KIO 752/20 WYROK dnia 10 czerwca 2020r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa

Data: 16 lipca 2020

WYROK 

Z dnia 10 czerwca 2020r. 

Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: 

Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek 

Protokolant: Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  6  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę  A+V  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  we  Wrocławiu,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Muzeum  Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze 

orzeka: 

1. oddala odwołanie; 

2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania 

odwoławczego  kwotę  15 000  zł  (piętnaście  tysięcy  złotych)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący: .............................................. 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Muzeum  Górnictwa  Węglowego  w  Zabrzu  prowadzi  na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. 

poz. 1843 ze zm.; dalej: „Pzp”) postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

„Obiekt  Prinz  Schonaich  -  dostawa  i  montaż  wystawy  w  obiekcie  w  ramach  projektu  pn. 

Rewitalizacja i  udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska,  znak  sprawy 

ZP/19/MGW/2019”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Suplemencie  do  Dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 241-592131 z dnia 13 grudnia 2019 r. 

Wykonawca 

– A+V sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Odwołujący”) wniósł w 

dniu 6 kwietnia 2020r. 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec: 

 - wykluczenia go 

z postępowania, 

- u

nieważnienia postępowania przez Zamawiającego. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:  

art.  7  ust.  1  Pzp,  poprzez  niezapewnienie  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz 

równego  traktowania  wykonawców,  w  związku  z  naruszeniem  niżej  wymienionych 

przepisów ustawy, 

 art.  24  ust  1  pkt  12  Pzp, 

poprzez  bezpodstawne  wykluczenie  Odwołującego  z 

postępowania, 

art. 24 ust. 4 Pzp poprzez bezpods

tawne uznanie oferty Odwołującego za odrzuconą, 

 art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp 

poprzez bezpodstawne unieważnienie postępowania. 

W  związku  z  tak  postawionymi  zarzutami  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie 

odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

u

nieważnienie czynności unieważnienia postępowania, 

u

nieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania i w konsekwencji 

uznania jego oferty za odrzuconą, 

p

owtórzenie  badania  i  oceny  ofert  w  postępowaniu  z  uwzględnieniem  oferty 

Odwołującego. 

z ostrożności wniósł o: 

-  ponowne  wezwanie  go 

do  uzupełnienia  dokumentu  wykazu  usług  z  uzasadnieniem,  że 

przyczyną  wezwania  jest  niewykazanie  spełnienia  wszystkich  warunków  przez  wyłącznie 

jeden podmiot.  


Odwołujący uzasadniając odwołanie wskazał, że w jego ocenie warunkiem udziału w 

postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia był wymóg wykazania się doświadczeniem 

w  trzech  rodzajach  zamówień.  Jednocześnie  wskazał,  że  w  SIWZ  warunek  został  opisany 

szerzej  niż  w  Ogłoszeniu  o  zamówieniu.  W  treści  ogłoszenia  o  zamówienia  warunek  ten 

Zamawiający opisał następująco: 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony; jeżeli wykonawca wykaże, że w 

okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: 

a) 

co najmniej 2 zamówienia, polegające na wykonaniu wystawy. 

Przez  wykonanie  wystawy  Zamawiający  rozumie  wykonanie  łub  zakup,  dostawę  i  montaż 

obejmujący  łącznie  instalacje  o  charakterze  scenograficznym  (tzn.  plastyczna  zabudowa 

przestrzeni,  składająca  się  ze  zmiennych  elementów  między  innymi  malarskich, 

architektonicznych i świetlnych), muzealne zabudowy ekspozycyjne, sprzęt i urządzenie AV i 

IT  oraz  wykonanie,  instalacje  i  uruchomienie  systemu  sterownia  multimediami  oraz 

zarządzanie kontentem (treściami, zawartościami) multimedialnym, oraz 

b) 

co  najmniej  jedno  zamówienie  polegającego  na  wykonaniu  kontentów  (treści, 

zawartości)  multimedialnych  na  potrzeby  wystawy,  w  zakresie  animacji  lub  filmów  lub 

słuchowisk lub mappingu lub prezentacji interaktywnych, oraz   

c) 

najmniej  jedną  zawierającą  stanowisko  o  charakterze  multimedialnym  opartą  o 

technologię VR(Virtual Reality); 

Uwaga: 

Przez  sprzęt  i  urządzenie  IT  Zamawiający  rozumie  urządzenia  lub  zespół 

specjalistyczn

ych  urządzeń  elektronicznych,  których  głównym  zadaniem  jest  obsługa  i 

przetwarzanie danych w postaci aplikacji i programów informatycznych. 

Poprzez sprzęt / urządzenia AV zamawiający rozumie urządzenia multimedialne, które 

będą  odpowiedzialne  za  prezentację  materiałów  audio,  wizualnych  oraz  audiowizualnych 

takich  np. 

jak  m.in.:  monitory  dotykowe,  projektory  multimedialne  oraz  urządzenie  do 

odtwarzanie nagrań audio. 

Natomiast  w 

treści  SIWZ  Zamawiający  po  punkcie  nr  2  zawartym  w  uwagach 

dodatkowo podał, że: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i 

w  przypadku  pozostałych  Wykonawców,  warunek  musi  być  spełniony  w  całości  przez  co 

najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów w tym podmiot trzeci) musi indywidualnie 

posiadać wymagane doświadczenie. 

Zamawiający  dopuszcza  sumowanie  doświadczenia  w  ramach  jednego  kontraktu 

(umowy). 


W przypadku gdy wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy wykonawców 

(konsorcjum)  może  powoływać  się  jedynie  na  swoje  własne,  realne  doświadczenie,  które 

zdobył realizując dana cześć zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy tzn. 

może  wykazywać  się  doświadczeniem  jedynie  w  zakresie  jaki  rzeczywiście  dany  podmiot 

wykonywał. Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum, lecz poprzez 

konkretne czynności realizowane w jego ramach. 

Według  Odwołującego,  Zamawiający  stawiając  warunek  udziału  w  postępowaniu 

dotyczący doświadczenia wymagał zatem wykazania się przez wykonawcę doświadczeniem 

w realizacji 

trzech różnych rodzajów zamówień: 

a) 

wykonanie wystawy (2 zamówienia) 

b) 

wykonanie kontentów multimedialnych (1 zamówienie) 

c) 

wykonanie stanowiska VR (1 zamówienie). Nie było przy tym wymagane, aby wszystkie 

rodzaje zamówień wykonane były w ramach jednej umowy. Zamawiający zdawał sobie zatem 

sprawę z faktu, że te trzy rodzaje zamówień są rozłączne i mogą być wykonywane w ramach 

całkowicie odrębnych zamówień, tzn. że przedmiotem zamówienia może być np. wykonanie 

wystawy  bez  wykonania kontentów  multimedialnych  i  stanowiska  VR. W  zakresie realizacji 

przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  nie  zastrzegał  zakazu  posługiwania  się 

podwykonawcami, czyli 

– zdaniem Odwołującego - dopuszczone zatem zostało wykonanie np. 

całości przedmiotu zamówienia za wyjątkiem stanowiska VR przez wykonawcę składającego 

ofertę, a stanowiska VR przez podwykonawcę. 

Odwołujący wyjaśnił, że składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu wykazał się 

doświadczeniem własnym w zakresie realizacji zamówień na wystawy i kontent multimedialny, 

oraz pos

łużył się doświadczeniem udostępnionym przez podmiot trzeci w zakresie wykonania 

stanowiska VR. 

Kolejno wskazał, że Zamawiający w dniu 18 marca 2020 r. wezwał go do uzupełnienia 

w trybie art. 26 ust. 3 Pzp 

wykazu wykonanych usług. W uzasadnieniu wezwania Zamawiający 

przytoczył warunek udziału w postępowaniu w wersji zamieszczonej w SIWZ oraz uzasadnił 

wezwanie  w  sposób  następujący:  Wykonawca  na  wezwanie  Zamawiający  złożył  na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej 

łub zawodowej dokumenty - wykazu usług. Ze złożonego dokumentu nie wynika, iż wymagane 

doświadczenie  spełnia  w  całości  Wykonawca  czy  też  podmiot  trzeci.  Zgodnie  z  zapisami 

zawartymi w SIWZ Zamawiający wymagał w zakresie warunku doświadczenia aby był on w 

całości spełniony przez wykonawcę, jednego lub każdy z podmiotów wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia w tym podmiot trzeci. 

Odwołujący  wskazał,  że  udzielając  odpowiedzi  na  powyższe  wezwanie 

Zamawiającego,  uzupełnił  wykaz  wykonanych  usług  poprzez  sprecyzowanie,  które  usługi 


zostały wykonane przez niego, a które przez podmiot trzeci. Wyjaśnił ponadto, że wezwanie 

do uzupełnienia dokumentów zostało przez niego zrozumiane jako wniosek o wyjaśnienie czy 

doświadczenie spełnia on czy podmiot trzeci. Wyjaśnił ponadto, że Zamawiający w dniu 27 

marca  2020 r. 

poinformował go o wykluczeniu go z postępowania z powodu nie wykazania 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia.  Uzasadnienie 

faktyczne sprowadzało się do wskazania, że spośród trzech warunków, samodzielnie wykazał 

spełnienie  dwóch  a  trzeci  był  wykazany  za  pomocą  podmiotu  trzeciego  udostępniającego 

swoje doświadczenie. Odwołujący podkreślił, że wykazał się on samodzielnym spełnieniem w 

całości warunku pierwszego oraz drugiego, natomiast warunek trzeci w całości spełniony jest 

przez  podmiot  udostępniający  swoje  zasoby.  Natomiast,  jeżeli  Zamawiający  wymagał  aby 

wykonawcy  wykazali  się  zrealizowaniem  dwóch  wystaw  to  wyjaśnienie  Zamawiającego 

zawarte w SIWZ, a pomięte w ogłoszeniu oznacza, że niemożliwe jest wykazanie realizacji 

jednej  wystawy  przez  podmiot  A  oraz  drugiej  wystawy  przez  podmiot  B.  Intencją 

Zamawiającego  było  bowiem  zakwalifikowanie  do  udziału  w  przetargu  tylko  takiego 

wykonawcy,  który  nabył  doświadczenie  w  realizacji  dwóch  wystaw.  Oczywistym  jest,  że 

doświadczenia  dwóch  firm,  z  których  każda  wykonała  po  jednej  wystawie  nie  można 

utożsamiać  z  doświadczeniem  jednej  firmy,  która  wykonała  dwie  wystawy.  Zdaniem 

Odwołującego,  w  procesie  badania  spełnienia  warunków  udziału  Zamawiający  w 

nieuprawniony  sposób  rozszerzył  wspomniane  obostrzenie  na  wszystkie  trzy  warunki 

dotyczące doświadczenia. Zupełnie niezrozumiałe i sprzeczne z postanowieniami SIWZ jest 

wymagan

ie aby jeden wykonawca musiał wykazać się wszystkimi trzema różnymi rodzajami 

zamówień.  Analiza  treści  SIWZ  przed  podjęciem  decyzji  o  udziale  w  postępowaniu  nie 

pozostawiała nam żadnych wątpliwości w zakresie spełniania, bądź nie spełniania wszystkich 

trze

ch warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia. Odwołujący wskazał, 

że  przystępując  do  postępowania  był  utwierdzony  w  przekonaniu,  że  postawione  warunki 

spełnia, a przyczyną wykluczenia go z postępowania była odmienna interpretacja postanowień 

SIWZ przez Zamawiającego - jak wykazano powyżej niezgodna z literalnym brzmieniem SIWZ 

oraz wykładnią celowościową. Nawet treść wezwania do uzupełnienia dokumentów nie dała 

mu 

do  zrozumienia,  że  Zamawiający  oczekuje  aby  jeden  z  podmiotów  spełniał  łącznie 

wszystkie  trzy  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia.  Końcowo 

Odwołujący wskazał, że w treści ogłoszenia o zamówieniu nie znalazła się sporna wzmianka 

o koniczności spełnienia każdego z trzech warunków przez jeden i ten sam podmiot. Oznacza 

to,  że  nawet  przy  restrykcyjnej  i  rozszerzającej  interpretacji  warunku  udziału  przez 

Zamawiającego spełnialiśmy warunki postawione w ogłoszeniu. W orzecznictwie ugruntowany 

jest  pogląd,  że  wszelkie  rozbieżności  między  dokumentami  przetargowymi  należy 


i

nterpretować na korzyść wykonawcy - w tym wypadku jest to kolejny argument przemawiający 

za koniecznością uznania naszej oferty za prawidłową. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  29  kwietnia  2020  r.  wniósł  o  jego 

oddalenie w całości. 

Wskazał,  że  zgodnie  z  zapisami  rozdziału  V  SIWZ  pkt.  1.2.3  ppkt  1  jako  warunek 

udziału  w  postępowaniu,  dotyczący  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  zakresie 

minimalnych  warunków  dotyczących  doświadczenia  wymagał,  aby  Wykonawca  w  okresie 

ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: 

a) 

co najmniej dwa zamówienia, polegające na wykonaniu wystawy. 

Przez  wykonanie  wystawy  Zamawiający  rozumie  wykonanie  lub  zakup,  dostawę  i 

montaż  obejmujący  łącznie  instalacje  o  charakterze  scenograficznym  (tzn.  plastyczna 

zabudowa  przestrzeni,  składająca  się  ze  zmiennych  elementów  między  innymi  malarskich, 

architektonicznych i świetlnych), muzealne zabudowy ekspozycyjne, sprzęt i urządzenie AV i 

IT  oraz  wykonanie,  instalacje  i  uruchomienie  systemu  sterownia  multimediami  oraz 

zarządzanie kontentem (treściami, zawartościami) multimedialnym, oraz 

b) 

co najmniej jedno zamówienie polegającego na wykonaniu kontentów (treści, 

zawartości)  multimedialnych  na  potrzeby  wystawy,  w  zakresie  animacji  lub  filmów  lub 

słuchowisk lub mappingu lub prezentacji interaktywnych, oraz   

c) 

co  najmniej  jedną  realizację  zawierającą  stanowisko  o  charakterze 

multimedialnym opartą o technologię VR (Virtual Reality); 

Jed

nocześnie w Uwadze 1 pkt: 3 wskazano iż „ W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  jak  i  w  przypadku  pozostałych  Wykonawców, 

warunek musi być spełniony  w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z 

podmiotów w tym podmiot trzeci) musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie)." 

Na  potwierdzenie  spełniania  powyższego  warunku  udziału  w  postępowaniu  Zamawiający 

wymagał złożenia na wezwanie, o którym mowa w przepisie art. 26 ust. 1 Pzp, Wykazu usług 

(zał. nr 3 do SIWZ) wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

oraz  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane  należycie,  przy 

czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez 

podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o 

obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  - 

oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal 

wykonywanych referencje. 


W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów z dnia 19 lutego 

2020  r. 

Odwołujący,  złożył  oświadczenie  -  Wykaz  wykonanych  usług,  w  którym  wskazał 

realizację  zawierającą  stanowisko  o  charakterze  multimedialnym  opartą  o  technologię  VR 

(Virtual Reality) wykonaną przez podmiot trzeci itSilesia Ł. L., ul. Joachima Lewela 10, 44-280 

Rydułtowy. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  ze  względu  na  powyższe  zobligowany  był  w  sytuacji 

niezłożenia przez Odwołującego dokumentów, w szczególności tych wykazujących spełnienie 

przez  niego  wymagań  określonych  w  SIWZ  dotyczących  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu, do zastosowania procedury wynikającej z art. 26 ust. 3 Pzp. W dniu 28 marca 

2020 r. Zamawiający wezwał Odwołującego do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

dokumenty określone w rozdziale VII pkt.13.3 SIWZ, jednocześnie wyraźnie wskazując na 

zapisy  SIWZ  dotyczące  wymogu  samodzielnego  spełniania  warunku  doświadczenia  i 

dokonując pewnego rodzaju tłumaczenia, „Wykonawca na wezwanie Zamawiający złożył na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej 

łub zawodowej dokumenty - wykazu usług. Ze złożonego dokumentu nie wynika, iż wymagane 

doświadczenie  spełnia  w  całości  Wykonawca  czy  też  podmiot  trzeci.  Zgodnie  z  zapisami 

zawartymi w SIWZ Zamawiający wymagał w zakresie warunku doświadczenia aby był on w 

całości spełniony przez wykonawcę, jednego lub każdy z podmiotów wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia w tym podmiot trzeci”.  

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, Odwołujący ponownie złożył 

wykaz wykonanych usług wraz z dowodami, w którym wskazał w poszczególnych pozycjach 

informację, 

dla pozycji 1a,1b,1c, 2a, 2b że dane zamówienie było realizowane samodzielnie 

przez 

Odwołującego. 

dla pozycji 3 a. 3b że dane zamówienie było realizowane samodzielnie przez 

podmiot trzeci. 

Ze  złożonych  na  wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  wynikało  jednak,  że  ani 

Odwołujący  ani  podmiot  trzeci  nie  wykazały  się  realizacją  całości  wymaganych  w  warunku 

dotyczącym  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  usług,  a  jedynie  ich  sumą.  Wobec 

powyższego zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający stwierdził, że złożone przez wykonawcę 

dokumenty  nie  potwierdziły  spełniania  wymaganego  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie wiedzy lub doświadczenia. 

Zamawiający  wskazał, że w prowadzonym postępowaniu, kluczowym elementem są 

zapisy  zawarte  w  SIWZ,  które  w  sposób  jednoznaczny  i  przy  wyłączeniu  możliwości 

szerokiego marginesu interpretacyjnego wykluczały dowolność w działaniach Zamawiającego 


w  trakcie  czynności  badania  ofert.  Zamawiający  precyzyjnie  opisał  warunki  udziału  w 

postępowaniu uściślił i doprecyzował w zapisach zawartych w SIWZ w szczególności: 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej określonego w rozdziale V SIWZ pkt. 1.2.3 ppkt.1, 

zapisu pkt 3 Uwagi 1 wskazującego, że „w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  jak  i  w  przypadku  pozostałych  Wykonawców, 

warunek musi być spełniony  w całości przez co najmniej jeden podmiot  (jeden lub każdy z 

podmiotów w tym podmiot trzeci) musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie.” 

oraz zapisu rozdziału VIII SIWZ pkt. 9 „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie  zamówienia  muszą  wykazać  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz 

braku p

odstaw wykluczenia z postępowania przy czym: 

a.  warunek opisany  w  pkt.  1.2.3 ppkt  1 SIWZ  wystarczające  jest aby  którykolwiek  z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazał spełnianie tego warunku. 

Według Zamawiającego tak sformułowane zapisy zawierały jednoznaczne i wyraźne 

wymagania i nie pozostawiały żadnych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie spełniania, 

bądź nie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, a zatem 

wykluczały  ewentualną  możliwość  rozszerzenia  ich  rozumienia  czy  oceny  w  sposób 

nieuprawniony  przez  Zamawiającego.  Fakt  braku  innego  rozumienia  zapisów  SIWZ  przez 

Wykonawców czy też wątpliwości w ich interpretacji potwierdza, iż żaden z zainteresowanych 

wykonawców nie skorzystał z uprawnienia do wniesienia środków ochrony prawnej w zakresie 

warunków  udziału.  Żaden  z  wykonawców  również  nie  zadał  pytania  na  etapie  wszczętego 

postępowania  dotyczącego  „sposobu  rozumienia”  lub  sugerującego  zmianę  warunku  w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, co jednoznacznie świadczy o tym, iż warunki 

te nie utrudniły potencjalnym wykonawcom ubiegania się o zamówienie ani też nie były dla 

nich niezrozumiałe i nieczytelne. Wyjaśnił, że nie dokonał po otwarciu ofert w nieuprawniony 

sposób rozszerzenia interpretacyjnego, a wymóg ten wyraźnie uściślił i doprecyzował już na 

etapie  ogłoszonego  postępowania  w  pierwotnych  zapisach.  W  podjętych  przez 

Zamawiającego  działaniach  punktem  wyjścia  do  oceny  spełniania  warunków  udziału  przez 

Odwołującego były stałe, niezmienne i niewzruszalne zapisy SIWZ. 

Zamawiający podkreślił, że postawiony przez niego warunek w zakresie doświadczenia 

był  warunkiem  złożonym  a  nie  trzema  odrębnymi  warunkami,  na  co  wyraźnie  wskazuje 

zawarty  w  rozdziale  V  SIWZ  pkt.  1.2.3  ppkt.1,  zapis  Uwaga  1  pkt.  3  wsk

azujący,  że  „w 

przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  jak  i  w 

przypadku  pozostałych  Wykonawców,  warunek  musi  być  spełniony  w  całości  przez  co 

najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów w tym podmiot trzeci) musi indywidualnie 

posiadać wymagane doświadczenie.” Ponadto podkreślił, że wymóg był w pełni uzasadniony 


merytorycznie, odpowiadał jego potrzebom i pozwalał na wyłonienie wykonawców zdolnych 

do realizacji zamówienia, a tym samym ograniczenie możliwości powstania sytuacji, w której 

wykonawca nie będzie w stanie wykonać zamówienia lub wykonać go z należytą starannością. 

Natomiast  bez  znaczenia są  podnoszone w  tym  zakresie twierdzenia  Odwołującego,  co  do 

ewentualnego zrozumienia czy też nie wezwania do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca 

zobligowany  był  do  zapoznania  się  z  całą  i  ewentualnie  zmienianą  w  toku  toczącego  się 

postępowania  dokumentacją,  która  stanowiła  nierozdzielny  element,  a  zatem  wszelkie 

wyjaśnienia, zmiany czy uzupełnienia stanowiły nierozłączną całość dokumentacji. Ponadto, 

wszyscy potencjalnie zainteresowani wykonawcy uprawnieni byli zgodnie z przepisami Pzp do 

zadawania  pytań  lub  uwag  nie  tylko  dotyczących  opisu  przedmiotu  zamówienia  ale  w 

szczególności do określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu lub 

innych  zapisów  SIWZ,  które  według  nich  mogły  być  niezrozumiałe,  budzące  wątpliwości 

interpretacyjne, nie zgodne z przepisami prawa, zawężające dostęp do zamówienia czy też 

nieczytelne. 

Zamawiający  odnosząc  się  do  zarzutu,  iż  w  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  nie 

znalazła się „sporna wzmianka o konieczności spełnienia każdego z trzech warunków przez 

jeden i ten sam podmiot” wyjaśnił, że w związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2016r. 

a

rt.  3 Rozporządzenia  Wykonawczego Komisji  (UE)  2015/1986  z  dnia 11  listopada 2015 r. 

ustanawiającego  standardowe  formularze  do  publikacji  ogłoszeń  w  dziedzinie  zamówień 

publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011, na mocy którego w 

postępowaniach  „unijnych”  zaczęły  obowiązywać  nowe  formularze  ogłoszeń.  Ogłoszenia 

zgodnie  z  formatem  i  procedurami  elektronicznego  przesyłania  ogłoszeń  wskazanymi  na 

stronie - 

w większości pól formularza ograniczono ilość wpisywanych znaków do 4 tys. Zakres 

informacji wymaganych przez Pzp w ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie warunków udziału i 

podstaw do wykluczenia dla przetargu nieograniczonego określa art. 41 pkt7 i 7a. Zgodnie z 

nimi ogłoszenie winno zawierać: 

• 

warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, oraz 

• 

wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Podkreślił, że ogłoszenie pełni funkcję „pierwszego dokumentu”, z jakim wykonawca 

zapoznaje się w postępowaniu. Ogłoszenie zawiera skrótowo tylko najistotniejsze informacje. 

Jeśli one zainteresują wykonawcę, to szczegóły pozna z treści „dokumentów zamówienia" - 

zgodnie z Art. 2 ust. 1 pkt 13 Dyrektywy 2014/24/UE za dokumenty takie, oprócz ogłoszenia, 

należy  uznać  w  szczególności  specyfikacje  techniczne,  dokument  opisowy,  proponowane 

warunki  umowy,  formaty  przedstawiania  dokumentów  przez  kandydatów  i  oferentów, 

informacje  na  temat  mających  ogólne  zastosowanie  obowiązków  oraz  wszelkie  dokumenty 


dodatkowe, czyli - SIWZ. Znajduje to odzwierciedlenie w pkt 11 

Części C Załącznika nr 5 do 

Dyrektywy. Ogłoszenie, zgodnie z zawartymi tam wymogami, winno zatem zawierać między 

innymi  warunki  udziału,  w  tym  (poza  informacjami  o  zakładach  pracy  chronionej  oraz 

zastrzeżonych usługach) listę i krótki opis : 

• 

kryteriów  dotyczących  podmiotowej  sytuacji  wykonawców,  które  mogą 

prowadzić do ich wykluczenia, oraz: 

• 

kryteriów kwalifikacji; 

• 

minimalnych poziomów ewentualnie wymaganych standardów; 

• 

wskazanie wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja). 

Zamawiający wyjaśnił, że w praktyce publikacja ogłoszenia jest pierwszą czynnością 

Z

amawiającego  podejmowaną  w  postępowaniu,  której  celem  jest  rozpowszechnienie 

informacji o zamówieniu oraz skrótowe przedłożenie warunków tego zamówienia. Ogłoszenie 

jest  więc  jedynie  skróconą  wersją  SIWZ,  natomiast  dopiero  SIWZ  jest  podstawowym 

dokumentem,  przetargowym.  Wynika  to  z  faktu,  że  oba  dokumenty  udostępniane  są 

jednocześnie.  Nie  ma  więc  potrzeby,  aby  były  one  w  swej  treści  identyczne.  Zawierając 

ograniczone,  skrócone  informacje,  ogłoszenie  ma  za  zadanie  zachęcić  potencjalnych 

wykonawców  do  wzięcia  udziału  w  przetargu,  a  następnie  prze  kierować  ich  na  stronę 

internetową instytucji zamawiającej, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się 

ze szczegółową treścią istotnych warunków zamówienia. W Pzp można doszukać się wielu 

różnic  w  budowie  przepisów  art.  36  oraz  41  Pzp,  z  czego  wynika  wyraźnie  konkluzja,  że 

ogłoszenie jest  rodzajem  dokumentu  wstępnego  -  uproszczonego,  natomiast  dopiero  SIWZ 

pełni rolę pełnoprawnego spisu wymagań i obowiązków stawianych przed wykonawcami. 

Potwierdzeniem  powyższego  jest  obowiązek  określenia  przedmiotu  zamówienia. 

Ogłoszenie  określa  jedynie  przedmiot  zamówienia  oraz  podaje  jego  wielkość  lub  zakres. 

Informacja ta w porównaniu z wymaganiami SIWZ jest bardzo ograniczona. Przepis art. 36 

ust. 2 pkt 3  Pzp obliguje Z

amawiającego, aby ten w specyfikacji podał pełny i szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia. W doktrynie podkreśla się tylko, że pomiędzy sformułowaniami 

w  omawianych  dwóch  dokumentach  nie  powinna  występować  różnica  pojęciowa  ani 

określenia, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Dopiero  kompletna  dokumentacja  postępowania,  a  więc  ogłoszenie  pełniące  rolę 

„informatora”  oraz  SIWZ  zawierający  wszystkie  niezbędne  wymagania  i  szczegóły  tworzą 

komplet, na podstawie którego zainteresowany wykonawca może zadecydować o udziale w 

danym  postępowaniu.  W  obecnym  stanie  faktycznym  wszyscy  Wykonawcy  w  sposób 

jednakowy  mieli  dostęp  do  całości  dokumentacji,  a  sam  SIWZ  wraz  z  dokumentacją  był  w 

sposób  nieograniczony,  pełny  i  bezpłatny  udostępniony  wszystkim  zainteresowanym  za 

pośrednictwem platformy zakupowej. 


Zamawiający odnosząc się do zarzutu naruszenia ,art. 24 ust 1 pkt 12 Pzp wskazał, że 

o

bowiązkiem  wykonawcy  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  jest  podanie 

Z

amawiającemu  konkretnych  informacji  wskazujących  na  posiadane  przez  niego  wiedzę  i 

doświadczenie.  Podstawa  wykluczenia  określona  w  art.  24  ust.1  pkt  12  Pzp  odnosi  się  do 

ogólnej  podstawy  wykluczenia  stanowiącej  niejako  podsumowanie  całościowego  procesu 

badania rzetelności wykonawcy, tj. niewykazania w jego wyniku przez wykonawcę spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  niewykazania  braku  podstaw  wykluczenia  w 

konsekwencji i zgodnie z przepisami prawa ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą.  Wykluczenie  wykonawcy  z  niniejszego  postępowania  nastąpiło  z  powodu 

niespełnienia warunków udziału, wyłącznie w oparciu o jasno brzmiące postanowienia zawarte 

w dokumentacji postępowania. 

Zamawiający stwierdził też, że nie naruszył przepisów art. 7 ust. 1  Pzp dotyczących 

zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowanie wykonawców. Opisując 

przedmiot  zamówienia  właściwie  zastosował  przepisy  art.  29  ust.  3  Prawa  zamówień 

publicznych  dopuszczając  składanie  ofert  równoważnych  dla  opisanych  w  dokumentacji  za 

pomocą  nazw  własnych,  oraz  określając  warunki  równoważności.  Wszystkie  czynności 

Z

amawiającego  dokonywane  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  -  od  przygotowania 

postępowania, przez treści dokumentacji postępowania (opis przedmiotu zamówienia, warunki 

udziału, kryteria oceny ofert, komunikacja z wykonawcami w toku postępowania), wybór trybu 

postępowania do wyboru oferty najkorzystniejszej były dokonywane w poszanowaniu zasad 

wynikających zarówno z prawa krajowego i unijnego, wynikającego z niego orzecznictwa jak i 

dobrych praktyk w obszarze zamówień publicznych zwłaszcza w obszarze kultury. 

Wobec  zarzutu  naruszenia  art.  93  ust.  1  pkt  4  Pzp  poprzez  bezpodstawne 

unieważnienie  postępowania  Zamawiający  stwierdził,  że  zgodnie  z  powyższym  przepisem 

Z

amawiający  unieważnia  postępowanie,  jeżeli  cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z 

najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że  zamawiający  może  zwiększyć  tę  kwotę  do  ceny 

najkorzystniejszej oferty. Z powyższego wynika, że zasadą jest unieważnienie postępowania 

w  sytuacji,  gdy  cena  oferty  przewyższa  cenę,  jaką  zamawiający  przeznaczył  na  realizację 

zamówienia, ale jednocześnie przepis ten zawiera wyjątek od zasady, przewidując możliwość 

zwiększenia przez zamawiającego kwoty, jaką przeznaczy na realizację zamówienia. Użyte w 

art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  słowo  „może"  oznacza  taką  możliwość,  a  zatem  jest  to 

uprawnienie, nie zaś obowiązek zamawiającego. Decyzja o ewentualnym zwiększeniu kwoty 

na  sfinansowanie  zamówienia  jest  suwerenną  decyzją  zamawiającego  i  zależy  od  wielu 

okoliczności. 


Wyjaśnił, że w dniu 10 lutego 2020 r. powziął czynności w celu ustalenia możliwości 

zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Pierwotnie 

przeznaczona  kwota  jaką  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  realizację  zamówienia 

została  zwiększona  do  kwoty  oferty  z  najniższą  ceną.  Wobec  nie  potwierdzenia  spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu  przez  Odwołującego,  w  dniu  26  marca  2020  r. 

Zamawiający po raz kolejny podjął czynności dotyczące ewentualnie zwiększenia tej kwoty. W 

związku  z  podjętymi  działaniami  zdecydowano,  iż  Zamawiający  nie  ma  możliwości 

zwiększenia  kwoty  przeznaczonej  na  realizację  zamówienia  do  kwoty  kolejnej  oferty  z 

najniższą  ceną.  Kwota  jaką  zamawiający  realnie  dysponuje  na  zrealizowanie  zamówienia 

oznacza  bowiem  jego  górne  możliwości  finansowe  w  tym  zakresie  i  uprawnienia  do 

zaciągnięcia zobowiązania i podpisania umowy.  

Kraj

owa  Izba  Odwoławcza  uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  w  szczególności  treść 

ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  postanowienia  SIWZ,  jak  również  oświadczenia  i 

stanowiska stron złożone w trakcie rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek 

ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp. 

Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp  przesłanki 

korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie 

przez  Zamawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez  niego  szkody, 

po

legającej na nieuzyskaniu zamówienia. 

Izba ustaliła: 

W  Sekcji 

III  pkt  1.3.  Ogłoszenia  o  zamówieniu  „Zdolność  techniczna  i  kwalifikacje 

zawodowe” Zamawiający opisał warunek udziału w postępowaniu w następujący sposób:  

„Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w 

okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: 

a) co najmniej 2 zamówienia, polegające na wykonaniu wystawy. 

P

rzez  wykonanie  wystawy  Zamawiający  rozumie  wykonanie  lub  zakup,  dostawę  i  montaż 

obejmujący  łącznie  instalacje  o  charakterze  scenograficznym  (tzn.  plastyczna  zabudowa 

przestrzeni,  składająca  się  ze  zmiennych  elementów  między  innymi  malarskich, 

architektoni

cznych i świetlnych), muzealne zabudowy ekspozycyjne, sprzęt i urządzenie AV i 


IT  oraz  wykonanie,  instalacje  i  uruchomienie  systemu  sterownia  multimediami  oraz 

zarządzanie kontentem (treściami, zawartościami) multimedialnym, oraz 

b)  co  najmniej  jedno 

zamówienie  polegające  na  wykonaniu  kontentów  (treści,  zawartości) 

multimedialnych  na  potrzeby  wystawy,  w  zakresie  animacji  lub  filmów  lub  słuchowisk  lub 

mappingu lub prezentacji interaktywnych, oraz 

c) co najmniej jedną realizację zawierającą stanowisko o charakterze multimedialnym opartą 

o technologię VR (Virtual Reality); 

Uwaga: 

1. Przez sprzęt i urządzenie IT Zamawiający rozumie urządzenia lub zespół specjalistycznych 

urządzeń elektronicznych, których głównym zadaniem jest obsługa i przetwarzanie danych w 

postaci aplikacji i programów informatycznych. 

2. Poprzez sprzęt i urządzenia AV zamawiający rozumie urządzenia multimedialne, które będą 

odpowiedzialne za prezentację materiałów audio, wizualnych oraz audiowizualnych takich np 

jak m.in.: monitory dotyko

we, projektory multimedialne oraz urządzenie do odtwarzanie nagrań 

audio. 

Natomiast w SIWZ w rozdziale V pkt 1.2.3. Zamawiający w następujący sposób opisał 

warunek udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: (Rozdział 

V pkt 1.2.3): 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: 

co najmniej dwa 

zamówienia, polegające na wykonaniu wystawy. 

Przez  wykonanie  wystawy  Zamawiający  rozumie  wykonanie  lub  zakup,  dostawę  i  montaż 

obejmujący  łącznie  instalacje  o  charakterze  scenograficznym  (tzn.  plastyczna  zabudowa 

przestrzeni,  składająca  się  ze  zmiennych  elementów  między  innymi  malarskich, 

architektonicznych i świetlnych), muzealne zabudowy ekspozycyjne, sprzęt i urządzenie AV i 

IT  oraz  wykonanie,  instalacje  i  uruchomienie  systemu  sterownia  multimediami  oraz 

zarządzanie kontentem (treściami, zawartościami) multimedialnym, oraz 

co  najmniej  jedno  zamówienie  polegającego  na  wykonaniu  kontentów  (treści, 

zawartości)  multimedialnych  na  potrzeby  wystawy,  w  zakresie  animacji  lub  filmów  lub 

słuchowisk lub mappingu lub prezentacji interaktywnych, oraz 

co  najmniej 

jedną  realizację  zawierającą  stanowisko  o  charakterze  multimedialnym 

opartą o technologię VR (Virtual Reality); 

Uwaga:    


Przez  sprzęt  i  urządzenie  IT  Zamawiający  rozumie  urządzenia  lub  zespól 

specjalistycznych  urządzeń  elektronicznych,  których  głównym  zadaniem  jest  obsługa  i 

przetwarzanie danych w postaci aplikacji i programów informatycznych. 

Poprzez sprzęt i urządzenia AV zamawiający rozumie urządzenia multimedialne, które 

będą  odpowiedzialne  za  prezentację  materiałów  audio,  wizualnych  oraz  audiowizualnych 

takich  np. 

jak  m.in.:  monitory  dotykowe,  projektory  multimedialne  oraz  urządzenie  do 

odtwarzanie nagrań audio. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i 

w  przypadku  pozostałych  Wykonawców,  warunek  musi  być  spełniony  w  całości  przez  co 

najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów w tym podmiot trzeci) musi indywidualnie 

posiadać wymagane doświadczenie. 

Zamawiający  dopuszcza  sumowanie  doświadczenia  w  ramach  jednego  kontraktu 

(umowy). 

W przypadku gd

y wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy wykonawców 

(konsorcjum)  może  powoływać  się  jedynie  na  swoje  własne,  realne  doświadczenie,  które 

zdobył realizując dana cześć zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy tzn. 

może  wykazywać  się  doświadczeniem  jedynie  w  zakresie  jaki  rzeczywiście  dany  podmiot 

wykonywał. Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum, lecz poprzez 

konkretne czynności realizowane w jego ramach. 

Odwołujący  w  wykazie  wykonanych  usług  stanowiącym  załącznik  nr  3  do  SIWZ 

wskazał,  że  realizację  zawierającą  stanowisko  o  charakterze  multimedialnym  opartą  o 

technologię VR (ppkt c) warunku zawartego w rozdziale V pkt 1.2.3 SIWZ) wykonał podmiot 

trzeci  tj.  itSilesia 

Ł. L., natomiast realizację polegającą na wykonaniu co najmniej 2 wystaw 

(ppkt  a)  warunku  zawartego  w  rozdziale  V  pkt  1.2.3.  SIWZ)  oraz  realizację  polegającą  na 

wykonaniu kontentów (treści, zawartości) multimedialnych na potrzeby wystawy, w zakresie 

animacji  lub  filmów  lub  słuchowisk  lub  mappingu  lub  prezentacji  interaktywnych  (ppkt  b) 

warunku zawartego w rozdziale V pkt 1.2.3 SIWZ) wykonał Odwołujący. 

Izba zważyła: 

Osią sporu pomiędzy stronami była kwestia, czy Zamawiający w sposób uprawniony 

dokonał wykluczenia Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, na 

skutek uznania

, że wykonawca ten nie spełnił warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

zdolności technicznych lub zawodowych zawartego w rozdziale V pkt 1.2.3. SIWZ. Powyższe 

powodowało  natomiast  konieczność  rozstrzygnięcia,  czy  na  sformułowany  przez 

Zamawiającego  warunek  dotyczący  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  składały  się  3 

oddzielne warunki 

udziału w postępowaniu - jak wskazywał Odwołujący - tj.: 


- warunek pierwszy - wykonanie 2 wystaw (a), 

- warunek drugi - 

wykonanie kontentów multimedialnych (b) 

- warunek trzeci 

– wykonanie stanowiska VR (c), 

czy też wymagania zawarte przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 1.2.3. ppkt a)-c) SIWZ 

stanowiły jeden niepodzielny warunek udziału w postępowaniu – jak wskazywał Zamawiający. 

O

koliczność  ta  miała  istotne  znaczenie  bowiem  Zamawiający  w  punkcie  3  Uwagi  1  SIWZ 

dotyczącej  powyższego  warunku  postawił  wymóg,  że  w  przypadku  Wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  jak  i  w  przypadku  pozostałych  Wykonawców, 

warunek musi być spełniony  w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z 

podmiotów w tym podmiot trzeci) musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie. 

Rozstrzygając  powyższą  kwestię  sporną,  skład  orzekający  uznał,  że  sposób 

skonstruowania przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej, 

tj. użycie w ppkt a) i b) spójnika „oraz”, który pełni funkcję 

łączenia 

słów i zdań równorzędnych, wskazując je jako występujące równocześnie spowodowało, że 

wbrew stanowisku Odwołującego nie sposób uznać, że Zamawiający postawił w niniejszym 

postepowaniu  trzy  warunki  udziału  w  postepowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej

. Skład orzekający uznał tym samym, że Zamawiający postawił jeden warunek na 

który składała się konieczność wykazania przez co najmniej jeden podmiot doświadczenia w 

realizacji  wszystkich  trzech  zadań,  tj. 

wykonania  2  wystaw  (a),  wykonania  kontentów 

multimedialnych (b) oraz wykonanie stanowiska VR (c).  

Uznanie 

więc,  że  Zamawiający  postawił  jeden  warunek  udziału  w  postępowaniu 

skutkowało  koniecznością  ustalenia,  czy  Zamawiający  prawidłowo  postąpił  wykluczając 

wykonawcę z postępowania biorąc pod uwagę rozbieżność, jaka zaistniała w sformułowaniu 

warunku 

udziału  w  postępowaniu  zamieszczonym  w  treści  Ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz 

SIWZ.  Przypomnieć  należy,  że  w  Ogłoszeniu  o  zamówieniu  nie  został  zawarty  przez 

Zama

wiającego  m.in.  wymóg  aby  „w  przypadku Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia,  jak  i  w  przypadku  pozostałych  Wykonawców,  warunek  musi  być 

spełniony  w  całości  przez  co  najmniej  jeden  podmiot  (jeden  lub  każdy  z  podmiotów  w  tym 

podmiot t

rzeci) musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie”. 

W  ocenie  s

kładu  orzekającego  Zamawiający  wykluczając  Odwołującego  z 

postępowania uwzględniając zaistniałą w dokumentacji postępowania rozbieżność, naruszył 

przepis art. 7 ust. 1 Pzp, który stanowi o zasadzie prawnej równego traktowania wykonawców 

i przez pryzmat tej zasady muszą być oceniane czynności Zamawiającego. Podkreślić należy, 

że dla realizacji tej zasady konieczne jest jednakowe traktowanie wykonawców niezależnie od 

tego,  z  jakiego  źródła  czerpią  oni  informacje  pozwalające  im  ocenić  własne  zdolności  do 

ubiegania  się  o  dane  zamówienie.  Nie  stanowi  natomiast  realizacji  zasady  równego 


traktowania sytuacja, w której wykonawca podejmujący decyzję o udziale w postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia  na  podstawie  ogłoszenia  nie  dysponuje  takim  samym  zakresem 

informacji  jak  wykonawca  podejmujący  tę  decyzję  na  podstawie  SIWZ.  Izba  w  składzie 

orzekającym  podziela  stanowisko  zaprezentowane  w  uchwale  KIO  z  dnia  1  marca  2019r., 

sygn. akt KIO/KD 14/19, w którym Izba stwierdziła, że „zarówno w art. 41 pkt 7 ustawy Pzp 

jest mowa o tym, że ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego zawiera, 

co  najmniej,  warunki  udziału  w  postępowaniu,  jak  i  w  art.  36  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp 

ustawodawca  wskazuje,  że  zamawiający  w  siwz  zawiera,  co  najmniej,  warunki  udziału  w 

postępowaniu. W obu przypadkach tak w ogłoszeniu jak i w SIWZ ustawodawca określił, że 

zamawiający ma zamieścić warunki udziału w postępowaniu i w żaden sposób nie wskazał, 

że  w  tym  zakresie  ogłoszenie  może  zawierać  skróconą  wersję  tych  warunków,  lub  tylko 

niektóre  z  nich.  Porównując  te  przepisy  choćby  z  przepisami  dotyczącymi  przedmiotu 

zamówienia  wyraźnie  widać,  że  w  sytuacji,  gdy  ustawodawca  wyraża  wolę  różnicowania 

zakresu informacji pomiędzy ogłoszeniem, a SIWZ to zaznacza tę różnicę w wyraźny sposób. 

Przykładowo w art. 41 pkt 4 ustawy Pzp nakazuje określić przedmiot zamówienia oraz wielkość 

i  zakres  zamówienia  z  podaniem  informacji  o  możliwości  składania  ofert  częściowych, 

natomiast  art.  36  ust.  1  pkt  3  nakazuje  podać  opis  przedmiotu  zamówienia.  Tym  samym 

stosując  zasadę  racjonalnego  ustawodawcy  pojęciom  tożsamym  należy  nadać  tożsame 

znaczenie. 

(…)  Dodatkowo  należy  zwrócić  uwagę  na  tzw.  triadę  zamówień  publicznych  tj. 

zgodność treści ogłoszenia i siwz z treścią oferty i treścią umowy o zamówienie publiczne. W 

myśl  tej  zasady  niedopuszczalna  jest  sytuacja  rozbieżności  pomiędzy  treścią  ogłoszenia  o 

zamówieniu publicznych, a treścią siwz, która mogłaby prowadzić do złożenia ofert zgodnych 

z jednym z tych dokumentów, a niezgodnym z drugim. Zwłaszcza w świetle warunków udziału 

w postępowaniu rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami mogłyby doprowadzić do złożenia 

ofert, na podstawie których wykonawca podlegałby wykluczeniu z mocy SIWZ (lub co najmniej 

wezwaniu  do  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp)  i  ten  sam 

wykonawca spełniałyby  warunki  udziału w  postępowaniu z  mocy  ogłoszenia o  zamówieniu. 

Izba stwierdza, że nie jest wykluczona możliwość różnego stopnia doprecyzowania wymagań 

wobec wykonawców w ogłoszeniu o zamówienie i SIWZ, jednakże rozbieżność ta nie może 

dotyczyć  kwestii,  które  różnicowałyby  wymagania  co  do  możliwości  i  zdolności  do  złożenia 

ważnej oferty.   

B

iorąc także pod uwagę treść art. 37 ust. 2 ustawy, to podkreślić należy, że brzmienie 

SIWZ i jego 

publikacja jest czynnością następującą po czynności zamieszczenia ogłoszenia o 

zamówieniu,  gdyż  SIWZ  zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej  od  dnia 
zamieszczenia  ogłoszenia.  Tym  samym,  jeśli  zamieszczenie  SIWZ  na  stronie  internetowej 


powoduje  istotną  zmianę  treści  ogłoszenia,  to  zastosowanie  ma  przepis  art.  12a  ust.  2  w 

związku z art. 11c ustawy Pzp, niezależnie od tego, czy miała miejsce zmiana SIWZ. 

Niezależnie  od  przyczyny  zaistniałej  rozbieżności,  to  dla  równego  traktowania 

wykonawców  konieczne  jest  jej  usunięcie  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  gdyż  po 

upływie tego terminu rozbieżność taka jest nieusuwalna i przeradza się w wadę postępowania. 

Zamawiający,  jako  gospodarz  postępowania,  musi  stać  na  straży  realizacji  zasad 

Prawa  zamówień  publicznych  i  nie  stanowi  dla  niego  usprawiedliwienia  fakt,  że  wstępny 

wydruk ogłoszenia o zamówieniu obejmował wszystkie warunki udziału w postępowaniu, które 

określała  SIWZ.  Zamawiający  na  każdym  etapie  postępowania  musi  dbać  o  zachowanie 

zasady równego traktowania wykonawców. Oznacza to, że powinien analizować publikowane 

dokumenty i usuwać występujące między nimi rozbieżności, aby nie doprowadzić do sytuacji, 

w  której  brak  takiej  zmiany  mógł  (choćby  potencjalnie)  wpłynąć  na  krąg  kandydatów 

zainteresowanych ubieganiem się o przedmiotowe zamówienie.”. 

W  konsekwencji  w  postępowaniu  zaistniała  sytuacja,  że  wykonawcy  uwzględniając 

treść warunku udziału w postępowaniu zawartego w Ogłoszeniu o zamówieniu, w którym brak 

było zastrzeżenia o konieczności zrealizowania warunku udziału w postępowaniu przez jeden 

podmiot w całości, mogli do jego spełnienia posłużyć się łącznie swoim doświadczeniem jak i 

doświadczeniem podmiotu trzeciego, w sytuacji gdy wykonawcy uwzględniający treść warunku 

zawartą w SIWZ musieli spełnić cały warunek, na który składały się trzy zadania albo w całości 

samodzielnie, albo 

korzystając z zasobów podmiotu trzeciego, który to podmiot również musiał 

samodzielnie spełnić cały warunek udziału w postępowaniu. Powyższe natomiast powoduje 

naruszenie jednej z podstawowych zasad prawa zamówień publicznych, tj. zasady równego 

traktowania  wykonawców  i  skutkuje  wadą  postępowania  wiążącą  się  z  koniecznością 

unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp.  

Pomimo jednak uznania 

zasadności zarzutu dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp, 

odwołanie  podlegało  oddaleniu,  ponieważ  naruszenie  to  nie  ma  wpływu  na  wynik 

postępowania (art. 192 ust. 2 Pzp). Wskazać należy, że postępowanie w niniejszej sprawie 

zostało unieważnione przez zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. Dlatego też 

uwzględnienie  zarzutu  odwołania  nie  wpływałoby  na  wynik  postępowania,  gdyż  w 

rzeczywistości postepowanie podlegałoby unieważnieniu z innej podstawy prawnej. Zgodnie 

bowiem z art. 192 ust. 2 Pzp

, Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów 

ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie 

zamówienia.  Wpływ  na  wynik  lub  możliwość  wpływu  na  wynik  postępowania  należy 

każdorazowo  odnieść  do  konkretnego  stanu  faktycznego  i  możliwości  zmiany  statusu 

wykonawcy  na  takiego,  który  może  w  tym  postępowaniu  uzyskać  zamówienie,  co  w 

zaistniałym stanie faktycznym nie miało miejsca.  


Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

Pzp, stosownie do wyniku postępowania. 

Przewodniczący:…………………………………… 


wiper-pixel