KIO 764/20 POSTANOWIENIE dnia 6 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 764/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 6 maja 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Jolanta Markowska   

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  6  maja  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Preze

sa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  7  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawc

ę:  M.  R.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  LUXCOM  M.  R., 

Kuligi  32,  13-324  Kuligi 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Muzeum 

Budownictwa Lud

owego Park Etnograficzny, ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

dokonać  zwrotu  kwoty  10  000  zł  00  gr  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy:  M.  R.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą LUXCOM M. R., Kuligi 32, 13-324 Kuligi

uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Olsztynie. 

Przewodniczący:      …………………. 


Sygn. akt: KIO 764/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający: Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku prowadzi postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  w  przedmiocie: 

„budowa  budynku  kopii  stajni  z  miejscowości  Tołkiny  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod 

poz: 516827-N-2020 w dniu 26 lutego 2020 r. 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została zamieszczona na stronie internetowej i przekazana Odwołującemu w dniu 2 kwietnia 2020 r.  

Wykonawca M. R. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LUXCOM M. R. z 

siedzibą w Kuligach wniósł odwołanie na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty 

złożonej przez wykonawcę D. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Budarex D. 

K. 

z siedzibą w Olsztynku oraz na zaniechanie wykluczenia ww. wykonawcy z postępowania 

i zaniechanie wezwania go do uzupełnienia oferty. 

Odwołujący  zarzucił  naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), tj.: 

art. 91 ust. 1 Pzp w związku z: 

art. 22a ust. 2 Pzp, poprzez ocenę, że  wykonawca Budarex D. K. wykazał poprzez 

złożone  zobowiązanie,  iż  będzie  dysponował  odpowiednimi  i  niezbędnymi  zasobami 

podmiotu  trzeciego  podczas  realizacji  zamówienia,  podczas  gdy  zobowiązanie  to  dotyczy 

udostępnienia  zasobów  w  zakresie  jedynie  wybranego  wycinka  robót  stanowiących 

przedmiot 

zamówienia, 

art.  22a  ust.  4  Pzp,  poprzez  uznanie,  że  podmiot  trzeci,  na  którego  zdolnościach 

polega  wykonawca  Budarex  D.  K. 

zobowiązał  się  zrealizować  roboty  budowlane,  do 

realizacji  których  te  zdolności  są  wymagane,  podczas  gdy  zobowiązanie  to  dotyczy 

udostępnienia  zasobów  w  zakresie  jedynie  wybranego  wycinka  robót  stanowiących 

przedmiot zamówienia;  

art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp,  poprzez  brak  wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy 

Budarex  D.  K.

,  podczas  gdy  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu odnoszącego się do doświadczenia;  

ewentualnie art. 26 ust. 3 Pzp, poprzez brak wezwania wykonawcy Budarex D. K. do 

uzupełnienia  złożonych  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  warunku 

odnoszącego się do doświadczenia wykonawcy.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia czynności  wyboru oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenia  czynności  badania i 

oceny ofert, wykluczenia wykonawcy Budarex D. K. 

z postępowania, ewentualnie wezwania 

ww. wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia złożonych dokumentów w 


zakresie potwierdzenia s

pełnienia warunku doświadczenia. 

Odwołujący  podniósł,  że  oferta  złożona  przez  Budarex  D.  K.  nie  potwierdza 

spełniania  przez  tego  wykonawcę  warunku  udziału  w  postępowania  odnoszącego  się  do 

doświadczenia  wykonawcy  określonego  w  rozdziale  V  pkt  1  ppkt  3  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia.  Wykonawca  Budarex  nie  był  w  stanie  samodzielnie  wykazać 

spełniania postawionego warunku udziału w postępowanie, stąd powołał się w tym zakresie 

na  zasoby  podmiotu  trzeciego  (P.  R. - 

Firma Budowlana). Zgodnie z treścią art. 22a ust. 1 

Pzp,  przywołaną  w  rozdziale  V  pkt  4  SIWZ:  „Zamawiający  jednocześnie  informuje,  iż 

„stosowna  sytuacja”  o  której  mowa  w  Rozdziale  V  pkt  3  SIWZ  wystąpi  wyłącznie  w 

przypadku,  kiedy  wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów 

udowodni  zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie  będzie  dysponował  niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia”.  W 

niniejszym  postępowaniu  złożone  zobowiązanie  wskazuje  na  tylko  jeden  sposób  udziału 

podmiotu  trzeciego  w  realizacji  zamówienia  -  podwykonawstwo  w  zakresie  wykonania 

konstrukcji  dachowej  i  pokryć  dachowych.  Tym  samym  jasno  widać,  iż  podmiot  trzeci  nie 

będzie  uczestniczył  w  jakikolwiek  sposób  w  realizacji  pozostałych  robót  wchodzących  w 

zakres  niniejszego  zamówienia.  W  przedmiotowym  zamówieniu  zamawiający  nie  opisywał 

warunku udziału w postępowaniu wyłącznie w odniesieniu do realizacji konstrukcji dachu czy 

pokryć  dachowych.  Przedmiotowe  zamówienie  obejmuje  kompleksowe  roboty  budowlane, 

tym  samym  nie  można  uznać,  by  podwykonawstwo  w  tak  ograniczonym  zakresie 

odpowiadało  postawionemu  warunkowi.  Ten  ograniczony  zakres  wartościowo  wedle  ocen 

samego  wykonawcy  Budarex  w  złożonej  ofercie  to  ok.  12%  wartości  realizowanego 

zamówienia,  a  w  rzeczywistości  jeszcze  gorzej:  0%  w  realizacji  każdej  innej  części 

zamówienia niż konstrukcja dachu i pokrycia dachowe. 

W odpowiedzi na odwołanie złożonej pismem z dnia 30 kwietnia 2020 r. Zamawiający 

oświadczył,  że  w  wyniku  wniesionego  odwołania  Zamawiający  w  dniu  16  kwietnia  2020  r. 

unieważnił  czynność wyboru oferty  najkorzystniejszej  z  dnia 3 kwietnia 2020 r.  i  w  dniu 17 

kwietnia  2020  r.  wezwał  wykonawcę  Budarex  D.  K.  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp  do 

uzupełnienia oświadczeń i  dokumentów  o zobowiązanie podmiotu trzeciego do  oddania do 

dyspozycji  wykonawcy  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  wykonania  zamówienia, 

umożliwiające  jednoznaczne  ustalenie,  że  potencjał  podmiotu  trzeciego  zostanie  realnie 

udostępniony  poprzez  odpowiednie  wykazanie  rzeczywistej  możliwości  wykorzystania  tego 

potencjału  w  trakcie  realizacji  zamówienia.  Poprzez  powyższe  czynności  Zamawiający  de 

facto  uwzględnił  zarzut  odwołania.  Zamawiający  wyjaśnił,  że  następnie  w  wyniku 

powtórzonych czynności Zamawiający w dniu 24 kwietnia 2020 r. ponownie dokonał wyboru 


oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Budarex  D.  K.,  jako  najkorzystniejszej.  Tym  samym  w 

odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  30  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  zawarł  oświadczenie  o 

uwzględnieniu  odwołania  z  dnia  7  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  wniósł  o    umorzenie 

postępowania odwoławczego.  

Do  niniejszego 

postępowania  odwoławczego  żaden  wykonawca  nie  zgłosił 

przystąpienia w trybie art. 185 ust. 2 i 3 Pzp. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 186 ust. 6 

pkt 2 Pzp 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Izba orzekła o kosztach postępowania odwoławczego stosownie do art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 15 marca 2010 r.  

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972).  Izba  postanowiła  

o zwrocie na rzecz Odwołującego kwoty uiszczonego wpisu.  

Przewo

dniczący:      ……………………… 


wiper-pixel