KIO 771/20 POSTANOWIENIE dnia 22 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 771/20  

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 maja 2020  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  be

z  udziału  stron  dnia  22  maja  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  9  kwietnia 

2020 r. przez 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR” Sp. z o.o., 

Michałowice  169,  49-314  Pisarzowice  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego  Szkoła  Główna  Gospodarstwa  Wiejskiego  w  Warszawie  ul. 

Nowoursynowska  166  przy  udziale  wykonawcy  Bcoders  S.A.  ul.  Owczarska  7  01-351 

Warszawa 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego    

                                                          postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo  Usługowe  "PIOMAR”  Sp.  z  o.o., 

Michałowice  169,  49-314  Pisarzowice  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  

tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 771/20  

Uzasadnienie 

Zamawiający: Szkoła  Główna  Gospodarstwa  Wiejskiego  w  Warszawie  prowadzi 

postępowanie,  którego  przedmiotem  są  sukcesywne  dostawy  sprzętu  komputerowego  dla 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Znak: SZP.250.4.2020. 

Odwołujący:  PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

PIOMAR  Sp.  z  o.o. 

Michałowice  169,  49-314  Pisarzowice  wniósł  odwołanie  wobec  wyboru 

jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  - 

BCODERS  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej 

jako:  „BCODERS")  oraz  zaniechania  odrzucenia  oferty  tego  wykonawcy  i  zaniechania 

wykluczenia go z postępowania. 

Czynnościom  i  zaniechaniom  Zamawiającego  Odwołujący  zarzucił  naruszenie  art.  7  ust.  1 

ustawy Pzp  w zw.  z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy  Pzp poprzez  zaniechanie odrzucenia oferty 

BCODERS jako sprzecznej z treścią SIWZ, mimo że wykonawca ten nie dołączył do oferty 

zrzutów ekranu ani skanów wydruków zawierających wyniki wydajności procesorów zgodnie 

z  zapisem  rozdziału  IX  pkt  6  SIWZ,  a  zaoferowany  procesor  w  zestawach  komputerowych 

ALL  IN  ONE  oraz  komputerach  stacjonar

nych  KI,  K2  i  K3  nie  spełnia  wymagań 

Zamawiającego; 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

wykluczenia  BCODERS  z  udziału  w  postępowaniu,  mimo  że  wykonawca  ten  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia. 

Odwołujący  wniósł o nakazanie Zamawiającemu, aby dokonał unieważnienia wyboru oferty 

BCODERS  jako  najkorzystniejszej  w 

postępowaniu;  dokonał  ponownego  badania  i  oceny 

ofert, w tym: odrzucił ofertę BCODERS z uwagi na jej sprzeczność z treścią SIWZ; wykluczył 

wykonawcę  BCODERS  z  uwagi  na  przedstawienie  informacji  wprowadzających  w  błąd 

Zamawiającego,  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Do  postępowania  przystąpienie  po  stronie  zamawiającego  zgłosił  wykonawca  wskazany  w 

sentencji postanowienia. 

Odwołujący dnia 20 maja go 2020 r. złożył oświadczenie, że cofa odwołanie  wniesione dnia 

9  kwietnia  2020  r.,    a  mając  na  uwadze  tę  czynność  wnosi  o  umorzenie  postępowania 


odwoławczego oraz o zwrot na jego rachunek kwoty stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od 

odwołania. 

Krajowa  Iz

ba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  wobec  cofnięcia  odwołania,  postępowanie 

odwoławcze należy umorzyć w drodze postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym 

bez 

udziałem  stron i uczestników, na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust.  1 zdanie 

drugie ustawy pzp. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  pzp  oraz    §  5  ust.  1  pkt  3a    rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972),  z  których  wynika,  że  jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed  otwarciem 

rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

Przewodniczący: ………………………  


wiper-pixel