KIO 756/20 POSTANOWIENIE dnia 2 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

sygn. akt: KIO 756/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Daniel Konicz 

Protokolant: 

Mikołaj Kraska 

wobec  cofnięcia  w  dniu  1  czerwca  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołania wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  6 kwietnia  2020  r.  przez 

Odwołującego  –  wykonawcę  Suntar  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Tarnowie,  w postępowaniu 

prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Państwową  Inspekcję  Pracy  –  Główny  Inspektorat 

Pracy  w  Warszawie,  przy  udziale 

wykonawców  przystępujących  do  postępowania 

odwoławczego: 

Koncept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – po stronie Odwołującego; 

EGIDA IT Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – po stronie Zamawiającego; 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  N

akazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13.500,00  zł  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  00/100), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewo

dniczący: …………………………………….. 


Sygn. akt KIO 756/20 

Uzasadnienie 

Państwowa  Inspekcja  Pracy  –  Główny  Inspektorat  Pracy  w  Warszawie 

(dalej: 

„Zamawiający”) prowadzi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.  ze  zm.),  zwanej  dalej  „Pzp”, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

podziałem  na  części  pn.:  „Dostawa  komputerów  przenośnych  wraz  z  oprogramowaniem 

(system operacyjny)”, zwane dalej „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  (dalej  „Ogłoszenie”)  zostało  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 25 marca 2020 r., nr 2020/S 060-143301. W tym samym dniu 

Zamawiający  zamieścił  na  swojej  stronie  internetowej  specyfikację  istotnych  warunków 

zamówienia (dalej „SIWZ”). 

Postanowienia  SIWZ  zostały  zaskarżone  przez  wykonawcę  SUNTAR  sp.  z  o.o. 

siedzibą  w  Tarnowie  (dalej  „Odwołujący”)  odwołaniem  wniesionym  do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  (dalej  „KIO”  lub  „Izba”)  6  kwietnia  2020  r.,  w  którym  zarzucono 

Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 2, art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 i 2 Pzp. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Odwołującego,  przystąpienie  zgłosił 

wykonawca 

Koncept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, natomiast po stronie Zamawiającego 

– wykonawca EGIDA IT Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Izba, wobec spełniania 

przez zgłoszone przystąpienia wymogów z art. 185 ust. 2 Pzp, postanowiła o dopuszczeniu 

ww. wykonawców do udziału w postępowaniu odwoławczym. 

N

astępnie, 1 czerwca 2020 r., Odwołujący cofnął odwołanie. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp, 

umorzyła postępowanie  odwoławcze  i  nakazała  zwrot  Odwołującemu  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu (pkt 1 i 2 sentencji postanowienia).  

Przewodniczący: …………………………………….. 


wiper-pixel