KIO 751/20 POSTANOWIENIE dnia 24 czerwca 2020 roku

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 751/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     

Emil Kawa 

                                                        Protokolant:               Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  24  czerwca  2020  roku  w  Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  06  kwietnia  przez 

wykonawcę  LUG  Light  Factory  sp.  z  o.o.  ul.  Gorzowska  11  65  –  127  Zielona  Góra  w 

postępowaniu prowadzonym    przez    Miasto Leszno ul.  Kazimierza Karasia 15,  64  –  100 

Leszno 

                                                              postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze w związku z jego wycofaniem 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego  wykonawcę   LUG Light Factory sp. z o.o. ul. Gorzowska 11 65 – 127 Zielona 

Góra    kwoty  13  500,00  (trzynaście  tysięcy  pięćset)  złotych  tytułem  zwrotu  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w  Poznaniu. 

Przewodniczący 

……………………………… 


Sygn. KIO 751/20 

                                                    UZASADNIENIE 

Miast  Leszno 

prowadzi  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w 

dniu 26 marca 

2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S061-145254  

w przedmiocie 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2020 roku” . 

Numer postepowania IN.271.07.2020. 

Postępowanie  znajduje  się  na  etapie  udostępnienia  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  (SIWZ)  wykonawcom.  Wnosząc  odwołanie  od  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu 

oraz  SIWZ  wykonawca    LUG  Light  Factory  sp.  z  o.o.  ul.  Gorzowska  11  65 

–  127  Zielona 

Góra,  zarzucił  czynnościom  zamawiającego  niezgodne  z  ustawą  Pzp  sformułowanie 

wymagań  zawartych  w  treści  postanowień  załącznika  nr  9  do  Ogłoszenia  –  Specyfikacja 

techniczna  wykonania i odbioru robót  budowlanych nr  14/2020  w  pkt  1.12.2.12;  3.12; 4.34; 

5.11 oraz 6.8.  

Zaska

rżonym  czynnościom  zamawiającego  w  ramach  ww.  opisu  odwołujący  zarzucił  

naruszenie  art.  29  ust.  1,2  i  3  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp,  poprzez 

niewłaściwe opisanie 

przedmiotu zamówienia. Także podniósł naruszenie przez zamawiającego art. 31 ust.1 w zw. 

z  art.  7  Pzp  oraz  w  zw.  z  par.14  pkt  1-

10  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2 

września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 

funkcjonalno-

użytkowego  poprzez  zaniechanie  przez  Zamawiającego  jednoznacznego  i 

wyczerpującego  opisu  przedmiotu  zamówienia,  uwzględniającego  wszystkie  wymagania  i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a w efekcie do nieprzedstawienia 

w  SIWZ:  a)  dokumentacji  projektowej  (planów  i  rysunków)  umożliwiających  jednoznaczne 

określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich 

wykonywania z podaniem symboli / typów opraw na rysunkach wskazujących jednoznacznie 

miejsce  ich  montażu;  b)  dokumentacji  projektowej  (projektów  elektrycznych)  podpisanych 

przez  upr

awnionego  projektanta  pozwalających  na  wykonanie  prac  określonych  w  §  1 

umowy  z  uzgodnieniem  i  pozwoleniem  zakładu  energetycznego  oraz  zarządców  tych  dróg 

na wykonanie tych prac. Nadto 

art. 31 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 w związku z art. 7 Pzp oraz w 

zw.  z 

§14  pkt  1-10  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  poprzez 

za

niechanie  przez  Zamawiającego  jednoznacznego  i  wyczerpującego  opisu  przedmiotu 

zamówienia, uwzględniającego wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 


sporządzenie  oferty,  a  w  efekcie  do  nieprzedstawienia  w  Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania  i 

Obioru  Robót  danych  pozwalających  na  właściwą  ocenę  zakresu  i  skali 

czynności  do  wykonania,  wymaganych  standardów  technicznych,  a  tym  samym 

uniemożliwienie  sporządzenia  poprawnej  i  pełnej  kalkulacji  ceny  ofertowej  w  zakresie 

składowych wynagrodzenia wymienionych w § 3 pkt 4 umowy. 

W  dniu  23 

czerwca  2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła 

informacja od odwołującego w której oświadczył, że  cofa przedmiotowe odwołanie, wnosząc 

o jego umorzenie i zwrot odwołującemu 90% uiszczonej kwoty wpisu od odwołania.   

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie art. 187 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień Publicznych oraz w związku § 13 

ust.  2  pkt.  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r poz.1092) umorzyła 

postępowania odwoławcze w przedmiotowej sprawie.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  - 

Prawo  zamówień  publicznych  i  na 

podstawie  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U z 2018 r , poz. 

1092),  Izba  orzek

ła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołujących  90%  kwoty  wpisu,  który 

został uiszczony w wysokości 15 000,00 złotych.  

Przewodniczący …………………………. 


wiper-pixel