KIO 773/20 WYROK dnia 15 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 773/20 

WYROK 

 z dnia 15 czerwca 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Magdalena Rams  

Protokolant:  

Łukasz Listkiewicz     

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  10  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie, 

Warszawa, 

przy  udziale  wykonawcy  P.  K. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  P.  K. 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  "FRANSŁAW",  Grodzisk  Wielkopolski  zgłaszającego 

swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. 

z o.o., z siedzibą w Poznaniu i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego 

kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez 

wykonawcę Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 


przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

…………………………. 


Sygn. akt: 

KIO 773/20 

UZASADNIENIE 

W  dniu  10  kwietnia  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Inżynieryjne  INMEL  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Poznaniu  (dalej 

Odwołujący”)  zarzucają  zamawiającemu  Państwowemu  Gospodarstwu  Wodnemu  Wody 

Polskie (dalej „Zamawiający”) naruszenie: 

art. 91 ust. 1 Pzp przez dokonanie oceny ofert z udziałem oferty ww. wykonawcy, 

która  to  oferta  winna  zostać  odrzucona,  a  wykonawca  ten  wykluczony  jako 

niespełniający warunków udziału w postępowaniu, a także przez dokonanie wyboru 

oferty  Wykonawcy 

Przedsiębiorstwa  Wielobranżowego  FRANSŁAW  K.  P.  z 

siedzibą w Grodzisku Wlkp. (dalej: „PW FRANSŁAW”), jako najkorzystniejszej, w 

sytuacji gdy oferta ta powinna zostać odrzucona, a wykonawca ten wykluczony jako 

niespełniający warunków udziału w postępowaniu; 

art. 24 ust. 1 pkt 12) w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy Pzp 

poprzez zaniechanie wykluczenia Wykonawcy  PW 

FRANSŁAW z Postępowania, 

pomimo tego, że wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu, o 

których mowa w pkt 9.2.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [dalej jako 

SIWZ”): 

1)  na  p

otwierdzenie spełnienia  warunku  Zamawiający  wymaga,  aby Wykonawca 

wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie  roboty  budowlane 

polegające  na  budowie,  przebudowie  umocnień  brzegowych  o  wartości  łącznej 

brutto tych umocnień minimum 3 min zł (w przypadku kontraktów zawieranych w 

walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu 

waluty obcej podawanej przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy), 

dotyczące  wykonania:  a)  minimum  0,8  km  umocnienia  brzegowego  w  formie 

umocnień  gabionowych  lub  betonowych  lub  żelbetowych.  Zamawiający  uzna 

powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał wskazane 

roboty  budowlane  w  ramach  maksymalnie  2  inwestycji,  albo  b)  minimum 

5000,00m2  umocnienia  brzegowego  w  formie  umocnień  gabionowych  lub 

betonowych lub żelbetowych. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, 

jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  wykonał  wskazane  roboty  budowlane  w  ramach 


maksymalnie 2 inwestycji. Warunek a) i b) nie mogą być łączone. a w konsekwencji 

wadliwe wybranie oferty tego wykonawcy; 

art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty  PW FRAN

SŁAW, w 

sytuacji  gdy  zawierała  ona  rażąco  niską  ceną  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia, co powinno skutkować odrzuceniem ww. oferty; 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  PW 

FRANSŁAW pomimo że nie odpowiada treści SIWZ, tj. naruszenia: 

a) 

pkt 21.11, 21.14, 25.4.4. i 26.3.7 SIWZ poprzez zastosowanie do wyceny kalkulacji 

własnej, gdy SIWZ nie dopuszcza takiej możliwości; 

b) 

pkt 21.13 SIWZ poprzez zastosowania różnych stawek dla takich samych pozycji 

kosztowych  podczas  gdy  pkt  21.13  SIWZ  nakazuje  stosowanie  takich  samych 

stawek dla takich samych pozycji kosztowych; 

art.  7  ust.  1  Pzp  przez  prowadzenie  Postępowania  w  sposób  niezapewniający 

zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców,  tj. 

zastosowania  tych  samych  przewidzianych  warunkami  przetargu  kryteriów  do 

wszys

tkich oferentów; 

Odwołujący  wniósł  o  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  w  której 

Zamawiający wybrał  jako najkorzystniejszą ofertę PW  FRANSŁAW,  odrzucenia  oferty  PW 

FRANSŁAW i wykluczenia z udziału w postępowaniu tego wykonawcy; dokonania ponownej 

oceny ofert i ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, 

zasądzenia kosztów postępowania. 

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, co następuje: 

Brak spełnia przez wykonawcę warunków do udziału w Postępowaniu 

Odwołujący wskazał, że zgodnie z pkt. 9.2.3.1) SIWZ: 1) na potwierdzenie spełnienia warunku 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie 

roboty  budowlane  polegające  na  budowie,  przebudowie  umocnień  brzegowych  o  wartości 

łącznej  brutto  tych  umocnień  minimum  3  min  zł  (w  przypadku  kontraktów  zawieranych  w 

walucie obcej  wartość robót  podlega przeliczeniu z  zastosowaniem  średniego kursu waluty 

obcej  podawanej  przez  Narodowy  Bank  Polski  dla  dnia  zawarcia  umowy 

dotyczące 

wykonania: 

a) 

minimum  0,8  km  umocnienia  brzegowego  w  formie  umocnień  gabionowych  łub 

betonowych łub żelbetowych. 


Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 

wskazane roboty budowlane w ramach maksymalnie 2 inwestycji. 

albo 

b) 

minimum  5000,00m2  umocnienia  brzegowego  w  formie  umocnień  gabionowych  lub 

betonowych lub żelbetowych. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 

wskazane roboty budowlane w ramach maksymalnie 2 inwestycji. 

Warunek a) i b) nie mogą być łączone (w załączeniu wciąg z SIWZ). 

Odwołujący wskazał, że na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1, a następnie z art. 26 

ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca PW FRAN

SŁAW przedstawił dokumenty, które nie potwierdzają 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Z 

wykazu  robót  oraz  załączonych  dowodów  nie  wynikają  informacje  pozwalające  na  ocenę 

zakresu  ilościowego  wykonanych  umocnień  brzegowych,  a  tym  bardziej  wartości  tych 

umocnień. Przedstawione przez Wykonawcę PW FRANSŁAW referencje nie mają wskazanej 

wartości wykonanych robót budowlanych. 

Odwołujący  wskazał,  że  na  dowód  wykonania  wymienionej  w  punkcie  1  wykazu  robót 

inwestycji  pn.  „Przebudowa,  nadbudowa  i  rozbudowa  wałów  przeciwpowodziowych  rzeki 

Warta  o  długości  5,2 km  na  terenie miasta  Częstochowy  i  m.  Słowik,  gm.  Poczesna,  pow. 

częstochowski, woj. śląskie - etap I", wykonawca PW FRANSŁAW przedłożył protokół odbioru 

końcowego wraz z zestawieniem wykonanych robót w formie kosztorysu ślepego, z którego 

wynika zakres umocnień brzegowych w formie materacy gabionowych o długości 706,5 mb i 

odpowiednio powierzchni 1694m2 bez określenia wartości wykonania tych umocnień. 

Odwołujący  wskazał,  że podjął  próbę  oszacowana  na  podstawie przedłożonego kosztorysu 

ślepego  i  w  oparciu  o  aktualnie  obowiązujące  ceny  robocizny,  materiałów  i  sprzętu  przy 

założeniu  przyjętych  przez  wykonawcę  narzutów  wartość  umocnień  brzegowych,  w  ilości 

706,5mb/1694m2.  Z  wyliczenia,  nawet  przy  założeniu  obecnych  wyższych  cen,  wartość  ta 

wynosi  800  tys.  zł  brutto.  W  ocenie  Odwołującego  nawet  jeżeli  brak  podania  w  referencji 

wartości  robót,  nie  jest  wystarczającym  powodem  do  wykluczenia  wykonawcy,  to  i  tak  PW 

FRANSŁAW nie może wykazać się wykonaniem robót o wartości wymaganej przez SIWZ. 

Odwołujący wskazał, że pomimo posiadania tabeli elementów scalonych będącej załącznikiem 

do protokołu odbioru końcowego wykonawca celowo jej nie załączył, przez co niemożliwe było 

określenie  wartości  robót  związanych  z  wykonaniem  umocnień  brzegowych,  a  tym  samym 

potwierdzenie  oświadczenia  o  spełnianiu  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Dodatkowo 


inwestycja  ta  rozli

czana  była  kosztorysowo,  zatem  wykonawca  musiał  posiadać  kosztorys 

powykonawczy z określonymi kwotami poszczególnych robót ale jego również nie załączył na 

potwierdzenie złożonych przez siebie oświadczeń. 

Dalej Odwołujący wskazał, że na dowód wykonania wymienionej w punkcie 2 wykazu robót 

inwestycji pn. „ Rzeka Biała Woda - etap I - odbudowa i rekonstrukcja rzeki w km 0+000 do 

11+492”,  wykonawca  PW  FRANSŁAW  przedłożył  referencje  podmiotu  trzeciego  ZUH-M 

Wojciech Ferenc, z których wynika, że w ramach niniejszego zadania wykonano zgodnie z pkt 

3.1  umocnienie  dna 

i  skarp  rzeki  w  formie  pochylni  gabionowych  długości  437mb  bez 

określenia wartości wykonania tych umocnień. Odwołujący wskazał, że pochylnia wymieniona 

w  drugim  tirecie  nie  jest  opisana  jako  gabionowa  zatem  wynikająca  z  referencji  długość 

pochylni  gabionowych  wynosi  375mb.  Ponadto

,  w  ocenie  Odwołującego,  wymienione 

pochylnie gabionowe opisane są jako umocnienia dna i skarp rzeki, a na spełnienie warunku 

posiadania zdolności technicznej i zawodowej należy wykazać się umocnieniem brzegowym, 

a  nie  umocnieniem 

dna.  W  odpowiedzi  do  SIWZ  Zamawiający  nie  dopuścił  rozszerzenia 

warunku  opisanego  w  pkt.  9.2.3.1)  (w  załączeniu  wyciąg  z  SIWZ)  o  umocnienia  dna  (w 

załączeniu odpowiedź z dnia 29.01.2020 r. na zapytanie nr 4 z 17.01.2020r.). 

Odwołujący wskazał, że również w tym wypadku podjął się próby oszacowania, na podstawie 

przedmiaru robót załączonego do zakończonego w 2014 roku postępowania przetargowego 

na wykonanie inwestycji pn. „ Rzeka Biała Woda - etap I - odbudowa i rekonstrukcja rzeki w 

km  0+000  do  11+492"  i  w 

oparciu  o  aktualnie  obowiązujące  ceny  robocizny,  materiałów  i 

sprzętu przy założeniu przyjętych przez Wykonawcę narzutów, wartości wykonania umocnień 

dna  i  skarp 

dla  pochylni  o  długości  375mb.  Z  wyliczenia  wynika,  że  pomimo  zastosowania 

obecnych  wyższych  cen,  wartość  ta  wynosi  1,2  min  zł  brutto.  Wartość  wykonania  tylko 

umocnień skarp tj. umocnień brzegowych stanowi ok. 75-80% tej kwoty, czyli 900 tys. zł brutto. 

W ocenie Odwołującego, PW FRANSŁAW określający się jako doświadczony wykonawca na 

wezwanie Zama

wiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp powinien przekazać wykaz robót 

wraz  z  dowodami  przedstawio

nymi  w  takiej  formie,  aby  z  ich  treści  jednoznacznie  wynikał 

zakres  umocnień  brzegowych  oraz  wartość  wykonania  tych  umocnień.  Obowiązkowi  temu 

Wykonawca 

PW FRANSŁAW uchybił nie podając wartości wykonanych robót w wymaganym 

zakresie. 

W ocenie Odwołującego łączna wartość umocnień brzegowych na inwestycjach wymienionych 

w wykazie robót, oszacowana przez Odwołującego, wynosi 1,7mln zł brutto, a zgodnie z SIWZ 

powinna  wynieść  3  mln  zł  brutto,  co  wskazuje  na  brak  spełnienia  warunku  udziału  w 


postępowaniu,  a  tym  samym  kwalifikuje  ofertę  PW  FRANSŁAW  do  wykluczenia  go  z 

postępowania. 

Zarzut rażąco niskiej ceny 

Z

aniżona stawka roboczogodziny 

W  ocenie  Odwołującego  wykonawca  PW  FRANSŁAW  przyjął  zaniżoną  stawkę 

roboczogodziny. Wykonaw

ca ustalił ją na kwotę 19,00 zł. Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust 1 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r, płatnicy składek 

na ubezpieczenia społeczne, czyli pracodawcy zatrudniający na podstawie umowy o pracę lub 

umowy  zlecenia,  zobowiązani  są  do  naliczania  i  odprowadzania  składek  na  ubezpieczenia 

społeczne. Tym samym, do kalkulacji całkowitego zatrudnienia pracownika, stawka minimalna 

za  roboczogodzinę  musi  obejmować  stawkę  minimalną  na  poziomie  17,00  zł  brutto  oraz 

dodatkowo obejmować składkę na ubezpieczenie emerytalne (9,76% podstawy wymiaru=1,6 

6 zł), składkę rentową (6,5% podstawy wymiaru= l, ll zł), składkę na ubezpieczenie wypadkowe 

(1,67%  podstawy 

wymiaru=0,28  zł),  składkę  na  Fundusz  Pracy  (2,45%  podstawy 

wymiaru=0,42zł)  oraz  składkę  na  Fundusz  Gwarantowanych  Świadczeń  Pracowniczych 

(0,10% podstawy wymiaru=0,17zł). 

W ocenie Odwołującego, z powyższych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa pracy 

i prawa ubezpieczeń społecznych, wynika, że minimalna stawka jednej roboczogodziny wnosi: 

17,00 +1,66+1,11+0,28+0,42+0,17 = 20,64 zł/roboczogodzinę. 

Zastosowanie prawidłowej minimalnej stawki dla jednej roboczogodziny w wysokości 20,64zł 

powoduje  zwiększenie  wartości  oferty  PW  FRANSŁAW,  co  najmniej  o  kwotę  271  586,83zł 

netto.  Niniejsza  wartość  wynika  z  analizy  jedynie  pozycji  kosztorysowych,  dla  których 

podstawą  wyceny  były  tablice  KNR,  natomiast,  w  ocenie  Odwołującego,  należałoby 

przeanalizować  jeszcze  pozycje  opisane  jako  analogia  oraz  kalkulacja  własne  czy  norma 

indywidualna,  co  bez  kosztorysu  szczegółowego  nie  jest  możliwe.  A  zaznaczyć  należy,  że 

najbardziej  istotne  roboty  związane  z  wykonaniem  umocnień  opisane  są  właśnie  takimi 

pozycjami - 

mowa o pozycjach układania koszy, materaców i biomateraców gabionowych. 

Odwołujący powołał się na orzeczenie KIO z dnia 28 sierpnia 2018r, sygn. akt KIO 1563/18. 

Odwołujący  wskazał,  że  biorąc  pod  uwagę  obecną  sytuację  na  rynku  pracy,  wydaje  się 

nieprawdopodobnym  pozyskanie  wykwalifikowanych  pracowników  na  podstawie  umowy  o 

pracę za minimalne wynagrodzenie na poziomie 20,64 zł za godzinę, a tym bardziej za kwotę 


przyjętą stawkę 19,00zł. Należy podkreślić, że wynagrodzenia specjalistów (np. Brygadzisty) 

oraz osób z uprawnieniami (operatorów, kierowców, itp.) są znacznie wyższe od wynagrodzeń 

pracowników  fizycznych  a  tym  samym  stawka  roboczogodziny  specjalisty  jest  nawet 

kilkukrotnie  wyższa  od  stawki  minimalnej  wymaganej  przepisami  prawa.  Stawka 

roboczogodziny  powinna  być  przynajmniej  średnią  z  powyższych,  a  u  Wykonawcy  PW 

FRANSŁAW jest poniżej minimalnej wymaganej przepisami. 

Ponadto  Odwołujący  wskazał,  że  od  01.01.2021  r.  czyli  w  okresie  realizacji  inwestycji, 

obowiązkowe  staną  się,  dla  wszystkich  podmiotów,  Pracownicze  Plany  Kapitałowe  (PPK), 

które podniosą koszt roboczogodziny o minimum 1,50% dla pracowników, którzy wyrażą taką 

wolę,  na  co  pracodawca wpływu nie ma. Wykonawca PW  FRANSŁAW nie uwzględnił  tych 

k

osztów.  W  ocenie  Odwołującego  zaniżenie  kosztów  pracy  przy  wykonaniu  niniejszego 

zamówienia, skutkuje nie tylko zaoferowaniem rażąco niskiej ceny, ale narusza także przepisy 

prawa  pracy  i  ubezpieczeń  społecznych.  Pozycja  13.1  SIWZ  nakłada  na  Wykonawcę 

obow

iązek zatrudnienia na umowę o pracę osób realizujących zamówienie. 

Skrócenie czasu realizacji umowy 

Odwołujący wskazał, że wykonawca PW FRANSŁAW przewiduje skrócenie terminu realizacji 

o  5  miesięcy  w  stosunku  do  zadeklarowanego  w  ofercie  terminu  wykonania  robót,  co  ma 

wygenerować oszczędności i zmniejszenie kosztów inwestycji o 3,5 mln zł netto. Decydującym 

czynnikiem  wpływającym  na  możliwość  wykonywania  prac  na  niniejszej  inwestycji  będą 

warunki hydrologiczne tj. poziom wody rzeki Warty. Możliwości realizacji robót w odniesieniu 

do  warunków  hydrologicznych  rzeki  Warty  Zamawiający  jednoznacznie  określił  w  opisie 

przedmiotu zamówienia pkt. 4 SIWZ. Zatem w przypadku braku osiągnięcia założonego celu 

skrócenia terminu realizacji robót i wykonania ich w terminie przewidzianym w SIWZ i umowie 

PW  FRANSŁAW  poniesie  stratę  rzędu  3,5  mln  zł  netto,  a  więc  będzie  musiał  realizować 

zadanie  za  kwotę  poniżej  kosztów  jej  wykonania.  Poniesiona  strata  przekroczy  ponad 

trzykrotnie zakładany przez Wykonawcę zysk wskazany w kosztorysie ofertowym na poziomie 

10% od R+S+Kp (R+S) 

tj. ok. 960tys. zł netto (w załączeniu wyciąg z kosztorysu ofertowego). 

Zysk z utylizacji gruzu 

Odwołujący wskazał, że zgodnie z wyjaśnieniami dotyczącymi rażąco niskiej ceny wykonawca 

PW FRASŁAW przewiduje oszczędność oraz zysk wynikający z braku konieczności utylizacji 

gruzu,  który  zamierza  wykorzystać  dla  celów  własnych  lub  odsprzedaży.  Założenie  to  jest 

sprzeczne z postanowieniami SIWZ, którego częścią składową są odpowiedzi Zamawiającego 


a  mia

nowicie  zgodnie  z  odpowiedzią  Zamawiającego  materiały  pochodzące  z  rozbiórki  są 

własnością  Zamawiającego  i  należy  je  odwieźć  na  składowisko  odpadów  budowlanych  na 

odległość  do  10  km  (w  załączeniu  -  zapytanie  i  odpowiedź  z  dnia  17.01.2020r.). W  ocenie 

Odwołującego skoro  wykonawca PW FRANSŁAW nie  stanie się właścicielem  gruzu,  to  nie 

będzie mógł go przerobić i sprzedać, a tym samym nie osiągnie zakładanego zysku. 

Niedoszacowanie kosztów 

Odwołujący wskazał, że kolejną przyczyną rażąco niskiej ceny jest niedoszacowanie kosztów 

wykonania  niektórych  istotnych  pozycji  kosztorysu.  Przyjęty  przez  wykonawcę  koszt 

wykonania umocnień gabionowych jest zaniżony w stosunku do cen rynkowych. Przyjęty przez 

Wykon

awcę całkowity koszt wykonania 1m3 kosza gabionowego to 318,08 zł netto, podczas 

gdy sam koszt materiałów koniecznych do wykonania kosza gabionowego, wskazany przez 

Wykonawcę, wynosi 293,00 zł netto. Na robociznę i sprzęt ułożenia 1m3 kosza gabionowego 

z wypełnieniem kamieniem zostaje 25,80zł łącznie z narzutami i zyskiem, gdzie KNR wskazują 

nakład  roboczogodzin  w  ilości  4,52  r-godz/m3.  W  ocenie  Odwołującego  nie  jest  możliwa 

realizacja  tego  zakresu  robót  za  przyjętą  stawkę,  nie  wspominając  o  zapewnieniu  zysku 

Wykonawcy. Na potwierdzenie t

ego faktu średnia cena jednostkowa ze wszystkich złożonych 

ofert  dla  pozycji  wykonania  kosza  gabionowego  wynosi  615,30zl/m3,  a  najniższa  bez 

uwzględnienia PW FRANSŁAW wynosi 473,40zł/m3. Podobne zaniżenie kosztów ma miejsce 

w pozycjach dotyczących układania materaca i biomateraca, gdzie PW FRANSŁAW prawie 2 

krotnie zaniżył faktyczny koszt wykonania tych prac w stosunku do realiów rynku i wszystkich 

innych Oferentów [na dowód - zestawienie z ofert innych oferentów]. 

Ponadto 

Odwołujący wskazał, że znacznie zaniżony został koszt wbijania i wyciągania ścianek 

szczelnych  w  Wariancie  B  [poz.  nr  125  i  126  kosztorysu  ofertowego].  Cena  jednostkowa 

wbijania  ścianek  szczelnych  zgodnie  z  kosztorysem  PW  FRANSŁAW  wynosi  416,26zł/mb, 

natomiast zgodnie z podstawą KNR, na którą wykonawca ten się powołuje i przyjętych przez 

niego  czynników  cenotwórczych  powinna  wynosić  832,50zł,  co  przekłada  się  na 

niedoszacowanie  tej  pozycji  kosztorysowej  na  poziomie  221023,44zł.  Analogicznie 

porównując przyjętą  cenę jednostkową wyciągania  ścianek  szczelnych z cenę jednostkową 

wynikającą z nakładów KNR wynika niedoszacowanie kolejnych 157 388,40zł. 

III. 

Niezgodność oferty z zapisami SIWZ 

nieuprawnione zastosowanie kalkulacji własnej 


Odwołujący  wskazał  na  niezgodność  kosztorysu  ofertowego  z  zapisami  SIWZ,  ponieważ 

zgodnie  z  pkt.  21.11.  SIWZ  „Kalkulowanie  cen  pozycji  kosztorysowych  według  kalkulacji 

własnej dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku opisania takiej pozycji jako „ANALOGIA" 

lub  „WYCENA  WŁASNA".  W  kosztorysie  ofertowym  wykonawcy  nie  występują  takie 

oznaczenia zatem jego wycena musi być sporządzona w oparciu o nakłady wynikające z tablic 

KNR, a z powyższej analizy cen jednostkowych istotnych pozycji kosztorysowych wynika, że 

dokonał on modyfikacji nakładów KNR [w załączeniu wyciąg SIWZ pkt. 21.11. SIWZ ]. 

W świetle dokonania przez PW FRANSŁAW nieuprawnionych zmian w KNR zachodzi brak 

możliwości  zawarcia  z  nim  umowy,  ponieważ  jest  to  sprzeczne  z  postanowieniami  SIWZ 

21.11, 21.14, 25.4.4. i 26.3.7 

oraz Wzoru Umowy §1 pkt 2 ppkt e] i §8 pkt.3. [w załączeniu 

wyciąg z SIWZ]. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania kosztorysów szczegółowych 

dla Wariantu A i B, będących załącznikami do umowy, sporządzonych w oparciu o kosztorys 

uproszczony załączony do oferty. W związku z ingerencją PW FRANSŁAW w podstawę KNR, 

bez  informowania  Zamawiającego  o  tym  fakcie  [SIWZ  21.11]  nie  ma  on  możliwości 

przygotowania  kosztorysów  szczegółowych  [sytuacja  opisana  powyżej].  W  ocenie 

Odwołującego  powyższe  skutkuje  brakiem  możliwości  zawarcia  z  nim  Umowy  w  oparciu  o 

wzór, będący załącznikiem do SIWZ, ponieważ kosztorysy szczegółowe dla Wariantu A i B są 

podstawą do dokonywania odbiorów robót budowlanych (Wzór Umowy §8 pkt.3) i muszą być 

zgodne z kosztorysem uproszczonym (SIWZ 25.4.4.) 

Nieuprawnione za

stosowanie różnych stawek dla takich samych pozycji oraz błędy 

kosztorysu 

Ponadto  Odwołujący  wskazał  na  błędy  formalne  oferty,  polegające  na  jej  niezgodności  z 

postanowieniami SIWZ, polegające na sprzecznym z postanowieniami SIWZ, zastosowaniu 

różnych  stawek  dla  takich  samych  pozycji.  PW  FRANSŁAW  podał  różne  stawki  kosztów 

wykonania  tych  samych  prac.  Przykładowo  podane  koszty  „dopasowania  materaca 

gabionowego do rurociągu" w poz. 98 i poz. 724 kosztorysu ofertowego, wynoszą odpowiednio 

500,00zł i 125,40zł, pomimo że dotyczą tej samej pozycji przedmiaru (dla pozostałych pozycji 

odnoszących  się  do  dopasowania  materacu  gabionowego  do  rurociągu  PW  FRANSŁAW 

przewidział 500,00zł) (w załączeniu wyciąg z kosztorysu ofertowego PW FRANSŁAW). 

W ocenie Odwołującego zastosowanie różnych stawek dla tych samych pozycji, jest niczym 

nie usprawiedliwione i stanowi naruszenie pkt 21.13 SIWZ, który nakazuje stosowanie takich 

samych stawek dla takich samych pozycji kosztowych. 


Ponadto Odwołujący wskazał, że PW FRANSŁAW wskazał także jedno drzewo do wycinki i 

jedno  do  nasadzenia  kompensacyjnego  (pkt.  22.3  SIWZ)  brak  jest  natomiast  w  kosztorysie 

przewidzianego  kosztu  kompensacyjnego  nasadzenia  drzewa.  Taki  koszt,  zgodnie  z 

deklaracją wykonawcy PW FRANSŁAW powinien zostać przewidziany i uwzględniony. 

W ocenie Odwołującego PW FRANSŁAW nie przewidział także, w poz. 24 kosztorysu, korekty 

zwiększonej ilości drzew, które należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przy realizacji robót, 

pomimo że drzewa te znajdują się w obszarze wykonywania robót budowlanych. Zgodnie z 

pkt 21.2b 

SIWZ Wykonawca zobligowany był do sporządzenia do oferty kosztorysu ofertowego 

„KOREKTA”  z  uwzględnieniem  zmian  deklarowanych  w  ofercie  (zgodnie  z  deklaracją  w 

z

ałączniku nr 14 do SIWZ) dotyczących ilości i typu drzew przewidzianych przez Wykonawcę 

do  wycinki.  W  odpowiedzi  na  pytanie  nr  20  z  pakietu  zapytań  nr  6  z  dnia  17.01.2020r. 

Zamawiający nie dopuszcza do uszkodzenia jakiegokolwiek drzewa wskazanego w kryterium 

ochrony drzew. Przedmiotowe drzewa w ilości 47 sztuk znajdują się w pasie technologicznym 

niezbędnym do wykonania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem i utrudniają 

ich  realizację,  zatem  w  przypadku  zadeklarowania  przez  wykonawcę  pozostawienia  drzew 

niezbędne  staje  się  ich  zabezpieczenie  na  czas  robót.  Na  pytanie  o  zalecany  standard 

zabezpieczenia drzew Zamawiający odpowiedział, że drzewa należy zabezpieczyć stosownie 

do  zidentyfikowanych zagrożeń  (odpowiedź  na  pytanie nr  19  z  pakietu zapytań nr  6  z  dnia 

17.01.2020r.).  Zgodnie  z  pkt  22.3  SI

WZ  Zamawiający  przyzna  punkty  w  kryterium  za 

zadeklarowanie  pozostawienia  istniejących  drzew  w  nienaruszonym  stanie  w  trakcie  i  po 

zakończeniu  prac.  Na  podstawie  niniejszej  deklaracji  wykonawca  PW  FRANSŁAW  zmienił 

ilości obmiaru w pozycjach dotyczących mechanicznego karczowania drzew i ścinania drzew 

piłą  mechaniczną  a  także  w  pozycjach  będących  konsekwencją  wycinki  lub  jej  braku,  czyli 

pozycjach  dotyczących  wywozu  dłużyc,  karpiny  i  gałęzi  a  także  kosztu  składowania 

bioodpadów.  W  ocenie  Odwołującego,  w  świetle  przedstawionych  wyżej  odpowiedzi 

Zamawiającego wykonawca powinien był zwiększyć ilość zabezpieczenia drzew jako kolejną 

oczywistą konsekwencją pozostawienia istniejących drzew w nienaruszonym stanie w trakcie 

i po zakończeniu prac powinno być ich zabezpieczenie na czas robót. 

Izba ustaliła co następuje: 

Izby  rozpoznając  sprawę  uwzględnił  akta  sprawy  odwoławczej,  w  rozumieniu  §  8  ust.  1 

rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22  marca  2018  roku  w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092). 


Ponadto, 

Izba postanowiła dopuścić w poczet materiału dowodowego następujące dokumenty: 

(i)  decyzje  nr  4/2016  o  pozwoleniu  na  realizację  inwestycji  z  zakresu  budowli 

przeciwpowodziow

ych  z  dnia  30  listopada  2016  r.,  decyzję  z  dnia  17  września  2014 

Regionalnego  Dyrektora 

Ochrony  Środowiska  w  Katowicach  WOOS.4233.3.2014.WW.11, 

przekrój  wałowy  typowy,  wyciąg  z  umowy,  wyciąg  ze  specyfikacji  technicznej  Rewitalizacji 

ubezpieczeń  betonowych  brzegów  rzeki  Warty  w  km  246,00  do  km  243,00  (m.  Poznań)  – 

dokumenty  na  okoliczność  wykazania,  iż  Przystępujący  nie  spełnia  warunków  udziału  w 

Postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.  

Na podstawie powyższych dokumentów Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Rewitalizacja  ubezpieczeń  betonowych  brzegów 

rzeki Warty w km 2

46,00 do km 243,50 (m. Poznań)”. 

Z

godnie z pkt. 9.2.3.1) SIWZ: 1) na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie  roboty  budowlane 

polegające  na  budowie,  przebudowie  umocnień  brzegowych  o  wartości  łącznej  brutto  tych 

umocnień minimum 3 mln zł (w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość 

robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanej przez 

Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy, dotyczące wykonania: 

a) 

minimum  0,8  km  umocnienia  brzegowego  w  formie  umocnień  gabionowych  łub 

betonowych łub żelbetowych. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  że wykonał 

wskazane roboty budowlane w ramach maksymalnie 2 inwestycji. 

albo 

b) 

minimum  5000,00m2  umocnienia  brzegowego  w  formie  umocnień  gabionowych  lub 

betonowych lub żelbetowych. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 

wskazane roboty budowlane w ramach maksymalnie 2 inwestycji. 

Warunek a) i b) nie mogą być łączone (w załączeniu wciąg z SIWZ). 

Rozdziale XI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia”, pkt 11.3 Zamawiający wskazał, 


że  przed  udzieleniem  zamówienia  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej 

oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp: wykaz robót budowalnych  (w postaci dokumentu elektronicznego 

opatrzonego 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym)  wykonanych  nie  wcześniej  niż  w 

okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do  udziału  w postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

k

tórych roboty te zostały wykonane; - sporządzony z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 

do  niniejszej  SIWZ  wraz  z  załączeniem  dowodów  (w  postaci  dokumentów  elektronicznych 

opatrzonych 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym)  określających  czy  te  roboty 

bud

owlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane  zgodnie  z 

przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończone,  przy  czym 

dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

n

a  rzecz  którego  roboty  budowlane  były  wykonywane,  a jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny 

o obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w 

stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –  inne 

dokumenty. 

Ponadto, w zakresie podnoszonych zarzutów, Izba ustaliła, że w Rozdziale 20 Zamawiający 

zawarł informacje dotyczące sposobu obliczenia ceny. Zamawiający wskazał m.in.  

Cena  musi  uwzględniać  wszystkie  wymagania  niniejszej  SIWZ,  dokumentacji 

projektowej, przedmiarów robót oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

a) 

Wykonawca w celu porównania ofert sporządza kosztorys ofertowy („Kosztorys pełny”) 

zgodny z przedmiarami, tj. obejmujący cały zakres opisany przedmiarem, także pełnej ilości 

drzew do usunięcia. 

b) 

Wykonawca  do  oferty  sporządza  dodatkowo  kosztorys  ofertowy  „Korekta”  – 

obejmujący  tylko  cały  zakres  Robót  przygotowawczych  i  tymczasowych,  z  uwzględnieniem 

zmian  deklarowanych  w  ofercie  (zgodnie  z  deklaracją  w    załączniku  nr  14  do  SIWZ) 

dotyczących ilości i typu drzew przewidzianych przez Wykonawcę do wycinki. Zakres „Korekty” 

dotyczy tylko  PRZEDMIARU ROBÓT 019-05-012 – w zakresie „1 Roboty przygotowawcze i 

tymczasowe - ST-0, SST-1, SST-

2”.  

c) 

Natomiast w celu ustal

enia wartości umowy, która będzie wpisaną do umowy, będzie 

kwota wynikająca z ceny ofertowej wynikającej z kosztorysu pełnego i odpowiednio kosztorysu 

„korekty” w zakresie faktycznie deklarowanej ilości ochrony drzew.  Obydwa kosztorysy będą 

załącznikiem do umowy.  


Wartość kosztów pracy (w kosztorysie ofertowym przyjęta do ustalenia ceny oferty) nie 

może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177.). 

Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR 

użyte  są  w  celu  pełniejszego  opisu  robót.  Podana  podstawa  nie  stanowi  obowiązującej 

Wykonawcy  po

dstawy  przy  kalkulacji  ceny.  Podstawą  dla  Wykonawcy  może  być  jego 

kalkulacja  własna  wynikająca  z  rachunku  ekonomicznego,  wykonanego  w  oparciu  o 

specyfikację  techniczną  wykonania  i  odbioru  usług  oraz  SIWZ,  natomiast  opis,  rozmiar 

rzeczowy  i  zakres  czynności  do  wykonania  są  obligatoryjne.  Kalkulowanie  cen  pozycji 

kosztorysowych według kalkulacji własnej dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku opisania 

takiej pozycji jako „ANALOGIA” lub „WYCENA WŁASNA”. 

W celu obliczenia ceny oferty należy wykonać kosztorys ofertowy w formie kosztorysu 

uproszczonego,  z  wyszczególnieniem  opisu zgodnego z „Przedmiarem  robót” stanowiącym 

załącznik  do  SIWZ,  ilości  przedmiarowej,  jednostki  miary,  ceny  jednostkowej  oraz  wartości 

stanowiącej iloczyn ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej. 

Ceny tych samych składników cenotwórczych oraz narzuty kosztów (R, M, S, Kp, Z) 

muszą  być  takie  same  dla  wszystkich  wycenianych  pozycji  przedmiarowych  w  całym 

kosztorysie  ofertowym  i  w  jego  wszystkich  częściach  dotyczących  jednej  umowy.  Ceny 

materiałów określa się łącznie z kosztami zakupu i dowozu do miejsca wbudowania. 

Zamawiający pismem z dnia  19.03.2020 r., działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, 

wezwał Przystępującego do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że spełnia 

warunki udziału w postępowaniu i brak jest podstaw jego wykluczenia, w tym m.in. wykazu 

robót  budowlanych,  z  wyszczególnieniem  robót  opisanych  w  punkcie  9.2.3.  SIWZ, 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, sporządzony z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 do SIWZ 

Pismem z dnia 26.03.2020 r. Przystępujący przesłał wymagane oświadczenia i dokumenty. 

Przystępujący złożył Załącznik nr 4, w którym powołał się na doświadczenie w realizacji dwóch 

inwestycji: 


Przebudowa  umocnienia  brzegów  rzeki  Pisy  wraz  z  budową  basenu  portowego  i 

budową  kładki  pieszej  pod  mostem  kolejowym  —  zadanie  nr  3  miał  do  wykonania 

umocnienie  lewego  brzegu  rzeki  Pisa  o  długości  1  002,2  m.  Koszt  całego  zadania 

wyniósł brutto 6 510 864,00 zł, a w konstrukcję umocnienia zostały wpisane 2 zejścia  

schodowe żelbetowe o długości 85 m i 105 m; (inwestycja Pisa) 

Modernizacja lewobrzeżnego wału p.  powodziowego na  Polderze Rumin, gm.  Stare 

Miasto 

– Lewostronny przeciwpowodziowy wał rzeki Warty na odcinku od km 395+400 

do km 396+900 na terenie w

si Rumin, gm. Stare Miasto, powiat koniński.(inwestycja 

Warta Rumin). 

Przystępujący  przedłożył  również  dowody  na  należyte  wykonanie  ww.  inwestycji  tj.  dla 

inwestycji Pisa 

– Protokół odbioru końcowego, dla inwestycji Warta Rumin – referencje. Izba 

ustaliła, że w treści Protokołu końcowego w pkt 10, zamieszona jest informacja o usterkach: 

(i)  należy  nadać  stopniom  zejścia  schodkowego  przy  moście  Wojska  Polskiego  spadki 

umożliwiające spływ wody; (ii) należy lokalnie uzupełnić zasypkę szczeliny pomiędzy kostkami 

betonowymi 

na  ciągach  komunikacyjnych  bulwaru  nadbrzeżnego;  (iii)  uporządkować  teren 

drzew  w  trawniku  bezpośrednio  przy  nawierzchni  kostki  betonowej  bulwaru  nadbrzeżnego. 

Wykonawca nie zgodził się z usterkami wskazanymi w pkt (iii) powyżej.  

Izba ustal

iła, że Zamawiający pismem z dnia 30.03.2020 r. działając na podstawie art. 26 ust. 

3  ustawy  Pzp  wezwał  Przystępującego  do  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów 

potwierdzających  wymagane  doświadczenie  w  zakresie  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu. 

Pismem z dnia 1.04.2020 r. 

Przystępujący przesłał wymagane oświadczenia i dokumenty — 

Wykaz 

robót i referencje), w tym Załącznik nr 4 z następującymi inwestycjami: 

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o 

długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i m. Słowik, gm. Poczesna, pow. 

częstochowski, woj. śląskie — etap I; (inwestycja Warta Częstochowa) 

Rzeka  Biała Woda  —  etap  I  —  odbudowa  i  rekonstrukcja rzeki  w  km  0+000  do 

11+492 o 

wartości brutto 4 651431,32 zł wykonał prace umocnieniowe skarp i dna 

w formie materacy gabionowych o długości 437,00 m. (inwestycja Biała Woda).  

Przystępujący  w  zakresie  inwestycji  Warta  Częstochowa  przedłożył  protokół  odbioru,  w 

zakresie inwestycji Biała Woda – referencje.  


W  zakresie  badania  ceny  za  realizację  przedmiotu  zamówienia,  Izba  ustaliła  następujące 

okoliczności istotne dla sprawy.  

Jak wynika z protokołu otwarcia ofert z dnia 17 lutego 2020 r. Zamawiający przeznaczył na 

realizację zamówienia kwotę brutto: 30 115 318,21 zł. Do upływu terminu składania ofert tj. 

dnia 17.02.20

20 r. do godz. 11:15, wpłynęły  8 ofert, których otwarcie nastąpiło o godz. 12:30.  

Przystępujący zaoferował za realizację zamówienia cenę brutto: 21 500 116,21 zł. 

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  sporządził  protokół  kompletności  ofert  złożonych  w 

postępowaniu.  Zamawiający  ustalił  w  stosunku do oferty  złożonej  przez  Przystępującego  w 

zakresie ceny za realizację zamówienia, że cena w stosunku do inwestorskiej wynosi 71,4 % 

lub  69  %  w 

stosunku  do  średniej  z  ofert.  Izba  ustaliła,  że  pismem  z  dnia  2  marca  2020  r. 

Zamawiający  wezwał  Przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  na  podstawie  art.  90  ust.  1 

ustawy Pzp dotyczących zaoferowanej ceny za realizację zamówienia. Zamawiający wskazał 

m.in., iż zaoferowane przez Przystępującego cena w stosunku do inwestorskiej stanowi 71,4% 

i 69%  w stosunku do średniej wszystkich złożonych ofert. Pismem z dnia 6 marca 2020 r. 

Przystępujący złożył wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny za realizację zamówienia oraz 

stosowane dowody.  

Zgodnie  z  informacją  zawartą  w  Protokole  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  oferta 

Przystępującego została uznana za najkorzystniejszą. Cena oferty za realizację zamówienia 

wynosi: 21 500 

116,21 zł. Zadeklarowanie pozostawienia istniejących drzew w nienaruszonym 

stanie w trakcie i po zakończeniu prac w ilości 46 szt. drzew.  Okres udzielonej gwarancji: 72 

miesięcy (wymagane 60-72 miesięcy).  

Izba zważyła co następuje: 

Z art. 179 ust. 1 ustawy P

zp wynika, że Odwołującemu przysługuje legitymacja do wniesienia 

odwołania,  gdy  ma  (lub  miał)  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  może  ponieść  szkodę 

wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy.  W  ocenie  Izby  Odwołujący 

wykazał,  że  ma  interes  w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia,  gdyż  złożył  ofertę  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego.  Odwołujący  może  ponieść  szkodę  w 

związku  z  zarzucanymi  Zamawiającemu  naruszeniami  przepisów  ustawy  Pzp,  gdyż 

zaniechan

ie  wykluczenia  Przystępującego  uniemożliwia  Odwołującemu  uzyskanie 

przedmiotowego zamówienia, na co mógłby w przeciwnym razie liczyć. 

W ocenie Izby zarzuty podniesione przez Odwołujący okazały się niezasadne, co skutkowało 

oddaleniem odwołania.  


Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 

Pzp  

W ocenie Izby zarzut nie potwierdził. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert 

wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Wskazać również należy 

na  przepisy  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  

w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej „rozporządzenie”). Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 

rozporządzenia  w  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w 

postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji  dotyczących  zdolności  technicznej  lub  zawodowej 

zamawiający może żądać wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 

których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.  

Warunku udziału w postępowaniu określa zamawiający w SIWZ. Określa również sposób w 

jaki wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać ich spełnienie. W 

analizowanym  stanie  faktycznym,  w  Rozdziale  XI  „Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów, 

potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do 

wykluczenia”,  pkt  11.3  Zamawiający  wskazał,  że  przed  udzieleniem  zamówienia  wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie  krótszym  niż  10  dni,  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp: wykaz 

robót  budowalnych    (w  postaci  dokumentu  elektronicznego  opatrzonego  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym)  wykonanych  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich 

rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca  wykonania  i podmiotów,  na  rzecz  których  roboty  te  zostały 


wykonane; - 

sporządzony z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ wraz 

z załączeniem dowodów (w postaci dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym)  określających  czy  te  roboty  budowlane  zostały  wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończone,  przy  czym  dowodami,  o których  mowa,  są 

referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

Tym 

samym  uznać  należy,  że  wykaz  robót  budowlanych  –  Załącznik  nr  4  złożony  przez 

Przystępującego  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  19  marca  2020  r.,  a  następnie  w 

odpowiedzi na wezwanie z dnia 30 marca 2020 r. 

stanowił potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału  w  postępowaniu  opisanych  przez  Zamawiającego  w  pkt  9.2.3  SIWZ,  zgodnie  z 

wymogami określonymi w 11.3 SIWZ.  

Ani r

eferencje oraz protokół odbioru końcowego nie służą potwierdzeniu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, ale wyłącznie potwierdzeniu czy określone roboty zostały wykonane 

należycie. Podkreślić należy, że treść rozporządzenia nie zezwala na wzywanie wykonawców 

o  przesłanie  dowodów  na  inną  okoliczność  niż  ustalenie  czy  wskazane  w  wykazie  roboty 

budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Nieuprawnione 

zatem jest twierdzenie i zarzut Odwołującego, iż z powodu braku wskazania w  

treści  referencji/protokołu  końcowego  odbioru  robót  wartości  robót  budowlanych 

Przystępujący nie wykazał, iż spełnienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy 

i doświadczenia. Jak Izba wyjaśniła powyżej, dokumentny te nie służą potwierdzeniu wartości 

wy

konanych robót. Dokumentem, który Zamawiający wymagał na potwierdzenie wymaganego 

doświadczenia  był  Wykaz  robót  –  Załącznik  nr  4.  Zamawiający  nie  wymagał  również 

jakichkolwiek  kosztorysów,  tabeli  elementów  scalonych  lub  innych  dokumentów 

potwierdzających zakres wykonanych prac. Stąd też stawianie przez Odwołującego w treści 

odwołania  zarzutu  o  braku  przedłożenia  przez  Przystępującego  ww.  dokumentów  jest,  w 

ocenie Izby, nieuprawnione.  

Nie  można  uznać  zasadności  zarzutu  Odwołującego  w  oparciu  o  obliczenia  własne 

wykonawcy  co  do  wartości  wykonanych  robót.  Jest  to  wyłącznie  subiektywne  stanowisko 

Odwołującego, nieznajdujące potwierdzenia w dokumentacji dotyczącej inwestycji. Wskazać 

należy, że Odwołujący miał możliwość wystąpienia do inwestorów inwestycji wskazanych w 

Wykazie złożonym przez Przystępującego w trybie dostępu do informacji publicznej o wydanie 

stosownych  informacji  i  dokumentów  potwierdzających  zasadność  podniesionego  zarzutu. 

Takiej inicjatywy dowodowej nie podjął. Nie złożył dowodów potwierdzających jego wyliczenia.  


ocenie  Izby,  Odwołujący  również  błędnie  interpretuje  warunek  udziału  w  postępowaniu 

wskazany w pkt 9.2.3.1 SIWZ. Zamawiający wymagał bowiem od wykonawcy, aby wykazał, iż 

posiada  doświadczenie  w  wykonaniu  robót  budowalnych  polegających  na  budowę, 

przebudowanie  umocnień  brzegowych  (tj.  jakiegokolwiek  rodzaju)  o  łącznej  wartości  tych 

umocnień minimum 3 mln zł, nie określając jednocześnie jakich umocnień wartość ta dotyczy. 

Zamawiający  nie  ograniczył  warunku  wartościowego  tylko  do  umocnień  gabionowych, 

betonowych lub żelbetonowych. 

Jak  wskazał  Zamawiający,  stosuje  się  następujące  rodzaje  umocnień  brzegowych  (źródło 

opracowania): 

  Julian Wołoszyn, Włodzimierz Czamara, Ryszard Eliasiewicz, Jerzy Krężel: Regulacja 

rzek  i  potoków.  Wyd.  Il  zmienione.  Wrocław:  Wydawnictwo  Akademii  Rolniczej  we 

Wrocławiu, 1994. ISBN 83-85582-45-2. (pol.); 

  Wykład  9  (pol.).  W:  Wykłady  on-line.  SGGW,  Zakład  Inżynierii  Wodnej,  Katedra 

Inżynierii Wodnej i Rekultywacji. s. 3. (dostęp 2010-10-061); 

  Konstrukcje Budowli Regulacyjnych (pol.). W: Wykłady (on-line). Akademia Rolnicza w 

Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Katedra Budownictwa Wodnego 

s. 21. (dostęp 2010-10-061): biologiczne, biotechniczne, techniczne. 

Techniczne umocnienie brzegu: 

Polega na  zastosowaniu odpowiednich budowli, wykonanych  z  materiałów  budowlanych, w 

tym  także  z  materiałów  naturalnych,  martwych.  Tego  typu  ubezpieczenia  stosowane  są  w 

miejscach najbardziej narażonych na erozję oraz takich, w których nie ma dostatecznie dużo 

wolnej przestrzeni, np. w silnie zurbanizowanych obszarach miejskich. Do tego typu umocnień 

brzegów zalicza się między innymi: 

  umocnienia  brzegów  skarpowych:  umocnienia  brukiem  kamiennym  lub  betonowym, 

umocnienia z płyt betonowych, materacy kamiennych lub betonowych, gwiazdobloków, 

oskałowanie  brzegu,  narzuty  kamienne  lub  z  elementów  betonowych  bądź 

żelbetowych, i inne: 

  kaszyce, konstrukcje siatkowo—kamienne; 
  ściany; wykonuje się ściany i mury drewniane, stalowe, żelbetowe, murowane; stosuje 

się w wybranych przypadkach okładzinę: kamienną, z cegły, lub inną; 


  mury,  w  tym  mury  oporowe,  wykonywane  jako  ciężkie  konstrukcje  budowlane, 

wykonywane przy użyciu betonu i stali, cegły, czy ciosów kamiennych itd. 

Jak widać z powyższego zestawienia, wykonawca mógł wykazać się robotami budowlanymi o 

wartości  min.  3  mln zł  dotyczącymi  różnych  umocnień  brzegowych.  Zamawiający  w  drugiej 

kolejności wskazał, że w ramach umocnień brzegowych o wartości min. 3 mln zł wykonawca 

winien  się  wykazać  wykonaniem  minimum  0,80  km  umocnienia  brzegowego  w  formie 

umocnień  gabionowych  lub  betonowych  lub  żelbetowych  albo  minimum  5  000,00  m2 

umocnienia brzegowego w formie umocnień gabionowych lub betonowych lub żelbetowych. 

Określił  również,  że  uzna  powyższy  warunek  za  spełniony,  jeżeli  wykonawca  wykaże,  że 

wykonał  wskazane  roboty  budowlane  w  ramach  maksymalnie  2  inwestycji.  W  przypadku 

warunku ilościowego zakazał jedynie ich łączenia. 

Ocen

iając, przesłane przez Przystępującego dokumenty, Zamawiający uznał, iż dla spełnienia 

wymagań określonych w punkcie 9.2.3 SIWZ: 

dla 

spełnienia wymogu ilościowego: 

  2 zejścia schodowe żelbetowe o łącznej długości 190 m z zadania pn.: Przebudowa 

umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki 

pieszej pod mostem kolejowym 

— zadanie nr 3; 

  706,5  m  brzegowych  prac  umocnieniowych  w  formie  materacy  gabionowych  z 

zadania pn.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watów przeciwpowodziowych 

rzeki  Warta  o  długości  5,2  km  na  terenie  miasta  Częstochowy  i  m.  Słowik,  gm. 

Poczesna

, pow. częstochowski, woj. śląskie — etap l,  

co „łącznie daje 896,5 m umocnienia brzegów rzek Pisy i Warty w formie umocnień 

gabionowych i żelbetowych. 

dla spełnienia wymogu wartościowego (przejęto te same zadania jak wyżej): 

  zadanie pn.: Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu 

portowego  i  budową  kładki  pieszej  pod  mostem  kolejowym  —  zadanie  nr  3 

owartości brutto 6 510 864,00 zł (ponad 90% prac dotyczy prac umocnieniowych 

na c

o wskazuje ponad 1 km umocnień); 

  zadanie pn.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych 

rzeki  Warta  o  długości  5,2  km  na  terenie  miasta  Częstochowy  i  m.  Słowik,  gm. 

Poczesna,  pow.  częstochowski,  woj.  śląskie  —  etap  I  -  o  wartości  brutto  2  968 

320,13 zł. 


Argumentacja  zawarta  w  piśmie  procesowym  Przystępującego  w  zakresie  omawianego 

zarzutu  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  W  zakresie  inwestycji  Warta  Częstochowa 

Odwołujący  argumentował,  że  dotyczyła  ona  wyłącznie  naprawienia  umocnień  brzegowych 

zniszczonych 

przez  wykonawcę  w  trakcie  realizacji  inwestycji,  tym  samym  Przystępujący 

dokonał remontu, nie zaś budowy lub przebudowy umocnień brzegowych. Odwołujący powołał 

się również na decyzję środowiskową wskazując, iż z jej treści wynika, że w korycie rzeki nie 

będą  prowadzone  jakiekolwiek  prace.  Wskazać  jednakże  należy,  że  już  sama  nazwa 

inwestycji 

– „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych” wskazuje, 

że obejmowała ona swoim zakresie przebudowę umocnień. W SIWZ nie ma żadnych zapisów, 

z  których  wynikałoby,  iż  wykonawca  ma  się  wykazać  wykonaniem  robót  budowalnych 

polegających  na  przebudowie  w  rozumieniu  przepisów  prawa  budowlanego.  Nawet  jeśliby 

posłużyć  się  posiłkowo  definicjami  z  ustawy  prawo  budowalne,  to  również  Odwołujący  nie 

wykazał,  aby  przebudowa  wałów  przeciwpowodziowych  wykonana  przez  Przystępującego 

podczas  realizacji  inwestycji  Warta 

Częstochowa  nie  mogła  być  uznana  za  przebudowę  w 

rozumieniu  przepisów  prawa  budowlanego.  Izba  nie  podziela  również  stanowiska 

Odwołującego, iż wskazanie w decyzji środowiskowej informacji, iż w korycie rzeki Warty nie 

będą prowadzone jakiekolwiek prace świadczy o tym, iż wykonawca nie wykonał umocnień, w 

tym  umocnień  brzegowych  w  formie  umocnień  gabionowych  lub  betonowych  lub 

żelbetonowych. Zakres prac został ustalony przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu 

ofertowego pełnego. Z informacji zawartych w tym dokumencie wynika, że zakresem inwestycji 

Warta objęty był zakres prac spełniający warunek zawarty w SIWZ. Dowodów zaś przeciwnych 

Odwołujący nie złożył. Takim dowodem nie może być jedno zdanie z decyzji środowiskowej. 

Również  z  Decyzji  o  pozwoleniu  na  realizację  inwestycji  nie  wynika,  iż  Przystępujący  nie 

wykonywał zakresu prac ustalonych przez Zamawiającego.  

Odnosząc  się  do  argumentów  Odwołującego  dotyczących  inwestycji  Pisa,  Izba  uznała,  że 

również  nie  zasługuje  ona  na  uwzględnienie.  Odwołujący  wskazał,  iż  z  protokołu  odbioru 

inwestycji  wynika,  iż  w  trakcie  odbioru  stwierdzono  usterki  wraz  z  datą  ich  usunięcia.  To 

jednak,  w  ocenie  Izby,  nie  oznacza,  iż  prace  wykonane  przez  Przystępującego  nie  zostały 

wykonane  w  sposób  należyty.  W  treści  protokołu  wskazane  jest,  że  inwestycja  została 

wykonana  zgodnie  z  umową.  Odwołujący  nie  wykazał  również,  aby  usterki  na  jakie  się 

powołuje miała istotne znacznie z punktu widzenia realizacji inwestycji.  

Tym samym zrzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt. 12) w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 

1)  i  2)  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

Przystępującego z postępowania Izba 

uznała za niezasadny. 


Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  

Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  Zamaw

iający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  jeżeli 

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Izba wskazuje, 

że na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy 

ustalony  w  toku  p

ostępowania.  Na  podstawie  art.  190  ust.  1  ustawy  –  strony  i  uczestnicy 

postępowania  odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  do  stwierdzenia  faktów,  z 

których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń 

strony przeci

wnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do 

zamknięcia rozprawy. Przepis ten  nakłada na strony postępowania obowiązek, który zarazem 

jest uprawnieniem stron, wykazywania dowodów na stwierdzenie faktów, z których wywodzą 

skut

ki prawne. Postępowanie przez Izbą stanowi postępowanie kontradyktoryjne, czyli sporne 

a  z  istoty  tego  postępowania  wynika,  iż  spór  toczą  Strony  postępowania  i  to  one  mają 

obowiązek wykazywania dowodów, z których wywodzą określone skutki prawne. Powołując w 

tym miejscu regulację  art.  14  ustawy  do  czynności  podejmowanych przez zamawiającego  i 

wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  stosuje  się  przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

– Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej  przechodząc  do  art.  6  Kodeksu  cywilnego  ciężar  udowodnienia  faktu  spoczywa  na 

osobie,  która  z  faktu  tego  wywodzi  skutki  prawne  należy  wskazać,  iż  właśnie  z  tej  zasady 

wynika reguła art. 190 ust 1 ustawy. Przepis art. 6 Kodeksu cywilnego wyraża dwie ogólne 

reguły,  a  mianowicie  wymaganie  udowodnienia  powoływanego  przez  stronę  faktu, 

powodującego powstanie określonych skutków prawnych oraz usytuowanie ciężaru dowodu 

danego faktu po stronie osoby, która z faktu tego wywodzi skutki prawne; ei incubit probatio 

qui dicit non qui negat 

(na tym ciąży dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza).  

W analizowanym stanie faktyczny, ciężar dowodu wykazania zaoferowania rażąco niskiej ceny 

za realizację zamówienia spoczywał na Odwołującym. W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał 

zasadności podniesionego zarzutu. W zasadniczej części zawarta w odwołaniu argumentacja 

była  subiektywną  oceną  wyliczeń  dokonanych  przez  Przystępującego,  niepopartą  żadnymi 

dowodami. Odnosząc się do poszczególnych okoliczności przywołanych przez Odwołującego 

Izba wskazuje, 

co następuje:  

Po  pierwsze, 

Odwołujący  zarzucił,  że  Przystępujący  zastosował  zaniżoną  stawkę 

roboczogodziny  w  wysokości  19,00  zł.  Jak  wyjaśnił  jednak  Zamawiający,  czemu  Izba  dała 

wiarę,  stawka  roboczogodziny  kosztorysowej  zastosowana  w  kosztorysach  zarówno 

inwestorskich,  jak  i  ofertowych,  nie  jest  tożsama  ze  stawką  godzinową  wynagrodzenia 


pracowników budowy. Stawka roboczogodziny kosztorysowej, spełniająca wymóg minimalnej 

płacy,  służy  do  określenia  wartości,  za  którą  wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania 

przedmiotu zamówienia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

r.  w  sprawie  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  wysokości  minimalnej 

stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. 

z 2019 poz. 1778) minimalne wynagrodzenie za pracę od 

01.01.2020 r. wynosi brutto 2 600,00 zł, a minimalna stawka godzinowa w wysokości 17 zł. Do 

prac kosztorysowych bierze się pod uwagę minimalne wynagrodzenie za prace obowiązujące 

od  01.01.2020  r.  Zamawi

ający  wykazał,  że  zastosowana  stawka  roboczogodziny  przez 

Przystępującego  nie  jest  zaniżona.  Ilość  dni  pracy  w  roku  2020  wynosi  253  dni,  co  przy  8 

godzinnym dniu pracy daje 2024 roboczogodziny. 

Obowiązujące minimalne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce 

narodowej w roku: 

2020 r. 

Kwota minimalnego wynagrodzenia zł brutto 

2 600,00 zł 

Średni miesięczny czas pracy godzin. 

Po podzieleniu ww. kwoty przez średni miesięczny czas pracy, wyjściowa 
stawka za roboczogodzinę wynosi: 

15,41 zł 

Powyższą stawkę godzinową uzupełnia się o: 

Narzuty podstawowe: 

- 9,76% ubezpieczenie emerytalne 

253,76 zł 

- 6,50% ubezpieczenie rentowe 

169,00 zł 

do 2,00% ubezpieczenie wypadkowe (powyżej 9 osób 1,67%) 

43,42 zł 

- 2,45% Fundusz Pracy 

63,70 zł 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

2,60 zł 

Razem: minimalne wynagrodzenie + narzuty podstawowe 

132,48 zł 

Razem: Stawka rg z narzutami podstawowymi  

18,57zł 

Jak zatem widać z powyższego, zastosowana przez Przystępującego w kosztorysie stawka 

19,00 zł za roboczogodzinę jest wyższa niż ta wyliczona przez Odwołującego. Twierdzenia 

Odwołującego  o  sytuacji  na  rynku  pracy  i  trudnościach  w  pozyskaniu  pracowników,  Izba 

uznała za twierdzenia własne wykonawcy nie poparte żadnym materiałem dowodowym, bez 

jakiegokolwiek  odniesienia  do  miejsca  realizacji  zamówienia  i  ewentualnych  problemów  na 

tamtejszym rynku pracy.  


Izba  wskazuje,  iż  w  złożonych  wyjaśnieniach  Przystępujący  wskazał,  że  wieloletnia 

współpraca  z  dostawcami  materiałów,  surowców  i  usług  potrzebnych  do  wykonania 

zamówienia pozwoliła uzyskać korzystne warunki współpracy. I tak wskazał, że: 

wiązany jest umową z Orlen Paliwa Sp. z o.o. przez co koszt zakupu paliwa pozwoli 

na oszczędności, 

posiada potwierd

zone ceny zakupu kamienia do umocnień od firmy GEOTRANS 

s.c. z Konina, 

posiada  potwierdzone  ceny  na  kosze  i  materace  gabionowe  spełniające 

wymagania  Zamawiającego  od  firmy  MACCAFERRI  POLSKA  Sp.  z  o.o.  ul. 

Płociska 19, 03-191 Warszawa, 

geowłókninę wykonawca zamierza zakupić od firmy GRILTEX POLSKA Sp. Z .o. 

ul. Obornicka 7, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, 

prefabrykowane  elementy  schodów  i  tarasów  wykonawca  zamierza  zakupić  w 

firmie Zakład Murarsko-Betoniarski „TERBUD” E. B. ul. Dworcowa 19, 64-320 Buk, 

Wykonawca współpracuje z Zakładem Usług Hydrotechniczno  — Melioracyjnych 

W.  F.,  46-

040  Ozimek,  firma  ta  zaoferowała  wykonanie  jako  podwykonawca 

umocnień  (bez  materiałów)  w  zakresie  ułożenia  geowłókniny,  wbijania  pali  oraz 

ułożenia koszy gabionowych za kwotę 22,00 zł/mb ubezpieczenia netto. 

Jak wynika z kosztorysu ofertowego Przystępującego, ceny zaproponowane przez wykonawcę 

są wyższe niż te, które zaproponowali potencjalni dostawy i usługodawcy w załączonych do 

wyjaśnień materiałach. Odwołujący zaś nie zakwestionował w żaden sposób ofert złożonych 

przez  Przystępującego  w  ramach  złożonych  wyjaśnień  dotyczących  zaoferowanej  ceny  za 

realizację  zamówienia.  Tym  samym  zarzuty  dotyczące  nieprawidłowej  wyceny  przedmiotu 

realizacji zamówienia, zaniżenia cen przez Przystępującego są ,w ocenie Izby, nieuprawnione.  

Odnosząc  się  do  poszczególnych  elementów  wyceny  zakwestionowanych  przez 

Odwołującego w treści odwołania, to Izba wskazuje, iż zarzut niedoszacowania kosztów kosza 

gabionowego w świetle oferty załączonej do wyjaśnień przez firmę MACCAFERRI POLSKA z 

Warszawy  jest  nietrafiony. 

Oferty  tej  Odwołujący  nie  zakwestionował  ani  nie  przedstawiał 

żadnych dowodów na wykazanie zasadności swoich twierdzeń.  

Co  do  zarzutu 

zaniżenia  kosztów  wbijania  i  wyciągania  ścianek  szczelnych  w Wariancie  B 

(poz.  125  i  poz.  126  kosztorysu  ofertowego)  w 

świetle  wymagań  stawianych  w  Projekcie 

Wykonawczym, jak i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej: „STWiOR”), 

to  Izba 

w  pełni  aprobuje  stanowisko  Zamawiającego  oraz  Przystępującego.  Po  pierwsze 


wskazać należy, że Odwołujący nie odniósł w żaden sposób przyjętych przez siebie wyliczeń 

do  sytuacji  Przystępującego  oraz  informacji  przekazanych  przez  Zamawiającego 

wykonawcom  w 

toku  postępowania  przetargowego.    Z  informacji  przekazanych  przez 

Zamawiającego  wynika  zaś,  że  w  Projekcie  Wykonawczym  —  Wariancie  B  w  punkcie  5.4 

Grodze i odwodnienie projektant zalecił realizację slipów i tarasów pod osłoną gródz ze ścianki 

szczelnej sta

lowej, natomiast remont schodów i wylotów zalecił realizować pod osłoną gródz 

z  worków  BIG-BAG.  Jednocześnie  wykonawca  może  zastosować  inne  rozwiązanie  po 

uzg

odnieniu z Zamawiającym oraz że ubezpieczenia w Poznaniu w latach 60-tych XX w. jak i 

podobne ubezpieczenia skarp rzeki Warty 

w Sierakowie i we Wronkach były realizowane bez 

gródz  i  odwodnienia.  Ponadto  w  punkcie  tym  5.1  Warunki  hydrologiczne  realizacji  robót 

Zamawiający  wskazał,  że  roboty  w  dolnych  częściach  ubezpieczeń  można  realizować  bez 

gródz  przy  stanach  wody  (wodowskaz  przy  moście  Rocha  w  Poznaniu)  ˂170  cm.  Już  pod 

koniec  stycznia  2020  r.  stan  wody  na  tym  wodowskazie  osiągnął  poziom  151  cm,  by  30 

kwietnia  2020  r.  osiągnąć  132  cm  (źródło:  IMGW  http://www.pogodynka.pl/polska/hydro). 

Prognozy na nas

tępne miesiące, wg źródeł IMGW, nie zapowiadały i nie zapowiadają zmian 

w  kierunku  wzrostu  stanów  wody  na  rzekach.  W  chwili  obecnej  uruchamia  się  programy 

przeciwdziałające  suszy.  W  przypadku  Przystępującego,  projektant  w  przedmiarze  robót  w 

dziale Roboty 

przygotowawcze, tymczasowe i wykończeniowe - STO SST-I, SST-8 w pozycji 

30  (poz

.  125  w  kosztorysie  ofertowym  Przystępującego)  zastosował  do  wbijania  ścianek 

szczelnych katalog 9-

06 tablicę 0101/02 dotyczącą Wbijania ścianek szczelnych stalowych z 

grodzic  G-

62  wibromłotem  gruncie  kategorii:  III.  Zastosowane  normy  w  tej  pozycji 

kosztorysowej są dla wbijania ścianek szczelnych do 6,0 m. Zgodnie z zapisami punktu 21.2 

SIWZ 

Wykonawca winien przy kalkulacji ceny pozycji kosztorysowych uwzględnić wymagania 

wszystk

ich dokumentów będących załącznikami do SIWZ. Skoro zatem projektant przewidział 

wykonywanie  robót  w  dolnych  częściach  ubezpieczeń  bez  gródz  przy  stanach  wody 

(wodowskaz  przy  moście  Rocha  w  Poznaniu)  ˂170  cm,  to  wykonawca  był  uprawniony  do 

zastosowania  wsp

ółczynnika  zmniejszającego  pozycję  30  tj.  w  poz.  125  w  kosztorysie 

ofertowym Przystępującego. Dodatkowo, jak wskazał Zamawiający, na pytanie 5 z zapytania 

nr 9 z dnia  20.01.2020 r.: „Czy zakończono I etap zadania i remontu elementu ekranów na 

Zbiorniku Jeziorsko? Czy przewidywane są dalsze remonty ekranu w najbliższych 2 latach i 

czy w związku z tym będą dodatkowe zrzuty wód które będą wpływać na stan wód rz. Warty 

w Poznaniu P” Zamawiający wskazał, że: „Gospodarka wodna na zbiorniku, również w okresie 

realizacji  planowanych  robót  remontowych,  będzie  prowadzona  w  oparciu  o  obowiązującą 

Instrukcję  Gospodarowania  Wodą.  Zapisy  IGW  dopuszczają  zmiany  w  obowiązujących 

terminach  oraz  poziomach  piętrzenia  wody  w  zbiorniku  m.in.  w  przypadku  wykonania 

niezbędnych  prac  remontowych  elementów  zbiornika  wodnego  mających  wpływ  na 

bezpieczeństwo  jego  użytkowania  (okresowe  utrzymanie  niższego  piętrzenia  niż  normalny 


poziom piętrzenia) pod warunkiem realizacji obowiązku informacyjnego organu właściwego do 

wydania  pozwolenia  wodnoprawnego  oraz  zakładów  korzystających  z  wód  zbiornika. 

Gospodarka  wodna  na  zbiorniku  z 

uwzględnieniem  powyższego  uzależniona  będzie  od 

warunków hydrologiczno - meteorologicznych, a w szczególności od wielkości dopływu wody 

do zbiornika. Ponadto, 

jak wyjaśnił Zamawiający, stany wody w korycie rzeki Warty w obrębie 

miasta  Poznania  będą  nie  tylko  uzależnione  od  wielkości  zrzutu  ze  Zbiornika  wodnego 

Jeziorsko,  ale  będą  wynikiem  panującej  sytuacji  hydrologiczno-meteorologicznej  na  całym 

obszarze  zlewni  rz. Warty  powyżej  planowanych  robót  będących  przedmiotem  zamówienia 

(np. od rozkładu i wielkości opadów atmosferycznych w zlewniach cząstkowych dopływów rz. 

Warty)." Zatem j

uż w momencie składania oferty wykonawca wiedział, że istnieje możliwość 

regulowania  stanów  wody  w  korycie  rzeki  Warty  w  obrębie  miasta  Poznania.  Analogicznie 

sytuacja  wygląda  jeśli:  chodzi  o  pozycję  126  tj.  poz.  40  PRZEDMIAR  ROBÓT  dotyczącą 

wyciągania ścianek szczelnych. Z uwagi na powyższe, zarzut zaniżenia ceny Izba uznała za 

bezzasadny. 

Odnosząc się do zarzut dotyczącego oszczędności oraz zysku z utylizacji gruzu, to w ocenie 

Izby, 

zarzut nie potwierdził się. Odwołujący zarzucił uwzględnienie zysku z tytułu kruszenia i 

odsprzedaży  gruzu  w  zaoferowanej  przez  Przystępującego  cenie  za  wykonanie 

przedmiotowego  zadania. W  ocenie  Izby  Odwołujący  nie  wykazał  w  jaki  sposób  powyższa 

okoliczność wypływa na wycenę przedmiotu zamówienia dokonaną przez Przystępującego. W 

ocenie Izby skoro Przystępujący z utylizacji gruzu przewidywał potencjalne źródło zwiększenia 

swego  zysku,  to  brak  takiej  możliwości  skutkuje  ewentualnym  zmniejszeniem  zysku 

wykonawcy,  to  zaś  nie  może  być  automatycznie  przekładane  na  zaoferowanie  przez 

wykonawcę rażąco niskiej ceny. Ponadto, Przystępujący w sposób wyczerpujący wyjaśnił, że 

chociaż  składając  wyjaśnienia  dotyczące  zaoferowanej  ceny  wziął  pod  uwagę 

zagospodarowanie  własne  lub  odsprzedaż  gruzu,  co  prawie  całkowicie  eliminuje  koszty 

związane  z  jego  utylizacją  oraz  transportem  (wykorzystując  optymalizację  niezbędnych  do 

wykonania  kursów,  transport  miałby  się  odbywać  przy  okazji  innych  kursów  sprzętowych  i 

materiałowych  na  trasie  budowa  —  baza  w  miejscowości  Strykowo),  to  jednak  oferta 

Przystępującego przewiduje koszty utylizacji gruzu w wysokości 254.575,81 zł netto, co nie 

było kwestionowane przez Odwołującego.  

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  skrócenia  czasu  realizacji  inwestycji,  to  Izba  uznała 

zarzut  za  niezasadny.  Wskazać  należy,  że  Przystępujący  w  treści  złożonego  pisma 

procesowego wyjaśnił,  iż w treści wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny wystąpiła omyłka 

pisarska. Kwota wskazana w wyjaśnieniach to 3500 000,00, prawidłowa zaś kwota to 350,000. 


Prawidłowa kwota ta nie była kwestionowana przez Odwołującego. Odwołujący również nie 

kwestionował w złożonym piśmie procesowy faktu popełnienia przez wykonawcę omyłki.  

Tym samym zrzut naruszenia 

art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp uznać należy za bezpodstawny. 

W  ocenie  Izby  Odwołujący  nie  wykazał,  iż  cena  zaoferowana  przez  Przystępującego  za 

realizację  zamówienia  jest  ceną  rażąco  niską.  Wskazać  należy,  że  to  na  Odwołującym 

spoczywał ciężar  wykazania rażącego zaniżenia wyceny kosztów realizacji inwestycji przez 

Przystępującego  poprzez  złożenie  stosowanych  dowodów,  że  zaoferowana  przez 

Przystępującego  cena  jest  ceną  rażąco  niską.  Odwołujący  jednak  w  tym  zakresie  żadnych 

dowodów nie przedłożył, co skutkowało oddaleniem zarzutu przez Izbę.  

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Przystępującego  pomimo,  że  nie  odpowiada  treści  SIWZ  w 

zakresie:  

a) 

pkt  21.11,  21.14,  25.4.4  i  26.3.7  SIWZ  poprzez  zastosowanie  wyceny  kalkulacji 

własnej podczas, gdy SIWZ nie dopuszcza takiej możliwości; 

b) 

pkt 

21.13 SIWZ poprzez zastosowanie różnych stawek dla takich samych pozycji 

kosztowych  podczas,  gdy  pkt  21.13  SIWZ  nakazuje  stosowanie  takich  samych 

stawek dla takich samych pozycji kosztowych. 

Należy  wskazać  w  pierwszej  kolejności,  iż    podstawą  odrzucenia  oferty  z  powodu  jej 

niezgodności z SIWZ może być tylko merytoryczna niezgodność oferty z jasno określonymi w 

SIWZ  wymaganiami  Zamawiającego.  Przy  czym  nie  chodzi  o  jakiekolwiek  wymogi 

Zamawiającego,  ale  wymogi  odnoszące  się  do  ukształtowania  przyszłego  świadczenia  - 

przedmiotu umowy.  

Odwołujący  wskazał  na  niezgodność  kosztorysu  ofertowego  Przystępującego  z  zapisami 

SIWZ ponieważ zgodnie z pkt 21.11, SIWZ „Kalkulowanie cen pozycji kosztorysowych według 

kalkulacji  własnej  dopuszczalne  jest  wyłącznie  w  przypadku  opisania  takiej  pozycji  jako 

„ANALOGIA” lub „WYCENA WŁASNA”, wskazując, iż  w kosztorysie ofertowym wykonawcy 

nie występują takie oznaczenia zatem jego wycena musi być sporządzona w oparciu o nakłady 

wynikające  z  tablic  KNR,  a  z  analizy  cen  jednostkowych  istotnych  pozycji  kosztorysowych 

wynika, że dokonał on modyfikacji nakładów KNR. 


Powyższy zarzut Odwołującego Izba uznała za niezasadny. W kosztorysie Przystępującego, 

121 pozycji zostało opisanych właśnie w sposób wskazany w pkt 21.22 SIWZ. Łącznie wartość 

tych pozycji wynosi 6 748 099,63 zł, co stanowi 38,61 % wartości całego kosztorysu.  

Nie  potwierdził  się  również  zarzut  Odwołującego  jakoby  Przystępujący  zastosował  różne 

stawki  dla  takich  samych  pozycji  kosztowych,  w  sytuacji  gdy  pkt  21.13  SIWZ  nakazuje 

stosowanie  takich  samych  stawek  dla  tak

ich  samych  pozycji  kosztowych.  Przystępujący 

o

dniósł się tutaj do pozycji 98 i pozycji 724, których ceny jednostkowe wynoszą odpowiednio 

500,00  zł  i  125,40  zł.  Zasadność  omawianego  zarzutu  wymagała  w  pierwszej  kolejności 

wykazania  przez  Odwołującego,  iż  zakwestionowane  przez  niego  pozycje  dotyczą  takich 

samych  prac,  wymagających  takich  samych  nakładów  i  umiejętności.  Z  opisu  zaś 

zakwestionowanych przez Odwołującego pozycji wynika, że z poz. 98 i 724 dotyczą innych 

wylotów, a każda pozycja opisana została jako „WYCENA WŁASNA”. Zatem nie mają tych 

samych podstaw KNR, co sugerowałoby konieczność zastosowania tych samych nakładów. 

Wyloty umiejscowione są w różnych km rzeki i sposób dopasowania materaca gabionowego 

do rurociągu zależy od warunków panujących przy tych wylotach. Wymagają również użycia 

r

óżnego sprzętu i czasu, stąd „WYCENA WŁASNA” przy tych pozycjach. Zatem nie są to te 

same pozycie, 

choć mają podobny opis. Tym samym Izba uznała zarzut za niezsadzany.  

Odnosząc  się  zaś  do  zarzutu  braku  zwiększenia  pozycji  24  w  kosztorysie  KOREKTA  o 

zwiększoną ilości drzew, którą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przy realizacji robót, 

pomimo, 

że drzewa te znajdują się w obszarze wykonywania robót budowlanych, Izba uznała 

zarzut  za  niezasadny. 

Wskazać  należy  za  Zamawiającym,  że  projektant  przewidział  w 

przedmia

rze  robót  do  usunięcia  47  drzew,  zabezpieczając  pozostałe  w  ilości  150  m2 

Przyjmując, że do zabezpieczenia najgrubszego drzewa o średnicy około 0,75 cm potrzeba ~ 

3,0 m2 zabezpieczenia, t

o zabezpieczenia w ilości 150 m2 wystarczy do zabezpieczenia 50 

szt. drzew.  

W zakresie dotyczącym  zarzutu  braku  uwzględnienia kosztu  nasadzenia  kompensacyjnego 

drzewa  (1  szt.),  Izba  uznała,  że  skoro  Zamawiający  przyjął,  iż  wykonawca  nie  ma  prawa 

dokonywania  zmian  w  pr

zedmiarze  inwestorskim  robót  polegających  na  dopisywaniu  lub 

uj

mowaniu  pozycji  przedmiarowych,  koszt  ten  został  uwzględniony  w  kosztach  ogólnych 

zadania. 

Odwołujący  nie  wykazał  zaś,  iż  Przystępujący  nie  uwzględnił  takich  kosztów  w 

kosztach og

ólnych realizacji inwestycji.  

Tym samym zrzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

Izba uznała za bezpodstawny. 


Maj

ąc na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018, poz.  972 

z zm.).  

Przewodniczący: 

…………………………….. 


wiper-pixel