KIO 769/20 WYROK dnia 02 lipca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 769/20 

WYROK 

z dnia 02 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aneta Mlącka 

Protokolant:             Konrad Wyrzykowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  29  czerwca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesioneg

o  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  09  kwietnia  2020  r.  przez 

Odwołującego  PROJMORS  Biuro  Projektów  Budownictwa  Morskiego  Sp.  z  o.o.  (ul. 

Narwicka  2D,  80-

557  Gdańsk)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego 

Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81/87, 81-225 Gdynia) 

przy  udziale  Wykonawcy  Art  Projekt  K&M  Sp.  z  o.  o.  (ul.  Strzelnica  2,  83-400 

Kościerzyna)  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  stronie 

Z

amawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie 

kosztami  postępowania obciąża Wykonawcę  PROJMORS  Biuro  Projektów  Budownictwa 

Morskiego Sp. z o.o. (ul. Narwicka 2D, 80-

557 Gdańsk) i  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  PROJMORS  Biuro 

Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. (ul. Narwicka 2D, 80-557 Gdańsk) tytułem 

wpisu od odwołania,  

2.2 z

asądza od Odwołującego PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z 

o.o.  (ul.  Narwicka  2D,  80-

557  Gdańsk)  na  rzecz  Zamawiającego  Uniwersytet  Morski  w 

Gdyni  (ul.  Morska  81/87,  81-225  Gdynia) 

kwotę  3600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące 

sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z 

tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku

P

rzewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 769/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający Uniwersytet Morski w Gdyni prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego,  którego  przedmiotem  jest  „Wykonanie  dokumentacji  projektowej  budowy  hali 

sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - 

2” 

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się 02  stycznia 2020 roku  w  Dzienniku Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem OJ/S: 2020/S 001-000584. 

Odwołujący  PROJMORS  Biuro  Projektów  Budownictwa  Morskiego  sp.  z  o.o.  wniósł 

odwo

łanie  wobec  następujących  czynności:  zaniechania  wykluczenia  wykonawcy  ART  - 

PROJEKT  K&M  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Kościerzynie,  pomimo  że  Wykonawca  ten  nie 

wykazał  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganego 

doświadczenia  zawodowego  wykonawcy  polegającego  na  wykazaniu  się  wykonaniem 

jednego wielobranżowego projektu budowy budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze 

30.000 m

, określonego w pkt 6.1 Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, w związku z 

niewykazaniem  w  odniesieniu  do  wskaz

anego  zadania  stanowiącego  potencjał  podmiotu 

trzeciego  (tj.  P.  P. 

&  Partnerzy  Architekci)  spełnienia  wymagań  Zamawiającego  oraz 

nieudowodnieniem  realnego  dysponowania  udostępnianymi  przez  podmioty  trzecie 

zasobami  w  zakresie  doświadczenia  wykonawcy,  co  w  konsekwencji  doprowadziło  do 

zaniechania  odrzucenia  oferty  W

ykonawcy  podlegającego  wykluczeniu  w  Postępowaniu  i 

wyboru  oferty  w  sposób  niezgodny  z  ustawą  Pzp;  ewentualnie  zaniechanie  wezwania 

Wykonawcy Art 

– Projekt K&M sp. z o.o. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia 

dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  Postępowaniu,  o  których 

mowa  w  pkt  6.1 SIWZ w  zakresie zdolności  technicznej  lub  zawodowej  samodzielnie bądź 

przez  poleganie  za  zdolnościach  innych  podmiotów;  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp 

czynności  Zamawiającego  polegającej  na  dokonaniu  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

złożonej  przez Wykonawcę Art  –  Projekt  K&M  sp.  z  o.o., mimo że oferta tego Wykonawcy 

zawiera cenę rażąco niską, w tym czynności polegającej na nieprawidłowej ocenie złożonych 

przez W

ykonawcę Art – Projekt K&M sp. z o.o. wyjaśnień rażąco niskiej ceny, podczas gdy z 

treści złożonych wyjaśnień wynika, że oferta tego Wykonawcy zawiera rażąco niską ceną w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś Wykonawca Art – Projekt K&M sp. z o.o. nie złożył 

wyjaśnień  spełniających wymagania określone w  art.  90  ust.  1-3 ustawy  Pzp;  niezgodnej  z 

przepisami  ustawy  Pzp  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  dokonaniu  wyboru  jako 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Art  –  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.,  mimo  że  oferta  tego 

W

ykonawcy  podlega  odrzuceniu,  a  sam  podmiot  podlega  wykluczeniu  z  Postępowania,  co 

potwierdza dokonanie wyboru w sposób niezgodny z ustawą Pzp oraz z naruszeniem zasad 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w Postępowaniu.  


Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:  

art. 24 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 22a ust. 2 

4  i  6  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  9  ust  1  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia 

26.07.2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od 

W

ykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  polegające  na  zaniechaniu 

wykluczenia  Wykonawcy  Art 

–  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.  z  Postępowania  z  powodu 

niewykazania  przezeń  spełniania  warunku  udziału  w  Postępowaniu  w  zakresie 

doświadczenia  zawodowego  mającego  stanowić  przedmiot  udostępnienia  zasobów 

W

ykonawcy,  poprzez  błędne  uznanie  przez  Zamawiającego  za  potwierdzające  spełnienie 

warunku udziału w postępowaniu zamówienia wykazanego przez podmiot udostępniający (P. 

P. 

&  Partnerzy  Architekci)  oraz  uznanie  wadliwego  zobowiązania  pisemnego  podmiotu 

trzeciego  za  prawidłowe,  podczas  gdy  podmiot  udostępniający  de  facto  nie  udostępnił  w 

wymagany  sposób  zasobów  niezbędnych  na  potrzeby  realizacji  przedmiotowego 

zamówienia.  

ewentualnie 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy Art 

– Projekt K&M sp. 

z  o.o.  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w 

Postępowaniu,  o  których  mowa  w  pkt  6.1  SIWZ  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej samodzielnie bądź przez poleganie za zdolnościach innych podmiotów; 

art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy Art 

– Projekt 

K&M sp. z o.o. zawierającej rażąco niską cenę; 

art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  Wykonawcy  Art 

–  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.,  mimo  że  złożone  przez  tego 

W

ykonawcę  w  toku  Postępowania  wyjaśnienia  nie  dawały  powodu  do  przyjęcia,  że 

zaoferowana  cena  nie  jest  rażąco  zaniżona  w  szczególności  zaś  wyjaśnienia  te  nie 

odwoływały się do wskazanych w Pzp kryteriów, takich jak oszczędność metody wykonania 

zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających  warunków 

w

ykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy,  oryginalności  projektu  wykonawcy, 

kosztów pracy; 

naruszenie  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej 

oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu, a zatem - w sposób niezgodny z ustawą oraz 

z  naruszeniem  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  w 

Postępowaniu. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty 

złożonej  przez  Wykonawcę  Art  –  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.,  powtórzenia  czynności  badania  i 

oceny  ofert;  wykluczenia  wykonawcy  Art 

–  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.  z  Postępowania  oraz 


nakazanie odrzucenia jego oferty.  

Ewentualnie: 

nakazanie Zamawiającemu wezwanie wykonawcy Art – Projekt K&M sp. z o.o. w trybie art. 

26  ust  3  ustawy  P

zp  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków 

udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ w zakresie zdolności technicznej 

lub  zawodowej  samodzielnie  bądź  przez  poleganie  za  zdolnościach  innych  podmiotów; 

nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty wykonawcy Art – Projekt K&M sp. z o.o. jako 

zawierającej  rażąco  niską  cenę;  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  spośród  pozostałych  ofert  tj.  oferty  Odwołującego,  przyznanie 

Odwołującemu zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.  

Odwołujący  wskazał,  że zgodnie  z  treścią  art.  22a  ust.  2  ustawy  Pzp,  ciężar  udowodnienia 

dysponowania udostępnionym zasobem spoczywa w całości na wykonawcy, który ubiega się 

o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  udostępnionych  zasobów.  Powołanie  się  na 

korzystanie  z  zasobów  podmiotu  trzeciego  musi  mieć  zawsze  charakter  rzeczywisty,  a 

obowiązek  wykazania  (udowodnienia)  dokonywany  przez  wykonawcę  ma  umożliwić 

podmiotowi  zamawiającemu  dokonanie  pozytywnej  weryfikacji  podmiotu  trzeciego,  czyli 

upewnienie  się,  że  wybrany  wykonawca  będzie  mógł  wykorzystywać  wszelkie  wskazane 

przez niego zasoby przez cały czas wykonywania zamówienia i to w stopniu niezbędnym do 

należytego wykonania zamówienia. Jak dalej wskazał Odwołujący, Wykonawca Art – Projekt 

K&M  sp.  z  o.o. 

–  jedynie  przedstawił  zobowiązanie  podmiotu  trzeciego.  W  opinii 

Odwołującego przedłożone przez Wykonawcę zobowiązanie podmiotu trzeciego, tj. P. P. & 

Partnerzy  Architekci,  nie  stanowi  dowodu  na  rzeczywiste  wykorzystanie  danego  zasobu  na 

etap

ie realizacji zamówienia przez Wykonawcę.  

Zamawiający pismem z dnia 11 marca 2020 r. wezwał wykonawcę Art – Projekt K&M sp. z 

o.o.  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  do  wyjaśnienia  złożonego  pierwotnie 

zobowiązania  podmiotu  trzeciego,  zwracając  się  m.in.  o  wyjaśnienie  zakresu  współpracy 

pomiędzy Wykonawcą Art – Projekt K&M sp. z o.o. a podmiotem udostępniającym zasoby, tj. 

P. P. & Partnerzy Architekci. Wykonawca Art 

– Projekt K&M sp. z o.o.  w odpowiedzi na ww. 

wezwanie 

wskazał,  że:  „W  zakresie  zasad  udziału  w  realizacji  zamówienia  przez  podmiot 

trzeci, na którego zasobach (zdolności technicznej) wykonawca polega, tj. P. P. & Partnerzy 

Architekci  wyjaśniam,  iż  P.  P.  &  Partnerzy  Architekci  będzie  realizował  usługi,  do  realizacji 

których  te  zdolności  są  wymagane  na  podstawie  współpracy  z  wykonawcą  polegającej 

między innymi na realizacji zamówienia przy wykorzystaniu także zasobów Wykonawcy, tj. w 

szczególności  potencjału  kadrowego  i  technicznego.  P.  P.  &  Partnerzy  Architekci  będzie 

realizowała  zamówienie  tj.  w  szczególności  projektował,  sprawdzał  i  nadzorował  realizację 

zamówienia. Na dowód powyższego zostało uprzednio przedstawione zobowiązanie P. P. & 


Partnerzy Architekci, w 

którym zobowiązał się do realizacji usług do których są wymagane te 

zdolności techniczne”. 

W  ocenie  Odwołującego  oznacza  to,  że  Wykonawca  Art  –  Projekt  K&M  sp.  z  o.o. 

jednoznacznie  wskazał,  że  jedynym  dowodem,  poza  ww.  wyjaśnieniami,  stanowiącymi  o 

realności  udostępnienia  zasobów  podmiotu  trzeciego  oraz  dowodem  na  zakres  tej 

współpracy na etapie realizacji zamówienia - jest złożone wraz z ofertą zobowiązanie P. P. & 

Partnerzy Architekci. W ocenie Odwołującego Wykonawca Art – Projekt K&M sp. z o.o. nie 

sprostał wezwaniu Zamawiającego z dnia 11 marca 2020 r. i nie przedstawił  wiarygodnych 

dowodów  na  okoliczności  realności  udostępnienia  zasobów  podmiotu  trzeciego.  W 

konsekwencji Odwołujący stwierdził, że zasadne jest wykluczenie Wykonawcy Art – Projekt 

K&M sp. z o.o. na podstawie art 24 ust 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust 1 pkt 1 i 2 oraz 22a ust. 2-

4  ustawy  Pzp  i  §  9  ust  1  Rozporządzenia,  bez  możliwości  ponownego  wezwania  do 

uzupełnienia  i  w  konsekwencji  jego  oferta  powinna  zostać  odrzucona  na  podstawie  art.  89 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

W ocenie Odwołującego zobowiązanie podmiotu trzeciego wraz ze złożonymi wyjaśnieniami 

pismem z dnia 19 marca 2020 r. jest niewystarczające i wadliwe. Zobowiązanie firmy P. P. & 

Partnerzy  Architekci  nie  przewid

uje,  że podmiot  ten  weźmie udział  w  realizacji  zamówienia 

jako  podwykonawca,  co  jest  sprzeczne  z  art  22a  ust.  4  ustawy  Pzp

.  W  zobowiązaniu  jest 

jedynie  mowa  o  tym,  że  udostępniający  zasoby,  będzie  „realizował  usługi,  do  realizacji 

których te zdolności są wymagane" na podstawie współpracy. Zdaniem Odwołującego jest to 

niczym  innym  jak  powieleniem  przepisów  ustawy,  a  więc  służące  formalnemu,  a  nie 

merytorycznemu spełnieniu zadość wymaganiom ustawy.  

Odwołujący żądał nakazania Zamawiającemu wezwania Wykonawcy Art – Projekt K&M sp. z 

o.o.  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających 

spełnienie  warunków  udziału  w  Postępowaniu  w  przypadku  uznania,  że  wezwanie 

Zamawiającego z dnia 11 marca 2020 r. oraz odpowiedź Wykonawcy Art – Projekt K&M sp. 

z o.o. z dnia 19 marca 2020 r. nie można kwalifikować, jako przedstawionej w trybie art. 22a 

ust 6 ustawy Pzp, względnie w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp, 

Zgodnie z SIWZ Wykonawca miał obowiązek wykazać, że w ostatnich trzech latach wykonał 

usługę  projektową  polegającą  na  wykonaniu  projektu:  jednego  wielobranżowego  projektu 

budowy  hali  sportowej  o  kubaturze  minimum  10.000,00  m

,  jednego  wielobranżowego 

projektu budowy budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze minimum 30.000,00 m

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  z  treści  oferty  Wykonawcy  Art  –  Projekt  K&M  sp.  z  o.o. 

wynika,  że  Wykonawca  ten  nie  wykonał  wielobranżowego  projektu  budowy  budynku 

zamieszkania  zbiorowego  o  kubaturze  minimum  30.000,00  m

,  albowiem  wykonawca  Art 

– 

Projekt K&M sp. z o.o

. powołał się na udostępnienie zasobów przez firmę P. P. & Partnerzy 


Architekci, która to firma posiada wymagane referencje. 

Jak wskazał Odwołujący oznacza to, że żaden z projektantów imiennie wymienionych przez 

Wykonawcę  ART-  PROJEKT  nie  posiada  doświadczenia  przy  projektowaniu  obiektów 

wchodzących  w  zakres  postępowania  przetargowego.  Żaden  pracownik  firmy  P.  P.  & 

Partnerzy Architekci nie jest wpisany w skład zespołu projektowego.  

Odwołujący zwrócił także uwagę, że Wykonawca Art – Projekt K&M sp. z o.o. poinformował 

w odpowiedziach dotyczących rażąco niskiej ceny, iż przy projekcie akademików będzie brał 

udział  jeden  architekt tj.  właściciel  firmy  wykonawcy  Art  –  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.,  pan  mgr 

inż.  arch.  J.  K.  .  Odwołujący  wnioskował,  że  osoby  faktycznie  posiadające  doświadczenie 

przy  projektowaniu  obiektów  zgodnie  z  wymaganiami  nie  będą  brać  udziału  w  projekcie.  Z 

treści zobowiązania podmiotu trzeciego nie wynika w jaki sposób zasoby podmiotu trzeciego 

będą  wykorzystywane  przez  Wykonawcę.  Zawarte  zostało  tylko  ogólnikowe  stwierdzenie 

„Realizacja  usług,  do  realizacji  których  zdolności  te  są  wymagane”.  Zamiast 

podwykonawstwa  wpisana  jest  relacja  - 

współpraca.  Zamiast  wskazania  części  (zakresu) 

zamówienia jakie wykonać ma podmiot trzeci, jest zawarty zapis, że to podmiot trzeci będzie 

wykonywać usługę w postaci projektowania budynku zamieszkania zbiorowego (domyślnie - 

w  całości).  Powyższe  stoi  to  w  sprzeczności  z  wymogami  SIWZ  ogłoszonymi  przez 

Zamawiającego. 

Zdaniem  Odwołującego  zadeklarowana  wartość  udostępnionych  zasobów  podmiotu  w 

stosunku do wartości oferty Wykonawcy wskazuje jedynie na udostępnienie referencji, celem 

formalnego spełnienia wymagań z SIWZ, a nie zasobów w rozumieniu art. 22 ustawy Pzp. 

W ofercie Wykonawca Art 

– Projekt K&M sp. z o.o. podał jako wartość zakresu zamówienia 

wykonywanego przez podwykonawcę na kwotę 10.000,00 złotych. W związku z powyższym 

podmiot  trzeci 

za  zrealizowanie  „zamówienia,  tj.  w  szczególności  projektowanie, 

sprawdzanie  i  nadzoru  nad 

realizacją  zamówienia”  otrzyma  wyłącznie  kwotę  10.000,00 

złotych  co  odpowiada  pracy  jednego  projektanta  przez  dwa  miesiące,  według  wyceny 

Wykonawcy  Art 

–  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.  Przedmiotowe  wynagrodzenie  zdaniem 

Odwołującego  nie  odpowiada  zakresowi  prac  podmiotu  użyczającego  swoje  zasoby.  W 

ocenie  Odwołującego  kwota  10.000,00  złotych  odpowiada  jedynie  ekwiwalentowi  za 

użyczenie  referencji,  a  nie  za  udostępnienie  potencjału  zgodnie  z  art.  22a  ustawy  Pzp  na 

zasadach podwykonawstwa. Zdaniem Odwołującego analiza oświadczeń Wykonawcy Art  – 

Projekt  K&M  sp.  z  o.o.  i  podmiotu  trzeciego,  wskazuje  na  100%  pod  wykonawstwo,  wbrew 

kwocie wynagrodzenia. 

Powyższe  potwierdza  także  twierdzenia  Odwołującego,  że  osoby  zgłoszone  do  przetargu 

przez W

ykonawcę Art  –  Projekt  K&M  sp.  z  o.o. nie posiadają wymaganego  doświadczenia 


co  potwierdzają  wyjaśnienia  w  procedurze  ustalenia  rażąco  niskiej  ceny,  w  zakresie 

wynagrodzenia tych osób. 

Zdaniem Odwołującego z treści wyjaśnień Wykonawcy Art. – Projekt K&M sp. z o.o. wynika, 

że cena zaoferowana przez niego zakłada uzyskanie zysku z wykonania przedmiotu umowy. 

Jednakże  wyjaśnienia  Wykonawcy  co  do  składników  ceny  oraz  sposobu  ich  ustalania  są 

ogólnikowe. 

Odwołujący  wskazał,  że  nie  wiadomo  na  jakiej  zasadzie  projektanci  zaangażowani  przez 

W

ykonawcę  będą  realizować  poszczególne  zakresy  prac.  Wykonawca  nie  podał,  czy 

projektanci  są  osobami  prowadzącymi  działalność  gospodarczą,  czy  też  nie.  Jedyne  co 

wiadomo  to,  że  osoby  te  nie  będą  zatrudnione  na  podstawie  umowy  o  pracę.  Jeżeli 

projektanci  pro

wadzą  działalność  gospodarczą  będą  musieli  być  zatrudnieni  jako 

podwykonawcy (odrębne podmioty). Oznacza to, że Wykonawca wykona przedmiot umowy 

w  100%  posiłkując  się  podwykonawcami.  Wykonawca  nie  posiada  własnych  zasobów 

niezbędnych do wykonania chociażby fragmentu zamówienia. 

Dalej  Odwołujący  wskazał,  że  z  treści  wyjaśnień  wynika,  że  każdy  z  projektantów 

otrzymywać  będzie  wynagrodzenie  w  takiej  samej  wysokości.  Tymczasem  z  porównania 

zakresu  branż  wchodzących  w  zakres  projektu  wynika,  że  procentowy  zakres  udziału 

poszczególnych  branż  w  projekcie  będzie  różny.  Oznacza  to,  że  stawki  wynagrodzenia 

poszczególnych projektantów / relacja zakres  - wysokość wynagrodzenia / będą różne. Nie 

wiadomo jednak na jakiej podstawie wynagrodzenia zostały ustalone. 

Odwołujący  zauważył  także,  że  Wykonawca  nie  przedstawił  metodologii  wyceny 

wynagrodzenia poszczególnych projektantów / wynagrodzenie od roboczogodziny, katalogu 

nakładów  rzeczowych  itp.  Nie  przedstawił  także  wyceny  dokumentacji  wynagrodzenia  dla 

podmiotu  który  Wykonawcy  użyczył  swojego  potencjału.  Wynagrodzenie  to  miało  wynosić 

10.000,00  złotych.  Tymczasem  w  piśmie  z  dnia  25  lutego  2020  r.  Wykonawca  zawarł 

oświadczenie:  „Po  dokładnym  przeanalizowaniu  SIWZ,  wytycznych  Zamawiającego,  ofert 

projektantów  branżowych  i  obliczeniu  zysku  dla  naszej  firmy  potwierdzam  wykonanie 

dokumentacji  projektowej  za  zaproponowaną  przez  nas  kalkulację  ceny  ofertowej,  jako 

dowód  przekazuję  oświadczenie  o  uwzględnieniu  wszystkich  kosztów”.  Zdaniem 

Odwołującego  oświadczenie  to  stoi  w  sprzeczności  z  powyższym  brakiem  w  kalkulacji 

wyceny  dokumentacji  wynagrodzenia  dla  podmiotu,  który  wykonawcy  użyczył  swojego 

potencjału. 

Odwołujący  w  argumentacji  podniósł  także,  że  nie  wykazano  także  kosztów  stałych 

Wykonawcy,  niezbędnych  do  funkcjonowania  wykonawcy  jako  podmiotu  gospodarczego. 

Koszt  najmu  jest  kosztem  stałym  i  musi  być  uwzględniony  w  wycenie.  W  ocenie 

Odwołującego  Wykonawca  ART-PROJEKT  koszty  stałe  przenosi  na  inne  zamówienia. 


Ponadto  Odwołujący  jako  koszty  stałe  wymienił  m.  in  koszty  związane  z  zapewnieniem 

łączności  komórkowej,  koszty  związane  z  korzystaniem  z  pojazdów  mechanicznych.  Nie 

wiadomo  na  jakich  zasadach  Wykonawca  prowadzi  związane  z  prowadzeniem  ksiąg 

rachunkowych/  obowiązkowych  dla  spółki  z  o.o.  Nie  wiadomo  także,  kto  wykonuje  u 

wykonawcy ART-

PROJEKT obsługę sekretarską.  

W konsekwencji Odwołujący stwierdził, że wyjaśnienia Wykonawcy jednoznacznie wskazują, 

że nie sprostał wymogom określonym w art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający nie 

zweryfikował wyjaśnień Wykonawcy.  

Izba ustaliła i zważyła co następuje: 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Zamawiający  wymagał,  aby  wykonawcy  w  ramach  warunku  posiadania  wiedzy  i 

doświadczenia wykazali, że w ostatnich trzech latach wykonali usługę projektową polegającą 

na  wykonan

iu:  jednego  wielobranżowego  projektu  budowy  hali  sportowej  o  kubaturze 

minimum  10000  m³,  jednego  wielobranżowego  projektu  budowy  budynku  zamieszkania 

zbiorowego o kubaturze minimum 30000 m³.  

Wykonawca  Art  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.  w  zakresie  wykonania  wielob

ranżowego  projektu 

budowy budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze minimum 30000 m³ powołał się na 

udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci, tj. przez firmę P. P. & Partnerzy Architekci. W 

treści oferty wskazał, że firma ta będzie podwykonawcą z zadeklarowaną wartością zakresu 

zamówienia  w  wysokości  10 000  złotych.  Wykonawca  przedstawił  także  zobowiązanie 

podmiotu  do  oddania  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji 

zamówienia. Z treści zobowiązania wynika, że firma P. P. & Partnerzy Architekci oddaje do 

dyspozycji Wykonawcy Art Projekt K&M sp. z o.o. niezbędne zasoby, tj. zdolność techniczną 

lub  zawodow

ą  –  obejmującą  wykonanie  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem 

terminu  składania  ofert,  co  najmniej  usługi  polegającej  na  wykonaniu  jednego 

wielobranżowego projektu budowy budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze minimum 

30000  m³  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu  zamówienia  na  wykonanie 

dokumentacji  projektowej  budowy  hali  sportowej  i  akademika  Uniwersytetu  Morskiego  w 

Gdyni 

–  2  przez  cały  okres  realizacji  zamówienia  i  w  celu  jego  należytego  wykonania.  W 

treści  zobowiązania  określono  także  charakter  stosunku,  jaki  będzie  łączył  firmę  P.  P.  & 

Partnerzy Architekci z Wykonawcą – będzie to współpraca.  

19  marca  2020  roku  Wykonawca  Art  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.  złożył  wyjaśnienia,  w  których 

wskazał  m.  in.  że  w  zakresie  zasad  udziału  w  realizacji  zamówienia  przez  podmiot  trzeci, 

firma P. P. 

& Partnerzy Architekci będzie realizowała usługi, do realizacji których te zdolności 


są  wymagane  na  podstawie  współpracy  z  wykonawcą,  polegającą  między  innymi  na 

realizacji  zamówienia  przy  wykorzystaniu  także  zasobów  Wykonawcy,  tj.  w  szczególności 

potencjału kadrowego i technicznego. Firma P. P. & Partnerzy Architekci będzie realizowała 

zamówienie  tj.  w  szczególności  projektowała,  sprawdzała  i  nadzorowała  realizację 

zamówienia.  

Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 

zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności 

przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

Zgodnie  z  artykułem  22  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  odniesieniu  do 

warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia, 

wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  realizują 

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

W  ocenie  Izby, 

Wykonawca  Art  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.  wykazał,  stosownie  do  dyspozycji 

powyżej przytoczonych artykułów, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami  podmiotu  trzeciego. Wykonawca  przedstawił  zobowiązanie  podmiotu  do  oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ponadto z treści 

całości  złożonych  dokumentów  wynika,  że  firma  P.  P.  &  Partnerzy  Architekci  będzie 

realizowała  zamówienie,  tj.  w  szczególności  projektowała,  sprawdzała  i  nadzorowała 

realizację zamówienia.  Powyższe  wyczerpuje także dyspozycję zacytowanego powyżej  art. 

22  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  potwierdza,  że  podmiot  będzie  realizował 

usługę.  Nie  można  uznać,  że  Zamawiający  nienależycie  ocenił  spełnienie  warunku,  gdyż 

Wykonawca  Art  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.  przedstawił  dokumenty  zgodnie  z  wymaganiami 

powyżej  cytowanych  artykułów.  Wbrew  twierdzeniu  Odwołującego,  z  treści  zobowiązania 

wynika, że podmiot trzeci będzie realizował zamówienie. Realizacja będzie miała charakter 

współpracy  Wykonawcy  z  tym  podmiotem.  Z  wyjaśnień  wynika  zaś  sposób  wykorzystania 

zasobów, tj. projektowanie, sprawdzanie i nadzorowanie realizacji zamówienia. 

Odwołujący wskazywał, że z treści dokumentacji wynika, że faktycznym wykonawcą będzie 

podmiot  trzeci  korzystający  z  kadr  wykonawcy  Art  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.,  podczas  gdy 

żaden  pracownik  firmy  P.  P.  &  Partnerzy  Architekci  nie  jest  wpisany  w  skład  zespołu 

projektowego.  Należy  jednak  wskazać,  że  wykaz  osób  miał  na  celu  przedstawienie  osób, 

które dysponują konkretnymi uprawnieniami i doświadczeniem. Nie wyklucza to okoliczności, 

że firma P. P. & Partnerzy Architekci będzie brała udział w realizacji zamówienia na zasadzie 

współpracy,  tj.  będzie  realizowała  zadania  w  ramach  projektowania,  sprawdzania  i 

nadzorowania  realizacji  zamówienia.  Z  treści  wyjaśnień Wykonawcy  Art  Projekt  K&M  sp.  z 


o.o. dotyczących rażąco niskiej ceny nigdzie nie wynika, aby to Pan J. K. miał być jedynym 

projektantem  realizującym  zadanie  wykonania  projektu  akademików.  W  treści  wyjaśnień 

dotyczących rażąco niskiej ceny z dnia 25 lutego 2020 roku Wykonawca Art Projekt K&M sp. 

z o.o. wskazał: „Duże doświadczenie także uprzednie zdobyte poza granicami Polski i wiele 

gotowych  rozwiązań  zarówno  dotyczących  hal  sportowych  zaprojektowanych  przeze  mnie 

jak i budynków zamieszkania zbiorowego zaprojektowanych przeze mnie i przez podmiot na 

którego zdolnościach polegam, pozwala obniżyć koszty wykonania dokumentacji i pełnienia 

nadzoru  autorskiego.”  Z  powyższego  wynika  wręcz,  że Wykonawca  Art  Projekt  K&M  sp.  z 

o.o.  powołuje  się  na  współpracę  z  podmiotem  trzecim  i  wykorzystanie  wspólnego 

doświadczenia,  co  przeczy  teorii  Odwołującego  o  braku  wykazania,  iż  Wykonawca  Art 

Projekt K&M sp. z o.o. zamierza wykorzystać zasoby podmiotu trzeciego.   

Powyższe  okoliczności  prowadzą  do  wniosku,  że  nie  zachodziły  podstawy  do  wykluczenia 

Wykonawcy  Art  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.,  a  zatem  brak  jest  podstaw  do  stwierdzenia 

naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w związku z art. 22 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 22a ust. 2 - 4 i 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

w związku z § 9 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w 

sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  Wykonawcy  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W konsekwencji  nie można  uznać,  aby  Zamawiający  naruszył  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych, poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy Art – Projekt K&M sp. z 

o.o.  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w 

p

ostępowaniu. Skoro bowiem złożone przez tego Wykonawcę dokumenty nie były wadliwe, 

nie  zachodziła  potrzeba  wezwania  Wykonawcy  do  uzupełnienia  dokumentów,  o  których 

mowa w pkt 6.1 SIWZ w zakresie 

potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

polegającego na posiadaniu zdolności technicznej lub zawodowej. 

Odwołujący nie dowiódł także, aby zrealizowanie zamówienia przez Wykonawcę Art Projekt 

K&M sp. z o.o. nie było możliwe za wskazaną cenę.  

Zgodnie z artykułem 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zaoferowana cena 

lub  koszt,  lub  ich  istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania 

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.   

Zamawiający  dwukrotnie  wezwał  Wykonawcę  Art  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.  do  złożenia 

wyjaśnień  w  zakresie  zaoferowanej  ceny.  Wykonawca  złożył  wyjaśnienia  w  dniu  25  lutego 

2020 roku oraz 20 marca 2020 roku.  


W  treści  wyjaśnień  z  25  lutego  2020  roku Wykonawca  przedstawił  także  ogólną  kalkulację 

ceny.  

Odwołujący  podniósł,  że  wyjaśnienia  te  nie  są  wyczerpujące  i  nie  dają  odpowiedzi  na 

poruszone  przez  Odwołującego  kwestie.  Przede  wszystkim,  zdaniem  Odwołującego,  nie 

wiadomo,  na  jakiej  zasadzie  projektanci  zaangażowani  przez Wykonawcę  Art  Projekt  K&M 

sp.  z  o.o.  będą  realizować  poszczególne  zakresy  prac  –  Wykonawca  nie  podał,  czy 

projektanci są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.  

Należy wskazać, że Odwołujący przedstawił jedynie swoje wątpliwości. Nie wykazał jednak, 

w  jaki  sposób  wiedza  w  tym  zakresie  mogłaby  wpłynąć  na  ocenę  złożonych  przez 

Wykonawcę  Art  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.  wyjaśnień.  Ogólne  stwierdzenie  Odwołującego,  że 

Wykonawca Art Proj

ekt sp. z o.o. nie posiada własnych zasobów niezbędnych do wykonania 

zamówienia stanowi tezę Odwołującego, bez wyprowadzenia żadnego wniosku dotyczącego 

zarzutu rażąco niskiej ceny.  

Dalej  Odwołujący  zwrócił  uwagę  na  wynagrodzenie  projektantów  i  wskazał,  że  każdy  z 

projektantów  otrzymywać  będzie  wynagrodzenie  w  tej  samej  wysokości,  choć  procentowy 

zakres udziału poszczególnych branż w projekcie będzie różny. Nadto Odwołujący stwierdził, 

że nie wiadomo, na jakiej podstawie wynagrodzenia zostały ustalone. Podobnie jak powyżej 

należy stwierdzić, że Odwołujący nie wykazał, w jaki sposób wiedza w tym zakresie mogłaby 

wpłynąć  na  ocenę  złożonych  przez  Wykonawcę  Art  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.  wyjaśnień. 

Przede wszystkim nie wykazał, że wynagrodzenie każdego z projektantów nie pozwalało na 

zrealizowanie przez  niego  zamówienia. Wykonawca Art  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.  przedstawił 

kalkulację kosztów. Okoliczność, że nie była ona bardziej szczegółowa nie oznacza, że cena 

zaoferowana  przez  Wykonawcę  jest  rażąco  niska.  W  gestii  Odwołującego  pozostawało 

wykazanie nierealności zaoferowanej przez Wykonawcę Art Projekt K&M sp. z o.o. ceny, czy 

jej  składowych,  w  celu  wykazania  zasadności  zarzutu.  Brak  przedstawienia  konkretnych 

zarzutów co do zaoferowanej ceny prowadzi do stwierdzenia, że zarzut jest bezzasadny. 

Powyższe uwagi  odnoszą się także do kolejnego  ogólnego stwierdzenia  Odwołującego,  że 

Wykonawca Art  Projekt K&M  sp.  z  o.o.  nie przedstawił  metodologii  wyceny  wynagrodzenia 

poszczególnych  projektantów.  Dodatkowo  należy  zauważyć,  że  wezwanie  do  udzielenia 

wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  miało ogólny  charakter.  Udzielając  odpowiedzi  w 

dniu 20 marca 2020 roku, 

Wykonawca Art Projekt K&M sp. z o.o. zauważył, że Zamawiający 

nie  wskazał,  która  część  wyjaśnień  tego  Wykonawcy  z  dnia  25  lutego  2020  roku  budzi 

wątpliwości Zamawiającego lub wymaga dodatkowego rozwinięcia czy uściślenia.  

Odwołujący  zwrócił  także uwagę na  brak  w kalkulacji  wyceny  dokumentacji  wynagrodzenia 

dla podmiotu trzeciego.  

Należy wskazać, że w treści zacytowanego powyżej art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych  znajduje  się  odniesienie  do  wyjaśnienia  ceny  całkowitej  zamówienia  lub 


istotnych części składowych tej ceny. Kwota 10 000 złotych (z tytułu wynagrodzenia za pracę 

podmiotu  trzeciego)  wobec  zaoferowanej  ceny  1 

015  980  złotych  brutto,  stanowi  niewielką 

kwotę. Z całą pewnością nie jest to zasadnicza część zaoferowanej ceny. Należy mieć także 

na  uwadze,  że  Wykonawca  Art  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.  złożył  25  lutego  2020  roku 

jednoznaczne  oświadczenie,  że  w  zaoferowanej  cenie  ujęte  zostały  wszystkie  koszty 

konieczne  do  realizacji  przedmiotowego  zamówienia.  Wbrew  twierdzeniu  Odwołującego, 

oświadczenie  to  nie  stoi  w  sprzeczności  z  kalkulacją,  ale  ją  uzupełnia.  Stanowi  także 

potwierdzenie  Wykonawcy  Art  Projekt  K&M 

sp.  z  o.o.  gotowości  realizacji  zamówienia  za 

wskazaną  w  ofercie  cenę.  Ponadto  Odwołujący  nie  wykazał,  że  nawet  niewskazanie  w 

kalkulacji  ww.  kwoty  spowoduje  niemożliwość  zrealizowania  zamówienia  za  wskazaną  w 

ofercie 

cenę, w szczególności, gdy Wykonawca przewidział  zysk z realizacji zamówienia w 

wysokości  ok.  108  tysięcy  złotych.  Niezależnie  od  powyższego  należy  zauważyć,  że 

Wykonawca  dodatkowo 

oprócz  wskazania  wartości  zysku,  wyodrębnił  wynagrodzenie  za 

nadzór.  

Ponadto  Odwołujący  podniósł  kwestię  braku  kosztów  stałych Wykonawcy  Art  Projekt  K&M 

sp.  z  o.o.,  niezbędnych  do  funkcjonowania  wykonawcy  jako  podmiotu  gospodarczego. 

Odwołujący wskazał, że Wykonawca przenosi koszty stałe na inne zamówienie. Odwołujący 

wskazał także na inne koszty stałe, takie jak np. zapewnienie łączności, czy koszty związane 

z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.  

W treści wyjaśnień z 20 marca 2020 roku, Wykonawca Art Projekt K&M sp. z o.o. wyjaśnił, 

że: „nie ponosi kosztów zatrudnienia innego personelu, typu sekretarka czy dział księgowy, a 

bardzo  niskie  koszty  wynajmu  siedziby  wykonawcy  nie  dają  się  zagregować  w  żadnej  z 

pozycji  dla  tego  konkretnego  zamówienia,  gdyż  stanowią  stały  koszt  funkcjonowania 

wykonawcy. Wykonawca nie ponosi również żadnych kosztów kredytów, leasingów i innego 

rodzaju tego typu obciążeń, co dodatkowo pozwala mu oferować stosunkowo niską cenę za 

realizację zamówienia.”  

Z  powyższych  wyjaśnień  wynika,  że  koszt  najmu  stanowi  koszt  stały  funkcjonowania 

przedsiębiorstwa,  a  zatem,  jest  ponoszony  stale,  niezależnie  od  uzyskanego  zamówienia. 

Okoliczność,  że  nie  został  on  szczegółowo  wskazany  w  treści  wyjaśnień  nie  oznacza 

automatycznie,  że  Wykonawca  nie  będzie  mógł  zrealizować  zamówienia  za  wskazaną  w 

ofercie  cenę.  Koszty  stałe  w  postaci  np.  najmu  lokalu,  są  bowiem  ponoszone  w  ramach 

działalności  przedsiębiorstw.  Wykonawca  Art  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.  przedstawił  w  trakcie 

rozprawy  fakturę  z  tytułu usług księgowych na  kwotę  2460  zł  oraz  fakturę  z  tytułu kosztów 

dzierżawy pomieszczeń na kwotę 3741,96 zł. Rację ma Odwołujący, że tego rodzaju dowody 

są  spóźnione  i  powinny  były  zostać  przedstawione  Zamawiającemu  na  etapie  wyjaśnień 

dotyczących  wysokości  zaoferowanej  ceny.  Jednak  przedstawienie  tych  dowodów 

potwierdza,  że  koszty  te  nie  są  na  tyle  wielkie,  że  nie  pozwolą  Wykonawcy  zrealizować 


zamówienia. Odwołujący nie zaprzeczył powyższej okoliczności.  

Reasumując,  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnych  dowodów,  które  pozwoliłyby  na 

jednoznaczne 

stwierdzenie,  że  cena  w  ofercie  Wykonawcy  Art  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.  nie 

pozwala  na  zreali

zowanie  zamówienia.  Przedstawione  w  odwołaniu  twierdzenia 

Odwołującego  są  wskazaniem  na  pewne  jego  wątpliwości,  nie  zawierają  natomiast 

szczegółowego  uzasadnienia,  które  pozwalałoby  stwierdzić,  że  cena  zaoferowana  przez 

Wykonawcę Art. Projekt K&M sp. z o.o. jest rażąco niska.  

W świetle powyższego Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia przez Zamawiającego 

art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia 

oferty Wykonawcy Art 

– Projekt K&M sp. z o.o. zawierającej rażąco niską cenę, jak również 

art. 90 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

z

amówień  publicznych,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  Art  –  Projekt 

K&M  sp.  z  o.o. 

Odwołujący  nie  wykazał,  aby  złożone  przez  Wykonawcę  w  toku 

p

ostępowania  wyjaśnienia  dawały  powód  do  przyjęcia,  że  zaoferowana  cena  jest  rażąco 

niska.  

W  świetle  powyższego  należało  stwierdzić,  że  Zamawiający  nie  naruszył  art.  7  ust.  1  i  3 

ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  dokonując  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

Wykonawcy  Art 

–  Projekt  K&M  sp.  z  o.o.  Wybór  tego  Wykonawcy  nie  stanowił  naruszenia 

zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w postępowaniu. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach po

stępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

postanowień  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący:   

…………………………… 


wiper-pixel