KIO 759/20 WYROK dnia 10 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

sygn. akt: KIO 759/20 

WYROK 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  10  czerwca  2020  r.,  w  Warszawie, 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  7  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  ROKOM  sp.  z  o.o., 

TOMBRUK  sp.  z  o.o.,  WIEMAR  sp.  z  o.o.,  ul.  Karnicka  20;  03-162  Warszawa  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Gmina  Łomianki,  ul.  Warszawska 

092 Łomianki, 

przy udziale wykonawcy FAL-BRUK sp. z o.o. sp. k., ul. Sarabandy 42; 02-868 Warszawa

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru 

oferty  najkorzystniejszej,  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  3  i/lub  4  ustawy  Pzp, 

wykonawcy  FAL-BRUK  sp.  z  o.o.  sp.  k.,  ul.  Sarabandy  42;  02-868  Warszawa,  

do uzupełnienia dokumentów i/lub ich wyjaśnienia w zakresie doświadczenia osoby 

wskazanej  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu 

opisanego 

pkt  5.1.2.3.8  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  a  po  ich 

złożeniu i/lub wyjaśnieniu powtórną czynność badania i oceny ofert. 

2. K

osztami postępowania obciąża zamawiającego Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115; 

092 Łomianki i: 

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ROKOM sp. z o.o., TOMBRUK 

sp. z o.o., WIEMAR sp. z o.o., ul. Karnicka 20; 03-162 Warszawa, 

tytułem wpisu 

od odwołania, 


zasądza  od  zamawiającego  Gmina  Łomianki,  ul.  Warszawska  115;  05-092 

Łomianki  na  rzecz  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:  ROKOM  sp.  z  o.o.,  TOMBRUK  sp.  z  o.o.,  WIEMAR  sp.  z  o.o.,  

ul.  Karnicka  20;  03-162  Warszawa 

kwotę  13  600  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście 

tysięcy  sześćset  złotych,  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 759/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Gmina  Łomianki,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  którego  przedmiotem  jest  „Rozbudowa  ulicy  Fabrycznej  wraz  z  budową 

kanalizacji deszczowej wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury wod-kan, energetycznej 

i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej"- zad. 2016/03”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

z dnia 29 stycznia 2020 r., pod nr 507303-N- 2020. 

Dnia  2  kwietnia  2020 

roku,  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego postępowania. 

Dnia 7 kwietnia 2020 roku, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

ROKOM  sp.  z  o.o.,  TOMBRUK  sp.  z  o.o., WIEMAR  sp.  z  o.o., 

(dalej  „Odwołujący”)  wnieśli 

odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  od  niezgodnych  z  przepisami  ustawy 

czynności  i  zaniechań  zamawiającego  w  postępowaniu,  polegających  na:  wyborze  jako 

oferty  najkorzystniejszej oferty  wykonawcy  - 

„FAL-BRUK” sp. z o.o. sp. k. (dalej jako „FAL-

BRUK”)  przy  zaniechaniu  wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  FAL-BRUK,  pomimo  

że  nie  wykazał  on  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  personelu 

kluczowego. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp, poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  FAL-BRUK  pomimo,  że  ten  nie 

udowodnił spełnienia warunku udziału w postępowaniu, naruszenie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 

7 ust 1 ustawy Pzp, 

poprzez wadliwy wybór oferty najkorzystniejszej. 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: unieważnienia 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  jako  obarczonej  wadą  mającą  wpływ  na  wynik 

p

ostępowania, wykluczenie z postępowania wykonawcy FAL-BRUK, powtórzenia czynności 

oceny  ofert  w  p

ostępowaniu,  co  spowoduje  wybór  oferty  odwołującego,  jako 

najkorzystniejszej. 

W  zakresie  interes

u  we  wniesieniu  odwołania  odwołujący  wskazał,  że  oferta 

o

dwołującego zgodnie z rankingiem ofert zawartym w treści zawiadomienia o rozstrzygnięciu 

postępowania uplasowana jest na drugiej pozycji przy dwóch złożonych ofertach. W sytuacji 

zatem eliminacji kwe

stionowanej oferty, kolejną zgodnie z rankingiem ofert według przyjętych 

w  postępowaniu  kryteriów  oceny  ofert,  a  jednocześnie  ważną  ofertą,  będzie  oferta 

o

dwołującego.  W  konsekwencji,  zdaniem  odwołującego,  nie  budzi  wątpliwości,  że  interes 

prawny  o

dwołującego  w  uzyskaniu  zamówienia  w  tym  postępowaniu  doznał  uszczerbku, 

bowiem  gdyby  nie  zask

arżone  czynności  i  zaniechania  zamawiającego,  to  odwołujący 


u

zyskałby zamówienie, tym samym odwołujący może ponieść szkodę w postaci utraconych 

zysków z realizacji umowy zawartej z zamawiającym. 

Odwołujący  wskazał,  iż  zgodnie  z  s.i.w.z.,  zamawiający  określił  szereg  szczegółowych 

warunków  udziału  odnoszących  się  do  kwalifikacji  oraz  doświadczenia  zawodowego 

personelu kierowniczego jakim miał dysponować wykonawca ubiegający się o zamówienie. 

W  szczególności  s.i.w.z.  określała  szczegółowo  warunek  dotyczący  Kierownika  Robót 

Elektrycznych.  Warunek  wskazywał  zarówno  na  wymogi  odnoszące  się  do  konieczności 

posiadania  odpowiednich  uprawnień  zawodowych  ale,  co  najistotniejsze  dla  sprawy,  także 

rozbudowane  wymagania  odnośnie  posiadanego  przez  kandydata  na  to  stanowisko 

określone doświadczenie zawodowe.  

W  wyniku  zmiany 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  warunek  otrzymał 

ostatecznie nast

ępujące brzmienie: 

„(5.1.2.3.8) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia 

będzie  dysponował  jedną  osobą  pełniącą  funkcję  Kierownika  Robót  Elektrycznych 

posiadającego  minimum  5  letnie  doświadczenie  na  stanowisku  Kierownika  Budowy  lub 

Kierownika  Robót  Elektrycznych  na  kontrakcie  obejmującym  budowę,  przebudowę  lub 

rozbudowę  drogi,  w  tym  na  co  najmniej  2  zadaniach  polegającym  na 

budowie/przebudowie/

rozbudowie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych o wartości 

brutto minimum 400 000,00 PLN brutto, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 

telekomunikacyjnych,  (lub  równoważne  do  ww.  wydawane  na  podstawie  przepisów 

obowiązujących  w  innych  państwach)  oraz  należąca  do  właściwej  Izby  Samorządu 

Zawodowego.

”. 

Zamawiający  wymagał  od  wykonawców  wykazania  spełnienia  powyższego  warunku 

udziału  w  postępowaniu  poprzez  złożenie  w  trybie  art.  26  ust  2  Pzp  Wykazu  osób  m.in.  

w następującym zakresie: 

„(6.1.5.2.8)  Wykazu  osób  w  którym  Wykonawca  wykaże  jedną  osobą  pełniącą  funkcję 

Kierownika  Robót  Elektrycznych  posiadającego  minimum  5  letnie  doświadczenie  na 

stanowisku  Kierownika 

Budowy  lub  Kierownika  Robót  Elektrycznych  na  kontrakcie 

obejmującym budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi, w tym na co najmniej 2 zadaniach 

polegającym 

na 

budowie/przebudowie/rozbudowie 

sieci, 

instalacji 

urządzeń 

telekomunikacyjnych  o  wartości  brutto  minimum  400  000,00  PLN  brutto,  posiadająca 

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  zakresie 

s

ieci,  instalacji  i  urządzeń  telekomunikacyjnych,  i  należącą  do  właściwej  Izby  Samorządu 

Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących 

w  innych  państwach),  skierowaną  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  

w  szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie 


robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 

uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia 

publicznego, 

a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami.

”. 

Zdaniem  odwołującego,  jak  wynika  z  obowiązującego  w  postępowaniu  warunku  udziału  

w  zakresie  Kierownika  Robót  Elektrycznych  określonego  w  pkt  5.1.2.3.8  s.i.w.z.  

(i  konsekwentnie  w  pkt  6.1.5.2.8),  w

ykonawca  spełni  warunek  jeżeli  wykaże,  że  na  okres 

realizacji  zamówienia  będzie  dysponował  jedną  osobą  pełniącą  funkcję  Kierownika  Robót 

Elektrycznych łącznie spełniającą następujące wymagania: 

posiada

jącego  minimum  5  letnie  doświadczenie  na  stanowisku  Kierownika  Budowy 

lub  Kierownika  Robót  Elektrycznych  na  kontrakcie  obejmującym  budowę,  przebudowę  lub 

rozbudowę drogi, 

w tym na co najmniej 2 zadaniach polegającym na budowie/przebudowie/rozbudowie 

siec

i, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych o wartości brutto minimum 400 000,00 PLN 

brutto, 

posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez 

ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, (lub równoważne do 

ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach) oraz należąca 

do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

W  ocenie  o

dwołującego  treść  warunku  udziału  w  jego  ostatecznym  i  obowiązującym  

w  postępowaniu  brzmieniu  jest  jednoznaczna  i  nie  budząca  żadnych  wątpliwości 

interpretacyjnych.  Wymaganiem  z

amawiającego  było  wykazanie  się  przez  wykonawców 

specjalistycznym  doświadczeniem  zawodowym  Kierownika  Robót  Elektrycznych  - 

uzyskanym  przy  pełnieniu  funkcji  na  kontraktach  obejmujących  budowę,  przebudowę  lub 

rozbudowę drogi przez określony w treści warunku czas - minimum 5 lat, na takich właśnie 

kontraktach. 

Ponadto  warunek  wymaga  od  wykonawcy,  aby  wskazana  osoba  posiadała 

doświadczenie w pełnieniu takich funkcji (na kontrakcie obejmującym budowę, przebudowę 

lub rozbudowę drogi), a jednocześnie aby dla takich właśnie kontraktów Kierownik posiadał 

wymagane  doświadczenie  na  budowie/przebudowie/rozbudowie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 

telekomunikacyjnych o wartości brutto minimum 400 000,00 PLN brutto. 

Wykonawca FAL-

BRUK został wezwany przez zamawiającego w trybie art. 26 ust 2 Pzp 

pismem  z  dnia  12  marca  2020  roku, 

do  złożenia  dokumentów  na  potwierdzenie  spełnienia 

warunku  udziału  m.in.  w  zakresie  powyższego  Kierownika  Robót  Elektrycznych. 

Zamawiający  przywołał  w  treści  wezwania  brzmienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  jak 

również przedstawił wzór formularza Wykazu osób. 

Obowiązkiem  wykonawcy  było  zatem  wykazanie  spełnienia  warunku  i  udowodnienie,  

że  wskazana  osoba  faktycznie  posiada  wymagane  doświadczenie  zawodowe,  


w szczególności w pełnieniu funkcji na kontraktach obejmujących budowę, przebudowę lub 

rozbudowę  drogi,  przez  określony  czas.  Dodatkowo  uwzględniając  wymóg  dotyczący 

wykazania  posiadania  w  ramach  doświadczenia  na  kontraktach  obejmujących  budowę, 

przebudowę  lub  rozbudowę  drogi,  co  najmniej  2  zadań  polegającym  na 

budowie/przebudowie/rozbudowie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych o wartości 

brutto minimum 400 000,00 PLN brutto - 

konieczne było także wskazanie kwot wykonanych 

prac. 

Wykonawca  FAL-

BRUK  złożył  wymagane  wezwaniem  dokumenty  i  w  zakresie 

odnoszącym  się  do  wskazanej  funkcji  dla  spełnienia  warunku  udziału  w  zakresie  pkt 

5.1.2.3.8  s.i.w.z. 

złożył  wykaz,  jednocześnie  w  zakresie  doświadczenia  zawodowego 

wskazanej  osoby  dla  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  odsyłając  do  załącznika  

nr 2a. 

Zdaniem  odwołującego,  wskazany  przez  wykonawcę  kandydat  posiada  wyłącznie 

doświadczenie  w  zakresie  pełnienia  funkcji  na  kontraktach  obejmujących  budowę, 

przebudowę lub rozbudowę drogi wskazanych w wykazie w pozycjach 9 oraz od 12 do 15. 

Odwołujący  wskazał,  iż  wykaz  zawiera  precyzyjnie  wskazany  czas  pełnienia  przez 

wskazaną osobę funkcji, który wyklucza posiadanie wymaganego 5 letniego doświadczenia 

w pełnieniu wskazanej w s.i.w.z. funkcji na kontraktach obejmujących budowę, przebudowę 

lub rozbudowę drogi (łącznie maksymalnie kilkanaście miesięcy zamiast min 60 miesięcy). 

Ponadto  wykaz  zawiera  odręczne  wskazanie  kwot  -  wskazane  bliżej  nieokreślone  

3  (trzy) 

wartości.  Z  czego  dla  2  (dwóch)  z  nich  przyporządkowano  odręcznie  zamówienie, 

którego dotyczyć ma ta wartość - dla poz. 16 i 18 wykazu. Żadna z tych pozycji nie polegała 

na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi. Z kolei trzecia z podanych kwot - 

360 000 zł 

po  pierwsze  nie  spełnia  warunku  w  zakresie  wymaganej  minimalnej  wartości  400  000  zł,  

a  po  drugie  nie  wiadomo, 

której  z  pozycji  wykazu  ma  dotyczyć.  Dodatkowo  nawet,  gdyby 

miała  dotyczyć  którejś  z  pozycji  „drogowej”  z  wykazu  (nie  wynika to  z  dokumentu)  to  poza 

zbyt  niską  wartością  byłaby  to  jedyna  „drogowa”  z  określoną  wartością,  co  potwierdza 

niespełnienie warunku udziału. 

Zamawiający  po  analizie  treści  złożonych  w  trybie  art.  26  ust  2  ustawy  Pzp,  wykazów 

uznał,  że  wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

wymaganego doświadczenia zawodowego Kierownika.  

Zgodnie z treścią wezwania w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp, z dnia 30 marca 2020 roku, 

z

amawiający  wezwał  wykonawcę  do  uzupełnienia  wykazu  osób  m.in.  w  zakresie  osób  dla 

spełnienia warunku udziału określonego w pkt 5.1.2.3.8 s.i.w.z.  

Jak  wynika  z  treści  wezwania  -  wykonawca  nie  wykazał  pierwotnie  złożonym  wykazem 

osób  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  odniesieniu  do  doświadczenia 

zawodowego  Kierownika  Pana  (J.O.)

.  W  szczególności,  według  wezwania,  ze  złożonych 


dokumentów  nie  wynika,  że  wskazana  osoba,  pełniła  obowiązki  na  stanowisku  kierownika 

robót 

telekomunikacyjnych.  W  konsekwencji 

z

amawiający 

wezwał 

w

ykonawcę  

o uzupełnienie w powyższej kwestii. 

Wykonawca w odpowiedzi na pismo za

mawiającego z dnia 30 marca 2020 roku, dokonał 

czynności  uzupełnienia  załącznika  nr  2a  „Doświadczenie  zawodowe”  Pana  (J.O.). 

Uzupełnienie  polegało  na  dodaniu  oświadczenia  dotyczącego  pełnionych  funkcji  na 

wykazanych inwestycjach - 

odręczny dopisek Pana (J.O.). 

Zdaniem  odwołującego,  uzupełniony  przez  wykonawcę  wykaz  nie  potwierdza  warunku 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  zawodowego  wskazanej  osoby  

w  zakresie  minimum 

5  letniego  pełnienia  wskazanej  funkcji  na  kontraktach  obejmujących 

budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi, jak również w zakresie dotyczącym, co najmniej 

2  zadań  polegającym  na  budowie/przebudowie/rozbudowie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 

telekomunikacyjnych  o  wartości  brutto  minimum  400  000,00  PLN  brutto  na  inwestycjach 

drogowych. 

Wykonawc

a uzupełniając załącznik 2a, poprzestał wyłącznie na odręcznym dopisku Pana 

(J.O.) 

dotyczącym funkcji jaką pełnił na wykazanych robotach. 

Sam wykaz i wymienione w nim pozycje 

– roboty, przy których realizacji wskazana osoba 

uczestniczyła  i  ich  wartości,  nie  został  w  żaden  sposób  zmieniony  i  nie  dodano  żadnych 

nowych pozycji - 

w tym w szczególności na kontraktach obejmujących budowę, przebudowę 

lub rozbudowę drogi. 

W  konsekwencji 

odwołujący  stwierdził,  że  procedura  wezwania  do  uzupełnienia 

dokumentów  dla  potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  o  której  mowa 

wart.  26  ust  3  ustawy  Pzp, 

została  przez  zamawiającego  dokonana  skutecznie  i  stała  się 

definitywna. 

Wykonawca FAL-

BRUK nie kwestionował treści wezwania ani też nie zgłaszał zastrzeżeń 

odnośnie oczekiwania zamawiającego, w konsekwencji jego obowiązkiem było dostosowanie 

się  do  wezwania  i  skuteczne  uzupełnienie  dowodów  na  spełnienie  warunku  udziału  

w przetargu. 

Zarówno  złożone  jak  i  uzupełnione  dokumenty  nie  potwierdzają  spełnienia  warunku 

udziału  w  przetargu.  Co  więcej,  z  dokumentów  tych  wprost  wynika,  że  wskazana  osoba 

posiada  doświadczenie  w  pełnieniu  funkcji  przy  robotach  na  kontraktach  obejmujących 

budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi ale w wymiarze niewystarczającym. 

Odwołujący wskazał, iż na etapie po złożeniu ofert w postępowaniu niedopuszczalne jest 

dokonywanie  przez  z

amawiającego  modyfikacji  warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Powyższe  oznacza,  że  po  terminie  składania  ofert  zamawiający  jest  związany  warunkami 

udziału  w  przetargu  i  ma  obowiązek,  respektując  zasady  o  których  mowa  w  art.  7  ustawy 

Pzp

, oczekiwać wykazania/udowodnienia ich spełnienia przez wykonawcę wybranego. 


W postępowaniu zamawiający dokonał zarówno weryfikacji spełnienia warunku na etapie 

pierwotnie  złożonych  jak  i  uzupełnionych  na  wezwanie  dokumentów  i  oświadczeń 

wykonawcy  FAL-BRUK.  W  wyniku  tej  procedury  z

amawiający  winien  był  na  podstawie 

złożonych dowodów, zgodnie z ich treścią uznać, że wykonawca nie spełnił warunku udziału 

w postępowaniu. 

Do  postępowania  odwoławczego  –  po  stronie  zamawiającego,  skuteczne  przystąpienie 

zgłosił wykonawca FAL-BRUK sp. z o.o. sp.k. 

Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  podzielił  stanowisko 

prezentowane przez przystępującego, wnosząc o oddalenie odwołania. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba 

Odwoławcza  stwierdziła,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczestnika  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych,  jak  też  podczas  rozprawy  Izba  stwierdziła,  iż  odwołanie  zasługuje  na 

uwzględnienie. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzuty odwołującego są zasadne. 

Wydając  przedmiotowe  orzeczenie,  Izba  kierowała  się  następującymi  względami 

ustalonymi w toku prowadzonej rozprawy odwoławczej. 

Izba ustaliła, iż stan faktyczny sprawy opisany przez odwołującego nie budzi zastrzeżeń.  

Z

amawiający  wzywając  przystępującego  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  w  zakresie 

złożonego  wykazu  osób  podał,  iż  „Komisja  Przetargowa  w  trakcie  sprawdzania  ww. 

stwierdziła, że ze złożonych dokumentów tj. Wykazu osób, doświadczenia zawodowego nie 

wyka,  że  wskazana  osoba  Pan  (J.O.)  pełnił  obowiązki  za  stanowisku  kierownika  robót 


telekomunikacyjnych 

–  które  było  wymagane  w  s.i.w.z.  Zamawiający  wnosi  

o wyjaśnienie/uzupełnienie w powyższej kwestii.”. 

Przystępujący  odpowiedział  na  wezwanie  zamawiającego  w  ten  sposób,  że  powtórnie 

złożył taki sam wykaz jednakże z dopiskiem Pana (J.O.)  – osoby wskazanej na stanowisko  

o n

astępującej treści „Oświadczam, że wszystkich ww. robotach pełniłem funkcję Kierownika 

Budowy”. 

W ugruntowanym już orzecznictwie Sądów Okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej 

dominuje pogląd, iż co do zasady wezwanie w trybie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ma 

charakter  jednokrotny.  Jednakże  należy  mieć  na  uwadze,  iż  okolicznością  determinującą 

możliwość  jednokrotnego  wzywania  wykonawcy  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  jest 

ustalenie  w  jakim  zakresie  zamawiający  zwracał  się  do  wykonawcy  o  uzupełnienie 

dokumentów,  tj.  koniecznym  jest  stwierdzenie  jaki  merytoryczny  zakres  wezwania  ustalił 

zamawiający,  który  w  ocenie  zamawiającego  budził  jego  wątpliwości,  bądź  zamawiający 

stwierdził,  że  wykonawca  złożonymi  dokumentami  nie  potwierdził  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu. 

Biorąc zatem pod uwagę fakt, iż zamawiający wzywał przystępującego jedynie w zakresie 

pełnienia  przez  wskazaną  osobę  obowiązków  na  stanowisku  kierownika  robót 

telekomunikacyjnych,  otrzymując  zwrotnie  oświadczenie  tej  osoby  (złożone  w  wykazie),  

że  na  wszystkich  robotach  wymienionych  w  wykazie  pełnił  funkcję  kierownika  budowy, 

zamawiający nie miał podstaw do wykluczenia tego wykonawcy z postępowania. 

Jednakże,  biorąc  pod  uwagę  zasadną  argumentację  odwołującego,  Izba  stwierdziła,  

że  zamawiający  nie  ustalił  w  sposób  prawidłowy  spełnienia  przez  przystępującego 

wszystkich  elementów  składających  się  na  opis  warunku  udziału  w  postępowaniu, 

ustalonych przez zamawiającego w pkt 5.1.2.3.8 s.i.w.z.  

Wskazać  bowiem  należy,  iż  z  treści  warunku  ustalonego  przez  zamawiającego  wynika,  

że  wykonawca  wskazując  określoną  osobę  do  pełnienia  funkcji  Kierownika  Robót 

Elektrycznych 

winien wykazać, że osoba ta posiada łącznie następujące doświadczenie: 

-  minimum  5  letnie  na  stanowisku  Kierownika  Budowy  lub 

Kierownika  Robót 

Elektrycznych na kontrakcie obejmującym budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi, 

na wskazanych kontraktach obejmujących budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi 2 

dwóch) zadań polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych o wartości brutto minimum 400 000,00 PLN. 

Ze  złożonego  przez  przystępującego  wykazu  wynika  jedynie,  że  osoba  wskazana  do 

pełnienia  określonych  funkcji,  pełniła  funkcję  Kierownika  Budowy  (oświadczenie  złożone  

w wyniku wezwa

nia zamawiającego z 30 marca 2020 roku). Brak jest natomiast wykazania, 

w  tym  zakresie  należy  wskazać  wadliwość  czynności  zamawiającego,  że  osoba  podana 

przez przystępującego: 


pełniła  funkcję  Kierownika  Budowy  lub  Kierownika  Robót  Elektrycznych  na  kontrakcie 

obejmującym budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi (minimum 5 letnie doświadczenie), 

oraz 

że (łącznie) 

na  wskazanych  kontraktach  obejmujących  budowę,  przebudowę  lub  rozbudowę  drogi  

2  (dwa)  zadania  polega

ły  na  budowie/przebudowie/rozbudowie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 

telekomunikacyjnych o wartości brutto minimum 400 000,00 PLN. 

Izbę dziwi stanowisko zamawiającego, który stwierdził, że złożony przez przystępującego 

wykaz  daje  podstawę  do  stwierdzenia,  że  przystępujący  potwierdził  spełnienie  warunku 

udziału  w  postępowaniu,  albowiem  z  treści  tego  wykazu  nie  sposób  wywieść  powyższych 

okoliczności.  Dlatego  też  Izba  uznała,  że  zamawiający  wadliwie  dokonał  czynności  oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawcy przystępującego 

i  nakazała  zamawiającemu,  po  wcześniejszym  unieważnieniu  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej,  do  wezwania  przystępującego  do  złożenia  właściwego  wykazu,  który 

potwierdzałby  wszystkie  elementy  warunku  ustalonego  przez  zamawiającego  w  s.i.w.z.  lub 

jego wyjaśnienia. 

Izba  przyjęła  w  poczet  materiału  dowodowego  dokumenty  złożone  przez  odwołującego  

i  przystępującego  wskazując,  iż  w  zakresie  dowodów  złożonych  przez  odwołującego 

potwierdzają one, że przystępujący złożył informacje nieprawdziwe, mające lub mogące mieć 

wpływ  na  wynik  postępowania,  albowiem  przystępujący  złożył  oświadczenie,  iż  Pan  (J.O.) 

pełnił  funkcję  kierownika  budowy  na  inwestycjach  z  poz.  12  i  13,  natomiast  z  dowodów 

(oświadczeń  zamawiających)  wynika,  że  takiej  funkcji,  na  tych  inwestycjach  nie  pełnił. 

Nadmienić  w  tym  miejscu  jednak  należy,  że  Izba  nie  orzekała  w  zakresie  tych  informacji, 

albowiem w odwołaniu tego rodzaju zarzutów nie było. 

Powyższą okoliczność potwierdził sam przystępujący w dowodzie dotyczącym pozycji nr 

12  (oświadczenie  TELTECH),  gdzie  zostało  stwierdzone,  iż  Pan  (J.O.)  z  ramienia 

podwykonawcy  pełnił  funkcję  kierownika  robót  telekomunikacyjnych,  a  nie  kierownika 

budowy,  jak  wynika  ze  złożonego  zamawiającemu  wykazu.  Dodatkowo,  przedmiotowy 

dowód  przeczy  okoliczności,  że  Pan  (J.O.)  wykonywał  usługę  na  rzecz  przystępującego 

(oświadczenie z wykazu 2a) albowiem w dokumencie tym poświadczono, że firma Tel-Ektra, 

z ramienia której działał Pan (J.O.) była podwykonawcą firmy TP TELTECH. 

Tożsama  okoliczność  wynika  również  z  dowodu  złożonego  przez  przystępującego 

dotyczącego pozycji 14 wykazu. Treść tego dowodu potwierdza również niezgodność treści 

oświadczenia  złożonego  przez  przystępującego  w  wykazie  2a  w  zakresie  okresu  realizacji 

zamówienia, albowiem w wykazie podano okres od 30 września 2010 roku do 30 listopada 

2010  roku,  natomiast  w  oświadczeniu  (dowodzie)  podano  okres  od  2010  do  2011  roku 

(załączony protokół odbioru końcowego zawiera datę 17 maja 2011 roku). 


Krajowa  Izba  Odwoławcza  oddaliła  wniosek  przystępującego  o  powołanie  dowodu  

zeznań  świadka  stwierdzając,  iż  okoliczności  sprawy  ustalone  w  toku  prowadzonego 

postępowania  odwoławczego  pozwalają  na  wydanie  orzeczenia,  tym  samym  Izba 

stwierdziła,  że dowód  ten  został  powołany  jedynie dla zwłoki  postępowania (art.  190  ust. 6 

ustawy Pzp). 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1  pkt  2,  §  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  2018,  poz.  972)

,  uwzględniając  koszty  poniesione  przez 

odwołującego związane z wpisem od odwołania oraz wynagrodzeniem pełnomocnika. 

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel