości 

powstających na terenie gminy Wrocław odpadów, okoliczności tej obiektywnie nie można było 

przewidzieć. 

Po wtóre, zamawiający wskazał, że nie miał podstaw do przewidywania, że środki na 

realizację  zamówienia  na  terenie  przedmiotowego  sektora  wyczerpią  się  wcześniej  niż 

zakładał.  Niezwłocznie  po  wskazaniu  przez  dotychczasowego  wykonawcę  terminu,  kiedy 

wartość  zapłaconych  faktur  osiągnie  90%  wartości  umowy  (pismo  z  dnia  04.12.2019  r.), 

przystąpił do prac nad opracowaniem specyfikacji kolejnego zamówienia (udzielanego w trybie 

przetargu  nieograniczonego).  Pomimo 

rozlicznych  i  niezależnych  od  zamawiającego 

okoliczności 

uniemożliwiających 

sprawne 

rozpoczęcie 

kontynuowanie 

prac 

przygotowawczych,  z

amawiający  opracował  dokumentację  przetargową,  a  ogłoszenie  o 

zamówieniu zostało opublikowane już w dniu 12.02.2020 r. 

Zamawiający  stwierdził,  iż  pomimo  niedającego  przewidzieć  się  wcześniej 

ponadstandardowego  te

mpa  wyczerpywania  się  środków  na  realizację  zamówienia, 

z

amawiający zareagował w odpowiednim czasie i w należyty sposób, publikując ogłoszenie o 

zamówieniu w najwcześniejszym możliwym terminie biorąc pod uwagę moment ustalenia, że 


środki  przeznaczone  na  realizację  umowy  ulegną  wcześniejszemu  wyczerpaniu.  Na 

przeszkodzie temu ostatecznie stanął jednak ogłoszony w dniu 14.03.2020 r. stan zagrożenia 

epidemiologicznego, a w z

wiązku z tym i przepisami ustanowionymi na ten czas, trwające w 

tym  czasie  postępowanie  przez  KIO  zainicjowane  odwołaniami  wykonawców  uległo 

zawieszeniu. 

Zamawiający  podkreślił,  że  w  dniach  10-11  marca  2020  r.  przed  KIO  odbyły  się 

rozprawy,  których  przedmiotem  było  rozpatrzenie  dwóch  odwołań  wykonawców,  w  tym 

odwołującego,  kwestionujących  zapisy  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w 

sprawach o sygn. akt 401/20 i 403/20. Pomimo wyznaczenia i zaplanowania przez KIO dwóch 

dni  procedowania  w  przedmiocie  dwóch  odwołań  i  poświęcenia  na  to  niemalże  całego 

normatywnego  czasu  pracy  Izby,  nie  d

oszło  do  zamknięcia  rozprawy,  a nawet  nie  zdołano 

udzielić głosu zamawiającemu. Rozprawa została odroczona do dnia 19.03.2020 r. Niemniej, 

z uwagi na ogłoszony od dnia 14.03.2020 r. stan zagrożenia epidemicznego i wprowadzenia 

szeregu ograniczeń w normalnej działalności instytucji i organów władzy publicznej, odroczona 

rozprawa nie odbyła się. Tym samym, w standardowo przewidywanym czasie postępowanie 

odwoławcze przed KIO nie zakończyło się. Zamawiający podkreślił, że wprowadzenie stanu 

zagrożenia  epidemicznego,  a  później  stanu  epidemii,  są  okolicznościami,  których 

z

amawiający,  planując  udzielenie  zamówienia  publicznego  i  prognozując  przebieg 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie mógł przewidzieć. 

Biorąc  pod  uwagę  fakt  złożenia  odwołań  w  przetargu  nieograniczonym  oraz 

wyznaczony  termin  zakończenia  obecnej  umowy  na  dzień  15  maja  2020  r.,  zamawiający 

wskazał,  że,  działając w  celu zapewnienia  w  istniejącym  stanie faktycznym  ciągłości  usługi 

odbioru  odpadów  od  mieszkańców,  podjął  decyzję  o  wszczęciu  postępowania  w  trybie 

negocjacji bez ogłoszenia na odbiór odpadów w Sektorze I do czasu rozstrzygnięcia przetargu 

nieograniczonego  w  tym  zakresie.  Zaproszenie  do  negocjacji  zostało  skierowane  w  dniu  5 

marca 2020 r, Termin negocjacji wyznaczono na dzień 16 marca 2020 r. Zarówno wykonawca 

Chemeko-System, jak i 

odwołujący, złożyli w trakcie negocjacji propozycje zmian do umowy i 

specyfikacji istotn

ych warunków zamówienia, które zamawiający w części uwzględnił. W dniu 

20 marca 2020 r. z

amawiający skierował zaproszenie do składania ofert, wyznaczając termin 

złożenia  i  otwarcia  ofert  na  dzień  26  marca  2020  r.  Wszyscy  wykonawcy  wskazywali,  iż 

potrzebują przynajmniej 30 dni na rozstawienie pojemników, które to pojemniki mają stanąć 

na sektorze do dnia 15 maja 20

20 r. A zatem ewentualna umowa musiała być zawarta przed 

dniem 15 kwietnia 2020 r., a biorąc pod uwagę przerwę świąteczną – praktycznie do dnia 10 

kwietnia  2020  r.  P

o  przeanalizowaniu  istniejącej  sytuacji  w  prowadzonym  postępowaniu, 

z

amawiający podjął decyzję o unieważnieniu tego postępowania. Pismem z dnia 6 kwietnia 


2020 r. z

amawiający poinformował wykonawców, którzy złożyli oferty, o jego unieważnieniu w 

oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p.  

Odnosząc się do zarzutu, iż postępowanie przetargowe zostało przez zamawiającego 

ogłoszone  zbyt  późno,  w  pierwszej  kolejności  zamawiający  wyjaśnił,  że  udzielenie 

zamówienia,  którego  przedmiotem  jest  usługa  odbierania  i  zagospodarowania  odpadów 

należy  do  zamówień  z  jednej  strony  o  dość  skomplikowanym  charakterze  faktycznym,  a  z 

drugiej  strony  warunki jego udzielenia są silnie uwikłane i  zależne  od  działań  prawodawcy, 

intensywnie  i  cyklicznie  wręcz  zmieniającego  otocznia  prawnego,  zarówno  w  wymiarze 

funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi (zagadnienia z 

zakresu selektywnego zbierania, obowiązku selektywnego  zbierania, zakresu podmiotowego 

tego  systemu),  jak  i  w  wymiarze  gospodarki  odpadami  w  ogóle  (funkcjonowanie  RIPOK,  a 

później instalacji komunalnych, oddziaływanie na rynkowe ceny odbioru oraz w szczególności 

przetwarzania  odpadów  i  preferowane  formy  tego  przetwarzania).  W  związku  z  tym 

z

amawiający z odpowiednim wyprzedzeniem przystąpił do prac przygotowawczych, które w 

związku  ze  specyfiką  zamówienia  poprzedzać  muszą  zasadniczą  część  prac  nad 

dokumentacją przetargową. 

Z

amawiający podniósł, że już od początku 2019 r. podejmował działania o charakterze 

analitycznym  i  koncepcyjnym,  których  celem  było  wypracowanie  założeń  i  opracowanie 

strategii  w  zakresie  organizacji  i  dalszego  dz

iałania  gminnego  systemu  gospodarowania 

odpadami komunalnymi, koniecznych z kolei do opracowania s

pecyfikacji istotnych warunków 

zamówienia planowanych do udzielenia zamówień. Do rozpoczęcia prac nad opracowaniem 

kolejnej dokumentacji przetargowej zakładano natomiast, między innymi, pozyskanie wyników 

zleconych  opracowań  i  ich  wykorzystywanie  w  toku  prac  nad  udzieleniem  zamówienia 

publicznego. W tym właśnie celu w okresie od marca do października 2019 r. zlecono: 

opracowanie analizy wariantów stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym dla dwóch 

obszarów: 

a) 

aglomeracji wrocławskiej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i uwarunkowań 

dla miasta Wrocław, 

b) 

dla  miasta  Wrocław  z  uzasadnionym  rozszerzeniem  o  regiony  optymalizujące 

funkcjonowanie  zamkniętego  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  —  prof.  dr 

hab. G. W.; 

analizę  zawartości  frakcji  resztkowej  w  strumieniu  odpadów  komunalnych  z  miasta 

Wrocławia — dr inż. E. d. B.; 


opracowanie  analizy  stanu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  na  terenie  gminy 

Wrocław za rok 2018, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w 

zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach — BMT Sp. z o.o., ul. Sochaczewska 8, 53-133 Wrocław, 

sporządzenie opinii prawnej w zakresie skutków prawnych wejścia w życie ustawy o 

zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach — r. pr. W. S. . 

Zamawiający poinformował, że w szczególności w okresie od czerwca do października 

2019  r.,  uczestniczył  również  w  działaniach  w  ramach  Unii  Metropolii  Miast  Polskich,  które 

zmierzały do wypracowania stanowiska co do skutków zmian w ustawie o utrzymaniu czystości 

i  porządku  w  gminach  oraz  możliwości  oddziaływania  na  ustawodawcę  na  treść 

projektowanych  zmian,  a  po  ich  ustanowieniu,  na  ich  modyfikację  lub  doprecyzowanie. 

Aktywność  samorządów  na  tym  polu  miała  również  istotne  znaczenie  dla  prac 

przygotowawczych podejmowanych równolegle przez zamawiającego. 

Zamawiający  dodał,  że  już  w  sierpniu  2019  r.  wdrożył  prowadzenie  programów 

pilotażowych,  których  celem  było  testowanie  nowych  rozwiązań  technologicznych 

rozważanych do zastosowania przy okazji realizacji kolejnych zamówień. Dotyczy to, między 

innymi, stosowania now

ego typu pojemników oraz systemów monitoringu prac wykonawcy. 

Zamawiający  wskazał,  że  niezależnie  od  podejmowanych  z  daleko  idącym 

wyprzedzeniem  prac  koncepcyjnych  i  analitycznych, 

napotkał  w  toku  ich  prowadzenia 

niezależne od siebie okoliczności obligujące go do wydłużenia prowadzonych prac zarówno 

na poziomie koncepcyjnym jak i na poziomie wykonawczym. Otóż ustawą z dnia 19 lipca 2019 

r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 

wprowadzono wiele istotnych 

zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Przebiegu procesu 

prawodawczego, jak i niejasne przepisy ustanowione w jego następstwie 

(w  szczególności  w  zakresie  przystępowania  do  systemu  właścicieli  nieruchomości 

niezamieszkałych)  uniemożliwiały,  a  potem  utrudniały  formułowanie  prognoz,  czy  też  bliżej 

sprecyzowanych założeń, utrudniając tym samym prowadzone prace przygotowawcze. 

Odnosząc  się  do  poruszonej  w  uzasadnieniu  odwołania  kwestii  braku  zagrożenia 

ciągłości  świadczenia  usługi  i  zgody  odwołującego  się  na  wydłużenie  umowy  z  roku  2016, 

zamawiający stwierdził, że w dniu 26.03.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert w toku postępowania 

prowadzonego  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia.  Zamawiający,  aby  wyłonić 

najkorzystniejszą ofertę i zawrzeć z wykonawcą umowę, musiałby zwrócić się do Prezesa UZP 

o zgodę na zawarcie umowy przed rozpoznaniem przez KIO odwołania na treść specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  które  odwołujący  złożył  w  dniu  25.03.2020  r.  Aby  zyskać 

brakujący na to czas, zamawiający zwrócił się do odwołującego pismem z dnia 30.03.2020 r. 


o  zgodę  na  przedłużenie  trwającej  umowy  do  dnia  31.05.2020  r.  Umożliwiłoby  to 

doprowadzenie do końca postepowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia. W piśmie z dnia 

01.04.2020 r. 

odwołujący wskazał, iż nie widzi potrzeby przedłużenia obecnie obowiązującej 

umowy  do  dnia  31.05.2020  r.  Natomiast  w 

dniu  10.04.2020  r.  przesłał  do  zamawiającego 

pismo, w którym wyraża zgodę na przedłużenie obecnie trwającej umowy do dnia 31.05.2020 

r. 

Zamawiający  poinformował,  że  na  chwilę  sporządzenia  odpowiedzi  na  odwołanie 

świadczenie  usługi  w  ramach  umowy  nr  66/61/2016/G  zostało  zakończone  i  dokonano 

protokolarnego odbioru umowy. Z dniem 16.05.2020 r. usługę odbioru odpadów na Sektorze I 

realizuje konsorcjum firm Chemeko-System i Eneris.   

Odnosząc się do zarzutu, że zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki nie ma 

charak

teru  doraźnego,  w  sytuacji  gdy  zamawiający  zawarł  ją  na  okres  6  miesięcy, 

zamawiający wskazał, że umowa, po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z 

wolnej ręki, została zawarta na okres 6 miesięcy od dnia 16.05.2020 r. do dnia 15.11.2020 r., 

z uwagi na niżej opisane okoliczności. 

Po  pierwsze,  przetarg  nieograniczony  na  analogiczny  przedmiot  zamówienia  w 

momencie  jej  zawierania  był  na  etapie  rozpatrywania  odwołań  do  ogłoszenia  i  treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez KIO. 

Po  drugie,  w  trakcie  prowadzenia  postępowania  w  procedurze  negocjacji  bez 

ogłoszenia, w dniu 16.03.2020 r. nastąpiło doprecyzowanie terminu trwania umowy, jaka miała 

zostać zawarta w tym trybie, właśnie na okres 6 miesięcy. 

Po  trzecie,  negocjacje  dotyczące  zamówienia  z  wolnej  ręki  przeprowadzone  w  dniu 

08.04.2020 r. odbyły się w czasie trwania pandemii i oczekiwania na rozstrzygnięcie odwołań 

przed KIO. 

Zamawiający zwrócił uwagę, iż na moment zawarcia umowy z wolnej ręki nie było 

wiadomym,  jak  będzie  następował  rozwój  epidemii,  czy  i  kiedy  zostaną  zniesione,  a  może 

rozszerzone obostrzenia związane z funkcjonowanie kraju, byliśmy jako społeczeństwo cały 

czas przed tzw. pikiem zachorowań, na ten moment nie istniał jeszcze plan rządu wychodzenia 

z epidemii oraz związane z tym zmiany co do np. funkcjonowania KIO. Zasady funkcjonowania 

w kraju wynikały z rozporządzenia Ministra Zdrowia o ustanowieniu określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a ustawa z dnia 31.03.2020 r. 

o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji  kryzysowych  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.  poz.  568),  wprawdzie  nie 

zawieszała  biegu  terminów  na  składania  odwołań  w  sprawie  prowadzonych  postepowań  w 

trybie ustawy P.z.p.

, ale nie przewidywała też możliwości ich bieżącego rozpatrywania. 


Po czwarte, w swoich pismach wykonawcy podnosili, że czas od zawarcia umowy do 

rozpoczęcia świadczenia usługi przyjęty przez zamawiającego (30 dni) jest niewystarczający i 

wnioskowali o jego wydłużenie do 60 dni. Sam odwołujący w swoim odwołaniu na ogłoszenie 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na Sektor l, 

bardzo  mocno  podkreślał,  jak  ważne  jest  dla  niego  wskazanie konkretnej  daty  rozpoczęcia 

świadczenia usługi. Natomiast w piśmie z dnia 01.04.2020r wyraźnie wskazał, iż proponuje, 

aby umowa obejmowała sztywny okres 6 miesięcy bez możliwości jej skrócenia. 

Zamawiający  wskazał,  że  w  jego  ocenie  otwarcie  ofert,  uwzględniając  terminy 

wynikające z art. 12 ustawy P.z.p., nastąpi w połowie lipca. W sierpniu zamawiający wybierze 

ofertę najkorzystniejszą. Zamawiający przewiduje, że termin zawarcia umowy to druga połowa 

września b.r., uwzględniając procedurę odwoławczą na wybór najkorzystniejszej oferty. Stąd 

konieczność przyjęcia terminu 6 miesięcy trwania umowy z wolnej ręki, jako minimalny czas 

potrzebny do zakończenia postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy. 

Zamawiający zauważył, że realizacja umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

wymaga  od  wykonawcy  dużego  zaangażowania  nie  tylko  finansowego,  ale  również 

organizacyjnego  i  logistycznego.  Zapewnienie  ciągłości  realizacji  usługi  odbioru  odpadów 

wymaga  zatem  poinformowania  wykonawcy  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  o  okresie 

realizacji tej usługi. Zamawiający w oparciu o posiadane informacje z należytą starannością 

dokonał  szacowania  czasu   niezbędnego  do  zakończenia  postępowania  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego i w oparciu o te informacje, a także biorąc pod uwagę stanowisko wyrażane 

przez  wykonawców,  ustalił  czas  trwania  umowy  na  okres  6  miesięcy.  Przy  tego  rodzaju 

usłudze nie jest możliwe, ani jej rozpoczęcie, ani zakończenie z dnia na dzień. 

Ustosunkowując  się  do  dalszych  kwestii  zawartych  w  uzasadnieniu  odwołania, 

zamawiający wskazał, jak niżej: 

Ponieważ  w  uzasadnienia  odwołania  odwołujący  się  bardzo  szeroko  opisał  zarzuty 

ja

kie  stawiał  prowadzonemu  przez  zamawiającego  postępowaniu  w  trybie  w  przetargu 

nieograniczonego, 

zamawiający wskazał, iż na chwilę obecną znane jest rozstrzygnięcie KIO 

w zakresie złożonego odwołania. Odwołujący złożył ponad 20 zarzutów, z czego większość, 

tj. dwie trzecie została oddalona, w tym podnoszona w piśmie kwestia terminu początkowego 

trwania  umowy,  czy  dostosowania  postanowień  specyfikacji  do  regulaminu  utrzymania 

czystości.  Nieprawdą  jest  zatem  twierdzenie  odwołującego,  iż  zamawiający  w  sposób 

nienależyty  przygotował  specyfikację  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego. 

Zamawiający  zwrócił  uwagę,  że  odwołujący  każdorazowo  po  dokonaniu  przez 

z

amawiającego ogłoszenia postępowania składał odwołanie na opis przedmiotu zamówienia. 


Taka  sytuacja  miała  też  miejsce  w  kolejnym  prowadzonym  przez  zamawiającego 

postępowaniu,  tj.  negocjacji  bez  ogłoszenia  na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  na 

Sektorze IV. Spółka złożyła w dniu 21.05.2020 r. odwołanie wobec postanowień specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  a  następnie  w  dniu  22.05.2020  r.  złożyła  ofertę  w  tym 

postępowaniu. Kiedy po otwarciu ofert ustalono, że oferta odwołującego jest najtańsza, tego 

samego dnia 

odwołujący cofnął swoje odwołanie na opis przedmiotu zamówienia. Wycofanie 

odwołania  na  postanowienia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  miało  miejsce 

również w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na odbiór odpadów 

z Sektora I (nr postępowania 1/2020), gdzie również odwołujący złożył ofertę. 

Odnosząc  się  do  stwierdzenia,  iż  nie  zostało  zamieszczone  ogłoszenie  o  zamiarze 

zawarcia umowy, co 

– jak należy mniemać – stanowić miało naruszenie art. 67 ust. 2 ustawy 

P.z.p.

, choć nie zostało to wprost wskazane w samej treści odwołania, zamawiający stwierdził, 

że twierdzenie to nie jest prawdziwe bowiem zamawiający przestał wymagane zawiadomienie 

do Prezesa UZP w dniu 09.04.2020 r. 

W podsumowaniu zamawiający  zaznaczył,  że  wszczęcie postępowania  o udzielenie 

zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki było uzasadnione i konieczne z następujących 

powodów: 

zasadniczy  przedmiot  zamówienia  stanowi  usługa  odbioru  i  zagospodarowywania 

odpadów  komunalnych,  która  ze  względu  na  powierzone  ustawą  gminie  zadania  musi  być 

realizo

wana w sposób nieprzerwany; 

z

amawiający z odpowiednim wyprzedzeniem podjął prace analityczne i koncepcyjne, 

stanowiące  warunek  przygotowania  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

planowanego do udzielanie w trybie przetargu nieograniczonego; 

zam

awiający,  biorąc  pod  uwagę  termin  ustania  obecnie  realizowanego  zamówienia 

publicznego,  przygotował  dokumentację  przetargową  i  opublikował  ogłoszenie  o  udzieleniu 

zamówienia publicznego już w dniu 12 lutego 2020 r.; 

jakkolwiek z

amawiający podjął wszelkie działania w celu możliwie szybkiego udzielania 

zamówienia, rozpoczęcie postępowania przetargowego — ze względu na istotną nowelizację 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz konieczność przeprowadzenia prac 

przygotowawczych  o  charakterze  koncepcyjnym  i  analitycznym 

—  nie  mogło  nastąpić 

wcześniej; 

pomimo okoliczności utrudniających prace przygotowawcze, zamawiający, biorąc pod 

uwagę  przepisy  regulujące  przebieg  postępowania  o  udzielanie  zamówienia,  w  tym 


uprawnienia jego uczestników, w odpowiednim czasie rozpoczął postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

z  u

wagi  na  okoliczności  faktyczne  zamawiający  w  dniu  5  marca  2020  r.  wszczął 

postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, które w założeniu miało zapewnić ciągłość 

świadczenia ww. usługi do czasu wybory wykonawcy w trybie przetargowym; 

w wyniku braku uzasadnionych informacji o wznowieniu zawieszonych postępowań, w 

tym odwołania złożonego w postepowaniu negocjacji bez ogłoszenia oraz w obliczu groźby 

braku  możliwości  realizacji  usługi  odbioru  i  zagospodarowywania  odpadów  komunalnych  w 

sposób nieprzerwany zamawiający zobligowany i uprawniony był do podjęcia działań w celu 

udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. 

Przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  Chemeko-System  Sp.  z  o.o.  Zakład 

Zagospodarowania Odpadów we Wrocławiu oraz ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. 

z o.o. w Jaroszowie (dalej także: przystępujący) w piśmie procesowym z dnia 23 kwietnia 2020 

roku,  złożonym  na  posiedzeniu  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  czerwca  2020  roku, 

wnieśli o oddalenie odwołania w całości i przeprowadzenie dowodów wskazanych w piśmie. 

W ocenie przystępującego, całość zarzutów podniesionych przez odwołującego w jego 

odwołaniu  sprowadza  się  do  kwestionowania  możliwości  udzielenia  przez  zamawiającego 

przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. Odwołujący w kilku miejscach 

odwołania  podnosi  kwestię  prymatu  konkurencyjnych  trybów  udzielania  zamówień 

publicznych  nad  trybami  niekonkurencyjnymi,  podkreślając  przy  tym  znaczenie  zasady 

zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jako kluczowych zasad 

dla systemu zamówień publicznych. Nie dostrzega przy tym swojej własnej niekonsekwencji. 

Podnoszone przez odwołującego twierdzenia są niespójne, a momentami wręcz sprzeczne ze 

sobą, co widoczne jest już na wstępie odwołania. Uzasadniając wniosek o rozpoznanie sprawy 

w trybie natychmiastowym, odw

ołujący wskazuje, że: „z uwagi na stan epidemii wirusa SARS-

Co  V-

2,  z  przyczyn  technicznych  o  obiektywnym  charakterze,  usługi  odbioru,  zbierania, 

transportu  i  zagospodarowana  odpadów  komunalnych  mogą  być  świadczone  tylko  przez 

jednego wykonawcę. Uwzględniając daleko idące restrykcje wprowadzone przez rząd, z uwagi 

na  epidemię  wirusa  SARS-CoV-2  oraz  wytyczne  Ministra  Klimatu  i  Głównego  Inspektora 

Sanitarnego  w  sprawie  postępowań  z  odpadami  wytwarzanymi  w  czasie  występowania 

zakażeń  koronawirusem  SARS-CoV-2  i  zachorowań  na  wywołaną  przez  niego  chorobę 

COVID-I  (w  czasie  trwania  pandemii/  epidemii),  niewskazane  jest  dokonywanie  wymiany 

kilkudziesięciu tysięcy pojemników, a z tym wiązałoby się podjęcie czynności zmierzających 


do realizacji przedmiotowej (zawartej 

z naruszeniem przepisów ustawy p.z.p.) umowy zawartej 

w trybie zamówienia z wolnej ręki.” . 

Przystępujący  zauważył,  że  kierując  się  wyłącznie  wyrażonym  na  wstępie  przez 

odwołującego stanowiskiem, że przedmiotowe zamówienie może być świadczone tylko przez 

jednego  wykonawcę  uznać  należy,  że  sam  odwołujący  dostrzega  jednak  podstawy  do 

udzielenia  przez  zamawiającego  przedmiotowego  zamówienia  w  niekonkurencyjnym  trybie 

zamówienia z wolnej ręki. Przystępujący przypomniał, że przesłanki udzielenia zamówienia w 

t

ym  trybie  zostały  zawarte  w  przepisie  art.  67  ust.  1  ustawy  P.z.p.  Wśród  tych  przesłanek 

ustawodawca wymienia między innymi okoliczność, gdy: 

1)  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowalne  mogą  być  świadczone  tylko  przez  jednego 

wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, związanych z ochroną praw 

wyłącznych  wynikających  z  odrębnych  przepisów,  jeżeli  nie  istnieje  rozsądne  rozwiązanie 

alternatywne  lub  rozwiązanie  zastępcze,  a  brak  konkurencji  nie  jest  wynikiem  celowego 

zawężenia parametrów (okoliczność wskazana przez odwołującego); 

2)  ze  względu  na  wyjątkową  sytuację  niewynikającą  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie 

zamówienia,  a  nie  można  zachować  terminów  określonych  dla  innych  trybów  udzielenia 

zamówią (okoliczność wskazana przez zamawiającego). 

Przystępujący zauważył, że odwołujący nie może więc z jednej strony kwestionować 

możliwości udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, podnosić naruszenie zasad równego 

tr

aktowania  wykonawców,  konieczność  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  dodatkowo 

podkreślać  pierwszeństwo  konkurencyjnych  trybów  postępowania,  a  z  drugiej  strony 

wskazywać na możliwość zastosowania innej przesłanki uzasadniającej zastosowanie przez 

zamawiającego  niekonkurencyjnego  trybu  udzielenia  zamówienia  publicznego,  jakim  jest 

zamówienie z  wolnej ręki. Co więcej, skoro zdaniem odwołującego usługę może świadczyć 

tylko  dotychczasowy  wykonawca,  całkowicie  niezrozumiałe  jest  domaganie  się  przez  niego 

zachowan

ia konkurencyjnych trybów udzielenia zamówienia. W takim przypadku zachowanie 

trybu konkurencyjnego jest wręcz niemożliwe. 

Przystępujący wskazał także, że w dniu 1 kwietnia 2020 r. odwołujący sam skierował 

do zamawiającego pismo, stanowiące ofertę na udzielenie zamówienia publicznego w trybie z 

wolnej ręki na obszarze Sektora I — Stare Miasto i Śródmieście. W piśmie tym odwołujący: 

1)  potwierdza  spełnienie  przesłanek  do  udzielenia  przedmiotowego  zamówienia  w  trybie  z 

wolnej ręki; 


potwierdza, że poza przesłanką zawartą w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. 

(a  zatem  potwierdza  spełnienia  się  przesłanek  wskazanych  przez  zamawiającego)  istnieje 

możliwość  udzielenia  zamówienia  także  na  podstawie  przepisu  art.  67  ust.  1  pkt  1  ustawy 

P.z.p., a zatem od

wołujący sam potwierdził, że na gruncie przedmiotowej sprawy mamy do 

czynienia z wyjątkową sytuacją niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, 

której  nie  mógł  on  przewidzieć  i  –  ze  względu  na  którą  –  wymagane  jest  natychmiastowe 

wykonanie 

zamówienia,  a  nie  można  zachować  terminów  określonych  dla  innych  trybów 

udzielenia zamówienia; 

potwierdził,  że  prowadzone  uprzednio  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia 

postępowanie, obarczone jest wadą i powinno zostać unieważnione; 

potwierdził brak zainteresowania kontynuowania dotychczasowej umowy. 

Przystępujący zauważył, że wyżej wymienione pismo datowane jest na dzień 1 kwietnia 

2020  r.,  a  zatem  jeszcze  przed  decyzją  zamawiającego  o  unieważnieniu  postępowania 

prowadzonego  w  trybie  negocjacji  bez  o

głoszenia,  kiedy  istniała  szansa,  że  przedmiotowe 

zamówienie zostanie udzielone odwołującemu. Tymczasem w sytuacji, gdy zamawiający, w 

trybie sugerowanym  przez  odwołującego, kilka  dni  później,  powierza realizację zamówienia 

przystępującemu, odwołujący całkowicie zmienia stanowisko i kwestionuje zarówno podstawy 

do udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, jak i podstawy do unieważnienia 

postępowania  prowadzonego  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia.  Powyższe  całkowicie 

podważa wiarygodność twierdzeń odwołującego i wskazuje na jego prawdziwe intencje. 

Przystępujący  podniósł,  że  składając  w  piśmie  z  dnia  1  kwietnia  2020  r. 

z

amawiającemu  swoją  ofertę  na  realizację  przedmiotowego  zamówienia,  odwołujący  sam 

wskazywał  6-miesięczny  okres  obowiązywania  umowy,  który  obecnie  uważa  za 

niedopuszczalny

. Przystępujący zwraca przy tym uwagę, że zakreślony przez Zamawiającego 

termin  realizacji  umowy  jest  racjon

alny  z  uwagi  na  znaczące  koszty,  jakie  dla  wykonawcy 

wiążą się z koniecznością zakupu i  podstawienia pojemników na odpady. Przy krótkim okresie 

obowiązywania  umowy  koszty  byłyby  nieproporcjonalnie  wysokie  do  osiąganego  zysku  i,  z 

ekonomicznego punktu widzenia, pod

jęcie się realizacji zamówienia byłoby niezasadne. 

W  ocenie  przystępującego,  niezrozumiałe  jest  również  kwestionowanie  przez 

o

dwołującego  „wyjątkowości  sytuacji”,  w  związku  z  którą  wymagane  jest  natychmiastowe 

wykonanie  zamówienia.  Zarówno  bowiem  na  wstępie  przedmiotowego  odwołania,  jak  i  w 

piśmie do zamawiającego z dnia 1 kwietnia 2020 r. odwołujący silnie podkreślał okoliczności 

związane z epidemią wirusa SARS-CoV2 i ich wpływ na udzielenie zamówienia. Tymczasem, 

gdy  na  te 

same  okoliczności  powołuje  się  zamawiający  uzasadniając  wybór  trybu 

postępowania, odwołujący zdaje się ich nie dostrzegać. 


Przystępujący  zaznaczył,  że  uzasadniając  wybór  trybu  postępowania  zamawiający 

wyjaśniał,  że  podjął  próbę  udzielenia  przedmiotowego  zamówienia  w  jednym  z 

konkurencyjnych trybów. Początkowo był to tryb przetargu nieograniczonego, który nadal nie 

został  rozstrzygnięty,  a  następnie  tryb  negocjacji  z  ogłoszeniem,  które  to  postępowanie 

zmuszony  był  unieważnić.  Przystępujący  podkreślił,  że  ogłaszając  przetarg  na  realizację 

przedmiotowej  usługi  zamawiający  nie  mógł  przewidzieć  skali  zagrożenia  związanego  z 

wirusem SARS-CoV-

2 i jego wpływu na funkcjonowanie całego państwa. 

Przystępujący  wskazał,  że  obowiązujący  na  terenie  kraju  stan  epidemii  związany  z 

pandemią COVID-19 został ogłoszony  w dniu 20 marca 2020 r. Powyższe wpłynęło też na 

funkcjonowanie  Krajowej  Izby  O

dwoławczej.  Rozpoznawanie  spraw  przed  Krajową  Izbą 

Odwoławczą zostało wstrzymane. Zamawiający mógł i przewidział, że w toku postępowania 

prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zostaną  złożone  odwołania  oraz  że 

wykonawcy  będą  ze  sobą  silnie  konkurować,  ale  nie  mógł  przewidzieć,  że  postępowania 

odwoławcze  nie  będą  mogły  być  rozpoznane,  a  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  będą  się  tak  znacznie  przedłużać.  Co  więcej,  nie  mógł  przewidzieć,  jak  długo 

będzie utrzymywać się ta sytuacja i jakie dalsze zmiany zostaną wprowadzone. 

Przystępujący stoi na stanowisku, że na gruncie przedmiotowej sprawy była spełniona 

przesłanka natychmiastowego wykonania zamówienia. Nie jest przy tym kwestią sporną, że w 

dniu 19 sierpnia 2016 r. Zamawiający zawarł z konsorcjum firm: Wrocławskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania  ALBA  S.A.,  Alba  Dolny  Śląsk  Sp.  z  o.o.  oraz  Przedsiębiorstwem  Higieny 

Komunalnej TRANS- 

FORMERS Wrocław Sp. z o.o. umowę na odbiór, zbieranie, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie 

Sektora I 

— Stare Miasto i Sródmieście. Umowa została co prawda zawarta do dnia 28 lutego 

2021 r., jednak w myśl 54 ust. 5 umowy w sytuacji, gdy przewidziana przez zamawiającego 

łączna  suma  wynagrodzenia  dotychczas  należnego  wykonawcy  wraz  z  prognozowanym 

wynagrodzeniem należnym wykonawcy za trzy następne miesiące świadczenia usługi będzie 

mogła  osiągnąć  kwotę  wskazaną  przez  Zamawiającego  jako  maksymalne  wynagrodzenie 

wykonawcy,  z

amawiający  zobowiązany  był  do  poinformowania  wykonawcy  o  dacie 

zakończenia świadczenia usługi oraz o dacie zakończenia realizacji zamówienia. 

Przystępujący  zauważył,  że  właśnie  z  taką  sytuacją  mamy  do  czynienia  na  gruncie 

przedmiotowej  sprawy.  Z  uwagi  na  wyczerpujące  się  środki  przeznaczone  na  realizację 

dotychczasowej  umowy  na  świadczenie  usług  w  zakresie  odbioru,  zbierania,  transportu  i 

zagospodarowania odpadów, zamawiający zmuszony był do powzięcia działań zmierzających 

do  jak  najszybszego  wyłonienia  nowego  wykonawcy  tak,  aby  nie  dopuścić  do  przerwania 

ciągłości odbioru odpadów, zwłaszcza w dobie pandemii. 


W ocenie przystępującego, nie można przy tym podzielić stanowiska odwołującego, że 

z

amawiający mógł wstrzymać się z wyborem nowego wykonawcy aż do 15 maja 2020 r. Fakt, 

że  do  tego  dnia  usługa  może  być  realizowana  na  podstawie  dotychczasowej  umowy  nie 

zwalnia  z

amawiającego  z  obowiązku  podjęcia  niezbędnych  działań  mających  na  celu 

umożliwienie nowemu wykonawcy sprawne rozpoczęcie świadczenia usług. Odbiór odpadów 

komunalnych  jest  przecie

ż  olbrzymim  przedsięwzięciem  logistycznym,  wymagającym 

przygotowania. 

Wykonawca  musi  mieć  czas  rozpoczęcie  świadczenia  usługi  na  tak  dużym 

obszarze. 

Co  więcej,  zakres  przedmiotowego  zamówienia  obejmuje  także  obowiązek 

podstawienia przez wykonawcę niezbędnych pojemników na odpady. Wykonawca musi mieć 

zatem realną możliwość zakupu pojemników, a następnie ich rozstawienia. Należy mieć przy 

tym na uwadze, 

że w kraju nadal ogłoszony jest stan epidemii co wpływa także na działalność 

dostawców  i  producentów  pojemników  na  odpady.  Przystępujący  przeprowadził  (za 

pośrednictwem spółki J. King Sp. z o.o.) w tym zakresie analizę rynku i według jego wiedzy, 

aby możliwe było rozpoczęcie świadczenia usługi w połowie maja 2020 r., koniecznym było 

złożenie zamówienia na zakup pojemników jeszcze na początku kwietnia 2020 r. Oczywistym 

jest  również  to,  że  nie  jest  możliwe  fizyczne  rozstawienie  wszystkich  pojemników  w  ciągu 

jednego dnia. 

Niezbędne było więc natychmiastowe rozpoczęcie wykonywania zamówienia. 

Działania zamawiającego mające na celu jak najszybszy wybór wykonawcy, który świadczyć 

będzie  usługi  odbioru,  zbierania,  transportu  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych 

pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie Sektora I były więc racjonalne i niezbędne. 

Zaniechanie 

tych  działań  skutkowałoby  bowiem  albo  przerwaniem  ciągłości  świadczenia 

usługi,  co  w  sytuacji  epidemii  mogłoby  mieć  wręcz  katastrofalne  skutki  dla  mieszkańców 

Wrocławia  albo  koniecznością  powierzenia  realizacji  usługi  dotychczasowemu  wykonawcy, 

czyli  odwo

łującemu,  który  wykorzystując  swoją  uprzywilejowaną  pozycję  względem 

pozostałych wykonawców (jego pojemniki na odpady były już rozstawione) i presję czasu po 

stronie  z

amawiającego,  oferował  świadczenie  usługi  za  bardzo  wysoką  cenę,  co  z  kolei 

negatywnie wp

łynie na budżet zamawiającego. W ocenie przystępującego oferowana przez 

o

dwołującego  cena  jest  znacząco  zawyżona  i  z  uwagi  na  konieczność  zapewnienia 

racjonalnego wydatkowania środków publicznych, zamawiający nie mógł jej zaakceptować. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Zamawiający  w  dniu  19.08.2016  r.  zawarł  z  konsorcjum  firm:  Wrocławskie 

Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  S.A.,  Alba  Dolny  Śląsk  Sp.  z  o.o.  oraz 

Przedsiębiorstwem  Higieny  Komunalnej  TRANS-FORMERS  Wrocław  sp.  z  o.o.  (obecnie: 

FBSerwis  Wrocław  sp.  z  o.o.)  umowę  na  odbiór,  zbieranie,  transport  i  zagospodarowanie 

odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie Sektora I — Stare 

Miasto  i  Śródmieście.  Umowa  została  zawarta  do  dnia  28.02.2021  r.,  z  tym  jednak 


zastrzeżeniem, że jeżeli środki przeznaczone na realizację umowy wyczerpią się wcześniej, 

okres realizacji umowy ulegnie skróceniu (§ 4 ust. 5 umowy). Zgodnie z tymi zapisami umowy 

zamawiający wskazał dotychczasowemu wykonawcy zamówienia termin zakończenia umowy 

na dzień 15.05.2020 r. 

W dniu 07.02.2020 r. zamawiający wszczął — w trybie przetargu nieograniczonego — 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  odbiór,  zbieranie,  transport  i  zagospodarowanie 

odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie Sektora I — Stare 

Miasto  i  Śródmieście  (w  okresie  od  dnia  zawarcia  umowy  do  dnia  do  28.02.2023  r.). 

Postępowanie  to  pozostaje  w  toku.  Wobec  wniesienia  przez  odwołującego  i  FBSerwis 

Wrocław sp. z o.o. odwołań wobec zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ich 

n

ierozpoznania  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  przed  dniem  20  marca  2020  roku  (dzień 

wprowadzenia  w  Polsce 

stanu  zagrożenia  epidemiologicznego),  zamawiający  przesunął 

termin otwarcia ofert.  

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 roku na terenie RP stanu epidemii, 

od  23  marca  2020  roku  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  nie  odbywały  się  rozprawy  ani 

posiedzenia jawne.   

Zamawiający  w  dniu  05.03.2020r.  wszczął  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia  na  „Odbiór,  zbieranie,  transport  i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie 

Sektora I - 

Stare Miasto i Śródmieście”. 

Zamawiający zaprosił do negocjacji trzy podmioty: odwołującego, Chemeko — System 

sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów oraz FBSerwis Wrocław sp. z o.o. Negocjacje 

z  wykonawcami miały  miejsce w  dniu 16.03.2020 r.  Chemeko  —  System  sp.  z  o.o.  Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w negocjacjach tych uczestniczyła wspólnie z Eneris Centrum 

Utylizacji sp. z o.o. 

W dniu 

20.03.2020 r. zamawiający wysłał do wykonawców zaproszenie do składania 

ofert  wraz  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia.  Termin  składania  ofert  w 

postępowaniu  został  wyznaczony  na  dzień  26.03.2020  r.  W  dniu  25.03.2020  r.  odwołujący 

złożył odwołanie wobec zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Oferty w postępowaniu złożyli następujący wykonawcy: 

Odwołujący z ceną: 37 726 407,88 zł 

Przystępujący z ceną: 29 111 932,73 zł 


Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  21  420  000  zł 

brutto. 

Pismem  z  dnia  30.03.2020  r.  zamawi

ający  zwrócił  się  do  wykonawcy  umowy  z 

19.08.2016  r.  z  zapytaniem,  c

zy  akceptuje  dzień  31  maja  2020  r.  jako  dzień  zakończenia 

realizacji umowy. Odwołujący, działając w imieniu wykonawców umowy, w dniu 01.04.2020 r. 

wskazał zamawiającemu, że nie widzi potrzeby ani sensu przedłużania obecnie obowiązującej 

umowy do dnia 31.05.2020 r. 

Zamawiający w dniu 06.04.2020r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia 

w trybie negocjacji bez ogłoszenia.  

Zamawia

jący  wskazał,  że  unieważnienia  dokonuje  w  oparciu  o  art.  93  ust.  1  pkt  6 

ustawy  P.z.p.  z  uwagi  na  wystąpienie  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że 

prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć.  Zamawiający  wskazał,  że  nie  można  było  dalej  procedować  z  uwagi  na 

okoliczność,  że  niemożliwym  stało  się  dalsze  kontynuowanie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia,  do  czasu  rozpatrzenia  przez  Krajową  Izbę 

Odwoławczą złożonego przez WPO ALBA S.A. odwołania, a co ważniejsze również zlecenie 

wykonania  prac  związanych  z  obiorem,  zbieraniem,  transportem  i  zagospodarowaniem 

odpadów w tym trybie. 

Zamawiający  podał,  że  istotną  zmianę  okoliczności,  której  zamawiający  nie  mógł 

prz

ewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, tj. w dniu 5 

marca 2020 r., stanowi wstrzymanie rozstrzygania odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą 

od dnia 16.03.2020 r. z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2 i brak wprowadzenia innych 

procedur dających możliwość rozpatrzenia złożonych odwołań. Ponadto stwierdził, że jest to 

niewątpliwie nadzwyczajne wydarzenie, mające istotny wpływ na prowadzenie postępowania. 

Zamawiający  argumentował,  że  wszystkie  przesłanki  unieważnienia  postępowania  zostały 

spełnione,  „ponieważ:  zmiana  okoliczności  polegająca  na  wprowadzeniu  w  kraju  stanu 

epidemii  i  bezterminowe  odwołanie  posiedzeń  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  jest  bez 

wątpienia  okolicznością  o  charakterze  obiektywnym,  występującą  realnie,  zmiana  ta  ma 

charakter  zewnętrzny  wobec stron,  wynika z  okoliczności  od  stron  niezależnych i  ma  na  tą 

chwilę charakter trwały, ponieważ, jak podkreśla się we wszelkich komunikatach Rządu, na 

chwilę obecną nie jest możliwe wskazanie okresu zakończenia epidemii." 

Zamawiający  wskazał,  że  „musiał  rozważyć,  czy  kontynuowanie  postępowania  i 

zapewnienie wykonawcy możliwości rozpatrzenia jego odwołania, może zostać ograniczone z 

uwagi  na  interesem  publiczny,  rozumiany  jako  konieczność  zapewnienia  ciągłości  odbioru 

odpadów  od  mieszkańców  miasta. Odbiór  odpadów  komunalnych od mieszkańców  jest  nie 


tylko jednym z podstawowych zadań, jakie przepisy prawa nakładają na Gminę, ale też jest 

działaniem bardzo istotnym z punktu widzenia ogółu mieszkańców danej Gminy. Oczywistą i 

nie wymagającą dalszego wyjaśniania jest odpowiedź na pytane dlaczego odpady muszą być 

odbierane w sposób ciągły i nieprzerwany. A zatem w interesie publicznym rozumianym, jako 

interes  ogółu,  leży  zapewnienie  ciągłości  odbioru  odpadów,  a  już  zwłaszcza  w  sytuacji 

wystąpienia w kraju epidemii i wieloma związanymi z tym negatywnymi konsekwencjami dla 

mieszkańców.  Stąd  w  ocenie  Zamawiającego  opisany  wyżej  interes  publiczny  jest  na  tyle 

ważny  i  znaczący,  że  bezwzględnie  wymaga  ograniczenia  uprawnienia  wykonawców  i 

unieważnienia  postępowania.  Jego  dalsze  prowadzenie  mogłoby  bowiem  doprowadzić  do 

sytuacji, w której nie byłoby prawnych możliwości zlecenia usługi odbioru odpadów z chwilą 

zakończenia trwania obecnej umowy." 

W  dniu  6  kwietnia  2020  roku  zamawiający  wszczął  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  na  odbiór,  zbieranie,  transport  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych 

pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie Sektora I — Stare Miasto i Sródmieście w 

trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki.  W  wyniku  tego  postępowania  zamawiający  w  dniu 

08.04.2020r.  zawarł  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  z  przystępującym  z 

wynagrodzeniem: 29 111 932,7

3 zł. 

Konieczność  zastosowania  trybu  zamówienia  z  wolnej  ręki  została  zdeterminowana 

przedmiotem  zamówienia  oraz  zespołem  współwystępujących  okoliczności,  łącznie 

tworzących  niemożliwą  do  przewidzenia  sytuację,  której  przyczyny  nie  leżały  po  stronie 

zamawiającego. Centralną zaś pozycję w układzie tych przyczyn zajął wprowadzony z dniem 

14.03.2020 r. stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-

2.  Jednocześnie  szereg  innych  okoliczności  uniemożliwiało  wszczęcie  przedmiotowego 

postępowania przetargowego znacząco wcześniej niż w dniu 12.02.2020 r. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołania są bezzasadne. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący, w przypadku postępowania o 

sygn. akt KIO 778/20, nie wykazał spełniania przesłanek wskazanych w art. 179 ust. 1 ustawy 

P.z.p., uprawniających do korzystania ze środków ochrony prawnej. 

Zgodnie z art

. 179 ust. 1 ustawy P.z.p., środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego przepisów ustawy. 


Odwołujący musi zatem dowieść, że posiada obiektywną, tj. wynikającą z rzeczywistej 

utraty możliwości uzyskania zamówienia lub ubiegania się o udzielenie zamówienia, potrzebę 

uzyskania określonego rozstrzygnięcia. Wnoszący środek ochrony prawnej jest zobligowany 

wykazać,  że  obiektywnie,  w  konkretnym  postępowaniu,  ma  potrzebę  uzyskania  danego 

zamówienia, będącego przedmiotem określonego postępowania. 

Szkoda może być rozumiana zarówno jako strata (szkoda majątkowa), jak i krzywda 

(szkoda  niemajątkowa).  Zauważyć  należy,  że  utrata  możliwości  uzyskania  zamówienia  ma 

głównie  charakter  ekonomiczny,  a  zatem  szkoda  zasadniczo  przyjmuje  charakter  szkody 

majątkowej. Ponadto szkoda musi być wynikiem naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy P.z.p. Oznacza to, że wykazywana przez odwołującego szkoda musi pozostawać w 

adekwatnym związku przyczynowym z naruszeniem przez zamawiającego przepisów ustawy 

P.z.p. Odw

ołujący musi zatem wykazać, że zamawiający dokonał albo zaniechał dokonania 

określonej  czynności  wbrew  przepisom  ustawy  P.z.p.,  czego  normalnym  następstwem,  w 

okolicznościach  danej  sprawy,  jest  poniesienie  lub  możliwość  poniesienia  szkody  przez 

wnoszącego  odwołanie.  Szkodą  są  zarówno  straty  poniesione  przez  poszkodowanego 

(damnum  emergens), 

oznaczające  każde  pogorszenie  się  jego  sytuacji  majątkowej,  jak  i 

korzyści utracone przez niego (lucrum cessans), stanowiące stratę tego, co poszkodowany by 

uzyskał, gdyby mu szkody nie wyrządzono. 

W rozpoznawanym przypadku ewentualna szkoda odwołującego wynikałaby wyłącznie 

z  faktu,  że  nie  zostało  mu  udzielone  przedmiotowe  zamówienie.  Izba  wskazuje  jednak,  że 

nawet  z  sytuacji  uznania,  iż  zamawiający,  unieważniając  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, naruszył przepisy ustawy P.z.p., odwołujący 

nie  uzyskałby  zamówienia.  Odwołujący  złożył  bowiem  ofertę,  które  była  o  około  8,6  mln 

droższa  od  oferty  przystępującego  oraz  o  ponad  16  mln  zł  przekraczała  kwotę,  którą 

zamawiający  przeznaczył  na  realizację  zamówienia.  W  sytuacji,  gdyby  zamawiający  był 

obowiązany  unieważnić  czynność  unieważnienia  postępowania,  zamówienie  otrzymałby 

wykonawca, który złożył tańszą ofertę, a gdyby umowa z tym wykonawcą nie została zawarta, 

zamawiający byłby uprawniony do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 

4 ustawy P.z.p.  

Niezależnie  od  powyższego  Izba  wskazuje,  że  podniesiony  w  odwołaniu  zarzut  nie 

zasługuje na uwzględnienie. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 6 w zw. z 

art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia w sytuacji, gdy nie wystąpiła istotna zmiana 


okoliczn

ości powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży 

w interesie publicznym 

W myśl  art.  93  ust.  1 pkt  6  ustawy  P.z.p.,  zamawiający  unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, 

że  prowadzenie  postępowania  lub  wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym, 

czego  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć.  Dla  możliwości  zastosowania  powołanej 

podstawy niezbędne jest kumulatywne zaistnienie wskazanych w nim przesłanek. 

Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie analizowała znaczenie pierwszej z przesłanek 

wskazanych  w  art.  93  ust.  1  pkt  6  ustawy  P.z.p.,  stwierdzając  m.in.  iż:  „Istotna  zmiana 

okoliczności  w  rozumieniu  art.  93  ust.  1  pkt  6  p.z.p.,  powodująca  skutek  w  postaci 

uni

eważnienia  postępowania,  to  pewne  nadzwyczajne  wydarzenia  lub  okoliczności  mające 

wpływ na prowadzone postępowanie lub przedmiot zamówienia. Zmiana okoliczności, o której 

mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p., musi mieć charakter zewnętrzny wobec zamawiającego w 

tym znaczeniu, że jej zaistnienie jest niezależne od samego zamawiającego.” (wyrok KIO z 

dnia 11 kwietnia 2017 r. KIO 593/17).  

Zamawiający wskazał, że istotna zmiana okoliczności, o jakiej mowa w art. 93 ust. 1 

pkt 6 ustawy P.z.p., polegała na tym, że doszło do wstrzymania procedowania przed Krajową 

Izbą  Odwoławczą  i  nie  można  było  dalej  prowadzić  postępowania  w  trybie  negocjacji  bez 

ogłoszenia, z uwagi na występującą pilną potrzebę udzielenia zamówienia na odbiór odpadów 

najpóźniej do 10 kwietnia 2020 roku. 

W ocenie Izby, w przedstawionych 

przez zamawiającego okolicznościach, nie sposób 

zakwestionować  zarówno  nadzwyczajny  charakter  zaistniałego  zjawiska  zawieszenia 

rozpoznawania  odwołań  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą,  jak  i  jego  niezależność  od 

z

amawiającego.  Nie  ulega  zatem  wątpliwości,  iż  wystąpienie  w  trakcie  prowadzenia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  tego  rodzaju  okoliczności,  nosi 

zdecydowanie cechy istotności w kontekście jej wpływu na prowadzenie postępowania. 

Unieważnienie  postępowania  w  oparciu  o  przedstawione  okoliczności  faktyczne, 

bezsprzecznie  nie  ma  więc  związku  z  prywatnym  interesem  zamawiającego  bądź  zmianą 

sytuacji leżącą po jego stronie, od niego zależną lub mającą miejsce z jego winy. Należy przy 

tym  zauważyć,  że  w  chwili  ogłoszenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie 

negocjacji  bez  ogłoszenia,  nie  można  było  spodziewać  się  wprowadzenia  na  terytorium 

Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  epidemii. 

Kwestię  przewidywalności  wystąpienia  istotnej 

zmiany okoliczn

ości analizowała także KIO stwierdzając, iż: „Aby zamawiający mógł powołać 

się na przesłankę unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. musi udowodnić, że 

wcześniej,  czyli  w  momencie  wszczęcia  postępowania,  nie  można  było  przy  zachowaniu 


odpo

wiedniej staranności przewidzieć, iż nastąpi istotna zmienia okoliczności, w wyniku której 

kontynuowanie  postępowania  i  udzielenie  zamówienia  publicznego  nie  będzie  leżało  w 

interesie  publicznym.”  (wyrok  KIO  z  dnia  19  grudnia  2018  r.  KIO  2526/18),  a  ponadto: 

„Sformułowanie z art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p., iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności (...) czego 

nie  można  było  wcześniej  przewidzieć  należy  w  rozumieć,  w  ten  sposób,  iż  przyszłe 

wystąpienie  zmiany  okoliczności,  nie  może  być  pewne  lub  wielce  prawdopodobne  w 

momencie  wszczęcia  postępowania.  A  zatem  dane  zagrożenie  może  być  przewidywane, 

jednak nie jest wiadome czy wystąpi. Przyjęcie odmiennego poglądu, doprowadziłoby do braku 

możliwości zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. gdyż niemalże każde zmiany okoliczności 

mogą  być  przy  użyciu  wyobraźni  przewidywane,  co  jednak  nie  oznacza,  iż  rzeczywiście 

wystąpią.” (wyrok KIO z dnia 15 stycznia 2018 r. KIO 2744/17). Wprowadzenie stanu epidemii 

było w tym czasie na tyle mało realne, iż zamawiający, wszczynając postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego, nie miał powodu, aby brać je pod uwagę jako potencjalne zagrożenie 

dla jego prowadzenia. 

Izba  wskazuje,  że  art.  93  ust.  1  pkt  6  ustawy  P.z.p.  stanowi  m.in.  iż  unieważnienie 

postępowania jest uzasadnione brakiem interesu publicznego w prowadzeniu postępowania 

(nie zaś wyłącznie  w  udzieleniu zamówienia).  Oznacza to,  że samo  udzielenie zamówienia 

nadal leży w interesie publicznym, natomiast zamówienie to nie powinno być efektem danego 

konkretnego  postępowania.  Z  takim  przypadkiem  mamy  tu  do  czynienia.  Zamawiający  nie 

mógł  kontynuować  postępowania  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia,  ponieważ  w  sposób 

istotny  zagrożona  była  możliwość  udzielenia  postępowania  w  tym  trybie,  w  terminie 

wskazanym  przez  zamawiającego.  Podkreślić  należy,  że  odwołujący  nie  kwestionował 

samego  faktu  wszczęcia  postępowania  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia.  Należy  zatem 

założyć, że również dostrzegał konieczność pilnego udzielenia zamówienia. Niespodziewane 

skomplikowanie  sytuacji  związane  z  wprowadzeniem  stanu  epidemii  dodatkowo  wzmocniło 

ową  pilną  potrzebę  udzielenia  zamówienia.  Nie  sposób  pominąć  tu  postawy  samego 

odwołującego,  którego  działania  niewątpliwie  przyczyniły  się  do  decyzji  zamawiającego. 

Podkreślić należy, że odwołujący odmówił propozycji zamawiającego przedłużenia realizacji 

zawartej z odwołującym umowy z 2016 roku do końca maja 2020 roku, mimo że następnie, 

już po unieważnieniu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, wyraził na to zgodę. 

To odwołujący również wniósł odwołanie (następnie przez niego cofnięte) na treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz żądając unieważnienia postępowania, co bezpośrednio 

uniemożliwiło  zamawiającemu  sfinalizowanie  postępowania  w  trybie  negocjacji  bez 

ogłoszenia.  

Odnosząc  się  do  argumentacji  odwołującego,  iż  w  rozpoznawanym  przypadku  nie 

zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia, ponieważ odwołujący świadczył usługi na 


podstawie  umowy  z  2016  roku  do  15  maja  2020  roku,  Izba  wzięła  pod  uwagę  wyjaśnienia 

zamawiającego,  iż  wszyscy  wykonawcy  biorący  udział  w  postępowaniu (w  tym  odwołujący) 

zgodnie wskazywali, że potrzebują przynajmniej 30 dni na rozpoczęcie usługi. Tym samym, 

zważywszy  również  na  przerwę  spowodowaną  Świętami  Wielkanocnymi,  Izba  podziela 

stanowisko zamawia

jącego, iż przedmiotowa umowa winna była zostać zawarta do dnia 10 

kwietnia 2020 roku. 

Odnosząc się zaś do argumentacji odwołującego, iż zamawiający mógł skorzystać z 

instytucji  uchylenia  zakazu  zawarcia  umowy  przed  ogłoszeniem  przez  Izbę  wyroku  lub 

posta

nowienia  kończącego  postępowanie  odwoławcze,  Izba  podzieliła  stanowisko 

zamawiającego,  iż  –  biorąc  pod  uwagę  konieczność  dokonania  badania  i  oceny  ofert, 

wyznaczenia wybranemu wykonawcy co najmniej 10 dni na uzupełnienie dokumentów oraz 5-

dniowy  termin  na 

wydanie  przez  Izbę  postanowienia  o  uchyleniu  zakazu  zawarcia  umowy, 

zamawiający nie byłby w stanie dokonać wskazanych czynności i zawrzeć umowy przez dniem 

10 kwietnia 2020 roku. 

Izba  stwierdziła,  że  w  postępowaniu  o  sygn.  akt  KIO  780/20  odwołujący  spełnia 

przesłanki wskazane w art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p., niezbędne do wniesienia odwołania. 

Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia przepisu art. 67 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 

10 ust. 2 ustawy P.z.p. 

poprzez udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki w sytuacji, gdy 

nie zostały spełnione ustawowe przesłanki udzielenia zamówienia w tym trybie, oraz zarzut 

naruszenia przepisu art. 7 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p. 

poprzez wybór trybu niekonkurencyjnego w 

sposób  niezgodny  z  przepisami  ustawy  P.z.p.,  co  narusza  uczciwą  konkurencję  i  zasadę 

równego traktowania wykonawców. 

Prawdą  jest,  iż  zgodnie  z  wyrażoną  w  art.  10  ust.  1  ustawy  P.z.p.  zasadą  prymatu 

trybów  konkurencyjnych  wobec  niekonkurencyjnych,  podstawowymi  trybami  udzielania 

zamówienia  są  przetarg  ograniczony  i  nieograniczony.  Zasada  ta  wiąże  się  z  inną  zasadą 

udzielania  zamówień  publicznych,  a  mianowicie  z  wyrażoną  w  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p. 

zasadą przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców.  Oczywistym  jest,  że  zapewnienie  przeprowadzenia  postępowania  w  sposób 

wskazany  w  art.  7 ust. 1 ustawy  P.z.p.  urzeczywistnia się najpełniej  poprzez  zastosowanie 

takiego trybu o udzielenie zam

ówienia publicznego, który zapewni pełną konkurencyjność tego 

postępowania. 

Wyrażona  w  art.  10  ust.  1  zasada  nie  ma  jednak  charakteru  bezwzględnego. 

Zamawiający  może  odstąpić  od  zastosowania  trybów  konkurencyjnych  na  rzecz 

któregokolwiek z innych trybów przewidzianych w ustawie, jednakże wyłącznie w przypadkach 


w ustawie tej określonych. Uprawnia go do tego art. 10 ust. 2 ustawy P.z.p., zgodnie z którym 

zamawiający  może  udzielić  zamówienia  w  trybie  negocjacji  z  ogłoszeniem,  dialogu 

konkurencyjnego,  negocja

cji  bez  ogłoszenia,  zamówienia  z  wolnej  ręki,  zapytania  o  cenę, 

partnerstwa  innowacyjnego  albo  licytacji  elektronicznej  tylko  w  przypadkach  określonych  w 

ustawie.  

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela 

zamówienia  po  negocjacjach  tylko  z  jednym  wykonawcą.  Przesłanki  zastosowania 

zamówienia z wolnej ręki zawarte są w art. 67 ust. 1 ustawy P.z.p., który w pkt. 3 stanowi, że 

zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli, ze względu na wyjątkową sytuację 

niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, 

wymagane  jest  natychmiastowe  wykonanie  zamówienia,  a  nie  można  zachować  terminów 

określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. 

Wskazując na powyższe, podkreślić należy, że udzielenie zamówienia na podstawie 

art.  67  ust.  1  pkt  3  ustawy  P.z.p.  będzie  możliwe,  gdy  wystąpią  kumulatywnie  następujące 

okoliczności: 

wystąpi wyjątkowa sytuacja, do której nie przyczynił się zamawiający i której nie mógł 

on przewid

zieć, 

sytuacja ta spowoduje, że wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, 

zastosowanie  innego  trybu  nie  jest  możliwe  z  uwagi  na  niemożność  zachowania 

terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia. 

Zaistnienie okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć to sytuacja, której 

wystąpienie  w  normalnym  stanie  rzeczy  byłoby  bardzo  mało  prawdopodobne.  Do  takich 

okoliczności  można  zaliczyć  zdarzenie  losowe,  awarie,  katastrofy  naturalne. 

Nieprzewidywalność sytuacji powinna być oceniana w sposób obiektywny i indywidualnie dla 

każdej  sytuacji.  Charakter  niemożliwy  do  przewidzenia  będzie  miała  również  konieczność 

natychmiastowego udzielenia zamówienia, będąca rezultatem przeciągającego się bez winy 

zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niewątpliwie do takich 

sytuacji  zaliczyć  można  wprowadzenie  na  terenie  RP  stanu  epidemii. W  tym  zakresie Izba 

podtrzymuje stanowisko wyrażone wyżej. 

W rozpoznawanej  sprawie Izba  podziela stanowisko  zamawiającego  co do  potrzeby 

natychmiastowego  udzielenia  zamówienia.  Specyfika  przedmiotu  zamówienia  (odbiór 

odpadów)  przemawia za koniecznością zapewnienia ciągłego  świadczenia tego typu  usług, 

ponieważ  przemawia  za  tym  interes  publiczny.  Nietrudno  bowiem  wyobrazić  sobie  skutki 

n

ieodbierania odpadów w gminie nawet w krótkim okresie czasu, a tym bardziej na przestrzeni 


kilku  czy  kilkunastu  tygodni.  Izba  w  tym  zakresie  podziela  stanowisko  wyrażone  w 

orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej co do możliwości udzielenia zamówienia z wolnej 

ręki  na  usługę  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  na  czas  niezbędny  do  udzielenia 

zamówienia  w  trybie  konkurencyjnym  (np.  wyrok  z  dnia  6  lutego  2018  roku,  sygn.  akt  KIO 

Odnosząc  się  do  argumentacji  odwołującego,  iż  zamawiający  zbyt  późno  wszczął 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargowym, Izba wskazuje, że 

postępowanie to zostało wszczęte  w dniu 12 lutego 2020 roku. Następnie, w dniu 5 marca 

2020 roku zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie  negocjacji 

bez  ogłoszenia.  Odwołujący  nie  kwestionował  faktu  wszczęcia  tego  postępowania,  co 

oznacza,  że  zgodził  się  z  koniecznością  pilnego  udzielenia  zamówienia.  Żadne  z  tych 

postępowań nie mogło zostać zakończone przez dniem 15 kwietnia 2020 roku, ze względu na 

ogłoszony w dniu 20 marca 2020 roku stan pandemii i wstrzymanie rozpoznawania odwołań 

przez Krajową Izbę Odwoławczą. Zaznaczyć należy, iż zamawiający podejmował działania w 

celu udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, które to działania nie odniosły 

skutku  z  przyczyn  leżących  po  stronie  odwołującego.  Zamawiający  zwrócił  się  do 

odwołującego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji umowy z 2016 roku do końca maja 

2020 roku, co umożliwiłoby zawarcie umowy w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Odwołujący 

odmówił  propozycji  zamawiającego,  a  następnie  –  już  po  unieważnieniu  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  w  trybie  negocjacji  z  ogłoszeniem  –  wyraził  zgodę  na  takie 

przedłużenie. Odwołujący również wniósł odwołanie na treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  oraz  żądając  unieważnienia  postępowania  (co  bezpośrednio  uniemożliwiło 

zamawiającemu sfinalizowanie postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia), a następnie 

je cofnął. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że działania odwołującego nie tyle miały na celu 

ochronę  jego  interesów  w  postępowaniu,  co  utrudnienie  zamawiającemu  prowadzenia 

postępowania.  

Ustosunkowując się  do  zarzutu,  iż  zawarta  przez  zamawiającego  umowa  w  trybie  z 

wolnej ręki nie ma charakteru doraźnego, ponieważ została zawarta na okres 6 miesięcy, Izba 

podziela  stanowisko  zamawiającego,  że  w  tym  konkretnym  przypadku  należy  wziąć  pod 

uwagę niemożność przewidzenia, jak długo będzie obowiązywał stan epidemii i kiedy będzie 

można podjąć normalne czynności, mające na celu sfinalizowanie postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie konkurencyjnym. Trudno czynić zarzut zamawiającemu z tego, iż przyjął 

taki  okres  wykonania  zamówienia,  który  umożliwi  mu  ciągłe  wykonywanie  usługi  do  czasu 

wyłonienia kolejnego wykonawcy. 


Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1 pkt 1, § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 


wiper-pixel