KIO 768/20 POSTANOWIENIE dnia 12 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 768/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  12  maja  2020  r.  w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego  w  dniu  9  kwietnia  2020  r.  przez  odwołującego:  EKO 

ELPROM  sp.  z  o.o.  z  Krakowa  (

ul.  Myśliwska  66/123,  30-718  Kraków)  w  postępowaniu 

prowadzonym przez zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej 

Curie  Państwowy  Instytut  Badawczy  w  Warszawie  (ul.  Roentgena  5,  02-781 

Warszawa), 

wykonawca  przystępujący  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego: 

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.  z Warszawy (ul. Przecławska 

8, Warszawa 03-879), 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego: EKO ELPROM sp. z o.o. z Krakowa (ul. Myśliwska 66/123, 30-718 Kraków) 

kwoty  15.000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez 

odwołującego tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843  ze zm.) na niniejsze postanowienie  - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 


…………………………… 

Sygn. akt KIO 768/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym  w  trybie  przetargu  ograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp] 

przez  Z

amawiającego:  Gminę  Wołomin,  którego  przedmiotem  jest:  ”Wykonanie 

szczegółowej  koncepcji  funkcjonalno-przestrzennej  rozbudowy  i  modernizacji  Narodowego 

Instytutu  Onkologii  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  -  Państwowego  Instytutu  Badawczego  w 

Warszawie”  (Nr  referencyjny:  PN-7/20/ZS/MZ).    Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w Dz. Urz. UE w dniu 16.01.2020 r., Nr 2020/S 011-021742.  

Odwołujący - EKO ELPROM sp. z o.o. z Krakowa w związku z wyborem najkorzystniejszej 

oferty wykonawcy:  

PROMAT TECHNICZNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Sp. z o.o. z 

Warszawy 

(dalej „Promat") i zaniechaniem wykluczenia tego wykonawcy z przedmiotowego 

postępowania wskazał na naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 

art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  z  uwagi  na  to,  że  Promat  w  wyniku  zamierzonego 

działania,  a  co  najmniej  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  w 

zakresie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  wskazanych  w  pkt.  VIII.3  lit.  a) 

SIWZ  tj.  w  zakresie  posiadanego  przez  Promat  doświadczenia  oraz  w  pkt.  VIII.3  lit  b) 

(architekt,  projektant)  SIWZ  tj.  w 

zakresie  doświadczenia  posiadanego  przez  personel 

wskazany  przez  Promat  na  potrzeby  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu; 

art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  z  uwagi  na  to,  że  Promat  w  wyniku  co  najmniej 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego, które to informacje mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez  Zamawiającego  w  Postępowaniu  w  zakresie  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu  wskazanych  w  pkt.  VIII.3  lit.  a)  SIWZ  tj.  w  zakresie  posiadanego  przez 

Promat doświadczenia oraz w pkt. VIII.3 lit b) (architekt, projektant) SIWZ tj. w zakresie 

doświadczenia  posiadanego  przez  personel  wskazany  przez  Promat  na  potrzeby 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3)  art.  24  ust. 

1  pkt  12  ustawy  Pzp  z  uwagi  na  to,  że  Promat  nie  wykazał  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. VIII.3 lit. a) SIWZ tj. w zakresie 

posiadanego przez Promat doświadczenia oraz w pkt. VIII.3 lit b) (architekt, projektant) 

SIWZ tj. w za

kresie doświadczenia posiadanego przez personel wskazany przez Promat 

na potrzeby wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

ewentualnie 


4)  art. 26 ust. 4 ustawy Pzp z uwagi na zaniechanie wezwania Promat w trybie art. 26 ust. 

4  ustawy  Pzp  do  wyjaśnienia  zakresu  usług  wskazanych  w  Wykazie  Usług  i  Wykazie 

Osób  złożonych  przez  Promat,  pomimo  tego,  że  informacje  co  do  zakresu  usług 

wykonanych  przez  Biuro  Konsultingowe  Rozwoju  Budownictwa  Służby  Zdrowia 

"Promedicon" Sp. z o.o. (dalej "Promedicon") oraz 

wskazany w Wykazie osób personel 

Promat powinny budzić wątpliwości Zamawiającego. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  w  konsekwencji  nakazanie 

Zamawiającemu w trybie art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp: 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  złożonej  przez  Promat,  jako  oferty 

najkorzystniejszej; 

wykluczenie  Promat  z  Postępowania na  podstawie art.  24  ust.  1 pkt  12,  16  i  17  ustawy 

Pzp i w konsekwencji odrzucenie oferty Promat na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 

pkt ustawy Pzp; 

ewentualnie 

wezwanie Promat w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp do wyjaśnienia zakresu usług 

wskazanych w Wykazie Usług i Wykazie Osób złożonych przez Promat; 

4.  dokonanie ponownego badania i oceny ofert.  

Odwołujący wskazał ponadto, że „Naruszenie przez Zamawiającego wskazanych powyżej 

przepisów  ustawy  Pzp  ma  istotny  wpływ  na  wynik  Postępowania,  bowiem  gdyby 

Zamawiający nie naruszył wskazanych powyżej przepisów ustawy Pzp i wykluczył Promat z 

Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 ustawy Pzp, oferta Odwołującego - 

która obecnie jest 2 w rankingu ofert - byłaby uznana za najkorzystniejszą. Co, za tym idzie, 

Odwołujący  mógłby  uzyskać  zamówienie  objęte  Postępowaniem.  Odwołujący  posiada 

interes w uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp oraz może ponieść 

szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp.  Interes 

Odwołującego  w  uzyskaniu  zamówienia  polega  na  tym,  że  Odwołujący  oferuje  wykonanie 

zamówienia  w  niniejszym  Postępowaniu,  którego  wynikiem  będzie  zawarcie  z 

Zamawiającym  umowy,  a  w  przypadku  uwzględnienia  niniejszego  odwołania  szanse 

Odwołującego  na  uzyskanie  zamówienia  znacząco  wzrosną  -  oferta  Odwołującego  będzie 

ofertą  najkorzystniejszą.  Z  kolei  naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp 

może  wyrządzić  Odwołującemu  szkodę  w  postaci  utraconych  korzyści  -  przychodów  z 

nieuzyskanego  zamówienia.  Niezależnie  od  powyższego  Odwołujący  wskazuje,  że  jego 

interes  prawny  wyraża  się  również  w  tym,  aby  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

przeprowadzone zostało zgodnie z przepisami prawa”. 


Do  postępowania  odwoławczego  w  trybie  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  zgłosił  po 

stronie  zamawiającego  przystąpienie  wykonawca:  Promat  Techniczna  Ochrona 

Przeciwpożarowa Sp. z o.o.  z Warszawy. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  (pismo  z  dnia  6  maja  2020  r.) 

oświadczył,  że  uwzględnia  odwołanie  w  całości.  Podał,  że  „W  związku  z  ujawnionymi 

wątpliwościami w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w 

trybie  przetargu 

nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  usługa  Wykonania 

szczegółowej  koncepcji  funkcjonalno-przestrzennej  rozbudowy  i  modernizacji  Narodowego 

Instytutu  Onkologii  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  w  Warszawie  przy  ul.  W.K.  Roentgena  5, 

znak:  PN-7/20/ZS/MZ  or

az  koniecznością  przeprowadzenia  dodatkowych  czynności 

wyjaśniających,  zgodnie  z  żądaniem  określonym  w  Odwołaniu  Zamawiający  unieważni 

czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia  31.03.2020  r.  i  ponownie  przeprowadzi 

badanie i ocenę ofert w przedmiotowym postępowaniu”. 

Zgłaszający  przystąpienie  po  stronie  zamawiającego  wykonawca:  Promat 

Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. z Warszawy w piśmie z dnia 8 maja 2020 

r. 

oświadczył, że (…) nie wnosi sprzeciwu  przeciwko uwzględnieniu ewentualnego  zarzutu 

odwołania  w  postaci  naruszenia  art.  26  ust.  4  ustawy.  Przystępujący  otrzymał  wraz  z 

odpowiedzią na odwołanie wezwanie z dnia 7.05.2020 r., skierowane w trybie art. 26 ust. 4 

ustawy  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień.  Skoro  więc  Zamawiający  wszczął  ponowną  procedurę 

badania  i  oceny  ofert  i  wykonał  czynność  wezwania  do  wyjaśnień  zgodnie  z  żądaniem 

odwołującego  to  Przystępujący  zdolny  do  udzielenia  wyjaśnień  a  tym  samym  skutecznej 

ochrony  swojego  interesu  podjął  decyzję  o  zakończeniu  postępowania  odwoławczego  z 

odwołania Eko Elprom” 

Izba postanowiła: 

D

ziałając  na  podstawie  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania,  Izba  miała  na  uwadze  art.  186  ust.  6    pkt  1 

ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a)  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 15 

marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).  


Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel