KIO 757/20 POSTANOWIENIE dnia 27 kwietnia 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 757/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego w dniu 27 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej  w dniu 6 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę  Przedsiębiorstwo 

Państwowe PEPEBE Włocławek z siedzibą we Włocławku 

postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Zakład Karny we Włocławku 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

znieść  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać  Urzędowi  Zamówień 

Publicznych zwrot z rachunku bankowego U

rzędu Zamówień Publicznych kwoty 10.000,00 zł 

(słownie:  dziesięciu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  wykonawcy  Przedsiębiorstwa 

Państwowego  PEPEBE  Włocławek  z  siedzibą  we  Włocławku,  stanowiącej  wpis  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Włocławku. 

Przewodniczący:      ………….………… 


Sygn. akt: KIO 757/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Zakład  Karny  we  Włocławku  –  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze zm.),  zwanej  dalej  „ustawą Pzp”, 

którego  przedmiotem  jest  „wykonanie  w  trybie  zaprojektuj  i  wybuduj  robót  budowlanych 

polegających na budowie Pawilonu Mieszkalnego w Zakładzie Karnym we Włocławku”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

10 lutego 2020 r. poz. 511068-N-2020. 

Wobec 

czynności  zamawiającego  z  31  marca  2020  r.  polegającej  na  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej wykonawca 

Przedsiębiorstwo Państwowe PEPEBE Włocławek z siedzibą 

we Włocławku, zwany dalej „odwołującym”, wniósł 6 kwietnia 2020 r. odwołanie do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  art.  91  ustawy  Pzp  przez  dokonanie 

wyboru najkorzystniejszej oferty w sytuacji, gdy z uwagi na zastosowanie przez wykonawc

ów 

różnych  stawek  VAT  nie  było  możliwe  dokonanie  porównania  złożony  cli  ofert  i  dokonanie 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia  czynności  .wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

Na podstawie 

pisma zamawiającego z 16 kwietnia 2020 r. znak: D.KW. 2232.1.2020.MS 

ustalono,  że zamawiający  kopię odwołania  wraz  z  wezwaniem  do  zgłoszenia przystąpienia 

do  postępowania  odwoławczego  przekazał  innym  wykonawcom  w  formie  elektronicznej  7 

kwietnia 2020 r. 

W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Ustalono także, że 7 kwietnia 2020 r., przed otwarciem rozprawy, zamawiający przesłał 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił zarzuty 

przedstawione w odwołaniu w całości. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości.  Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w  terminie  określonym  w  art.  185 

ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. Mając na uwadze powyższe 

okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze 

podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp

.  Zgodnie  z  przywoływanym 


przepisem,  

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem  że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp,  o  od

daleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

Orzeczenie  Izby  w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało 

charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 i art. 192 ust. 1 

zd. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła jak w pkt 1 sentencji. 

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie 

z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  tego  przepisu,

koszty  postępowania 

odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie

Izba  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U.  z 2018 r. poz. 972)

, gdyż uwzględnienie zarzutów nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy

.  Zgodnie  z  powołanym  przepisem,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił,  wypełniając  wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca 

albo  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie 

zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

pr

zedstawionych  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:      ……………..……… 


wiper-pixel