KIO 765/20 WYROK dnia 9 lipca 2020 r.

Data: 19 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 765/20 

WYROK 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

                                                                     Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś 

                                                                     Protokolant:         Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę: SKANSKA 

S.A., Aleja „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  

w Krakowie, ul. 

Głowackiego 56, 30-085 Kraków 

orzeka: 

1.  uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu:  unieważnienie  czynności 

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 

93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2.  kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 

ul. 

Głowackiego 56, 30-085 Kraków, i:  

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: SKANSKA S.A., 

Aleja „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa – tytułem wpisu od odwołania, 

2.2. zasądza  od  zamawiającego:  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Krakowie,  

ul. 

Głowackiego  56,  30-085  Kraków  na  rzecz  wykonawcy:  SKANSKA  S.A.,  Aleja 

„Solidarności”  173,  00-877  Warszawa  kwotę  20 000  zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia 

tysięcy złotych zero groszy) – tytułem uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 


(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) na wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

–  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Krakowie.                                       

         Przewodniczący: …………………………... 


Sygn. akt KIO 765/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – prowadzi w trybie przetargu 

nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Zabezpieczenie 

osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m. Gródek nad Dunajcem” (ZDW- DN-4-

, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej „ustawa Pzp”, „Pzp” 

lub „ustawa”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 4 grudnia  2019 r. pod numerem 2019/S 234-572960. 

Wartość zamówienia jest większa niż kwota określona na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp. 

Odwołujący – SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie – wniósł na podstawie art. 179 

ust. 1 oraz 180 ust. 1 ustawy 

Pzp odwołanie dotyczące następujących czynności i zaniechań 

Zamawiającego: 

unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, 

zaniechania wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 

Od

wołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy 

Pzp: 

1) art. 93 ust. 1 pkt 6 przez jego zastosowanie, mimo 

że brak jest ustawowych przesłanek do 

zastosowania tego przepisu przez Zamawiającego, 

2) art. 91 ust. 1 

przez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego.  

W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w 

całości oraz nakazanie Zamawiającemu: 

1) unieważnienia czynności unieważnienia postępowania na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp, 

 2) dokonania wyboru jako oferty najkorzystniejszej - 

oferty Odwołującego. 

Interes we wniesieniu odwołania 

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  wyzyskaniu  ww.  zamówienia.  Posiada  też  

wiedzę  i  doświadczenie  dające  rękojmię  należytego  wykonania  zamówienia  i  złożył  w 

po

stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę. 

Jednakże wobec niezgodnego z obowiązującymi przepisami, w szczególności normami Prawa 

zamówień  publicznych  unieważnienia  przez  Zamawiającego  postępowania,  zostaje 

pozbawiony możliwości uzyskania zamówienia. 


Tym  samym,  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  powyżej  wskazanych  przepisów, 

Odwołujący  może ponieść szkodę w  postaci  utraty  możliwości  pozyskania przedmiotowego 

zamówienia, a ponadto jest narażony na szkodę polegającą na pozbawieniu Odwołującego 

realnych korzyści finansowych wynikających z tytułu realizacji zamówienia. 

uzasadnieniu Odwołujący wskazał:  

Zamawiający  w  dniu  30.03.2020  r.  poinformował  o  unieważnieniu  postępowania. 

Odwołujący  zacytował  2  fragmenty  uzasadnienia  Zamawiającego,  wskazując,  że  z 

uzasadnieniem unieważnienia postępowania na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp 

nie zgodził się. 

Na  wstępie  zauważył,  co  jest  istotne  w  okolicznościach  sprawy,  że  Zamawiający 

informacje o unieważnieniu postępowania wystosował do wykonawców w dniu 30.03.2020 r. 

Decyzja  co  do  unieważnienia  postępowania  musiała  zatem  zapaść  wcześniej.  Natomiast 

informacja  o  unieważnieniu  postępowania  została  przekazana  dnia  30.03.2020  r.,  a  zatem 

przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przec

iwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej także „lex 

Covid”, która weszła w życie 1.04.2020 r., co w kontekście uzasadnienia Zamawiającego ma 

niezwykle ważne znaczenie. 

W pierwszej kolejności Odwołujący wskazał na brzmienie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 6 

ustawy  Pzp,  który  stanowi,  że  Zamawiający  unieważnia  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia,  jeśli  wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było wcześniej przewidzieć. Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że obie przesłanki 

(brak  interesu  publicznego  oraz  istotna  zmiana  okoliczności,  której  nie  można  było 

przewidzieć) spełnione są łącznie. Odwołujący zgodził się z Zamawiającym co do wystąpienia 

jednej  przesłanki  (istotna  zmiana  okoliczności,  której  nie  można  przewidzieć),  jednakże 

wskazał, że aby unieważnić postępowanie na podstawie tego przepisu potrzeba zaistnienia 

dwóch przesłanek łącznie, a w przedmiotowym postępowaniu brak jest drugiej przesłanki. 

A zatem, biorąc pod uwagę obecne realia uznał, że nie ma wątpliwości, co do tego, że 

nastąpiła  istotna  zmiana  okoliczności.  Natomiast  samo  zaistnienie  „istotnej  zmiany”  nie 

powoduje możliwości unieważnienia postępowania. Musi zaistnieć także druga okoliczność, 

że  wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym.  Interes  publiczny  należy  zaś 

interpretować w sposób wąski i nie można utożsamiać go z interesem Zamawiającego. 

Odwołujący wskazał na jednolite orzecznictwo w tej sprawie, zarówno wyroki sądów jak 

Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie pojęcia „interesu publicznego” – wyroki Izby: z dnia 13 

maja 2019 r., sygn. akt KIO 764/19; z dnia 19 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2526/18; z dnia 

15 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 2744/17; z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt KIO 686/15; 


w

yroki sądów: Sąd Okręgowy w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2009 r., sygn. akt IX Ga 30/08; Sąd 

Okręgowy w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2008 roku, sygn. akt X Ga 45/08;  

Przenosząc powyższe wyroki na analizowany stan faktyczny Odwołujący wskazał, że w 

przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wskazał i nie uzasadnił interesu publicznego. 

Przesłanki,  które  podał  Zamawiający,  a  które  miałyby  argumentować  unieważnienie 

post

ępowania nie wskazują na interes publiczny, a po drugie nie znajdują oparcia w obecnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

Zamawiający  wskazał,  że  unieważnia  postępowanie,  między  innymi  dlatego,  że 

niezasadne stało się wykonanie zamówienia w postaci i kształcie określonym w SIWZ, przez 

co w świetle posiadania już obecnie przez Zamawiającego wiedzy na temat sytuacji istnienia 

epidemii  koronawirusa  (i  działań  w  związku  z  tym  wdrożonych)  dokonanie  na  bazie  tej 

okolic

zności  następczej  zmiany  umowy  (po  jej  zawarciu)  mogłoby  zostać  uznane  za 

niedozwoloną w świetle ustawy PZP zmianę postanowień umowy.  

W  skrócie  uzasadnienie  Zamawiającego  Odwołujący  sprowadził  do  tego,  że  po 

pierwsze, 

nie  może  dokonać  zmiany  umowy,  a  po  drugie,  jest  epidemia  koronawirusa.  

W żaden sposób Zamawiający nie łączy epidemii koronawirusa z interesem publicznym, samo 

uzasadnienie jest bardzo ogólne i nie ma w zasadzie żadnej konkretnej okoliczności związanej 

z koronawirusem, a mającej bezpośredni wpływ na realizację umowy. 

W  tym  miejscu  expresiss  verbis 

Odwołujący  wskazał,  że  takie  podejście  może 

doprowadzić, a niniejszym przypadku doprowadziło do obejścia przepisów prawa. 

Zamawiający mogą bowiem nadużywać unieważnienia postępowania na podstawie COVID-

19 i w 

ten sposób mogą np. eliminować wykonawców, którzy obecnie wygrali postępowanie, 

a nie odpowiadają z jakiś względów Zamawiającemu. Może to doprowadzić do zablokowania 

realizacji inwestycji w sprawie zamówień publicznych. 

Epidemia korona

wirusa nie może być wykorzystywana do tego by unieważnić postępowania, 

tylko  dlatego,  że  jest  koronawirus.  Gdyby  tak  było  to  Zamawiający  unieważnialiby 

postępowania tylko po to by jeszcze raz je ogłosić i wybrać być może już innego wykonawcę. 

Dlatego  takie  dz

iałanie  zamawiających  (Zamawiającego)  prowadzi  do  obejścia  przepisów 

prawa,  tym  bardziej  w  niniejszym  przypadku,  kiedy  Zam

awiający  nie jest  w  stanie wskazać 

owego  interesu  publicznego  i  w  jakikolwiek  sposób  go  zmaterializować.  Mając  na  uwadze 

wskazane powyżej  orzeczenia  Odwołujący  stwierdził,  że Zamawiający  nie wykazał  interesu 

publicznego, a tym bardziej nie wskazał, że on jest na tyle znaczący, że wymaga ograniczenia 

uprawnienia w

ykonawców. 

Aby  prowadzić  polemikę  z  wskazanymi  zdaniem  Zamawiającego  „interesami 

publicznymi”, Odwołujący odniósł się do zaakcentowanej na wstępie tzw. „ustawy lex Covid”. 

W pierwszej  kolejności  wskazał  cel  tej  ustawy  zwanej  także „tarczą antykryzysową”,  a 

mianowicie  fakt  pomocy  przedsiębiorcom.  Cel  tej  ustawy  był  ogłaszany  przez  rząd  i  rząd 


niejednokrotnie 

wypowiadał się w tym zakresie, że celem jest zamiar pomocy wykonawcom. 

Cel ten jest jasny także i w kontekście tego, że tylko i wyłącznie realizacja inwestycji, w tym 

publicznych powoduje, 

że gospodarka jest napędzana, co z kolei przedkłada się na pozytywny 

wpływ  na  finanse  publiczne.  Dlatego  też  ustawodawca  uchwalił  lex  Covid,  dlatego  też 

u

stawodawca zaingerował w sferę stosunków dotyczących zamówień publicznych. Stąd, jasny 

jest  cel  u

stawodawcy,  co  powoduje  że  lex  Covid  należy  wykładać  także  poprzez  pryzmat 

wykładni celowościowej. 

Konkludując, dążąc do ochrony wykonawców ustawodawca dąży do ochrony wszelkich 

inwestycji  w  toku  i  inwestycji  przyszłych  mając  świadomość,  że  zablokowanie  inwestycji 

doprowadzi do kryzysu gospodarczego. Dlatego nie można unieważniać postępowania tylko 

na podstawie okoliczności związanych z lex Covid, bowiem doprowadzi to do zablokowania 

inwestycji  publicznych.  Gdyby  u

stawodawca  uznał,  że  należy  unieważnić  postępowania  z 

powodu  lex  Covid,  bo  taki  jest  interes  publiczny, 

to  wprowadziłby  to  do  tej  specustawy. 

Jedna

kże lex Covid zawiera zupełnie inne postanowienia w tym zakresie. I tak odnosząc się 

już  szczegółowo  do  lex  Covid  i  argumentów  Zamawiającego  dotyczących  unieważnienia 

postępowania, Odwołujący wskazał, co następuje: 

1.  Argument, 

że  Zamawiający  nie  może  dokonać  już  zmian  siwz,  zmian  umowy,  a  zmiana 

umowy może być

uznana za zmianę nie znajdującą oparcia w przepisach prawa. 

P

owyższemu  Odwołujący  przeciwstawił  art.  15r  ust.  4  lex  Covid,  który  stanowi:  

Zamawiający,  po  stwierdzeniu,  że  okoliczności  związane  z  wystąpieniem  COVID-19,  o 

których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której 

mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w 

art.  144  ust.  1  pkt  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych,  w 

szczególności  przez:  1)  zmianę  terminu  wykonania  umowy  lub  jej  części,  lub  czasowe 

zawieszenie  w

ykonywania  umowy  lub  jej  części;  2)  zmianę  sposobu  wykonywania  dostaw, 

usług lub robót budowlanych; 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej 

zmianę wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną 

zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

A  zatem,  przepis  ten  przyznaje  obu  stronom  umowy 

możliwość  powoływania  się  na 

ok

oliczności związane z COVID-19, wykazanie ich, a następnie umożliwia ich zmianę.  

Nie jest tak jak twierdzi Zamawiający, że zmiana umowy może być uznana za nieprawidłową i 

skutkującą  konsekwencjami  dla  Zamawiającego.  Jeśli  strona  umowy  udowodni  związek 

pomiędzy wpływem okoliczności związanych z COVID na wykonanie umowy - to taka zmiana 

jest możliwa na podstawie lex Covid, ale także na podstawie art. 144 ustawy Pzp.  

2. Arg

ument wskazujący, że Zamawiającemu grożą konsekwencje dotyczące wydatkowania 

środków publicznych. 

Odwołujący  wskazał  przepis  art.  15s,  który  stanowi:  Art.  15s.  Nie  stanowi  naruszenia 


dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 17 ust. 6 

ustawy  z  dnia  17  grudnia  2004  r.  o 

odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny  finansów 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284): 

1)  nieustalenie  lub  niedochodzenie  od  strony  umowy,  o 

której  mowa  w  art.  15r  ust.  1, 

należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-

19, o których mowa w art. 15r ust. 1; 2) zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego 

zgodnie z art. 15r ust. 4. 

Ustaw

odawca  zadbał  także  o  „bezpieczeństwo”  Zamawiającego  także  i  w  innym  zakresie, 

wskazując że jeśli Zamawiający prawidłowo zastosuje przepisy ustawy lex Covid, to wtedy nie 

grożą mu przepisy dotyczące dyscypliny finansów publicznych. 

3. Argument dotyczący racjonalnego i efektywnego gospodarowania mieniem publicznym. 

Polemizując z tym argumentem należy wskazać ogólny cel ustawy lex Covid, o którym mowa 

powyżej,  ale  także  podkreślić,  że  każde  kolejne  postępowania  spowoduje  to,  że  nowe 

p

ostępowanie  będzie  generowało  nowe  koszty.  Słowem,  kolejne  postępowanie  spowoduje 

nowe koszty. Ponadto w sytuacji, gdy okaże się, że w wyniku postępowania odwoławczego, 

że  unieważnienie  było  bezpodstawne  Wykonawca  może  zwrócić  się  o  roszczenie  w  tym 

zakresie  do  Zamawiającego.  Ponadto,  Zamawiający  nie  wie,  jakie  może  w  przyszłości 

otrzymać  oferty  od  Wykonawców,  być  może  oferty:  które  w  sposób  zawyżony  będą 

uwzględniać ryzyko związane z COVID, co prowadzi do prostego wniosku, że zawarcie umowy 

obecnie  z  Wykonawcą  i  ewentualna  jej  zmiana  może  być  w  konsekwencji  o  wiele  tańsza. 

Zatem,  to  właśnie  dalsze  prowadzenie  postępowania  wspiera  racjonalne  i  efektywne 

gospodarowanie mieniem publicznym.  

Wskazując ogólnie na przepisy ustawy lex Covid Odwołujący podkreślił przepis art. 15r 

ust.  5  ex  Covid,  który  stanowi,  że  samodzielną  podstawą  do  wykonania  umownego  prawa 

odstąpienia  od  umowy  nie  mogą  być  okoliczności  związane  z  COVID.  Przepis  ten  należy 

tłumaczyć poprzez pryzmat celu tej ustawy, a mianowicie ochrony realizacji inwestycji  oraz 

ochrony  wykonawców.  Argumentując  zaś  dalej  wskazał,  że  skoro  ustawodawca  zabronił 

wykonywania umownego prawa odstąpienia powołując się tylko i wyłącznie na okoliczności 

związane  z  COVlD,  to  tym  bardziej  nie  jest  uprawnione  unieważnienie  postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego tylko i wyłącznie na podstawie okoliczności związanych z 

C

OVID, jak czyni to Zamawiający. 

Odwołujący wskazał także, że ustawa lex Covid ma zastosowanie do tzw. przyszłych 

umów,  po  pierwsze  dlatego,  że  w  przepisach  przejściowych  brak  argumentacji,  że  ustawę 

stosuje się do umów zawartych przed 1.04.2020 r. Ustawa weszła w życie dnia 01.04.2020 r. 

stosuje się ją do każdego stosunku prawnego, jaki będzie miał miejsce po dniu 01.04.2020 

r.

, a także do umów już zawartych. 


Ponadto Odwołujący wskazał, że zmiana umowy przed jej zawarciem jest możliwa także na 

podstawie  ugruntowanej  linii  orzeczniczej  p

rezentowanej  między  innymi  w  wyroku  S.O.  w 

No

wym Sączu z dnia 02.06.2005 r., sygn. akt III Ca 262/05, wyroku Krajowej Izby Odwoławczej 

z dnia 10.02.2009 r., sygn. akt KIO 125/09, uchwale KIO z dnia 30.10.2012 r., sygn. akt KIO/KD 

Wobec powyższego Odwołujący jeszcze raz wskazał, że samo powoływanie się 

na  przesłankę  związaną  z  COVID-19  absolutnie  nie  pozwala  na  to,  aby  unieważnić 

postępowanie na podstawie przepisu art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Mając  na  uwadze,  po  pierwsze  przepisy  lex  Covid,  po  drugie  wskazane  powyżej 

orzecznictwo,  a  nade  wszystko  biorąc  pod  uwagę  uzasadnienie  Zamawiającego 

dotyczące  unieważnienia  postępowania  –  Odwołujący  wskazał,  że  unieważnienie 

postępowania na tej podstawie z powołaniem się tylko i wyłącznie na sytuację związaną 

z COVID-

19 stanowi nadużycie prawa. 

Konkludując, wskazał, że uzasadnienie Zamawiającego dotyczące unieważnienia 

postępowania  winno  zawierać  uzasadnienie  korzyści  wynikających  z  podjęcia 

unieważnienia,  sposobu  ochrony  interesu  publicznego,  jak  również  wykazania,  że 

przyjęta strategia działania przewyższa interes indywidualny przedsiębiorcy i nie stoi w 

sprzeczności z funkcjami systemu zamówień publicznych. 

Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  nie  ma  korzyści  z  unieważnienia 

postępowania  -  nawet  ich  nie  wskazuje,  jedynie  podnosi,  że  nie  może  zmienić  siwz  i 

umowy. Nie wskazuje także na ochronę interesu publicznego - powołuje się na te same 

argumenty  co  powyżej,  a  także  wskazuje  na  racjonalne  wydatkowanie  środków 

publicznych, co jak zostało wskazane powyżej - nie ma oparcia w żadnych konkretnych. I 

na  koniec  w  żaden  sposób  Zamawiający  nie  wskazuje,  że  jego  strategia  przewyższa 

interes indywidualny przedsiębiorcy. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania. 

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 6 lipca 2020 r., Zamawiający wniósł o oddalenie 

odwołania w całości jako niezasadnego. W uzasadnieniu pisma przedstawił m.in. chronologię 

czynności  podjętych  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  –  wybór  oferty 

najkorzystniejszej,  unieważnienie  wyboru  i  unieważnienie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia, powołując się w ostatnim przypadku na przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp. Nie podwa

żając treści przepisu art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp w zmienionej na skutek epidemii 

rzeczywistości, odwołał się do konieczności stosowania przesłanki z uwzględnieniem aspektu 

ocennego  i 

interpretacji  uwzględniającej  realia  w  okresie  epidemii.  Wskazywał,  że  kwestią 

sporną  w  postępowaniu  jest  przesłanka  uzależniająca  unieważnienie  postępowania  o 

udzielenie 

zamówienia  od  wykazania  istnienia  interesu  publicznego  w  unieważnieniu 


post

ępowania. Zwrócił uwagę, że w zakresie unieważnienia postępowania nie obowiązywały 

przepisy wskazane przez Odwołującego w odwołaniu. Wskazał także na decyzyjność w kwestii 

funkcjonowani

a i prowadzonej działalności jednostki - władz Województwa Małopolskiego (w 

tym  plan  finansowy,  gromadzenie  środków  na  pilne  wdrożenie  działań  mających  na  celu 

przeciwdziałanie  COVID-19).  Jednocześnie  wskazał  konieczność  weryfikacji  warunków 

udzielenia zamówienia  w celu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności terminu 

oraz  kryteriów  udzielenia  zamówienia.  Wskazał  też  na  konieczność  przesunięcia  środków 

przeznaczonych w szczególności na nowe inwestycje. Podniósł kwestię odpowiedzialności za 

naruszenie  dyscypliny  finan

sowej.  Uznał,  że  występuje  przesłanka  interesu  publicznego  – 

czynność unieważnienia spowodowania zaistnieniem nadzwyczajnego i wyjątkowego stanu, 

który wymagał na całym świecie konieczności przewartościowania aspektów dotychczasowej 

działalności.  Był  to  stan  mający  wszelkie  cechy  i  znamiona  stanu  nadzwyczajnego  / 

wyjątkowego / stanu klęski żywiołowej ze względu na ograniczenia, który jedynie nie został 

formalnie ogłoszony.  

Jednocześnie  wskazał,  że  postępowanie  może  będzie  procedowane,  przy  zmianie  terminu 

realizacji. 

Dalej  wskazał  fakt  dokonania  zmian  budżetowych  w  ramach  zabezpieczenia 

finansowego dla tego zadania. 

Odniósł się po raz kolejny do modyfikacji planu finansowego – 

w dyspozycji władz Województwa Małopolskiego. 

Na potwierdzenie stanowiska nie załączył żadnych merytorycznych dowodów. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.  

Odwołujący spełnia przesłanki warunkujące wniesienie odwołania zgodnie z art. 179 ust. 

1 ustawy Pzp. 

Odwołanie  zostało  rozpoznane  na  rozprawie.  W  posiedzeniu  Izby  z  udziałem  stron  i 

późniejszej rozprawie nie uczestniczył Zamawiający (uzasadnienie nieobecności zamieścił w 

piśmie z dnia 6 lipca 2020 r. skierowanym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej). 

Izba ustaliła 

Zamawiający unieważnił w dniu 30 marca 2020 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  wskazując  następujące  okoliczności  jako 

przyczynę unieważnienia: 

W  toku  prowadzenia  przedmiotowego  post

ępowania  wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności 

powodująca, że dalsze prowadzenie tego postępowania (i wykonanie zamówienia będącego 

jego przedmiotem na warunkach w nim określonych) nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było wcześniej przewidzieć.  


Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte z początkiem grudnia 2019 r. Zamawiający w 

ramach  SIWZ  dla  tego  postępowania  określił  przedmiot  zamówienia  oraz  warunki  jego 

wykonania bazując na ówczesnej wiedzy i stanie faktycznym, które nie implikowały możności 

przewidzenia  jakichś  szczególnych  problemów,  okoliczności,  czy  przeszkód,  które  mogłyby 

zaistnieć w toku realizacji zadania. W tym kontekście ustalony został w szczególności termin 

zakończenia  zadania  na  koniec  listopada  2021  r.  (z  możliwością  skrócenia  go  przez 

Wykonawców w ramach zobowiązania ofertowego do końca października 2021 r. – w związku 

z  jednym  z pozacenowych kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ) jako wystarczający i 

realny czasookres umożliwiający wykonanie całego zakresu prac objętego zamówieniem. W 

połowie  lutego  2020  r.  dokonane  zostało  otwarcie  ofert  w  tym  postępowaniu  (w  związku  z 

upływem terminu składania ofert). Złożone na bazie udostępnionej SIWZ oferty zostały otwarte 

i Zamawiający przystąpił do ich badania zgodnie z obowiązującą procedurą. 

Obecnie  jednak,  wobec  zaistniałej  już  w  toku  trwającej  procedury  badania  ofert  sytuacji 

związanej  z  epidemią  koronawirusa,  która  powoduje  istotne  i  faktyczne  trudności  i 

ograniczenia w działaniu gospodarki rynkowej, w tym funkcjonowaniu różnych branż (także 

budowlanej  i  drogowej)  z  uwagi  na  wdrożone  w  ramach  walki  z  rozprzestrzenianiem  się 

epidemii restrykcje i ograniczenia 

w przemieszczaniu się, transporcie, wykonywaniu pracy, itd. 

(m.in.  zamknięcie  granic  państwowych,  minimalizacja  lotów,  wprowadzenie  szczególnego 

trybu  postępowania w skupiskach  ludzkich,  ograniczenia dostępu do  budynków  podmiotów 

publicznych  i  prywatnych,  wdrażanie  trybu  pracy  zdalnej,  czy  czasowe  zamykanie  / 

zawieszanie prowadzonej działalności), konieczne stało się zrewidowanie w ogóle potrzeby i 

możliwości  realizacji  przez  Zamawiającego  zamówienia  stanowiącego  przedmiot  tego 

postępowania,  jak  również  (w  przypadku  ich  podtrzymania)  zweryfikowanie  określonych 

dotychczas  warunków  udzielenia  i  realizacji  zamówienia  celem  ich  zmodyfikowania  i 

dostosowania  do  nowych  realiów  funkcjonowania  rynku  (działalność  w  obliczu  pandemii). 

Biorąc pod uwagę okoliczności związane z koniecznością przestrzegania wdrożonych zaleceń 

epidemiologicznych dotyczących zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa i mających 

na celu zminimalizowanie niebezpieczeństwa powiększenia się liczby zarażonych Covid-19, 

co ma z kolei bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie rynku oraz tryb wykonywania prac 

objętych  zamówieniem,  koniecznym  stało  się  dokonanie  powtórnych  analiz  i  weryfikacji 

sprawy  oraz  ewentualnej  modyfikacji  warunków  realizacji  zamówienia  (w  szczególności 

terminu  jego  wykonania)  oraz  kryteriów  jego  udzielenia  (wychodząc  naprzeciw  aktualnym 

potrzebom rynku w kontekście ich ewentualnej możliwej liberalizacji i uproszczenia, również 

w  ramach  minimalizacji  możliwych,  a  nieoczekiwanych  problemów  i  wątpliwości 

interpretacyjnych  powstających  na  gruncie  zapisów  SIWZ,  które  zupełnie  nieracjonalnie 

wydłużają  i  gmatwają  cały  proces  kontraktowania  zadania  –  celem  poszerzenia 

konkurencyjności  w  tym  trudnym  i  wyjątkowym  czasie,  kiedy  to  funkcjonowanie  wielu 


podmiotów  rynkowych  poprzez  istniejące  przestoje  i  ograniczenia  w  działalności  jest 

utrudnione, czy wręcz zagrożone). 

Wskazane kwestie związane z obecnie panującą pandemią koronawirusa będącego sytuacją 

wyjątkową  i  niezależną,  mającą  znamiona  siły  wyższej,  której  działanie  jest  nieuchronne, 

nadzwyczajne  i  niemożliwe  do  przewidzenia  (w  szczególności  w  kontekście wdrożonych  w 

marcu b.r. jako mechanizmów mających ograniczyć zasięg epidemii działań w postaci m.in. 

ograniczenia  swobody  poruszania  się  obywateli,  zmiany  trybu  wykonywania  pracy, 

utrudnionego  dostępu  do  transportu,  ograniczeń  dostępności  do  instytucji  publicznych) 

stanowią niewątpliwe okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży  w  interesie publicznym,  czego nie można  było wcześniej  przewidzieć, 

ponieważ w sposób zupełnie nieoczekiwany i niespodziewany już w toku procedowania tego 

zamówienia zdezaktualizowały się warunki udzielania i wykonania tego zamówienia określone 

w  SIWZ  w  ramach  niniejszego  postępowania,  co  z  kolei  zobligowało  Zamawiającego  do 

przeprowadzenia dogłębnej analizy i rewizji całej sprawy celem dostosowania się do nowej, 

zmienionej dość szczególnie sytuacji. 

Ewentualna aktualizacja warunków udzielenia i wykonania tego zamówienia (przy założeniu 

podtrzymania  w  ogóle  potrzeby  i  możliwości  realizacji  zadania  przez  Zamawiającego  w 

obecnej sytuacji), z uwagi na aktualny etap procedury, nie może już jednak zostać dokonana 

na gruncie niniejszego postępowania, jako że zaistnienie okoliczności implikujących potrzebę 

przeprowadzenia  analizy  i  modyfikacji  warunków  udzielania  i  wykonania  tego  zamówienia 

nastąpiło już po upływie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, przez co nie jest 

już  możliwe  dokonanie  na  gruncie  tego  postępowania  koniecznej  w  świetle  tegoż  zmiany 

SIWZ 

– zgodnie z wykładnią a contrario przepisu art. 38 ust. 4 ustawy PZP niedopuszczalne 

jest  dokonywanie  zmiany  treści  SIWZ  po  upływie  terminu  składania  ofert  w  postępowaniu. 

Jednocześnie Zamawiający w świetle zaistniałej sytuacji (o której wiedzę już ma) nie powinien 

dopuścić do udzielenia zamówienia na warunkach określonych dotychczas, ponieważ takie 

działanie mogłoby spowodować faktyczne problemy na etapie realizacji umowy i świadczyć o 

nieracjonalnym  gospodarowaniu  środkami  publicznymi  po  jego  stronie.  W  szczególności 

zawarcie  umowy  w  sprawie  tego  zamówienia  na  dotychczasowych  warunkach  w  sytuacji 

wiadomych  już  okoliczności  wynikających  z  działań  wdrażanych na  rzecz  walki  z  epidemią 

koronawirusa  realnie  mogłoby  doprowadzić  do  perturbacji  i  problemów  z  dotrzymaniem 

zobowiązań umownych (np. terminu realizacji zadania – który dodatkowo ujęty był na gruncie 

tego  postępowania  w  ramach  jednego  z  pozacenowych  kryteriów  oceny  ofert,  a  więc  jego 

dotrzymanie staje się szczególnie istotne, jeżeli oferta, na podstawie której zawarta zostałaby 

umowa, zawierała oświadczenie o skróceniu tego terminu i w ramach dokonanej oceny ofert 

otrzymałaby  z  tego  tytułu  dodatkowe  punkty  rankingowe),  przy  jednoczesnym  braku 

możliwości  jej  następczego  wstrzymania,  czy  zmiany  (aktualizacji  warunków  wykonania 


przedmiotu umowy) z uwagi na uprzedni względem jej zawarcia kontekst czasowy wiedzy o 

okolicznościach, które miałyby być podstawą takich działań (jak również  wskazaną kwestię 

ujęcia terminu realizacji  zamówienia jako jednego z kryterium oceny ofert w postępowaniu, 

przez co jego późniejsza zmiana staje się pod względem formalno-prawnym jeszcze bardziej 

problem

atyczna  i  obarczona  jest  większymi  ryzykami).  Wskazać  bowiem  należy,  iż  choć 

umowa generalnie przewiduje możliwości następczej modyfikacji jej postanowień, to jednak w 

tym  kontekście  (w  szczególności  w  przypadku  ewentualności  zmiany  terminu  realizacji 

zamówienia)  odwołuje  się  do  okoliczności  niemożliwych  do  wcześniejszego  (względem 

momentu  zawarcia  umowy)  przewidzenia,  które  miałyby  implikować  potrzebę  określonej 

zmiany umowy, przez co w świetle posiadania już obecnie przez Zamawiającego wiedzy na 

temat  syt

uacji  istnienia  epidemii  koronawirusa  (i  działań  w  związku  z  tym  wdrożonych) 

dokonanie  na  bazie  tej  okoliczności  następczej  zmiany  umowy  (po  jej  zawarciu)  mogłoby 

zostać  uznane  za  niedozwoloną  w  świetle  ustawy  PZP  zmianę  postanowień  umowy,  co 

przełożyłoby  się  na  wymierne  negatywne  konsekwencje  dla  Zamawiającego,  łącznie  z 

nałożeniem korekty finansowej skutkującej utratą środków unijnych uzyskanych na realizację 

tego  zamówienia.  Podobne  założenia  formalno-prawne  przyświecają  wydaje  się  ustawowo 

regulowanym  m

ożliwościom  zmiany  treści  zawartej  umowy,  jak  również  wstrzymania  jej 

realizacj

i (prawo odstąpienia od umowy) – raczej nie dotyczą one sytuacji, gdy już w momencie 

udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) można choćby częściowo przewidzieć, iż mogłaby 

ona  ni

e  być  realizowana  zgodnie  z  jej  warunkami,  ale  mają  zastosowanie  dla  okoliczności 

zaistniałych już w toku jej realizacji, które taką niemożność powodują. 

Mając  zatem  na  uwadze  fakt,  iż  z  punktu  widzenia  interesu  publicznego  (w  kontekście 

obowiązku  racjonalnego  i  efektywnego  gospodarowania  mieniem  publicznym  przez 

Zamawiającego  stanowiącego  jednostkę  sektora  finansów  publicznych  oraz  realizowania 

zadań merytorycznie uzasadnionych, mających uargumentowane podstawy do ich wdrażania 

oraz faktycznie potrzebnych 

i możliwych do realnego wykonania w świetle istniejących potrzeb 

i uwarunkowań), zgodnie z aktualną wiedzą na skutek istotnej zmiany okoliczności zaistniałej 

już  w  toku  niniejszego  postępowania  (zaistnienia  epidemii  koronawirusa  i  implikacji  takiej 

sytuacji) 

–  niezasadne  stało  się  wykonanie  zamówienia w  postaci  i  kształcie  określonym  w 

SIWZ, a przez to i dalsze prowadzenie postępowania w sprawie tego zamówienia, czego nie 

można było wcześniej przewidzieć i co jest niezależne od Zamawiającego (jako  że kwestia 

epidemii jest zjawiskiem nadzwyczajnym, ogólnym / generalnym, o znamionach siły wyższej), 

a  jednocześnie  brak  jest  już  obecnie  formalnej  możliwości  dokonania  jakiejkolwiek  zmiany 

treści SIWZ celem wymaganej aktualizacji i uracjonalnienia merytorycznego jej treści (z uwagi 

na  fakt,  iż  zaistnienie  wskazanej  zmiany  okoliczności  nastąpiło  już  po  upływie  terminu 

składania ofert w tym postępowaniu, który to moment wyznaczał granicę czasową możliwości 

dokonyw

ania 

zmian 

treści 

SIWZ).  


W  związku  z  tym  zaszła  obecnie  uzasadniona faktycznie i  prawnie potrzeba unieważnienia 

prowadzonego postępowania. Mając powyższe na uwadze – w związku z zaistnieniem sytuacji 

opisanej wyżej – Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 

ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, jako że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze 

prowadzenie tego postępowania (i wykonanie zamówienia w kształcie i na warunkach w nim 

określonych) nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

Na rozprawie Odwołujący przedstawił następujące stanowisko:  

W  ocenie 

Odwołującego  nic  nie  zaszło  aż  tak  szczególnego,  żeby  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  zostało  unieważnione,  tym  bardziej,  że  Zamawiający  nie  wstrzymał 

kontraktów,  które  realizował  w  zw.  z  epidemią.  Ponadto,  obawy  Zamawiającego 

niedotrzymania terminu wykonania  zamówienia na  warunkach  określonych w  dokumentach 

postępowania,  tj.  termin  realizacji  27  października  2021  r.,  są  niezasadne.  Odwołujący 

oświadczył,  że  Project  Manager  funkcjonujący  w  ramach  struktury  Odwołującego 

odpowiedzialny  za  to  zamówienie  (p.  B.  Z.)  stwierdził,  że  jest  w  stanie wykonać  przedmiot 

zamówienia na  dwa tygodnie przed  upływem  daty wskazanej  w  ofercie  (tj.  27  października 

2021  r.)  .  Potwierdza

jąc  stanowisko  przedstawione  w  odwołaniu  dodatkowo  wskazał,  że  w 

uzasadnieniu  decyzji  o  unieważnieniu  postępowania,  jak  również  w  odpowiedzi 

Z

amawiającego  na  odwołanie  zamieszczane  są  opisy  dotyczące  sytuacji,  jaka  została 

spowodowana  pierwotnym  zagrożeniem  epidemiologicznym,  a  później  epidemią,  natomiast 

nie  zostało  wykazane  w  dokumentach  ziszczenie  się  przesłanki  wystąpienia  interesu 

publicznego, który by przesądzał o zasadności unieważnienia postępowania. Podnosił, że nie 

została wykazana przesłanka  z  art.  91  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp,  a mianowicie  prowadzenia 

postępowania wbrew interesowi publicznemu, gdyż Zamawiający potwierdził w odpowiedzi na 

odwołanie  (strona  15  pisma,  fragment  rozpoczynający  się  od  wyrazów  „Zamawiający  nie 

wszczął do tej pory następnego postępowania”), że nie jest przesądzone, że zamówienie to 

nie  będzie  w  żaden  sposób  realizowane  z  jakichś  istotnych  powodów.  Dodatkowo 

Zamawiający podkreślił, że może być postępowanie prowadzone na warunkach ewentualnego 

doprecyzowania, co świadczy jednocześnie, że zamówienie leży w interesie publicznym. W 

przedostat

nim  akapicie  tej  strony  wskazał,  że  dokonano  zmiany  budżetowej  w  ramach 

zabezpieczenia finansowego na to zadanie i zwolniono większość środków finansowych tego 

zadania na 2020 r. (w kontekście przeznaczenia ich na finansowanie działań  związanych z 

przeciwdziałaniem  COVID-19).  Odwołujący  wskazał,  że  z  dokumentacji  Zamawiającego 

wynika,  że  zamierza  on  prowadzić  postępowanie,  ale  na  zmienionych  warunkach. 

Zamawiający również odwołał się co do terminu realizacji zamówienia wskazując, że jest on 

przeszkodą  w  prowadzeniu  postępowania.  Odwołujący  podniósł,  że  w  sprawie  nie 

zastosowano przepisów związanych z tarczą antykryzysową, bowiem w ustawie w art. 15r ust. 


1 wskazano możliwości zmian umów dotyczących realizacji zamówień publicznych. Pierwsze 

przepisy  w  tym  zakresie  uprawniały  zamawiających  do  zmiany  terminu,  natomiast  ostatnia 

ustawa o tarczy 4 obliguje zamawiających do zmiany terminów realizacji umów. Biorąc pod 

uwagę  powyższe  Zamawiający  ma  możliwość  zmiany  terminów,  mimo  że  prezentuje 

odmienne  stanowisko.  Odwołujący  wskazał  wyrok  Izby  KIO  599/20,  w  którym  nie 

uwzględniono żądania o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Podniósł,  że 

Z

amawiający  nie  wykazał  sprzeczności  realizacji  zamówienia  z  interesem  publicznym, 

natomiast  O

dwołujący  jest  gotów  do  świadczenia  określonego  planowaną  umową,  jest 

wykonawcą uczestniczącym w postępowaniu, jego oferta jest ważna, nie został wykluczony z 

post

ępowania i ma w pełni interes w ubieganiu się o dokończenie przez Zamawiającego tego 

postępowania oraz zawarcie umowy z uwagi na fakt, że złożona przez Odwołującego oferta 

jest najkorzystniejsza. 

Izba zważyła 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.  

Unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  następuje  w 

przypadku  spełnienia  łącznie  przesłanek  wynikających  z  art.  93  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp 

wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym oraz istotnej zmiany okoliczności nie 

można było wcześniej przewidzieć). 

Ciężar wykazania przesłanek warunkujących unieważnienie postępowania spoczywa 

w tym przypadku 

na Zamawiającym, który z tego faktu wywodzi skutki prawne (art. 190 ust. 1 

ustawy Pzp). Należy mieć na uwadze, że art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp posługuje się pojęciem 

interesu publicznego, który jest kategorią szerszą niż interes Zamawiającego czy wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

W  orzecznictwie  co  do  znaczenia  pojęcia  interesu  publicznego,  wskazano 

przykładowo:  w  wyroku z  dnia 10  października 2016  r.,  KIO  1804/16  – W doktrynie interes 

publiczny  rozumie  się  jako  określoną  wartość  motywacyjną  wspólną  dla  wielu  (ujętych 

abst

rakcyjnie)  podmiotów,  a konkretyzującą  się w  razie  konfliktu  z  przeciwstawnymi  celami 

(interesami)  prywatnymi.  (...)  Interesem  publicznym  jest  interes  określonej  grupy 

(społeczności,  wspólnoty)  odpowiadający  potrzebom  odczuwanym  przez  członków  grupy  - 

często  jako  reakcja  na  pojawiające  się  lub  choćby  tylko  możliwe  zagrożenia  albo  też 

artykułowanym przez organ publiczny w ramach jego kompetencji formalnych. Konkretyzacja 

tego interesu następuje zatem albo „oddolnie”, albo też jest on kształtowany i wyrażany przez 

organ  państwa,  który  prowadzi  jego  politykę  w  danej  dziedzinie  (…)  (wyrok  KIO  z  dnia  11 

stycznia 2012 r., KIO 2777/11).  

Interes  publiczny  jest  to  więc  pojęcie  niedookreślone,  którego  treść jest  wyznaczana  przez 

obowiązujące  prawo,  wartości  przez  nie  realizowane,  wolę  polityczną  i  zespól  odniesień 


pozaprawnych (…). Przyjmuje się, że interes publiczny nie powinien stanowić przeciwieństwa 

interesu prywatnego, nie jest też sumą interesów prywatnych (wyrok z dnia 22 lipca 2015 r. 

KIO 1500/15).  

Interesu  publicznego nie można  ponadto  utożsamiać  z  interesem  Zamawiającego,  a  ocena 

czy w danym przypadku występuje okoliczność uzasadniająca jego istnienie dokonywana jest 

w momencie wszczęcia postępowania (wyrok KIO z dnia 14 października 2009 r., sygn. akt 

KIO/UZP 1227/09).  

Konieczność  unieważnienia  postępowania  w  rozpoznanej  sprawie,  Zamawiający 

uzasadnił  stanem  epidemii.  Stan  epidemii  istniejący  w  dacie  unieważnienia  postępowania, 

wniesienia odwołania, jak i obowiązujące w dniu wydania wyroku ograniczenia, mające na celu 

zmniejszenie zagrożeń związanych z możliwością zachorowania na COVID-19, nie stoją na 

przeszkodzie  kontynuacji  postępowań  i  zawieraniu  umów.  Stan  epidemii  nie  wstrzymał 

wszczętych postępowań. Natomiast obowiązująca od 8 marca 2020 r. ustawa z 2 marca 2020 

r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i 

zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji 

kryzysowych  (Dz.U.  2020  poz.  374  ze  zm.)  przewiduje  rozwiązania  umożliwiające 

dostosowanie umowy do istniejących warunków. Dotyczą one m.in. kar umownych, wypłaty 

wynagrodzenia oraz możliwości zmiany umowy – w wyroku z 15 czerwca 2020 r., sygn. akt 

KIO 599/20. 

Przedmiot  zamówienia  uzasadnia  przyjęcie  poglądu,  że  realizacja  zabezpieczenia 

osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m. Gródek nad Dunajcem pozostaje nadal 

otwarta, zachodzi potrzeba wykonania tych robót, potwierdza to też Zamawiający rozważając 

ewentualną zmianę warunków realizacji zamówienia. 

Zatem 

wyłączną przyczynę unieważnienia postępowania nie stanowiła okoliczność, że 

prowadzenie  postępowania  lub  wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym. 

Przesłanka ta ma zastosowanie w sytuacji całkowitego odstępstwa od realizacji postępowania 

i w efekcie całkowitego odstępstwa do wykonania zamówienia. 

Kwestie finansowe wskazane przez Zamawiającego, co do zasady, przyjmowane są w 

orzecznictwie  jako  nie  mające  wpływu  na  decyzję  o  unieważnieniu  postępowania  z  tego 

powodu,  że  prowadzenie  postępowania  lub  wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie 

publicznym.

W  orzecznictwie  zdarzały  się  rozstrzygnięcia  wskazujące,  że  unieważnienie 

postępowania przetargowego z uwagi na fakt, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć – 

było  spowodowane  zablokowaniem  środków  finansowych  w  budżecie  oraz  w  konsekwencji 

brakiem 

środków  finansowych  na  zakończenie  procedury  przetargowej.  Jednakże  w  takich 

przypadkach za

mawiający wykazywał przy pomocy dowodów istnienie wszystkich przesłanek 


unieważnienia postępowania zawartych w art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Blokada środków 

finansowych została wykazana niepodważonymi dowodami. 

W  okolicznościach    przedmiotowej  sprawy  fakty  takie  nie  mają  miejsca.  Został 

potwierdzony  zarzut  naruszenia  art.  93  ust.  1  pkt  6  Pzp  przez  czynność  unieważnienia 

postępowania.  

Zarzut  zaniechania  wyboru  oferty  O

dwołującego  jako  oferty  najkorzystniejszej, 

skutkiem  którego  wskazano  naruszenie  przepisu  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  żądanie 

dokonania  wyboru  oferty  O

dwołującego  jako  oferty  najkorzystniejszej  –  są  przedwczesne 

wobec unieważnienia wyboru tej oferty (pismo z dnia 13.03.2020 r.) . 

Izba podkreśla, że zgodnie z art. 192 ust. 2 Pzp zobowiązana jest do uwzględnienia 

odwołania,  jeżeli  stwierdzone  naruszenie  przepisów  ustawy,  miało  wpływ  lub  może  mieć 

istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Wynikiem postępowania jest 

udzielenie zamówienia – zawarcie umowy po uprzednim wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Biorąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  w 

sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 

10  ustawy  Pzp  stosownie  do  jego 

wyniku,  z  uwzględnieniem  przepisów  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz.U. z 2018 r. poz. 9

72). Izba zaliczyła do kosztów postępowania odwoławczego 

wpis  uiszczon

y  przez  Odwołującego  w  kwocie  20  000  zł  zgodnie  z  §  3  pkt  1  lit.  a 

rozporządzenia oraz zasądziła na rzecz Odwołującego wskazaną kwotę tytułem uiszczonego 

wpisu - 

§ 5 ust. 2 pkt 1 tego rozporządzenia. 

  Przewodniczący: ……………………….. 


wiper-pixel