KIO 766/20 WYROK dnia 23 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 766/20 

WYROK 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

Krajowa 

Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Małgorzata Matecka 

Protokolant:  

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę MKL – 

BUD  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu 

prowadzonym p

rzez zamawiającego: Gminę Miasto Pruszków 

przy  udziale  wykonawcy 

Granar  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

w Warszawie 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

Umarza  postępowanie  odwoławcze  w  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  91  ust.  1 

związku z art. 7 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 

4 oraz 

w związku art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku 

z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

W  zakresie  pozostałych  zarzutów  uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  powtórzenie  czynności 

badania  i  oceny  ofert,  w  tym  wezwanie 

wykonawcy  Granar  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  sytuacji 

ekonomicznej  lub  finansowej,  o 

którym  mowa  w  postanowieniu  8.1.2)  b)  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 22a ust. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, oraz do wyjaśnienia oświadczeń i dokumentów złożonych 

na  potwierdzenie  sp

ełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności 

technicznej lub zawodowej, o 

którym mowa w postanowieniu 8.1.2) c) 1) tiret pierwsze 


specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

3.  K

osztami postępowania obciąża zamawiającego, i:

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od 

odwołania; 

zasądza  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kwotę  13  600  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:        ….…………………………… 


Sygn. akt: KIO 766/20 

U z a s a d n i e n i e  

 
Zamawiający  –  Gmina  Miasto  Pruszków  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi gminnej - ulicy 2-KUZ 

łączącej  ulicę  Piastowską  z  ulicą  Dolną  w  Pruszkowie  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą 

towarzyszącą” (WSR.271.16.2020). Wartość ww. zamówienia nie przekracza kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o 

zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  17  lutego  2020  r.  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych pod nr 513419-N-2020. 

I. W dniu 8 kwietnia 2020 r. wykonawca MKL 

– BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na czynność 

wyboru oferty najkorzystniejszej, zaniechanie wykluczenia z 

postępowania wykonawcy Granar 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie  oraz  zaniechanie 

odrzucenia  z  postępowania  oferty  złożonej  przez  Granar  Spółka  z  o.o.  przy  jednoczesnym 

zaniechaniu wezwania tego wykonawcy do 

wyjaśnień rażąco niskiej ceny. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy 

Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania 

wykonawcy  Granar  Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą  w Warszawie, 

pomimo 

że wykonawca ten nie udowodnił spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

2.  art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 

pkt  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  3  ust.  1  ustawy  z  dnia  16 kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji  poprzez  zaniechanie  obligatoryjnego  wezwania  wykonawcy 

Granar  Sp.  z  o.o. 

do  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny,  przy  jednoczesnym  braku 

okoliczności  pozwalających  na  zaniechanie  sformułowania  takiego  wezwania,  a  także 

zaniechaniu odrzucenia oferty  wykonawcy Grana

r Spółka z o.o. pomimo, że jej złożenie 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

3.  art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez 

wadliwy wybór oferty 

najkorzystniejszej. 

W związku z podniesionymi zarzutami odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej jako obarczonej wadą mającą 

wpływ na wynik postępowania, 


2.  wykluczenia 

z postępowania wykonawcy Granar Sp. z o.o. (ewentualnie po wezwaniu do 

uzupełnienia  dokumentów  i  oświadczeń  dla  spełnienia  warunków  udziału 

postępowaniu), 

3.  odrzucenia oferty wykonawcy Granar Sp. z o.o., 

powtórzenia  czynności  oceny  ofert  w

p

ostępowaniu,  co  spowoduje  wybór  oferty 

o

dwołującego jako najkorzystniejszej. 

Na rozprawie w dniu 22 czerwca 2020 r. odwołujący złożył oświadczenie o wycofaniu zarzutu 

naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

wykonawcy  Granar  Spółka 

z o.o.

, pomimo że jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. 

II.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  23  kwietnia  2020  r. 

zamawiający  udzielił 

odpowiedzi  na  odwołanie.  Zamawiający  oświadczył,  iż  uwzględnia  zarzuty  odwołania 

w zakresie:  1) zaniechania  wezwania  wykonawcy 

Granar  Sp.  z  o  .o  do  wyjaśnień  złożonej 

przez siebie ceny oferty - art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp oraz 2) wyboru oferty wykonawcy 

Granar Sp. z o. o. jako najkorzystniejszej - art. 91 ust. 1 ustawy Pz

p w związku z art. 7 ust. 1 

ustawy  P

zp,  natomiast  nie  uwzględnia  zarzutów  odwołania:  1)  zaniechania  wykluczenia 

postępowania oferty wykonawcy Granar Sp. z o. o. - art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp oraz 2) 

za

niechania odrzucenia z postępowania oferty wykonawcy Granar Sp. z o. o. - art. 89 ust. 1 

pkt  4  i  3  ustawy  P

zp  w  związku  z  art.  3  ust.  1  ustawy  z  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

III. Pismem wniesionym do Prezesa Izby w dniu 14 kwietnia 2020 r. wykonawca 

Granar Spółka 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie  zgłosił  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po  stronie zamawiającego. Wykonawca Granar  Spółka z  o.o. 

nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  częściowego  uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów 

odwołania. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania,  Krajowa 

Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba stwierdziła, że odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy 

Pzp, do wniesienia odwołania. 

Na podstawie dokumentacji p

ostępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje: 


Warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej został przez 

zamawiającego  określony  jako  wymaganie  posiadania  środków  finansowych  lub  zdolności 

kredytowej  w  wysokości  min.  500 000,00  złotych  -  postanowienie  8.1.2)  b)  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia („SIWZ”). 

Warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  został 

przez  zamawiającego  określony  między  innymi  jako  wymaganie  posiadania  doświadczenia 

wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy    -  w  tym  okresie,  co  najmniej  2  robót  budowlanych 

odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia 

tj. polegających na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o pow. min. 2000 

m² wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Każda z przedstawionych prac musi mieć wartość 

min.  4 500 

000  złotych,  w  tym  wartość  odwodnienia  min.  500 000  złotych  –  postanowienie 

8.1.2) c) 1) tiret pierwsze SIWZ. 

Na potwierdzenie spełniania ww. warunków udziały  w postepowaniu zamawiający  wymagał 

złożenia  informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  –  kredytowej 

potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową 

wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 

albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  (warunek  określony 

w postanowieniu  8.1.2)  b) 

SIWZ)  oraz  wykazu  robót  budowlanych  wraz  z  dowodami 

określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie oraz wskazującymi, czy 

zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowe  ukończone 

(warunek określony w postanowieniu 8.1.2) c) 1) tiret pierwsze SIWZ).  

Wykonawca 

Granar  Spółka  z  o.o.  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału 

postępowaniu  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  przedstawił  pisemne 

oświadczenie o zobowiązaniu podmiotu trzeciego („Sebud” Przedsiębiorstwo Remontowo  – 

Budowlane S. 

Ś.) do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia wraz z zaświadczeniem banku z dnia 2 marca 2020 r. W treści ww. 

pisemnego oświadczenia wskazano, iż oddaniu do dyspozycji wykonawcy podlegają zasoby 

w  zakresie: „sytuacji ekonomicznej lub finansowej  – posiada środki finansowe lub  zdolność 

kredytową  w  wysokości  min.  500 000,00  zł”.  Jako  sposób  wykorzystania  zasobów  innego 

podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego wskazano: „Podmiot 

solidarnie odpowiada za realizacj[ę] zamówienia.” W treści zaświadczenia banku wskazano, 

że „Pan  S.  Ś.  prowadzący  działalność  gospodarczą pod nazwą „SEBUD”  Przedsiębiorstwo 

Remontowo 

–  Budowlane  S.  Ś.  (…)  posiada  w  naszym  Banku  kredyt  obrotowy  MSP 


postawiony do dyspozycji jako: kredyt w rachunku 

bieżącym Biznes Partner z limitem w kwocie 

500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Spłata terminowa.” 

Na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności 

technicznej  lub  zawodowej 

określonego  w  postanowieniu  8.1.2)  c)  1)  tiret  pierwsze  SIWZ 

wykonawca  Granar  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie 

przedstawił wykaz robót budowlanych, w którym wskazał dwie roboty budowlane wykonane 

na rzecz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wraz z poświadczeniami 

(z  dnia 

25 stycznia 2016 r. oraz 15 lutego 2017 r.), w treści których wskazano, iż roboty te 

zostały zrealizowane przez konsorcjum wykonawców w składzie: Granar Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie oraz INVEST AG 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Pismem z dnia 25 m

arca 2020 r. zamawiający wezwał wykonawcę Granar Spółka z o.o. do 

złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego 

zdolności technicznej lub zawodowej określonego w postanowieniu 8.1.2) c) 1) tiret pierwsze 

SIWZ  w  odniesi

eniu do wymaganej wartości robót w zakresie odwodnienia. Odpowiedzi na 

ww. wezwanie wykonawca Granar Spółka z o.o. udzielił pismem z dnia 26 marca 2020 r. 

Pismem  z  dnia  1  kwietnia  2020  r.  zamawiający  powiadomił  wykonawców  biorących  udział 

postępowaniu  o  wyborze  oferty  wykonawcy  Granar  Spółka  z  o.o.  jako  oferty 

najkorzystniejszej

.  Kolejnym  pismem  z  dnia  1  kwietnia  2020  r.  zamawiający  powiadomił 

wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu  o  unieważnieniu  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert. Następnie pismem z dnia 

kwietnia 2020 r. zamawiający powiadomił wykonawców biorących udział w postępowaniu o 

wyborze oferty wykonawcy Granar Spółka z o.o. jako oferty najkorzystniejszej. 

Izba zważyła, co następuje: 

Zarzuty odwołania, w zakresie w jakim postępowanie odwoławcze nie podlegało umorzeniu, 

zasługują na uwzględnienie. 

W  odnies

ieniu do  warunku  udziału  w  postępowaniu dotyczącego sytuacji  ekonomicznej  lub 

finansowej  Izba  stwierdziła,  iż  treść  złożonego  przez  wykonawcę  Granar  Spółka  z  o.o. 

pisemnego  oświadczenia  o  zobowiązaniu  podmiotu  trzeciego  do  oddania  do  dyspozycji 

wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia była niewystarczająca 

do wykazania realnego charakteru udostępnienia tych zasobów. Należy podkreślić, iż to na 

wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zamawiającemu, iż udostępnienie zasobów 

podmiotu  trzeciego 

miało  realny  charakter,  a  zatem,  iż  wykonawca  realizując  zamówienie 

będzie tymi zasobami faktycznie dysponował (art. 22a ust. 2 w zw. z art. 22a ust. 1 ustawy 


Pzp). Natomiast na zamawiającego został nałożony obowiązek zbadania, czy udostępnione 

wykonawcy zasoby podmiotu trzeciego pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (art. 22a ust. 3 w  zw. z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp). 

Należy  podkreślić,  iż  za  niewystarczające  uznaje  się  przedstawienie  wyłącznie  formalnego 

oświadczenia o zobowiązaniu podmiotu trzeciego, jeżeli na podstawie informacji zawartych w 

tym  oświadczeniu  nie  można  stwierdzić,  iż  wykonawca  będzie  faktycznie  dysponował 

zasobami podmiotu trzeciego. 

Konieczne jest zatem przekazanie zamawiającemu konkretnej 

i  precyzyjnej  informacji  o 

sposobie  wykorzystania  przez  wykonawcę  zasobów  innego 

podmiotu.  Natomiast  takiej  informacji  n

ie  zawierało oświadczenie o zobowiązaniu podmiotu 

trzeciego przedstawione zamawiającemu przez wykonawcę Granar Spółka z o.o. Wskazanie 

na  okoliczność  ponoszenia  solidarnej  odpowiedzialności  za  realizację  zamówienia  jest 

informacją  ogólną  i dalece  niewystarczającą.  Zobowiązanie  dotyczy  zasobów  w  zakresie 

sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej

,  a  zatem  zamawiającemu  winna  zostać  przekazana 

konkretna  informacja  o 

sposobie  wykorzystania  tych  zasobów,  tj.  środków  finansowych  lub 

zdolności  kredytowej.  Natomiast  w  treści  pisemnego  oświadczenia  podmiotu  trzeciego  nie 

tylko  nie  została  zawarta  ta  informacja,  lecz  nawet  nie  zostało  wskazane  jakie  konkretnie 

zasoby podlegają udostępnieniu – środki finansowe czy zdolność kredytowa.   

Za niewystarczającą Izba uznała również treść złożonego przez wykonawcę Granar Spółka 

z o.o. 

zaświadczenia  banku  mającego  potwierdzać  spełnianie  warunku  udziału 

postępowaniu  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej.  Należy  wskazać,  iż 

z

dolność  kredytowa  wyraża  dokonaną  przez  bank  ocenę  podmiotu  w  zakresie  możliwości 

uzyskania i 

spłaty kredytu w określonej wysokości. Przedstawione przez wykonawcę Granar 

Spółka z o.o. zaświadczenie banku pośrednio potwierdza, iż w stosunku do podmiotu trzeciego 

bank dokonał takiej pozytywnej oceny, jednakże ocena ta została dokonana przed udzieleniem 

kredytu. Data 

dokonania oceny zdolności kredytowej lub udzielenia kredytu nie wynika z treści 

ww.  zaświadczenia,  a  ponadto  dotyczy  ono  kredytu,  z  którego  podmiot  trzeci  przynajmniej 

częściowo skorzystał. Zatem dokument ten nie może stanowić potwierdzenia spełniania ww. 

warunku 

udziału  w  postępowaniu  w  odniesieniu  do  posiadania  zdolności  kredytowej 

(aktualności  dokonanej  oceny  w  zakresie  zdolności  kredytowej).  Okoliczność  terminowej 

spłaty  kredytu  kwestii  tej  nie  przesądza.  Skład  orzekający  Izby  nie  kwestionuje  stanowiska 

zamawiającego, iż na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego 

jako 

posiadanie  środków  finansowych  lub  zdolności  kredytowej  na  określonym  poziomie 

możliwe  jest  przedstawienie  informacji  banku  potwierdzającej  przyznanie  kredytu,  w  tym 

kredytu obrotowego w rachunku b

ieżącym, z tym że dokument taki na ogół dotyczy nie tyle 

aktualnej  oceny 

zdolności  kredytowej  podmiotu,  lecz  wysokości  środków  finansowych 

pozos

tających w jego dyspozycji w związku z kredytem udzielonym w przeszłości. Jednakże 


w  takim  przypadku 

należy  uwzględnić  stanowisko  przedstawione  uprzednio  przez  Krajową 

Izbę  Odwoławczą  w  wyroku  z  dnia  13  kwietnia  2016  r.  (KIO  468/16),  które  podziela  skład 

orzekający  rozpoznający  niniejszą  sprawę.  Zgodnie  z  ww.  stanowiskiem  uwzględnieniu 

podlega  jedynie  kwota  kredytu  pozostająca  aktualnie  do  dyspozycji  podmiotu,  a  nie  kwota 

kredytu wykorzystanego. W 

zaświadczeniu banku przedstawionym przez wykonawcę Granar 

Spółka  z  o.o.  brak  jest  jednoznacznej  informacji  odnośnie  kwoty  aktualnie  pozostającej  do 

dyspozycji  podmiotu  trzeciego  w  ramach  przyznanego  mu  kredytu  obrotowego,  a zatem 

dokument  ten 

nie  może  być  uznany  za  potwierdzający  spełnianie  warunku  udziału 

postępowaniu  dotyczącego  zdolności  ekonomicznej  lub  finansowej,  tym  bardziej  że 

całkowita  kwota  udzielonego  kredytu,  o  którym  mowa  w  tym  zaświadczeniu  pokrywa  się 

minimalną  wartością  środków  finansowych  lub  zdolności  kredytowej  wskazaną  w  opisie 

warunku udziału w postępowaniu. 

Mając  na  uwadze  powyższe  należało  stwierdzić,  iż  wykonawca  Granar  Spółka  z  o.o.  nie 

wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej  i  wobec  tego  konieczne  stało  się  nakazanie  zamawiającemu  wezwania  tego 

wykonawcy 

do  uzupełnienia  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  ww. 

warunku udziału w postępowaniu, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 22a ust. 6 

ustawy  Pzp. 

Wymaga  w  tym  miejscu  wyjaśnienia,  iż  w  treści  wezwania  należy  wskazać  – 

oprócz przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – także przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, albowiem 

wykonawcy przysługuje jednokrotne uprawnienie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów 

składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Przepis art. 22a 

ust.  6  ustawy  Pzp  nie  stanowi  dodat

kowej  podstawy  uzupełnienia  ww. oświadczeń  i 

dokumentów. Jednakże wybór sposobu, w jaki nastąpi uzupełnienie tych dokumentów, należy 

do wykonawcy. 

Natomiast  w  odnies

ieniu  do  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności 

technicznej lub zawodowej,

o którym mowa w postanowieniu 8.1.2) c) 1) tiret pierwsze, Izba 

podzieliła  stanowisko  odwołującego,  iż  mając  na  uwadze  treść  oświadczeń  i  dokumentów 

złożonych przez wykonawcę Granar Spółka z o.o. na potwierdzenie spełniania ww. warunku, 

zamawiający powinien był wezwać tego wykonawcę do wyjaśnienia zakresu jego uczestnictwa 

w realizacji 

robót wskazanych w odniesieniu do tego warunku w wykazie robót budowlanych. 

Jak  słusznie  wskazał  sam  zamawiający,  powołując  się  na  stanowisko  Krajowej  Izby 

Odwoławczej,  doświadczenie  nabyte  w  ramach  konsorcjum  wymaga  indywidualnej  analizy 

konkretnego  stanu  faktycznego  i  badania  realnego  udziału  w  realizacji  danego  zadania. 

Stanowisko  wyrażane  w  tym  zakresie  przez  Izbę  odwołuje  się  do  wyroku  Trybunału 

Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  z  dnia  4 maja  2017 r.  w  sprawie  C-387/14,  w  którym 

Trybunał orzekł, iż artykuł 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy 


oraz  zasadą  równego  traktowania  wykonawców,  zapisaną  w art. 2  tej  dyrektywy,  należy 

interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca biorący indywidualnie udział 

w po

stępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego  polegał  na  doświadczeniu  grupy 

wykonawców,  której  był  członkiem  przy  innym  zamówieniu  publicznym,  jeżeli  faktycznie 

konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji. Powyższy wyrok TSUE pozostaje aktualny na 

gruncie obecnego stanu prawnego. 

Wyrażając wskazane powyżej zapatrywanie zamawiający 

jednocześnie  odstąpił  od  zbadania  tej  kwestii  w  odniesieniu  do  oświadczeń  i  dokumentów 

złożonych przez wykonawcę Granar Spółka z o.o., mimo iż treść dotychczas złożonych przez 

tego  wykonawcę  oświadczeń  i  dokumentów  nie  pozwalała  na  jednoznaczne  stwierdzenie 

posiadania  przez  niego 

wymaganego  doświadczenia.  Jak  bowiem  wynika  z  treści 

poświadczeń  załączonych  do  wykazu  robót  budowlanych  roboty  przedstawione  na 

potwi

erdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w postanowieniu 

8.1.2)  c)  1)  tiret  pierwsze  SIWZ, 

zostały  zrealizowane  w  ramach konsorcjum.  Natomiast  ze 

stanowiska  przedstawionego  przez  zamawiającego  w  odpowiedzi  na  odwołanie  oraz  na 

rozprawie 

wynika, że kwestia uczestnictwa wykonawcy Granar Spółka z o.o. w realizacji robót 

przedstawionych na potwi

erdzenie spełniania ww. warunku nie była w żaden sposób badana 

przez  zamawiającego,  w  tym  w  odniesieniu  do  dokumentów  przedstawionych  przez  tego 

wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia 25 marca 2020 r. (dotyczące 

innego zagadnienia, tj. 

wymaganej wartości robót w zakresie odwodnienia). 

Mając na uwadze powyższe postawiony  w  ww. zakresie zarzut należało uznać za  zasadny 

i w konsekwencji tego 

konieczne stało się nakazanie zamawiającemu wezwania wykonawcę 

Granar  Spółka  z  o.o.  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  do  wyjaśnienia  oświadczeń 

dokumentów  złożonych  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w postanowieniu 8.1.2) c) 

1) tiret pierwsze SIWZ. 

Bi

orąc  pod  uwagę  powyższe,  Izba  orzekła,  jak  w punkcie  drugim  sentencji,  na  podstawie 

art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

W zakresie w jakim nastąpiło uwzględnienie zarzutów odwołania przez zamawiającego, czemu 

nie  sprzeciwił  się  wykonawca  przystępujący  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego,  a  także  w  zakresie  w  jakim  nastąpiło  wycofanie  zarzutu  odwołania, 

postępowanie  odwoławcze  zostało  umorzone  na  podstawie  art.  186  ust.  3  oraz  187  ust.  8 

zdanie pierwsze ustawy  Pzp. W tym  zakresie wymaga dodania,  iż  odwołujący  nie podnosił 

samodzielnego  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp,  lecz  naruszenie  tego 

przepisu wskazywane było jako powiązane z naruszeniem przepisu art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy 

Pzp.  


O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp 

oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010 r. 

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), stosownie 

do wyniku postępowania. 

Przewodniczący:    …..…………………………… 


wiper-pixel