KIO 776/20 POSTANOWIENIE dnia 12 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 776/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

Protokolant:   

Aldona Karpińska  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  12  czerwca  2020  r.,  

w  Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

10 kwietnia 2020 

r. przez wykonawcę  

T-

Mobile Polska Spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez  

Polską  Spółkę  Gazownictwa  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Tarnowie 

przy udziale wykonawcy 

Polkomtel Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w  Warszawie 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

odwołującego  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień 

Publicznych na rzecz T-

Mobile Polska Spółki akcyjnej kwoty 15 000 złotych 00 groszy 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019,  poz.  1843 

z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej 

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Tarnowie. 

Przewodniczący:      ……………….……… 


Sygn. akt: KIO 776/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Polska  Spółka  Gazownictwa  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „wdrożenie  wirtualnego 

operatora sieci komórkowej w zakresie telemetrii dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.” 

na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych,  w  trybie 

przetargu nieograniczonego.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 31 marca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym 

Unii  Europejskiej  pod  numerem  2020/S  064-154134. 

Wartość  zamówienia  jest  większa  niż 

kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O

dwołujący – T-Mobile Polska Spółka akcyjna wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu 

naruszenie:  

1. art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 353

zw.  z  art.  5  Kodeksu  cywilnego  w  związku  z  art.  139  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych 

poprzez  dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  nieuwzględniający 

wszystkich  okoliczności  mogących mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty  w  zakresie,  w  jakim 

wykonawca 

zobowiązuje  się  zrealizować  Przedmiot  Umowy  w  odniesieniu  do  Wdrożenia  

w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (pkt 5.1 SIWZ, § 4 ust. 1 umowy); 

2. art. 29 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez dokonanie 

opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  nieuwzględniający  wszystkich  wymagań  

i okol

iczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i oszacowanie jej kosztów oraz 

w  sposób  niejednoznaczny  i  niewyczerpujący,  w  zakresie,  w  jakim  w  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia,  w  załączniku  stanowiącym  Opis  przedmiotu  zamówienia  (dalej: 

„OPZ”) wskazano że: 

a) 

wykonawca będzie ponosił opłaty związane z utrzymaniem numeracji: 

•  zamówienie  w  UKE  w  imieniu  Zamawiającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  numeracji  

i  wyróżnika  sieci  dla  dostarczonych  kart  SIM  oraz  ponoszenie  przez  Wykonawcę  opłat  

w  tr

akcie  trwania  Umowy  związanych  z  utrzymaniem  numeracji  oraz  wyróżnika  sieci  –  pkt 

2.1.8 OPZ; 

•  zamówienie  numeracji,  opłaty  związane  z  utrzymaniem  numeracji  oraz  wyróżnika  sieci  

w tym opłaty ponoszone na rzecz UKE w trakcie trwania Umowy ponosić będzie Wykonawca 

– pkt 3.8 OPZ; 


z  utrzymaniem  numeracji  w  tym  opłaty  ponoszone na  rzecz  UKE  w  trakcie trwania Umowy 

ponosić będzie Wykonawca – pkt 8.6 OPZ; 

b) k

arty muszą posiadać zaimplementowane algorytmy uwierzytelniania wykorzystywane na 

ryku  polskim  umożliwiające  wykorzystanie  Kart  SIM  w  platformie  rdzeniowej  Wykonawcy  

i innych platformach rdzeniowych dostępnych na rynku polskim – pkt 4.4.8 OPZ; 

c) 

karty  muszą  umożliwiać  przeniesienie  Kart  SIM  do  innej  niż  Wykonawcy  platformy 

rdzeniowej 

– pkt 4.4.10 OPZ; 

d) 

Wykonawca  musi  zapewnić  możliwość  załadowania  do  Platformy  rdzeniowej,  aktywacji, 

provisioningu Kart  SIM  z  profilem  Zamawiającego  dla kart  z  dostaw  nie objętych Umową  – 

pkt 5.19 OPZ; 

e) 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zdeponowania kopii kluczy uwierzytelniających do 

Kart SIM Zamawiającego w wybranej przez Zamawiającego kancelarii notarialnej na terenie 

Polski 

– pkt 5.15 OPZ; 

f) w przypadku stwierdzenia wycieku kluczy uwierzyteln

iających do Kart SIM Zamawiającego 

z  zasobów  Wykonawcy  do  podmiotów  trzecich  nie  wskazanych  przez  Zamawiającego 

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  poniesienia  kosztu  dokonania  wymiany  Kart  SIM  

w Terminalach oraz kosztów produkcji nowych Kart SIM – pkt 5.18 OPZ; 

g) 

wykonawca przeprowadzi szkolenia dla Zamawiającego na następujących zasadach: 

•  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  warsztatów  dla  pracowników 

Zamawiającego,  na  których  przekaże  wiedzę  w  zakresie tematycznym  określonym  w  pkt  3 

do  10.  Koszt

y  dojazdu  pracowników  Zamawiającego  na  terenie  Polski  do  uzgodnionych 

miejsc  prowadzenia warsztatów  ponosi  Zamawiający.  Pozostałe koszty  np.  rezerwacja sali, 

noclegi, wyżywienie itp. poniesie Wykonawca. Wszystkie warsztaty muszą być prowadzone 

w  języku  polskim.  Materiały  informacyjne  w  formie  papierowej  muszą  zostać  przekazane 

uczestnikom  najpóźniej  w  pierwszym  dniu  szkolenia.  Komplet  materiałów  informacyjnych  

w  formie  elektronicznej  musi  zostać  przekazany  na  6  nośnikach  pozwalającym  na  ich 

wyświetlanie  na  koniec  Wdrożenia.  Szczegółowy  zakres  oraz  harmonogram  warsztatów 

musi  zostać  uzgodniony  pomiędzy  Koordynatorami  Umowy.  Wszędzie  gdzie  jest  mowa  

o długości trwania warsztatów godzinę należy rozumieć jako godzinę zegarową (60 minut) –

pkt 2.2 OPZ; 

•  przeprowadzenie  przez  Wykonawcę  oraz  przedstawiciela  producenta  kart  minimum  32 

godzin  warsztatów  dla  minimum  6  pracowników  Zamawiającego  dotyczących  sposobu 

przygotowania produkcji Kart SIM wraz przedstawieniem zakresu informacji niezbędnych do 

jej  przygotowania

,  które  musi  przekazać  Zamawiający  –  10  Dni  roboczych  od  podpisania 

umowy 

– pkt 3.2.1.1 OPZ; 

• Wykonawca w terminie do 60 Dni roboczych od podpisania Umowy przeprowadzi warsztaty 

dla  minimum  6  pracowników  Zamawiającego  trwające  minimum  40  godzin,  obejmujące 


telekomunikacyjnych przy jej pomocy 

– pkt 3.3.2 OPZ; 

• Wykonawca w terminie do 20 Dni roboczych od podpisania Umowy przeprowadzi warsztaty 

dla  minimum  6  pracowników  Zamawiającego  trwające  minimum  16  godzin,  obejmujące 

zagadnienia z zakresu numeracji oraz separacji Kart SIM od sieci publicznej 

– pkt 3.4.3 OPZ; 

• Wykonawca może udostępnić Zamawiającemu interfejs do samodzielnej konfiguracji usług 

prywatnych  APN.  W  tym  przypadku  Wykonaw

ca  zobowiązany  będzie  do  przeprowadzenia 

przed  zakończeniem  Wdrożenia  minimum  16  godzinnych  warsztatów  dla  minimum  

6 pracowników Zamawiającego dotyczących konfiguracji prywatnych APN – pkt 3.5.3 OPZ; 

• Wykonawca może udostępnić Zamawiającemu interfejs do samodzielnej konfiguracji usług 

SMSC.  W  tym  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przeprowadzenia  przed 

zakończeniem Wdrożenia minimum 16 godzinnych warsztatów dla minimum 6 pracowników 

Zamawiającego dotyczących konfiguracji SMSC – pkt 3.6.3 OPZ; 

• Zamawiający posiada duże doświadczenie i przeszkolonych administratorów sieci opartych 

o  urządzenia  CISCO,  dlatego  w  przypadku  gdy  dostarczane  na  potrzeby  Łącz 

telekomunikacyjnych routery będą pochodziły od innego producenta niż CISCO, Wykonawca 

zapewni  w  ram

ach Wdrożenia  przeszkolenie/kurs  w  języku  polskim  przeprowadzone  przez 

certyfikowaną jednostkę szkoleniową producenta oferowanego sprzętu. Szkolenie musi . być 

autoryzowane  przez  producenta  oferowanego  sprzętu.  Szkolenie  ma  być  zorganizowane  

w dwóch turach dla 10 administratorów (po 5 osób w każdej turze), nie może trwać krócej niż 

40 godzin na turę i obejmować minimum zakres określony w pkt. 9.11 – pkt 3.7.2 OPZ; 

•  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  informacji  w  tym  

w  szczególności  powinien  wdrożyć  procedury  zabezpieczenia  dostępu  do  kluczy 

uwierzytelniających  do  Kart  SIM.  Wykonawca  w  ramach  Wdrożenia  przedstawi 

Zamawiającemu  powyższe  procedury  oraz  zobowiązany  będzie  do  przeprowadzenia  raz  

w roku kalendarzowym minimum 16 godzinnych 

warsztatów w zakresie bezpieczeństwa oraz 

sposobu  realizacji  provisioningu  dla  minimum  6  pracowników  Zamawiającego.  Termin  

i  miejsce  szkolenia  uzgodniony  zostanie  pomiędzy  Koordynatorami  Zamawiającego  

i Wykonawcy 

– pkt 5.14 OPZ; 

• Wykonawca może udostępnić Zamawiającemu interfejs do samodzielnej konfiguracji usług 

prywatnego  APN.  W  tym  przypadku Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przeprowadzenia 

przed  zakończeniem  Wdrożenia  minimum  16  godzinnych  warsztatów  dla  minimum  

6 pracowników Zamawiającego dotyczących konfiguracji prywatnych APN – pkt 7.4 OPZ; 

h) 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wsparcia  Zamawiającego  w  czynnościach 

wymagających  komunikacji  Zamawiającego  z  podmiotami  trzecimi  takimi  jak  agencje 

rządowe, Urząd Komunikacji Elektronicznej (dalej: UKE) itp. w zakresie przedmiotu Umowy – 

pkt 2.3 OPZ; 


i) 

harmonogramu: 

Etap  2 

–  zgromadzenie  przez  Wykonawcę  wszelkich  informacji  niezbędnych  do 

przygotowania  produkcji  Kart  SIM  oraz  zatwierdze

nie  przez  Koordynatora  Zamawiającego 

konfiguracji  Kart  SIM  oraz  zakresu  testów  kart  przedprodukcyjnych  –  10  Dni  roboczych  od 

zakończenia Etapu 1, 

Etap  3 

–  przygotowanie  profili  elektrycznych  Kart  SIM  -  20  Dni  roboczych  od  zakończenia 

Etapu 2, 

Etap 4 

– przygotowanie Kart SIM testowych – 20 Dni roboczych od zakończenia Etapu 3, 

Etap  5 

–  przygotowanie  Kart  SIM  przedprodukcyjnych  –  30  Dni  roboczych  od  zakończenia 

Etapu 4, 

Etap  6 

–  testy  i  zatwierdzenie  Kart  SIM  przedprodukcyjnych  przez  Koordynatora 

Zamawiającego - 20 Dni roboczych od zakończenia Etapu 5, 

Etap 7 

– produkcja i dostawa pierwszej partii Kart SIM w liczbie 10 tys. sztuk 

30 Dni roboczych od zakończenia Etapu 6 – pkt 3.2.1.2 OPZ-3.2.1.7 OPZ; 

j) 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych umową testów 

przy  współudziale  Zamawiającego.  Na  potrzeby  testów  Wykonawca  dostarczy  do 

Zamawiającemu testowe Karty SIM – pkt 4.22 OPZ; 

k) 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  dostosowania  interfejsu  komunikacyjnego 

oferowanego  SMSC  do  standa

rdów  obsługiwanych  przez  systemy  Zamawiającego.  Na 

potrzeby  integracji  Zamawiający  dostarczy  Wykonawcy  potrzebną  dokumentację 

wykorzystywanych kanałów komunikacji na etapie Wdrożenia – pkt 8.3 OPZ; 

l) 

Wykonawca musi zapewnić możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy 

Kartami  SIM  w  urządzeniach  a  systemami  Zamawiającego  za  pośrednictwem  sieci 

infrastrukturalnej innego operatora, z którym Zamawiający zawrze umowę o roaming krajowy 

– pkt 5.11 OPZ; 

m) 

Platforma rdzeniowa musi umożliwiać realizację usługi łączności CSD dla 100 Kart SIM-

pkt 5.1.3 OPZ; 

3. art. 353

w. zw. z art. 5 oraz art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 7, art. 14, art. 

29  oraz  art.  139  ust.  1 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  sporządzenie 

obowiązującego  w  postępowaniu  wzoru  Umowy,  w  sposób  naruszający  zasady  współżycia 

społecznego w zakresie, w jakim w: 

a) 

§ 9 Umowy – Zamawiający przewidział kary umowne: 

za niewykonanie Wdrożenia w terminie wskazanym w Umowie, chyba że Wykonawca nie 

ponosi  winy  za  niewykonanie 

w  terminie Wdrożenia  –  w  wysokości  0,05 %  wynagrodzenia 

netto określonego w § 6.2, za każdy dzień opóźnienia – § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy; 

za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  lub  usterek  stwierdzonych  w  ramach  procedury  odbioru 

Wdrożenia,  chyba  że  Wykonawca  nie  ponosi  winy  za  niewykonanie  tego  obowiązku  


w terminie 

opóźnienia liczony od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 5.1 pkt. 4 – § 9 ust. 1 pkt 2 

Umowy; 

za realizację Zlecenia provisioningu Kart SIM po terminie 24 godzin od momentu przyjęcia 

Zlecenia chyba, że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie, 

w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych), za każdą godzinę opóźnienia liczoną od dnia 

upływu terminu – § 9 ust. 1 pkt 7 Umowy; 

w  razie  wypowiedzenia  lub  odstąpienia  od  Umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn 

leżących  po  stronie  Wykonawcy  (niezależnie  od  podstawy  prawnej)  –  w  wysokości  50% 

wynagrodzenia netto określonego w 5 6.1 – § 9 ust. 1 pkt 10 Umowy; 

za  niedotrzymanie  zobowiązania  do  niewypowiadania  Licencji,  o  którym  mowa  w  §  7.2  

w wysokości 50% wynagrodzenia netto określonego w § 6.1 – § 9 ust. 1 pkt 11 Umowy; 

b) 

w  przypadku  gdy  z  winy  Wykonawcy  Karty  SIM  zostaną  wyprodukowane  w  sposób 

umożliwiający  ich  wykorzystanie  jedynie  w  Platformie  rdzeniowej  Wykonawcy,  Wykonawca 

zobowiązany  zostanie  do  poniesienia  kosztów  wymiany  Kart  SIM  w  Terminalach  oraz  

w  przypadku  upłynięcia  terminu  określonego  w  §  6.1  pkt  2)  zobowiązany  zostanie  do 

świadczenia usług opisanych w § 6.1 pkt 2 od b) do h) dla dostarczonych przez Wykonawcę 

Kart  SIM  do  czasu  ich  wymiany  za  wynagrodzeniem  wyliczonym  zgodnie  z  §  6.14 

pomniejszonym o bonifikatę wynoszącą 99% – § 9 ust. 3 Umowy; 

c)  nie  przewidziano  procedury  reklamacyjnej  w 

przypadku  nałożenia  przez  Zamawiającego 

kar  umownych,  która  umożliwiałaby  wykonawcy  zgłoszenie  zastrzeżeń,  co  do  zasadności 

nałożenia kary umownej (§ 9 Umowy); 

d) 

Zamawiający przewidział, że niezależnie od podstaw zakończenia Umowy przewidzianych 

w  OWU,  Z

amawiający  może  z  ważnych  przyczyn  wypowiedzieć  Umowę  ze  skutkiem 

natychmiastowym.  Strony  uznają,  że  ważną  przyczyną  dla  wypowiedzenia  Umowy  w  tym 

trybie  jest  niewykonywanie  lub  nienależyte  wykonywanie  Umowy  przez  Wykonawcę,  jeżeli 

skutkuje prawem Zamawiaj

ącego do naliczenia kary umownej – §10 ust. 2 Umowy. 

4.  art.  43  ust.  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez 

wyznaczenie zbyt krótkiego terminu składania ofert, który nie uwzględnia czasu niezbędnego 

do  przygotowania  i  złożenia  oferty,  złożoności  i  wartości  przedmiotu  zamówienia,  co 

jednocześnie  narusza  obowiązek  zamawiającego  przygotowania  i  przeprowadzenia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  oraz  równe  traktowanie  wykonawców,  przez  zagwarantowanie  wykonawcom 

możliwości złożenia rzetelnych i prawidłowo skalkulowanych ofert. 


treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez: 

1.  modyfikac

ję  pkt  5.1  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  §  4  ust.  1  umowy  

w ten sposób, że Wdrożenie powinno być wykonane w terminie 12 miesięcy, 

2. w 

odniesieniu do postanowień związanych z utrzymaniem numeracji: 

a) 

wykreślenie z punktu 2.1.8 OPZ sformułowania „oraz ponoszenie przez Wykonawcę opłat 

w trakcie trwania Umowy związanych z utrzymaniem numeracji oraz wyróżnika sieci”; 

b) w

ykreślenie pkt 3.8 OPZ w całości; 

c) 

wykreślenie  z  punktu  8.6  OPZ  zdania  drugiego:  „Koszty  związane  z  utrzymaniem 

numeracj

i w tym opiaty ponoszone na rzecz UKE w trakcie trwania Umowy ponosić będzie 

Wykonawca”; 

3.  doprecyzowanie  punktu 

4.4.8  OPZ  poprzez  wskazanie,  że  dla  spełnienia  wymagania 

wystarczające jest wykorzystanie algorytmu Milenage ze standardowymi parametrami (ETSI 

TS 135 206), ewentualnie doprecyzowanie, 

jakie konkretnie algorytmy uwierzytelniania mają 

być zaimplementowane na kartach i w jaki sposób skonfigurowane; 

4. w

ykreślenie pkt 4.4.10 OPZ; 

5. w

ykreślenie pkt 5.19 OPZ; 

6. w

ykreślenie pkt 5.15 OPZ i pkt 5.18 OPZ; 

7. w 

odniesieniu do szkoleń: 

a) d

oprecyzowanie pkt 2.2 OPZ poprzez wskazanie konkretnych wymagań co do organizacji 

szkoleń  w  zakresie  noclegu,  wyżywienia  oraz  precyzyjne  określenie  wszystkich  kosztów, 

które w tym zakresie obciążają wykonawcę; 

b) w

ykreślenie pkt 3.2.1.1 OPZ; 

c) m

odyfikację pkt 3.3.2 OPZ, 3.4.3 OPZ; 3.5.3 OPZ, 3.6.3 OPZ, 3.7.2 OPZ, 5.14 OPZ oraz 

7.4  OPZ  poprzez  określenie,  że  wskazane  czasy  trwania  szkoleń  nie  są  czasami 

minimalnymi, ale orientacyjnymi, które zostaną doprecyzowane na etapie wykonania Umowy 

przez Koordynatora Wykonawcy w uzgodnieniu z Koordynatorem Zamawiającego; 

d) 

modyfikację punktu 3.3.2 OPZ w ten sposób, że szkolenie odbędzie się nie wcześniej niż 

w  terminie  150  dni  roboczych  od  podpisania  Umowy,  a  konkretna  data  zostanie  ustalona 

przez Koordynatora Zamawiającego i Wykonawcy; 

e)  m

odyfikację  pkt  3.4.3  OPZ  w  ten  sposób,  że  szkolenie  odbędzie  się  nie  wcześniej  niż  

w  terminie  100  dni  roboczych  od  podpisania  Umowy,  a  konkretna  data  zostanie  ustalona 

przez Koordynatora Zamawi

ającego i Wykonawcy; 

8.  modyfikację  punktu  2.3  OPZ  w  ten  sposób,  że  zostanie  doprecyzowane  na  rzecz  jakich 

konkretnie podmiotów wykonawca powinien świadczyć usługi doradztwa i w jakim konkretnie 

zakresie; 

9.  m

odyfikację  pkt  3.2.1.2  OPZ  –  3.2.1.7  OPZ  poprzez  wydłużenie  terminów  realizacji  

w następujący sposób:  


przygotowania  produkcji  Kart  SIM  oraz  zatwierdzenie  przez  Koordynatora  Zamawiającego 

konfiguracji  Kart  SI

M  oraz  zakresu  testów  kart  przedprodukcyjnych  –  20  Dni  roboczych  od 

zakończenia Etapu 1, 

Etap  3 

–  przygotowanie  profili  elektrycznych  Kart  SIM  –  30  Dni  roboczych  od  zakończenia 

Etapu 2, 

Etap 4 

– przygotowanie Kart SIM testowych – 30 Dni roboczych od zakończenia Etapu 3, 

Etap  5 

–  przygotowanie  Kart  SIM  przedprodukcyjnych  –  40  Dni  roboczych  od  zakończenia 

Etapu 4, 

Etap  6 

–  testy  i  zatwierdzenie  Kart  SIM  przedprodukcyjnych  przez  Koordynatora 

Zamawiającego - 30 Dni roboczych od zakończenia Etapu 5, 

Etap  7 

–  produkcja  i  dostawa  pierwszej  partii  Kart  SIM  w  liczbie  10  tys.  sztuk  -  40  Dni 

roboczych od zakończenia Etapu 6” 

10. Doprecyzowanie punktu 

4.22 OPZ poprzez wskazanie, że liczba testowych kart SIM nie 

przekroczy 100 sztuk; 

11. Modyfikację punktu 8.3 OPZ poprzez podanie informacji, z jakiego konkretnie protokołu 

obsługi komunikacji Zamawiający będzie korzystać na etapie realizacji zamówienia; 

12. wykreślenie punktu 5.11 OPZ; 

13. wykreślenie punktu 5.1.3 OPZ; 

wprowadzenie do Umowy następujących zmian: 

a) wykr

eślenie § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy; 

b) 

zmodyfikowanie § 9 ust. 1 pkt 7 Umowy w ten sposób, że kara umowna w wysokości 200 

zł określona w tym postanowieniu będzie naliczana za każdy dzień; 

c) 

zmodyfikowanie § 9 ust. 1 pkt 10 Umowy poprzez obniżenie kary umownej do wysokości 

20% wysokości wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

d) 

zmodyfikowanie § 9 ust. 1 pkt 11 Umowy poprzez obniżenie kary umownej do wysokości 

20% wysokości wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

e) 

wykreślenie § 9 ust. 3 Umowy; 

f) 

wprowadzenie  do  §  9  Umowy  postanowienia,  zgodnie  z  którym  każdorazowe  naliczenie 

kar  umownych  przewidzianych  w  umowie  zostanie  poprzedzone  przeprowadzeniem 

stosownego  postępowania  reklamacyjnego  mającego  na  celu  umożliwienie  wykonawcy 

niezwłoczne  usunięcie  uchybień  w  wykonaniu  umowy  oraz  ustalenie  istnienia  przesłanek 

naliczenia kar umownych; 

g) 

wykreślenie § 10 ust. 2 Umowy. 

15.  m

odyfikację  SIWZ  (pkt  14)  oraz  Ogłoszenia  o  zamówieniu  (sekcja  IV.2.2  oraz  IV.2.7)  

i wyznaczenie terminu składania ofert na dzień nie wcześniej niż 8 czerwca 2020 r. 


odwołania przekazał on wykonawcom 14 kwietnia 2020 r.  

kwietnia 2020 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego 

zgłosił wykonawca Polkomtel Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

W odpowiedzi na odwołanie z  10 czerwca 2020 r. Zamawiający oświadczył, że uwzględnia 

częściowo żądania zawarte w odwołaniu i postanowił: 

1. z

modyfikować treść punktu 5.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz § 4 ust. 

1  umowy,  w  ten  sposób,  że  Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  Przedmiot  Umowy  

w  zakresie  Wdrożenia  w  terminie  do  12  miesięcy  od  dnia  zawarcia  Umowy.  Przy  czym 

Wykonawca  będzie  miał  możliwość  złożenia  oferty  z  realizacją  Wdrożenia  w  krótszym 

terminem, co będzie dodatkowo punktowane przy ocenie ofert (uznane żądanie z punktu IV, 

podpunkt 1.); 

2. w

ykreślić punkt 3.8 OPZ, zmodyfikować punkt 2.1.8 oraz 8.6 OPZ, zmodyfikować § 1 ust. 

1 pkt 1g umowy 

(uznane żądanie z punktu IV podpunkt 2.); 

3.  doprecyzować  punkt  4.4.8.  OPZ  poprzez  dodanie  zdania,  że  dla  spełnienia  wymagania 

wystarczające jest wykorzystanie algorytmu Milenage ze standardowymi  parametrami ETSI 

TS 135 206 

(uznane żądanie z punktu IV, podpunkt 3.); 

4.  d

oprecyzować  punkt  4.4.10  OPZ  i  nadać  mu  brzmienie:  „karty  muszą  umożliwiać 

przeniesienie  Kart  SIM  do  innej  niż  Wykonawcy  platformy  rdzeniowej.  Wykonawca  

15 miesięcy przed zakończeniem umowy przekaże Zamawiającemu uzgodnioną propozycje 

proce

su  i  wymagań  dla  przeniesienia  kart  SIM  na  podstawie  wówczas  stosowanych 

rozwiązań  i  standardów  do  platformy  rdzeniowej  Zamawiającego  lub  innej  wskazanej 

należącej  do  innego  operatora.  W  przypadku  nieprzekazania  w  tym  terminie  uzgodnionej 

propozycji  Wykona

wca  zapłaci  karę  umowną  określoną  w  §  9  ust.  1  pkt  15  oraz  wykona 

przeniesienie  zgodnie  z  wytycznymi  Zamawiającego  mając  na  uwadze  bezpieczeństwo 

procesu  i  poprawność  działania  kart  SIM  po  przeniesieniu,”  (uznane  częściowo  żądanie  

z  punktu  IV,  podpunkt  4);  Punkt  4.4.10  OPZ  jest  kluczowy  z  punktu  widzenia 

długoterminowego  interesu  Zamawiającego,  gdyż  dostarczenie  kart  SIM,  z  konfiguracją 

uniemożliwiającą lub znacząco utrudniającą przeniesienie w przyszłości kart SIM do innego 

dostawcy lub własnej platformy Zamawiającego podważa długoterminowy sens ekonomiczny 

działań Zamawiającego oraz jego bezpieczeństwo technologiczne i biznesowe. 

5. d

oprecyzować punkt 5.19 OPZ i nadać mu brzmienie: 

„Wykonawca  po  realizacji  wszystkich  dostaw  Kart  SIM  zgodnie  z  pkt  4.1  musi  zapewnić 

możliwość  załadowania  do  Platformy  rdzeniowej,  aktywacji,  provisioningu  Kart  SIM, 

świadczenia Usługi telekomunikacyjnej oraz Usługi bezpieczeństwa, fabrycznie nowych kart 

SIM z profilem Zamawiającego z dostaw nie objętych Umową. Karty SIM muszą być zgodne 

z dostarczonymi przez Wykonawcę. Termin i sposób aktywacji kart SIM zostanie uzgodniony 


może  być  dłuższy  niż  60  dni.  Maksymalna  sumaryczna  liczba  Kart  SIM  Zamawiającego 

jednocześnie hostowanych w Platformie rdzeniowej Wykonawcy wynosi zgodnie z pkt 3.1.2. 

250 tys. szt.” (uznane częściowo żądanie z punktu IV, podpunkt 5.); 

6.  z

mienić  punkt  2.2.  OPZ,  w  ten  sposób,  że  będzie  miał  brzmienie:  „Wykonawca 

zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  warsztatów  dla  pracowników  Zamawiającego,  na 

których przekaże wiedzę w zakresie tematycznym określonym w pkt 3 do 10. Koszty dojazdu 

pracowników  Zamawiającego  na  terenie  Polski  do  uzgodnionych  miejsc  prowadzenia 

warsztatów  ponosi  Zamawiający.  Pozostałe koszty  np. rezerwacja sali, noclegi,  wyżywienie 

itp.  poniesie  Wykonawca.  Wszystkie  warsztaty  muszą  być  prowadzone  w  języku  polskim. 

Materiały  informacyjne  w  formie  papierowej  i  elektronicznej  w  formacie  plików 

umożliwiających  wyszukiwanie  treści  po  tekście  (Word,  PowerPoint,  EPUB,  MOBI,  PDF  

w  formacie  umożlwiających  wyszukiwanie  treści  po  tekście  w  darmowych  przeglądarkach 

PDF)  muszą  zostać  przekazane  uczestnikom  najpóźniej  w  pierwszym  dniu  szkolenia. 

Komplet  materiałów  informacyjnych  w  formie  elektronicznej  musi  zostać  przekazany  na 

koniec  Wdrożenia  na  6  nośnikach  pozwalającym  na  ich  wyświetlanie.  Szczegółowy  zakres 

oraz 

harmonogram warsztatów musi zostać uzgodniony pomiędzy Koordynatorami Umowy. 

Wszędzie,  gdzie  jest  mowa  o  długości  trwania  warsztatów  godzinę  należy  rozumieć  jako 

godzinę zegarową (60 minut). Ponadto określona długość trwania warsztatów ma charakter 

orientacyjny i zostanie ona doprecyzowana na etapie wykonania Umowy przez Koordynatora 

Wykonawcy  w  uzgodnieniami  z  koordynatore

m  Zamawiającego.  W  ramach  warsztatów 

Wykonawca na swój koszt zapewni co najmniej: 

-  noclegi  w  hotelu  na  terenie  Polski  o  standardzie  minimum  trzech  gwiazdek  w  pokojach 

jednoosobowych  od  rozpoczęcia  do  końca  warsztatów,  dla  wszystkich  uczestników 

warsztatów,  chyba  że  uczestnik  sam  zrezygnuje  z  noclegu-  w  przypadku  rozpoczęcia 

warsztatów  przed  godziną  12,  noclegi  muszą  być  zapewnione  począwszy  od  nocy 

poprzedzającej rozpoczęcie warsztatów, 

pełne wyżywienie składające się z minimum 3 posiłków (śniadanie, obiad, kolacja) w całym 

okresie  pomiędzy  rozpoczęciem  a  zakończeniem  warsztatów,  dla  wszystkich  uczestników,  

w  tym  również  osób  nie  korzystających  z  noclegu.  Jeżeli  warsztaty  rozpoczną  się  przed 

godziną 12 to Wykonawca musi zapewnić w tym dniu również śniadanie, 

salę konferencyjną z rzutnikiem multimedialnym, 

- bufet kawowy na czas przerw. 

W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenia warsztatów z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy na przykład związaną z epidemią, Koordynator Zamawiającego 

może  wyrazić  zgodę  na  przeprowadzenie  warsztatów  w  formie  wideokonferencji.  W  tym 

przypadku  liczba  uczestników  może  wynosić  do  30  osób  i  Wykonawca  musi  zapewnić 

zwiększoną  liczbę  materiałów  informacyjnych  w  formie  elektronicznej  w  formacie  plików 


w  formacie  umożlwiających  wyszukiwanie  treści  po  tekście  w  darmowych  przeglądarkach 

PDF)  wraz  z  nośnikiem  umożliwiającym  ich  wyświetlanie,  minimum  po  jednej  sztuce  za 

każde warsztaty odbyte w ramach Wdrożenia w formie online. Ilość materiałów oraz termin 

ich  przekazania  musi  zostać  uzgodniony  pomiędzy  Koordynatorami  Zamawiającego  

i Wykonawcy przed rozpoczęciem warsztatów. W uzasadnionych przypadkach Koordynator 

Zamawiającego  może  wydłużyć  termin,  do  którego  mają  być  zrealizowane  warsztaty  

o maksymalnie dodatkowe 20 Dni robocze.” (uznane żądanie z punktu IV, podpunkt 7. litera 

a); 

7. z

mienić punkt 3.2.1.1. OPZ, doprecyzowując zakres warsztatów w ten sposób, że: „Etap 1 

–  przeprowadzenie  przez  Wykonawcę  oraz  przedstawiciela  producenta  kart  32  godzin 

warsztatów  dla  minimum  6  pracowników  Zamawiającego  i  współpracowników  dotyczących 

sposobu  przygotowania  produkcji  Kart  SIM  wraz  z  przedstawieniem  zakresu  informacji 

niezbędnych  do  jej  przygotowania,  które  musi  przekazać  Zamawiający  w  szczególności 

Zamawiający oczekuje poruszenia następujących tematów: 

• normy i standardy stosowane przy produkcji kart SIM, 

• certyfikaty bezpieczeństwa spełniane przez producenta, 

•  algorytmy  i  klucze  uwierzytelniające,  dane  przetrzymywane  na  karcie  SIM  i  na  platformie 

(HSS/HLR/AUC), 

•  algorytmy  logowania  się  do  sieci  kart  SIM  w  tym  kolejność  przeszukiwanych  pasm, 

kanałów,  systemów  telekomunikacyjnych  oraz  kolejność  prób  logowania  się  do 

preferowanych sieci or

az możliwość zmiany tych preferencji poprzez OTA, mechanizmy SIM 

roaming steering, 

•  zabezpieczenie  kluczy  szyfrujących  i  procedur  związanych  z  przygotowaniem  kart, 

przekazaniem, ładowaniem, przechowywaniem, wykrywaniem naruszeń bezpieczeństwa lub 

złamania zabezpieczeń, 

• przygotowanie profili elektrycznych, możliwe parametry kart SIM oraz możliwe warianty ich 

oprogramowania  w  tym  zmiany  przez  OTA,  testowanie  kart  przedprodukcyjnych  

i produkcyjnych, 

•  podstawowe  uwarunkowania  technologiczne  mające  wpływ  na  relacje  pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i Producentem, 

•  procedury  dostaw  i  przekazywania  kart  SIM  oraz  kluczy  oraz  ładowanie  kart  SIM  do 

platformy rdzeniowej 

– 20 Dni roboczych od podpisania umowy;” (uznane częściowo żądanie 

z punktu IV, podpunkt 7. litera b); 

8.  z

mienić  punkty  3.3.2,  3.4.3.,  3.5.3.,  3.6.3.,  3.7.2.,  5.14.,  7.4  OPZ,  w  ten  sposób,  że 

wskazane  czasy  trwania  warsztatów  są  czasami  orientacyjnymi,  które  zostaną 

doprecyzowane 

na 

etapie 

realizacji 

Umowy 

przez 

Koordynatora 

Wykonawcy  

z Koordynat

orem Zamawiającego (uznane żądanie z punktu IV, podpunkt 7. litera c); 


9.  z

przeprowadzenia wszelkich wymaganych umową testów przy współudziale Zamawiającego. 

Na  potrzeby  testów  Wykonawca  dostarczy  do  Zamawiającemu  testowe  Karty  SIM.  Liczba 

testowych kart SIM nie przekroczy 100 szt.” (uznane żądanie z punktu IV, podpunkt 10.); 

10.  z

mienić  punkt  8.3  OPZ  i  nadać  mu  brzmienie:  „Wykonawca  zobowiązany  jest  do 

dokonania  dostosowania  interfejsu 

komunikacyjnego  oferowanego  SMSC  do  standardów 

obsługiwanych przez systemy Zamawiającego. Centrum SMS a aplikacjami Zamawiającego 

musi  odbywać  się  za  pomocą  protokołów  EMI  i  CIMD/CIMD2.  Zastosowanie  protokołów 

SMPP  oraz  SEMA  nie  jest  wymagane,  ale  dopuszcz

alne  za  zgodą  Koordynatora 

Zamawiającego.  Interfejs  komunikacyjny  musi  w  szczególności  zapewnić  realizację 

następujących operacji: logowanie, wylogowanie, wysłanie wiadomości, odbiór wiadomości, 

odbiór raportu stanu, podtrzymanie połączenia.” (uznane żądanie z punktu IV, podpunkt 11.); 

11.  d

oprecyzować  punkt  5.11  OPZ  i  nadać  mu  brzmienie:  „Wykonawca  w  przypadku  gdy 

zasięg  jego  sieci  komórkowej  spadnie  poniżej  określonego  w  pkt  6.2  poziomu  95%  na 

terytorium  Polski  lub  dla  ponad  5%  Terminali  usługa  nie  będzie  świadczona  należycie  lub 

Wykonawca  będzie  planował  wycofanie  technologii  wykorzystywanej  przez  Terminale, 

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zastosowania  alternatywnych  rozwiązań  zapewnienia 

świadczenia  usługi  telekomunikacyjnej  bez  konieczności  wymiany  Kart  SIM  np.  poprzez 

zapewnienie świadczenia usługi telekomunikacyjnej za pośrednictwem sieci infrastrukturalnej 

innego  Operatora,  z  którym  Zamawiający  zawrze  umowę  o  roaming  krajowy.  Zakres 

koniecznych do przeprowadzenia prac, sposób współpracy oraz zasady rozliczeń pomiędzy 

Zamawiającym,  Wykonawcą  a  Operatorem  sieci  infrastrukturalnej  zostanie  określony  

w  odrębnych  umowach  lub  porozumieniach.”  (uznanie  częściowe  punktu  IV  podpunkt  12. 

wykreślenie 5.11 OPZ); 

12. wykreślić pkt 5.1.3 z OPZ (uznane żądanie z punktu IV, podpunkt 13.); 

13. wykreślić § 9 ust. 1 pkt 2 umowy (uznane żądanie z punkcie IV, podpunkt 14. litera a.); 

14.  zmodyfikować  §  9  ust.  1  pkt  7  i  nadać  mu brzmienie,  jak  niżej:  „za  realizację  Zlecenia 

provisioningu  Kart  SIM  po  terminie  24  godzin  od  mo

mentu  przyjęcia  Zlecenia,  chyba  że 

Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie, w wysokości 200 

zł  (słownie:  dwieście  złotych),  za  każdy  dzień  opóźnienia  liczoną  od  dnia  upływu  terminu” 

(uznane żądanie z punktu IV, podpunkt 14. litera b); 

.  zmodyfikować  §  9  ust.  1  pkt  10.  i  pkt  11.  umowy  w  sposób  taki,  że  będą  miały 

odpowiednio  brzmienie: 

„w  razie  wypowiedzenia  lub  odstąpienia  od  Umowy  przez 

Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  (niezależnie  od  podstawy 

prawnej) 

– w wysokości sumy 20% wynagrodzenia netto określonego w § 6.1 oraz iloczynu 

liczby  dostarczonych  w  ramach  Umowy  Kart  SIM  i  kwoty  15  zł,”  oraz  „za  niedotrzymanie 

zobowiązania do niewypowiadania Licencji, o którym mowa w § 7.2 w wysokości sumy 20% 


wynagrodzen

Umowy Kart SIM i kwoty 15 zł,” (uznanie częściowe punktu IV podpunkt 14. litera c i d); 

16. w

ykreślić § 10 ust. 2 umowy (uznane żądanie z punktu IV podpunkt 14. litera g); 

17.  Zamawia

jący  przedłużył  termin  składania  ofert  do  22  czerwca  2020  r.  godz.  11:00 

odpowiednia  zmiana  została  zamieszczona  19.05.2020  r.  (uznanie  żądania  z  punktu  IV 

podpunkt 15.). 

Zamawiający  wskazał,  że  przedstawione  powyżej  zmiany  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  zostały  opublikowane  10  czerwca  2020  r.  na  stronie  internetowej 

Zamawiającego, a Zamawiający przekazał w tym dniu ogłoszenie do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym UE. 

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  w  pozostałym  zakresie  oraz  obciążenie 

Odwołującego kosztami postępowania. 

12  czerwca  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  O

dwołujący  wycofał  pozostałe, 

nieuwzględnione  zarzuty  odwołania.  Odwołujący  oświadczył,  iż  cofa  zarzuty  w  zakresie 

nieuwzględnionym przez Zamawiającego: punkt III odwołania, podpunkt 2. litera c, d, e, f, h, 

i,  k,  l,  podpunkt  3.  litera  a,  b,  c.  Odwołujący  stwierdził,  iż  w  jego  ocenie  Zamawiający  

w całości uwzględnił pozostałe zarzuty i wnosi o umorzenie postępowania. 

Zamawiający poparł wniosek Odwołującego o umorzenie postępowania odwoławczego. 

Zgodnie z art. 186 ust. 3a 

ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku uwzględnienia 

przez  zamawiającego  części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania 

pozostałych  zarzutów  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca  albo  wykonawca,  który 

przystąpił  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części 

zarzutów.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu  

zakresie uwzględnionych zarzutów. 

Izba  uznała,  że  Zamawiający  w  części  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu, 

pozostałe  zaś  zarzuty  zostały  wycofane,  także  strony  zgodnie  wniosły  o  umorzenie 

postepowania  odwoławczego,  zatem  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania  odwoławczego  i,  zgodnie  z  przepisem  art.  186  ust.  3a  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych, orzekła jak w sentencji.  


ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  §  5  ust.  1  pkt  2  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………….……… 


wiper-pixel