KIO 772/20 POSTANOWIENIE dnia 30 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 772/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  30  czerwca  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

9  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawcę:  Rosenbauer  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Łomiankach

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Komendę Wojewódzką Państwowej 

Straży Pożarnej w Katowicach

przy udziale wykonawcy: Fire-Max Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego; 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

Rosenbauer  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łomiankach  kwoty  

zł 00  gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% 

uiszczonego wpisu. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Katowicach

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt: KIO 772/20 

U z a s a d n i e n i e 

Komenda  Wojewódzka  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Katowicach  (dalej: 

z

amawiający)  prowadzi  postępowanie  na  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego,  na 

„Dostawę  dwóch  samochodów  pożarniczych  z  drabiną 

mechaniczną”; nr sprawy WT.I.2370.3.2020 (dalej „postępowanie”). 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) - dalej: „ustawa Pzp”. Wartość zamówienia 

przekracza kwoty wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  

30 marca 2020 r. pod numerem: 2020/S 063-150323. 

W 

postępowaniu, w dniu 9 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę: Rosenbauer Polska 

Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (dalej: odwołujący), zostało wniesione odwołanie. 

Zamawiający w dniu 10 kwietnia 2020 r., zgodnie z dyspozycją  art. 185 ust. 1 ustawy 

Pzp, poinformował o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania do wzięcia 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym.  Do  postępowania  odwoławczego  przystąpił 

wykonawca: Fire-Max Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, zgłaszając swoje przystąpienie do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

W  dniu  29  czerwca  2020  r.  o

dwołujący  złożył  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania. 

Oświadczenie o wycofaniu skutkuje koniecznością umorzenia postępowania odwoławczego, 

o czym orzeczono w sentencji. 

Ponadto, w sentencji, Izba orzekła o kosztach postępowania, stosownie do przepisów 

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp. 

Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp ora

z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972), dalej: „rozporządzenie”, 

Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


wiper-pixel