KIO 750/20 POSTANOWIENIE dnia 23 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

KIO 750/20 

Sygn. akt: KIO 750/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  23  czerwca  2020  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  6  kwietnia  2020  r. 

przez wykonawcę

B. W. 

ALNAG, ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Miejska  Biblioteka  Publiczna                     

w Żorach, os. Pawlikowskiego PU-13, 44-240 Żory,                       

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje zwrot z rachunku bankowe

go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

B.  W. 

ALNAG,  ul.  Księcia  Józefa  54a,  30-206  Kraków,  kwoty  13  500,00  zł  (słownie: 

trzyna

ście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Pr

zewodniczący: 

……..…....………… 

U z a s a d n i e n i e 


KIO 750/20 

Zamawiający  –  Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Żorach,  os.  Pawlikowskiego  PU-13,  44-240 

Żory, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego  pn.  „Sprzedaż  i  dostawa  mebli  tapicerowanych    do  nowej  siedziby  Miejskiej 

Biblioteki  Publicznej  w  Żorach”,  numer  referencyjny:  MBP.A.26.5.1.2020.  Ogłoszenie                         

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu                      

31 stycznia 2020 r., nr 2020/S 022-047677.  

W postępowaniu tym  wykonawca B. W. ALNAG,  ul.  Księcia Józefa  54a, 30-206  Kraków 

(dalej: „odwołujący”) wniósł odwołanie, w którym zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1)  art.  90  ust.  3  i  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.                     

z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)

,  zwanej  dalej:  „ustawą  Pzp”,  poprzez  odrzucenie  oferty 

odwołującego  mimo,  że  udzielił  on  wyjaśnień,  z  których  wynika,  że  oferta  nie  zawiera 

rażąco niskiej ceny, 

2)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  niedokonanie 

oceny  wyjaśnień  odwołującego 

dotyczących rażąco niskiej ceny, 

3)  art.  90  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  poprzez  wezwanie 

odwołującego  do  złożenia  kart 

katalogowych,  które  dotyczą  wymaganych  parametrów  opisanych  w  siwz,  nie  zaś 

wyliczenia  ceny  i 

zgodnie  z  siwz  powinny  zostać  złożone  dopiero  przed  zawarciem 

umowy z w

ykonawcą,  

4)  art. 91 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy Pzp 

poprzez niezasadny wybór oferty wykonawcy A. 

K. STARPOL MEBLE. 

W  szczególności  odwołujący  wskazał,  że  nie  złożył  wyjaśnień  w  sprawie  rażąco  niskiej 

ceny  w  wyznaczonym  terminie,  ponieważ  za  późno  odczytał  wezwanie  do  wyjaśnień,  co                   

z kolei wynikało z sytuacji epidemiologicznej w kraju i związanych z tym trudności. 

W zwi

ązku z tym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

1)  uni

eważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert, 

dokonania oceny wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny,  

dokonania wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Pismem  z  dnia  7  kwietnia  2020  r.  wykonawca  Tronus  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Ordona  2A, 

237  Warszawa,  zgłosił  przystąpienie.  Zamawiający  zgłosił  opozycję  przeciwko 

przystąpieniu ww. wykonawcy z uwagi na fakt, że oferta tego wykonawcy została odrzucona, 

na którą to czynność wykonawca ten nie wniósł odwołania. Postanowieniem z dnia 18 maja 

2020 r. Izba uwzględniła opozycję zamawiającego i nie dopuściła wykonawcy Tronus Polska 

Sp. z o.o. 

do postępowania odwoławczego w charakterze przystępującego. Dodatkowo Izba 

stwierdziła,  że ww.  wykonawca nie dopełnił  szeregu  wymogów,  o których mowa w  art.  185 


KIO 750/20 

ust. 2 ustawy Pzp, 

tj. nie wskazał strony, do której przystąpił, nie zachował formy papierowej 

przystąpienia,  nie  podpisał  przystąpienia  wymaganym  podpisem  elektronicznym  i  nie 

dołączył  dowodów  przesłania  kopii  przystąpienia  stronom,  co  również  czyniło  jego 

przystąpienie nieskutecznym.  

Ponadto  pismem  z  dnia  8  kwietnia  2020  r.  wykonawca  A.  K.  STARPOL  MEBLE,  ul. 

Kołłątaja  100,  24-100  Puławy,  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego. Wykonawca nie dołączył do przystąpienia dowodów przesłania kopii 

przystąpienia  stronom,  tym  samym  nie  wykazał  dopełnienia  obowiązku,  o  którym  mowa  w 

art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp.  W 

związku  z  powyższym  Izba  nie  dopuściła  wykonawcy  A.  K. 

STARPOL MEBLE 

do postępowania odwoławczego w charakterze przystępującego.  

Pismem  z  dnia  22  czerwca  2020  r.,  przed  otwarciem  wyznaczonego  n

a  dzień               

24 czerwca 2020 r. posiedzenia, 

odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie.  

Biorąc  pod  uwagę,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego cofnięcie,  zgodnie z  art.  187  ust.  8   ustawy  Pzp oznacza,  że postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił 

zwrócić na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewo

dniczący: 

……..…....………………… 


wiper-pixel