KIO 760/20 WYROK dnia 25 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 760/20 

WYROK 

 z dnia 25 czerwca 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:  

Jan Kuzawiński 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę  ASBUD 

S.  i  G.  P.  Sp.  j., 

Grobów  9C,  66-220  Łagów  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego  -  Świebodzińskie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Sp.  

z o.o., ul. Cegielniana 2, 66-

200 Świebodzin 

przy  udziale  wykonawcy  JAR-BUD  J.  D.

,  Widziszewo,  ul.  Podgórna  35,  64-000  Kościan, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami postępowania obciąża Odwołującego - ASBUD S. i G. P. Sp. j., Grobów 9C, 

220 Łagów

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) 

od 

Odwołującego - ASBUD S. i G. P. Sp. j., Grobów 9C, 66-220 Łagów, na rzecz 

Zamawiającego  -  Świebodzińskie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego 

sp. z o.o., ul. Cegielniana 2, 66-

200 Świebodzin, stanowiącą koszty poniesione 

z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2019  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. 

Przewodniczący: 

..………………………. 


Sygn. akt KIO 760/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Świebodzińskie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Sp.  z  o.o.,  ul. 

Cegielniana  2,  66-

200  Świebodzin,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  budowę  „Budynku  mieszkalnego 

wielorodzinnego  nr  1,  zbiornika  retencyjno-

odparowującego  wraz  z  infrastrukturą  techniczną 

na  ulicy  Bocznej  dz.  nr  136/6,  231/13  w  Świebodzinie”.  Wartość  postępowania  nie  przenosi 

kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Prowadzone 

przez 

Zama

wiającego  postępowanie  zostało  wszczęte  przez 

zamieszczenie  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  29.01.2020  r.  pod 

numerem 504421-N-2020. 

Zamawiający  w  dniu  2.04.2020  r.  przekazał  wykonawcy  ASBUD  S.  i  G.  P.  Sp.  j., 

Grobów  9C,  66-220  Łagów  (dalej  również  jako  Odwołujący)  informację  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej oferty wykonawcy JAR-BUD. 

Od  tej 

czynności  w  dniu  7.04.2020  r.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  art.  24  ust.  11  ustawy  Pzp  poprzez  brak 

wezwania  Firmy  Usługowo-  Remontowa  JAR-BUD  J.  D.  z  siedzibą  w  Widziszewie 

(dalej  „JAR-BUD")  do  uzupełnienia  oświadczenia  o  przynależności  do  grupy 

kapitałowej, bowiem pomimo upływu terminu na złożenie tego oświadczenia JAR-BUD 

z własnej inicjatywy nie złożył wymaganego art. 24 ust. 11 PZP oświadczenia, 

2)  art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt. 12) w zw. z art. 22a ust. 1 ustawy 

Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  JAR-

BUD  z  postępowania  pomimo  tego,  że  

w odpowiedzi na wezwanie do przedłożenia dokumentów i oświadczenia wykazujących 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu JAR-BUD w sposób nienależyty wypełnił 

zobowiązanie  ŚTBS  w  przedmiocie  doręczenia  dokumentów  mających  na  celu 

wykazanie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  postaci  oświadczeń 

podmiotów  trzecich  o  oddaniu  do  dyspozycji  zasobów.  Okoliczność  ta  powoduje,  że 

JAR-

BUD  nie  wykazał  dysponowania  podmiotem  trzecim  na  potrzeby  realizacji 

z

amówienia  

ewentualnie: 

3) art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt. 12) w zw. z art. 22a ust. 1 ustawy 


Pzp  poprzez  zaniechanie  poprzez  wezwania  JAR-

BUD  do  uzupełniania  dokumentów 

wykazujących  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  JAR-BUD  w  postaci 

oświadczenia  podmiotów  trzecich  o  oddaniu  mu  zasobów  na  potrzeby  realizacji 

Zamówienia, 

4)  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  niezapewnienie  zachowania  zasady  uczciwej 

konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców  i  proporcjonalności  oraz 

dokonan

ie  wyboru najkorzystniejszej  oferty  w  sposób  niezgodny  z  przepisami  ustawy 

Pzp

, a także innymi przepisami wynikającymi z uzasadnienia niniejszego Odwołania. 

W oparciu o powyższe, Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

1) u

nieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

2) d

okonania powtórnej czynności badania i oceny ofert, 

3) wykluczenia JAR-

BUD z postępowania, 

4) odrzucenia oferty JAR-BUD, 

5) e

wentualnie (w przypadku nieuwzględnienia zarzutu dotyczącego zaniechania wykluczenia 

JAR-BUD  z  po

stępowania  oraz  zaniechania  odrzucenia  oferty  ww.  wykonawcy)  wezwania 

JAR- 

BUD do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów. 

Podstawy faktyczne i uzasadnienie odwołania. 

Odwołujący  wskazuje,  że  w  toku  postępowania  JAR-BUD  z  własnej  inicjatywy  winien 

złożyć  STBS  oświadczenie  o  przynależności  do  grupy  kapitałowej.  Samo  niedochowanie 

terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, na złożenie wskazanego oświadczenia, 

nie  powinno  skutkować  automatycznym  wykluczeniem  wykonawcy  z  postępowania. 

Niedochowanie  te

go  terminu  nie  zostało  bowiem  obwarowane  przez  ustawodawcę  sankcją 

wykluczenia  z  postępowania,  zaś  katalog  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  ma 

charakter zamknięty i nie powinien być interpretowany rozszerzająco. Odwołujący dodaje, że 

Zamawiający  jednak  powinien  dokonać  weryfikacji  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy 

kapitałowej  wykonawców  ubiegających  się  o  to  samo  zamówienie  (jego  część),  która  to 

przynależność  mogłaby  prowadzić  do  zachwiania  uczciwej  konkurencji  w  postępowaniu. 

Odwołujący  podnosi,  że  jest  to  jedna  z  obligatoryjnych  przesłanek  oceny  podmiotowej 

wykonawców  w  postępowaniu,  odnosząca  się  do  braku  podstaw  do  wykluczenia  

z post

ępowania, opisana w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku więc braku złożenia 

samodzielnie przez wykon

awcę takiego oświadczenia, o którym stanowi art. 24 ust 11 ustawy 


Pzp

,  zamawiający  powinien  wezwać tego  wykonawcę  w  trybie art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  do 

uzupełnienia  takiego  dokumentu,  wyznaczając  wykonawcy  odpowiedni  termin  na  dokonanie 

takiej czynności. Dopiero brak uzupełnienia na wezwanie zamawiającego takiego dokumentu 

powinien skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24 

ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

Z  powyższego  wywodzi,  że  JAR-BUD  nie  wykazał  braku  podstaw  do  wykluczenia  

postępowania,  poprzez  nieprzedłożenie  wymaganego  przez  STBS,  a  niezbędnego  do 

przeprowadzenia  postępowania  (oceny  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania), 

oświadczenia lub dokumentu i tym samym Zamawiający zaniechał czynności określonej w art. 

26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp w zw. z art. art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. 

W  zakresie  zarzutu  nr  2  ASBUD  wskazuje,  że  JAR-BUD  winien  wykazać  spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.1 lit b) SIWZ w postaci dysponowania: 

osobą posiadającą  uprawnienia  budowlane do kierowania  robotami  budowlanymi  

w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczeń  lub  odpowiadające  im 

równoważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej 

obowiązujących przepisów, 

2)  1 osob

ą posiadającą  uprawnienia  budowlane do kierowania  robotami  budowlanymi  

w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń:  cieplnych, 

wentylacyjnych,  gazowych  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  bez  ograniczeń  lub 

odpowiadające  im  równoważne  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  

budowlanymi, 

które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących 

przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

1 osobą posiadającą  uprawnienia  budowlane do kierowania  robotami  budowlanymi  

w specjalno

ści instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń:  elektrycznych  

i  elektroenergetycznych  bez 

ograniczeń  lub  odpowiadające  im  równoważne 

uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na 

podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji 

zamówienia. 

Odwołujący  informuje,  że  na  okoliczność  wykazania  spełniania  warunku  ww.  udziału  

w p

ostępowaniu zgodnie z pkt. 6.3 SIWZ wykonawca zobowiązany był przedłożyć wykaz osób 

skierowanych  przez  wyko

nawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności 

odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi  wraz  z  informacjami  na  ich  temat 

kwalifikacji  zawodowych  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnego  do 


wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz 

z  informacją  o  podstawie  dysponowania  tymi  osobami,  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ. Natomiast załącznik nr 5 do SIWZ (pod tabelą) wyraźnie określał, że 

gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznych  lub  zawodowych  poleg

a  na  zasobach  innych  podmiotów,  na  zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 PZP powinien przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do  oddania  mu  do  dyspozycj

i  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia  (np. 

zobowiązanie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). 

Odwołujący  podnosi,  że  w  aktach  postępowania  nie  sposób  odnaleźć  dokumentu 

stanowiącego  zobowiązanie  podmiotów  trzecich  (kierownika  budowy  oraz  kierowników  robót 

instalacyjnych  i  elektrycznych)  do  udostępnienia  zasobów  JAR-BUD  na  potrzeby  wykonania 

Zamówienia.  Odwołujący  dodaje,  że  JAR-BUD  nie  wykazał  w  jakim  zakresie  ani  na  jakich 

zasadach podmioty trzecie udostępniają mu zasoby na potrzeby spełnienia warunków udziału  

w p

ostępowaniu. 

Odwołujący wskazuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  wydanego  na  podstawie  art.  25  ust.  2  ustawy  Pzp 

zamawiający  w  celu  oceny,  czy  wykonawca  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, 

czy  stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich 

zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków 

udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Czyniąc zadość temu przepisowi, STBS zobowiązał wykonawcę posługującego się zasobami 

podmiotów  trzecich  do  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz 

wykazania realności tego zobowiązania w postaci przedstawienia załącznika nr 6 do SIWZ. 

S

TBS  pismem  z  dnia  26  marca  2020  roku  wezwał  JAR-BUD  do  przedłożenia  m.in.  wykazu 

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 


odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi  wraz  z  informacjami  na  ich  temat 

kwalifikacji  zawodowych  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnego  do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz 

z  informacją  o  podstawie  dysponowania  tymi  osobami,  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym 

załącznik  nr  5  do  SIWZ.  Odwołujący  podkreśla,  że  wezwanie  to  było  precyzyjne  

i jednoznaczne.  

Odwołujący  wskazuje,  że  pomimo  tego  faktu,  JAR-BUD  w  dniu  31  marca  2020  roku 

złożył niekompletne dokumenty mające na celu wykazanie warunków udziału w postępowaniu, 

bowiem nie zawierały one informacji mających na celu wykazanie przez JAR-BUD podstawy 

dysponowania  podmiotami  trzecimi  w  postaci  kierownika  budowy  oraz  kie

rowników  robót 

pomimo  wezwania  STBS.  Tym  samym  JAR-BUD 

nienależycie  wykonał  wezwanie  STBS  

w  zakresie  przedstawienia  wykazu  osób  mającego  na  celu  wykazanie  spełnienia  warunku 

udziału w postępowaniu.  

Odwołujący  podnosi,  że  w  przypadku,  gdy  skierowane  do  wykonawcy  wezwanie  do 

uzupełnienia  zobowiązania  innego  podmiotu  do  oddania  swoich  zasobów  wykonawcy  było 

precyzyjne,  brak  jest  możliwości  ponownego  wezwania  do  uzupełnienia  tego  dokumentu. 

Zdaniem  Odwołującego  oznacza  to,  że  wykonawca  winien  zostać  wykluczony  

z  prowadzonego  postępowania.  Podnosi,  że  stanowisko  to  jest  zgodne  z  orzecznictwem 

Kr

ajowej  Izby  Odwoławczej  -    przepisy  ustawy  Pzp  nie  dają  podstawy  do  ponownego 

wezwania do uzupełnienia dokumentów dotyczących spełniania tego samego warunku udziału  

w  postępowaniu.  Wskazuje,  że  wielokrotne  korzystanie  z  tej  procedury,  według  uznania 

Zamaw

iającego,  mogłoby  stać  w  sprzeczności  z  zasadą  równego  traktowania  wykonawców. 

Odstępstwo od zasady jednorazowego wzywania do uzupełnienia dokumentów w tym samym 

zakresie  dopuszczane  jest  w  orzecznictwie  wyłącznie  w  sytuacji  wadliwości  pierwszego 

wezwania. 

Jeśli  więc  wezwanie  było  nieprecyzyjne,  niezrozumiałe,  niedające  wykonawcy 

możliwości prawidłowego ustosunkowania się do niego, powinno zostać ponowione w sposób 

prawidłowy.  Odwołujący  podnosi,  że  Izba  wielokrotnie  stwierdzała,  że  obowiązek  złożenia 

dokum

entów, które potwierdzają określone okoliczności, spoczywa na wykonawcy i to on musi 

dołożyć  należytej  staranności,  aby  temu  obowiązkowi  zadośćuczynić,  a  przez  to  nie  narazić 

się  na  negatywne  konsekwencje,  czy  to  w  postaci  wykluczenia  z  postępowania,  czy  też 

odrzucenia  oferty  -  z

aniechanie  w  tym  zakresie  obciąża  wykonawcę,  a  nie  zamawiającego. 

Wskazuje,  że  nie  może  być  bowiem  tak,  iż  wykonawca,  który  nie  złożył  określonych 

dokumentów  wraz  z  ofertą,  na  wezwanie  zamawiającego  dokonuje  ich  uzupełnienia  

i  ocze

kuje,  że  jednoznaczne  potwierdzenie  spełnianych  wymagań  nastąpi  w  trybie  przepisu 


art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. 

Z powyższego wywodzi, że JAR-BUD w sposób nienależyty wypełnił zobowiązanie STBS do 

doręczenia  dokumentów  mających  na  celu  wykazanie  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu w postaci oświadczenia podmiotów trzecich. Okoliczność ta powoduje, że JAR-

BUD  nie wykazał  dysponowania podmiotem trzecim  na  potrzeby  realizacji  Zamówienia.  Tym 

samym Zamawiający naruszył art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt. 12) w zw.  

z  art.  22a  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  JAR-BUD  z  p

ostępowania  

i odrzucenia jego oferty. 

Po  stronie  Zamawiającego  przystąpienie  zgłosił  wykonawca  JAR-BUD  J.  D.  

z siedzibą w Kościanie, wnosząc o oddalenie odwołania. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie, 

na 

podstawie 

zebra

nego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w  szcz

ególności  z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  Specyfikacją  Istotnych 

Warunków  Zamówienia  oraz  korespondencją  Zamawiającego  z  wykonawcami,  jak 

również  po  zapoznaniu  się  z  odwołaniem  i  odpowiedzią  na  odwołanie  oraz  pismem 

uczestnika, 

po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron  złożonych  ustnie  do 

protokołu w toku rozprawy, ustaliła, co następuje.  

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których  stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  wobec  możliwości  poniesienia  szkody  w  wyniku  naruszenia 

przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

Izba ustaliła, co następuje. 

Zgodnie  z  SIWZ,  na  potwierdzenie  dysponowania  odpowiednim  potencjałem 

kadrowym, wg. pkt 6.3 SIWZ wykonawca zobowiązany był do przedstawienia  „Wykazu osób 

skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności 

odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi  wraz  z  informacji  na  ich  temat 


kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnego  do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz 

z  informacją  o  podstawie  dysponowania  tymi  osobami,  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ” 

W dniu 21.02.2020 r. do Za

mawiającego wpłynęło oświadczenie wykonawcy Jar-Bud J. 

D.  o  braku  prz

ynależności  do  grupy  kapitałowej.  Oświadczenie  to  datowane  było  na  dzień 

18.02.2020 r.  

W  dniu  26.03.2020  r.  Zamawiający  wezwał  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

wykonawcę  Jar-Bud  J.  D.  do  złożenia,  w  terminie  do  31.03.2020  r.  m.in.  dokumentów  i 

oświadczeń potwierdzających okoliczności dotyczących zdolności technicznej – wykazu osób, 

skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi, w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełnienia  warunku  opisanego  w  pkt.  6.1  lit.  b)  SIWZ  wraz  z  informacjami  na  temat  ich 

kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami,  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

Wykonawca Jar-Bud J. D. 

w dniu 31.03.2020 r. wniósł do Zamawiającego pakiet dokumentów 

w  tym  wykaz  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia  na  formularzu  załącznika  nr  5  do 

SIWZ. W wykazie tym wskazano trzy osoby 

– pana P.M. powołanego na kierownika budowy, 

pana  M.B. 

– kierownika robót sanitarnych, pana E.G.  – kierownika robót elektrycznych. Przy 

każdej z ww. osób jako „informację o podstawie dysponowania” wskazano „umowa zlecenie”. 

Izba zważyła, co następuje. 

Izba uznała, że odwołanie podlega oddaleniu. 

Pierwszy  z  zarzutów  odwołania  dotyczył  naruszenia  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp  w  zw.  

z  art.  art.  24  ust.  11  ustawy  Pzp,  mającego  polegać  na  zaniechaniu  wezwania  wykonawcy 

JAR-BUD J. D. 

z siedzibą w Widziszewie (dalej „JAR-BUD") do uzupełnienia oświadczenia o 

przynależności  do  grupy  kapitałowej,  którego  wykonawca  ten,  pomimo  upływu  terminu  JAR-

BUD z własnej inicjatywy nie złożył wymaganego art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenia. 


Odwołujący  zarzut  ten  wywodził  z  braku  rzeczonego  oświadczenia  w  dokumentacji 

postępowania.  Jak  ustalono  powyżej,  co  też  zasadnie  podnosił  Zamawiający,  oświadczenie  

o  braku  przynależności  do  grupy  kapitałowej  Jar-Bud  zostało  złożone  w  dniu  21.02.2020  r.  

i  znajduje  się  w  aktach  postępowania.  Odwołujący  na  rozprawie  nie  kwestionował  tej 

okoliczności.  

Mając na uwadze powyższe Izba omawiany zarzut uznała za całkowicie bezzasadny. 

W drugim z 

zarzutów Odwołujący podnosił naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 24 

ust.  1  pkt.  12)  w  zw.  z  art.  22a  ust.  1  ustawy  Pzp

.  Odwołujący  wywodził  to  z  zaniechania 

wykluczenia  JAR-

BUD  z  postępowania  pomimo  tego,  że  w  odpowiedzi  na  wezwanie  do 

przedłożenia  dokumentów  i  oświadczenia  wykazujących  spełnienie  warunków  udziału  

w  postępowaniu  JAR-BUD  w  sposób  nienależyty  miał  wypełnić  zobowiązanie  ŚTBS  

w  przedmiocie  doręczenia  dokumentów  mających  na  celu  wykazanie  spełnienia  warunków 

udziału  w  postępowaniu.  Konkretnie  dotyczyło  to  potencjału  kadrowego  i    oświadczeń 

podmiotów  trzecich  o  oddaniu  do  dyspozycji  osób  wymaganych  dla  realizacji  zamówienia. 

Zdaniem  Odwołującego  powoduje  to,  że  JAR-BUD  nie  wykazał  dysponowania  wymaganymi 

osobami dla potrzeb realizacji zam

ówienia. 

W  ocenie  Izby  zarzut  ten  jest  bezpodstawny.  Jak  wynika  z  ustalonych  na  podstawie 

dokumentacji postępowania okoliczności, wykonawca JAR-BUD na wezwanie Zamawiającego 

złożył  wykaz  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia,  w  którym  jako  podstawę 

d

ysponowania  tymi  osobami  wskazano  „umowa  zlecenie”.  Jak  wskazuje  utrwalona  linia 

orzecznicza KIO (por. np. KIO 650/17, KIO 588/18, KIO 1972/18, KIO 240/19) dysponowanie 

osobami  na  podstawie  umowy  zlecenia 

uważa  się  za  tzw.  dysponowanie  bezpośrednie. 

Oznacz

a to, że nie zachodzi sytuacja, której dotyczy art. 22a ust. 1 ustawy Pzp -  tj. poleganie 

wykonawcy na zdolnościach technicznych (zasobach) innego podmiotu. Co za tym idzie, nie 

zaktualizował się w stosunku do wykonawcy JAR-BUD określony w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp 

obowiązek  udowodnienia  zamawiającemu,  że  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami 

innych podmiotów – poprzez przedstawienie zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia. Odwołujący w żaden sposób 

nie  uprawdopodobnił,  że  osoby  wskazane  w  wykazie  JAR-BUD  pozostają  w  dyspozycji 

podmiotów  trzecich  i  nie  mogą  być  w  dyspozycji  bezpośredniej  tego  wykonawcy.  Izba  nie 

podzieliła zaprezentowanego w toku rozprawy poglądu, że brak wpisu w CEIDG dwóch osób  

z tego wykazu oraz zdobycie doświadczenia w trakcie realizacji inwestycji u innych podmiotów 

świadczy o zatrudnieniu tych osób na umowę o pracę u innego podmiotu. Należy zważyć, że 


wykonywanie  samodzielnych  funkcji  w  budownictwie  na  podstawie  umowy  zlecenia  nie 

wymaga  prowadzenia  jednoosobowej  działalności  gospodarczej  ujawnionej  w  CEIDG.  Po 

drugie,  samo  wcześniejsze  wykonywanie  usług  na  rzecz  innych  podmiotów  nie  jest 

wystarczającą przesłanką dla wywodzenia, że osoby związane są z tymi podmiotami stałym i 

ciągłym stosunkiem współpracy. Zamawiający nie miał zatem żadnych podstaw do wymagania 

od  JAR-

BUD  dokumentów  dotyczących  zobowiązań  podmiotów  trzecich  do  udostępnienia 

zasobów.  Odwołujący  braku  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  nie  wywodził  z 

innych okoliczności. 

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała że nie doszło do naruszenia art. 26 ust. 3 w zw. 

z  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  art.  22a  ust.  1  ustawy  Pzp,  wobec  czego  przedmiotowy  zarzut 

oddaliła. 

Jako trzeci Odwołujący postawił zarzut ewentualny – naruszenia art. 26 ust. 3 w zw. z art. 24 

ust. 1 pkt. 12) w zw. z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie poprzez wezwania JAR-

BUD  do  uzupełniania  dokumentów  wykazujących  spełnienie  warunków  udziału  

w  postępowaniu  w  postaci  oświadczenia  podmiotów  trzecich  o  oddaniu  mu  zasobów  na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

Przedmiotowy  zarzut  nie  potwierdził  się.  Jak  Izba  wskazała  w  odniesieniu  do  zarzutu 

drugiego,  Zamawiający  nie  miał  żadnych  podstaw  do  wzywania  wykonawcy  JAR-BUD  do 

uzupełnienia dokumentów dotyczących zobowiązań podmiotów trzecich.  

Ostatni  z  zarzutów  odwołania  dotyczył  naruszenia  art.  7  ust.  1 

i  3 

ustawy  Pzp

poprzez 

niezapewnienie  zachowania  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców  i  proporcjonalności  oraz  dokonanie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  sposób 

niezgodny z przepisami ustawy Pzp, a także innymi przepisami wskazanymi w uzasadnieniu 

odwołania.  

Zarzut  ten  należało  ocenić  jako  pomocniczy,  którego  zasadność  uzależniona  była  od 

stwierdzenia  zaistnienia 

naruszeń  wskazanych powyżej. Wobec  uznania przez  Izbę,  że brak 

jest  podstaw  dla  stwierdzenia  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  powołanych  

w zarzutach 1-

3, również omawiany zarzut nie mógł zostać uwzględniony.

Biorąc  pod  uwagę  powyższy  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  

w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10  

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1  pkt  2  i  §  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący: 

..………………………. 


wiper-pixel