KIO 774/20 POSTANOWIENIE dnia 24 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udzia

łem  stron  w  dniu  22  czerwca  2020  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

10 kwietnia 2020 r. przez 

wykonawcę Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe Spółdzielnia 

Socjalna  z  siedzibą  w  Kostrzynie  nad  Odrą  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze;  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Społecznego 

Przedsiębiorstwa 

Usługowego 

Spółdzielnia 

Socjalna 

siedzibą  

w  Kostrzynie  nad  Odrą  kwoty  6750  zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt 

złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.  

zasądza  od  Społecznego  Przedsiębiorstwa  Usługowego  Spółdzielnia  Socjalna  z 

siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł (słownie: trzy tysiące 

sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.  

Przewodniczący: ……………………………… 


U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna W Poznaniu prowadzi na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., 

poz. 1843 

ze zm.; dalej: „Pzp”) postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór 

ze  szkół  przesyłek  podlegających  szczególnej  ochronie  i  ich  dostarczenie  do  wskazanych 

odbiorców”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

pod numerem  523433-N-2020. 

W  dniu  10  kwietnia  2020  r.  wykonawca  - 

Społeczne  Przedsiębiorstwo  Usługowe 

Spółdzielnia  Socjalna  z  siedzibą  w  Kostrzynie  nad  Odrą  (dalej  jako  "Odwołujący")  wniósł 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

W dniu 22 czerwca 2020r. 

na posiedzeniu Izby, które rozpoczęto o godzinie 13.34 nie 

stawił się przedstawiciel Odwołującego. Skład orzekający Izby otworzył rozprawę o godzinie 

13.44,  którą  zamknięto  o  godzinie  13.56  po  wysłuchaniu  i  zaprotokołowaniu  stanowiska 

Zam

awiającego. Ogłoszenie orzeczenia zostało odroczone na dzień 24 czerwca 2020r., godz. 

Po  zakończeniu  rozprawy  skład  orzekający  uzyskał  informację  od  pracownika 

sekretariatu, że do Izby za pośrednictwem platformy e-PUAP o godzinie 13.36, a więc jeszcze 

w trakcie trwania posiedzenia, 

wpłynęło oświadczenie Odwołującego o cofnięciu odwołania. 

Oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  zostało  złożone  przez  osoby  umocowane  do 

reprezentacji Odwołującego, zgodnie z dokumentacją złożoną do akt sprawy.  

Uwzględniając powyższe Izba uznała, że w niniejszym stanie faktycznym zasadne jest 

umorzenie postępowania odwoławczego na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, z uwagi na 

złożenie przez Odwołującego oświadczenia o cofnięciu odwołania.  

Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu  Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy.  W  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu. 

Skuteczne skorzystanie przez Odwołującego z przysługującej mu czynności dyspozytywnej, 

jaką  jest  wycofanie  odwołania  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez 

merytorycznego  rozpoznania  zarzutów  odwołania.  Złożenie  oświadczenia  o  cofnięciu 

odwołania  stanowi  nieograniczone  uprawnienie  Odwołującego,  które  znosi  wszelkie  skutki 

prawne związane z wniesieniem odwołania.  


W  tym  stanie  rzeczy  Izba,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  umorzyła 

postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie 

drugie ustawy Pzp.  

Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy Pzp zdanie drugie oraz § 5 ust. 2 pkt 3 lit. b) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018r. 

poz. 972), 

zasądzając od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3600 zł stanowiącą 

wynagrodzenie pełnomocnika zamawiającego, z uwagi na fakt, iż odwołanie zostało cofnięte 

na mniej niż 1 dzień przed dniem, na który został wyznaczony termin posiedzenia z udziałem 

stron i uczestnika postępowania. 

Uznając ponadto, że oświadczenie o cofnięciu odwołania nastąpiło w trakcie trwania 

posiedzenia  Izby,  Izba 

nakazała  dokonanie  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  90%  kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:   ............................................  


wiper-pixel