KIO 777/20 POSTANOWIENIE dnia 8 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 777/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

Członkowie:   

Katarzyna Prowadzisz 

Ewa Sikorska  

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  w  dniu  8  czerwca  2020  r.,  w Warszawie, 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2020 r. 

przez 

wykonawcę Budimex S.A., z siedzibą we Warszawie, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Generalny 

Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,  

przy  udziale  wykonawcy 

Mostostal  Warszawa  S.A.,  z  siedzibą  w  Warszawie

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego 

oraz  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  konsorcjum:  „SP” 

SINE  MIDAS  STO

RY”  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Kazachstanie,  Limited  Liability 

Partnership  „TODINI  CENTRAL  ASIA”,  z  siedzibą  w  Kazachstanie  oraz  FABE  Polska 

sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie odwołującego,  

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje 

Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień 

Publicznych na rzecz wykonawcy Budimex S.A. 

z siedzibą w Warszawie kwoty 

,00  złotych  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..…….. 

Członkowie:   

……………………………. 

…………………………….. 


Sygn. akt: KIO 777/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  10  kwietnia 

2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie  

wykonawcy 

Budimex  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  „Odwołujący”)  zarzucając 

zamawiającemu Skarbowi Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (dalej 

Zamawiający”) naruszenie: 

1)  art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Mostostal 

S.A.  (dalej  „Mostostal”)  do  złożenia 

wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ 

na  wysokość  zaoferowanej  ceny  oraz  wyjaśnień  treści  oferty  zmierzających  do 

weryfikacji  czy  oferta  uwzględnia  wszystkie  wymagania  zawarte  w  SIWZ,  podczas 

gdy w okolicznościach przedmiotowego Postępowania takie działanie było konieczne 

i uzasadnione; 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp w zw. z §2 ust. 4 

pkt 1) 

Rozporządzenia  w  sprawie  dokumentów  jakich może  żądać  zamawiający  od 

wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (dalej  jako  „Rozporządzenie 

ws.  dokumentów")  poprzez  zaniechanie  wezwania  Mostostal  do  uzupełnienia 

dokumentów  potwierdzających  prawidłowe  wykonanie  inwestycji  pn.  Rozbudowa 

drogi 57 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK 

73  węzeł  Wiśniówka  -  Chęciny  (węzeł  Chęciny),  w  sytuacji,  w  której  przedstawione 

świadectwo  przejęcia  robót  nie  potwierdza,  że  roboty  wykonane  na  przedmiotowej 

inwestycji  zostały  wykonane  należycie,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i 

pra

widłowo ukończone; 

3)  art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp w zw. z art. 22 

ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania 

Mostostal  do  złożenia  uzupełnień  i/iub  wyjaśnień  w  zakresie  warunków  udziału  w 

Postępowaniu  określonych  w  Rozdziale  1  ust.  7.2.  pkt  3)  lit.  a)  i  b)  SIWZ,  podczas 

gdy Mostostal nie w

ykazał, że w ramach realizacji Inwestycji Rozbudowa drogi S7 do 

parametrów  drogi  dwujezdniowej  na  odcinku  obwodnicy  Kielc,  Kielce  (DK73  węzeł 

Wiśniówka  -  Chęciny  (węzeł  Chęciny),  realizowanej  w  ramach  konsorcjum,  nabył 

wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania ww. warunków udziału w 

Postępowaniu  i  mógł  legitymować  się  tym  doświadczeniem  w  celu  wykazania 

spełniania warunków udziału w Postępowaniu. 


Od

wołujący  wniósł    o  uwzględnienie  odwołania,  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

Mostostal  i 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  wezwanie  Mostostal  do  złożenia 

wyjaśnień  w  tym  złożenia  dowodów,  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na 

wysokość  zaoferowanej  ceny  oraz  złożenia  wyjaśnień  treści  oferty  w  kontekście  jej 

zgodności  z  treścią  SIWZ,  wezwanie  Mostostal  do  złożenia  wyjaśnień  i/Iub  uzupełnienia  w 

przedmiocie wykazania, iż zakres zaangażowania ww. wykonawcy w realizację inwestycji pn. 

Rozbudowa  drogi  S7  do  parametrów  drogi  dwujezdniowej  na  odcinku  obwodnicy  Kielc, 

Kielce (DK 73 w

ęzeł Wiśniówka - Chęciny (węzeł Chęciny) uprawniał go do posługiwania się 

rzeczoną inwestycją w  celu wykazania spełniania warunków  zdefiniowanych w  Rozdziale 1 

ust.  7.2.  pkt  3)  lit.  a)  i  b)  SIWZ,  wezwanie 

Mostostal  do  uzupełnienia  dokumentu 

potwierdzającego  należytą  realizację  inwestycji  pn.  Rozbudowa  drogi  S7  do  parametrów 

drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc,; Kiel

ce (DK 73 węzeł Wiśniówka - Chęciny 

(węzeł Chęciny). 

Izba  ustaliła,  że  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  przystąpił 

wykonawca Mostostal Warszawa S.A., z siedzibą w Warszawie, zaś po stronie odwołującego 

konsorcjum: „SP” SINE MIDAS STORY” sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Limited Liability 

Partnership „TODINI CENTRAL ASIA”, z siedzibą w Kazachstanie oraz FABE Polska sp. z 

o.o., z siedzibą w Warszawie.  

W  dniu  5  czerwca  2020  r.  do  Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

prawidłowo  umocowanego  pełnomocnika  Odwołującego,  w  którym  oświadczył,  że  cofa,  w 

imieniu 

Odwołującego, wniesione odwołanie.   

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8  ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze 

podlega umorzeniu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp – 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi

e § 5 ust. 1 pkt 3 

lit. a) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 


spos

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 18 000,00 zł.  

Przewodni

czący:      ……………………..…… 

Członkowie:   

………………………….. 

…………………………… 


wiper-pixel