KIO 753/20 POSTANOWIENIE dnia 2 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 753/20 

POSTANOWIENIE 

   z dnia 2 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Kisiel 

Protokolant:  Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznan

iu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  2  czerwca  2020  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  6  kwietnia  2020  r. 

przez  wykonawcę  FB  Serwis  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Siedmiogrodzkiej  9 

prowadzonym 

przez 

zamawiającego 

Związek 

Międzygminny 

„Centrum 

Zagospodarowania  Odpadów  SELEKT"  z  siedzibą  w  Czempniu  przy  ul.  Kościańskie 

Przedmieście 2B 

postanawia: 

umarza postępowania odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

FB  Serwis  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Siedmiogrodzkiej  9 

kwoty  13  500  z

ł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

s

tanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.)  na  niniejsze  postanowienie  

w  terminie 

7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


Sygn. akt: KIO 753/20 

U z a s a d n i e n i e 

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" z siedzibą 

w Czempniu przy ul. Kościańskie Przedmieście 2B (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie 

przetargu nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów 

ustawy z 29 styc

znia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), 

zwanej  dalej  „ustawą”  lub  „Pzp”,  którego  przedmiotem  jest:  „Odbiór  odpadów  komunalnych 

od 

właścicieli  nieruchomości  z  terenu  gminy  Grodzisk  Wlkp.  -  Sektor  VI"  znak  sprawy: 

CZO.271.

5.2020 (dalej: „Postępowanie"). 

W

artość  zamówienia  przekracza  kwoty,  określonej  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 25 marca 2020 r. w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 060-143809. 

W dniu w dniu 6 kwietnia 2020 r. wykonawca 

FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie 

przy  ul.  Siedmiogrodzkiej  9  (

dalej:  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej odwołanie od treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „siwz”). 

W  dniu  1  czerwca  2020  r. 

do  Izby  w  formie  elektronicznej,  za  pomocą  skrzynki 

ePUAP, wpłynęło pismo zawierające oświadczenie Odwołującego o wycofaniu odwołania. W 

dniu  2  czerwca  2020  r.  w 

toku  niejawnego  posiedzenia  Izby  z  udziałem  stron  Odwołujący 

podtrzymał złożone oświadczenie o wycofaniu odwołania.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia rozprawy; w  takim  przypadku  Izba  umarza postępowanie odwoławcze.  Zgodnie 

zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka 

w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy.  Uwzględniając powyższe,  Krajowa Izba 


Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zdanie  2  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowania odwoławcze w sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed 

otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Analogiczne brzmienie posiada 

przepis 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Ponieważ  Odwołujący  cofnął  odwołanie  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  na 

podstawie art. 187 ust. 8 zdanie 2 Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującym  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych 

łącznej kwoty 13 500 zł, stanowiących 90% uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel